KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2016/2
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2016/2

with University Publishers

duben - červen 2016 / April - June 2016

 

HISTORIE / HISTORY

1.
Binková, Simona; Křížová, Markéta et al.:
Ir más allá... : fuentes bohemicales para el estudio comparativo de la expansión colonial espanola en la temprana Edad Moderna

Monografie představuje aktivity misionářů z české provincie Tovaryšstva Ježíšova, kteří v 17. a 18. století působili na území španělských zámořských kolonií, konkrétně pak Mexika a Filipín. Na základě dosud nepublikovaných a v některých případech i neznámých archivních dokumentů je analyzováno nejen faktické působení misionářů, ale i obraz, který vytvářeli o svých působištích a o sobě sama, to vše na pozadí dramatických hospodářských, sociálních a kulturních změn, probíhajících v Evropě i v jejích zámořských državách. Španělsky.
ISBN 978-80-246-2928-5
Praha : Karolinum, 2016, Ed. Ibero-Americana Pragensia, supplementum, vol. 42, 1. vyd., brož., 246 s., čb ilustrace, bibliografické odkazy, medailony autorů, English summary
$20.30

2.
Bolom-Kotari, Martina:
Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku

/ The Seals of Hradisko Premonstrates in the Late Middle Ages and Early Modern Times.
Práce pojednává o sfragistice opatů a konventu kláštera Hradisko u Olomouce z období mezi léty 1444-1784. Jednotlivé pečeti jsou podrobně popsány, pozornost je věnována pečetním znakům a jejich proměnám. Kniha vznikla jako výsledek autorčiny dlouholeté badatelské činnosti. Jde o dílo precizní, novátorské a zajímavé. Autorka vytvořila řadu nových způsobů členění či třídění pramenů. Stála před otázkami, na něž současná sfragistika prakticky nenabízí odpovědi. Prolínání středověké a novověké sfragistiky v jednom příspěvku je unikátní.
ISBN 978-80-7465-196-0
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., váz., 348 s., 6 s. bar. obr. příl., bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, German summary
$26.50

3.
Černý, Karel; Rajlich, Jiří:
S Royal Air Force nad Evropou

/ With the Royal Air Force over Europe.
V polovině července 1940 se ve vojenském táboře československého vojska v Cholmondeley u Chesteru setkali tři bývalí studenti velkomeziříčského gymnázia. Brzy se stali jedněmi z prvních příslušníků 311. československé bombardovací perutě ve Velké Británii. Osudům těchto tří letců a jejich šesti spolubojovníků z 311. čs. bombardovací perutě RAF (F/Lt Zdeněk Procházka, Sgt Stanislav Rouš, Sgt Alois Mezník, Sgt František Horký, P/O Karel Rybníček, F/Lt Jaroslav Doležal) je věnována tato kniha.
ISBN 978-80-88041-09-2 (T); 978-80-87348-28-4 (MDA)
Žďár nad Sázavou - Praha : Tváře - Jitka Průžová - Masarykova demokratická akademie, 2016, 1. vyd., váz., 139 s., čb a bar. foto, faksimile, portréty, bibliografie
$20.90

4.
Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku
/ Bohemian-Polish Preaching Relations in the Middle Ages.
Eds. Krzysztof Bracha, Martin Nodl. Kolektivní monografie zahrnuje jedenáct studií českých a polských medievistů. Autoři se v nich věnují recepci kazatelských příruček a jednotlivých kázání ve středoevropském prostoru 14. a 15. století. V centru jejich zájmu stojí kazatelé jako veřejní intelektuálové, kteří předkládali svébytné myšlenkové koncepty, jež byly součástí kázání a jejichž prostřednictvím ovlivňovali soudobé společenské představy a přispívali k formování specifické pozdně středověké zbožnosti. Částečně polsky a německy.
ISBN 978-80-7007-451-0
Praha : Filosofia, 2016, Ed. Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 16, 1. vyd., brož., 150 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$9.10

5.
Čornej, Petr:
Historici, historiografie a dějepis

/ Historians, Historiography and History.
Publikace přináší devatenáct studií, v nichž autor analyzoval problémy moderní české a částečně též světové historiografie v širokém časovém záběru od počátku 19. až na práh 21. století. V netradičním osvětlení i kontextech se tak objevují významné osobnosti českého dějepisectví (F. Palacký, V. V. Tomek, Z. Winter, J. Goll, Z. Nejedlý, J. Macek), pozornosti neunikly ani cesty, na něž vědecká historiografie a školní dějepis vkročily po listopadu 1989.
ISBN 978-80-246-3276-6
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., brož., 484 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$28.00

6.
Drábek, Jan:
Dva životy Vladimíra Krajiny

/ Two Lives of Vladimír Krajina.
Prof. V. Krajina (1905 Slavice u Třebíče - 1993 Vancouver, Kanada), vědec, pedagog, politik a jeden z hlavních představitelů domácího nekomunistického odboje za 2. světové války. Po r. 1948 byl exilovým politikem. Autor zachycuje životní příběh pohledem zevnitř, jeho otec byl Krajinovým blízkým přítelem. Poctivě, se snahou o zasazení do širších historických souvislostí popisuje mládí, studia a práci na Karlově univerzitě a po vzniku Protektorátu jeho někdy až dobrodružný boj proti nacistům, dramatické zatčení v Českém ráji, po kterém byl, dalo by se říci, "osobním vězněm K. H. Franka". Zajímavé je líčení nebezpečného útěku do nucené emigrace před komunistickým terorem. Ve druhé části je vylíčena nová životní etapa v kanadském Vancouveru, která zaznamenává jeho významnou a úspěšnou práci respektovaného vědce, pedagoga.
ISBN 978-80-7264-171-0
Praha : Toužimský & Moravec, 2016, 1. vyd., váz., 206 s., 5 čb obr. příl., čb foto, faksimile
$20.90

7.
František Skopalík : život a dílo v dokumentech, sv. 2
/ František Skopalík : life and work in documents, vol. 2.
K vydání připravil, úvodní studií, poznámkami a rejstříky opatřil Zdeněk Fišer. F. Skopalík (1822-1891) byl moravský vlastivědný pracovník, písmák, tři desetiletí starosta Záhlinic a politik, v 2. polovině 19. století poslanec Moravského zemského sněmu a Říšské rady. Svazek přináší další dokumenty z jeho obsáhlé praktické činnosti, rozčleněné do šesti oddílů: I. Hospodář svého kraje, II. Vzdělavatel rolníků, III. Vlastenec, komunální, zemský a říšský politik, IV. Výběr z díla, V. Varia, VI. V paměti následovníků.
ISBN 978-80-87709-11-5
Brno : Matice moravská - Moravské zemské muzeum, 2015, Ed. Prameny dějin moravských, sv. 24, 1. vyd., váz., 602 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$54.30

8.
Fukala, Radek:
Konec zimního království a poslední ohniska odporu

/ The End of the Winter Kingdom, and the Last Centres of Resistance.
Bitva na Bílé hoře 8. 11. 1620 je jedním z klíčových momentů třicetileté války. Prohraná bitva však nemusela ještě znamenat zhroucení veškerého branného odporu v zemích Koruny české, protože existovali stoupenci zvoleného českého krále Fridricha V. Falckého, kteří boří tento tradiční mýtus a kteří byli schopni rozehrát další vojenskou partii proti císaři a jeho spojencům. Autor podává výklad o kladných a záporných postavách, o dobrodruzích i hrdinech, o zajímavých problémech a historických událostech. Měsíce statečného odporu vojenských skupin především bývalé stavovské armády a takřka dvouletá pobělohorská pacifikace Fridrichova kralování byly teprve skutečným koncem zimního království.
ISBN 978-80-88030-13-3 (V); 978-80-7414-925-2 (FF UJEP)
České Budějovice - Ústí nad Labem : Veduta - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, 2016, 1. vyd., váz., 501 s., 64 s. bar. obr. příl., 10 map, čb a bar. ilustrace, bibliografie, rejstříky, English summary
$41.90

9.
Hoppe, Jiří a kol.:
"O nový československý model socialismu" : čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech = "Striving for a new Czechoslovak model of socialism" : four interdisciplinary scientific teams of the Czechoslovak Academy of Sciences and the Charles University in the 1960s.

Autoři představují dílčí výsledky bádání o čtyřech mezioborových vědeckých týmech, které v 60. letech minulého století významně ovlivňovaly jak společenskovědní prostředí, tak státní a politickou moc v Československu. U jejich zrodu stála zejména snaha zajistit rychlejší zvyšování životní a civilizační úrovně tím, že se vytvoří a rozvinou originální československé prorůstové koncepce. Takto vzniklé reformní snahy jsou v publikaci analyzovány a zasazeny do širšího historického kontextu let 1963-1969.
ISBN 978-80-7285-194-2
Praha : Ústav pro soudobé dějiny, 2015, Ed. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 49, 1. vyd., brož., 121 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$13.20

10.
Chlíbec, Jan:
Bernardinské slunce nad českými zeměmi

/ Bernardine Sun over the Czech Lands.
Svatý Bernardin Sienský (1380-1444), původem z Toskány, patří k nejvýznamnějším kazatelům 15. století. Tento reformátor a zakladatel řádu františkánů-observantů ovlivnil svým dílem nejen náboženský, politický a kulturní život na Apeninském poloostrově, ale jeho myšlenky našly širokou odezvu i v zaalpské Evropě včetně českých zemí. Text je rozdělen na dvě základní části: první je věnována analýze názorů Bernardina Sienského na výtvarné dílo a jejich odrazu v dobové italské tvorbě, druhá část se týká výtvarného umění ve vztahu k prostředí a působnosti řádu františkánů-obsevantů v českých zemích.
ISBN 978-80-200-2556-2
Praha : Academia, 2016, 1. vyd., váz., 310 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$27.00

11.
Janečková, Eva:
Novináři "aktivistické sedmičky" před Národním soudem

/ Journalists of the "Activist Seven" before the National Court.
Publikace se zabývá problematikou procesů s aktivistickými novináři, tedy některými z mnoha poválečných procesů s českými "kolaboranty a zrádci", které proběhly v obnoveném Československu v letech 1945-1946. Je pokusem o zachycení zlomových okamžiků života sedmi nejznámějších kolaborantů - novinářů. Hlavní pozornost je soustředěna na proces před Národním soudem a na okolnosti, které vedly k tomuto procesu a k obžalobě právě těchto novinářů.
ISBN 978-80-261-0545-9
Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, 1. vyd., brož., 287 s., bibliografie, bibliografické odkazy, věcný rejstřík
$17.40

12.
Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století
/ Individual and European Society between the Middle Ages and the Nineteenth Century.
Eds. Antonín Kalous, Jan Stejskal, Josef Šrámek. Kolektivní monografie. Jednotlivé texty byly inspirovány vědeckým historickým zájmem prof. Libuše Hrabové, v jehož středu vždy stál osud jedinečné osobnosti uprostřed společnosti, napříč dějinami. Snahou všech autorů tak bylo nejen přihlásit se ke společné inspiraci, ale i podat zprávu z vlastních dílčích bádání.
ISBN 978-80-87895-15-3
Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, Ed. Historie, sv. 2, 1. vyd., brož., 460 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$25.10

13.
Klůc, Jiří:
Sokolovo : ve stínu propagandy

/ The Battle of Sokolovo : in the shadow of propaganda.
Publikace přináší dosud neznámé informace týkající se prvního bojového vystoupení čs. vojáků na východní frontě u Sokolova v březnu 1943. V první části knihy je hlavní důraz kladen na počátky odboje v Polsku, internaci Čechoslováků v SSSR a zejména na vojenské a politické pozadí organizování Československé vojenské jednotky v Buzuluku a boj o Sokolovo. Kniha podává také první ucelený přehled detailního popisu nasazení nepřítele - vojáků 6. tankové divize Wehrmachtu a jejich ztrát. Autor se věnuje i otázce čs. zajatců. Ve druhé části se zabývá poválečnými osudy bojovníků od Sokolova nebo odkazem boje o Sokolovo nejen v armádě, ale i v kultuře.
ISBN 978-80-87567-85-2
Cheb : Svět křídel, 2016, 1. vyd., váz., 254 s., čb foto, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, přílohy
$21.00

14.
Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621
/ The Correspondence of Šťastný Václav Pětipeský of Chýše and Egrberk from years 1611-1621.
Ed. Miroslav Žitný. Ediční svazek předkládá soubor celkem 1 203 písemností korespondence činorodého evangelicky orientovaného rytíře Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku (převážně příjemeckého charakteru) a byl pro svůj mimořádný rozsah rozdělen do dvou dílů. Druhý díl zpřístupňuje dalších 743 textů z období let 1611-1621. Je vybavený samostatnými rejstříky a kritickým vědeckým aparátem.
ISBN 978-80-7394-575-6
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Filozofická fakulta, 2016, Ed. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B, sv. 7/2, 1. vyd., váz., 814 s., rejstříky
$24.50

15.
Kos, Vladimír:
Květen 1945 v jižních Čechách : nová místa, nová dramata

/ May 1945 in South Bohemia : new places, new dramas.
Účastníci a svědkové květnového povstání a osvobození jižních Čech po sobě zanechali stovky dnes takřka zapomenutých fotografií. Ve volném pokračování kroniky Květen 1945 v jižních Čechách autor seznamuje s novými místy a novými dramaty doby, kdy do jižních Čech přicházela svoboda. Popisky unikátních snímků vycházejí z dobových kronik a vyprávění pamětníků, a zobrazené děje citlivě zasazují do historických souvislostí.
ISBN 978-80-204-4022-8
Praha : Mladá fronta, 2016, Ed. České květnové povstání ve fotografii, sv. 5, 1. vyd., váz., 274 s., čb foto, rejstříky
$20.90

16.
Kovtun, Jiří:
Republika v obležení : první éra prezidenta Beneše 1935-1938

/ Republic under Siege: the first era of President Beneš 1935-1938.
Básník, prozaik, překladatel a historik J. Kovtun (1927-2014) napsal ve své monumentální trilogii Tajuplná vražda (1994), Masarykův triumf (1987), Republika v nebezpečném světě (2005) jedinečného průvodce po novodobých českých dějinách od Hilsneriády do konce prezidentství T. G. Masaryka v r. 1935. Trilogii zamýšlel rozšířit v tetralogii svazkem Republika v obležení, zachycujícím první prezidentství Edvarda Beneše. Bohužel jeho práci ukončila předčasná smrt. Práce zůstala nedokončena: ze tří plánovaných oddílů knihy autor dokončil pouze oddíl první. Ten však byl dokončen zcela - a nyní vychází jako samostatná knižní publikace, již předmluvou a závěrečným historickým kalendáriem doplnil Robert Kvaček.
ISBN 978-80-7215-524-8
Praha : Torst, 2016, 1. vyd., váz., 283 s., jmenný rejstřík
$24.40

17.
Kubíková, Anna:
Eggenberkové : z bankéřské lavice na knížecí stolec

/ Eggenbergs : from the banker bench to the royal throne.
Eggenberkové patřili mezi nejvýznamnější šlechtické rody v rakouských i českých zemích. Do Čech přišli ze Štýrska během třicetileté války v 17. století. Ani ne stoletou českou historií Eggenberků a jejich nezanedbatelným kulturním přínosem v epoše nastupujícího vrcholného baroka se zabývá kniha, jež kromě počátků a historie rodu obsahuje také kapitoly o eggenberských sídlech, kultuře a umění na jejich vévodském dvoře, eggenberských mincích a pečetích.
ISBN 978-80-7422-411-9
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, Ed. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 14, 1. vyd., váz., 339 s., 8 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, mapy, rodokmeny, bibliografie, rejstřík
$25.10

18.
Kuklík, Jan; Němeček, Jan:
Frontiers, Minorities, Transfers, Expulsions. British diplomacy towards Czechoslovakia and Poland during WWII. Volume I: Plans.

The first part of the edition deals with the relationship of the British Diplomacy to minority and frontier problems in Central Europe between 1939 and 1945 in the context of the so-called Czechoslovak and Polish issues.
ISBN 978-80-87488-22-5
Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta v nakladatelství Eva Rozkotová, 2015, 1. vyd., brož., 398 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$21.00

19.
Kyncl, Vojtěch:
Lidice : zrození symbolu

/ Lidice : birth of a symbol.
Lidice byly zničeny v pomstě za smrt velitele Říšského bezpečnostního úřadu a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v červnu 1942. Vražda téměř všech mužů, kteří by udrželi zbraň, děsivá smrt nevinných dětí i krutý osud lidických žen zůstávají mementem lidické tragédie s nadnárodním významem. Předválečný, válečný i poválečný příběh Lidic nebyl dosud odborně zpracován. Nové dokumenty z českých i zahraničních archivů, svědectví pamětníků i dokumenty dochované v rodinných archivech představují Lidice jinak, než jak je známe z knih a filmů. Autor (*1983) pracuje jako historik Památníku Lidice a od r. 2012 je také vědeckým pracovníkem Historického ústavu Akademie věd v oddělení dějin 20. století. Napsal tyto knihy: Ležáky : obyčejná vesnice, SILVER A a pardubické gestapo v zrcadle heydrichiády (2008), Bez výčitek… Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha (2012), Stroje na smrt (Plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení) (2014).
ISBN 978-80-200-2482-4
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 601 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$45.50

20.
Malý, Karel:
Tři studie o trestním právu v českých zemích v 17. a v první polovině 18. století

/ Three Studies on Criminal Law in Czech Lands in the 17th Century and in the First Half of the 18th Century.
Publikace je věnována rozboru tří zákoníků, které v zemích Koruny české - Království českém, Markrabství moravském a Knížectví slezském - uzákonily právní předpisy o trestu a trestání. Jednalo se o kodifikaci Práv městských Království českého z r. 1579, jejichž platnost byla postupně zavedena i na Moravě a ve Slezsku, Obnoveného zřízení zemského, vydaného po bělohorském vítězství Ferdinandem II. r. 1627 pro Království české a o rok později i pro Markrabství moravské, a konečně o Hrdelní řád Josefa I. z r. 1707.
ISBN 978-80-246-3269-8
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., brož., 161 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$15.40

21.
Masaryk, Tomáš Garrigue:
Korespondence T. G. Masaryk - Slované, sv. 2 : Rusové a Ukrajinci

/ The Correspondence T. G. Masaryk - the Slavs, Vol. 2 : Russians and Ukrainians.
Ed. Vratislav Doubek. V rámci širšího projektu přináší monografie analýzu vztahů T. G. Masaryka s Rusy a Ukrajinci po r. 1917 doplněnou o kompletní dostupnou korespondenci s politickými, odbornými i kulturními kruhy těchto národů, v té době působícími zejména v evropském a československém exilu. Kniha tak představuje podstatný příspěvek k poznání osudů východního exilu v meziválečné éře. Částečně český, ruský a francouzský text.
ISBN 978-80-87782-55-2
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2016, 1. vyd., váz., 733 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English and Russian summaries
$29.40

22.
Mašinskaja, Tat'jana Nikolajevna:
Omskij dnevnik (1917-1920)

/ Omsk Diary (1917-1920).
Sibiřská dívka popisuje ve svém deníku, jak do jejího běžného života a vztahů s rodinnými příslušníky a přáteli zasáhly události spojené s Říjnovou revolucí. Dívka pocházela z rodiny zámožného podnikatele. Deníkové zápisky zachycují období 1917-1920, kdy byla rodina nucena opustit rodný Omsk. Za pomoci československých legií se její rodině podařilo emigrovat do Japonska a ve 20. letech odjeli do Evropy. Autorka deníku se vdala a založila rodinu v Československu. Rusky.
ISBN 978-80-905145-6-0
Praha : Russkaja tradicija, 2015, 1. vyd., váz., 236 s., ilustrace, portréty, faksimile
$36.80

23.
Mitáček, Jiří a kol.:
Středověká Morava

/ Mediaeval Moravia.
Kniha nahlíží na vývojové proměny, nejvýznamnější fenomény a klíčové osobnosti moravských dějin. Dějiny středověké Moravy jsou představeny od epilogu jedné z největších epoch dějin moravského teritoria - vlády dynastie Mojmírovců přesahující dnes dané historické hranice země, až po dobu husitských válek, které se prohnaly i Moravou. Opomenuto není ani postižení zásadních momentů transformace středověkého světa: konstituce středověkých měst, podoby života venkovského obyvatelstva, existence a vývoj středověkých šlechtických sídel či rozvoj a význam církevních struktur v zemi.
ISBN 978-80-7028-438-4
Brno : Moravské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 188 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, bibliografie, English summary
$11.70

24.
Moudrý panovník v čase katastrof : po stopách císaře Karla IV. mezi Prahou a Norimberkem
/ A Wise Ruler in the Time of Disasters : in the footsteps of Emperor Charles IV. between Prague and Nuremberg.
Eds. Jiří Fajt, Jan Šícha. Výpravný výběrový průvodce s bohatým fotografickým materiálem představuje na ose Praha-Norimberk místa spjatá s osobností Karla IV., která měla pro něj velký politický a strategický význam. Přibližuje zakladatelské dílo Karla IV. v Praze a říšském městě Norimberku a jeho působení v českých zemích je ukázáno na stavbách hradů a prostřednictvím dalších památek. Součástí publikace je orientační mapa, základní informace k jednotlivým architektonickým objektům, rozhovory s historiky umění M. Bartlovou, J. Fajtem a R. Küpperem, které v mnoha směrech mohou být překvapivé i pro zkušené zájemce o sledované období, a také reflexe současníků žijících odkazem Karla IV.
ISBN 978-80-7035-609-8
Praha : Národní galerie, 2016, 1. vyd., brož., 126 s., čb a bar. ilustrace
$19.60

25.
Mysliveček, Milan:
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách, sv. 5

/ Heraldic Map of Castles and Fortresses in Bohemia, Vol. 5.
Svazek představuje území severozápadně od Prahy. Mapuje území bývalého Slánského kraje připojeného v roce 1714 k Rakovnickému kraji. V knize jsou pomocí erbů představeni stavebníci zdejších hradů, zámků a tvrzí. Další zobrazené erby patří rodům, které z tohoto území pocházejí. Erbovní mapa je dlouhodobým projektem a zároveň pokusem zachytit nesmírné bohatství hradů, zámků a tvrzí, které v Čechách stály, rozpadávají se a z nichž ty šťastnější dosud stojí.
ISBN 978-80-86183-74-9
Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2016, 1. vyd., váz., 63 s., ilustrace, erby, mapy, rejstříky
$24.50

26.
Papajík, David:
Ladislav Pohrobek (1440-1457) : uherský a český král

/ Ladislaus the Posthumous (1440-1457) : king of Hungary and Bohemia.
O osobnosti uherského a českého krále Ladislava Pohrobka (1440-1457) dosud nevyšla žádná ucelená monografie. Práce je prvním pokusem o celkové zachycení jeho životní cesty. I když král zemřel v mladém věku, prožil velice dramatický život plný mnoha zákrut, zápletek a intrik v neklidné střední Evropě poloviny 15. století. V Čechách se musel potýkat s Jiřím z Poděbrad a kališnickým prostředím, v Uhrách s Janem Hunyadym a tureckým nebezpečím a v Rakousích s císařem Friedrichem III. Habsburským a půtkami rakouských stavů mezi sebou. Autor vyučuje na Univerzitě Palackého v Olomouci na katedře historie, jeho hlavním zaměřením je sekce dějin středověku, hlavně české dějiny.
ISBN 978-80-88030-12-6
České Budějovice : Veduta, 2016, Ed. Koruna, sv. 5, 1. vyd., váz., 441 s., 24 s. bar. obr. příl., čb a bar. ilustrace, 1 rodokmen, bibliografie, rejstřík, English, German and Hungarian summaries
$38.50

27.
Pejčoch, Ivo; Plachý, Jiří:
Ženy na popravišti : tresty smrti vykonané v Československu na ženách v rámci retribučního soudnictví v letech 1945-1948

/ Women on the Scaffold : death sentences carried out in Czechoslovakia against women in the context of retributive justice in 1945-1948.
V letech 1945-1947 a pak znovu od března do prosince 1948 probíhala v Československu tzv. první a druhá retribuce. Jednalo se o proces potrestání válečných zločinců a kolaborantů, kteří se provinili podle tzv. velkého retribučního dekretu. V českých zemích působilo 27 mimořádných lidových soudů, jimiž bylo v průběhu výše uvedené doby odsouzeno více než 30 tisíc válečných zločinců a kolaborantů. Z nich nad 738 vyslovily soudy trest smrti, který byl vzápětí vykonán. Mezi nimi se nacházelo také 67 žen. Bylo to vůbec poprvé v dějinách novodobého českého trestního práva, co byl nejvyšší trest na ženách nejen vynesen, ale i vykonán. V knize jsou vůbec poprvé všechny tyto případy na základě primárních historických pramenů zrekonstruovány a popsány.
ISBN 978-80-87567-86-9
Cheb : Svět křídel, 2016, 1. vyd., váz., 211 s., čb foto, portréty, bibliografie, bibliografické odkazy
$20.30

28.
Plachý, Jiří; Pejčoch, Ivo:
Velké kriminální případy

/ Major criminal cases.
V období první československé republiky (1918-1938) bylo vyneseno více než čtyři sta nejvyšších trestů za kriminální trestné činy, které pravidelně plnily první stránky bulvárních novin, ale i seriózních deníků. Autoři vybrali do své knihy kriminální případy, které se v té době těšily největší pozornosti celé společnosti. Stranou zájmu nezůstaly ani případy s politickým podtextem, charakteristické především pro třicátá léta, např. proces s Volkssportem, tedy soudní líčení se sudetoněmeckými nacisty. Aby ilustrovali postoj společnosti v období první republiky k homosexuálním vztahům, vybrali autoři pro rok 1927 případ soudního procesu s ženami obviněnými z lesbického vztahu.
ISBN 978-80-200-2554-8
Praha : Academia, 2016, Ed. První republika, sv. 3, 1. vyd., brož., 231 s., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík
$18.60

29.
Právní kultura středověku
/ Legal Culture of the Middle Ages.
Eds. Martin Nodl, Piotr Węcowski. Kolektivní monografie zahrnuje studie třinácti českých a polských medievistů věnované nejrůznějším podobám právní kultury Českého a Polského království od 10. do 15. století. Autoři zde ozřejmují dobové proměny pojímání práva a postupné prosazování se psaného práva ve vztahu k právu zvykovému. Důraz kladou i na vztah právních norem a reálného každodenního života, především v podobě řešení právních sporů, resp. na postupně stále širší uplatnění se právnicky vzdělaných osob při řešení nejrůznějších konfliktů. Částečně polsky a anglicky.
ISBN 978-80-7007-450-3
Praha : Filosofia, 2016, Ed. Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 17, 1. vyd., brož., 226 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$14.00

30.
Promiňte tu čmáraninu : korespondence Ladislava Radimského a Karla Vrány o exulantství, literatuře, historii a filozofii
/ Excuse this Scribble : correspondence between Ladislav Radimský and Karel Vrána on exile, literature, history and philosophy.
Ed. Michal Přibáň. Kněze a teologa K. Vránu (1925-2004) i diplomata L. Radimského (1898-1970) zastihl únor 1948 v zahraničí, oba se tedy stali exulanty, aniž by opustili své působiště: Vrána studoval na Lateránské univerzitě v Římě, Radimský pracoval v New Yorku na půdě OSN. Během 50. let se korespondenčně seznámili a výhradně na stránkách dopisního papíru rozvíjeli diskuse na filosofická a teologická témata, až se z nich stali blízcí přátelé; osobně se přitom nikdy nesešli. Studiemi, recenzemi i knižními publikacemi rovněž výrazně promluvili do literárního života předsrpnového exilu. Rozsáhlou edici 432 dopisů doplňuje bohatá obrazová příloha, která přináší často unikátní fotografie a dokumenty.
ISBN 978-80-87656-09-9
Praha : Libri prohibiti, 2015, 1. vyd., váz., 537 s., 112 s. bar. obr. příl., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografické odkazy, rejstřík
$31.50

31.
Rákosník, Jakub; Šustrová, Radka:
Rodina v zájmu státu : populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918-1989

/ Family in the Interest of the State : population growth and the institution of marriage in the Czech Lands 1918-1989.
Tématem knihy je rodina jako základní prvek společnosti a objekt zájmu státu na poli sociálního inženýrství. V prostoru českých zemí ji v časovém období 1918-1989 ovlivňovaly nejen vnější ekonomické determinanty, ale v rostoucí míře také charakter angažmá státu v politikách, které můžeme vymezit na škále od chudinské péče, přes rasové a eugenické přístupy až po univerzalistické projekty pod heslem "všem a rovným dílem". Kniha popisuje vývojové tendence v dlouhém časovém horizontu, analyzuje roli aktérů na poli rodinné politiky a nevynechává ze zřetele ani expertní diskurzy ve vztahu ke klíčovým problémům právní regulace rodiny.
ISBN 978-80-7422-378-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 60, 1. vyd., brož., 278 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstřík, English summary
$18.10

32.
Roubal, Petr:
Československé spartakiády

/ Czechoslovak Group Exercises in 1955-1985.
Kniha se zabývá fenoménem hromadného cvičení na československých spartakiádách v letech 1955-1985. Spartakiády navazovaly personálně, organizačně, ale i ideově na tradici sokolských sletů, které se zase inspirovaly německým turnerským hnutím. Krátce po Gottwaldově smrti se stranické vedení rozhodlo tuto tradici využít pro potřeby legitimizace nového režimu. Kniha se věnuje také organizaci spartakiád, jež si vedle obrovských finančních prostředků vynutila zapojení expertních znalostí stovek bývalých sokolských činovníků, a reakci širší veřejnosti na ně, zejména prožívání spartakiád jako smysluplného rituálu samotnými cvičenci.
ISBN 978-80-200-2537-1
Praha : Academia, 2016, Ed. Šťastné zítřky, sv. 22, 1. vyd., váz., 408 s., 15 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$27.70

33.
Sekora, Ondřej:
Deníky Ondřeje Sekory : 1944-1945

/ Ondřej Sekora Diaries : 1944-1945.
Ed. Ondřej Müller. O.Sekora (1899-1967), nezaměnitelný spisovatel a ilustrátor knih pro děti i dospělé, jeden ze zakladatelů českého komiksu, byl nucen na základě nacistických zákonů nastoupit na konci války do pracovního tábora v Německu. Později se k této neblahé epizodě svého života nerad vracel, ale za pobytu v pracovních lágrech v letech 1944 a 1945 si psal deník slovem i obrazem. Vzniklo tak jedinečné svědectví z méně známých pracovních táborů v Klein Steinu a Osterode, jedinečné právě v propojení satirických kreseb s věcnými záznamy života v táboře, který si autor zpestřoval humornými poznámkami a glosami. Autorkou obsáhlého doslovu je Hana Kraflová z Oddělení dějin literatury Moravského zemského muzea.
ISBN 978-80-259-0546-3
Praha : Plus, 2016, 1. vyd., brož., 172 s., ilustrace, faksimile
$41.90

34.
Slanina, Miroslav:
Puškařství ve Vejprtech = Das Büchsenmachergewerbe in Weipert

/ The Gunsmiths in Vejprty.
Česko-německá publikace přináší rozsáhlé informace o kdysi nejvýznamnějším centru puškařské výroby v rakousko-uherské monarchii, ke konci 19. století ještě důležitějším, než byl Ferlach. Textová část začíná informacemi z historie Vejprt a začátků tamní puškařské výroby. Uvedeny jsou seznamy vejprtských puškařů a podrobněji jsou popsány velké firmy: G. Bittner, W. Morgenstern, G. Fückert a další. Podchyceno je také méně slavné období, tedy konec druhé světové války a následná likvidace zdejší puškařské výroby.
ISBN 978-80-88075-03-5
Říčany u Prahy : Arms Studio, 2015, 1. vyd., váz., 304 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$58.50

35.
Spurný, Matěj:
Most do budoucnosti : laboratoř socialistické modernity na severu Čech

/ Making the Most of Tomorrow : a laboratory of socialist modernity in North Bohemia.
V 60. a 70. letech 20. století bylo kvůli povrchové těžbě uhlí zlikvidováno jedno z nejcennějších historických měst severních Čech. Náhradou za starý vznikl nový Most, který vzbuzoval veliká očekávání, ale nakonec se stal symbolem úpadku i bezohlednosti československého státního socialismu. Kniha plasticky vypráví o životě ve starém Mostě v dekádách po druhé světové válce a zprostředkovává diskuse a vyjednávání, které předcházely rozhodnutí o jeho zbourání, i ty, v nichž se rozhodovalo o charakteru nového města.
ISBN 978-80-246-3332-9
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., brož., 287 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$25.20

36.
Stehlík, Michal:
Babické vraždy 1951

/ Babice Murders in 1951.
Babický případ z července 1951 otřásl celým tehdejším Československem. Tři mrtví na chodbě babické školy, následně akce bezpečnosti a další dva mrtví v bolíkovickém poli. Rychlý politický proces se sedmi tresty smrti. Další procesy, stovky odsouzených a další čtyři tresty smrti. Kniha podrobně zkoumá situaci na Vysočině mezi únorem a srpnem 1951, zejména činnost Ladislava Malého a postupy Státní bezpečnosti. Jsou zde vůbec poprvé publikovány některé archivní materiály a fotografie. Na základě tisíců stran materiálů bezpečnosti, vzpomínek aktérů a dalších dokumentů je vytvořen realistický obraz babického případu.
ISBN 978-80-200-2593-7
Praha : Academia, 2016, Ed. Edice 1938-1953, sv. 1, 1. vyd., brož., 255 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, chronologie, jmenný rejstřík
$18.60

37.
Svoboda, Rudolf:
Nebroušený diamant : třetí českobudějovický biskup Josef Ondřej Lindauer

/ Uncut Diamond : the third bishop of České Budějovice, Josef Ondřej Lindauer.
Publikace je věnována životu a dílu Josefa Ondřeje Lindauera (1784-1850), který byl v letech 1846-1850 třetím českobudějovickým biskupem. Navazuje tak na řadu odborných monografií a studií věnovaných jeho předchůdcům Janu Prokopu Schaaffgotschovi a Arnoštu Konstantinu Růžičkovi. V knize jsou představeny dvě etapy Lindauerova života: doba než se stal českobudějovickým biskupem (do roku 1845) a posléze období biskupského působení (1846-1850).
ISBN 978-80-7429-703-8
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., brož., 139 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$13.90

38.
Svobodová, Jindřiška:
Manipulace a argumentace v politickém a mediálním diskurzu

/ Manipulation and Argumentation in the Political and Media Discourse.
Autorka v práci sleduje prostředky manipulace a argumentace užité v politickém a mediálním diskurzu v historicko-politickém kontextu současné parlamentní demokracie i totalitní společnosti. Materiálovou bázi představují autentické texty, v nichž dochází k vědomému ovlivňování a manipulaci předpokládaných recipientů. S využitím metody kritické analýzy diskurzu jsou vyhodnoceny současné mediální i politické texty, detailnější pozornost je věnována diskurzům, jež vznikly v kontextu totalitní společnosti, konkrétně soudním výslechům z procesu se skupinou kolem Rudolfa Slánského, reflexi tohoto případu v dobovém tisku a vybraným projevům prezidentů z éry socialistického Československa.
ISBN 978-80-244-4923-4
Olomouc : Univerzita Palackého, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 214 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$19.60

39.
Šmahel, František:
Alma mater Pragensis : studie k počátkům Univerzity Karlovy

/ Alma mater Pragensis : studies on the origin of the Charles University.
Nejstarší dějiny Univerzity Karlovy tvoří významnou součást středověkého vysokého školství a jsou stále středem badatelského zájmu domácích i zahraničních historiků. Už samo založení pražského vysokého studia císařem Karlem IV. v r. 1348 vyvolává řadu otázek. Bylo skutečně prvním na sever od Alp a na východ od Rýna, nepatří snad prvenství Erfurtu? K stále diskutovaným tématům náleží i nejstarší pečeť univerzitní obce. Nepatřila původně jen právníkům, kteří v letech 1372 tvořili samostatnou univerzitu v rámci pražského vysokého studia? Na tyto i další otázky dávají odpověď studie profesora F. Šmahela, který se dějinám pražské univerzity věnuje téměř 60 let. Soubor jeho 23 studií a rozprav v časovém rozpětí let 1348-1620 osvětluje výuku na artistické a lékařské fakultě, líčí události spojené s Dekretem kutnohorským a mimo jiné hledá první stopy humanismu na univerzitní půdě. Středem jeho pozornosti však vždy byli a jsou pražští studenti a jejich profesoři.
ISBN 978-80-246-3203-2
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., váz., 614 s., 8 s. bar. obr. příl., tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$36.40

40.
Šmejkal, Pavel; Padevět, Jiří:
Anthropoid

Historický průvodce začíná na místě seskoku (29. 12. 1941), pokračuje seznámením s byty podporovatelů parašutistů i místem samotného útoku. Dále ukazuje jedno z nejpamátnějších míst moderní české historie, pravoslavný chrám v Resslově ulici, místo posledního odporu parašutistů. V závěrečných kapitolách ukazuje rodné domky parašutistů a seznam lidí popravených v souvislosti s pomocí při přípravě útoku na Reinharda Heydricha.
ISBN 978-80-200-2555-5
Praha : Academia, 2016, Ed. Průvodce, 1. vyd., brož., 199 s., čb a bar. foto, faksimile, mapy, seznam jmen popravených
$20.70

41.
Šmejkal, Pavel; Padevět, Jiří:
Anthropoid

Tranlated from the Czech original by Sean Mark Miller. The book guides the reader through places connected with the activity of the jump group Anthropoid, whose members realized the attack on the deputy reich protector Reinhard Heydrich on 27 May 1942. We visit the place of the jump, the flats of the supporters of the parachutists and the place of the attack itself. In the conclusion of the book, we visit one of the most commemorated places of modern Czech history, the Orthodox Church of Saints Cyril and Methodius in Resslova Street, the place of the last resistance of the parachutists.
ISBN 978-80-200-2563-0
Praha : Academia, 2016, Ed. Průvodce, 1. vyd., brož., 199 s., čb a bar. foto, faksimile, mapy, seznam jmen popravených
$24.50

42.
Šmíd, Marek:
Vatikán a první světová válka : proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914-1918

/ Vatican and the First World War : the transformation of the foreign policy of the Holy See in 1914-1918.
Kniha se jako první česká monografie zabývá postojem Svatého stolce v době světového konfliktu v letech 1914-1918. V převážně chronologickém pohledu rekonstruuje, analyzuje a popisuje aktivity vatikánských kruhů na počátku války, v jejím průběhu i na jejím konci, sleduje eskalaci světového konfliktu, vztahy Svatého stolce k jednotlivým světovým mocnostem, papežovy mírové návrhy i jeho odsudky nekonečného vraždění. Autor (*1979) působí jako odborný asistent na Jihočeské univerzitě, dlouhodobě se věnuje zahraniční politice Svatého stolce ve 20. století, k níž publikoval několik monografií a desítky studií v ČR i v zahraničí.
ISBN 978-80-7325-396-7
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2016, Quaestiones quodlibetales, sv. 27, 1. vyd., brož., 127 s., portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$10.40

43.
Šopák, Pavel a kol.:
Neklidné století : české Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu '89

/ Restless Century : Czech Silesia and Ostrava region since the First World War until November '89.
Kniha byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy Slezského zemského muzea v Opavě. Rozsáhlá publikace, představující Slezsko 20. století, nabízí nesčetné množství informací o hmotném i duchovním dědictví tohoto osobitého regionu. Kniha uzavírá šestidílnou sérii katalogů, postupně publikovaných v letech 2011-2015, zachycujících prostor Slezska od nejstarších dob až do současnosti. Katalog i výstava vznikly v rámci výzkumného projektu Slezsko: Paměť - identita - region.
ISBN 978-80-87789-24-7
Opava : Slezské zemské muzeum, 2015, Ed. Slezsko: lidé a země, sv. 6, 1. vyd., váz., 767 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, faksimile, bibliografie, rejstříky, German summary
$55.30

44.
Váňa, Daniel:
Milan Hodža a střední Evropa

/ Milan Hodža and the Central Europe.
Autor popisuje osobnostní, myšlenkové i politické zrání Milana Hodži (1878-1944), nejvýznamnějšího slovenského politika meziválečného období. Z širokého záběru aktivit tohoto slovenského agrárníka si vybírá zejména jeho angažmá v rámci mezinárodních vztahů střední Evropy, které v polovině 30. let vyústilo ve vznik tzv. Dunajského plánu Milana Hodži. Vychází přitom ze širších úvah o českých a československých představách o hospodářském a politickém vývoji střední Evropy.
ISBN 978-80-245-2120-6
Praha : Oeconomica, 2015, 1. vyd., brož., 73 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$13.00

45.
Vilímek, Tomáš:
"Všichni komunisté do uren!" : volby v Československu v letech 1971 až 1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén

/ "All Communists in Urns!" : elections in Czechoslovakia from 1971 to 1989 as a social, political and state security phenomenon.
Publikace se věnuje fenoménu voleb v komunistickém Československu v letech 1971-1989. Analyzuje jejich funkce a vysvětluje, proč každých pět let statisíce stranických funkcionářů, agitátorů a pracovníků bezpečnostního aparátu vynakládaly mimořádné úsilí k zabezpečení hladkého průběhu těchto "voleb bez výběru". Přibližuje i postoj většinové společnosti, která k volbám zaujala ryze praktický postoj. Odmítnout tento specifický aklamační rituál vyžadovalo notnou dávku odvahy či značný stupeň rozčarování ze společenských poměrů. Pouze nepatrná část voličů však volila tuto formu protestu, což však nic neubírá na jeho významu. Kniha je v mnoha ohledech mimořádně cenným svědectvím o vzájemném vztahu mezi mocenským establishmentem a společností, o intenzivní interakci mocných a zdánlivě bezmocných.
ISBN 978-80-7285-198-0
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2016, Ed. Česká společnost po roce 1945, sv. 12, 1. vyd., brož., 354 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$19.60

46.
Vlček, Emanuel:
Physical and personality traits of Charles IV Holy Roman Emperor and King of Bohemia : a medical-anthropological investigation.

On the occasion of the 600th anniversary of the death of Charles IV in 1978, Professor Emanuel Vlček, MD, DSc conducted research of the skeletal remains of the Pater patriae, which brought a number of surprising findings, important to a whole range of scientific disciplines at Charles University, and cast light on significant events in Charles' life as well as on the cause of his death. The research has presented this prominent ruler as a human being, an ordinary mortal, suffering from many injuries and chronic diseases with which he was coping with indefatigable will, keeping in mind his commitments to God and Kingdom of Bohemia. It may be that all the pain and suffering also influenced his spirituality and his efforts to find salvation by attempting to realize his concept of the supreme being (Imitatio Christi). The results of the research by Professor Vlček have been repeatedly published, but until now we have had no representative publication in English. The forthcoming celebrations of the 700th anniversary of Charles' birth offer an opportunity to fill this gap.
ISBN 978-80-246-3377-0
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., brož., 55 s., čb ilustrace
$8.40

47.
Vojáček, Milan a kol.:
Bachova kartotéka : databáze obyvatel pražské aglomerace z let 1850-1914

/ Bach's File : a database of inhabitants of Prague agglomeration in the years 1850-1914.
Kolektivní monografie si klade za cíl ukázat některé možnosti využití Databáze obyvatel Prahy 1850-1914, která vznikla přepisem údajů z pobytových přihlášek uložených ve fondu Národního archivu Policejní ředitelství Praha. První část je věnována migraci obyvatel do Prahy s ohledem na jejich sociální status na příkladu šesti měst ze západních a jihozápadních Čech (Plzeň, Klatovy, Švihov, Chudenice, Strážov a Nýrsko). Následuje studie P. Lutovské, která se zabývá pražským obyvatelstvem s ohledem na pestrou škálu zaměstnání. Velmi cenný je německo-český slovník umožňující překlad názvů zaměstnání, jak se v naprosté většině v německy psané podobě na přihláškách vyskytují.
ISBN 978-80-7469-049-5
Praha : Národní archiv, 2016, 1. vyd., brož., 261 s., čb ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, německo-český terminologický slovník, English summary
$26.60

48.
Z poddaného šlechticem : rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604-1737)
/ From a Peasant to a Noble : family memories of Zbudovský from Rovná Hora and Malý from Tulechov (1604-1737).
Vydal, přeložil, poznámkami a úvodní studií opatřil Pavel Matlas. Životní příběh Jiřího Albrechta Zbudovského z Rovné Hory (*1604), který se z poddanských poměrů přes vrchnostenskou službu vyšvihl až na erbovního měšťana pražské Malé Strany a úředníka desk zemských. Nobilitován byl i jeho zeť a kolega Jan Adalbert Malý z Tulechova. Oba muži zachovali potomstvu cenné svědectví: rodinné paměti, tedy pamětní zápisky převážně o rodinných událostech. V pamětech Malých z Tulechova pokračovaly ještě další dvě generace potomků (až do r. 1737). Oba rukopisy jsou v plném znění zpřístupněny v této publikaci. Edici doprovází úvodní studie, přinášející nejen plastické biografie příslušníků obou rodin, ale také hlubší "kulturně antropologický" vhled do jejich každodennosti a mentality. Částečně německy.
ISBN 978-80-88013-21-1
Dolní Břežany : Scriptorium, 2016, Ed. Manu propria, sv. 8, 1. vyd., váz., 361 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, erby, rodokmeny, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$23.90

49.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, sv. IV/2 : (červenec-prosinec 1944)
/ The Notes from Meetings of the Czechoslovak Government in London, Vol. IV/2 : (July-December 1944).
Eds. Jan Němeček, Ivan Šťovíček, Helena Nováčková, Jan Kuklík, Jan Bílek. Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v druhé polovině roku 1944. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády. Všechny publikované dokumenty byly podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány.
ISBN 978-80-7286-243-6 (sv. IV/2); 978-80-7286-244-3 (soubor)
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 905 s., rejstříky, English summary
$31.90


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

50.
Benyovszky, Ladislav:
Světasvit

/ World-Light.
České slovo "svět" znamenalo původně "světlo" a "svit" patří ke slovesu "svítit". Slovo "světasvit" vyslovuje proto znovu svět v jeho počátečním významu, vyslovuje ten svět, v němž žijeme a umíráme, ten, který je překryt a zastřen určeními vesmír a kosmos. Světasvit je něco jiného než vesmír, svět myšlený a vyslovený jako celek, něco jiného než kosmos, svět myšlený a vyslovený jako řád. Autor (*1958) je filosof a vysokoškolský pedagog. Zabývá se problematikou ontologicky orientovaných filosofií.
ISBN 978-80-7476-088-4 (T); 978-80-87398-84-5 (FHS)
Praha : Togga - Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015, 1. vyd., brož., 172 s., bibliografie, rejstřík, English summary
$10.50

51.
Etnické komunity. Balkánské cesty, díl 1
/ Ethnic Communities. Balkan route, part 1.
Eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová. Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst, kulturních fenoménů a řešení společenských i politických problémů. Současně chce zvýznamnit vazbu Balkánu k dalším regionům Evropy (ČR, NSR) a světa (USA). Analyzuje problémy migrace, etnických menšin, mezi-etnické komunikace a sociálních problémů jako důsledku válečného konfliktu (Bosna a Hercegovina). Částečně anglický a slovenský text.
ISBN 978-80-87398-72-2 (soubor); 978-80-87398-80-7 (1. díl)
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016, Ed. Agora, sv. 13, 1. vyd., brož., 314 s., čb a bar. foto, mapy, portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, Czech and English summaries
$17.50

52.
Etnické komunity. Balkánské cesty, díl 2
/ Ethnic Communities. Balkan route, part 2.
Eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová. Diskuse o současnosti i minulosti Balkánu jako specifického kulturního regionu. Metafora cest odkazuje na propojení míst, kulturních fenoménů a řešení společenských i politických problémů. Současně chce zvýznamnit vazbu Balkánu k dalším regionům Evropy (ČR, NSR) a světa (USA). Analyzuje problémy migrace, etnických menšin, mezietnické komunikace a sociálních problémů jako důsledku válečného konfliktu (Bosna a Hercegovina). Částečně anglický a slovenský text.
ISBN 978-80-87398-72-2 (soubor); 978-80-87398-81-4 (2. díl)
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016, Ed. Agora, sv. 13, 1. vyd., brož., 284 s., 1 CD, čb a bar. foto, mapy, portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, Czech and English summaries
$17.50

53.
Grygar, Jakub:
Děvušky a cigarety : o hranicích, migraci a moci

/ Djevushki and cigarettes : on borders, migration and power.
Kniha je studií drobného přeshraničního obchodu v polsko-běloruském pohraničí v situaci rozšiřování Schengenského prostoru k východní vnější hranici Evropské unie. Na základě dlouhodobého etnografického výzkumu mezi drobnými přeshraničními obchodníky (děvuškami), trhovci a celníky autor zprostředkovává vhled do lokálního fungování jednoho ze segmentů globálního obchodu. Důraz na provázané vykreslení vztahu mezi prostorem, migrací a různými podobami moci rozrušuje binární polarity mezi občanem a státem, ovládaným a ovládajícím, kontrolovaným a kontrolujícím. Autor (*1972) je sociální antropolog působící na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd UK a v Etnologickém ústavu AV ČR.
ISBN 978-80-7419-234-0
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016, Ed. Studie, sv. 120, 1. vyd., brož., 255 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$23.80

54.
Hausner, Milan; Segalová, Erna:
LSD : výzkum a klinická praxe za železnou oponou

Z anglického originálu LSD : The Highway to Mental Health (2009) přeložil Milan Hausner ml. Dr. Milan Hausner léčil duševně nemocné pacienty psychoterapií s využitím LSD v době, kdy byl primářem psychiatrické kliniky v Sadské u Prahy. Byl pravděpodobně jediným světovým psychiatrem, který využíval halucinogenní látky v klinické medicíně v takovém rozsahu a po takovou dobu. Na své klinice se 112 lůžky využíval při léčbě různé dávky LSD, od 50 mikrogramů až po 400 mikrogramů, a to v rámci 60 až 90 sezení spojených s psychoterapií. Ta probíhala většinou ambulantně během víkendu. Vlastní léčba trvala 6-12 měsíců. Na psychoanalýzu velmi pozitivně reagovali zejména pacienti s různorodými neurózami, fobiemi a některými psychózami. Publikace přináší detailní popis nejrůznějších poruch, jejich příčin i léčebného postupu, který doktor Hausner využíval. Součástí knihy jsou případové studie včetně vyjádření jednotlivých pacientů.
ISBN 978-80-7387-410-0
Praha : Triton, 2015, Ed. Psýché, sv. 67, 1. vyd., brož., 277 s., čb foto, bar. ilustrace, rejstřík
$23.00

55.
Hollý, Martin:
O duši a sexu : rozhovor s Marií Těthalovou

/ On the Soul and Sex : a conversation with Marie Těthalová.
Rozhovor s psychiatrem a sexuologem nahlíží do systému psychiatrické péče, jeho úskalí a nadcházejících proměn v podobě reformy psychiatrie, překonává mýty o psychických poruchách a představuje možnosti jejich léčení. Zabývá se také sexualitou jako nedílnou součástí života každého člověka, a to jak v jejích obvyklých projevech, tak v případných variantách a poruchách. MUDr. M. Hollý, MBA, je psychiatr a sexuolog. Publikoval v monografii a odborných časopisech, přednáší na domácích i zahraničních konferencích. M. Těthalová vystudovala speciální pedagogiku, pracuje jako šéfredaktorka časopisu Informatorium 3-8 a knižní redaktorka nakladatelství Portál. Za své rozhovory na téma zdravotního postižení obdržela dvě ocenění Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.
ISBN 978-80-262-1004-7
Praha : Portál, 2016, 1. vyd., brož., 246 s.
$23.00

56.
Horký-Hlucháň, Ondřej; Profant, Tomáš:
Mimo Sever a Jih : rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti

/ Beyond North and South : understanding global inequality and diversity.
Autoři a autorky této mezioborové knihy seznamují s kritickými přístupy ke společnostem, kulturám, náboženství, politice, hospodářství, genderovým vztahům nebo životnímu prostředí zejména v bývalých evropských koloniích, často na základě vlastního terénního výzkumu. Ukazují, že postkoloniální teorie vytvořené pro sebeporozumění a osvobození globálního Jihu mohou v době všemožných krizí a migrací inspirovat také nás samotné, kteří žijeme v zemích globálního Severu. Kniha boří stereotypy o rozdělení současného světa a pomáhá porozumět jeho nerovnostem a ocenit jeho rozmanitost. Částečně slovensky.
ISBN 978-80-87558-18-8
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2015, 1. vyd., brož., 328 s., ilustrace, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$19.60

57.
Koritenská, Pavla:
Hurá do školy! : …v Hradci Králové : historie předškolního a školního vzdělávání v Hradci králové od třicátých let 19. století do poloviny 20. století

/ Hooray to School! : …in Hradec Králové : history of pre-school and school education in Hradec Králové from the thirties of the 19th century to the mid 20th century.
Cílem publikace je seznámit s historií předškolního a školního vzdělávání v Hradci Králové od třicátých let 19. století do poloviny 20. století. Čtenář se seznámí se zřízením královéhradecké Opatrovny v roce 1837, která se později změnila ve Veřejnou obecní mateřskou školu, s historií obecného a měšťanského školství a výstavbou škol a školských komplexů, možnostmi vzdělávání učitelek mateřských škol a pedagogů v Hradci Králové a oblastí sociální a sociálně zdravotní péče. Součástí publikace je unikátní obrazový a fotografický materiál ze Sbírky Muzea východních Čech v Hradci Králové a ze soukromých sbírek.
ISBN 978-80-87686-08-9
Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2015, 1. vyd., brož., 129 s., čb. a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English, French and German summaries
$19.60

58.
Kultura a totalita, sv. III : revoluce
/ Culture and Totality, Vol. 3 : revolution.
Eds. Ivan Klimeš, Jan Wiendl. Kolektivní monografie představuje třetí výstup výzkumného projektu, který - vycházeje z umění a kultury především českých zemí, ovšem na pozadí důsledně reflektovaných souvislostí zejména evropského umění a kultury 19. a 20. století - zkoumá rozmanité projevy "totálních" forem a rámců, které provázejí éru modernity v její "dlouhé" perspektivě, tedy napříč 19. a 20. stoletím. Tématem svazku je revoluce, ta je chápána jako dějinný zlom ve vývoji společnosti; přichází s otázkou konfliktu starého a nového a má stejně jako válka rozměr situační.
ISBN 978-80-7308-637-4
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 41, 1. vyd., brož., 513 s., čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$27.70

59.
Kuře, Josef; Petrů, Marek a kol.:
Filosofie medicíny v českých zemích

/ Czech Philosophy of Medicine.
Kolektivní monografie tematizuje hlavní problémy současného filosofického uvažování o medicíně a o bioetických problémech. Autoři v ní odborně a zároveň čtenářsky přístupně zprostředkovávají výsledky rozsáhlého a interdisciplinárního zkoumání medicíny a jejích hraničních oblastí a zároveň načrtávají základní dimenze budoucího výzkumu. Dokumentují tak životnost a potenciál projektu filosofie medicíny (nejen) v Čechách, ale i možnou cestu propojování humanitních, přírodovědných a technických přístupů pro lepší řešení problémů současného "chorobami i zdravím trpícího" člověka.
ISBN 978-80-7387-972-3
Praha : Triton, 2015, 1. vyd., brož., 289 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů, English summary
$16.00

60.
Lupač, Petr:
Za hranice digitální propasti : nerovnost v informační společnosti

/ Beyond the Digital Divide : inequality in the information society.
Kniha představuje současný stav výzkumu digitální propasti, tj. výzkumu vedeného otázkou, zda jsou neuživatelé Internetu (nebo ti, kdo neumí Internet dobře používat) v současné společnosti znevýhodněni či zda jim v blízké době hrozí riziko sociálního vyloučení. Text nejdříve čtenáře seznamuje se základními argumenty, vývojem a nejvlivnější verzí teorie informační společnosti, která je základním opěrným bodem pro stanovení závažnosti digitální propasti.
ISBN 978-80-7419-231-9
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studie, sv. 119, 1. vyd., brož., 260 s., tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$27.90

61.
Marek, Pavel:
Česká reformace 20. století? : k zápasu Církve československé (husitské) o vizi moderního křesťanství v letech 1920-1924

/ Czech Reformation of the 20th Century : the struggle of the Czechoslovak (Hussite) Church about the vision of modern Czech christianity between the years 1920-1924.
Monografie se zabývá problematikou vzniku a počátků Církve československé husitské v kontextu náboženské a církevní krize v Československu po skončení 1. světové války. Těžiště výkladu spočívá v evokaci zápasu o teologickou orientaci církve mezi skupinou modernistů vedených Karlem Farským a tradicionalisty soustředěnými kolem vladyky Gorazda (Pavlíka), posazujícího pravoslaví a orientaci na srbskou pravoslavnou církev. Práce zachycuje dramatické zvraty ve vývoji církve a její úsilí o vytvoření moderní věrouky 20. století v odkazu na českou husitskou a českobratrskou reformaci.
ISBN 978-80-244-4830-5
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 386 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$23.80

62.
Mezi náboženstvím a politikou
/ Between Religion and Politics.
Eds. Milan Hanyš, Johann P. Arnason. Kolektiv autorů sestávající ze sociologů, filosofů, historiků a politologů v knize zkoumá vztahy mezi náboženstvím a politikou z rozmanitých teoretických, metodologických a disciplinárních hledisek. V teoreticky zaměřených kapitolách pojednávají J. Sokol, J. P. Arnason a J. Homolka o složitých souvislostech vztahů mezi náboženstvím a modernitou a pokaždé z jiného zorného úhlu téma začleňují do širších perspektiv antropologických, filosofických a historicko-sociologických. M. Šimsa, P. Barša a M. Hanyš se dotýkají aktuálních diskusí o nábožensko-politických vztazích a pojednávají o problematice islámu a demokracie, roli náboženství v liberálně-demokratickém diskurzu a vztahu mezi monoteismem a násilím.
ISBN 978-80-7476-102-7
Praha : Togga, 2016, Ed. Scholia, sv. 25, 1. vyd., brož., 393 s., bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů, English summary
$22.40

63.
Mutlová, Petra:
Nicolai Dresdensis Apologia : de conclusionibus doctorum in Constantia de materia sanguinis

Kniha přináší kritickou edici Apologie latinského spisu nonkonformisty Mikuláše z Drážďan z r. 1415. Apologie vznikla jako reakce na rozhodnutí koncilu v Kostnici, kterým byl vyhlášen zákaz laického kalicha - jednoho z nejvýraznějších symbolů husitského hnutí - a které ve svém důsledku vedlo k rozpoutání husitských válek. Součástí edice je dílčí studie o genetických vztazích dochovaných rukopisů, analýza struktury díla a prozkoumávání jeho předloh, které zasazují vydávaný text do jeho významových souvislostí. Částečně latinsky.
ISBN 978-80-210-8124-6
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, sv. 443, 1. vyd., brož., 241 s., faksimile, bibliografické odkazy
$24.50

64.
Neubauer, Zdeněk:
Boschův triptych v zrcadle Písma : "Zahrada pozemských rozkoší", nebo "Třetí den stvoření"?
/ Bosch's Triptych in the Mirror of the Holy Writ : "Garden of earthly delights", or "The third day of Creation"?

Triptych Hieronyma Bosche Zahrada pozemských rozkoší byl po staletí výkladů pevně spojen s výsostným mytickým příběhem evropské civilizace - stvořením světa, po otevření triptychu pak příběhem stvoření našich prarodičů Adama a Evy a osudu jejich potomků, lidstva, až k jejich zániku. Autor, filosof a biolog, sestupuje od tradovaného chápání obrazu jako příběhu stvoření Adama a Evy a dalšího osudu lidstva do ještě hlubší genealogické vrstvy tohoto příběhu: ke stvoření mohutností, které prostupují celek stvoření, jež lze vyčíst z bible.
ISBN 978-80-7530-038-6
Praha : Malvern, 2016, 1. vyd., brož., 92 s., 1 vložená bar. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy
$14.70

65.
Novák, Václav a kol.:
Trhy práce v České republice po roce 1989 : regionální komparace zaměstnanosti

/ Labor Markets in the Czech Republic after 1989 : regional comparison of labor policies.
Kolektivní monografie analyzuje historický kontext vývoje zaměstnanosti v České republice a komparuje vývoj v Jihočeském a Ústeckém kraji, formuluje rozdíly při startu transformace a dále zásadní faktory, které ovlivnily transformaci ekonomiky v obou regionech.
ISBN 978-80-86277-81-3
Praha : Setoutbooks, 2016, 1. vyd., brož., 287 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstřík, English and German summaries
$20.20

66.
Nykl, Hanuš:
Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma : příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století

/ Slavophilism and the Slavophilistic Paradigm : a contribution to the study of Russian philosophy of the 19th century.
Slavjanofilství je klíčovým hnutím, bez něhož nelze pochopit vývoj ruské kultury v 19. a 20. století ani řadu jevů současného ruského života. Přesto nebo snad právě proto se v literatuře málokde setkáme s jeho konkrétnějším vymezením. Kniha si klade za cíl specifikovat klasické ruské slavjanofilství, upřesnit jeho postavení v dějinách ruské kultury a ukázat jeho vliv na další vývoj ruského myšlení od počvennictví přes Danilevského a Leonťjeva až po Vladimira Solovjova.
ISBN 978-80-86420-49-3
Praha : Slovanský ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Slovanského ústavu. Nová řada, sv. 38, 1. vyd., váz., 255 s., bibliografie, jmenný rejstřík, Russian summary
$21.00

67.
Petráček, Tomáš:
Církev, tradice, reforma : odkaz Druhého vatikánského koncilu

/ The Church, Tradition, Reform : the legacy of Second Vatican Council.
Při výročí uzavření Druhého vatikánského koncilu se specialista na církevní, kulturní a sociální dějiny zamýšlí nad řadou otázek, včetně té základní, jaké je místo koncilu v dějinách církve a západní společnosti druhého milénia. Diskuse o koncilu nabízí možnost dotknout se řady zásadních životních otázek existence církevního společenství a antropologicky univerzálních problémů náboženského života vůbec s přesahy do mnoha dalších disciplín a oborů. Autor (*1974), český katolický kněz, historik a teolog, přednáší historii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.
ISBN 978-80-7429-643-7
Praha : Vyšehrad, 2016, 1. vyd., váz., 246 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$20.90

68.
Sieberová, Jana:
Hospic : příběh naplněné naděje

/ Hospice : a story of fulfilled hope.
Silný a inspirující příběh zdravotní sestry, která se vzdala kariéry na špičkovém klinickém pracovišti a pustila se do budování mobilního hospice. Osobní svědectví se prolíná s dramatickými osudy pacientů a jejich rodin i historií budování Domácího hospice Duha v Hořicích. Kniha vypráví o smrti a zázracích. Zázraky se dějí nejen v Duze samotné, ale především v duších jednotlivých protagonistů - umírajících pacientů i těch, kdo je v závěru jejich pozemské pouti odborně a s velkou láskou doprovázejí.
ISBN 978-80-7553-038-7
Praha : Triton, 2016, 1. vyd., brož., 122 s.
$9.00

69.
Sládek, Karel a kol.:
Krása spasí svět

/ Beauty Redeems the World.
Známý výrok z Dostojevského románu Idiot "Krása spasí svět", který dal název této kolektivní monografii, otevřel otázku, na kterou se kolektiv autorů této knihy pokusil dát odpověď: "Jaká krása spasí svět?" Odborná monografie vznikla na základě vědeckých rozprav a kolokvia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Její jednotlivé části odpovídají specializacím autorů, přičemž byl kladen důraz na to, aby se témata opřela především o teologickou reflexi. Nechybí tak starozákonní přístup, analýza středověkého křesťanského spisu Jeskyně pokladů, propojení krásy a duchovního života, pohledy významných katolických teologů i českých myslitelů a literátů. Z kapitol vysvítá myšlenka, že krása opravdu spasí svět.
ISBN 978-80-7465-180-9
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., váz., 206 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, medailony autorů
$14.00

70.
Sokol, Jan:
Dluh života : články, eseje, glosy

/ The Debt of Life : articles, essays, comments.
Eds. Marie Kratochvílová, Ondřej Skripnik. Kniha vychází k 80. narozeninám významného českého filosofa. Vybraný celek drobných literárních i vědeckých prací má za cíl představit šíři autorových zájmů a odborností. Vedle filosofického zpracování témat, kterým se autor dlouhodobě věnuje, jsou to vzpomínky na lidi, kteří ovlivnili jeho život; glosy a eseje komentují v drobných postřezích aktuální dění a jsou dnes zajímavým svědectvím doby.
ISBN 978-80-87398-86-9
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016, 1. vyd., brož., 668 s., bibliografie, English summary
$31.50

71.
Stodola, Jiří:
Filosofie informace : metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy

/ Philosophy of Information : metatheoretical analysis of the concept of information and the main paradigms of information science.
Monografie by se dala nejlépe zařadit do oblasti, pro kterou se v současnosti vžilo označení filosofie informace. Jejím cílem je vyslovit určité metateoretické předpoklady, na kterých stojí pokusy o definování pojmu informace a o které se opírají jednotlivá paradigmata informační vědy, vnést více světla do problémů, které se pojí zejména s pojmem informace a transdisciplinární povahou informační vědy, a navrhnout přístup informační vědy, který se opírá o zdůvodněné závěry metateoretických výzkumů.
ISBN 978-80-210-8011-9
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, sv. 437, 1. vyd., brož., 191 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$22.40

72.
Ulč, Ota:
Komunistická justice a třídní boj

/ Communist Justice and the Class War.
Autor (*1930) je známý český exilový spisovatel. Vystudoval práva na Karlově univerzitě, byl u PTP a krátce působil jako soudce. V r. 1959 uprchl přes Západní Berlín do USA. Tam vystudoval politologii na Kolumbijské universitě v New Yorku. Disertační práci dopsal a obhájil v roce 1963. Začátkem r. 2016 jej oslovil brněnský historik a tvůrce filmu o Karlu Vašovi Petr Paleček s žádostí o zpřístupnění této práce a její překlad do češtiny. Na knize je cenné i to, že je psána z perspektivy počátku 60. let, nikoli až z pohledu dnešního, kdy je jasné, jak komunistické právo dopadlo. Doslov Pavel Molek.
ISBN 978-80-87122-99-0
Brno : Stilus Press ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha, 2016, 1. vyd., brož., 251 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$17.40

JUDAIKA / JUDAICA

73.
Kadlec, Petr:
Rukavice Dobříš : židovský odkaz městu : 1865-1950

/ Gloves Dobříš : Jewish legacy : 1865-1950.
Kniha je zaměřená na prvních osmdesát let práce místních rukavičkářů, převážně židovských faktorů. Kniha dále obsahuje historii místní židovské komunity s velkým podílem fotografií. Navíc je zde kladen důraz i na šití rukavic v blízkých Hostomicích a doplněna historie šití rukavic v Kadani a Abertamech.
ISBN 978-80-270-0045-6
Dobříš : nákladem vlastním, 2016, 1. vyd., brož., 236 s., ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, terminologický slovník
$11.80

74
Pojar, Miloš:
T. G. Masaryk a židovství

/ T. G. Masaryk and Judaism.
Kniha poskytuje souhrnný pohled na vztah T. G. Masaryka k Židům a židovské otázce v českém i evropském kontextu a také na poměr významných židovských osobností k Československu a k Masarykovi zvláště. Pokouší se zachytit vývoj a proměny Masarykových názorů na Židy a židovství od raného mládí a popsat klíčové události, které utvářely jeho postoje. Autor (1940-2012) byl český orientalista, spisovatel a diplomat. Od r. 1990 působil v diplomatických službách, m.j. jako velvyslanec v Izraeli (1993-1994), později na řadě vedoucích funkcí (náměstek generálního ředitele, ředitel odboru), a to až do roku 1997. Poté působil až do r. 2006 jako ředitel Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, člen Česko-německého fondu budoucnosti a hostující pedagog na New York University in Prague.
ISBN 978-80-200-2571-5
Praha : Academia, 2016, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 302 s., 24 s. čb foto příl., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$24.50


POLITIKA / POLITICS

75.
Havel, Václav:
Hovory v Lánech 1992

/ Talks in Lány 1992.
Třetí svazek knižní edice textů legendárních rozhlasových pořadů prezidenta republiky Václava Havla, doplněné o bohatý poznámkový aparát a rejstřík, dává nahlédnout do způsobu přemýšlení o světě, Československu a Evropě.
ISBN 978-80-87490-64-8
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, Ed. Hovory v Lánech, sv. 3, 1. vyd., brož., 243 s., čb foto, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$21.70

76.
Majer, Robert:
Malé státy v EU : případ České republiky

/ Small States in the EU : the case of the Czech Republic.
Monografie se věnuje fungování České republiky v Evropské unii pohledem malého státu. Skrz ekonomicko-politický model malé země v evropské integraci od Baldura Thorhallssona se dívá na fungování české administrativy v Bruselu a v Praze, zkoumá její možnosti a hodnotí limity. Kniha je postavena na rozhovorech se zaměstnanci české státní správy a českými příslušníky v řadách evropských institucí. Skrz jejich zkušenost hodnotí platnost Thorhallssonova modelu malé země na ČR, schopnosti státu efektivně využívat své zdroje, určovat své priority v evropské zahraniční politice, orientovat se v nadnárodním prostředí a využívat neformálních cest k optimalizaci své pozice v rámci důležitých témat.
ISBN 978-80-210-7992-2
Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015, Ed. Monografie, sv. 60, 1. vyd., brož., 111 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$13.30


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

77.
Arden, Martin et al.:
Jeroným Pražský : Evropan, vzdělanec, buřič

/ Jeroným of Prague : European, intellectual, firebrand.
Sborník vychází k 600. výročí upálení církevního reformátora. Jeroným Pražský (1367-78 Praha - 30. květen 1416 Kostnice) byl český filozof, náboženský myslitel, neortodoxní teolog a rebel, upálený roku 1416 v Kostnici. Studoval na čtyřech prestižních evropských univerzitách, od studií v Oxfordu se stal propagátorem myšlenek Jana Viklefa. Byl chráněncem a přítelem Jana Husa.
ISBN 978-80-97098-54-7
Praha : Českobratrská církev evangelická, 2016, 1. vyd., váz., 150 s., čb foto, ilustrace, mapy
$21.00

78.
Fontes ipsi sitiunt : sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška
Ed. Petr Kopička. Jubilejní sborník věnovaný litoměřickému archiváři.
ISBN 978-80-904381-5-6 (SOA); 978-80-88013-22-8 (S)
Litoměřice - Praha : Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Scriptorium, 2016, 1. vyd., brož., 286 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, German summaries
$20.20

79.
Kořan, Michal a kol.:
Česká zahraniční politika v roce 2014 : analýza ÚMV

/ Czech Foreign Policy in 2014 : IIR analysis.
Kolektiv autorů ÚMV a dalších spolupracujících institucí v knize odpovídá na otázky, jak se diplomacie nové vlády vyrovnávala s nebývale turbulentním politickým a bezpečnostním prostředím v Evropě, jaké impulzy nové vedení diplomacie do české zahraniční politiky vneslo, s jakým úspěchem a s jakými výsledky. Analýza i v r. 2014 využívá totožný konceptuální rámec jako v letech minulých, což umožňuje sledování dlouhodobých trendů v české zahraniční politice. Oproti minulým letům autoři konstatují zvýšenou míru politizace i polarizace politické diskuse, což se ale neprojevilo ve zkvalitnění politického zázemí. Nadále platí, že na obecné úrovni je česká zahraniční politika málo předvídatelná a srozumitelná pro veřejnost i pro mezinárodní partnery a zůstává spíše reaktivní či pasivní, a to navzdory deklarované snaze nastoupivší vlády tento dlouhodobý trend zvrátit.
ISBN 978-80-87558-22-5
Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2015, 1. vyd., váz., 528 s., tabulky, grafy, bibliografické odkazy, přílohy, English summary
$27.80

80.
Latin Alchemical Literature of Czech Provenance : proceedings from the Centre for Renaissance Texts Conference (16-17 October 2014).
Eds. Tomáš Nejeschleba, Jiří Michalík. This volume consists of 7 papers presented at the conference on Latin Alchemical Literature of Czech Provenance. The conference, organized by the Centre for Renaissance Texts (CRT) was held on 16 and 17 October 2014 at Faculty of Arts of Palacký University in Olomouc, Czech Republic. Contents: John A. Norris, "Agricola's Bermannus : A Dialogue of Mineralogical Humanism and Empiricism in the Mines of Jáchymov"; Martin Žemla, "Valentin Weigel and Alchemy"; Ivo Purš, "Perspective, Vision and Dream : Notes on the Plate Oratory-Laboratory in Heinrich Khunrath's Amphitheatrum sapientiae aeternae"; Jakub Hlaváček, "Cosmological and Alchemical Aspects of the Body, Soul and Spirit Triad in H. Khunrath's Work Amphitheatrum sapientiae aeternae".
ISBN 978-80-244-4851-0
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, 1. vyd., brož., 186 s., ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$19.60

81.
Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století : stati a rozšířené příspěvky z 31. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i., a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 2012 v Clam-Gallasově paláci v Praze = The Town in the Upheaval of Confessionalisation between the Fifteenth Century and Eighteenth Century : papers and expanded works from the 31st research conference of the Prague City Archives held in cooperation with the Institute of History at the Academy of Sciences of the Czech Republic and the Institute of International Studies in the Faculty of Social Sciences of Charles University on 9-10 October 2012 at the Clam-Gallas Palace in Prague.
ISBN 978-80-88013-24-2
Praha : Scriptorium, 2014, Ed. Documenta Pragensia, sv. 33, 1. vyd., brož., 757 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$26.20

82.
Rossica Olomucensia LV. Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11. 9. 2015
Ed. Pálušová Martina. Mezinárodní vědecká konference Olomoucké dny rusistů je organizována od roku 1976 katedrou slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V počátcích šlo spíše o semináře rozšiřujícího vzdělávání učitelů ruštiny středních škol. Postupně akce získala nádech ryze odborného mezinárodního fóra, které se koná pod záštitou prestižní Mezinárodní asociace učitelů ruského jazyka a literatury MAPRJAL a České asociace rusistů. Konference se pravidelně účastní více než stovka odborníků z Česka, Ruské federace, Polska, Belgie, Běloruska, Bulharska, Chorvatska, Francie, Lotyšska, Německa, Rakouska, Slovenska, Ukrajiny a dalších zemí. Rusky.
ISBN 978-80-244-4938-8
Olomouc : Univerzita Palackého, 2016, 1. vyd., brož., 241 s., bibliografie
$12.60

83.
Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou : věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu
/ Kaleidoscope of the Middle Ages for the Man with a Pointer : dedicated to František Šmahel on the occasion of his life jubilee.
Eds. Eva Doležalová, Petr Sommer. Duchovní inspirací pro tuto knihu je dílo význačného českého medievisty, profesora Fr. Šmahela (*1934), který k profesi historika vychoval a inspiroval desítky dalších. Koncepce této publikace napodobuje postupy a pohledy jím používané během jeho několik desetiletí trvajících výzkumů středověkých a raně novověkých dějin. Autoři se zabývají různými dílčími tématy a shrnují výsledky novějšího středoevropského bádání o těchto tématech. Každou kapitolu lze s jistou mírou licence zařadit do některého z tří tématických okruhů, odrážejících jeho badatelské zájmy: Myšlenky a slovo (o dějinách myšlení a filozofie), Prostor a obraz (o tom, jak architektura a umění odrážejí historii) a Země a lidé (o dějinách společnosti v geopolitických souvislostech).
ISBN 978-80-7422-355-6
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 1. vyd., brož., 733 s., čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$41.90


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

84.
Malý, Radek; Nešpor, Josef:
Lexikon českých nakladatelství dětské knihy

/ Lexicon of Czech Publishers of Childern's Books.
Publikace ve formě lexikonu s obsáhlou přehledovou studií si klade za cíl postihnout významná česká nakladatelství, která svou produkci cíleně směřovala na dětského čtenáře. V centru pozornosti stojí vývoj těchto nakladatelství od prvopočátku až po současnou situaci v nakladatelských domech. Tendence ve vydávání jsou též konfrontovány s historickým a politickým vývojem společnosti, který měl na knižní produkci v českých zemích významný vliv. Zvláštní pozornost je věnována vlivu cenzury a dalších restrikcí omezujících svobodné podnikání v období 2. sv. války a následně mezi lety 1948-1989. Výkladová část je doplněna heslářem nejvýznamnějších nakladatelství a do přílohy jsou vloženy přehledné grafy, které ukazují, jak z hlediska statistických údajů vypadalo vydávání knih pro děti a mládež.
ISBN 978-80-244-4503-8
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Ostatní odborné publikace, 1. vyd., brož., 270 s., 1 CD, bibliografie, rejstříky, English summary
$20.30

85.
Nešpor, Zdeněk R., Vojtíšek, Zdeněk:
Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice

/ Encyclopedia of Lesser Christian Churches in the Czech Republic.
Kniha podává encyklopedický přehled 27 státem registrovaných křesťanských nebo z křesťanství vycházejících církví a náboženských společností; s výjimkou římskokatolické, českobratrské evangelické, československé husitské a slezské evangelické církve jde o všechny registrované křesťanské církve. Součástí díla jsou úvodní kapitoly věnované typologii křesťanských církví se zvláštním zřetelem k fenoménu tzv. evangelikalismu, vývoji menších křesťanských společenství na českém území a jejich církevní architektuře v posledních téměř dvou staletích. Užitečnou pomůckou jsou rovněž kompletní údaje o náboženském vyznání ve sčítáních lidu 1880-2011 a podrobné rejstříky.
ISBN 978-80-246-3315-2
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 655 s., čb foto, bibliografie, tabulky, rejstříky, English summary
$34.30

86.
Zajíček, Petr:
Jeskyně České republiky na historických mapách

/ Caves of the Czech Republic on historical maps.
Od konce 18. století začaly vznikat první mapy našich významných jeskyní a propastí. V průběhu 19. století podobných plánů přibývalo a v jeho polovině již vznikl celý soubor map jeskyní na území Moravského krasu od jedné skupiny badatelů. Na přelomu 19. a 20. století se mapy podzemních i povrchových krasových jevů stávaly nedílnou součástí dokumentace. Kniha představuje nejvýznamnější historické mapy českých a moravských jeskyní, osoby, které se podílely na jejich tvorbě, a období jejich vzniku s mnohdy neobvyklými příběhy.
ISBN 978-80-200-2561-6
Praha : Academia, 2016, 1. vyd., váz., 187 s., mapová příloha 46 faksimilí map v kartonovém pouzdru, čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, rejstříky
$55.70


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

87.
Aktuální problémy současné slavistiky : (jazyk - literatura - kultura - politika)
/ Current Issues of Contemporary Slavonic Studies : (language - literature - culture - politics).
Eds. Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Anna Zelenková. Kolektivní monografie od českých i zahraničních slavistů, kteří se zde zamýšlejí nad problémy disciplíny, která kdysi byla rodinným stříbrem českých humanitních věd a zakládajícím oborem řady univerzit. Ve svazku, který je věnován památce doyena československé a české slavistiky Slavomíra Wollmana (1925-2012), se jeho autoři zabývají problematikou slavistiky důkladně a souhrnně, diskusně a polemicky: odkrývají některá bílá místa a revidují starší ustálené představy, modernizují dosavadní pojetí a ukazují, jak je slavistika jako široký obor zahrnující studium celého slovansky mluvícího areálu a pro náš stát a mezinárodní společenství užitečná, a to vše ve sféře lingvistiky, literární vědy, kulturologie, historie, sociologie, ekonomie, politologie i praktické politiky. Částečně rusky.
ISBN 978-80-905336-5-3
Brno : Galium, 2015, 1. vyd., brož., 507 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English and Russian summaries
$19.50

88.
Almanach na rok 1914. Mezi modernou a avantgardou
/ Almanac for 1914. Between modernism and the avant-garde.
Ed. Erik Gilk. Kolektivní monografie navazuje na již vydaný Almanach na rok 1914 (2014). Svazek přináší jedenáct studií prezentujících moderní badatelský výzkum, jaký si jediné kolektivní vystoupení předválečné moderny zaslouží. Důraz je přitom kladen na mezioborový přístup, přiléhavý k intermediálním snahám rané avantgardy.
ISBN 978-80-7470-083-5
Praha : Akropolis, 2016, 1. vyd., brož., 182 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$13.90

89.
Arnošt Vilém Kraus (1859-1943) a počátky české germanobohemistiky
/ Arnošt Vilém Kraus (1859-1943) and the Beginnings of Czech German-Bohemistics.
Ed. Václav Petrbok. A. V. Kraus, první profesor německé literatury na pražské české univerzitě, se již od počátku své odborné kariéry zabýval česko-německými literárními a kulturními vztahy. Svazek obsahující výbor z jeho syntetických prací, studií a recenzí i úvodní studii o Krausově životě a díle usiluje jednak o literárně-historiografickou analýzu a recepci jeho odborného působení, jednak chce upozornit na širší kontext dobového uvažování o česko-německé kulturní výměně, včetně aspektů kulturně-politických.
ISBN 978-80-200-2521-0
Praha : Academia, 2015, Ed. Prameny k dějinám českého literárního dějepisectví, sv. 6, 1. vyd., brož., 547 s., 16 s. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík
$38.50

90.
Derlatka, Tomasz:
Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia.

/ Novels from Upper Lusatia : history, poetics, ideology.
Monografie je první sorabistickou a slavistickou literárněvědnou monografií věnovanou nejdůležitějšímu žánru v písemnictví Horních Lužických Srbů - románu. Problematika románu je zde pojednána ve třech základních tematických rovinách: s ohledem na historii, poetiku a z hlediska závislosti žánru na ideologii. Polsky.
ISBN 978-80-86420-54-7
Praha : Slovanský ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Slovanského ústavu, Nová řada, sv. 42, 1. vyd., váz., 1 130 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, Czech and English summaries
$41.30

91.
Dvorský, Stanislav:
Nevědomí a básnický objev

/ Unconsciousness and the Poetic Discovery.
Autor (*1940) je básník, esejista a grafik, člen Surrealistické skupiny. Kniha vychází z definice poezie jako "otázky existence zodpovídané v záchvatu pocitu existence" (M. Medek) a zkoumá její noetickou dimenzi pohledem inspirovaným freudovskou psychoanalýzou. Pokouší se tak naplnit myšlenku básníka a psychoanalytika Z. Havlíčka, že je třeba odhalit "specifickou strukturu básnického nevědomí, strukturu poetické psychiky". Vztah nevědomí a poezie je zde promýšlen polemicky a kriticky vůči rozšířenému, ale mylnému přesvědčení o úzké souvztažnosti mezi Freudovým pojetím hlubinných duševních struktur a surrealistickou teorií tzv. psychického automatismu.
ISBN 978-80-7530-043-0
Praha : Malvern, 2016, 1. vyd., brož., 101 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$14.70

92.
Hoffmannová, Jana a kol.:
Stylistika mluvené a psané češtiny

/ The Stylistics of Spoken and Writen Czech.
Monografie navazuje na tradice pražské funkční stylistiky a snaží se dosavadní výzkumy stylové variantnosti českých textů doplnit a obohatit. Vychází z textů, které do komunikačního procesu vstoupily v posledních letech, respektuje kontinuitu stylového vývoje a současně poukazuje na některé vývojové tendence. Stylistické dění spojuje s výraznými komunikačními sférami (sféra komunikace běžné, institucionální, odborné, učební, mediální, reklamní a literární).
ISBN 978-80-200-2566-1
Praha : Academia, 2016, Ed. Lingvistika, 1. vyd., brož., 510 s., 16 s. bar. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$34.70

93.
Jettmarová, Zuzana:
Mozaiky překladu = Translation Mosaics : k devadesátému výročí narození Jiřího Levého (1926-1967)

Autorka reaguje na soudobou snahu po metodologické inovaci translatologie jako integrované disciplíny. Analyzuje témata, která se v translatologii prosazují od r. 1990, a konfrontuje teoreticky i metodologicky českou tradici s hlavním proudem západní translatologie. Nadčasovost české teorie překladu J. Levého dokumentuje jak na základě empirického výzkumu, tak v současných teoreticko-metodologických konfrontacích doprovázených snahou po zpřístupnění a integraci J. Levého. Texty česky a anglicky.
ISBN 978-80-246-3305-3
Praha : Karolinum, 2016, Ed. Studia Philologica Pragensia, 1. vyd., brož., 212 s., English summary, bibliografie, rejstřík
$19.60

94.
Komendová, Jitka a kol.:
Pis'mennost' Galicko-Volynskogo knjažestva : istoriko-filologičeskije issledovanija

Kolektivní monografie obsahuje příspěvky českých, polských, běloruských a ruských badatelů, kteří se zajímají o historii Galicko-Volynských zemí. Práce má mezinárodní charakter a spojuje texty jak historiků, tak i lingvistů.
ISBN 978-80-244-4900-5
Olomouc : Univerzita Palackého, 2016, 1. vyd., brož., 157 s., mapy, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$20.30

95.
Krejčí, Pavel:
Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu : kontrastivní analýza

/ Serbian Phraseology and Its Czech and Bulgarian Translation : contrastive analysis.
Monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Iva Andrić: Most na Drině a Milorad Pavić: Chazarský slovník. Sleduje a popisuje případné formální, sémantické a stylistické odchylky českých a bulharských překladových řešení a zároveň se snaží odpovědět na otázku, do jaké míry hraje při přesnosti překládání frazeologie roli větší jazyková blízkost typologická (čeština je takto srbštině blíže než bulharština) a do jaké míry genetická a kulturně-historická (bulharština je takto srbštině blíže než čeština).
ISBN 978-80-210-8004-1
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, sv. 436, 1. vyd., brož., 195 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$22.40

96.
Nachlinger, David:
A v každém zlomku tohoto času umírá člověk… : od Nemocnice k Sanitce a zpět, aneb léčba (neo)normalizací

/ And in every Fraction of Time a Man Dies… : from The Hospital to The Ambulance and back, or (neo)normalization treatment.
Tyto seriály se staly v době svého vysílání fenoménem televizní tvorby a na české obrazovky se vrátily s novými epizodami i po revoluci. Autor poukazuje na způsoby, jak se producenti dokázali vypořádat s povinným zahrnutím komunistické propagandy do životů doktorů a saniťáků a jak i po pětadvaceti letech přilákali diváky, kteří společně s postavami prožili nejen změnu režimu, ale i osobních hodnot. Nabízí se tak nejen srovnání českých normalizačních a postkomunistických seriálů, ale i jejich poselství, která nemusí být tak odlišná, jak by se na první pohled mohlo zdát.
ISBN 978-80-87855-63-8
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016, Ed. Scholares, sv. 50, 1. vyd., brož., 114 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$10.40

97.
Opelík, Jiří:
Uklizený stůl, aneb Moje druhá knížka o Karlu Čapkovi a opět s jedním přívažkem o Josefovi

/ Tidy Desk, or My second book about Karel Čapek and again with one appendage about Josef.
Ve své nové knize shrnul jeden z nejvýznamnějších současných českých literárních historiků (*1930) studie Společné juvenilie bratří Čapků, O skryté roli knihy Hovory s T. G. Masarykem, Čapkovské drobinky 6: Chudák Karel, Byl Karel Čapek básník?, O Čapkově vztahu k Bohu a náboženství, Čapkovské drobinky 7: Kdo byl a je Karel Čapek? a Škola Lidových novin. Klíčová studie svazku, neobyčejně podnětná, objevná a rozsáhlá Škola Lidových novin, je zde publikována poprvé. Svazek je vrcholem autorovy celoživotní badatelské práce.
ISBN 978-80-7215-517-0
Praha : Torst, 2016, 1. vyd., váz., 216 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$18.10

98.
Petkevič, Vladimír:
Morfologická homonymie v současné češtině

/ Morphological Homonymity in Contemporary Czech.
Práce dokládá nejen velkou rozmanitost typů morfologické homonymie v češtině, ale i to, jak nečekaně velkým množstvím víceznačných slovních tvarů dnešní čeština disponuje. Detailní klasifikace materiálové základny morfologických homonym v češtině může přispět nejen k hlubšímu teoretickému poznání morfologie českého slova, ale i napomoci řešení praktických problémů korpusové lingvistiky, jaké představuje například další zlepšování morfologického značkování textů současné češtiny, jejich syntaktické analýzy a úkolů souvisejících.
ISBN 978-80-7422-367-9
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 22, 1. vyd., brož., 587 s., bibliografie, English summary
$27.90

99.
Piorecký, Karel:
Česká literatura a nová média

/ Czech Literature and the New Media.
Rozšíření internetu a dalších digitálních médií a komunikačních technologií v druhé polovině 90. let 20. století významně ovlivnilo způsoby veřejné komunikace včetně komunikace literární. V čem se liší způsob tvorby a zveřejnění literárního díla v podobě textu digitálního a tištěného? Jak se změnila pozice čtenáře v prostředí interaktivních médií? Je vztah české literatury k novým médiím v nadnárodním kontextu v něčem specifický? A jde skutečně o revoluční změny, nebo jen o obměny starších literárních forem přenesených do nového prostředí? Odpovědi na tyto i jiné otázky hledá autor během analýz literárních experimentů na českém internetu, při čtení českých literárních blogů i při výpravách do amatérských literárních fór.
ISBN 978-80-200-8578-4
Praha : Academia, 2016, Ed. Literární řada, 1. vyd., brož., 296 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$25.60

100.
Popelka, Petr; Popelková, Renata; Mulková, Monika:
Black or Green Land : industrialisation and landscape changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19th and 20th century.

The submitted book is a conclusion of a three-year long research project, which was funded by the Czech Science Foundation. The main research task was to identify landscape change in the Ostrava-Karviná coal mining district in the processes of capitalist and socialist industrialisation. The authors attempted to answer the question what objective processes were taking place in the Ostrava-Karviná mining district during the 19th and the 20th century. The research observed the impact of human activity caused by the process of industrialisation in a long-term view, specifically from the 1830s up to the beginning of the 21st century.
ISBN 978-80-7464-823-6
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016, 1. vyd., váz., 191 s., 2 vložené mapy, čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$24.30

101.
Řehulková, Hana:
Angloamerická recepce Ingardenova pojetí uměleckého literárního díla

/ The Anglo-American Reception of Ingarden's Conception of the Lirerary Work.
Publikace analyzuje spíše ojediněle se vyskytující kritickou recepci Ingardenovy koncepce uměleckého literárního díla v rámci angloamerické estetiky a filozofie. Cílem je představit ontologickou a epistemologickou teorii literárního díla polského fenomelologa Romana Ingardena (1893-1970) tak, jak je interpretována v převážně analyticky smýšlejícím prostředí, rozvíjející dědictví anglosaské filozofické tradice.
ISBN 978-80-210-8058-4
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, sv. 441, 1. vyd., brož., 123 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$25.20

102.
Říhová, Zuzana:
Vprostřed davu : česká avantgarda mezi individualismem a kolektivismem

/ In the Middle of the Crowd : Czech Avant-garde between Individualism and Collectivism.
Autorka se věnuje české poválečné avantgardě a její próze v širším evropském kontextu. Obohacení výkladu o nový žánr (povídka), a tím i o řadu autorů, jí dovoluje dynamizovat kanonický obraz dané epochy a zproblematizovat základní opozice expresionismus × avantgarda a především individualismus × kolektivismus. Druhou z nich představuje jako hlavní spojnici české poválečné avantgardy s evropským děním (kolektiv a jedna z jeho manifestací, dav, figuruje jako jedno z hlavních témat moderny a avantgardy). V rámci této opozice interpretuje rovněž prózy francouzského unanimismu jakožto hlavního inspiračního zdroje české poválečné avantgardy a její (kolektivistické) prózy.
ISBN 978-80-200-2549-4
Praha : Academia, 2016, Ed. Literární řada, 1. vyd., brož., 261 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, rejstřík, English summary
$24.50

103.
Srba, Ondřej:
Rasiyan-u qumq-a = Nádobka nektaru : anonymní mongolská báseň v rukopise z 18. století : faksimile rukopisu, transkripce a překlad

/ Container with Nectar : Mongolian anonymous poem in a manuscript from the 18th century : a facsimile of the manuscript, transcription and translation.
Rasiyan-u qumq-a (v novomongolštině Aršány chumch), Nádobka nektaru, je dlouhá didaktická báseň napsaná pravděpodobně na přelomu 16. a 17. století v klasické mongolštině. Ve 317 dochovaných čtyřveršových slokách pojednává o řádu světa - normách správného chování dobové mongolské společnosti - a základních konceptech tibetského buddhismu a reflektuje představu harmonického propojení náboženství a světské vlády. Báseň z pera bezejmenného literáta navazuje na odkaz Čojdži Odsera (14. stol.), zakladatele mongolské buddhistické literatury, a je významným původním dílem z tradice mongolské mudroslovné poezie, k jejímž základním kamenům patří překlad Sakjapanditovy Pokladnice modrých rčení. Kniha obsahuje úvod, komentovaný překlad, transkripci a faksimilii jediného známého rukopisu tohoto díla. Částečně mongolsky.
ISBN 978-80-210-8010-2
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, sv. 429, 1. vyd., brož., 273 s., faksimile, bibliografie, rejstříky, Mongolian summary
$29.40

104.
Svobodová, Ivana a kol.:
Psaní velkých písmen v češtině

/ Capitalization in Czech.
Publikace přináší zevrubný popis této problematické pravopisné oblasti. Co jsou vlastní jména? Jaké jsou obecné zásady pro psaní velkých písmen? Jaké jsou jednotlivé pojmenovací typy? Autoři se zaměřují především na pojmenování, jejichž způsob psaní se v praxi velmi často rozchází s platnou kodifikací, a doplňují ta pojmenování, která Pravidla českého pravopisu nezachycují, ale jejichž způsob psaní činí opakovaně potíže.
ISBN 978-80-200-2513-5
Praha : Academia, 2015, Ed. Lingvistika, sv. 9, 1. vyd., brož., 350 s., tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, slovníček, rejstříky
$20.70

105.
Štědroňová, Eva:
Hledání nové modernosti

/ In Search of a New Modernity.
Kniha je zaměřena na desátá léta dvacátého století, zejména na čtyři pozoruhodné roky před první světovou válkou. Její úvodní část analyzuje dobový teoretický diskurz, v němž si moderně cítící výtvarníci a literáti vyjasňovali základní filozofické a estetické rámce své tvorby. Do druhé části knihy jsou zařazeny studie věnované autorům, jejichž tvorba představuje různé podoby poetik významně se uplatňujících v daném období. Jde o secesi, novoklasicismus, expresionismus a kubo-expresionismus, jejichž koncept je představen na rané tvorbě bratří Čapků, Františka Langera, Richarda Weinera aj.
ISBN 978-80-7491-573-4
Brno : Host, 2016, 1. vyd., brož., 392 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$23.70

106.
Šubrtová, Milada:
Krb neporušitelného přátelství : korespondence Arna Nováka a Marie Veselíkové

/ Hearth of a Sacrosanct Friendship : from the correspondence of Arne Novák and Máša Veselíková.
Monografie sestává z úvodní studie, která přináší nové poznatky o pozapomenuté publicistce a překladatelce a vytváří tak kontext pro kritickou edici z dosud nepublikované korespondence (uložena v PNP) M. Veselíkové (1882-1948) a Arna Nováka (1880-1939), literárního historika a rektora Masarykovy univerzity (uložena v soukromém archivu). Výběr z korespondence čítá sto dopisů opatřených poznámkovým aparátem a uspořádaných s ohledem na zachování dialogu mezi oběma pisateli. Publikace obsahuje bibliografii děl M. Veselíkové, jmenný heslář osob zmiňovaných v korespondenci, ediční poznámku, odbornou literaturu k tématu, obrazovou přílohu a cizojazyčná resumé.
ISBN 978-80-86736-47-1
Brno : Archiv města Brna, 2015, Fontes Bruneses, sv. 1, 1. vyd., váz., 319 s., čb foto, faksimile, rodokmeny, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$34.90

107.
Švéda, Josef:
Země zaslíbená, země zlořečená : obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře

/ Promised Land, Accured Land : images of America in Czech literature and culture.
Kniha analyzuje obrazy Spojených států amerických v české literatuře a kultuře od druhé poloviny devatenáctého století až po dnešní dobu. Metodologicky vychází z kulturních studií a kritické teorie. Hlavním zdrojem pro analýzu jsou literární texty, cestopisy a esejistika. Kniha věnuje pozornost tvorbě mýtu Divokého západu v české populární literatuře a zkoumá proměny obrazů Ameriky v meziválečné republice, státním socialismu i postkomunismu.
ISBN 978-80-87855-40-9
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2016, 1. vyd., váz., 435 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$27.20

108.
Trhliny světa : kniha studií o Bohumilu Hrabalovi
/ The Craks of the World : a book of the essays on Bohumil Hrabal.
Ed. Roman Kanda. Kolektivní monografie obsahuje patnáct studií badatelů různých generací. Studie představují soustředěné pohledy jak na jeho rozsáhlé a mnohotvárné dílo, tak i na kontext a osobnosti, které s dílem i jeho tvůrcem tak či onak souvisejí. Jednotlivé studie-pohledy zhodnocují mnohost teoretických přístupů, ale i studium pramenů, detailně zkoumají například Hrabalovu techniku psaní či estetické aspekty umění překladu. Součást publikace tvoří vzpomínkově laděné texty.
ISBN 978-80-88069-18-8
Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2016, 1. vyd., brož., 223 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$15.70

109.
Třídit slova : literatura a konceptuální tendence 1949-2015
/ Sorting Words : literature and conceptual tendencies 1949-2015.
Eds. Ondřej Buddeus, Markéta Magidová. Kniha se pokouší přispět k diskusi o konceptuálních literárních strategiích, o podnětných a progresivních metodách nakládání s textem, které ale z různých důvodů bývají vřazovány do příliš obecných či okrajových kategorií či dokonce zcela odmítány jako umění. Během historie se opakovaně vynořují pod hlavičkou různých žánrů a praktik, zároveň ovšem neakceptují, rozšiřují a komplikují ustálené historické a estetické kategorie tvorby i recepce - a vedou s nimi více či méně úspěšnou polemiku.
ISBN 978-80-87259-34-4
Praha : tranzit.cz, 2015, 1. vyd., brož., 528 s., ilustrace, 1 mapa, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, chronologické přehledy, English summaries
$28.00

110.
Vyvolávání točitých vět : Daniele Hodrové k 5. červenci 2016
/ Cause the Spiral Sentences : for Daniela Hodrová to July 5, 2016.
Ed. Alice Jedličková. Sborník vychází k životnímu jubileu fascinující spisovatelky a originální literární teoretičky. Někteří z přispěvatelů se rozhodli rozvinout intenzivní čtenářskou zkušenost v interpretaci autorčiných románů, jiní se zaměřili na její tvorbu esejistickou. Další se obrátili k dílu spisovatelek a spisovatelů určitým způsobem spřízněných, ať už románovou tematikou, intertextovostí nebo uvažováním o řeči a literárním tvaru: najdeme tu například rozbory díla Jiřího Kratochvila, Věry Linhartové či Karla Miloty, ale také studie věnované časovosti a vizualitě literární tvorby autorů světových jmen. Autoři jsou čeští i zahraniční literární vědci.
ISBN 978-80-88069-26-3
Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2016, 1. vyd., brož., 314 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$20.00


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

111.
50 mistrovských děl. Sbírka starého umění ve Šternberském paláci Národní galerie v Praze = 50 Masterpieces. Collection of Old Masters in Sternberg Pallace The National Gallery in Prague.
Ed. Marius Winzeler. Reprezentativní publikace představuje výběr 50 nejvýznamnějších uměleckých děl z bohatých fondů Sbírky starého umění od antiky až po Goyu. Každé reprodukované dílo doprovázené heslem je dostatečným důkazem autorského mistrovství a výjimečnosti této kolekce. Úvodní text je věnován architektuře Šternberského paláce a dějinám Sbírky starého umění. Kniha byla koncipována tak, aby přispěla k zatraktivnění nejstaršího sídla Národní galerie v Praze.
ISBN 978-80-7035-610-4
Praha : Národní galerie, 2016, 1. vyd., brož., 115 s., bar. ilustrace, bibliografie
$16.80

112.
Arcidiecézní muzeum Olomouc : průvodce
Eds. Gabriela Elbelová, Pavel Zatloukal. Partnerství Arcibiskupství olomouckého a státu, trvající již od počátku 90. let, kdy se Muzeum umění Olomouc stalo správcem části církevních sbírek, vyústilo ve vybudování a otevření Arcidiecézního muzea v r. 2006. Muzeu se podařilo rehabilitovat nejen prostory Metropolitní kapituly, ale také národní památky Olomoucký hrad, v jehož části se instituce nachází a která je svým stářím, hodnotou i významem srovnatelná s Pražským hradem. Rekonstrukce, která propojila cennou historickou architekturu s moderními přístupy získala řadu prestižních ocenění. Stálá expozice připomíná tisíciletou duchovní a kulturní tradici Moravy v kontextu evropského křesťanského vývoje.
ISBN 978-80-88103-08-0
Olomouc : Muzeum umění, 2016, 1. vyd., brož., 143 s., čb a bar. ilustrace, plány, bibliografie
$12.60

113.
Olomouc Archdiocesan Museum : guidebook.
Eds. Gabriela Elbelová, Pavel Zatloukal. Translations: David Livingstone, Radka Chromcová, Lukáš Mertz. Olomouc Archdiocesan Museum was established in 1998 in cooperation with the Olomouc Archbishopric as the first museum in the Czech Republic focused on spiritual culture. Its premises also include the Romanesque Palace of the Moravian Bishops near St. Wenceslas Basilica at Olomouc Přemyslid Castle. As of the year 1999 the northern part of the former Castle was gradually reconstructed for the needs of the Museum, i.e. the building of the chapter deanery and its husbandry yard. It was opened to public on 1 June 2006.
ISBN 978-80-88103-09-7
Olomouc : Muzeum umění, 2016, 1. vyd., brož., 143 s., čb a bar. ilustrace, plány, bibliografie
$12.60

114.
Ballardini, Andrea Luis a kol.:
Pavel Piekar : vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku : barevné linoryty, kresby : Galerie umění Karlovy Vary, pobočka Letohrádek Ostrov, 16. května - 12. července 2015

/ Pavel Piekar : going out of the palace you will come to the summerhouse : colored linocuts, drawings.
Výstavní katalog. P. Piekar (*1960) realisticky zobrazuje skutečnost v kresbách a barevných tuších, které převádí do techniky barevného linorytu. S touto technikou systematicky pracuje od r. 1983. Výsledná grafika vzniká podle přesné kresby, ze které se kopírují jednotlivé desky - barvy následného soutisku. Podle obtížnosti tématu se počet jednotlivých barev pohybuje mezi 5 - 50 a každá barva má svoji vlastní desku. Tiskne autorsky, v malých nákladech, barevné odstíny jednotlivých desek vznikají mícháním tiskařských a olejových barev. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87420-40-9
Karlovy Vary : Galerie umění Karlovy Vary, pobočka Letohrádek Ostrov, 2015, 1. vyd., brož., 55 s., čb a bar. ilustrace, biografie, soupis výstav
$8.40

115.
Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
/ Without Borders : art in the Ore Mountains between the Gothic and the Renaissance.
Eds. Jan Klípa, Michaela Ottová. Vědecký katalog stejnojmenné výstavy odborně zhodnocuje a veřejnosti představuje umělecké památky 14.-16. století, které vznikaly na obou stranách zemské hranice v podhůří Krušných hor. Je koncipován jako řada monografických kapitol syntetické povahy, které se soustřeďují na konkrétní donátorské a kulturní celky, jako jsou královská města (Most, Chomutov), významné kláštery (Kadaň, Osek) či šlechtické rody (Fitztumové, Šlikové, Vartemberkové). V jejich rámci je pak prezentován vývoj a podoba mecenátu v pozdním středověku. Zvláštní tématickou linii tvoří význam kulturní a umělecké výměny mezi českým a saským Krušnohořím.
ISBN 978-80-7035-583-1
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., váz., 787 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky, English summary
$60.80

116.
Bílková, Zdeňka; Vetengl, Luboš:
Luboš Vetengl : makabrózní idylka = macabre idyll.

Výstavní katalog. Malíř, kreslíř a grafik (*1988) patří k nejmladší výtvarné generaci, v r. 2014 ukončil studia na Akademii výtvarného umění v Praze. V grafickém kabinetu, sloužícímu k ověřování samostatných uměleckých projektů začínajících umělců, představí kolekci obrazů s dekadentní a funerální tématikou, v hale vystaví rozměrné malby kosmických prostorů. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87420-41-6
Karlovy Vary : Galerie umění Karlovy Vary, 2015, 1. vyd., brož., 27 s., čb a bar. ilustrace, soupis výstav
$9.10

117.
Binder, Ivo a kol.:
Uhlem, štětcem, skalpelem… : sbírka kresby Muzea umění Olomouc = By Charcoal, Paintbrush, Scalpel… : collection of drawings of the Olomouc Museum of Art.

Publikace představuje historicky druhou nejstarší sbírku muzea. Kniha je uvedena textem prof. P. Zatloukala, který sbírku dlouhá léta vedl v nelehkých dobách normalizace a po r. 1990 vytyčil zásadní směry specifických akvizičních záměrů. Následují texty o kolekci staré kresby, kresbě 20. století s přesahem do současnosti a o samostatném souboru medijní kresby a art brut. Publikaci doprovází bohatý obrazový materiál, který výběrově a proporčně vyrovnaně představuje téměř 350 nejvýznamnějších sbírkových exponátů. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-88103-04-2
Olomouc : Muzeum umění, 2016, 1. vyd., brož., 431 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$38.50

118.
Cihlář, Michal:
Ostrov : dva kubánské deníčky = Island : two Cuban diaries.

Autorská kniha grafika M. Cihláře je věnována loňské cestě napříč Kubou. Je především výtvarným dílem složeným z reprodukcí velmi originálních cestovních deníčků, z kreseb a hlavně z fotografií, které tyto autentické záznamy dokreslují. Vizuální vjemy doplňují krátké komentáře. Toto neturistické vnímání kubánských reálií má se současnou Kubou paradoxně daleko víc společného než lecjaký objemný průvodce. Kniha vychází při příležitosti Cihlářovy výstavy jednaosmdesáti cestovních deníčků v galerii Letohrádek Ostrov. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87545-46-1
Zlín : Archa, 2016, Ed. ArchaArs, sv. 5, 1. vyd., brož., 71 s., bar. foto, ilustrace, faksimile, biografické údaje, soupisy výstav, bibliografie
$13.90

119.
Císař Karel IV. 1316-2016 : průvodce výstavou
/ Emperor Charles IV 1316-2016 : exhibition guide.
Ed. Jiří Fajt ve spolupráci s Helenou Dáňovou. Průvodce první česko-bavorské zemské výstavy seznamuje s mnohovrstevnatou historickou osobností Karla IV., jeho panovnickou strategií a uměleckým mecenátem. Karlovská dvorská reprezentace v rámci evropského kontextu ve 14. století je zde doložena na 200 příkladech uměleckých děl, která vznikla v Praze, Norimberku, Cáchách, Frankfurtu nad Mohanem či v jiných uměleckých centrech Svaté říše římské. Opomenuty nejsou ani dobové kulturně-historické aspekty, které charakterizují na jedné straně nepříznivé klimatické proměny, neúroda, povodně, hladomory, židovské pogromy, finanční krize a morové epidemie s následným dramatickým úbytkem obyvatelstva, na druhé straně nebývalý rozkvět umění a architektury soustředěný do prostředí panovnických dvorů.
ISBN 978-80-7035-614-2
Praha : Národní galerie, 2016, 1. vyd., brož., 186 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie
$22.40

120.
Cudlín, Karel:
Fotografie = Photographs 1976-2016.

Texty Jáchym Topol a Luděk Lukuvka. Již třetí monografie předního české tvůrce současné humanistické fotografie přináší dosud nejobsáhlejší knižní soubor jeho fotografií. Poprvé je členěna tematicky: shrnuje snímky Prahy, dokumentární zachycení doby normalizace, fotografie ze života Romů, obrazy z Podkarpatské Rusi a cest na východ, snímky z Izrale a pásma Gazy. V Cudlínových fotografiích je vždy přítomen opravdový zájem o člověka a o blízký rozhovor s ním, o radostný a fascinující lidský život a jeho krásu. Kniha je doprovozena rozhovorem s K. Cudlínem a úvodní studií kurátora L. Lukuvky. Vychází současně s výstavou ve Špálově galerii, která proběhne v červenci - srpnu letošního roku. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7215-522-4
Praha : Torst, 2016, 1. vyd., váz., 215 s., čb foto
$41.30

121.
Černý, Jiří:
Jiří Černý …na bílém : hudební publicistika, sv. 3

/ Music Journalism, Vol. 3, 1980-1989.
Ed. Lubomír Houdek. Svazek shrnuje Černého práce z let 1980-1989. Jeho zásadní část tvoří ještě články pro měsíčník Melodie (s vynucenou čtyřletou pauzou 1984-1987); po likvidaci Melodie v r. 1983 napsal několik desítek hesel pro Encyklopedii jazzu a moderní populární hudby, sleevenote na obaly desek, ale k systematickému psaní se vrátil až v r. 1986 pro Gramorevue (1986-1989). Hlad po informacích se jeho čtenáři snažili zahnat zejména návštěvami poslechových diskoték, ale i na stránkách celé palety polooficiálních tiskovin, které přežívaly buď na klubové bázi, nebo vycházely formou občasníků, vydávaných většinou u příležitosti hudebních setkání. Tento svazek obsahuje v příloze i texty sborníku Když se řekne Jiří Černý, vydaného péčí Jonáš klubu u příležitostí Černého padesátin.
ISBN 978-80-7492-249-7
Praha : Galén, 2016, Ed. Olivovníky, 1. vyd., váz., 451 s., rejstřík
$42.00

122.
Český a polský dokumentární film v éře evropeizace = Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacj
/ Czech and Polish Documentary Film in the Era of Europeanization.
Eds. Jadwiga Hučková, Jan Křipač, Iwona Lyko. Kniha je antologií textů filmových teoretiků, dramaturgů a tvůrců. Autoři se formou úvah, esejů a odborných studií zamýšlejí nad stavem současné dokumentaristiky po vstupu Česka a Polska do Evropské unie. Reflektují institucionální, produkční, stylové a tematické proměny, kterými dokumentární tvorba v posledním desetiletí prošla. Česky a polsky.
ISBN 978-80-7004-164-2
Praha : Národní filmový archiv, 2015, 1. vyd., brož., 240 s., bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů
$17.50

123.
Dostál, Martin:
David Hanvald

D. Hanvald (*1980) patří k nejsledovanějším českým umělcům mladší střední generace. Ve svém malířském díle přehodnocuje a zpracovává zejména podněty, myšlenky a tvorbu modernistických autorů 20. století. Vzniká tak osobitá, barevně akcentovaná syntéza postupů modernistických avantgard s post-konceptuálními malířskými trendy současnosti, která nabourává klasické vnímání malovaného obrazu. Monografie je důkazem aktuálnosti malířského média a přináší čtenáři potěšení z kreativní umělecké práce.
ISBN 978-80-7437-195-0
Praha : Kant, 2016, 1. vyd., váz., 223 s., bar. ilustrace, bibliografie, biografická data, soupis výstav
$63.70

124.
Drury, Richard:
Jitka Štenclová : Přeměny = Transformations.

Katalog představuje tvorbu J. Štenclové (*1952) z posledních let. Autorka je původním zaměřením textilní výtvarnice, od r. 1992 se plně věnuje malbě a kresbě. Na plátnech zachycuje situace všedních dnů i výjimečné události, s citlivostí vypovídá o svém prožívání světa. Její výtvarný projev je založen na geometrických tvarech, přičemž silnou výrazovou složkou je barva. Kolorismus spoluvytváří její výpověď, ať už se jedná o jasné barvy, nebo o rozostřené jemné přechody barevných valérů. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87784-14-3
Litoměřice : Severočeská galerie výtvarného umění, 2016, 1. vyd., brož., 62 s., bar. ilustrace, bibliografie, životopisná data, soupis výstav
$20.60

125.
Dvořák, Tomáš; Rousek, Jan:
Pražské biografy : pomíjivé kouzlo potemnělých sálů
/ Prague Cinemas : the fleeting magic of the darkened halls.
Kniha doprovází stejnojmennou výstavu konanou v Muzeu hlavního města Prahy od dubna 2016 do února 2017. Představuje fenomén pestré škály mnohdy svérázných kinosálů. Nabízí především obrazové materiály ze sbírek Muzea hlavního města Prahy i dalších paměťových institucí, případně soukromých sbírek - plakáty a obrazové materiály spojené s konkrétními biografy, fotografie kinosálů i ulic a pasáží, z nichž se do "stánků světla a stínů" vstupovalo.
ISBN 978-80-87828-17-5
Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2016, 1. vyd., brož., 197 s., 1 vložená mapa, čb foto, faksimile, rejstříky
$23.80

126.
Havelka, Jiří; Ljubková, Marta; Slúková, Martina:
Experiment myší ráj

/ Mouse Paradise Experiment.
Uznávaný vědec John Calhoun z USA provedl pokus, ve kterém zkoumal, co se stane myším, kterým vybuduje dokonalý život s ideálními podmínky pro hladkou reprodukci, dostatkem potravy a bez strachu z predátorů. Hlodavci místo toho, aby se těšili z dokonalého života, pošli. Fascinující srovnání života drobných hlodavců a člověka se odehraje na Nové scéně pod taktovkou režiséra Jiřího Havelky. Programová brožura obsahuje texty se společenskými tématy, představuje ojedinělý projekt i inscenátory představení.
ISBN 978-80-7258-565-6
Praha : Národní divadlo, 2016, 1. vyd., brož., 125 s., čb a bar. foto
$7.70

127.
Havlíčková, Dagmar; Wierzchucka, Justyna:
Femme fatale

Katalog představuje exkluzivní přehlídku současné tvorby tří generací třiceti českých a polských sklářských výtvarnic. Vznikl ve spolupráci Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou s Muzeem Krakonoskim v Jelení Hoře. Česky, polsky, anglicky.
ISBN 978-80-86397-20-7
Jablonec nad Nisou : Muzeum skla a bižuterie, 2016, 1. vyd., brož., 65 s., bar. ilustrace
$10.50

128
Hudcová, Eva:
Měšťan a divadlo : z kulturních dějin města Šumperka

/ Townsman and Theater : a cultural history of the Šumperk city.
Kniha předkládá dosud nejucelenější zhodnocení kulturního vývoje moravského Šumperka. Ekonomicky silný patriciát a početně zastoupená inteligence, inspirující se převážně vídeňským prostředím, iniciovaly zrod moderní kultury nezávislé na dosud dominující církevní tradici. Kapitál se stal spolu s příznivým politickým vývojem hybnou silou, jež dala vzniknout široké škále škol, proměnila architektonickou podobu města, podnítila bohatý spolkový život i pěstování ochotnického divadla. Kniha detailně zkoumá divadelnictví od prvních doložených záznamů o hostujících hercích v 17. století až po rok 1939.
ISBN 978-80-244-4836-7
Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 263 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$17.50

129.
Chrám věd a múz : 450 let Vědecké knihovny v Olomouci
/ Temple of Sciences and Muses : 450 years of the Research Library in Olomouc.
Eds. Jana Hrbáčová, Rostislav Krušinský. Výpravná publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy. Knihovna, která vznikla jako informační a věroučná základna pro studenty jezuitské koleje a později univerzity, patřila už od svých počátků k základním pilířům kulturního dění v moravské metropoli. Díky píli někdejších knihovníků a jejich následovníků, velkorysosti řady mecenášů a v neposlední řadě zásluhou státních snah o kontrolu, dokumentaci a uchování písemného dědictví se v Olomouci také podařilo vybudovat skutečně mimořádnou sbírku knih, časopisů, rukopisů, map a dalších dokumentů pokrývajících časové období od středověku až po současnost.
ISBN 978-80-7053-311-6 (VKO); 978-80-88103-05-9 (MUO)
Olomouc : Vědecká knihovna - Muzeum umění, 2016, 1. vyd., váz., 390 s., faksimile, plány, mapy, bibliografie, English summary
$40.60

130.
Ivanega, Jan; Krummholz, Martin; Šámal, Petr, Trnková, Petra:
Krajina - sídlo - obraz : romantický řád Jiřího Jana Buquoye = Landscape - Residence - Image : Georg Johann Buquoy's romantic order.

Kolektivní monografie představuje osobnost hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye (1814-1882) a jeho aktivity na poli uměleckého mecenátu v Čechách v polovině 19. století, zejména s ohledem na jeho zájmy v oblasti krajinotvorby, architektury, sběratelství, vlastní umělecké tvorby i obrazové dokumentace. Značná pozornost je věnována širšímu tematickému i teritoriálnímu kontextu uměleckého mecenátu, přičemž zohledněn je i zásadní podíl předchozích dvou generací. Kniha je závěrečnou publikací projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny a shrnuje výsledky precizního pětiletého výzkumu obrazových i písemných pramenů spjatých s uměleckým a kulturním okruhem rodu Buquoyů v 18. a 19. století. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-86890-80-7
Praha : Artefactum, 2016, 1. vyd., váz., 295 s., čb a bar. ilustrace, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$28.00

131.
Jedličková, Blanka:
Ženy na rozcestí : divadlo a ženy okolo něj 1939-1945
/ Women at the Crossroad : theatre and women around in 1939-1945.

Kniha vypráví příběhy sedmi žen: Milady Marešové, Anny Letenské, Gertrudy Šedové-Popperové, Niny Jirsíkové, Anny Sedláčkové, Marcelly Sedláčkové a Zdeny Kavkové-Innemannové. Každá z těchto hrdinek knihy byla určitým způsobem spjata s divadlem - jako výtvarnice, herečka, tanečnice… Rozdílné byly však jejich osudy ve vztahu k okupační moci: některé z těchto žen se staly oběťmi totalitního násilí, jiné přivedla souhra okolností až ke kolaboraci. Kniha obdržela ocenění Magnesia Litera - objev roku.
ISBN 978-80-200-2459-6
Praha : Academia, 2015, Ed. Studentské práce, 1. vyd., brož., 317 s., ilustrace, portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$22.80

132.
Jindra, Jan; Pospěch, Tomáš:
Osmdesátky = The Eighties.

Monografie fotografa J. Jindry (*1962), který vytvořil v 80. letech minulého století několik fotografických cyklů, které se v mnohém odlišují od tehdy výrazné vlny české dokumentární fotografie. Sugestivně v nich pojmenoval výrazné fenomény doby. Vyhledával témata, která vypovídala o rozpadu hodnot v době normalizace a rozporech mezi oficiálními proklamacemi a každodenními životy. Někdy ironizuje nepříliš utěšené stránky tehdejšího života (Jídelní a lůžkové vozy, Jižní Město, Přijímač). Jindy situaci ještě více vyhrocuje použitím tvrdého blesku a přítomným humorem (Silvestry v hotelu Jalta, Chalupáři). Později zachytil listopadové události roku 1989 a odchod sovětské armády. Teprve odjezdem okupačních vojsk osmdesátky definitivně končí. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-906019-6-3
Praha : Biggboss, 2016, 1. vyd., váz., 153 s., čb foto, životopisné údaje
$46.20

133.
Jindra, Petr a kol.:
20 let Artotéky města Plzně (1966-2016) : výběr z kolekce děl současného výtvarného umění v majetku města Plzně

/ 20 years of the City of Pilsen Artotheque (1966-2016) : selection of works from the collection of contemporary art owned by the City of Pilsen.
Katalog ke stejnojmenné výstavě. Expozice nabízí výběr těch nejlepších děl ze sbírky, již město začalo budovat před 20 lety a která zahrnuje už více než 150 uměleckých děl. Profil sbírky určuje její přirozený dějinný a místní status, zachycuje výtvarnou tvorbu spjatou s městem, s autory, kteří zde působili nebo působí. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87289-35-8
Plzeň : Galerie města Plzně, 2015, 1. vyd., brož., 125 s., čb a bar. ilustrace
$10.50

134.
K.O.V. Studio : concept, object, meaning : seven years = Ateliér K.O.V. : koncept, objekt, význam : sedm let
Ed. Eva Eisler. Publikace představuje vybrané studentské práce Ateliéru K.O.V. z období let 2007-2014 a je dokumentem a svědectvím o neutuchajícím kreativním procesu, konceptuálním a analytickém uvažování, o hledání podstaty věcí na pomezí umění a designu. Ateliér pod vedením Evy Eisler vychovává umělecké šperkaře a designéry a vede studenty k tomu, aby pochopili význam i těch nejmenších detailů či fragmentů komplexní struktury a jejich uplatnění v rámci celku v návaznosti na design, architekturu a volné umění. Obsahem publikace jsou eseje předních českých a zahraničních odborníků, studentské texty na aktuální téma, dokumentace z instalací, workshopů, zahraničních stáží a informace o úspěších studentů.
ISBN 978-80-86863-81-8
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., brož., 239 s., čb a bar. ilustrace, životopisné údaje, rejstřík
$52.00

135.
Katalog : Nové sdružení pražských umělců
/ The Catalogue : New Association of Prague Artists.
Ed. Petr Tošovský. Výstavní katalog. Nové sdružení pražských umělců je spolek s dvacetiletou tradicí, který si zakládá na své otevřenosti. Původně byl založen na podporu těch tvůrců, kteří za minulého režimu neměli možnost vystavovat a nepatřili do žádného z již existujících seskupení. Jedná se o volné sdružení bez uměleckého manifestu či jasně definovaného zaměření. Jedinou podmínkou členství je kvalita výtvarného projevu. Ta je patrná ze síly výrazu, kterým působí. Škála vystavených prací zahrne figuraci i abstrakci, expresivní i lyrickou výrazovou linku, malbu, grafiku, fotografii i plastiku. Česky, anglicky, francouzsky.
ISBN 978-80-260-9627-6 (v knize neuvedeno)
Praha : Nové sdružení pražských umělců, 2015, 1. vyd., brož., 138 s., čb a bar. ilustrace, biografie umělců
$17.50

136.
Kavčáková, Alena; Barteček, Ivo:
Kniha výtvarných autogramů evropské moderny = The book of artistic autographs of European Modernists.

Publikace představuje unikátní kolekci dosud neznámých výtvarných prací předních evropských umělců z období moderny. Jedná se o reprodukci památníku, který uspořádal dosud anonymní milovník umění a který vznikal postupně od konce 19. století díky nepřímým kontaktům nebo během osobních návštěv umělců, jakými byli např. Cézanne, Degas, Klee, Picasso, Mathieu, Miró a další. Jednotlivá díla jsou opatřena pečlivou uměleckohistorickou analýzou a připomenutím životních osudů umělce a jeho další tvorby. Publikace tak alespoň zčásti objasňuje tajemné osudy této sbírky, artefaktu zcela unikátního v českém i celoevropském kontextu. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-244-4282-2
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Memoria artis, 1. vyd., váz., 311 s., bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, German and French summaries
$35.70

137.
Klínková, Hana:
Josef Váchal : kniha vzpomínek

/ Josef Váchal : book of memories.
Kniha soustřeďuje fotografie, doklady a archiválie dokumentující život umělce. Z větší části jde o méně známé či dosud nepublikované materiály. Je působivou koláží zachycující atmosféru Váchalových vzpomínek. Přináší zároveň řadu nových informací z umělcova osobního života, jeho blízkých i přátel, dohledaných v pozůstalostech ve státních institucích i soukromých sbírkách, v matrikách a policejních přihláškách a v neposlední řadě také záznamech rozhovorů s Josefem Váchalem a Marií Bajerovou pro Československý a Český rozhlas. Je inspirována torzem umělcova sešitu založeného roku 1905, do něhož si vlepoval ústřižky korespondence, fotografie, navštívenky, výstřižky, kresbičky, básně a další materiály z let 1900-1911. Váchal mu dal dvojitý název Denník 1905 / Kniha vzpomínek.
ISBN 978-80-7467-105-0
Řevnice : Arbor vitae, 2016, 1. vyd., váz., 375 s., čb foto, čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$119.40

138.
Knoflíček, Tomáš a kol.:
Kukačka VI : mezi banalitou a zázrakem = between banality and a miracle : 16.7. - 10.11. 2015.
Kukačka je ostravská platforma negalerijní prezentace současného umění, inspirující se hnízdním parazitismem kukačky obecné. V jeho intencích se snaží vstupovat do veřejného prostoru města, který si podmaňuje, využívá jej nebo s ním jen prostě koexistuje. Některé vstupy jsou nepřehlédnutelné, jiné téměř na hranici lidského vnímání. Orientaci v terénu proto usnadňuje webová aplikace poskytující indicie, na základě kterých lze začít s pátráním podobným dětské hře či urban-artové verzi geocachingu.
ISBN 978-80-7464-782-6
Ostrava : Ostravská univerzita, Fakulta umění, 2015, 1. vyd., brož., 111 s., čb a bar. ilustrace
$14.00

139.
Koudelka, Ivo:
Lutobor Hlavsa : malíř ženské krásy

/ Lutobor Hlavsa : the painter of feminine beauty.
Malíř a hudebník (1924-2015), syn malíře pražských motivů a amatérského archeologa Stanislava Hlavsy. Byl soukromým žákem Františka Tichého. Od 1964 začal vystavovat při své hudebnické profesi surrealistické kompozice, založené na pozitivní kresbě dle skutečnosti. Kolem r. 1970 přešel k abstraktní malbě silného strukturálního zaměření, blížící se až koncepci informelu. V obrazech se často uplatňují přímé citace, tvořící jemně eroticky vyzývavé protiklady k ženám současnosti, V. Tetiva přiřadil autora k českému radikálnímu realismu. Je zastoupen ve sbírkách u nás, v Německu, Švýcarsku, USA aj.
ISBN 978-80-86279-57-2
Praha : Regulus, 2016, Ed. Malá umělecká edice, sv. 43, 1. vyd., váz., 114 s., čb foto, bar. ilustrace, soupis výstav
$19.60

140.
Kovář, Petr a kol.:
Off / Format : 2011-2014

Reprezentativní bilanční publikace o respektované galerii mladých brněnských umělců. Uvádí ji text kurátorů a Jana Zálešáka, poté následuje fotografickou dokumentací bohatě vybavený katalog realizovaných výstav: Pavla Sceranková, Vladimír Véla, Kateřina Šedá, Ondřej Basjuk, Nikola Čulík a Dana Sahánková, Tomáš Moravec, Timo... Publikace shrnuje nejen historii galerie, ale je stejně tak i zajímavou sondou do současné české umělecké produkce. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-904271-7-4
Brno : Dexon art ve spolupráci s galerií Off / Format, 2015, 1. vyd., brož., 155 s., čb a bar. ilustrace, medailony umělců
$16.80

141.
Kuthan, Jiří; Royt, Jan:
Karel IV. : císař a český král - vizionář a zakladatel

/ Charles IV : Emperor and Czech King - the visionary and founder.
Středem zájmu knihy jsou umělecká díla, ať už jde o stavby, malby, sochy či práce uměleckých řemesel, hlavně zlatnictví, a to zejména ta, která nějakým způsobem souvisí s osobností císaře Karla IV., jenž nepochybně jako stavebník a objednavatel uměleckých děl patřil k největším v dějinách evropského středověku. Autoři vycházejí z přesvědčení, že tyto památky nejsou jen "ilustrujícími" doklady doby, ale že mají schopnost o ní vypovídat, byť i jiným způsobem než psané slovo dobových kronik a listin. A nejen o době Karlova života, ale i o jeho osobnosti, ambicích a záměrech.
ISBN 978-80-7422-460-7
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 1. vyd., váz., 1 059 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, plány, mapy, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$84.40

142.
Kyndrová, Dana:
S nimi a bez nich… : odchod sovětských vojsk z Československa = With them and without them… : the Soviet army leaves Czechoslovakia.

Autorka (*1955) je dokumentární fotografka se zaměřením na humanistickou fotografii. Je držitelkou ocenění Osobnost české fotografie 2008. Kniha prezentuje fotografie z projektu z let 1990-1991, kdy se autorka několik měsíců věnovala zachycení přelomové etapy novodobých českých a slovenských dějin - ukončení tzv. dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa. Po 25 letech se autorka vypravila na místa zdokumentovaná na jejich fotografiích z 90. let a soubor obohatila o záběry, které i dnes připomínají sovětskou misi na našem území. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905103-6-4
Praha : Leica Gallery, 2016, 1. vyd., brož., 78 s., čb foto, biografické údaje
$25.90

143.
Lahoda, Vojtěch:
Zdenek Rykr a továrna na čokoládu

/ Zdenek Rykr and the Chocholate Factory.
Publikace doprovází stejnojmennou výstavu v Národní galerii v Praze. Tvorba Z. Rykra (1900-1940) je přitažlivá záměrnou rezignací na jeden stylový modus. Malíř, dodneška stále poněkud zapomenutý, tvořil expresionisticky, realisticky, kubisticky, ale též v duchu novoklasicismu, smyslového realismu, neofauvismu, abstrakce, surrealismu, vytvářel koláže i asambláže, ale také plastiky a objekty. Rykr přitahuje ale také oscilací mezi moderním uměním a reklamní činností. V r. 1921 začal vytvářet obaly a propagační letáky a plakáty pro Maršner-Orion, jednoho z největších výrobců čokolády a cukrovinek v meziválečném Československu. Kultivovanost a nápaditost obalů čokolád Orion neměla ve své době obdoby stejně jako dlouhodobé působení umělce pro firmu Orion až do r. 1939. K jeho zajímavé a košaté tvorbě se váže ale také silný osobní příběh komerčně úspěšného umělce, který byl v uměleckém provozu navzdory tomu outsiderem. Pod tlakem okupace Československa nacistickým Německem spáchal v roce 1940 sebevraždu.
ISBN 978-80-7437-198-1
Praha : Kant, 2016, 1. vyd., váz., 167 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, životopisné údaje, bibliografie, English summary
$40.60

144.
Malec, Rudolf:
Lidé hradečtí

/ The Hradec Králové People.
Kniha obsahuje na 300 výstižných kreseb (portrétů) od známého hradeckého neurochirurga prof. Rudolfa Malce (*1924), který kreslil lidi ze svého okolí i celostátně známé osobnosti po dobu 75 let. Kresby publikuje poprvé.
ISBN 978-80-905700-9-2
Vlkov : Helena Rezková, 2016, 1. vyd., váz., 303 s., ilustrace
$25.90

145.
Malijevský, Igor:
Znamení Lvova = Znaky Lvova = The Signs of Lvov.

Originální autorská publikace přináší nevšední propojení fotografií a psaného slova. Básník, prozaik a umělecký fotograf vykresluje prostřednictvím působivých černobílých fotografií současný ukrajinský Lvov jako město plné odlesků své bývalé slávy, překvapivých kontrastů i žité spirituality. Poetika jeho fotografií přitom často překračuje příběh konkrétního místa a směřuje k obecnému existenciálnímu přesahu. Osobité doprovodné texty autor koncipuje jednou jako útržky rozhovorů se svéráznými obyvateli města, jindy jako ironické básnické glosy či v bravurní zkratce vyprávěné příběhy náhodných setkání. Česky, ukrajinsky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-196-7
Praha : Kant, 2016, 1. vyd., váz., 96 s., čb foto
$31.50

146.
Moucha, Josef:
Ladislav Drezdowicz : fotografie - photographs - fotografien

L. Drezdowicz (*1942), rodák z Petrovic u Karviné, odešel z Československa po okupaci v r. 1968. Jeho druhým domovem se stala švýcarská Basilej a nedobrovolný exil trvalým námětem jeho fotografické práce. V knize představuje snímky z různých koutů světa, ale také fotografie z jeho návratů do Čech, z cesty do Tibetu a také nevšední pohledy na život ve Švýcarsku ze souboru příznačně nazvaného Švýcarské rozmary. Je osobitým příběhem muže, který se rozhodl vydat na cestu, na níž ho i díky pravidelné meditaci provází klid. Fotografii využívá k jisté existenciální reflexi světa i sebe sama a pomocí (ač černobílých) fotografií zprostředkovává své poznání, že svět není černobílý. Česky, anglicky a německy.
ISBN 978-80-7437-193-6
Praha : Kant, 2016, 1. vyd., váz., 141 s., čb foto, životopisné údaje, soupis výstav
$31.50

147.
Nábělek, Kamil a kol.:
Rittstein - Šlapetová - Rittstein : s astronautickou lehkostí motýla zpátky do kamene

/ Rittstein - Šlapetová - Rittstein : back to stone with the astronautical lightnees of a butterfly.
Katalog vychází ke stejnojmenné výstavě, která proběhla na jaře roku 2016 v Galerii Miroslava Kubíka. Precizní publikace soustřeďuje ukázky expresivních obrazů Michaela Rittsteina z období let 2001-2016, monumentálních soch Lukáše Rittsteina (2010-2015), především jeho odvážné "autobusové instalace" Tour v litomyšlských Klášterních zahradách, a kreseb či fotografií Barbory Šlapetové, které vznikly na základě několika návštěv původních obyvatel Papui-Nové Guiney (2006-2015). Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-197-4
Praha : Kant, 2016, 1. vyd., brož., 71 s., čb a bar. ilustrace
$19.60

148.
Nechvátalová, Marie:
Viktor Oliva : dekoratér všednosti : život a dílo umělce na přelomu 19. a 20. století

/ Viktor Oliva : decorator of banality : the life and work of the artist in the turn of 19th and 20th centuries.
Stejně jako mnozí další z generace 90. let (Marold, Mucha, Mašek aj.), prošel i Oliva (1861-1928) Mnichovem a Paříží, odkud do Čech přinášel nejen nové umělecké podněty, ale i zálibu v kavárenské zahálce. A právě okolo umělecké bohémy, světů módy a inteligentní zábavy se i v Praze po vzoru evropských metropolí vytvářela velkoměstská vizuální kultura, jíž byl umělec nedílnou součástí. Pracoval pro slavné pražské nakladatelské domy, téměř dvacet let redigoval obrazovou část časopisu Zlatá Praha, vytvářel reklamní plakáty, jež snesly srovnání s nejmodernější francouzskou produkcí, a jeho ilustracemi hýřily nejen literární tituly českých a zahraničních spisovatelů, ale i nejkvalitnější dobová periodika. Přátelství, která jej spojovala s pražskými vydavateli a českými literáty, podněcovala obrodu knižní kultury a vznik tzv. krásné knihy.
ISBN 978-80-7101-155-2
Nové Strašecí - Praha : Město Nové Strašecí - Uměleckoprůmyslové muzeum, 2016, 1. vyd., váz., 143 s., čb a bar. ilustrace, soupis díla, bibliografie
$21.00

149.
Nespěšná Hamsíková, Magdaléna:
Lucas Cranach a malířství v českých zemích (1500-1550)

/ Lucas Cranach and Painting in the Czech Lands (1500-1550).
Lucas Cranach starší byl umělcem všestranného talentu, jehož výtvarná estetika nalezla ve své době nebývalou odezvu a zasáhla i do Čech prostřednictvím jeho žáků a následovníků. Jeho malířská dílna tvořila pro dvůr saských kurfiřtů malby s vytříbeným filozoficko­spekulativním obsahem a zároveň stála u zrodu programově protestantských vyobrazení, přinášejících širokému publiku myšlenky reformátora Martina Luthera. Kniha sleduje dílo tohoto umělce v širších souvislostech - zejména ve vztahu k českému prostředí - a detailně seznamuje s odrazem jeho umění v malířství českých zemí v klíčové době přerodu mezi gotikou a renesancí. K názornosti výkladu přispívá množství barevných reprodukcí a srovnání.
ISBN 978-80-7422-450-8
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, Ed. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium vol. XXII, 1. vyd., váz., 351 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$34.90

150.
Neumann, Ivan:
HICE MMXV : 22. mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 2015 = 22nd Mikulov art symposium "dílna" 2015 : 11.7.-8.8. 2015.

Publikace je shrnutím již 22. ročníku Mikulovského výtvarného sympozia "dílna". Autor textu v ní formou rozhovorů s účastníky sympozia (Oldřich Tichý - kurátor, Martin Čada, Luděk Filipský, Vladimír Franz, Peter Župník a František Zelinka) představuje nejen jejich tvorbu, ale také jejich pocity, inspirace a očekávání. Poutavé rozhovory jsou doplněny fotografiemi Petra Župníka, který se vedle vlastní tvorby ujal fotodokumentace celé akce. Již tradičně jsou součástí katalogu reprodukce všech děl, která na sympoziu vznikla a která rozšířila sbírku současného umění města Mikulova.
ISBN 978-80-906323-0-1 (MM); 978-80-7437-181-3 (K)
Mikulov - Praha : Město Mikulov - Kant, 2015, 1. vyd., brož., 134 s., bar. ilustrace
$11.20

151.
Neumann, Ivan:
Pavel Besta : dotýkání

/ Pavel Besta : touching.
Výstavní katalog. P. Besta (*1958) ve svých dílech zachycuje prolínání dvou prostředí - živé přírody s neživým světem lidských příbytků, do jejichž omítek se vtiskávají naděje i ztracené iluze, radost i zklamání celých lidských generací.
ISBN 978-80-87420-47-8
Karlovy Vary : Galerie umění, 2015, 1. vyd., brož., 32 s., čb a bar. ilustrace, soupis výstav
$9.10

152.
Neumanová, Eva; Horálková, Helena:
Jaroslav Horálek : zápas s drakem

/ Jaroslav Horálek : fight with a dragon.
Výstavní katalog. Osobitá a nezaměnitelná tvorba J. Horálka (1954-1991), která byla až na několik drobných prezentací léta uložena v tichu rodinného depozitáře, je skutečným překvapením. Svým dílem přísluší k tzv. generaci osmdesátých let, která musela obtížně, v izolaci od světového dění, hledat cestu k vlastnímu pravdivému uměleckému výrazu. Intenzívní zájem o člověka, lidskou bytost trpící i milující, žijící touhami i zklamáním, později vystřídal zájem o krajinu, o prostor lidského pobývání v tomto světě. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87420-44-7
Karlovy Vary : Galerie umění, 2015, 1. vyd., brož., 32 s., čb a bar. ilustrace, soupis výstav
$9.10

153.
Novotný, Jára:
František Bílek a Chýnov

/ František Bílek and His House in Chýnov.
Obrazová publikace představuje Bílkův dům v Chýnově postavený r. 1898. Ten byl první architektonickou realizací slavného zdejšího rodáka Fr. Bílka (1872-1941), který zaujímá v českém umění epochy symbolismu a secese výrazné postavení jako sochař, architekt, kreslíř, grafik, ilustrátor, keramik, autor užitého umění, náboženský myslitel a mystik s literárními schopnostmi. Umělec dům situoval do rámce stávající přírodní situace na pozemku své rodiny, v bezprostřední blízkosti rodného domu. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-260-9367-1
Chýnov : Město Chýnov, 2015, 1. vyd., váz., 79 s., čb a bar. foto
$14.00

154.
Nuska, Bohumil:
Rytmus, tvorba, divadlo : teatrologická tematika z hlediska symboloniky, díl 2

/ Rythm, Creation, Theatre : theatrological theme from the angle of symbolonism, vol 2.
Druhý díl trilogie pojednává o rytmologické problematice z hlediska symboloniky, discipliny věnované studiu reflexe rytmu a z rytmu odvozených kvalit v lidské aktivitě. Po vstupním a zobecňujícím dílu, vydaném v r. 2013, je pokračování věnováno podobám rytmu v tvorbě. Rytmus jako stejně se střídající nebo opakující se kvalita realizovaná v čase, v ploše nebo v prostoru je autorem, významným naším současným filosofem a estetikem, považován za bazál veškeré lidské aktivity, včetně té tvůrčí.
ISBN 978-80-86102-77-1
Praha : Pražská scéna, 2016, 1. vyd., váz., 251 s., ilustrace, bibliografie, English summary
$13.90

155.
Open the Gates of Paradise : the Benectines in the Heart of Europe 800-1300.
Eds. Dušan Foltýn et al. Translation Linda Leffová, Gita Zbavitelová, Kateřina Hilská, Ky Krauthamaer. This book presents the spiritual and material culture of the early and supreme medieval Benedictine monasteries in Central Europe. At the same time it emphasises the role played by the Benedictine Order in the Christianisation of the nations here, with the acceptance of the ancient-Christian Mediterranean culture and in the process of the birth and consolidation of the state and statehood in Central Europe. Simultaneously we are acquainted with the key figures of the Benedictine Order and with its important individual centres in their role as intermediaries of cultural exchange between Western and Southern Europe and the newly Christianised Slavonic and Hungarian territories.
ISBN 978-80-7035-592-3
Praha : Národní galerie ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR v Praze, 2015, 1. vyd., brož., 491 s., čb a bar. ilustrace, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$52.00

156.
Otevři zahradu rajskou : benediktini v srdci Evropy 800-1300
Eds. Dušan Foltýn et al. Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy (Praha, Valdštejnská jízdárna, 7.11.2014-15.3.2015). Výstavní katalog v dosud nebývalém rozsahu dokumentuje materiální a duchovní kulturu střední Evropy počínaje epochou vlády Karla Velikého přes období otonské a románské až na práh vrcholné gotiky. Prezentuje uměleckořemeslná díla, iluminované rukopisy, monumentální kamenné a dřevěné sochy, mince, listiny, ale rovněž ojediněle dochované předměty denní potřeby, jako jsou psací potřeby, nádobí či součásti oděvu. Dramatické období christianizace střední Evropy je zde nahlíženo optikou benediktinského řádu.
ISBN 978-80-7035-591-6
Praha : Národní galerie ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR v Praze, 2015, 2. uprav. vyd., brož., 491 s., čb a bar. ilustrace, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$52.00

157.
Pomajzlová, Alena; Musil, Roman:
Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918-1938)

/ Interwar Modernism in the Collections of the West Bohemian Gallery in Pilsen (1918-1938).
Katalog představuje v uměleckohistorických statích díla meziválečné moderny ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni. Zahrnuje díla předválečných kubistů a jejich rozbíhající se cesty i tvorbu mladších autorů, kteří se přiklánějí k primitivismu, civilismu či magickému realismu. Do této tvorby, ve dvacátých letech mnohdy idylicky laděné, pak ve třicátých letech začínají pronikat odkazy na reálnou hrozbu války, projevující se v expresi a důrazu na apelativní stránku umění.
ISBN 978-80-7485-081-3 (B&P); 978-80-88027-14-0 (ZČG)
Brno - Plzeň : Barrister & Principal - Západočeská galerie, 2016, 1. vyd., brož., 143 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, seznam vystavených děl, jmenný rejstřík, English summary
$34.00

158.
Pelčák, Petr; Wahla, Ivan:
Mies van der Rohe - vila Tugendhat v Brně

Se statí Miroslava Ambroze a fotografiemi Rudolfa de Sandalo a Davida Židlického. Publikace nahlíží na stavbu pohledem architekta, navíc architekta s ní dobře obeznámeného účastí na právě dokončené obnově a restauraci. Motivací předkládané práce byla snaha odhalit, jak Mies van der Rohe dospěl k radikálně novému pojetí typologie obytného prostoru a současně ke schopnosti zrealizovat jej formálně i technicky dokonalým způsobem. Práce na plánech rekonstrukce, prováděné na podkladě průzkumů stavby a porovnávání její zrealizované podoby s původními výkresy, přinesly kromě poznatků o způsobu provedení stavby také poznatky o způsobu řešení problémů, které novátorský projekt obnášel, takže bylo možné sledovat architektonické myšlení i projekční um jejího autora.
ISBN 978-80-904806-6-7
Brno : Spolek Obecní dům Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna, 2016, 1. vyd., váz., 170 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile, bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
$65.00

159.
Pelčák, Petr; Wahla, Ivan:
Mies van der Rohe - Villa Tugendhat in Brno.

With an article by Miroslav Ambroz and photography by Rudolf de Sandalo and David Židlický. An extensive body of literature exists concerning Villa Tugendhat including single monograhs. The idea behind this publication was the need to investigate the state of the structure from the perspective of an architect, specifically an architect who was well acquainted with the building due to having been involved in the recently completed renewal and restoration work. The motivation behind the present work was an interest in unveiling how Mies van der Rohe arrived at his radically new concept of the typology of a living space and at the same time the ability to carry out his vision in such a formally and technically supreme manner.
The work on the plans for the reconstruction, carried out the basis of research on the structure and comparisons with the initial completed appearance on the basis of the original drawings, brought with it, apart from new information concerning the construction approach to the house, new knowledge about the approach to solving thouse issues which the new project was faced with, thereby making it possible to observe the architectural thinking and designing craft of its author.
ISBN 978-80-904806-5-0
Brno : Spolek Obecní dům Brno ve spolupráci s Muzeem města Brna, 2016, 1. vyd., váz., 170 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile, bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
$65.00

160.
Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2015 = Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2015.
Eds. Lucie Čepcová a kol. Katalog 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru představuje národní expozice 67 zemí, které se PQ účastnily v Sekci zemí a regionů a Studentské sekci, včetně informací o vystavujících umělcích, dílech a rozsáhlého obrazového materiálu. Dále dokumentuje doprovodné výstavy a vzdělávací projekty, které byly během PQ realizovány v rámci víceletého mezinárodního projektu SdílenýProstor.
ISBN 978-80-7008-350-5
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2015, 1. vyd., brož., 392 s., čb a bar. foto
$28.00

161.
Procházka, Jaromír:
Renata Kubínová-Nováková

Publikace představuje téměř padesátiletou tvorbu jihočeské keramičky, textilní výtvarnice, pedagožky a galeristky (*1948). Její dílo je řemeslně a umělecky poctivé, odráží pokornou snahu autorky dobrat se svébytné výtvarné výpovědi o sobě a o světě.
ISBN 978-80-905212-2-3
České Budějovice : Galerie Procházka, 2016, Ed. Malé monografie, sv. 3, 1. vyd., brož., 142 s., čb a bar. ilustrace, biografické údaje, soupis výstav, Russian and German summaries
$21.00

162.
Prokopová, Alice:
Za zrcadlem

/ Behind the Mirror.
Autorka (*1957) vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Fotografii se věnuje od dob studií, digitální fotografii od r. 2003. Od r. 2005 realizovala pět samostatných výstav. Zaměřuje se na pouliční a abstraktní fotografii. V knize představuje fotografie, které vznikly vícenásobnou expozicí.
ISBN 978-80-7485-093-6
Brno : Barrister & Principal, 2016, 1. vyd., váz., 48 s., čb foto
$13.90

163.
Ressová, Jitka:
Česká architektura = Czech Architecture : 2014-2015.

Ročenka pravidelně podává zprávu o situaci v oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Výběr staveb provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty. Kniha se skládá ze tří kapitol: Hlavní z nich, Stavby, prezentuje 33 typologicky rozmanitých objektů s komentáři a úvodním rozhovorem editorky s Karolinou Jirkalovou. V kapitole Názor hovoří Petr Volf se Stanislavem Martincem a Ondřejem Chybíkem o českém pavilonu na Expo 2015 v Miláně. Třetí kapitola Faktografie přináší přehled událostí v oboru, ocenění vybraných osobností za celoživotní dílo, statistické přehledy a výsledky vybraných celostátních soutěží a soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87064-19-1
Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2016, 1. vyd., brož., 191 s., čb a bar. foto, plány, bibliografie
$42.00

164.
S.d.Ch.:
Dokonalost : mystická telenovela pro studiové divadlo jako zrození mýtu

/ Perfection : mystical tv-novella for theater studio as a birth of myth.
Na otázku, co je cílem moderního člověka, se pokouší odpovědět nová inscenace divadelní platformy dok.trin. Text napsal na objednávku režisérky inscenace Barbary Hertz originální dramatik S.d.Ch. Hra je groteskním komentářem chorobné lidské touhy po bezvadnosti. Premiéra se koná 26. dubna ve Studiu brněnského HaDivadla.
ISBN 978-80-87705-41-4
Praha : Rubato, 2016, Ed. Trentadue, sv. 7, 1. vyd., brož., 32 s.
$12.60

165.
Sirotek, Petr:
Zátiší = Still Life.

Autor (*1946) je český fotograf a kameraman. Jeho zátiší nejsou jen bizarní předměty hodné pozornosti vnímavého pozorovatele, ale především součást života těch, kteří se jimi obklopují. Zátiší nevnímá jako neživoucí, světem odložené a samotě propadlé předměty, ale spíše jako prostředí, jež dotváří svět živých a tvoří tak kotviště našich vzpomínek. Petr Sirotek v zátiších mistrným způsobem zpracovává téma času a jeho plynutí.
ISBN 978-80-906392-1-8
Praha : Petr Sirotek a synové, 2016, 1. vyd., váz., 90 s., čb foto, životopisné údaje
$27.30

166.
Spilková, Monika:
Miroslav Myška

Monografie zahrnuje výběr 67 převážně černobílých fotografií z let 1968-2015. Volnou výtvarnou fotografií se M. Myška (*1946) zabývá od svých studií na brněnské SSUŘ. Dokumentární černobílé fotografie z Mongolska, Řecka, Liptova, Gruzie či Balkánu jsou poctou lidství, každodennímu životu, krajině. Souběžně s dokumentem vytváří řadu pozoruhodných aktů či jejich detailů v konfrontaci s krajinou, krajinnými detaily. Struktury zdí, koláže, dekoláže dokládají rozmanitost jeho autorských postupů. Převážná část jeho tvorby spadá do období klasické fotografie, digitální fotografii se nevyhýbá.
ISBN 978-80-87445-04-4
Benešov nad Černou : Foto Mida, 2016, Ed. Osobnosti české fotografie, sv. 9, 1. vyd., váz., 139 s. čb foto, životopisné údaje, soupis výstav
$27.30

167.
Spurná, Helena:
Divadelní režisér a člověk Oldřich Stibor (1901-1943)

/ The Theatre Director and the Man Oldřich Stibor (1901-1943).
Kniha pojednává o jedné z nejpozoruhodnějších osobností české divadelní režie třicátých let. Rozkrývá fascinující příběh člověka s bohémskou povahou, později radikálně levicově smýšlejícího umělce, který po několik let paradoxně zastával funkci policejního úředníka, nebo v závěru jeho života nastiňuje působení v protifašistickém odboji, přičemž dokládá Stiborovu neokázalou lidskou statečnost, kterou si zachoval i v okamžicích vlastního tragického konce. Publikace není pouze teatrologickou prací, nýbrž také sondou historickou, potvrzující souvztažnost divadla s politicko-společenským děním, které divadelní tvorbu ovlivňuje.
ISBN 978-80-87895-44-3
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Konvikt, sv. 2, 1. vyd., váz., 476 s., 16 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, soupis inscenací, bibliografie, rejstřík, English summary
$26.50

168.
Šteffek, Libor:
Kamil Lhoták : grafické dílo v kontextu ostatní tvorby

/ Kamil Lhoták : graphic art in the context of other work.
Publikace vůbec poprvé představuje kompletní grafické dílo K. Lhotáka včetně reprodukcí všech prací a soupisů volné grafiky, novoročenek a exlibris. Kromě předmluvy a doprovodného textu, který nás chronologicky provádí od počátků celou tvorbou K. Lhotáka, kniha obsahuje především vyobrazení více než 660 grafických děl a dalších 200 v širokém spektru vybraných, většinou dosud nikdy nepublikovaných prací od olejů až po práce tuší z umělcovy ostatní tvorby, což z této knihy činí nejrozsáhlejší publikaci tohoto druhu, která kdy byla k dílu K. Lhotáka vydána.
ISBN 978-80-260-8750-2
Praha : Libor Šteffek, 2015, 1. vyd., váz., 495 s., čb a bar. ilustrace, portréty, noty, faksimile, bibliografie, English summary
$132.00

169.
Tichá, Jana:
Prostor a místo : architektonická tvorba na území České republiky 1989-2014

/ Space and Place : the architectural work on the Czech Republic territory 1989-2014.
Kniha je prvním pokusem o souhrnný pohled na proměny architektury na území Česka po r. 1989. Skládá se ze dvou navzájem komplementárních částí, z nichž každá představuje odlišný úhel pohledu i literární žánr. První část nazvaná Prostor je lineárním historickým vyprávěním, pokusem o dějiny trendů, nástinem mentálního prostoru, který utvářel předpoklady architektonické tvorby na území Česka v daném období. Druhá část knihy s názvem Místo obsahuje dvanáct esejů o vybraných stavbách českých i mezinárodních architektů, které svou přítomností proměnily konkrétní místa ve městech, obcích i na venkově.
ISBN 978-80-88033-01-1
Praha : Zlatý řez, 2016, 1. vyd., brož., 191 s., bar foto, plány , bibliografie, bibliografické odkazy
$32.20

170.
Trlíková, Michaela; Šimon, Patrik:
Triumf baroka a manýrismu : ze sbírky Patrika Šimona

/ Triumph of Baroque and Mannerism : from the Patrik Šimon collection.
Katalog ke stejnojmenné výstavě. P. Šimon (*1973) je historik umění a majitel jedné z nejrozsáhlejších soukromých sbírek výtvarného umění u nás. Kniha je zaměřena především na nové akvizice z poslední doby. V jejím pojetí vyvstává celistvý obraz pompéznosti manýrismu na špičkových dílech Pietera Brueghela, Tintoretta, Aegidia Sadelera, Hendricka Goltzia nebo Crispijn de Passe až po vynikající ukázky děl barokní epochy, jako například Matyáše Bernarda Brauna, Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa či rokokových skvostů Norberta Grunda, Giovanni Battisty Tiepola, Antonia Canala, zvaného Canaletto, a Françoise Bouchera.
ISBN 978-80-87352-12-0
Praha : Eminent - Patrik Šimon, 2015, 1. vyd., brož., 73 s., bar. ilustrace, bibliografie
$27.90

171.
Tři oříšky pro Popelku
/ Three Nuts for Cinderella.
Ed. Pavel Skopal. Filmovou pohádku natočil Václav Vorlíček v r. 1973 podle scénáře Františka Pavlíčka. Autoři textů se věnují těmto tématům: vznik filmového projektu na počátku normalizace; kulturní a politické souvislosti mezinárodní koprodukce; analýza filmového stylu a vyprávění; proměna distribuce filmu v kinech a televizi v Československu a Norsku; postupné vytváření kultovní pozice filmu u norského a německého publika; analýza kritického diskurzu v československém normalizačním tisku.
ISBN 978-80-7004-173-4
Praha : Národní filmový archiv, 2016, 1. vyd., brož., 249 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, filmografie, jmenný rejstřík
$19.50

172.
Vedral, Jan:
Horizont události : dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu : dramaturgické eseje

/ Event Horizon : dramaturgy of order, post-dramaturgy of chaos : dramaturgical essays.
Eseje o dramaturgii od významného současného divadelního a rozhlasového autora, dramaturga (šéfdramaturg pražského Divadla na Vinohradech) a vysokoškolského pedagoga.
ISBN 978-80-86102-95-5
Praha : Pražská scéna, 2015, Ed. Teatrologie : divadelní studia 21. století, sv. 23, 1. vyd., brož., 284 s., bibliografie
$13.90

173.
Velká kniha o Národním muzeu
/ Great Book about the National Museum.
Ed. Jaroslav Richter. Výpravná, bohatě fotografiemi provázená publikace věnovaná historii největšího českého muzea, jeho sbírkám a jednotlivým muzejním budovám, které Národní muzeum spravuje a nabízí k návštěvě. Vedle Historické budovy na Václavském náměstí v Praze představuje např. i České muzeum hudby, Náprstkovo muzeum, Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích a další objekty v hlavním městě i jinde v České republice.
ISBN 978-80-7036-476-5
Praha : Národní muzeum, 2016, 1. vyd., váz., 293 s., čb a bar. foto
$25.30

174.
Víchová, Ilona; Zemánková, Terezie; Baňka, Pavel:
Jindra Viková : prchavé okamžiky = fleeting moments.

Výstavní katalog. Výstava, jejímž hostem je fotograf Pavel Baňka, probíhá k autorčiným 70. narozeninám. Mnohotvárné dílo zahrnující kresbu, drátěné objekty, práce z keramiky i porcelánu, obrazy, asambláže, koláže a fotogramy je ponorem do aktuálních témat mezilidských vztahů v celé jejich šíři a složitosti.
ISBN 978-80-260-9492-0
Praha : Topičův salon, 2016, 1. vyd., brož., 39 s., čb a bar. ilustrace, životopisné údaje, soupis výstav
$9.80

175.
Wohlmuth, Radek:
Maxim Velčovský : vše za 39 = everything by 39.

Katalog ke stejnojmenné výstavě. Výstava poprvé komplexně představuje tvorbu jednoho z nejvýraznějších českých designérů střední generace M. Velčovského (*1976). Je koncipovaná k jeho nadcházejícím čtyřicátým narozeninám a její dvojsmyslný název významově osciluje mezi "mramorem" retrospektivy a atmosférou levných lidových výprodejů. Tyto póly udávají i vizuální tón expozice remixující prostředí galerie a supermarketu.
ISBN 978-80-7027-297-8
Brno : Moravská galerie, 2016, 1. vyd., brož., 304 s., bar. ilustrace, biografická data
$45.80

176.
Zatloukal, Pavel:
Meditace o architektuře : Olomouc, Brno, Hradec Králové : 1815-1915

/ Meditation on Architecture : Olomouc, Brno, Hradec Králové : 1815-1915.
Autor (* 1948) je český historik umění, zabývající se především výtvarným uměním a architekturou 19. a 20. století. V letech 1990-2013 byl ředitelem Muzea umění Olomouc. Za Příběhy z dlouhého století : architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku obdržel cenu Magnesia Litera r. 2003, na ně volně navazuje tato kniha. Na základě tří někdejších pevnostních měst - Olomouce, Brna a Hradce Králové - a srovnáváním s řadou dalších lokalit, jako jsou Vídeň, Praha, Kroměříž, Verona, Krakov - jsou zkoumány určující faktory a podmínky urbanistického a architektonického vývoje v 19. století, jež podmínily jejich směřování v následujícím věku.
ISBN 978-80-7467-100-5
Řevnice : Arbor vitae, 2016, 1. vyd., váz., 512 s., 1 vložená mapa, čb a bar. ilustrace, plány, bibliografie, rejstříky, English summary
$107.40

177.
Zemina, Jaromír:
Alén Diviš

Autor, historik umění, znovuobjevil a v 70. letech 20. stol. začal uvádět v obecnou známost dílo Aléna Diviše (1900-1956), samotářského a nezařaditelného tvůrce halucinačních vizí, hororových scén i procítěných náboženských výjevů, jednu z nejméně probádaných osobností českého výtvarného umění, opředenou mnohými legendami a mýty. Kniha, přinášející desítky reprodukcí více či méně známých Divišových děl, je zároveň sumou Zeminových textů na divišovské téma.
ISBN 978-80-7467-096-1
Řevnice : Arbor vitae, 2016, 1. vyd., váz., 175 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, English and French summaries
$64.40

178.
Zemina, Jaromír:
Jiří John : malba, kresba, grafika

/ Jiří John : painting, drawing, graphics.
Výstavní katalog. J. John (1923-1972) byl významný český malíř a grafik. V r. 1960 se stal spolu se svou ženou Adrienou Šimotovou členem umělecké skupiny UB 12, kde se sdružili umělci, z nichž někteří se později proslavili i v cizině. John byl z nich v zahraničí známý a vysoce oceňovaný nejdříve, hlavně za svou grafiku - byl hodnocen jako jeden z nejlepších rytců naší doby. Přitom byl velmi skromný, nenápadný a tichý a svou tichost vnášel i do svých obrazů. Jako jeden z našich nejosobitějších básníků přírody byl spřízněncem Josefa Šímy, kterého obdivoval a jímž byl obdivován.
ISBN 978-80-87420-53-2
Karlovy Vary : Galerie umění Karlovy Vary, 2015, 1. vyd., brož., 32 s., čb a bar. ilustrace
$9.10


PRAGENSIA

179.
Bělová, Jana; Kalašová, Renata:
Břevnov : ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled = shadowed by a monastery, visible from Hradčany.

Publikace doprovází stejnojmennou výstavu. Seznamuje s historií této významné lokality, rozkládající se na území a v blízkosti nejstaršího mužského benediktinského kláštera v Čechách. Ke konci 19. stol. se začal postupně měnit venkovský charakter tohoto bývalého předměstí, které se vyvíjelo do té doby stranou průmyslového rozvoje, tak typického pro ostatní pražská předměstí. Přibývaly domy městského i maloměstského charakteru. V roce 1907 byl Břevnov u příležitosti oficiální pražské návštěvy císaře Františka Josefa I. povýšen na město a v r. 1922 se stal součástí Velké Prahy. Pozornost je věnována místním spolkům, sportu, kulturním událostem, živnostem, ale též např. lomům, pískovnám a cihelnám, které zde byly v minulosti hojně zastoupeny.
ISBN 978-80-87828-18-
Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2016, 1. vyd., váz., 202 s., 2 vložené mapy, 1 vložená brožura, čb foto, faksimile, bibliografie, rejstřík ulic
$31.50

180.
Lukeš, Zdeněk:
Praha Václava Havla : průvodce po stavbách spojených s životem dramatika, disidenta a prezidenta

/ Václav Havel's Prague : a guidebook to the buildings associated with the life of a dramatist, dissident and President.
Kniha přibližuje stavby naší metropole, které jsou spojeny s osudy této mimořádné osobnosti. Průvodce v několika kapitolách představí na snímcích Pavla Hrocha a dalších fotografů budovy vytvořené jeho dědečkem a otcem, jako je palác Lucerna nebo barrandovské stavby, dále místa spojená s Havlovým dětstvím a mládím, érou úspěšného dramatika i s disidentským obdobím. V letech, kdy byl V. Havel prezidentem, osobitě přispěl k vlídnější tváři areálu Pražského hradu a nechybějí ani místa spojená s posledními léty jeho života.
ISBN 978-80-87490-68-6
Praha : Knihovna Václava Havla, 2016, 1. vyd., brož., 212 s., čb foto, mapy, bibliografie, jmenný rejstřík, slovníček architektů
$23.00

181.
Olšany, nekropole ruské emigrace
/ Olšany Cemetery - Necropolis of the Russian Emigration.
Eds. Marina Dobuševa, Viktorie Krymova. Z ruského originálu přeložila Taťjana Podhájecká. Kniha je věnována ruskému hřbitovu v Praze na Olšanech, který je znám především jako nekropole ruské porevoluční emigrace. Hlavní část vyprávění je věnována osudům ruských emigrantů, jejich životopisům, jejich přínosu pro Rusko, okolnostech jejich života ve vyhnanství a profesnímu i soukromému životu v Československu.
ISBN 978-80-905145-3-9
Praha : Ruská tradice, 2013, 1. vyd., váz., 276 s., ilustrace, portréty, bibliografické odkazy
$24.40

182.
Sejková, Anna a kol.:
A? : atlas funeral : hřbitov Malvazinky

/ A? : atlas funeral : Malvazinky Cemetery.
Kniha se z různých úhlů věnuje vizuální kultuře v prostředí hřbitova, a to na konkrétním příkladu pražské nekropole Malvazinky. Publikace vznikla na základě osobního zájmu čtyř autorů o různé aspekty funerální estetiky, představuje tak syntézu různých témat a přístupů. Jsou v ní kapitoly o hřbitovních mozaikách, o sochařské výzdobě, typografii a o typologii náhrobků. Kniha obsahuje texty od restaurátorky a tvůrkyně mozaik Magdaleny Kracík Štorkánové, teoretičky designu Anny Sejkové, historičky umění Jany Sklenářové Teichmanové a grafického designéra Jakuba Štěpánka. Součástí publikace je i obsáhlá fotografická dokumentace hřbitova Malvazinky od Michala Ureše.
ISBN 978-80-7414-978-8
Únětice - Ústí nad Labem : Art & Craft Mozaika - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, 2015, 1. vyd., brož., 151 s., bar. foto, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$22.10

183.
Vlach, Martin; Kemenny, Vojtěch; Šimánková, Ilona; Veverka, Luboš:
Cesty nesmrtelných : putování po osudech a hrobech slavných českých matematiků, fyziků a astronomů

/ Journeys of the Immortals : wandering round the fates and the graves of famous Czech mathematicians, physicists and astronomers.
Kniha seznamuje s osudy řady významných matematiků, fyziků a astronomů, kteří podstatně ovlivnili vývoj českého vědeckého poznání. Publikace se zmiňuje o padesáti vědcích a obsahuje také přehledně vložené informace o dalších dobových osobnostech se vztahem k nim. Obdobně zde najdeme také zajímavosti vztahujících se k době jejich života. Putování začíná na jejich hrobech. Největší část publikace je věnována Olšanským hřbitovům - nejrozsáhlejšímu pražskému pohřebišti. Detailněji zkoumá i Malostranský a Vinohradský hřbitov.
ISBN 978-80-7378-312-9
Praha : MatfyzPress, 2016, Ed. Edice popularizace, 1. vyd., váz., 215 s., čb a bar. foto, portréty, mapy, bibliografie, jmenný rejstřík,medailony autorů
$25.10


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

184.
Leschinger, Martin:
Orlicko : Česká Republika = Czech Republic = Tschechische Republik

Oblast okolo hřebene Orlických hor a řek Divoké a Tiché Orlice oplývá neobyčejným půvabem. Kromě malebné krajiny zde narážíme na mnoho cenných památek, nevyjímaje gotické nebo románské. Předložený výčet krás tohoto východočeského regionu zachycený objektivem mnoha fotografů obráží duši našich předků. Zachycuje také současnou snahu o zachování čisté přírody a dochovaných památek i pro budoucí generace obyvatel, kteří zde žijí nebo si tento kout České republiky oblíbili. V závěru publikace objevujeme také některá výjimečná místa z Čech, Moravy a Slezska, která pozoruhodnosti Orlicka doplňují a rozšiřují na oblast celé České republiky. Česky, anglicky a německy.
ISBN 978-80-88068-11-2
Ústí nad Orlicí : Flétna, 2015, 1. vyd., váz., 223 s., bar. foto
$22.80

185.
Pastyřík, Svatopluk; Rezková, Helena:
Po stopách hradeckých lvů

/ In the Footsteps of Hradec Králové Lions.
Hradec Králové je královské město založené na přelomu 13. a 14. století. Ve znaku má českého lva. Populárně naučná kniha vůbec poprvé ukazuje místa, kde lze v Hradci Králové objevit symboly města - lvy, kterých autoři nalezli na 130. První část tvoří půvabný příběh "lví rodiny" doplněný ilustracemi Jana Lukáška, v druhé části je bohatá fotodokumentace.
ISBN 978-80-88182-00-9
Vlkov : Helena Rezková, 2016, 1. vyd., váz., 151 s., čb a bar. ilustrace, slovníček
$24.50


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

186.
Bolechová, Kateřina:
Strop nade mnou jednou zmizí

/ The Ceiling above Me Will once Disappear.
První "velká" kniha českobudějovické básnířky (*1966) ji představuje ve všech jejích tvůrčích polohách. Kromě úsečné poezie založené na pozorování všednosti, známé z předchozích sbírek, totiž přináší i jiné typy nerozsáhlých textů (básně v próze, vzpomínky, humorné postřehy, aforismy, deníkové záznamy, facebookové statusy, gregerie) a hlavně reprezentativní soubor koláží, jimž se jihočeská spisovatelka systematicky věnuje od r. 2000. Konfrontace obrazu a textu, humoru a syrovosti, ironie a melancholie vytváří živý básnický svět, v němž mají místo každodenní lidské vzlety i pády.
ISBN 978-80-905-052-9-2
České Budějovice : Měsíc ve dne, 2016, 1. vyd., brož., 121 s., ilustrace
$15.40

187.
Brabcová, Zuzana:
Voliéry

/ Aviaries.
Autorčino (1959-2015) poslední prozaické dílo. Intimní deníková výpověď o neuroticky přecitlivělém vnímání světa kolem nás. Záznamy každodennosti se tu posouvají k obecným, symbolickým výpovědím. Nefilozofují, ale šokují obnažováním grotesknosti - jako by přítomnost generovala už jen černý humor, bizarnosti, nadutost a prázdnotu. Ilustrace Rybka Černá.
ISBN 978-80-7227-381-2
Brno : Druhé město, 2016, 1. vyd., váz., 122 s., ilustrace
$16.70

188.
Brabenec, Vratislav:
Pajasan

/ Ailanthus.
Ilustrace Petra Josefína Stibitzová. Barevné texty básníka, nedostudovaného teologa, zahradníka a saxofonisty The Plastic People of the Universe, V. Brabence, mladým si přímo říkaly o netradiční komiksové ztvárnění. "Když zrovna píšu pro desetileté lidi, snažím se představit si sebe v deseti. V roce 1953 umřel tyran Stalin a i jeho nohsled, náš ‚milovaný' prezident Gottwald, zaklepal bačkorama. Popravovalo se tehdy i za víru. Nebo za lásku k rodné hroudě se zavíralo na dlouhá léta do děsivých žalářů." I dnes jsou mezi námi domovní důvěrnice, které se zasadí o to, aby byl skácen nepohodlný strom, nebo užvanění zákonodárci, jimž je osobní blaho nad všechny zákony. A je potřeba na ně tu a tam dohlédnout… a taky se umět radovat i z těch nejprostších věcí.
ISBN 978-80-87596-65-4
Praha : Meander, 2016, Ed. Pro Emu, sv. 26, 1. vyd., váz., 36 s., ilustrace
$18.80

189.
Brikcius, Eugen:
Nepředmětná Odyssea

/ Nonobjective Odyssey.
Částečně veršovaný román měl být původně další sbírkou poezie. Složené básně ale autor automaticky doplňoval prozaickými texty a vše posléze chronologicky i významově řadil, takže plánovaná sbírka začala kategoriálně přecházet v román. Příběh vykazuje mnohé autobiografické prvky, je totiž jakýmsi volným pokračováním pamětí, které nakladatelství Pulchra vydalo pod názvem Můj nejlepší z možných životů (2011).
ISBN 978-80-87377-65-9
Praha : Pulchra, 2016, 1. vyd., váz., 238 s.
$20.20

190.
Burian, Oliver:
Julie v červnu, Romeo na konci listopadu

/ Julie in June, Romeo at the end of November.
Příběh je situován do nedaleké budoucnosti a začíná u lože umírajícího starce. Jeho schovanka se od něj dozvídá tajemství svého života a Romeo jí předává knihu, kterou pro ni napsal s prosbou, aby mu z ní v jeho posledních dnech četla. Prosí ji, ať jej soudí až po jejím dočtení. Při předčítání se Claudie vrací do doby před svým narozením a dočítá se o kouzlech a úskalích vztahu mezi starším mužem a mladou ženou od seznámení až po rozchod a rozvod. Zároveň je kniha i sondou do způsobu života generace Juliiných rodičů; života, který díky masivnímu technologickému pokroku již prakticky zmizel.
ISBN 978-80-7462-959-4
Brno : Jota, 2016, 1. vyd., váz., 419 s.
$23.00

191.
Čepelka, Miloň; Palán, Aleš:
Nedělňátko, aneb s Cimrmanem v zádech

/ Born on Sunday, or with Jára Cimrman in my back.
Kniha rozhovorů. M. Čepelka (*1936) je spisovatel, textař, herec a scénárista, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Není jen tím, kdo rozdává smích, jeho záběr je mnohem širší. Je autorem několika sbírek povídek a románů s veskrze hororovou tematikou, a také několika epických básní o smrti.
ISBN 978-80-7429-683-3
Praha : Vyšehrad, 2016, 1. vyd., váz., 233 s., 16. s. bar. obr. příl., čb foto
$18.80

192.
Doležel, Lubomír:
Poločas rozpadu

/ Half-Life.
Významný český literární vědec a lingvista (*1922) ve své prozaické prvotině líčí nemilosrdně pravdivě a bez jakéhokoli sentimentu milostný život fiktivního hrdiny Jana (Johna) Gerbera od mládí až do pozdního stáří. Kniha s jedinečnými detaily v líčení míst (mimo jiné Izraele, Francie, Kanady a Mexika) je kronikou lásek vášnivých a osudových, z nichž žádná nekončí šťastně.
ISBN 978-80-7492-237-4
Praha : Galén, 2016, 1. vyd., brož., 135 s., čb foto
$13.30

193.
Dousková, Irena:
B. Proudew.

Translated by Melvyn Clarke. Helena Součková, an eight-year-old schoolgirl in a small provincial town, deals not only with the uniquely dismal side of life in communist Czechoslovakia, but also with more than a few universal issues, like death, school dinners, guilt, obtuse teachers, betrayal, love, Jewishness, annoying little brothers, almost absent fathers, cruel classmates, bogus adults, eerie daydreams and nightmares that reflect the society around her. A child of her time, Helena nevertheless rises above it all with her special blend of grit, common sense and dark imaginings, which speak to us today with clarity and power. Helena has come to be a well-known archetype that many can identify with. Hrdý Budžes is now a firm family favourite in the Czech Republic and elsewhere in Central Europe. An extraordinarily successful, frequently reprinted bestseller. Often repeated on Czech television in its stage adaptation, Hrdý Budžes has come to be one of the most famous Czech prose works published since the Velvet Revolution. In the Czech Republic alone more than 65,000 copies have been sold. The book has also been published in translation in Germany, Hungary, Poland, Bulgaria, Slovenia, Belarus, Ukraine, Bosnia and Herzegovina.
ISBN 978-80-906428-0-5
Brno : Pálava Publishing, 2016, 1. vyd., brož., 171 s.
$18.90

194.
Drozda, Zdeněk:
Kosí hnízdo

/ The Blackbird's Nest.
Vzpomínková kniha, vyprávěná z pohledu malého chlapce, přináší nevšedně realistický obraz Prahy 40. a 50. let. Autor (1942-1994) svým osobitým jazykem, způsobem vyprávění a uchopením reality vytvořil i navýsost pozoruhodnou novodobou českou prózu, jež v mnohém přesahuje úroveň psaní jeho vrstevníků, zavedených českých spisovatelů. Kniha byla zdramatizována pod názvem Vršovice jsou zlatý, řekl tatínek a je doplněna zprávou o této inscenaci a fotografiemi z ní.
ISBN 978-80-7215-525-5
Praha : Torst, 2016, 1. vyd., brož., 156 s., čb foto
$16.50

195.
Feryna, Jiří:
Před setřením

/ Before Scratch off.
Autor (*1993) je básník, performer, aktivista, příležitostný recenzent a esejista. Dosud publikoval časopisecky (Tvar, Psí víno, H_aluze). Studuje český jazyk a literaturu na FF UK, je spoluzakladatelem Bohemistického kruhu, členem redakce Psího vína a hudebně improvizačního uskupení Krajní levice. Sbírka představuje jeden z prvních (a velmi ostrých) tvůrčích vrcholů nejmladší básnické generace. Významy jsou tu stírány a nově konstruovány, zvuky zkreslovány, slovní kořeny obnažovány. Palimpsest, noise, radikální lyrika.
ISBN 978-80-7272-878-7
Praha : Dauphin, 2016, 1. vyd., brož., 52 s.
$16.00

196.
Fibich, Ondřej:
Upoutat mračna : básnický obraz Sidonie Nádherné

/ Bind the Clouds : a poetic image of Sidonie Nádherná.
Sbírka lyrických básní inspirovaná pobytem ve Vrchotových Janovicích, bývalém panství baronky Sidonie Nádherné.
Ta žije v povědomí české i evropské kulturní veřejnosti jako přítelkyně básníka Rainera M. Rilka a "nevěsta před Bohem" Karla Krause, pro kterého se její zámek stal druhým domovem a oázou klidu v rozbouřeném světě.
ISBN 978-80-7227-380-5
Brno : Druhé město, 2016, 1. vyd., brož., 55 s., medailon autora
$13.90

197.
Fischerová, Sylva:
Bizom, aneb Služba a mise

/ Bizom, or Service and mission.
Autorka (*1963) je známá česká básnířka, prozaička a klasická filoložka. Próza se odehrává v naší současnosti. Nezvykle komponované vyprávění má mnoho rovin, vrstev a záhybů, přičemž krouží kolem základních otázek vztahu mezi jedincem a společností: Co je lidský osud, proč se rodíme, do čeho se rodíme, co jsou dějiny? V čem spočívá svoboda? Co dělat dál? Ústředním principem našich životů přitom je a zůstává hra.
ISBN 978-80-7227-379-9
Brno : Druhé město, 2016, 1. vyd., váz., 129 s.
$13.90

198.
Gabriel, Jan:
Cigarety se nehladí

/ Cigarettes Are Not to Fondle.
Autor (*1949) je básník, překladatel, kolážista a publicista. Od roku 2000 je členem Skupiny českých a slovenských surrealistů. Před r. 1989 publikoval v samizdatu, nyní přispívá do řady literárních časopisů. Vydal již pět básnických sbírek. Sám charakterizuje svou poesii takto: "Nikdy nevím, co mě láká víc. Zda konkrétnost ulic, svéhlavost nároží, potrhlá gesta chodců či jen jejich stíny a tajemný odlesk věcí či těkavá hra čistě soukromého představení. Hledání tajné a ztracené řeči, stejně tak konkrétní jako abstraktní, často jen rozmazané kdesi v zapadajícím slunci nad karlínským viaduktem, banálním i poněkud zlověstným, který pouze čas od času čeří vzduch. Jako když chceme rozfoukat plamínek ve vlastním snění, aby ho o chvíli později málem zase sfoukla deklasovaná strohost a nečitelnost burzovních zpráv."
ISBN 978-80-905968-6-3
Praha : Sdružení Analogonu, 2016, Ed. Druhá řada edice Analogonu, sv. 8, 1. vyd., brož., 123 s.
$11.80

199.
Giboda, Michal:
Léčit a přežít : v kambodžské nemocnici po Pol Potovi

/ Heal and Survive : in a Cambodian hospital after Pol Pot.
Autor je tropický parazitolog, v letech 1983 a 1984 byl pracovníkem české nemocnice v kambodžském městě Takeo. Kniha vychází z jeho deníku, který si psal během svého ročního působení. Je syrovým, velmi autentickým svědectvím o práci člověka v tropických podmínkách v zemi zdevastované válkou a plné strachu, ale i nadějí. Kniha je tak nejen unikátním příspěvkem k poznání jihovýchodní Asie a k dějinám tamního českého působení, ale také inspirujícím čtením pro všechny lékaře, dobrovolníky a jiné, kteří se sami vydávají do exotických končin a netuší, s čím vším mohou být konfrontováni.
ISBN 978-80-262-1015-3
Praha : Portál, 2016, 1. vyd., brož., 164 s., 16 s. obr. příl.
$18.80

200.
Hanč, Jan:
Události

/ Events.
Ed. Michael Špirit. Předmluva Jan Lopatka. Doslov Zdeněk Urbánek. Deníkové dílo J. Hanče (1916-1963) patří k nejvýznamnějším knihám v poválečné české literatuře. Jeho páté vydání, vůbec poprvé přináší znění svazku ověřené a opravené podle dochovaných autorových strojopisů. Již předchozí čtvrté vydání významně doplnilo obě vydání předchozí o nové texty a současně odstranilo množství chyb, které v nich zůstaly. Teprve tuto pátou edici je však možno považovat za definitivní. Hančovy "outsiderské" zápisky kladou nejhlubší otázky lidské existence, mravnosti spisovatelství, zachycují neuchopitelnost a propastnost mezilidských vztahů a vyjadřují se k veřejnému životu své doby.
ISBN 978-80-7215-526-8
Praha : Torst, 2016, 5. vyd. v tomto znění 1., váz., 436 s., portréty
$27.90

201.
Hlávko, Jakub:
Odpusť!

/ Forgive!
Autor vypráví příběh sedláka z východních Čech, vrženého do drastického dění první světové války. Celý příběh je předkládán ve dvou prolínajících se liniích. První je čas dospívání, nevinných lásek a odhalování tajů rodinného života. Druhou je období světové války, prvních bojových zkušeností, vstupu do československých legií a návratu do vlasti po absolvování ruské anabáze. Autor (*1986) je učitelem dějepisu na střední škole, dlouhodobě se zajímá o problematiku československých legií. Novela je jeho beletristickou prvotinou.
ISBN 978-80-904229-8-8
Trutnov : Lupus, 2016, 1. vyd., brož., 111 s.
$9.50

202.
Jedlička, Quirin:
Most přes řeku Styx : (určeno pro neplavce)

/ The Bridge across the River Styx : (intended for non-swimmers).
Autor (*1953) je pozoruhodný brněnský malíř a básník. Literární práci se věnuje od 80. let, vydal několik básnických sbírek.
Kniha přináší křehké, melancholické, lyrické verše, s náznakem jemného humoru. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-7443-120-3
Brno : Větrné mlýny, 2015, 1. vyd., brož., 86 s., ilustrace
$13.90

203.
Juračka, Jan:
Paměti starého práškaře : u Českých aerolinií 1999-2012

/ Memories of an Old Duster : Czech Airlines 1999-2012.
Druhý díl pamětí popisuje další historky a zážitky autora po ukončení kariéry pilota Letecko-chemické činnosti a pokračování jeho létání u Českých aerolinií. Od prvních krůčků ve velkém létání od co-pilota na turbovrtulových letadlech až po kapitána na Boeingu 737. Je to vyprávění historek a příběhů, leteckých příhod, které sám zažil anebo odposlouchal od kolegů. Je to ryze subjektivní vyprávění tak, jak tuto dobu autor vnímal a jak to viděl on, včetně smutného konce u této společnosti.
ISBN 978-80-87567-87-6
Cheb : Svět křídel, 2016, 1. vyd., váz., 207 s., bar. foto
$20.30

204.
Kaprálová, Dora:
Berlínský zápisník

/ Berlin Notebook.
Autorka (*1975) je publicistka, literární kritička, dokumentaristka a scenáristka. Na Brněnské JAMU vystudovala dramaturgii a scenáristiku. Knižně vydala například divadelní hru Výšiny a rozhovor s Květou Legátovou Návraty do Želar. V r. 2014 vydala prózu Zimní kniha o lásce. Od r. 2007 žije s rodinou v Berlíně. Průzračné i křehké, jedovaté i poťouchlé výseky ze života jsou deníkovými záznamy, které mají v české literatuře 20. století bohatou tradici. Svižně těká mezi Berlínem, Strmilovem i Brnem a potkává místní i zaváté a sváté bytosti. Zájem o ně v jejich poklidné existenci či v osudových momentech vždy tryská v přesných větách.
ISBN 978-80-7227-382-9
Brno : Druhé město, 2016, 1. vyd., váz., 174 s., čb foto
$19.50

205.
Klicperová, Lenka; Kutilová, Markéta:
Islámskému státu na dostřel, sv. II : volné pokračování stejnojmennného bestselleru Lenky Klicperové a Markéty Kutilové

/ In the Range of Islamic State, Vol. 2 : free continuation of the Lenka Klicperová and Markéta Kutilová bestseller.
Pokračování úspěšné knihy líčí dramatické zážitky uznávaných reportérek z fronty a ze syrského města Kobaní, které pomalu povstává z ruin. Autorky se v poslední době dvakrát vypravily na kurdská území v Sýrii, aby zdokumentovaly dění v této oblasti, postižené již více než pět let trvajícím válečným konfliktem. Jako první české novinářky se dostaly až do Kobaní, města, které se stalo symbolem statečného boje Kurdů proti Islámskému státu. Kniha popisuje druhou cestu, která se uskutečnila v únoru 2016 a navázala na jejich předchozí novinářskou práci.
ISBN 978-80-204-4173-7
Praha : Mladá fronta, 2016, 1. vyd., brož., 149 s., bar. foto, portréty
$13.90

206.
Kliment, Alexandr:
Šálek čaje v polostínu

/ Cup of Tea in the Half-Shade.
Autor (*1929) debutoval sbírkou básní Těžká voda (1961) a i jeho zatím poslední kniha je knihou básnickou. Sbírka je inspirována starou čínskou poezií, přináší však verše zcela současné, existenciální, bilanční i náladové, melancholické i ostře reflexivní, lyrické i nesentimentálně pojmenovávající lidskou situaci. Kliment se v knize projevuje jako bytostný básník, jímž byl vždy, i ve svých nejlepších prózách a fejetonech.
ISBN 978-80-7215-518-7
Praha : Torst, 2016, 1. vyd., brož., 182 s.
$15.40

207.
Knapová, Adéla:
Nemožnost nuly

/ Inability of Zero.
Autorka (*1976) pracuje jako novinářka. Toto je její druhá prozaická kniha: nadějné dítě, jež obklopeno milující rodinou nepoznalo lásku; učitel tělocviku, který žije, protože mu nic jiného nezbývá; romantický neúspěšný vrah; invalidní důchodce spokojeně přežívající na okraji společnosti. To vše v jediném, svým způsobem běžně banálním osudu bezejmenného hrdiny. Jména nejsou potřeba, všichni jsou zaměnitelní ve světě, kde se život prostě jen tak přihodí; není třeba o něj bojovat, jen je nutné ho nějak přežít.
ISBN 978-80-7521-024-1
Praha : Fra, 2016, Ed. Česká próza, 1. vyd., brož., 190 s.
$15.30

208.
Kopáč, Radim; Schwarz, Josef; Šofar, Jakub:
Ve sladké tísni klína : erotika v české literatuře od počátků po dnešek

/ Eroticism in Czech Literature from Its Beginnings until Today.
Kniha míří za tématem erotiky napříč staletími - od počátků po r. 1989. Pouť začíná v polovině 14. století dramatickým Mastičkářem a končí texty, které vznikly těsně před "listopadovým uragánem". Povaha sebraného materiálu je různá, jako se různily doby, kdy jednotlivé příspěvky vznikaly. V publikaci čtenář objeví jak velké postavy dějin české literární erotiky (Jeník z Bratřic, K. H. Mácha, K. J. Obrátil), tak desítky autorů anonymních, zapomenutých nebo dosud neobjevených. Knihu provází ilustrace z dobových erotických tisků.
ISBN 978-80-7432-585-4
Praha - Litomyšl : Paseka, 2016, 1. vyd., váz., 317 s., čb ilustrace, bibliografie, rejstřík
$23.00

209.
Kosatík, Pavel; Husák, Jiří:
Češi 1977 : jak z rock'n'rollu vznikla Charta 77

/ Czechs 1977 : how the rock'n'roll brought the Charter 77 into being.
Svazek komiksové řady nabízí působivý pohled do zákoutí určujících rozhovorů, do myslí jednotlivých aktérů, na momenty jejich pochybností, konfliktů, odvahy a rozhodných kroků. Píše se rok 1976 a před pražským soudem probíhá proces se skupinou The Plastic People of the Universe, který poutá mimořádný zájem veřejnosti. V normalizačním bezčasí se začíná cosi měnit. Rodí se myšlenka Charty 77. Marginální zákaz jedné neznámé hudební skupiny vede k velkým následkům - k procitání lidské svobody. V tomto svazku použil ilustrátor autentické dobové fotografie.
ISBN 978-80-204-3390-9 (MF); 978-80-7404-185-3 (ČT)
Praha : Mladá fronta - Česká televize, 2016, 1. vyd., brož., 80 s., vše ilustrace
$18.80

210.
Kovanda, Jaroslav:
Kufr z pískovce : soukromý výbor 2016

/ Suitcase from a Sandstone : private anthology 2016.
Kniha je průřezem autorovou (*1941) básnickou tvorbou od poloviny 70. let minulého století po současnost. Poezie je místy kárající a angažovaná, avšak pořád za každou básní cítíme to nejpodstatnější, bez čehož se básník neobejde - úžas. A právě úžas ze světa filtrovaný přes slova může být pro čtenáře tím nejcennějším, co si z četby této knížky odnese. Fotografie Radek Jahůdka.
ISBN 978-80-7473-432-8
Zlín : Kniha Zlín, 2016, Ed. Walt, 1. vyd., brož., 139 s., čb foto
$11.80

211.
Kozelka, Milan:
Fastfood

Poslední autorizovaná kniha spisovatele, básníka a performera (1948-2014), která volně uzavírá trilogii provokativních sbírek bísní Semeniště zmrdů (2012) a Teteliště zmrdů (2012). Ve sbírce se nevyhýbá ostřejším komentářům doby s ironií sobě vlastní, ubývá zde textů politicky laděných a je zde naopak několik básní osobnějších, meditativnějších. Doslov Nina Vangeli.
ISBN 978-80-905633-3-9
Krucemburk : JT's, 2016, 1. vyd., brož., 38 s.
$9.60

212.
Kroutvor, Josef:
Benátky, Lucca, Aquilea : cestování a listování

/ Venice, Lucca, Aquileia : traveling and browsing.
Tři italská města, v nichž pobýval a zanechal stopu král Karel IV., k jehož jubileu kniha známého esejisty vychází. Autor vzdává pomyslný poetický i historiografický hold slavnému městu na laguně, které odedávna fungovalo jako důležitý bod na mapě světového umění a kultury. Prochází Benátkami jako zvídavý divák, jako citlivý pozorovatel, jako milovník všeho periferního, žijícího svébytnou magií místa; v neposlední řadě pak i jako zasvěcený čtenář a znalec dějin výtvarného umění, který si do města přijíždí nabyté vědomosti prožít na vlastní kůži.
ISBN 978-80-7564-000-0
Praha : Pulchra, 2016, Ed. Eseje, sv. 23, 1. vyd., brož., 178 s., čb ilustrace, bibliografie
$18.10

213.
Kultánová, Zuzana:
Augustin Zimmermann

Hlavní protagonista novely, jejíž děj se odehrává v 60. letech devatenáctého století, představuje až archetypální model nešťastného člověka. Zatímco svět kolem něj prodělává prudké změny průmyslové revoluce, produkuje a prosperuje, jeho rodina se potýká s existenční krizí, jež se v důsledku jeho alkoholismu a bezútěšného pokusu uspět v novém světě, stále zhoršuje. Děj tragicky vyvrcholí v tehdejším vyhoštěném pražském Josefově, místě bídy, jež byl po staletí uzavřeným židovským ghettem. Novela debutující prozaičky je inspirována skutečným příběhem Zimmermanna a jeho dětí, autorce se však podařilo na pozadí historických událostí a kulis staré Prahy zachytit nadčasový příběh o bláhové touze hlavní postavy vymanit se ze své přirozenosti a temných vášní, jež mají za následek řadu osudových chyb.
ISBN 978-80-7473-421-2
Zlín : Kniha Zlín, 2016, Ed. Walt, 1. vyd., brož., 196 s., ilustrace
$13.90

214.
Machulková, Inka:
Barvy

/ Collours.
Edičně připravili a doslov napsali Božena Správcová a Michal Jareš. Autorka (1933-2014) patřila do okruhu pražské poetické kavárny Viola a spolu s Václavem Hrabětem a Vladimírou Čerepkovou bývá jmenována mezi básníky, které inspiroval jazz a američtí beatnici. Knižně debutovala v r. 1964 básnickou sbírkou Na ostří noci. Na podzim 1968 emigrovala do Německa, kde žila až do své smrti. Sbírka obsahuje verše z posledních pěti let jejího života. Důležitou roli při sestavování poslední sbírky sehrály básnířčiny zápisníky. V pozůstalosti jich je celkem patnáct, vedle toho se našly další tři sešity, obsahující přípravné fragmenty dopisů i básní…
ISBN 978-80-7438-145-4
Praha : Dybbuk, 2016, 1. vyd., brož., 69 s.
$7.10

215.
Malátek, František:
Pod Převrátí : z vyprávění lidu ve Velké a Malé Skrovnici

/ Under the Hill Převrátí : tellings of the people from Velká a Malá Skrovnice.
Eds. Miloš Barvínek, Martin Leschinger. Rázovité vyprávění výboru z díla skrovenského kronikáře a lidového vypravěče (1895-1985). Ač je kniha svědectvím o životě a originálních místních figurkách vesnic Velké a Malé Skrovnice v kraji pod Orlickými horami, děj odtud na mnoha místech přesahuje do širokého okolí. Seznamuje nás se všedním i svátečním, radostným i méně veselým životem našich předků v období od napoleonských válek až po konec rakousko-uherské monarchie. Malátkovo dílo je osobitou vesnickou romancí a ukazuje krásu i hloubku prosté selské moudrosti.
ISBN 978-80-88068-08-2
Ústí nad Orlicí : Flétna, 2016, 1. vyd., brož., 197 s., čb foto
$13.70

216.
Malijevský, Igor:
Zimní království

/ Winter Kingdom.
Autor (*1970) je básník a fotograf. Sbírka intimních textů, které neměly být publikovány. Kniha obsahuje 20 barevných fotoilustrací z invalidovny hraček v ukrajinském Lvově. Fotografie autor.
ISBN 978-80-87688-47-2
Hradec Králové : Milan Hodek, 2016, 1. vyd., váz., 76 s., bar. foto
$23.30

217.
Mano, Petr:
Kalužiny : (Písek 2005-2008)

/ Puddles : (Písek 2005-2008).
Soubor deníkových záznamů volně navazuje na úspěšnou prvotinu Šarlák (2014). Autor citlivě zaznamenává drobné detaily z každodenního života a dává je do souvislostí s historií i duchem míst, která důvěrně zná. Hlavní těžiště jeho prózy tkví v propojení vysokého a nízkého, centra a periferie, města a přírody. Texty nabízejí intimní existenciální pohled na autora samotného i na současný Písek a jeho nejbližší okolí. Ilustrace František Trávníček.
ISBN 978-80-87506-71-4
Praha : 65. pole, 2016, Ed. Tah, sv. 6, 1. vyd., váz., 237 s., ilustrace
$17.40

218.
Mattuš, Jan:
Jeremeň a jiné záhady : jazykové sloupky pro Lidové noviny 2007-2016

/ Jeremeň and other Mysteries : the language columns for Lidové noviny 2007-2016.
Autor (*1966) je překladatel, nakladatel a hudebník. Publikoval tři desítky knižních překladů z němčiny, angličtiny, španělštiny a italštiny, píše články a rozhovory s jazykovou, literární a hudební tematikou. Od r. 2007 vycházejí v sobotní příloze Orientace deníku Lidové noviny sloupky s tematikou jazyka, překladatelství a spřízněných disciplin, které naše přední překladatelka z románských jazyků a literární redaktorka Anežka Charvátová charakterizovala tak, že "…některé reagují na dobově módní a naštěstí pomíjivé trendy v jazyce, všechny mají jako uvažování o vlastnostech, možnostech a limitech, ale hlavně krásách češtiny nadčasovou platnost. Svou hravostí a vtipností zapadají do linie jazykových fejetonů, jaké psali například Pavel Eisner, Karel Čapek a Antonín Přidal."
ISBN 978-80-87097-16-8
Brno : Julius Zirkus, 2016, 1. vyd., váz., 251 s.
$22.80

219.
Měrka, Petr; Marcin, Dávid:
Van Gogh 21. století

/ Van Gogh of the 21st Century.
Černohumorný grafický román, jenž je mozaikovitou formou vystavěn coby memento, kam až soudobá společnost může dospět. Je sociálně kritickou dystopií, která se strefuje i do moderního umění. Je knihou kontroverzní už jenom tím, že zcela otevřeně presentuje temnou stránku v lidech. Obrazové složky se ujal výtvarník Dávid Marcin.
ISBN 978-80-7530-036-2
Praha : Malvern, 2016, 1. vyd., brož., 196 s., vše ilustrace (komiks)
$20.20

220.
Mihule, Jaroslav:
Tinnitus : 1930-2010

Tinnitus je odborné označení pro šelest v uších, který může v různých intervalech zesilovat či zeslabovat. Pod tímto spíše medicínským názvem se skrývá autobiografická kniha hudebního vědce, mimořádně erudovaného znalce a propagátora osobnosti a díla Bohuslava Martinů, a také dlouholetého pedagoga Univerzity Karlovy Jaroslava Mihuleho.
ISBN 978-80-246-3339-8
Praha : Karolinum, 2016, 1. vyd., brož., 456 s., čb foto, jmenný rejstřík
$27.30

221.
Neduha, Jaroslav Jeroným:
Životaběh

/ The Life-Run.
O svém kostrbatém životě a lidech zajímavých i zlých vypráví výtvarník, textař, enfant terrible českého folku, písničkář i rocker, zakladatel a dosud frontman kapely Extempore, která se v 70. letech snažila posunout český rock trochu jinam. Jeho životaběh sahá od dětství v eroticky dusném ghettu špitálu v Motole přes objevování světa v letech 1968 a 1969 a přes osobní i umělecké prohry a radosti, exil ve Vídni, návraty a útěky až po dnešek.
ISBN 978-80-7262-764-6
Praha : Galén, 2016, Ed. Olivovníky, 1. vyd., brož., 300 s., čb a bar. foto, ilustrace, bibliografie, diskografie, jmenný rejstřík
$24.50

222.
Němec, Vojtěch:
Opus Pictum

Mladý autor se s rozpustilostí, která se v téhle části světa moc nenosí, rozhodl trochu podívat na atomovou strukturu psané řeči. Píše svůj Příběh, i když ví, že by z něj od učitelů českého jazyka dostal nedostatečnou. Provokuje. Čeština je však dostatečně silná, aby takový atak nejen unesla, ale aby si ho užila. Zkoušet a pokoušet, to je přece hlavní úkol prozaika, ne jen šimrat pod bradou. Na rozdíl od většiny zavedených autorů, kteří vědomě ztroskotávají na slovech, větách a odstavcích, pouští s radostí české literatuře žilou. Ilustrace Viktorie Rybáková.
ISBN 978-80-7438-138-6
Praha : Dybbuk, 2016, 1. vyd., váz., 253 s., ilustrace
$18.40

223.
Neumanová, Božena:
Pojď se mnou

/ Come with Me.
Básnický debut. Křehká lyrika o prvních a posledních věcech v životě člověka, jemné brnkání na struny nostalgie, něha, čistota, celoživotní hledání lásky. Ilustrace Ivona Vlčinská.
ISBN 978-80-7487-179-5
Brumovice : Carpe diem, 2016, Ed. Edice klubové poezie, sv. 16, 1. vyd., brož., 53 s., ilustrace
$9.70

224.
Novák, Jan; Jaromír 99:
Zátopek : …když nemůžeš, tak přidej!

/ Emil Zátopek : …if you can not run, reduble then!
Komiks o fenomenálním běžci a jednom z nejslavnějších sportovců naší historie. Když na olympijských hrách v Londýně v roce 1948 vyhrál běh na deset kilometrů a na pětikilometrové trati skončil druhý, nepovažoval to za velký úspěch. Z následující olympiády v Helsinkách přivezl tři zlaté medaile a stal se legendou, ale připsal si i důležitější vítězství - postavil se proti režimu za svého kolegu Stanislava Jungwirtha a prosadil, aby vůbec mohl na olympiádu odcestovat.
ISBN 978-80-257-1761-5 (A); 978-80-7432-717-9 (P)
Praha - Litomyšl : Argo - Paseka, 2016, 1. vyd., váz., 208 s., vše ilustrace
$27.90

225.
Pánek, Šimon:
Šimon Pánek - aby dobro neškodilo / rozhovor s Davidem Klimešem

/ Šimon Pánek - Don't Let the Good Harm / interview with David Klimeš.
Knižní rozhovor s výraznou osobností veřejného života a ředitelem organizace Člověk v tísni. Představuje obě roviny jeho celoživotní práce a od konkrétních životních situací se dostává k obecnějším, nadčasovým problémům. Zachycuje proměny a vývoj humanitární pomoci z různých životních perspektiv. Stranou nezůstává ani jeho angažmá ve veřejném životě. Kniha reflektuje nejen jeho vůdčí postavení mezi studenty během roku 1989, ale především jeho opakované návraty k politice, které však dosud nikdy neskončily kandidaturou na politickou funkci.
ISBN 978-80-262-0941-6
Praha : Portál, 2015, 1. vyd., brož., 189 s., 16 s. obr. příl.
$20.90

226.
Pěchoušek, Pavel:
Paní chirurgie

/ Madam Surgery.
Kniha vzpomínek na prof. MUDr. Marii Peškovou, DrSc. (1935-2008), jejíž životní příběh patří k nejpozoruhodnějším lékařským osudům české chirurgie přelomu 20. a 21. století. Narodila se ve Čkyni na Prachaticku. V Praze nejprve vystudovala zdravotní školu. Do r. 1956 pracovala jako zdravotní sestra až do přijetí ke studiu na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze v r. 1961. Nejprve pracovala na II. chirurgické klinice VFN, v r. 1975 přešla s částí kolektivu na I. chirurgickou kliniku VFN. Svou pozornost upřela k chirurgii břicha. V r. 1985 byla jmenována docentem v oboru chirurgie. V r. 1989 obhájila doktorskou práci s tématikou Chirurgie nádorů jícnu a kardie. V r. 1990 byla jmenována zastupující a v r. 1991 definitivní přednostkou I. chirurgické kliniky VFN. V r. 1990 se stala profesorem chirurgie.
ISBN 978-80-260-9505-7
Čkyně : Pavel Pěchoušek, 2016, 2. vyd., váz., 82 s., čb a bar. foto
$13.30

227.
Poláček, Jan:
Malostranský ďábel : život a smrt mága dr. Smíchovského

/ Lesser Town Devil : the life and death of a magician Dr. Smíchovský.
Dvojportrét jedné z nejrozporuplnějších osobností české minulosti. Na jedné straně vzdělaného a nadprůměrně inteligentního potomka váženého pražského rodu, který se zabýval okultními vědami, a dokonce se snažil v domě U Zlaté lodě vyvolávat ďábla, na té druhé kolaboranta, udavače (a to během druhé světové války i v éře po ní). Kde je však pravda a lze ji vůbec najít? Autor nehledá definitivní odpověď, ale osobitým způsobem ve dvou narativních liniích skládá jednotlivé střípky tvořící obraz života této nejednoznačné osobnosti české minulosti.
ISBN 978-80-259-0539-5
Praha : Plus, 2016, Ed. Objevené portréty, 1. vyd., váz., 327 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$20.90

228.
Ráček, Milan:
Na jeden život až příliš

/ Too Much for One Life.
Autor (*1943) v r. 1968 po okupaci Československa odešel do Rakouska. Píše německy, děj jeho knih se často odehrává v česky mluvícím prostředí. Tato kniha vyšla v r. 2005 v Rakousku pod názvem Für ein Leben zu viel, přeložila Eva Hermanová. Historie tohoto biografického románu je zasazena do první poloviny 20. století. Hlavní hrdina, voják, legionář a pedagog František Kreps, pochází z ekonomicky zajištěné rodiny, žijící v nevelkém východočeském městě. Autor popisuje jeho službu v rakousko-uherské armádě, následné ruské zajetí, působení v legiích včetně bojů proti nastupující sovětské moci, profesní vzestup po návratu do vlasti až po funkci ředitele Obchodní akademie T. Bati pro zahraniční obchod ve Zlíně, odpor proti moci národních socialistů a později komunistů.
ISBN 978-80-7473-411-3
Zlín : Kniha Zlín, 2016, Ed. Fleet, sv. 98, 1. vyd., váz., 255 s.
$18.10

229.
Riebauerová, Martina; Koutecký, Josef:
Osm múz mého života

/ Eight Muses of My Life.
Knižní rozhovor, který vznikl po sérii pravidelných setkání u ranní kávy s věhlasným profesorem J. Kouteckým (*1930), zakladatelem české dětské onkologie. Život tohoto moudrého muže mnohonásobně překračuje dimenze jednoho oboru, a tak autorka rozdělila rozhovor celkem do osmi pasáží, jež představují jednotlivé životní lásky profesora Kouteckého. Jsou to medicína, fauna, hudba, čeština, Praha, starožitnosti, víra, a v neposlední řadě jeho milovaná žena Jitka, která mu loni zemřela.
ISBN 978-80-7429-685-7
Praha : Vyšehrad, 2016, Ed. Rozhovory, 1. vyd., váz., 201 s., čb a bar. foto
$18.80

230.
Rywiková, Nela:
Děti hněvu

/ Children of Anger.
Autorka (*1979) žije a pracuje v Ostravě, toto je její druhá kniha, v r. 2013 vydala Dům číslo 6. Příběh s detektivní zápletkou se odehrává v neutěšeném prostředí ostravské periferie, kde je nalezeno tělo zavražděného a profesionálně vypreparovaného muže. Vyšetřovatelé začínají postupně rozkrývat složitě spletenou síť mezi lidmi ze zcela odlišných společenských vrstev. Děj doplňuje další vyprávěcí linie, sahající až do předválečných časů. Ta ukazuje, jak snadno se člověk stává obětí lhostejnosti, hněvu a dějinných událostí a jak fatálními důsledky může končit promlčená spravedlnost.
ISBN 978-80-7491-561-1
Brno : Host, 2016, 1. vyd., váz., 284 s.
$20.90

231.
Říhová, Zuzana:
Pustím si tě do domu

/ I Will Let You in My House.
Básnická prvotina. Autorka (*1981) vystudovala bohemistiku, mezi lety 2007-2014 působila v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, od r. 2014 vede katedru bohemistiky v Oxfordu.
ISBN 978-80-7272-765-0
Praha : Dauphin, 2016, 1. vyd., brož., 44 s.
$16.00

232.
Semotamová, Tereza; Vítek, Jakub:
Počong, aneb O pinoživosti lidské existence

/ Počong, or On the futility of human existence.
Experimentální román dvojice mladých autorů. Hrdina tohoto románu denně prochází podivnou metamorfózou, v závislosti na denní době mění pohlaví. Dopoledne se stává ženou a prodává v květinářství, odpoledne se činí jako muž v opravně deštníků. Před očima užaslého čtenáře se odvíjí život jedince žijícího jedním dechem dva různé životy, dva naprosto odlišné pohledy na svět. Ilustrace Bio Masha.
ISBN 978-80-7443-173-9
Brno : Větrné mlýny, 2015, 1. vyd., brož., 326 s., ilustrace
$17.40

233.
Sichinger, Martin:
Poslední šumavská pastvina

/ The Last Šumava Pasture.
Autor (*1967) pochází z Vimperku, jeho romány jsou zasazeny do krajiny jižních Čech. Kniha je jeho čtvrtým románem. Na začátku listopadu 1918, v bouřlivých dnech rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa, dostává písecký poručík Reiner rozkaz potlačit povstání šumavských Němců, kteří se nehodlají smířit s existencí nového státu a vyhlásí si svou vlastní župu Böhmerwaldgau. Přestože stojí proti obrovské přesile, úkol splní a ke své jednotce se vrátí jako hrdina. Jenže netuší, že v květnu 1949 se bude muset jako nepřítel komunistického Československa dostat přes bavorskou hranici a jeho jedinými spojenci budou právě ti šumavští Němci, proti kterým kdysi bojoval.
ISBN 978-80-87506-76-9
Praha : 65. pole, 2016, Ed. Tah, sv. 8, 1. vyd., váz., 323 s.
$18.80

234.
Skryté poklady : improvizovaná vyprávění anonymního autorského kolektivu, tak jak je během tří nocí vyslechl a zapsal Stanislav Měšťánek
/ Hidden Treasures : an improvised story of an anonymous team of authors, such as it was during the three nights listened and wrote down by Stanislav Měšťánek.
Literární fikce anonymního autora. Během antiglobalizačního meetingu pořádaného koncem minulého století se v holandském Amsterodamu rozpoutají pouliční boje, dojde k rabování, etnickým srážkám a masakrům. Vypravěč prchající před násilím se uchýlí společně s běženci nejrůznějších národností do bývalé továrny, která je obývána lidmi žijícími v komuně podle principů hnutí hippies 60 let. Aby se uprchlíci ubránili zvyšujícímu se napětí, zorganizují během 3 nocí improvizovaná vyprávění původních, od nánosů moralistních a ideologických interpretací očištěných příběhů. Ve formě bájí, bajek, ság, pohádek a súfijských podobenství se pak objevují a mezi sebou míchají mnohá univerzálně známá témata, jejichž zpracování a vyústění je však často poněkud nebo i naprosto jiné, než bychom čekali.
ISBN 978-80-7530-042-3
Praha : Malvern, 2016, 1. vyd., brož., 343 s.
$19.50

235.
Smetana, Vladimír Hendrix:
Od dospívání k dozpívání : vzpomínky na život v českém undergroundu : Primitives Group, DG 307 a komuna na Seebergu, na cestě do Londýna

/ Memories of Life in the Czech Underground.
Autor (*1950) začínal jako bedňák a rekvizitář u kapely The Primitives Group, pak u The Plastic People of the Universe a s první sestavou DG 307 hrál na bicí. Byl tedy přímo u počátku české nezávislé scény a undergroundu. Jeho vzpomínky na tehdejší nezávislé kulturní společenství zahrnují zhruba desetileté období od poloviny 60. do poloviny 70. let. Smetana popisuje komunitu kolem The Primitives Group, vznikající společenství pražského undergroundu, jež se formovalo kolem I. M. Jirouse a manželů Němcových, vzpomíná na hrad Seeberg v severozápadních Čechách, kde žil v komuně mimo jiné s Pavlem Zajíčkem, Ivanem Čeledou či Charlie Soukupem. V rozhovoru, který knihu uzavírá, pak nechává nahlédnout do svého současného života, seznamuje se svými názory a postoji na dnešní kulturu a společnost obecně a konfrontuje ji z prožitou minulostí.
ISBN 978-80-87377-64-2
Praha : Pulchra, 2016, 1. vyd., váz., 189 s., čb foto
$20.20

236.
Soukupová, Petra a kol.:
Dámská jízda

/ Hen Night.
Dámská jízda v různých podobách je tématem dalšího souboru edice Česká povídka. Osamělou plavbu v moři si užívá obvykle péčí o děti zaměstnaná manželka v povídce P. Soukupové. Text v podobě dopisu kamarádce napsala I. Dousková. O rozličných peripetiích při ženském třígeneračním výletu do Skotska píše H. Lasicová. Klasická hospodská dámská jízda navíc s tajemstvím - takový je příběh I. Hejdové. Nepříliš povedenou společnou dovolenou prožijí dvě letité kamarádky v povídce E. Hauserové. O svérázné tetě a její jízdě píše B. Bellová. Tři sestry se scházejí v restauraci v povídce D. Čechové. Na útěk z domova důchodců se vydávají dvě čilé seniorky v příběhu M. Pilátové.
ISBN 978-80-86526-89-8
Jihlava : Listen, 2016, Ed. Česká povídka, 1. vyd., váz., 153 s.
$16.00

237.
Susa, Zdeněk:
Laudato si : putování do Assisi a do Říma za svatým Františkem

/ Laudato Si : my pilgrimage to Assisi and Rome to see St. Francis.
Pěší putování z Prahy k Jaderskému moři a Itálií do Assisi a do Říma. Autor, který už putoval do Santiaga de Compostela a svou cestu popsal v knize Ultreia, se nyní vydal na jih, přes Alpy došel k Jaderskému moři a pak od Rimini přes San Marino došel do Assisi a do Říma. Kniha je nejen cestovním deníkem, ale také zápisem různých historek a legend a zvláště dokladem autorova setkávání se stopami svatého Františka z Assisi.
ISBN 978-80-88084-04-4
Středokluky : Zdeněk Susa, 2016, 1. vyd., váz., 318 s., bar. foto
$26.60

238.
Sýkora, Michal:
Ještě není konec

/ It Isn't over yet.
Román s detektivní zápletkou. Policejní komisařka Marie Výrová se zabývá čtvrt století starou vraždou. Po setkání s očitou svědkyní, která se z hrůzného zážitku nikdy nevzpamatovala, zpočátku jen ze zvědavosti prostuduje spis dávno uzavřeného případu. Záhy ale nabude jistoty, že se tehdejší vyšetřovatelé dopustili řady chyb a že k šokujícímu zločinu mohlo mít motiv a příležitost mnohem víc obyvatel onoho zdánlivě ospalého domu. Rodinné přízraky po čtvrtstoletí ožívají i proti vůli těch, kteří si ze všeho nejvíc přáli zapomenout. Na všech leží stín viny.
ISBN 978-80-7491-692-2
Brno : Host, 2016, 1. vyd., váz., 285 s.
$20.90

239.
Szpuk, Roman:
A zavaž si tkaničky

/ And Tie Your Shoelaces.
V souboru deníkových záznamů se autor obrací k šumavské krajině a přírodě, pozoruje dění v okolí a zachycuje drobné každodenní příběhy. Podobně jako ve své předchozí knize Chraplavé chorály (2013), která byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého, i zde naplno odkrývá nevšední niterný pohled na svět. Bohatým jazykem rozvíjí klasické literární postupy, jakými jsou deníkové záznamy či básně v próze. Ilustrace Dobroslav Szpuk.
ISBN 978-80-87506-72-1
Praha : 65. pole, 2016, Ed. Tah, sv. 7, 1. vyd., váz., 341 s., ilustrace
$19.30

240.
Šafránková, Daniela:
Bydlim v Nuslích

/ I Live in Nusle.
Atypický, kompozičně pozoruhodný román je spleten ze tří dějových linií - tří samostatných pramenů, které se vzájemně prolínají a v závěru vytvoří jeden jediný proud. Nejsilnější z pramenů nás zavede do současného jihočeského městečka : zpoza oceánu sem přijíždí expert na srdeční choroby, ten poslouží místním obyvatelům jako zrcadlo, v němž se odrážejí jejichž představy, touhy a nesplněná přání. Druhý pramen vyvěrá z historie: jde o deníkové záznamy vojína G. S. z první světové války, které velice autenticky popisují jeho válečnou pouť. Třetí pramen nese vyprávění malého Augustina, jenž vyrůstá v normalizačním Československu, konkrétně v pražských Nuslích - groteskně pokroucená každodennost, podivná doba nedoříkaných vět, dlouhých front na cokoliv a chatařské svobody je v bezprostředním dětském podání prazvláštně snová.
ISBN 978-80-257-1736-3
Praha : Argo, 2016, 1. vyd., váz., 247 s.
$17.40

241.
Šerý, Ladislav:
Nikdy nebylo líp

/ It Has Never Been Better.
Novou prózu nekorektního marginála české literatury (*1958) opět nelze žánrově ani tematicky zaškatulkovat. Skupina postarších hospodských pobratimů - ajťáci, grafici, filozofové života - vede řeči. Ironicky a bez servítků glosují dění v sobě i kolem sebe, zamilovávají se jako zamlada, toulají se báječnou Prahou, v profláknutých lokálech píší poblouzněné SMS a někteří končí tak, jak si zřejmě zasloužili. Radost ze života je nakažlivá do chvíle, než realita rozbije svět iluzí, v němž žijeme.
ISBN 978-80-7521-018-0
Praha : Fra, 2016, Ed. Česká próza, 1. vyd., brož., 279 s.
$20.20

242.
Špaček, Stanislav:
Noční hráč

/ Night Player.
Ed. Martin Stöhr. Zlínský básník (1971-1999) napsal většinu svých básní v letech 1988-1990. Zachovaly se v podstatě v definitivní podobě a je zřejmé, že se z básní pokoušel sestavit komponovaný soubor. K psaní se znovu vrátil až v závěru života. Tyto texty však opouštěl jako nehotové skici. Vzhledem k jeho životu, který bohužel zůstal tak tragicky nedořečený, je jasné, že i jeho básně nemohou být více než kusým svědectvím. Jeho letmé kroužení kolem motivů smrti se nakonec ukázalo být jeho skutečným osudem i volbou.
ISBN 978-80-7473-438-0
Zlín : Kniha Zlín, 2016, Ed. Walt - Vratký oheň, sv. 16, 1. vyd., brož., 78 s.
$10.40

243.
Štráfeldová, Milena:
Sestry B.

/ Sisters B.
Novela zachycuje nejen dramatické zvraty života herečky Lídy Baarové včetně jejího vztahu s Josefem Goebbelsem, ale hlavně problém její odpovědnosti a viny za osud mladší sestry Zorky Janů. Ta kvůli Lídě Baarové spáchala v roce 1946 sebevraždu. Zorka neunesla, že ji její herečtí kolegové po druhé světové válce odmítli jakožto "sestru nacistické kolaborantky Baarové" vpustit do divadla. Kniha zachycuje klíčové okamžiky vztahu obou sester, jejichž osudy se stále více rozcházely, ale i tragický dopad historických událostí na život jednotlivců.
ISBN 978-80-7407-305-2
Praha : Garamond, 2016, 1. vyd., váz., 247 s.
$18.20

244.
Švanda, Pavel:
Mudrc bělmem

Čtvrtá básnická sbírka brněnského spisovatele, básníka a esejisty (*1936) se dotýká všednosti i posvátného v našich životech. Obsahuje skepsi, satiru, zkušenosti ohně i ledu, i hlubokou důvěru.
ISBN 978-80-7108-358-0
Brno : Atlantis, 2016, 1. vyd., brož., 65 s.
$10.00

245.
Tomášek, Tomáš:
Sedimenty Magmatity

/ Sediments Magmatites.
Básnický debut. Autor (*1947) je vyučený truhlář, celý život se živí řemeslem. V r. 1979 podepsal Chartu 77. Podílel se na překladu talmudského traktátu Pirke avot (Výroky otců), vyšlo v samizdatové edici Alef v r. 1985. Básně publikoval v Revolver Revue. Básně jsou výrazově minimalistické, jejich společným jmenovatelem je jemnost. Je inspirován česko-moravskou krajinou, utvářenou ještě dodnes dominantně barokní dobou.
ISBN 978-80-7474-175-3
Praha : Triáda, 2016, Ed. Delfín, sv. 166, 1. vyd., brož., 89 s.
$10.20

246.
Topinka, Miloslav:
Probouzení : Utopír ; Krysí hnízdo ; Cesta do Cholupic ; Já je někdo jiný ; Trhlina ; Prosvítání

/ Waking up.
Autor (*1945) je originální český básník a esejista. Poezii a eseje v letech 1970-1989 mohl publikovat pouze v zahraničí. V roce 2003 obdržel Seifertovu cenu za sbírku Trhlina. Jeho nezaměnitelný rukopis, který se nechává tisknout na papír jen zřídka, protože na sebe klade mezní nároky, pevně rozkročený mezi barokním memento mori a současnými astrofyzikálními teoriemi, kontaminovaný lidovými říkačkami i vypjatým viděním Arthura Rimbauda, sycený pouštním pískem i věčnými sněhy velehor, fyzicky rozstříhaný a sypaný na bílou stránku s jasnozřivým vědomím, se probouzí. Dvě legendární a těžce dostupné sbírky ze 60. let dvacátého století, Utopír a Krysí hnízdo, potkávají v jednom svazku Trhlinu, ale také - a především - útlé Prosvítání, sbírku nových básní potvrzující, že Topinka je měsíční balvan, který patrně jen shodou okolností dopadl do české kotliny.
ISBN 978-80-87429-68-6
Praha : Fra, 2015, 1. vyd., brož., 223 s., ilustrace
$27.90

247.
Topol, Jáchym:
Děsivý spřežení

/ Horrifying Team.
Ed. Marek Vajchr. Výbor textů z let 1980-1984, jehož základ tvoří básně z trojice samizdatových, tiskem nikdy nevydaných sbírek Eskymáckej pes (1982), Stěhovavá tvář (1983) a Noty pro podzimní bytost (1984), ukazuje básníka a prozaika v samých počátcích jeho tvorby, avšak s již vyhraněnou autorskou poetikou.
ISBN 978-80-87037-78-2
Praha : Revolver Revue, 2016, Ed. Revolver Revue, sv. 95, 1. vyd., váz., 85 s., čb foto
$16.10

248.
Underground pod nebeskou růží
/ Underground under the Heavenly Rose.
Ed. Petr Kadlec. Kniha vzpomínek nás zavede do Dolních Kounic na jižní Moravě v době normalizace. Tato doba dala paradoxně vyrůst generaci udergroundu, svérázným komunitám, kterým zpočátku stačilo trochu volnosti, vlastního kulturního vyžití a piva. Postupem let se z nich staly skupiny pronásledované komunistickým režimem. Kounický udergound udržoval velmi čilé styky s lidmi podobného smýšlení z celé republiky, všichni drželi při sobě.
ISBN 978-80-260-6536-4
Dolní Kounice : Ve spolupráci se spolkem HoPoKa vydal Petr Kadlec, 2015, 1. vyd., váz., 231 s., ilustrace, portréty, faksimile
$17.50

249.
Vančura, Vladislav:
Marketa Lazarová.

Translated from the Czech by Carleton Bulkin. Medieval Bohemia, the petty nobility nothing more than highwaymen, literally robber barons, and the king has to dispatch troops to restore order. Marketa Lazarová was promised to God at birth, destined to live her life in a convent, but she is abducted by one of the neighboring Kozlík clan and discovers her sensual self. Told in shifting perspectives, mixing the archaic with the modern, the elevated with the vulgar, Vančura's tale is a compressed epic, less historical novel (the history of his ancestors) than paean to honor, courage, life, carnality, and above all a love that undermines conventional notions of the profane as it shifts to a sacred outside the sanctions of religious dogma. In so doing, he shows the nexus between Crown and Church to subjugate those who prefer to follow their own natures over following imposed laws and precepts. Adopting a cinematic approach to draw the reader into the action, as if events were happening right before one's eyes, Vančura incorporates elements of his Poetist affinities from a decade earlier to create a work that deserves its place among the classics of interwar modernism. Marketa Lazarová was awarded Czechoslovakia's State Prize for Literature upon its publication in 1931 yet has been largely known by František Vláčil's 1967 film adaptation, generally considered one of the greatest achievements of Czech cinema, and unavailable in English until now.
ISBN 978-80-86264-43-1
Praha : Twisted Spoon Press, 2016, 1. vyd., váz., 183 s.
$27.20

250.
Veit, Vladimír:
Ještě to neskončilo : ze života jednoho českého písničkáře

/ It's Not over yet : from the life of a Czech songwriter.
Autor nabízí koláž svých písňových textů a vzpomínek na dětství, mládí a vlastní písničkářské začátky. Jako člen volného sdružení Šafrán zažil jeho zrod, vrcholná léta i pád řízený komunistickou policií. Cudně a bez emocí popisuje též léta strávená ve vídeňském exilu, kam odešel po podpisu Charty 77. Knihu uzavírá vyprávění z let devadesátých, kdy se věnoval vydávání vlastní tvorby. Mozaiku textů doplňuje dobová dokumentace, diskografie a glosy kolegů a přátel.
ISBN 978-80-7492-242-8
Praha : Galén, 2016, Ed. Olivovníky, 1. vyd., brož., 273 s., čb a bar. foto, faksimile, diskografie, rejstříky
$24.50

251.
Viewegh, Michal a kol.:
Nové povídky o mužích

/ New Stories about Men.
Především o vztazích mužů a žen jsou povídky dalšího souboru edice Česká povídka. O těžkém údělu muže, jehož žena prožije každé dvě minuty spontánní orgasmus, píše M. Viewegh. Lásku k prostitutce nezvládá starší muž v povídce P. Šabacha. Šokující třetí přání splní vánoční kapr v příběhu M. Lasici. O složitém soužití muže a ženy píše E. Hakl. Se svými podvodnickými manýry narazí hrdina povídky M. Epsteina. Láska a internet - to je téma text M. Šindelky. O tom, že sauna je pro muže ráj, píše J. Rudiš. Svérázného postaršího hrdinu představuje J. Moník. O kamarádství a lásce na železnici je příběh B. Dočekala.
ISBN 978-80-86526-90-4
Jihlava : Listen, 2016, Ed. Česká povídka, 1. vyd., váz., 155 s.
$16.00

252.
Vodáčková, Daniela:
Z období prvních řas

/ From the Period of the First Eyelashes.
Básnická sbírka - autorčin knižní debut. Putování po vnitřních komnatách duše a místnostmi vinohradského bytu. Bolestivé dotyky minulosti, která pod tenkou slupkou, maskou, vypouští přízraky. Rusové na ulici, morče na balkóně, přežije? Příbuzní ve vězení. Prolínání jiskřivých slov, minulosti s přítomností. Zamlžený počátek, sledování niti, kam vede? Neviditelný konec. Následovat cestu? Vede dovnitř nebo ven? Bytosti na průčelí se šklebí…
ISBN 978-80-7438-140-9
Praha : Dybbuk, 2016, 1. vyd., brož., 61 s.
$7.10

253.
Vopěnka, Martin:
Dům, který opouštíš

/ The House You Forsake.
Sbírka obsahuje dvaatřicet básní. Nikde jinde ve svém díle než v této útlé básnické sbírce a v prozaických Nebarevných vzpomínkách není autor sám tak cele a obnaženě přítomen - ve své citlivosti, zranitelnosti, lyričnosti, ale i ve vůli k reflexi a k vyslovení doby, v níž žije.
ISBN 978-80-7252-628-4
Praha : Práh, 2016, 1. vyd., brož., 61 s.
$8.30

254.
Vyhlídal, Zdeněk:
Kdybych tě znovu volal, už se neotáčej… : příběh Jana Opletala

/ If I Would Call You again, Do Not Turn… : the story of Jan Opletal.
Autor (1934) prozaik a novinář a badatel se osudy Jana Opletala zabývá dlouhodobě. V r. 2007 vydal faktografickou publikaci Jan Opletal - osudný podzim 1939. Podrobné faktografické zpracování událostí podzimu 1939 zúročil i tentokrát v beletrizované podobě. "Kdybych tě znovu volal, už se neotáčej…" volal umírající Jan Opletal na svoji sestru i maminku v nemocnici v okamžiku, kdy věděl, že chvíle posledního rozloučení musí jednou skončit, tak jako končí život sám.
ISBN 978-80-259-0448-0
Praha : Plus, 2015, Ed. Objevené portréty, 1. vyd., váz., 175 s.
$17.40

255.
Weissová, Lucie:
Karel Weinlich : pokus o životopis

/ Karel Weinlich : an attempt of biography.
Knižní memoáry rozhlasového režiséra K. Weinlicha (*1930). Autorka, jeho dlouholetá kolegyně, nic nezamlčuje ani nesoudí. Prostě jen zaznamenala běh života zajímavého člověka, rozhlasového tvůrce, na jehož pohádkách vyrostlo několik generací českých dětí. Chronologicky uspořádané vzpomínky od dětství, které strávil u svého dědečka, protože otec byl neznámý a maminka žila daleko, živelné dospívání, studia, k jejichž dokončení mu napomohlo otevření rozhlasové specializace…, a hlavně tvůrčí práce v rádiu a ženy, to je hlavní náplní pozoruhodné knihy o Karlu Weinlichovi.
ISBN 978-80-87530-72-6
Praha : Radioservis, 2016, 1. vyd., váz., 205 s., čb foto
$17.40

256.
Zlesák, Luděk:
Ssmrt

/ Death.
Pátá básnická sbírka svérázného libereckého "lidového mudrce" dává nahlédnout do jeho nitra, aby se s ostatními podělil o pocity, které v sobě má a to ještě za života.
ISBN 978-80-902399-4-4
Liberec : Luděk Zlesák, 2016, 1. vyd., váz., 160 s.
$13.90

257.
Zogata, Jindřich:
Zdař Bůh : pocta Páteru Oldřichovi

/ God Bless You : in honour of the priest Oldřich.
Meditativní vzpomínková próza. Autor píše: "O Oldřichovi nelze psát román, nestačí. Neustále nese v sobě silné světlo pulsu Slova. Srdcem napřed o každou chvíli mysli. Bez odpustku. Bez markytánů a soudců. Věří lidem, i když jej mnozí, i ti nejvyšší zklamali. Rozdává. Mluvčí svátků světla. Nebojí se. Mnich minorita ve velkoměstské klauzuře dobré vůle. Je odměněn otázkami, na které hledá odpovědi, jistý si tím, že vesmír není sebestředný mechanismus."
ISBN 978-80-906183-2-9
Brno : Galium, 2016, 1. vyd., brož., 67 s.
$10.90

***


Regula Pragensis, Box 215, V Podbabě 4/2515, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel. : +420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


AN OFFER OF DELIVERY SERVICE OF ORIGINAL CZECH BOOKS


Regula Pragensis has funded a public library specialized in Czech history, tradition, crafts and geography. Since 1992 we have offered the Delivery Service of Original Czech Books. The whole profit of this service goes both to the library fund and the support of cultural and social activities.

Specialization:
Original Czech titles, especially from the field of history, linguistics, social sciences, art, fiction and poetry.

How to order:
Special catalogues of Regula Pragensis or your own selection, by e-mail or by your printed forms. We are able to make an approval plan custom-tailored to your needs.

Catalogue of Regula:
You will find the latest catalogue plus the older ones on our website http://www.regula.ecn.cz/katalog.htm or we will send the Word document (Format RTF) through e-mail (with Czech diacritical marks) or in printed version by post.

Price of books:
The ratio of 1.60 to the real price of a book (1.50 when the book price is higher than 800.00 Crowns, 1.30 when higher than 1,500.00 Crowns).

Important Note:
Real prices may change if a distributor modifies his price. In this case we will decrease or increase the price of the title accordingly.

Discount:
If the worth of delivered books is more than:
$400.00 - 5 %, $800.00 - 10 %

Way of payment:
We bill in USD (€, Ł), payment through bank account or by cheques.
You will pay after you get ordered books with our bill.

Postage:
By ship, it takes approximately 3 weeks around Europe, 4 weeks to the USA - the cheapest way.
By airmail, approximately 1 week.

Wrapping:
Safety envelopes and parcels.


In Prague, August 2, 2016

Sincerely Yours,
Richard Borovský & Barbara Solničková

 

Regula Pragensis

Box 215
V Podbabě 2515/4
160 00 Prague 6
Czech Republic


tel.: 420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


Authors: Barbara Solnickova, Richard Borovsky