KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2015/1
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2015/1

with University Publishers

leden - březen 2015 / January - March 2015

 

HISTORIE / HISTORY

1.
Andrš, Bohuslav:
Česká Alexandrovka : vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi
/ Czech Alexandrovka : life memories of the Czech emigration community in the Ruthenia.
Memoáry se zabývají dosud značně opomíjenou kapitolou z dějin českého vystěhovalectví na Ukrajinu a do Ruska. Autor (*1926), rodák z osady Česká Alexandrovka poblíž Oděsy, popisuje strastiplné putování českých exulantů-evangelíků od pobělohorské doby; hlavní pozornost věnuje historii své rodné obce, založené na přelomu 19. a 20. století. Zaznamenává pohnuté osudy obyvatel Alexandrovky v průběhu první poloviny 20. století, vzpomíná na represivní kampaně ve dvacátých a třicátých letech i v průběhu druhé světové války. Stranou neponechává ani repatriaci některých alexandrovských Čechů do ČSR po roce 1945 a popisuje jejich životy - i svůj vlastní - ve staronové vlasti.
ISBN 978-80-7050-644-8
Praha : Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2015, Ed. Publikace Slovanské knihovny, sv. 76, 2. pozměn. a dopl. vyd., váz., 269 s., 20 s. obr. příl., ilustrace, portréty, mapa, terminologický slovník, bibliografie
$14.00

2.
Bahenský, František a kol.:
Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. IV : Lidová kultura
/ Great History of the Bohemian Crown Lands. Thematic set, vol. 4 : folk culture.
Ed. Lubomír Tyllner. Svazek je pokračováním tematické řady, která navázala na patnáct dílů Velkých dějin zemí Koruny české. Tým vědeckých pracovníků Etnologického ústavu AV ČR v něm pojednává téma lidové kultury v českých zemích od raného středověku po současnost komplexně a v evropských souvislostech, v unikátním záběru, jakého dosáhla česká etnografie naposled v 60. letech minulého století. Kniha se zabývá kulturou zemědělského venkova a jeho vztahy k tradiční kultuře města, dotýká se zkoumání lidové kultury národnostních menšin a vedle kultury hmotné - architektury, lidových řemesel, stravy či oděvu - zachycuje projevy tradiční nehmotné kultury, jako jsou výroční obyčeje, zbožnost, slovesnost, píseň, hudba i tanec.
ISBN 978-80-7432-442-0
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, 1. vyd., váz., 802 s., 4 bar. obr. příl. (8+9+6+8 s.), čb foto, ilustrace, mapy, poznámky, bibliografie, rejstříky
$55.30

3.
Baron, Roman; Madecki, Roman a kol.:
Česká polonistická studia: tradice a současnost : (filologie - historie - politologie - právo)
/ Czech Polish Studies: tradition and present: (philology - history - political science - law).
Kolektivní monografie je dílem především českých filologů, historiků, politologů a právníků, kteří se odborně zabývají Polskem a široce pojatými česko-polskými vztahy, sleduje současně několik vědeckých cílů. Navazuje na bohatou tradici českých polonistických filologických a historických bádání a snaží se postihnout jejich současný stav a dlouhodobé vývojové tendence.
ISBN 978-80-7286-245-0
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 56, 1. vyd., váz., 619 s., 20 s. obr. příl., bibliografie, rejstříky, English and Polish summaries
$31.50

4.
Bláhová, Ivana; Blažek, Lukáš; Kuklík, Jan; Šouša, Jiří a kol.:
Oběti komunistické spravedlnosti : právní aspekty politických procesů 50. let 20. století
/ Victims of Communist Justice : legal aspects of political processes in the 50s of the 20th century.
Autoři se zaměřili na osudy obětí komunistické justice, kterým dosud v odborné literatuře nebylo věnováno tolik pozornosti. Někteří z nich, jako J. Stříbrný či F. Zemínová, patřili mezi všeobecně známé osobnosti své doby, aktivně angažované v politickém životě. Vedle nich však prošla náručí komunistické spravedlnosti také řada dnes de facto "bezejmenných" obětí. Kniha se snaží mimo jiné ukázat právě na takové kauzy a představit tragické osudy obyčejných lidí, intelektuálů, dělníků, rolníků, otců a matek dětí. Jistě přispěje k tomu, aby ani jejich jména neupadla v zapomnění.
ISBN 978-80-87284-48-3
Praha : Auditorium, 2013, 1. vyd., váz., 378 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$23.80

5.
Brummer, Alexandr; Konečný, Michal:
Brno stalinistické : průvodce městem
/ Stalinist Brno : the city guide.
Netradiční průvodce, navazující na titul Brno nacistické (2013), připomíná temné období stalinismu, které zásadně proměnilo nejen samotné město, ale i jeho obyvatele. Představuje více než padesát míst, seřazených na časové ose od Vítězného února po dozvuky kultu osobnosti. Jsou to nejen lokality spojené s komunistickým útlakem, procesy, persekucí církve a třídních nepřátel, ale i centra moci a dějiště pompézních oslav. Další místa připomínají osudy lidí, účastníků nejdůležitějších událostí. Kniha je doplněna autentickými vzpomínkami a zejména množstvím unikátních fotografií a dokumentů z veřejných i soukromých archivů a sbírek.
ISBN 978-80-7491-478-2
Brno : Host, 2015, 1. vyd., brož., 287 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$20.20

6.
Bůžek, Václav; Marek, Pavel:
Smrt Rudolfa II.
/ Death of Rudolph II.
Kniha se zabývá průběhem nemocí Rudolfa II. (1552-1612), jeho smrtí a pohřby v Madridu, Bruselu, Florencii a Praze - a to zvláště na základě badatelsky dosud nevyužitých relací zahraničních vyslanců na císařském dvoře, rodinné korespondence Habsburků a pitevní zprávy. Těžištěm knihy je výklad o symbolickém významu sociálního těla zesnulého císaře, jenž od vystavení mrtvoly po zádušní mše vstupoval do kolektivní paměti podle vzoru svých předků z habsburské dynastie jako ctnostný panovník, křesťanský rytíř a bojovník za katolickou víru.
ISBN 978-80-7422-354-9
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 55, 1. vyd., brož., 155 s., 2 bar. obr. příl., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík
$15.30

7.
Cesty za svobodou : kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století
/ Pathways to Freedom : couriers and people smugglers in the fifties of the 20th century.
Eds. Libor Svoboda; Martin Tichý. Přechody státních hranic a působení kurýrů a převaděčů po únoru 1948 patří v posledních letech bezesporu k nejfrekventovanějším tématům z dějin protikomunistického odboje a odporu. Autoři kolektivní monografie navazují na již vydané práce, přesto ve svých studiích přinášejí nové či upřesňující pohledy a interpretace dané problematiky a doplňují tak mozaiku velkého historického příběhu, který se odehrával na pozadí studené války, na pomezí hranic politických a hospodářských systémů, ve světě, v němž šlo o mnohé, nejen o svobodu slova a myšlení, nýbrž ve výsledku i o život sám.
ISBN 978-80-87912-19-5
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 1. vyd., brož., 245 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, bibliografie, seznam zkratek, English summary
$15.10

8.
Čechura, Jaroslav:
Neklidný život obyčejné ženy : Johana Peřková (1703-1745)
/ Restless Life of an Ordinary Woman : Johana Peřková (1703-1745).
Autor (*1952), profesor Univerzity Karlovy, se postupně zabývá následujícími tématy ze sociálních dějin raného novověku: selské rebelie - drobná venkovská kriminalita - sexuální chování venkovanů. Využívá přitom moderních sociálně historických postupů. Práce na tato témata vznikaly převážně na materiálu vytěženém z jihočeských archivů. V této knize se zabývá životem prosté ženy původem z jihočeského Suchdolu nad Lužnicí. Vše je dokumentováno soudními spisy, kde najdeme nejednu vlastní reflexi na svůj úděl, rodinu, či na kriminální činy, kterých se dopustila. Podobný příběh prostého člověka nebyl v české historiografii doposud prezentován.
ISBN 978-80-7422-294-8
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 54, 1. vyd., brož., 230 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstřík
$16.70

9.
Česká paměť : národ, dějiny a místa paměti
/ Czech Memory : nation, history, and memory locations.
Eds. Luba Hédlová, Radka Šustrová. Kolektivní monografie připravená pracovníky Památníku Lidice a tvořená autorskými texty renomovaných historiků se ve třech různých rovinách zabývá zkoumáním paměti v souvislosti s českými dějinami. V první části se autoři zaměřují na české dějiny v paměťové kultuře a pojmenovávají specifické historické příběhy, které český národní příběh vytvářejí, nebo jsou z něj naopak vyloučeny. Příspěvky ve druhé tematické části tak poskytnou vhled do světa na pomezí historie, politiky a sociologie. Interakci paměti a její úlohy ve společnosti nabídne závěrečná, třetí část knihy, jež je věnována minulým a současným formám prezentace moderních dějin širší veřejnosti v podobě muzejních expozic a jejich vlivu na utváření národní identity.
ISBN 978-80-200-2411-4
Praha : Academia, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 457 s., bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů, rejstřík, English and German summaries
$27.70

10.
Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945
/ Professor Josef Charvát's Diaries from 1945.
Eds. Marie Bahenská, Hana Barvíková. Josef Charvát (1897-1984), zakladatel české endokrinologie, působil od roku 1923 na II. interní klinice, v roce 1945 založil III. interní kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vedl ji až do roku 1970. Jeho dochované deníky z dramatického roku 1945 jsou jedinečným historickým pramenem. V tomto roce si vedl pečlivé každodenní záznamy, které zachycují jeho osobní zážitky, ale také reflektují stěžejní dobové dění (v oblasti politiky, vědy, kultury, hospodářství) a poskytují řadu zajímavých údajů o utváření československého zdravotnického systému. Byl očitým svědkem bombardování Prahy na jaře 1945, podílel se na obnově výuky medicíny po znovuotevření českých vysokých škol a na formování našeho poválečného zdravotnictví včetně jeho personálního zajištění.
ISBN 978-80-7422-284-9
Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, 2014, Ed. Ego : paměti, deníky, korespondence, sv. 3, 1. vyd., váz., 239 s., čb foto, faksimile, poznámky, jmenný rejstřík, English summary
$18.80

11.
Ditrych, Břetislav:
Proč Javoříčko? : svědectví neznámých dokumentů z archivu Státní bezpečnosti
/ Why Javoříčko? : the testimony of unknown documents from the archives of the State Security.
V sobotu 5. května 1945 bylo v malé osadě Javoříčko nedaleko Litovle zavražděno příslušníky protipartizánského komanda SS 38 nevinných a bezbranných mužů a obec byla vypálena. O jedné z pravděpodobných příčin tragédie ani o některých takzvaných partyzánech a jejich činech se nesmělo nahlas hovořit a psát téměř padesát let. Zkušený autor literatury faktu se pokouší rekonstruovat tehdejší události. Vyslechl poslední svědky, prostudoval všechny dostupné archivy včetně Archivu bezpečnostních složek. Kniha proto poprvé přibližuje pozadí činnosti partyzánů i z dosud neznámého pohledu - pomocí dlouho tajných a nepřístupných dokumentů a protokolů z vyšetřování Státní bezpečnosti.
ISBN 978-80-86438-54-2
Štíty : Pavel Ševčík - Veduta, 2015, 1. vyd., váz., 282 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$20.70

12.
Drda, Adam; Kroupa, Mikuláš:
Neznámí hrdinové řekli ďáblovi ne
/ Unknown Heroes Said No to the Devil.
Příběhy obyčejných lidí, kteří se dostali do konfliktu s totalitní mocí. Autoři shromáždili příběhy statečných lidí, o kterých se dosud prakticky nic nevědělo, a připravili podle jejich životních osudů scénář pro televizní pořad Neznámí hrdinové. Znalost jednotlivých příběhů pomáhá porozumět principům, jakými funguje totalita. Publikace seznamuje s životním příběhem patnácti protagonistů v období od druhé světové války do konce vlády komunistů.
ISBN 978-80-7448-042-3 (AM); 978-80-7404-135-8 (ČT)
Praha : Albatros Media - Česká televize, 2014, Ed. Edice ČT, 1. vyd., váz., 236 s., čb foto, faksimile
$17.40

13.
Dvakrát otrokem : paměti agrárníka Oldřicha Suchého
/ Twice as a Slave : memories of an agrarian Oldřich Suchý.
Ed. Jaroslav Rokoský. Komentované vzpomínky právníka a prvorepublikového poslance za agrární stranu O. Suchého (1892-1973) nabízejí osobitý pohled na politické a společenské zrání meziválečného Československa, období druhé republiky, nacistické okupace, na okolnosti komunistického převratu v únoru 1948 a kruté poměry 50. let. Za své postoje byl po celou válku vězněn v nacistických věznicích a po únorovém převratu tři roky v komunistických kriminálech a pracovních táborech. Po propuštění byl donucen pracovat v dělnických profesích. Ve svých pamětech líčí kruté podmínky nacistických i komunistických věznic a lágrů a také zničující rozklad demokratických hodnot. Knihu doplňují přílohy (např. projevy Emila Háchy, svědectví politického vězně Josefa Sobotky). Třetí část knihy tvoří studie Oldřich Suchý, agrární strana a totalitní režimy historika a editora knihy J. Rokoského.
ISBN 978-80-87912-20-1
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 1. vyd., váz., 511 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$24.90

14.
Feige, Jakub:
Budování nové epochy : kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice
/ Building a New Era : collectivization of agriculture in the village Horská Kamenice.
Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres Jablonec nad Nisou). Mikrohistorickým přístupem je sledován postup kolektivizačního procesu v obci od roku 1949 do založení JZD v roce 1957, včetně vývoje přesvědčovacích metod agitátorů a průběhu náborových akcí. Poté jsou rozebrány počáteční kroky JZD, vedoucí k přechodu od soukromé výroby ke společnému hospodaření, a průběh prvního "družstevního" hospodářského roku 1957/1958. Pro každého rolníka hospodařícího na výměře přesahující 2 hektary zemědělské půdy (celkem 30 usedlostí) je navíc zpracován individuální biogram.
ISBN 978-80-904381-3-2 (SOA); 978-80-88013-02-0 (S)
Litoměřice - Praha : Státní oblastní archiv - Scriptorium, 2014, Ed. Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích, sv. 2, 1. vyd., váz., 281 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, seznam zkratek
$27.10

15.
Filípek, Štěpán:
Karel Horký : rytíř ulice
/ Karel Horký : the knight of a street.
Kniha líčí bohatý a dramatický život Karla Horkého (1879-1965), jednoho z významných, ale opomíjených českých žurnalistů první poloviny 20. století. Chronologicky sleduje jednotlivé etapy jeho života i publicistického působení a popisuje osudy novináře, jenž sice působil v protirakouském odboji, ale stal se odpůrcem Masaryka a Beneše, což ho přivedlo do řad meziválečné nacionální pravice. Časopis Fronta, který řídil v letech 1927-1939, se stal význačnou platformou, již vyhledávali oponenti Hradu. Jak se pak Horký zachoval ve zlomovém období Mnichova a druhé republiky a za okupace? A jaké bylo jeho postavení za komunismu?
ISBN 978-80-200-2425-1
Praha : Academia, 2015, Ed. Paměť, sv. 79, 1. vyd., váz., 958 s., bibliografie, jmenný rejstřík
$47.30

16.
Hahnová, Eva:
Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích
/ From František Palacký to Edvard Beneš : German texts about Czechs, Germans and the Czech Lands.
Kniha ukazuje obraz Čechů v německých textech 19. a 20. století. Antologie 160 dokumentů z historicko-politické literatury, publicistiky, politických projevů, programů, prohlášení či usnesení, ale i z diplomatických zpráv nebo memoárů od roku 1848 až po současnost. Texty jsou většinou poprvé přeloženy do češtiny a vybaveny historickým osvětlením kontextu jejich vzniku a obsahové náplně. Přinášejí nejen nové historické poznatky, ale přispějí i k debatám o česko-německých vztazích.
ISBN 978-80-200-2389-6
Praha : Academia, 2014, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 723 s., ilustrace, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, German summary
$48.70

17.
Havlůjová, Gabriela:
Lidice po Lidicích
/ Lidice after Lidice.
Krátce poté, co se obec Lidice stala obětí nacistické zvůle, se zejména ve Velké Británii zvedla vlna solidarity. Autorka se věnuje tomu, jak vypálení Lidic rezonovalo ve Velké Británii a Jižní Americe, kde je po obci dodnes pojmenována řada žen. Představuje hnutí Lidice Shall Live, založené na podporu Lidic v září 1942 v britském Stoke on Trent, a jeho zakladatele Sira Barnetta Strosse. Vychází ze vzpomínek pamětníků (zpracovaných metodou orální historie), článků z britských deníků i archivních pramenů uložených v Česku i Velké Británii.
ISBN 978-80-905223-9-8
Kladno : Halda, 2014, 1. vyd., brož., 32 s., čb a bar. foto, bibliografie
$3.50

18.
Hlaváček, Petr:
Čtrnáct svatých pomocníků : k pozdně středověké spiritualitě elit a její christocentrické dimenzi
/ Fourteen Holy Helpers : on the late medieval spirituality of elites and its christocentric dimension.
Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. století a výrazněji než jiné obdobné kulty vzbuzoval zájem společenských elit, včetně těch aristokratických a intelektuálních. Práce se zabývá jak vznikem, tak šířením kultu, jakož i analýzou fungování hlavních poutních center kultu v Horních Francích a Durynsku, ale i v severozápadočeské Kadani, podporované aristokratickým rodem Hasištejnských z Lobkowicz. Samostatná kapitola je věnována expanzi kultu do dalších regionů Evropy, zejména pak výběru artefaktů reprezentujících zmíněnou christocentrickou dimenzi tohoto fenoménu.
ISBN 978-80-7308-534-6
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Fontes, sv. 12, 1. vyd., brož., 411 s., čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$26.60

19.
Hledíková, Zdeňka:
Svěcení duchovenstva v církvi podjednou : edice pramenů z let 1438-1521 = Editio fontium ad Bohemiam Moraviamque spectantium annis 1438-1521 : Ordinationes Clericorum In Ecclesia "Sub Una Specie"
Edice pramenů dokládajících svěcení duchovních církve podjednou v uvedeném období zahrnuje dvě části pramenů. První, registra zvaná Libri formatarum, obsahuje záznamy o svěceních při římské kurii. Doklady o svěceních českých kleriků mimo římskou kurii se pak dochovaly ve formě opisů v tzv. administrátorských aktech. Edice jsou provázeny úvodními studiemi a několika typy rejstříků. Částečně latinský text.
ISBN 978-80-88013-00-6
Dolní Břežany : Scriptorium, 2014, 1. vyd., brož., 185 s., bibliografie, rejstříky, German summary
$15.40

20.
Hruška, Emil:
Pán protektorátu : K. H. Frank známý a neznámý
/ Lord of the Protectorate : K. H. Frank known and unknown.
Kniha o Karlu Hermannu Frankovi, nacistovi, který se nejprve agilně podílel na rozbití Československa a poté výrazně a někdy i zásadním způsobem ovlivňoval dění v Protektorátu Čechy a Morava, není jen tradičním životopisem. Zkušený autor se soustředil i na ty momenty z jeho života, které jsou dnes již zapomenuté, neznámé či méně známé. Můžeme se tak dočíst nejen o Frankovi samotném a jeho rodině, ale také o jeho poměru k jiným nacistickým veličinám (Henleinovi, von Neurathovi, Heydrichovi, Daluegovi či Frickovi). Seznámíme se s jeho poradci, s koncipováním protektorátní politiky, s Frankovým podílem na vyhlazení Lidic a Ležáků, či s posledními měsíci jeho života.
ISBN 978-80-7425-239-6
Praha : Epocha, 2015, 1. vyd., váz., 268 s., čb foto, bibliografie
$18.10

21.
Jiránek, Tomáš:
Šéf štábu Obrany národa : neklidný život divizního generála Čeňka Kudláčka
/ Head of the National Defense Quarters : restless life of divisiomal general Čeněk Kudláček.
Peripetie generála Č. Kudláčka (1896-1967) byly opravdu bohaté - počínaje působením v řadách československých legií jak v Rusku, tak ve Francii či Itálii, dále neoficiální vojenskou misí v Bolívii v meziválečném období, za druhé světové války účastí v protinacistickém odboji domácím (v organizaci Obrana národa) i zahraničním (ve Francii, Velké Británii, Kanadě a Brazílii) a konče po nuceném exilu životem ve Francii a USA, kam se uchýlil po únoru 1948. Výsledkem práce je plastický obraz štábního důstojníka, bez kterého by československá armáda a vojenská diplomacie nemohly efektivně existovat.
ISBN 978-80-200-2354-4
Praha : Academia, 2015, Ed. Paměť. Odboj, sv. 76, 1. vyd., váz., 417 s., 16 s. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$27.20

22.
Jiroušek, Bohumil:
Karel Stloukal : profesor obecných dějin
/ Karel Stloukal : professor of general history.
Monografie se věnuje významnému českému historikovi (1887-1957) zabývajícímu se především česko-vatikánskými vztahy v minulosti a papežskou politikou 16. a 17. století. Jako jeden z mála historiků prožil celou první světovou válku v armádě, kde sloužil i nějaký čas po válce. Sledoval tep doby, někdy ho ovlivňoval, usiloval o jeho změny, jindy měl tendenci změnám spíše bránit - také proto se často angažoval jako novinář, proto měl blízko ke svobodným zednářům. Jeho edice k česko-vatikánským vztahům či k riegrovské problematice patří k základnímu fondu české historiografie.
ISBN 978-80-87082-32-4
České Budějovice : Halama, 2014, 1. vyd., váz., 271 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries, jmenný rejstřík
$21.00

23.
Kaplan, Karel:
Protistátní bezpečnost : 1945-1948 : historie vzniku a působení StB jako mocenského nástroje KSČ
/ Anti-State Security : 1945-1948 : history of establishment and operation of StB as a power tool of the Communist Party.
Kniha renomovaného historika (*1928) nabízí detailní pohled na poválečnou éru, během které KSČ na své cestě za absolutní mocí ve státě budovala své pozice v bezpečnostních složkách, až je zcela ovládla. Komunisté vytvářeli v letech 1945-1948 sítě agentů, informátorů a tajných členů KSČ v ostatních stranách Národní fronty s cílem je ovládnout. Z dlouho utajených archivních materiálů vytvořil autor mozaiku dosud neznámých faktů o pozadí fungování StB a stěžejních událostí té doby. Publikaci z velké části tvoří unikátní přepisy rozhovorů mezi jednotlivými aktéry tehdejšího dění, záznamy z vyšetřovacích protokolů a další dokumentace.
ISBN 978-80-259-0364-3
Praha : Plus, 2015, 1. vyd., brož., 490 s., čb foto, faksimile, seznam zkratek, jmenný rejstřík
$34.90

24.
Klabjan, Borut:
Češi a Slováci na Jadranu : vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848-1948
/
Czechs and Slovaks on the Adriatic Sea : relations with Trieste and the northern Adriatic Sea in the years 1848-1948.
Kniha se věnuje oběma zmíněným oblastem, které se do konce první světové války nacházely ve společném státě. Studie začíná přiblížením kontaktů v 19. století, které byly od r. 1848 mimořádně intenzivní. Habsburské období dalo vzniknout významným vazbám, jež měly pokračování i v době pozdější. Po první světové válce se takzvané následnické státy habsburské říše staly tvůrci nového poválečného pořádku. S koncem habsburské monarchie ale skončilo také soužití mnoha národů ve společné státní struktuře. Ze slovinštiny přeložila Jana Špirudová.
ISBN 978-80-7308-470-7
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Fontes, sv. 13, 1. vyd., brož., 239 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$16.80

25.
Kocian, Jiří; Smetana, Vít a kol.:
Květnové volby 1946 - volby osudové? : Československo před bouří
/ The May Elections in 1946 - a Fateful Choice? : Czechoslovakia before the storm.
V prvních a na dlouhá léta zároveň posledních svobodných poválečných volbách zvítězili komunisté. Sedm autorů kolektivní monografie se zabývá výsledky těchto voleb, které významně předznamenaly události února 1948. Podrobně analyzují situaci v Čechách i na Slovensku, věnují se případu Heleny Koželuhové a sledují mezinárodní ohlasy jejich politického dopadu. Doplněno archivními a obrazovými materiály.
ISBN 978-80-87825-09-9
Praha : Euroslavica, 2014, Ed. Prostopravdy, sv. 4, 1. vyd., brož., 242 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$17.90

26.
Kokešová, Helena:
Eduard Albert: (1841-1900) : český intelektuál ve Vídni
/
Eduard Albert: (1841-1900) : the Czech intellectual in Vienna.
Eduard Albert, lékař a chirurg, pedagog, literární kritik, překladatel, básník, mecenáš a politik, patří mezi nejvšestrannější osobnosti českých a rakouských dějin 19. století. Kniha sleduje všechny rozměry jeho života a působení, jeho rodinné zázemí, vzdělání a odbornou kariéru ve Vídni, Innsbrucku i Praze, literární tvorbu i rozsáhlé dílo překladatelské, společenské vztahy i všestrannou mecenášskou činnost na podporu mnoha českých literátů, umělců a vědců, církevních institucí i jednotlivců.
ISBN 978-80-7429-472-3
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Velké postavy českých dějin, sv. 17, 1. vyd., váz., 319 s., 8 s. obr. příl., ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$23.00

27.
Kolda, Jindřich; Hrdina, Antonín Ignác:
Historická knihovna Hospitalu Kuks a její romanisticko-kanonistický fond : historicko-právní studie
/ Historical Library in Kuks and Its Romanistic-Canonistic Fund : historical and legal studies.
Dějiny poměrně rozsáhlé historické knihovny, uložené v kukském hospitalu, patří k mnoha bílým místům v minulosti známé východočeské barokní lokality. Z nepřeberného množství témat, která výzkum zdejšího fondu nabízí, přišla - po dosavadních pokusech o zhodnocení místních šporkian a medicínsko-farmaceutických spisů kukských milosrdných bratří - řada na soubor děl z právní oblasti. Na svých knihovních policích je uchovával jak kukský konvent či potomkové a příbuzní Františka Antonína Šporka, tak světské a církevní úřady zdejšího panství nebo bibliotéky institucí a jednotlivců, kteří od konce 19. století přispívají k záchraně Kuksu. Hodnocení doplňuje i nezbytný vhled do stavu příslušné oblasti práva a právní nauky v 18.- 20. století a do prostředí vydavatelů děl z oboru.
ISBN 978-80-7465-098-7
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., brož., 289 s., bibliografické odkazy, bibliografie, slovníček, jmenný rejstřík, German summary
$20.90

28.
Kovanda, Karel:
Zápas o podnikové rady pracujících : 1968-1969
/ The Struggle for Enterprise Councils of Labour : 1968-1969.
Monografie se zabývá problematikou podnikové samosprávy, která představovala jednu z nejvíce diskutovaných otázek v rámci dobového ekonomického myšlení. Účast pracujících na řízení průmyslových závodů považovalo vedení za KSČ za nežádoucí, neboť ohrožovala pozice státního i hospodářského aparátu. Tabuizovaný problém začal být obsáhle veřejně diskutován až v roce 1968. V polemice se střetli radikální reformátoři propagující zakládání rad pracujících s rozhodujícími kompetencemi při řízení podniků s umírněnými technokraty, kteří doporučovali jen vznik orgánů, jež by měly pouhou poradní funkci a v nichž by zaměstnanci měli jen menšinové zastoupení.
ISBN 978-807285-177-5
Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2014, Ed. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 48, 1. vyd., brož., 172 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$15.40

29.
Lenderová, Milena; Halířová, Martina; Jiránek, Tomáš:
Vše pro dítě! : válečné dětství 1914-1918
/ Everything for Baby! : war childhood 1914-1918.
Třebaže se válečné operace let 1914-1918 českých zemí bezprostředně nedotkly, válka zasáhla naše území v té nejméně očekávatelné podobě. Odchod otců a učitelů na frontu, pokles reálných příjmů, všeobecný materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení nedospělých a nakonec ještě epidemie španělské chřipky, to vše se podepsalo na citovém traumatu, podlomeném zdraví a sociální bídě válečných dětí. Připočteme-li k tomu výchovné problémy se "zvlčilými" potomky zbavenými otcovské autority, vyvstává před námi pochmurný obraz všeobecného zmaru a strádání, jimž nedokázalo čelit ani několik organizací, které na podporu dětem na konci války vznikly. Monografie autorského týmu Univerzity Pardubice je originálním příspěvkem k stému výročí vypuknutí první světové války.
ISBN 978-80-7432-499-4
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 277 s., ilustrace, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík
$24.40

30.
Lenderová, Milena; Tinková, Daniela; Hanulík, Vladan:
Tělo mezi medicínou a disciplínou : proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století
/ The Body between Medicine and Discipline : transformation of medical image and ideal of the human body and physicality in the long 19th century.
V průběhu 19. století se mnohem radikálněji než v předchozích staletích proměnil známý obraz těla. Autoři se pokusili ukázat, jak hluboké proměny lidské tělo jako předmět odborného - především lékařského - vědění od konce 18. do počátku 20. století prodělalo. Jako každá společnost, i společnost českých zemí "dlouhého" 19. století byla charakteristická svým vlastním viděním těla.
ISBN 978-80-7422-313-6
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Česká historie, sv. 30, 1. vyd., váz., 638 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$40.50

31.
Marek, Pavel a kol.:
Historik a jeho dílo : kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc.
/ Historian and His Work : book dedicated to 80th anniversary of prof. Dr. Milos Trapl, PhD.
Publikace je kolektivní monografií vzniklou při příležitosti 80. výročí narození předního českého historika Miloše Trapla, působícího na Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Obsahuje příspěvky věnované analýze historiografické tvorby jubilanta, edituje některé jeho texty věnované učitelům, kolegům a přátelům, s nimiž spolupracoval na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech učitelského a vědeckého působení, a vědecké studie historiografického charakteru tvořící zázemí pro hodnocení jeho životního díla.
ISBN 978-80-244-4258-7
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, 1. vyd., váz., 327 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$22.80

32.
Mazúch, Lukáš:
Renegát (nejen) ve službách češství František hrabě Lützow
/ Renegade (not only) in the Czechdom Service Francis Earl Lützow.
Kniha seznamuje s osobností výrazně spjatou s regionem východních Čech, která byla po 1. sv. válce považována za prvního neoficiálního československého vyslance ve Velké Británii. František Lützow (1849-1916) byl český šlechtic, diplomat, historik a spisovatel. V letech 1873-1881 působil jako rakousko-uherský diplomat v Římě a Londýně. Od r. 1884 střídavě pobýval na zámku v Žampachu a na zimním sídle v Anglii. Od r. 1885 byl poslancem říšského sněmu ve Vídni, v r. 1889 se vzdal mandátu a věnoval se soukromému studiu české historie a literatury, vědecké práci a publikování. Propagoval českou kulturu v Anglii a Spojených státech. Po vypuknutí 1. světové války odešel do neutrálního Švýcarska a navázal kontakty s lidmi usilujícími v emigraci o českou samostatnost.
ISBN 978-80-7405-355-9
Ústí nad Orlicí : Oftis, 2014, 1. vyd., brož., 220 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$10.40

33.
Mojžišová, Veronika:
Vývoj nucené práce na území České republiky ve 20. století
/ Development of Forced Labor in the Czech Republic in the 20th Century.
Kniha je rozdělena podle časových etap v průběhu 20. století, ve kterých se postupně věnuje jednotlivým formám nucené práce a jejím proměnám na území ČR od Rakousko-Uherska až po přelom 20. a 21. století. Zvláště se věnuje třem nejzásadnějším časovým úsekům: nucenému nasazení za Protektorátu Čechy a Morava v první polovině 40. let 20. století, vzniku pracovních středisek pro německé a rakouské obyvatelstvo po skončení 2. světové války a táborům nucené práce a pomocným technickým praporům na přelomu 40. a 50. let. V závěru rovněž nastiňuje další možný vývoj nucené práce s ohledem na postupnou globalizaci světa a odcizování se hodnotám jednotlivce.
ISBN 978-80-7418-224-2 (KP); 978-80-87475-44-7 (ESHL)
Ostrava - Brno : Key Publishing - The European Society for History of Law, 2014, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 185 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, přílohy, English summary
$20.90

34.
Němeček, Jan a kol.:
Československo-sovětská smlouva 1943
/ Czechoslovak-Soviet Treaty 1943.
Československo-sovětská smlouva podepsaná v Moskvě 12. prosince 1943 vyvolává především v české a slovenské publicistice a historiografii stále řadu emocí. Její existence se promítá i do oblasti politiky a jejím prostřednictvím je ovlivněn častokrát i celospolečenský postoj. Bylo tomu tak od samého jejího vzniku, počínaje mezinárodním vyjednáváním o jejím podpisu v roce 1943. Výzkum tohoto tématu československých státních dějin díky rozsáhlému bádání v našich i zahraničních archivech (zejména velmocí protifašistické koalice) stále pokračuje. Kolektivní monografie nezaujatě objasňuje, co skutečně tento standardní mezinárodní smluvní akt pro Československo znamenal a předkládá výklad, který se pokouší odstranit nános nepravd, omylů a mýtů z minulosti.
ISBN 978-80-7286-237-5
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 55, 1. vyd., váz., 209 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, přílohy, faksimile, jmenný rejstřík, English summary
$26.60

35.
Novák, Aleš; Čejka, Martin; Dvořák, Roman; Šanda, Pavel:
Neratovice 1945 : fakta a vzpomínky
/ Neratovice 1945 : facts and memories.
Rok 1945 přinesl Neratovicku především osvobození od nacistické nadvlády. Ukončení šesti let ponižujícího protektorátu, šesti let plných plíživého strachu a obnažených lidských charakterů, šesti let, během nichž bylo zavražděno mnoho našich občanů v koncentračních táborech, na popravištích, na frontách 2. světové války. Dne 22. března 1945 bylo město Neratovice vystaveno ničivému leteckému útoku spolu s nedalekými Kralupy nad Vltavou. Publikace vychází k nadcházejícímu 70. výročí událostí roku 1945, její důležitou a velmi cennou částí jsou vzpomínky pamětníků z řad stálých i bývalých občanů obce.
ISBN 978-80-86914-88-6
Hostivice : Baron, 2015, 1. vyd., váz., 198 s., čb foto, faksimile, mapy, bibliografie, přílohy
$24.40

36.
Padevět, Jiří:
Krvavé finále : jaro 1945 v českých zemích
/ The Bloody Finale : Spring 1945 in the Czech Lands.
Publikace přináší formou místopisných hesel informace o násilnostech nacistů, páchaných na civilním obyvatelstvu mezi březnem a květnem 1945. Čtyřmi hlavními skupinami násilností jsou protipartyzánské operace na Valašsku a na jihovýchodní Moravě, potlačená povstání a následné represe, jako např. v Přerově, Velkém Meziříčí nebo v Trešti, násilnosti spáchané na vězních během pochodů smrti a transportů především v západních a jihozápadních Čechách a nakonec střelba do obyvatel, sledujících vojenské ústupové kolony. To vše doprovází 600 unikátních fotografií. Součástí knihy je DVD se čtyřmi unikátními filmovými dokumenty.
ISBN 978-80-200-2464-0
Praha : Academia, 2015, Ed. Průvodce, 1. vyd., váz., 691 s., 1 DVD, čb foto, faksimile, mapy, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$41.70

37.
Pekař, Josef:
Dějiny naší říše
/ The History of Our Empire.
S doslovem Jiřího Raka. Kniha byla napsána jako učebnice pro nejvyšší třídy středních škol Rakousko-Uherska a byla "schválena výnosem C. K. ministerstva kultury a vyučování ze dne 9. dubna 1914". Jedná se o pozoruhodně čtivou čítanku historie podunajské monarchie, zaměřenou na země Koruny české. Kniha ovšem nepokrývá jenom období, kdy Čechy byly součástí monarchie, ale celé období dějin od časů říše Římské až do roku 1914. J. Pekař (1870-1937) patří k nejvýznamnějším českým historikům, r. 1905 se stal řádným profesorem, v letech 1931-32 byl rektorem Univerzity Karlovy. Mezi jeho hlavní díla patří Dějiny valdštejnského spiknutí, Nejstarší kronika česká, Kniha o Kosti a monumentální Žižka a jeho doba.
ISBN 978-80-87057-11-7
Praha : Elka Press, 2011, 2. opr. vyd., váz., 209 s., genealogické tabulky, bibliografie
$19.50

38.
Petr, Stanislav:
Výzkum rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana = Ricerca relativa ai manoscritti di argomento boemistico nelle biblioteche romane Angelica, Corsiniana e Vallicelliana = Research into manuscript Bohemica at the Angelica, Corsiniana and Vallicelliana libraries in Rome.
Soupis rukopisných bohemik v římských knihovnách Angelica, Corsiniana a Vallicelliana byl iniciován bývalou ředitelkou Českého historického ústavu v Římě prof. Z. Hledíkovou jako náhradní výzkum v době, kdy byla Vatikánská knihovna vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci v letech 2007-2010 uzavřena. Výzkum nebyl výběrový, ale zahrnoval rukopisná bohemika v plné šíři, to znamená nejen rukopisy jazykově české, ale i rukopisy vzniklé na území Čech, Moravy a Slezska, jakož i rukopisy, jejich autoři pocházeli z českých zemí, v minulosti jimi prošli, nebo v nich působili. Částečně latinsky.
ISBN 978-80-7286-238-2
Praha - Roma : Historický ústav AV ČR - Český historický ústav v Římě, 2014, Ed. Acta Romana Bohemica, sv. 2, 1. vyd., váz., 169 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English and Italian summaries
$22.90

39.
Pivo, zbraně i tvarůžky : podnikatelé meziválečného Československa ve víru konjunktur a krizí
/ Beer, Weapons, and Tvaruzky : entrepreneurs of interwar Czechoslovakia in the maelstrom of booms and busts.
Eds. Drahomír Jančík, Barbora Štolleová. Publikace představuje životní příběhy takřka dvou desítek osobností z řad prvorepublikového podnikového managementu, které vyjadřují širokou pestrost podnikatelských aktivit na československém území. Většina z nich dosáhla pozoruhodných výsledků a prosadila své firmy na širším evropském i světovém trhu. Původ a sociální zázemí vybraných osobností, především však podnikatelská kariéra - úspěchy i selhání v kontextu proměn podnikatelských strategií - a v neposlední řadě i vývojový "přeliv" do značně odlišných podmínek řízeného hospodářství za nacistické okupace a po válce do nastupující éry socialismu, jsou dokladem nejen dynamičnosti, ale především mnohotvárnosti podnikatelského prostředí.
ISBN 978-80-7345-422-7
Praha : Maxdorf, 2014, 1. vyd., váz., 368 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$28.00

40.
Polák, Jiří:
Směli jsme zůstat : alternativní pohled na česko-německé soužití ve světle životních příběhů sudetských Němců ze severovýchodních Čech
/ We Were Allowed to Stay : alternative view of the Czech-German coexistence in the light of the life stories of the Sudeten Germans from northeastern Bohemia.
Autorovi knihy jde o kritickou sebereflexi české strany tam, kde vůči Němcům přetrvává zaujatost, mýty, legendy a polopravdy; o co možná nejobjektivnější pohled na soužití obou národů v minulosti; o střízlivé a věcné posouzení faktorů, které vedly k vzájemnému odcizení; o vzbuzení hlubší empatie vůči všem nevinným Sudetoněmcům, které postihlo vyhnání z Čech i Moravy; o bližší poznání spoluobčanů německé národnosti, kteří ve své domovině směli zůstat; o trvalé zlepšování česko-německých vztahů a prohlubující se přátelství mezi našimi dvěma národy.
ISBN 978-80-87864-26-5
Brno : Kartuziánské nakladatelství, 2015, 1. vyd., brož., 202 s., čb foto, English and German summaries
$15.20

41.
Prokš, Petr:
Diplomacie a "Velká válka" 1914-1918/1919 : kapitoly o dějinách diplomacie za první světové války v Evropě a na mírové konferenci v Paříži
/ Diplomacy and the "Great War" (1914-1918/1919) : study into history of diplomacy during First World War in Europe and at the Paris Peace Conference.
Publikace přibližuje některé aktivity válečné a poválečné diplomacie, které bezprostředně nebo nepřímo usměrňovaly také osud střední Evropy a tím rovněž budoucnost českého národa a českých zemí. Právě na osudu československého státu v průběhu 20. století se zásadně projevila ožehavá otázka existence nebo dokonce samotného přežití malého státu a národa v průsečíku velmocenských zájmů při dynamických změnách moderní společnosti a mezinárodních poměrů ve střední Evropě. Autor (*1954) je vědecký pracovník oddělení dějin 20. století v Historickém ústavu AV ČR, zabývá se politickými dějinami Rakousko-Uherska a Československa a mezinárodními souvislostmi dějin střední Evropy.
ISBN 978-80-7286-234-4
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 50, 1. vyd., váz., 329 s., 12 s. obr. příl., čb foto, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$38.20

42.
Rak, Petr:
Správa města Kadaně v letech 1465-1620

/ Administration of the Kadaň City in the Years 1465-1620.
Studie přispívá k prohloubení poznání mechanismů správy českých královských měst v době pohusitské a předbělohorské. Kadaňské městské knihy nebyly dosud podrobeny tak důkladnému, hloubkovému rozboru. Ačkoli je dnes v rámci kadaňského městského fondu zachováno jen na 43 knih, a to jen málo spolu navzájem souvisejících, podařilo se autorovi vytěžit pro poznání struktury městských orgánů maximum.
ISBN 978-80-7414-643-5 (UJEP); 978-80-88013-05-1 (S)
Ústí nad Labem - Dolní Břežany : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta - Scriptorium, 2014, Ed. Studia historica, sv. 14, 1. vyd., váz., 350 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, přílohy
$19.70

43.
Rauchová, Jitka:
Československý historický ústav v Římě
/ Czechoslovak Historical Institute in Rome.
Po otevření vatikánských archivů na počátku osmdesátých let 19. století se stal Řím vyhledávaným centrem archivního výzkumu. Čeští badatelé začali do "věčného města" zajíždět již od r. 1887, samostatný Československý historický ústav v Římě byl však zřízen až po vzniku samostatného Československa. Jeho činnost byla přerušena až druhou světovou válkou, definitivně uzavřen pak byl v létě r. 1951 rozhodnutím ministra Zdeňka Nejedlého. Okolnostmi jeho vzniku, trvání i zániku, ale i proměnami jeho ideje, správou, pracovním plánem či financováním se zabývá tato monografie. Její součástí jsou rovněž kapitoly o římských stipendistech, badatelských výsledcích, edičních podnicích, mezinárodní spolupráci, knihovně či komplikované problematice sídla ústavu.
ISBN 978-80-905264-4-0
České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny, 2014, 1. vyd., brož., 349 s., čb a bar. foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$16.80

44.
Regesta Bohemiae et Moraviae diplomatica nec non epistolaria. Pars VIII, 1364-1378. Fasciculus I, 1364-1366.
Ed. Lenka Blechová. Svazek zahajuje novou a poslední řadu tradiční edice, která umožňuje přístup k listinnému materiálu, u jejíhož zrodu stáli zakladatelé moderní české historiografie. Předpokládaný rozsah nové řady bude 7 sešitů. Jedná se o poslední úsek české diplomatiky - pro naši historiografii nejdůležitější, zahrnuje totiž roky vlády Karla IV. jakožto císaře římského - který ještě čeká na zpracování. Obsahuje odkazy, přepisy a charakteristiky celkem 347 originálů a 171 opisů, uložených v českých archivech. Většina ze zařazených dokumentů byla vytvořena v latině, zbytek v němčině. České listiny pro toto období, pokud vůbec existovaly, nejsou dochovány. Latinsky a německy.
ISBN 978-80-7286-247-4
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., brož., 344 s., bibliografie, tabulky, rejstřík
$21.00

45.
Secká, Milena; Šámal, Martin:
Byl to můj osud… : zápisky Josefy Náprstkové

/ It Was My Destiny… : notes of Josefa Náprstková.
Když 16. května roku 1874 otvíral Vojta Náprstek v Praze pro veřejnost své soukromé České průmyslové muzeum, byla to realizace jeho dlouholetého snu za přispění peněz matky a neutuchající práce životní družky. Ženou, která mu pomáhala od prvního dne jeho návratu z americké emigrace, byla služebná v pivovaru a vinopalně U Halánků - Josefa Křížková (1838-1907). Celý život pracovala v jeho stínu, když se za něho po šestnácti letech známosti provdala, stála po jeho boku devatenáct let. Po manželově smrti v roce 1894 pak pokračovala v realizaci jeho snů, které zcela přijala za své. Byla to především práce pro muzeum a udržování kontaktů s potenciálními dárci. Literatura jí zatím příliš zájmu nevěnovala, a tak je tato kniha malým poděkováním drobné, pracovité ženě.
ISBN 978-80-7036-423-9
Praha : Národní muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 323 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$24.40

46.
Semotanová, Eva a kol.:
Kladsko : historickogeografický lexikon
/ Glatz : historical and geographical lexicon.
Kladsko bylo a je specifickým regionem ve střední Evropě se složitým historickým vývojem, územním přesahem (v minulosti se rozkládal na území různých zemí), s měnící se státní příslušností, národnostní, jazykovou i kulturní rozmanitostí. Publikace si klade za cíl přispět k prohlubování soudobé kladské regionální identity, kladského kulturního dědictví i regionální identity evropské ve smyslu Kladska jako součásti Euroregionu Glacensis. Je prací založenou na základním výzkumu v oborech historiografie, historická geografie, regionální geografie a regionální rozvoj, avšak v součinnosti s příbuznými disciplínami.
ISBN 978-80-7286-240-5
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 53, 1. vyd., váz., 311 s., čb a bar. ilustrace, mapy, erby, faksimile, bibliografie, rejstřík, English, Polish and German summaries
$38.20

47.
Siněvirskij, Nikolaj:
Smerš : rok v táboře nepřítele
/ Smersh : a year in the camp of an enemy.
Editor a autor předmluvy Jan Dvořák. Překlad Olga Hulínová. Nikolaj Siněvirskij (vl. jménem Michail Dimitrovič Mondič) (1923-1968), rodák z Podkarpatské Rusi, podává ve svých deníkových zápiscích svědectví o činnosti jedné z nejpřísněji utajovaných špionážních organizací 20. století - sovětské vojenské kontrarozvědky Smerš, v níž působil několik měsíců jako tlumočník. Deník zachycuje pouze necelý rok autorova života, nabízí však ojedinělý pohled na metody sovětského represivního aparátu na území osvobozeném Rudou armádou v závěru 2. světové války. Český čtenář tak má poprvé téměř po sedmdesáti letech od prvního vydání deníku možnost seznámit se s aktivitami Smerš i v Československu, zvláště v Praze, kde probíhala hlavní vlna zatýkání.
ISBN 978-80-87912-23-2
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 1. vyd., váz., 169 s., bibliografické odkazy, čb foto, faksimile, jmenný rejstřík
$11.20

48.
Šmahel, František:
The Parisian Summit, 1377-78 : Emperor Charles IV and King Charles V of France.
Anglický překlad titulu Cesta Karla IV. do Francie, 1377-1378. Přeložili Sean Mark Miller a Kateřina Millerová. Kniha sleduje poslední velkou diplomatickou cestu českého krále a římského císaře Karla IV. a jeho setkání s francouzským králem Karlem V. v Paříži v roce 1378. Profesor Šmahel využil poznatků z archeologie a mikrohistorie, stejně jako kulturní antropologie a ikonografie. Výsledkem je atraktivní obraz středověkého života, velké evropské politiky, a dokonce i tehdejší kuchyně.
ISBN 978-80-246-2522-5
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., váz., 478 s., bar. ilustrace, bibliografie, rejstříky
$70.20

49.
Štefek, Martin:
Za fasádou jednoty : KSČ a SED po roce 1985
/ Behind the Facade of Unity : Communist Party of Czechosvakia (KSC) and Socialist Unity Party of Germany (SED) after 1985.
Autor na základě výzkumu archivních pramenů odkrývá logiku fungování politického procesu v režimech sovětského typu a problematizuje vžitou představu o jejich strnulosti. Kontrast mezi československým a východoněmeckým případem demonstruje na odlišném způsobu reflexe sovětské perestrojky. Dokumentuje spory o koncepci specifické verze československé reformy a popisuje frakcionalismus a rozpad do té doby velmi stabilního předsednictva ÚV KSČ. V případě východoněmecké situace ozřejmuje důvody ostražitosti špiček SED vůči Gorbačovově politice a poukazuje na rozdíly ve způsobu zpracování reformních podnětů přicházejících ze Sovětského svazu.
ISBN 978-80-7465-121-2
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., váz., 221 s., bibliografie, rejstřík, English summary
$16.70

50.
Vojáček, Milan:
Na velkostatku F. L. Riegra, vůdce národa
/ On the Estate of F. L. Rieger, the leader of the nation.
Kniha je kritickou edicí Pamětní knihy Malče. V úvodní části je podán životopis jejího hlavního autora Václava Červinky (1844-1929), který byl nejen vzdělaným a zkušeným hospodářským správcem, ale též mužem širokého kulturního rozhledu. Protože měl výrazné literární ambice, podařilo se mu v mikrokosmu Malče zrcadlit nejen hospodářský, ale i společenský, kulturní a politický vývoj české společnosti druhé poloviny 19. století. Červinka přinesl podrobné informace týkající se způsobu hospodaření na velkostatku v tehdejší době, dokumentoval konkrétní situace, jež se na velkostatku, ale také v regionu Malče, odehrávaly. V druhém plánu ukazuje Pamětní kniha Malče z jiné perspektivy osobnost a rodinu F. L. Riegra.
ISBN 978-80-7469-022-8
Praha : Národní archiv, 2014, Ed. Pamětní knihy Malče, 1. vyd., váz., 302 s., bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$23.10

51.
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989 : edice dokumentů
/ The Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted 1978-1989 : series of documents.
Eds. Jaroslav Pažout a kol. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) byla nezávislá iniciativa kladoucí si za cíl sledovat případy osob, které byly trestně stíhány nebo vězněny za projevy svého přesvědčení či které se staly oběťmi policejní a justiční zvůle, seznamovat s těmito případy veřejnost i úřady a postiženým osobám pomáhat. O jednotlivých kauzách vypracovával výbor sdělení - od svého založení v dubnu 1978 do konce r. 1989 jich vytvořil celkem 1125. Publikace představuje první kritické vydání těchto textů a dalších 79 dokumentů výboru, které je založeno na dosud vydané odborné a memoárové literatuře a především na důkladném pramenném výzkumu soudních a vyšetřovacích spisů.
ISBN 978-80-200-2388-9
Praha : Academia, 2014, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 410 s., 56 s. obr. příl., faksimile, čb foto, bibliografie, rejstříky, 1 CD
$41.70

52.
Zourek, Michal:
Checoslovaquia y el Cono Sur 1945-1989 : relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría.
Práce analyzuje politické, ekonomické a kulturní vztahy mezi Československem a třemi nejjižněji položenými latinskoamerickými zeměmi, Argentinou, Chile a Uruguayí, v letech 1945-1989. Autor se opírá o dlouhodobou a systematickou práci s rozsáhlým pramenným materiálem z českých i latinskoamerických zdrojů. Ten je analyzován a interpretován s pomocí obsáhlé sekundární literatury a vhodně doplněn o texty memoárového charakteru. To vše dohromady vytváří skutečně podrobný a plastický obraz vzájemné relace v širším zahraničně-politickém kontextu. Kniha je tak v mnoha směrech průkopnickým počinem, který přináší řadu překvapivých poznatků. Španělsky.
ISBN 978-80-246-2730-4
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Ibero-Americana Pragensia, supplementum 39, 1. vyd., brož., 338 s., 18 s., obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$27.30


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

53.
Blahutková, Daniela; Ševčík, Miloš:
Patočkovy interpretace literatury
/ Patočka's Interpretations of Literature.
Monografie se zabývá okruhem textů, v nichž se J. Patočka věnuje rozborům literárních látek a úvahám o literatuře, spisovatelích a spisovatelství. Autoři se snaží porozumět jeho pohledu na původ básnictví v mýtu a na život mytologických témat v literatuře. Zároveň ukazují, jak pojímá filosofickou rekonstrukci básnické zkušenosti a jak se jeho interpretační přístup váže k jeho analýzám lidské existence. Pozornost je věnována publikovaným i nepublikovaným textům ze 30. a 40. let, především však textům ze 60. a 70. let. Zkoumána jsou významná filosofická pojednání stejně jako příležitostné studie, recenze, přednášky či přípravné texty.
ISBN 978-80-7465-124-3
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., váz., 122 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$10.40

54.
Brož, Prokop a kol.:
Mezi historií a Evangeliem : existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu

/ Between History and Evangelium : existence and life of the Church in the light of the 2d Vatican Council.
II. vatikánský koncil v posledním půlstoletí zásadním způsobem utváří život křesťanů žijících v církvi. Kolektivní monografie, která vzešla z plodného setkání při teologické konferenci na půdě Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, přináší čtverý pohled na jeho význam, jak jej vnímají současní světoví i domácí teologové. Nejprve je koncil zasazen do evropského kontextu, dále je představena jeho dobová recepce v československém prostředí. Třetí část přesouvá pozornost k podnětům II. vatikánského koncilu pro církev dnes a nabízí perspektivy pro pokračování koncilní reformy. Poslední oddíl se pak věnuje vztahu pokoncilní církve ke světu.
ISBN 978-80-7465-107-6
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., váz., 279 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$20.20

55.
Buriánek, Jiří; Pikálková, Simona; Podaná, Zuzana:
Násilí na mužích : sonda do zákoutí partnerských vztahů
/ Violence against Men : a probe into the nooks and crannies of partherships.
Specifický zdroj ohrožení dnešních mužů násilím představuje chování jejich partnerek v intimních vztazích. Téměř každý desátý muž se ve svém životě setkal s fyzickým atakem od vlastní partnerky. Tato kniha ukazuje nelehkou pozici českých mužů i konkrétní obtíže pomoci případným obětem. Domácí násilí přitom zasahuje všechna sociální prostředí a jeho výskyt zřejmě do velké míry souvisí s osobnostními charakteristikami partnerky a s průběhem manželských krizí a konfliktů. Kniha nabízí seriózní sociologickou analýzu, v níž lze však za řečí čísel tušit celou řadu dramatických osudů.
ISBN 978-80-7308-545-2
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Humanitas, sv. 8, 1. vyd., brož., 110 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$12.30

56.
Current Challenges of Central Europe : society and environment.
Eds. Jan Vávra, Miloslav Lapka, Eva Cudlínová. The book is a collective monograph published as a follow-up to the international interdisciplinary conference Our Common Present: Current Challenges of Central Europe. As the title of the book suggests, the content is dedicated to the current challenges of the central European region. Thirteen authors from five countries present their selection and understanding of these issues in eight chapters of this book, focused on some aspects of interaction between society and the environment from the viewpoint of the social sciences or humanities. The academic background of the authors is quite diverse, it includes philosophy, pedagogics, sociology, law, economy, environmental studies, and ecology. The chapters cover different aspects of social development and relationship to the environment, including theoretical considerations and case studies of public perception of environmental issues, education for sustainability, economic alternatives, energy demand, or urban agriculture.
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 29, 1. vyd., brož., 195 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy
ISBN 978-80-7308-551-3
$13.70

57.
Čapek, Jan Blahoslav:
Antropismus : o nové lidství

/ Antropism : for the new humanity.
Ed. Martin Kučera. Monografický text o antropismu, vydávaný z pozůstalosti literárního vědce profesora Jana Blahoslava Čapka (1903-1982), je výrazně filosofického charakteru. Znalec odkazu J. A. Komenského a T. G. Masaryka v něm podal poměrně podrobný a ucelený projekt nového lidství v poválečné epoše dehumanizace a dobově reflektovaného odcizení, způsobeného meziválečnou krizí demokracie, historickou prohrou liberalismu a ofenzivním nástupem komunistické, fašistické a nacistické diktatury.
ISBN 978-80-86142-51-7
Praha : Ústav T. G. Masaryka, 2014, 1. vyd., brož., 242 s., poznámky, rejstřík
$15.40

58.
Flodrová, Milena; Šenkýř, Miloš:
Brno a Brňanky : povídání o zajímavých ženách spojených s minulostí i současností města Brna
/ Brno and the Female Locals : talkings about interesting women coupled with the past and present of the city of Brno.
Kniha obsahuje patnáct portrétů zajímavých žen spjatých s historií Brna.
ISBN 978-80-7239-319-0
Brno : Doplněk, 2015, 1. vyd., váz., 133 s., ilustrace, jmenný rejstřík
$12.90

59.
Hamplová, Dana a kol.:
Rodina a zdraví - jejich vzájemné souvislosti
/ Family and Health - their mutual relationship.
Kniha zkoumá vztah mezi rodinnou situací jedince a jeho celkovým zdravím a psychickou pohodou. Autorky se zabývají vztahem mezi rodinným stavem a přítomností dítěte v domácnosti na straně jedné a hodnocením vlastního zdravotního stavu, výskytem zdravotních omezení, zdravým životním stylem a duševním zdravím na straně druhé. Základním výsledkem jejich analýz je, že data z výzkumů poskytují smíšený obraz vztahu mezi rodinným stavem a zdravím. Z hlediska rodinného (či obecně partnerského) stavu poměrně systematicky nacházely rozdíly v oblasti duševního zdraví, a to jak z hlediska výskytu depresivních symptomů, tak z hlediska rizikové spotřeby alkoholu.
ISBN 978-80-7419-169-5 (S); 978-80-7330-248-1 (SÚ)
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) - Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Studie, sv. 108, 1. vyd., brož., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$14.70

60.
Holubec, Stanislav:
Ještě nejsme za vodou : obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace
/ We Did Not Make it Yet : imagining the others and historical memory during the post-communist transformation.
Studie se zabývá představami české postkomunistické společnosti o vlastních moderních dějinách a svém postavení ve světě mezi Východem a Západem. Všímá si i kategorií, u kterých nepanovala z hlediska jejich zařazení shoda a probíhaly o nich diskurzivní bitvy (katolická tradice, odboj a odsun, rok 1968, role Německa a Ruska v Evropě, česko-slovenské vztahy). Dále se autor zabývá vnímáním těchto kategorií u dvou hlavních představitelů transformace: Václava Havla a Václava Klause. Poslední kapitolu věnuje komparaci s ostatními postkomunistickými zeměmi a hledá odpověď na otázku, nakolik bylo Česko v rámci středovýchodní Evropy specifickým případem.
ISBN 978-80-88013-07-5
Dolní Břežany : Scriptorium, 2015, 1. vyd., brož., 310 s., bibliografie, English summary
$20.00

61.
Hradilová, Marta:
K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově
/ On the History of the Minorite Library in Český Krumlov.
Práce se zabývá dějinami knihovny kláštera minoritů v Českém Krumlově, která reprezentuje jednu z nejzachovalejších středověkých knihoven u nás. Zaměřuje se zejména na rukopisnou část fondu, ale přináší i nová fakta o osudech knihovny v 19. a 20. století.
ISBN 978-80-87782-36-1
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, Ed. Studie o rukopisech. Monographia, sv. XIX, 1. vyd., váz., 187 s., 8 s. bar. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German and English summaries
$19.60

62.
Individuální a masová rekreace v okolí velkých industriálních měst v 19.-21. století
/ Individual and Mass Recreation in the Vicinity of Large Industrial Cities from 19th to 21st Centuries.
Eds. Tereza Blažková, Dana Fialová, Václav Matoušek. Kolektivní monografie obsahuje devět odborných studií věnovaných problematice trávení volného času v původně agrárních zázemích průmyslových měst v posledních dvou stoletích. Knihu tvoří příspěvky historiků, archeologů, geografů, památkářů, které doplňuje i stať umělecká. Každý autor svými osobitými metodami popisuje a analyzuje rekreační aktivity jako jeden z charakteristických jevů moderní a postmoderní společnosti. Kromě obecných úvodních textů obsahuje kniha specializované studie o trampském hnutí, o příměstských vilových čtvrtích a chatových osadách i o rekreačních areálech průmyslových podniků. Studie z českého prostředí doplňuje též jedna práce z polského území.
ISBN 978-80-7476-063-1
Praha : Togga, 2014, Ed. Steam, sv. 1, 1. vyd., brož., 233 s., čb foto, bibliografie, English summaries
$13.30

63.
Jakobson, Roman:
Moudrost starých Čechů : komentovaná edice s navazující exilovou polemikou
/ Wisdom of the Old Czechs : annotated edition and the related exile controversy.
K vydání připravili a studií doprovodili Tomáš Hermann a Miloš Zelenka. Kniha, která vyšla r. 1943 v americkém exilu, zaujímá jedinečné místo v tvorbě R. Jakobsona (1896-1982). Literárněhistorický zájem zde přerůstá v otevřeně manifestovanou ideologii "československého" vlastenectví, jež se účinně zapojuje do národního odboje proti nacismu. Ačkoliv se jedná o jeho nejrozsáhlejší bohemistickou práci, nikdy již znovu nevyšla a stala se bílým místem ve znalosti jeho díla. V době vydání přitom vyvolala značnou pozornost a bouřlivé reakce. Nové komentované vydání spisu proto doprovázejí hlavní příspěvky exilové polemiky, do které tehdy vstoupily významné osobnosti české politiky, vědy i kultury: S. Budín, J. L. Hromádka, A. Hoffmeister, J. Voskovec, E.Goldstücker a O. Odložilík. Rozsáhlá výkladová studie editorů nově osvětluje místo Romana Jakobsona v české kultuře a vědě na pozadí jeho válečného spisu.
ISBN 978-80-7465-112-0 (PM); 978-80-7285-185-0 (ÚSD)
Červený Kostelec - Praha : Pavel Mervart - Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce z dějin vědy = Studies in the History of Sciences and Humanities, sv. 26, 1. vyd., váz., 382 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English and Russian summaries
$24.40

64.
Janák, Dušan a kol.:
Počátky sociologie ve střední Evropě : studie k formování sociologie jako vědy v Polsku, českých zemích, na Slovensku a v Maďarsku
/ The Beginnings of Sociology in the Central Europe : study on formation of sociology as a science in Poland, in the Czech Lands, in Slovakia and Hungary.
Kniha pojednává o počátcích sociologie ve vybraných středoevropských zemích. Každé z uvedených zemí je věnována jedna kapitola zkoumající a popisující obdobné problémové okruhy. Kniha jako celek umožňuje paralelní srovnání počátků sociologických studií v uceleném geopolitickém rámci užší střední Evropy. Zvláštní pozornost je věnována oborovým časopisům, učeným společnostem, vysokoškolské výuce a výzkumným institucím. Zaměření na klíčové postavy oboru umožnilo živé, problémové a dynamické postižení vývoje sociologie a proměn jejího diskursu ve zkoumaných zemích.
ISBN 978-80-7419-176-3
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014, Ed. Studijní texty, sv. 61, 1. vyd., brož., 279 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$26.30

65.
Karásek, Jindřich:
Duch a jsoucno : studie k Hegelově interpretaci Aristotelovy metafyziky ducha
/ The Spirit and Existence : a study on the Hegel's interpretation of Aristotel's metaphysics of spirit.
Studie zkoumá Hegelovy výklady Aristotelovy psychologie a metafyziky ducha (nús), jež jsou rozvinuty v jeho přednáškách o dějinách filosofie. Autor se pokouší obhájit Hegelovu hlavní interpretační tezi, podle které Aristotelés nejenže není protikladem Platóna jakožto spekulativního myslitele, nýbrž je dokonce mnohem spekulativnější. Postupuje při tom tak, že nejprve předloží vlastní interpretace vybraných pasáží z knihy O duši a Metafyziky a poté představí jejich interpretaci u Hegela. Tím se má stát zřejmou Hegelova hermeneutická korektnost a systematický význam jeho zájmu o Aristotelovo myšlení. Autor (*1963) působí jako docent na Filozofické fakultě UK, kde přednáší o německé klasické filosofii.
ISBN 978-80-7298-431-2
Praha : Oikoymenh, 2014, Ed. Oikúmené, sv. 166, 1. vyd., brož., 135 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$12.50

66.
Kautman, František:
O českou národní identitu

/ On the Czech National Identity.
Autor (*1927) literární historik, bývalý šéfredaktor nakladatelství Čs. spisovatel, redaktor časopisu Kultura a později pracovník Ústavu pro českou literaturu ČSAV. Těžištěm jeho vědecké práce byla bohemistika, později komparatistika a výzkum interpretací literárního díla. Od normalizace nesměl oficiálně publikovat a pracovat ve svém oboru. Jako signatář Charty 77 byl aktivní v disentu, zejména v oblasti samizdatu. Jeho rozsáhlá práce provází naší téměř stoletou historií, analyzuje vliv společenských i politických zvratů a proměn na svébytnost českého národa a snaží se nalézat možná východiska pro jeho začlenění do soudobého světa.
ISBN 978-80-87377-62-8
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Testis, sv. 8, 1. vyd., váz., 635 s., bibliografie, jmenný rejstřík
$38.40

67.
Kouba, Petr:
Exodus bez Mojžíše : romská emigrace jako politický problém
/ Exodus without Moses : Roma emigration as a political problem.
Kniha pojednává o romské emigraci z České republiky v letech 1997-2004, k čemuž využívá pojmové instrumenty moderní politické filosofie. Na pozadí situace Romů ve střední Evropě je tu zkoumána problematika hromadné emigrace, která svým charakterem odhaluje limity moderní politické filosofie a nutí k její kritické revizi.
ISBN 978-80-7007-427-5
Praha : Filosofia, 2014, Ed. Parva Philosophica, sv. 22, 1. vyd., brož., 62 s., bibliografie, jmenný rejstřík
$3.80

68.
Koukolík, František:
Češi : proč jsme kdo jsme - a jak dál?
/ Czechs : why we are the who we are - and what next?
Autor (*1941) je český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu. Ve dvaceti esejích přemýšlí o současnosti a směřování našeho národa.
ISBN 978-80-7492-129-2
Praha : Galén, 2015, 1. vyd., váz., 419 s., bibliografie, poznámky
$20.30

69.
Landová, Tabita:
Liturgie Jednoty bratrské (1457-1620)

/ Liturgy of the Unity of Brethren (1457-1620).
Kniha podává ucelený přehled o podobě základních bohoslužebných forem Jednoty bratrské v Čechách a na Moravě od jejích počátků kolem r. 1457 až do bitvy na Bílé hoře r. 1620. Autorka předkládá historický vývoj bratrské liturgie a základní prameny pro její zkoumání. Načrtává její teologické předpoklady, podobu církevního roku a typické znaky bohoslužebných prostor starých bratří. Zabývá se otázkami, nakolik se bratrská liturgie proměňovala a zda lze její vývoj pokládat za kontinuální. V příloze předkládá seznam perikop z nedávno objeveného Summovníku Jana Augusty a edici z větší části nepublikovaných bratrských agend a liturgických formulářů.
ISBN 978-80-7465-079-6
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., váz., 510 s., ilustrace, faksimile, přílohy, seznam zkratek, slovníček, bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$33.50

70.
Legenda o sv. Vintířovi = Vita s. Guntheri
/ The Legend of St. Gunther.
Ed. Petr Kubín. Kritická edice legendy o sv. Vintířovi (Vita s. Guntheri), která byla sepsána v břevnovském klášteře v polovině 13. století za účelem Vintířovy kanonizace. Durynský šlechtic Vintíř byl vlivným diplomatem ve službách otonských a sálských císařů v první polovině 11. století. V Bavorsku založil benediktinské proboštství v Rinchnachu, odkud řídil kolonizaci pohraničního hvozdu. Krátce před smrtí odešel do poustevny na české straně Šumavy na Dobré Vodě, kde 9. října 1045 zemřel. Byl pohřben v klášteře na Břevnově, kde ho uctívali jako světce. K originálnímu latinskému textu je zrcadlově připojen moderní český překlad, který - jako první vůbec - obsahuje také Vintířovy zázraky. Edice je doplněna o dvojjazyčnou (českou a německou) obsáhlou studii o Vintířovi a jeho kultu, a o rukopisném a edičním dochování textu legendy.
ISBN 978-80-7476-064-8
Praha : Togga, 2014, Ed. Fontes Bohemiae Hagiographici, sv. 1, 1. vyd., váz., faksimile, bibliografie, rejstřík
$25.20

71.
Musil, Alois:
Ze světa islámu

/ From the World of Islam.
Ed. Pavel Žďárský. A. Musil (1868-1944) byl jedním z nejvýznamnějších českých orientalistů, který právem získal světový ohlas. Jeho vědecký záběr byl obrovský a stejně rozsáhlé je i zanechané dílo. Stal se spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů a přátelství domorodců mu umožnilo shromáždit poznatky využívané biblisty, etnografy, religionisty, kartografy či archeology. Dosud nepublikovanou monografii o historii, věrouce a různorodých proudech nejmladšího monoteistického náboženství dokončil v r. 1941, v protektorátní době ale nemohla být vydána. Musilův pohled na vývoj islámu vychází z důvěrné znalosti životní praxe i postojů muslimů a v mozaice poznání má stále svou hodnotu. Z pera katolického kněze je navíc důležitým příspěvkem k mezináboženskému dialogu. Úvodní studie L. Kropáček, J. Franc a P. Žďárský.
ISBN 978-80-7470-062-0
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., váz., 443 s., čb a bar. ilustrace, mapa, bibliografie, jmenný rejstřík
$27.90

72.
Mýtus - "realita" - identita : socialistické metropole v zápasech o novou přítomnost a vizi šťastné budoucnosti
/ Myth - "Reality" - Identity : the socialist metropolis in struggles for a new present and visions of happy future.
Eds. Blanka Soukupová, Daniel Luther, Peter Salner. Kolektivní monografie podává dějiny tzv. reálného socialismu prostřednictvím netradičně pojaté historie vybraných metropolí střední Evropy jak státního, tak národního významu (Praha, Varšava, Bratislava, Krakov, malé české město Písek), v komparaci s kapitalistickou Vídní, metropolí Rakouska. Analyzuje vysoce zajímavá dramata měst i jejich lidí, dramata, která se odehrávala pod příkrovem uniformní šedi a řízené unifikace. Budovatelské nadšení, ale i represe nového režimu vůči "nepřátelům" jsou analyzovány na indikátoru národní a národně městské mytologie, jež vytvořily unikátní směsici s internacionální mytologií. Česky, slovensky, německy a polsky.
ISBN 978-80-87398-69-2
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014, Ed. Urbánní studie, sv. 8, 1. vyd., brož., 207 s., ilustrace, bibliografické odkazy, English summary
$14.00

73.
O ženské práci : dobové (sebe)reflexe a polemiky
/ On the Women's Labour : period (self)reflections and disputes.
Eds. Marie Bahenská, Libuše Heczková, Dana Musilová. Kniha přináší pohled na status, formy a proměny ženské práce v 19. a 20. století, které představuje prostřednictvím vybraných dobových textů a na pozadí různých přístupů (etického, genderového a třídního). Přibližuje dobové diskuse a reflektování ženské práce, její vývoj a determinaci rodem, třídou, náboženstvím nebo regionem.
ISBN 978-80-87782-34-7
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., váz., 243 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$18.20

74.
Proměny polonistiky : tradice a výzvy polonistických studií
/ Transformations of Polish studies : history and contemporary challenges.
Eds. Michala Benešová, Renata Rusin Dybalská, Lucie Zakopalová a kol. Kolektivní monografie připomíná již více než devadesátiletou historii a tradici univerzitní polonistiky v českých zemích.Ta se rozvíjela nejprve na pražské univerzitě, později i v řadě dalších vysokých škol (Ostrava, Brno, Olomouc, Pardubice, Opava aj.). V poslední době jsme přitom svědky přechodu od tradičního modelu filologických studií ke studiím areálovým (např. středoevropská studia). Kniha obsahuje pět tematických bloků: Tradice a perspektivy pražské polonistiky, Současné směry literárněvědné polonistiky, Současné směry jazykovědné polonistiky, Metodika výuky polštiny jako cizího jazyka včera a dnes a Tradice a perspektivy polonistiky v prostoru střední Evropy. Česky, slovensky a polsky.
ISBN 978-80-246-2732-8
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 300 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summaries
$25.20

75.
Promýšlet Evropu dvacátého století : proměny hranic
/ Rethinking Europe of the Twentieth Century : transformations of borders.
Eds. Lenka Pokorná Korytarová a kol. Publikace se zabývá posuny hranic mezi státy i mezi rozsáhlejšími celky v geopolitické a mezinárodní rovině, a také proměnami hranic na sociálně-hospodářské a kulturní úrovni. Jednotlivé odborné studie sledují vznik a zánik hranic, jejich posouvání, překonávání a celkově fenomén proměnlivosti hranic, který se odrazil v samotném vnímání hranic během období let 1914-1989. Částečně anglicky.
ISBN 978-80-87709-08-5
Brno : Matice moravská, 2014, 1. vyd., brož., 342 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, seznam zkratek, medailony autorů
$16.80

76.
Příležitosti a výzvy v komunikaci církve v 21. století
/ Opportunities and Challenges in Communicating of the Church in the 21st Century.
Ed. Petra Koudelková. Komunikace zaujímá v dnešní společnosti přední postavení a nejinak je tomu také v katolické církvi. I tady se v posledních letech musely udát změny, aby církev dokázala držet krok s moderní dobou. Kolektivní monografie představuje tuto problematiku zblízka a to v různých sférách lidského dění, například jako komunikaci s médii, nebo rozebírá trendy v jazyce českém, které se promítají do církevních výrazů. Pro úplnost přináší monografie i myšlenky a názory Mons. Tomáše Holuba, současného generálního sekretáře České biskupské konference. Uvažuje o silných a slabých stránkách církevní komunikace a přibližuje plány katolické církve do dalších let.
ISBN 978-80-246-2785-4
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 91 s., bibliografie, English summary
$7.70

77.
Putna, Martin C.:
Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity

/ Pictures from the Cultural History of the Russian Religiosity.
Kniha vysvětluje hlavní body ruských kulturních a duchovních dějin. Výklad, dokumentovaný na vybraných literárních a uměleckých dílech, je veden od "předdějin" na řeckém Krymu po současnost: od svatého Vladimíra k Vladimiru Putinovi a od jurodivých k Pussy Riot. Tato kniha vykládá Rusko jako komplex národních a náboženských tradic, které spoluutvářely prostor východní Evropy, včetně ruských "kontrakultur" a vlivů německých, mongolských, židovských, katolických či polsko-litevských. Zvláštní pozornost je věnována Ukrajině, dědici "toho druhého Ruska". Kniha se hlásí k tradici, kterou vyznačují Havlíčkovy Obrazy z Rus, Masarykovo Rusko a Evropa a Černého Vývoj a zločiny panslavismu.
ISBN 978-80-7429-534-8
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 335 s., mapa, ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$20.90

78.
Řezníková, Lenka a kol.:
Figurace paměti : J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století
/ Figuration of Memory : J. A. Comenius in the cultures of remembering during the 19th and 20th centuries.
Kolektivní monografie analyzuje způsoby, jimiž se obyvatelé českých zemí v minulých dvou stoletích vztahovali k postavě J. A. Komenského. Kolektivní, resp. sociální paměť chápe jako rozsáhlý soubor kulturních praxí, s jejichž pomocí společenství generují významy, organizují svou historickou zkušenost, vytvářejí si představy o sobě, a zajišťují tak současně i svou kontinuitu a koherenci. Práce vychází z konceptu "míst paměti", jak jej v polovině 80. let 20. století založil Pierre Nora, reflektuje však i zásadní posuny, jichž tento koncept doznal v rámci paměťových studií během následujících desetiletí.
ISBN 978-80-88013-08-2
Dolní Břežany : Scriptorium, 2014, 1. vyd., váz., 504 s., 16 s., bar. obr. příl., ilustrace, bibilografie, rejstříky, English summary
$25.80

79.
Salve Regina : mariánská úcta ve středních Čechách
/ Salve Regina : veneration of Virgin Mary in Central Bohemia.
Eds. Markéta Holubová, Marcela Suchomelová. Mariánská úcta provází západní civilizaci dlouhou dobu, v podstatě od časů, kdy se křesťanství prosadilo jako hlavní civilizační faktor a jednotící prvek, a dnes je vnímána jako jeden z pilířů katolické věrouky. V našich zemích je rozmach úcty k Bohorodičce spjatý především s rekatolizací českých zemí v 17. a 18. století. Cílem publikace byla snaha o pochopení věkovité a neutuchající úcty k Panně Marii; v jednotlivých kapitolách se autoři zabývají zejména poutními místy, jejichž návštěva byla vždy jedním z důležitých prvků náboženského života.
ISBN 978-80-87112-88-5 (EÚ); 978-80-86772-80-6 (SOA)
Praha : Etnologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze, 2014, 1. vyd., brož., 365 s., ilustrace, mapy, noty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$24.90

80.
Schelle, Karel; Tauchen, Jaromír a kol.:
Sexuální trestné činy včera a dnes

/ Sexual Offenses Yesterday and Today.
Mezinárodní právně-historická společnost The European Society for History of Law, Katedra dějin státu a práva a Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a slovenská Akademie policejního sboru spojily síly a vytvořily pro nejširší veřejnost publikaci, která zachycuje jak historii potírání sexuální trestné činnosti, tak i současnou českou a slovenskou právní úpravu sexuálních trestných činů. Nezůstaly pominuty ani lékařské aspekty. Celý autorský kolektiv tím chtěl vytvořit podklad pro další diskusi o tomto mimořádně nebezpečném společenském jevu. Částečně slovensky.
ISBN 978-80-7418-213-6 (KP); 978-80-87475-42-3 (ESHL)
Ostrava - Brno : Key Publishing - European Society for History of Law, 2014, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 448 s., čb a bar. ilustrace, terminologický latinsko-český slovník, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$34.30

81.
Smolíková, Veronika:
Tradice pěstounské péče v českých zemích

/ Tradition of the Foster Care in the Czech Lands.
Publikace podává ucelený pohled na vývoj pěstounské péče v českých zemích a nastiňuje vznik tradice pěstounské péče jako jednoho ze způsobů realizace náhradní rodinné péče. Zvláštní pozornost je přitom věnována reflexi právního rámce, na jehož základě byla pěstounská péče uskutečňována. Teoretický nárys základních vývojových tendencí pěstounské péče je doplněn o vybrané příklady, které dokumentují skutečné fungování pěstounské péče v praxi. Částečně slovensky.
ISBN 978-80-7418-218-1 (KP); 978-80-87475-43-0 (ESHL)
Ostrava - Brno : Key Publishing - European Society for History of Law, 2014, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 77 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$10.50

82.
Ševčík, Miloš:
Umění jako vyjádření smyslu : filozofie umění Jana Patočky

/ Art as an Expression of the Meaning : Jan Patocka's philosophy of art.
Monografie je prvním obsáhlejším systematickým pokusem o shrnutí motivů Patočkovy filosofie umění. Mezi témata Patočkova myšlení, která autor v knize sleduje, patří zejména umělecká vzdělanost, pojetí vztahu literatury a mýtu, vzájemná souvislost a odlišnost architektury, sochařství a malířství, styl ve výtvarném umění, spojitost a rozdíl mezi uměním minulosti a přítomnosti a rovněž aspekty vztahu mezi uměním a vědeckým poznáním. Patočkova filosofie je zkoumána do značné míry chronologicky, od raných Patočkových textů ze 30. a 40. let k textům ze 60. a 70. let, chronologii vzniku je však nadřazeno zdůraznění obsahových spojitostí mezi jednotlivými pojednáními.
ISBN 978-80-7465-115-1 (PM); 978-80-261-0322-6 (ZČU)
Červený Kostelec - Plzeň : Pavel Mervart - Západočeská univerzita, 2014, Ed. Edice Estetika, sv. 4, 1. vyd., váz., 250 s., bibliografie, bibliografické odkazy, věcný rejstřík, English summary
$18.10

83.
Tauberová, Monika:
Narození dítěte v lidovém prostředí a rituální vliv obřadní textilie - koutní plachty

/ Birth of a Child in the Folk Environment and Ritual Influence of the Ceremonial Textile - the Corner Canvas.
Tématem publikace je narození dítěte v lidovém prostředí a koutní plachta v Čechách i na Moravě od 18.století do 19.století. Postavení těhotné ženy bylo vymezeno danou kulturní tradicí, žena po celé jeho období musela respektovat mnoho zákazů a příkazů. Dominantním cílem bylo, aby byl zajištěn úspěšný porod zdravého dítěte. Narození dítěte a jeho vstup do života představuje klíčový moment lidského života, doprovázený obyčeji, zvyky a obřady rodinného cyklu. Tradice spjaté s narozením se pojí k delšímu období před narozením, době těhotenství, provázejí samotný porod, okamžiky bezprostředně po narození a období šestinedělí.
ISBN 978-80-7036-426-0
Praha : Národní muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 173 s., bar., ilustrace, bibliografie, English summary
$21.00

84.
Vohlídalová, Marta a kol.:
Vlastní cestou? : životní dráhy v pozdně moderní společnosti
/ Your Own Way? : career in the late modern society.
Ed. Hana Hašková. Kniha se zabývá současným uspořádáním partnerství a rodiny a vysvětluje jejich proměny a různorodost. Zároveň přináší analýzu proměn toho, jak lidé kombinují pracovní a soukromý život a jaká nerovně rozložená rizika z toho vyplývají. Tyto proměny nahlížejí autorky perspektivou životních drah. Postupují od teoretického a metodologického ukotvení výzkumu životních drah, pokračují analýzou mezigeneračních a meziskupinových rozdílů ve vybraných doménách životních drah až k hloubkovým analýzám životních trajektorií a zkušeností vybraných skupin.
ISBN 978-80-7419-178-7 (S); 978-80-7330-258-0 (SÚ)
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) - Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Studie, sv. 112, 1. vyd., brož., 397 s., bibliografie, rejstřík, English summary
$20.30

85.
Waic, Marek et al.:
In the Shadow of Totalitarism : Sport and the Olymic Movement in the "Visegrád Countries" 1945-1989.

The monograph is devoted to the history of sport in selected countries of Central Europe from the end of World War II until the end of the 80s, i. e. communist regimes downfall. The development of sport and the Olympic Movement in Czechoslovakia, Poland and Hungary are observed in mutual interaction with ideologically homogenous and totalitarian systems whose metamorphoses of power were different within the chronological development in the above mentioned period of time.
ISBN 978-80-246-2463-1
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 251 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$21.00

86.
Zdražil, Tomáš:
Rudolf Steiner a Praha : osobnosti, instituce, impulzy

/ Rudolf Steiner and Prague : personalities, institutions, pulses.
Málokteré město Rudolf Steiner navštívil tolikrát jako Prahu. V letech 1907-1924 sem zavítal celkem dvanáctkrát. Proslovil zde desítky přednášek pro veřejnost i členy Theosofické a později Anthroposofické společnosti. Setkal se zde s řadou pražských osobností, mnohé z nich navštěvovaly jeho přednášky - ať již to byl Gustav Meyrink, Franz Kafka, Max Brod, Berta Fantová a její sestra Ida Freundová, Hugo Bergman a také Albert Einstein. Kniha informuje o Steinerově vztahu k těmto osobnostem a o jeho specifickém a důležitém působení právě v Praze, ať již na poli lékařství, školství, umění či náboženství.
ISBN 978-80-87635-28-5
Hranice : Fabula, 2015, 1. vyd., brož., 173 s., čb foto, ilustrace, poznámky, bibliografie, mapa
$15.30

87.
Znoj, Milan; Bíba, Jan; Vargovčíková, Jana:
Demokracie v postliberální konstelaci

/ Democracy in Post-Liberal Constellation.
Symptomy krize liberální demokracie jsou nepřehlédnutelné: pokles volební účasti, nebývalá schopnost oligarchií využívat fungování státu ve svůj prospěch, vlády tvrdošíjně prosazující neoliberální reformy i přes vytrvalý odpor občanů, odumírání sociálního státu a v neposlední řadě úspěch nového populismu pravice. Autory zajímá vnitřní napětí v liberální demokracii samotné, které spatřují v nedostatečné artikulaci vztahu mezi liberalismem a demokracií. Otázky s tím spojené zkoumají z hlediska čtyř směrů soudobé demokratické teorie: neorepublikanismu, deliberativní demokracie, postliberální demokracie a demokracie radikální. Odpovědi se pochopitelně liší, společná jim je ale snaha otevřít pro demokratické myšlení postliberální perspektivu.
ISBN 978-80-246-2878-3
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Politeia, 1. vyd., brož., 240 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$18.90


JUDAIKA / JUDAICA

88.
Bílá místa ve výzkumu holokaustu : kolektivní monografie
/ Blank Spots in Holocaust Research.
Eds. Tomáš Jelínek, Blanka Soukupová. Kniha se nezabývá pouze událostmi v období vlády nacistů nad Evropu, ale věnuje se i stopám holokaustu od druhé poloviny 20. století do současnosti. Jednotlivé kapitoly demonstrují šíři témat, jimž se dnes domácí badatelé věnují. Věnuje se např. otázce navrácení majetku židovských obyvatel Prahy, kteří ho museli odevzdat v období 2. světové války před nástupem do transportů. Zabývá se také zdravotnickou péči poskytovanou lidem po návratu z koncentračních táborů, poměry v Terezíně i tím, jak se o přeživší stará Česko nyní.
ISBN 978-80-260-7335-2
Praha : Spolek akademiků Židů, 2014, 1. vyd., váz., 375 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$23.90

89.
Blaha, Josef:
Reflections on Jewish mysticism.

The book is Josef Blaha's third book in English about Kabbalah. The first book was called Torah, Kabbalah and Jewish Poetry (2009), the second Lessons from Kabbalah and Jewish History (2010). This book deals with the Kabbalah and also with Hebrew literature and poetry. From a chapter, How the Kabbalah can be relevant to people today, we can learn about the philosophy and poetry of Maharal, Rabbi Loew, who lived in Prague in the 16th century. The book also deals with modern issues of philosophy, Levinas and Heidegger, and the relationship between philosophy and Kabbalah.
ISBN 978-80-260-3901-3
Příbram : PB tisk, 2013, 1. vyd., brož., 446 s., bibliografické odkazy, rejstřík
$21.00

90.
Blaha, Josef:
Tóra ve světle kabaly

/ The Torah in the Light of Kabbalah.
Kniha je převážně sborníkem článků, které vyšly v letech 2013-2014 ve Zpravodaji křesťanů a Židů. Pojednává o některých aspektech židovské mystiky, kabaly a také středověké židovské filosofie, respektive o vlivu arabské filosofie na filosofii židovskou. Co autor chce v této knize zdůraznit, je, že Tóra a kabala jsou v rámci judaismu vzájemně propojeny. Mystické sjednocení s Bohem je ale možné v judaismu, křesťanství i ve východních náboženstvích. Autor (*1963) vystudoval katolickou teologii, v rámci studia Hebrejské Bible a judaismu podnikl cesty do Izraele, Německa, Rakouska a dalších zemí, napsal 9 knih o judaismu v češtině a angličtině. V současné době přednáší Úvod do studia kabaly a židovské mystiky zahraničním studentům.
ISBN 978-80-260-7385-7
Praha : J. Blaha, 2014, 1. vyd., brož., 200 s., bibliografické odkazy
$20.20

91.
Drda, Adam:
Zvláštní zacházení : rodinný tábor terezínských Židů v Auschwitz II.- Birkenau

/ Special Treatment : family camp of Terezin Jews in Auschwitz II-Birkenau.
V noci z 8. na 9. března 1944 byly v plynových komorách zavražděny téměř čtyři tisíce Židů z terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau a byla to největší masová vražda čs. občanů během druhé světové války a v moderních dějinách vůbec. Rodinný tábor zřídili nacisté ve vyhlazovacím centru v Birkenau v září 1943. Jeho prvními obyvateli se stali Židé z Čech a Moravy deportovaní z ghetta Terezín. Kniha zachycuje historii rodinného tábora především na základě vzpomínek několika desítek lidí, kteří přežili. Obsahuje rovněž dobové snímky a fotografie Radovana Kodery z cyklu Stopy holocaustu, zachycující zbytky rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau.
ISBN 978-80-87037-65-2
Praha : Revolver Revue, 2014, Ed. Edice Revolver Revue, sv. 82, 1. vyd., váz., 253 s., čb foto, bibliografie
$20.70

92.
Eidler, Petr:
Na šábes se nevraždí

/ On the Sabbath there Are No Murders.
V pražském domově pro židovské přeživší holocaust dojde ke dvěma náhlým úmrtím klientů. Protože vedení nechce v ústavu, kde žijí velmi staří lidé, vyvolat paniku, najme si na doporučení rabínovy manželky soukromého detektiva. Jeho domněnku, že bude třeba pátrat v minulosti, brzy potvrdí nález jednoho válečného deníku… Detektivka je napsána s důvěrnou znalostí židovské komunity a její historie. Dialogy hlavních postav jsou plné specifického humoru, ironie a poutavě vykreslují dnešní život přeživších šoa.
ISBN 978-80-243-6451-3
Brno : Moravská Bastei MOBA, 2014, Ed. Původní česká detektivka, sv. 211, 1. vyd., váz., 255 s.
$16.70

93.
Gruberová, Jana, Molková, Jana:
Osudy posledních dambořických Židů

/ Fates of the Last Jews from Dambořice.
Dambořice jsou obec nacházející se jihovýchodně od Brna. V minulosti zde bývala významná židovská obec, zdejší synagoga byla centrem pro Židy ze širokého okolí. Synagoga byla zbořena po r. 1948 a zůstal jen židovský hřbitov a malý pomníček na místě synagogy. Podle sčítání lidu z r. 1942 zde žilo 43 Židů, ale téměř všichni zahynuli v koncentračních táborech. Autorka sleduje jejich osudy a zaznamenává vzpomínky posledních pamětníků.
ISBN nemá
Dambořice : Obecní úřad Dambořice, 2014, 1. vyd., brož., 90 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$10.50

94.
In Suffering and Fighting : the Jews of Brno in fateful moments of the 20th century.
Ed. Jiří Mitáček. Contents: Jewish personalities of 20th century Brno; From the roots of antisemitism to the "final solution"; Places of death; Jews of Brno against Nazism on World war II fronts; Anna Hanusová (née Flachová); Edita Spieglerová; The final platform. Jewish transports from Brno in 1941-1945; The story of Hana's suitcase. Reflections on the fate of Moravian Jewish children in a Canadian artistic-educative book; "F" as a fragment; List of photographs.
ISBN 978-80-7028-435-3
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 95 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$9.20

95.
Jelínek, Tomáš:
Pojišťovny ve službách hákového kříže : prosazování německých zájmů v protektorátním pojišťovnictví, arizace pojistek a mezinárodní odškodňování

/ Insurance Companies in the Service of the Swastika: the promotion of German interests in the Protectorate insurance, Aryanization fuses and international compensation.
Monografie, založená na dlouholetém studiu archivních pramenů, se zabývá rolí protektorátních pojišťoven při financování druhé světové války a podpoře německého válečného hospodářství a způsobem prosazování německého vlivu v protektorátním pojišťovnictví. Hlavním tématem práce je arizace životních pojistek a mezinárodní proces odškodňování pojistných nároků z období holokaustu.
ISBN 978-80-246-2495-2
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 248 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$18.90

96.
Pivoda, Ondřej:
Pavel Haas : Janáčkův nejnadanější žák

/ Pavel Haas : Janacek's most talented pupil.
Katalog ke stejnojmenné výstavě, pořádané v rámci Roku české hudby k 70. výročí úmrtí hudebního skladatele P. Haase (1899-1944), která je věnována pohnutým osudům a tvorbě této nepřehlédnutelné osobnosti, jež významně zasáhla do vývoje české hudby 20. století. Bratr slavného prvorepublikového filmového herce Huga Haase prošel bolestným životním příběhem. Jako Žid byl v době nacistické okupace několik let vězněn v koncentračním táboře v Terezíně, kde se aktivně zapojil do kulturní činnosti, která pro tamější židovské vězně znamenala útěchu a naději na přežití. Jeho život následně vyhasl v plynových komorách Osvětimi.
ISBN 978-80-7028-436-0
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 43 s., čb foto, ilustrace, faksimile, noty, bibliografie, bibliografické odkazy
$3.50

97.
Pod hvězdou Davidovou : Židé na Pardubicku od 16. století do současnosti : výběrový katalog k výstavě uspořádané ve Státním okresním archivu Pardubice v roce 2012 = Under the star of David : Jews in the Pardubice Region from the 16th century to the present : selective catalog of the exhibition organized in the State District Archive in Pardubice in 2012.
Kolektiv autorů. Publikace zprostředkovává stejnojmennou výstavu u příležitosti 70. výročí pardubických transportů židovského obyvatelstva do Terezína. Připomíná historii židovského osídlení na Pardubicku od 16. století do současnosti. Prostřednictvím archiválií a exponátů seznamuje s doklady o přítomnosti prvních Židů na pardubickém panství, s jejich náboženstvím, bydlením a způsobem obživy, připomíná i tragický osud židovských obyvatel v období druhé světové války. Své vzpomínky, příběhy, fotografie, osobní dokumenty i příběhy poskytli lidé, kteří perzekuce a následné deportace do koncentračních a vyhlazovacích táborů přežili. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-86487-09-0
Pardubice : Státní okresní archiv Pardubice, 2014, 1. vyd., váz., 178 s., čb a bar. foto, mapy, portréty, faksimile
$17.50

98.
Šindelářová, Lenka:
Einsatzgruppe H : působení operační skupiny H na Slovensku 1944/1945 a poválečné trestní stíhání jejích příslušníků
/ Einsatzgruppe H : action of the operating group H in Slovakia 1944/1945 and postwar prosecution of its members.
Operační skupina H byla speciální jednotka berlínského Hlavního úřadu říšské bezpečnosti, která byla vyslána po vypuknutí Slovenského národního povstání koncem srpna 1944 společně s dalšími německými složkami na území Slovenska. Jejím prvořadým úkolem bylo "dořešení židovské otázky", zejména deportace zbylého židovského obyvatelstva do vyhlazovacích táborů. Její příslušníci se mnohdy aktivně podíleli za pomoci Slováků a karpatských Němců na zde spáchaných zločinech. Tyto zločiny zůstaly po skončení války až na nepatrné výjimky zcela nepotrestány a jejich vykonavatelé se obvykle bez větších obtíží začlenili do poválečné společnosti.Tématem monografie je činnost operační skupiny H, její struktura a personální složení, jakož i poválečné trestní stíhání jejích příslušníků.
ISBN 978-80-200-2427-5 (A); 978-80-89514-29-8 (Múzeum SNP)
Praha - Banská Bystrica : Academia - Múzeum Slovenského národného povstania, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 447 s., tabulky, bibliografie, přílohy, rejstříky, Geman and English summaries
$34.00

99.
The Kingly Crown : by Rabbi David ibn Zimra (ca 1480-1590), teacher of Isaac Luria.
Footnotes, preface and translation from the Hebrew by Josef Blaha. Rabbi David ibn Zimra was among those who were expelled from Spain in the year 1492. He came to the Holy Land and later settled in Egypt and was chief Rabbi of Egypt. He was not only a Kabbalist, but also a Talmudist and Biblical scholar. Among his students was Rabbi Isaac Luria of blessed memory, the greatest Kabbalist of all times. The poem Kingly Crown is an outpouring of Rabbi David's heart, full of kabbalistic allusions.
ISBN 978-80-260-4586-1
Praha : PB tisk, 2013, 1. vyd., brož., 32 s., bibliografické odkazy
$9.10

100.
Tronchin, Alberto:
Spravedlivý riskuje : Karel Weirich - český novinář a zachránce Židů v Itálii

/ The Righteous Risks : Karel Weirich - the Czech journalist and rescuer of Jews in Italy.
Přeloženo z italského originálu Un "giusto" ritrovato. Karel Weirich: la Rezistenza civile e il salvataggio degli ebrei in Italia (2007). Život K. Weiricha (1906-1981) zůstal donedávna neznámý jak české, tak italské veřejnosti. Pracoval jako novinář, stenograf a účetní. Od r. 1935 působil jako vatikánský korespondent ČTK. Během druhé světové války se mu z Říma podařilo jedinečným způsobem organizovat pomoc pro pronásledované Židy pocházející z Československa. Ohniskem jeho aktivit byl koncentrační tábor Ferramonti di Tarsia v Kalábrii, kde bylo zadržováno několik set československých Židů, pasažérů ztroskotané lodi Pentcho, jež mířila do Palestiny. Sám kvůli tomu skončil v koncentračním táboře, ale před smrtí ho zachránilo osvobození tábora Američany a konec války. Kniha popisuje, jak konkrétně své aktivity ve prospěch Židů rozvíjel, a dává do kontextu lokální události s dějinami holocaustu a protifašistického odboje. Obsahuje i cenné archivní materiály (fotografie, tajné zprávy o situaci v Protektorátu Čechy a Morava, seznamy zachráněných aj.) a podrobnosti o tom, jakými kanály pomoc proudila a kdo se na ní podílel.
ISBN 978-80-7195-827-7
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015, Ed. Osudy, sv. 59, 1. vyd., brož., 142 s., 24 s. obr. příl., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, bibliografie
$13.90


POLITIKA / POLITICS

101.
Árnason, Jóhann Páll; Hlaváček, Petr; Troebst, Stefan et al.:
Mitteleuropa? : zwischen Realität, Chimäre und Konzept
Ed. Petr Hlaváček. Existuje ještě kulturně-politický fenomén "Mitteleuropa"? Jakou úlohu by mohly středoevropské státy hrát v rámci Evropské unie? Jak středoevropské tradice rezonují na východě a západě Evropy? Mnoho témat a ještě více otázek! V říjnu 2011 zorganizovalo Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, Institutem pro Podunají a Střední Evropu ve Vídni a Rakouským kulturním fórem v Praze stejnojmennou mezinárodní konferenci. Z několika referátů pak vznikly rozšířené studie, k nimž editor připojil ještě několik dalších pojednání předních českých i zahraničních odborníků. Vznikla tak německo-anglická kolektivní monografie, v níž je mnohovrstevnatý fenomén střední Evropy nahlížen z české, rakouské, německé, maďarské, polské i globální perspektivy. Částečně anglický text.
ISBN 978-80-7308-549-0 (UK); 978-80-7007-432-9 (F)
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta - Filosofia, 2015, Ed. Europaeana Pragensia, sv. 7, 1. vyd., brož., 204 s., mapy, bibliografické odkazy
$14.00

102.
Fiala, Petr:
Na konci bezstarostnosti : co nechceme slyšet o Evropě, národních zájmech a zahraniční politice

/ At the End of Carelessness : what we do not want to hear about Europe, national interests and foreign policy.
Významný český politolog reaguje souborem originálních esejů na krizi Evropy a oslabení Západu a výzvy, před kterými stojí evropská společnost. Přehledně popisuje také problémy naší zahraniční politiky, které svými vnitřními spory a nekoncepčností způsobuje stávající vláda. Bohužel se tak děje v době, kdy je Evropa, a s ní i Česká republika, ohrožena novým nebezpečím radikálního islámu a vzhledem k ukrajinské krizi hovoří někteří diplomaté dokonce o malé studené válce. Autor (*1964), předseda Občanské demokratické strany a emeritní rektor Masarykovy univerzity, předkládá jasné argumenty, proč se česká politická reprezentace musí rychle začít chovat tak, aby Češi měli zahraniční politiku, jakou si zaslouží a potřebují.
ISBN 978-80-7485-038-7
Brno : Barrister & Principal, 2015, 1. vyd., brož., 146 s., poznámky
$13.90

103.
Havlík, Vlastimil a kol.:
Volby do Poslanecké sněmovny 2013
/ Parliamentary Elections 2013.
Kniha komplexním způsobem analyzuje volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013, které byly výjimečné z několika důvodů. Jejich vypsání bylo vyústěním politické krize spojené s pádem vlády Petra Nečase, přičemž nečekanost předčasných voleb dala politickým stranám jen limitovaný čas na přípravu volebních programů, vytvoření strategie pro volební kampaně a sestavení kandidátních listin. Samotné výsledky voleb lze potom charakterizovat především pokračující destabilizací spočívající v rekordním poklesu podpory etablovaných stran a nástupu stran nových.
ISBN 978-80-210-7147-6
Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014, Ed. monografie, sv. 57, 1. vyd., brož., 347 s., tabulky, grafy, mapy, bibliografie, jmenný rejstřík, medailony autorů, English summary
$27.90

104.
Janýr, Přemysl:
Aby se tu dalo žít : výběr textů publikovaných v Britských listech, sv. 1
/ So that We Could Live Here : a selection of texts published in the British Journal, vol. 1.
Autor (*1949) studoval publicistiku a sociální vědy na Karlově univerzitě v Praze, ze studia byl vyloučen v roce 1975. Podepsal Chartu 77, spoluzaložil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1978 odjel s rodinou do Vídně a následně mu bylo odňato československé státní občanství. V Rakousku pracoval převážně v oboru IT. Věnuje se několika občanským iniciativám jako Forum pro česko rakouský dialog či Národy Podyjí v Mikulově. Od roku 2003 do roku 2014 přispíval zejména do internetového deníku Britské listy.
ISBN 978-80-86057-98-9
Středokluky : Zdeněk Susa, 2014, 1. vyd., brož., 317 s., jmenný rejstřík
$20.30

105.
Kopeček, Lubomír:
Deformace demokracie? : opoziční smlouva a česká politika 1998-2002
/ Deformation of Democracy? : opposition agreement and Czech politics in 1998-2002.
Práce známého politologa se zabývá analýzou Opoziční smlouvy z července 1998. Sociální a občanští demokraté podepsali dokument, který čtyři roky ovlivňoval českou politiku a představoval tak nejkontroverznější politickou dohodu od zrodu České republiky. Autor zkoumá pestrý a někdy rozporný komplex politických aktérů, spojenectví, reakcí a averzí, který tehdy formoval českou politiku. Kniha navazuje na titul Éra nevinnosti : česká politika 1989-1997 (2010).
ISBN 978-80-7485-031-8
Brno : Barrister & Principal, 2015, 1. vyd., váz., 336 s., čb foto, poznámky, bibliografie, jenný rejstřík, English summary
$20.90

106.
Rovenský, Jan a kol.:
25 let poté : Klaus, Pithart, Rychetský a Zeman v rozhovorech o společnosti a politice
/ 25 Years after : Klaus, Pithart, Rychetský and Zeman talks about society and politics.
Čtyři čeští státníci, čtyři rozhovory, čtyři unikátní pohledy na novodobé dějiny. Kniha rozhovorů s V. Klausem, P. Pithartem, P. Rychetským a M. Zemanem vychází při příležitosti 25. výročí sametové revoluce v Československu. Rozhovory líčí nejen vzpomínky těchto osobností na listopad 1989, na klíčové milníky posledního čtvrtstoletí (ekonomická transformace, rozpad Československa, vstup do Evropské unie, posuny ve stranickém systému, role V. Havla), ale přinášejí i zamyšlení, co nám 25 let svobody přineslo i vzalo.
ISBN 978-80-7007-424-4
Praha : Filosofia, 2014, 1. vyd., brož., 325 s., portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$18.20


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

107.
Archivum amicus historici est : sborník k životnímu jubileu Hany Jordánkové
Ed. Radana Červená. Archivářka Hana Jordánková (*1955) je dlouholetou pracovnicí Archivu města Brna, autorkou řady článků a studií a spoluautorkou monografií. V centru její odborné pozornosti je Brno raně novověkého období.
ISBN 978-80-86736-40-2
Brno : Archiv města Brna, 2015, 1. vyd., brož., 604 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, German summaries
$28.90

108.
Dvě století nacionalismu : pocta prof. Janu Rychlíkovi
/ Two Centuries of Nationalism : a tribute to prof. Jan Rychlík.
Ed. Michal Macháček. Významné životní jubileum profesora J. Rychlíka (*1954) je vhodnou příležitostí k připomenutí osobnosti tohoto předního českého historika se širokým tvůrčím záběrem i zajímavým životním příběhem. Výroční sborník obsahuje biografickou část, která zahrnuje příspěvky vzpomínkového charakteru, oslavencovu rozsáhlou bibliografii, rozhovory, ukázky z publicistické práce a fotografickou přílohu. Druhou část knihy tvoří odborné příspěvky kolegů a přátel - historiků, kteří tímto způsobem chtěli vzdát hold jubilantovi. Za hlavní téma textů byl, nikoliv náhodou, zvolen fenomén nacionalismu, problematika, kterou se J. Rychlík dlouhodobě zabývá. Prostor však dostávají i další témata. Částečně slovensky, rusky a anglicky.
ISBN 978-80-87782-35-4
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, 2014, Ed. Ad honorem eruditorum, sv. 3, 1. vyd., brož., 429 s., 25 s. bar. obr. příl., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů
$25.20

109.
Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie, roč. 13 / 2014
/ Historical Photography : a collection for presentation of historical photography, vol. 13 / 2014.
Eds. Emilie Benešová, Naděžda Urbánková. Ročenka přináší informace o fotografických souborech uložených v archivech, muzejích a galeriích.
ISSN 1213-399X; ISBN 978-80-7469-029-7 (NA); 978-80-86413-06-8 (TMB)
Praha - Brno : Národní archiv - Technické muzeum v Brně, 2014, 1. vyd., brož., 123 s., čb foto, English summaries
$13.40

110.
Historická kniha mého srdce
/ A History Book Close To My Heart.
Ed. Jiří Hanuš. Originální soubor textů, jež jsou věnovány osobnostem historického řemesla, těm, kteří dlouhodobě inspirují naši současnost svým dílem. K vytvoření těchto esejů byli přizváni lidé z různých vědních oborů a českého kulturního života. Jejich volba byla svobodná: podmínkou byl žánr a výběr knihy, k níž by měli bytostný vztah. Autoři esejů: T. Borovský, P. Fiala, J. Hanuš, M. Křížová, F. Mikš, J. Mlejnek, D. Nečasová, T. Noble, J. Pernes, I. Ryčlová, J. Suk, J. Šaur, J. Štefan, R. Švaříčková Slabáková, D. Tinková, M. Uhde, R. Vlček, J. Vokoun, M. T. Zikmund.
ISBN 978-80-7325-354-7
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 219 s., bibliografické odkazy, medailony autorů, English summary
$15.40

111.
Města ve středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí = Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als Forschungsthema in der letzten zwanzig Jahren = Towns and Cities in the Middle Ages and the Early Modern Period as a Research Topic over the past two Decades.
Eds. Olga Fejtová a kol. Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Německy.
ISBN978-80-86852-57-7 (AHMP); 978-80-7414-709-8 (FF UJEP); 978-80-87271-95-7 (S)
Praha - Ústí nad Labem - Dolní Břežany : Archiv hlavního města Prahy - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta - Scriptorium, 2013, Ed. Documenta Pragensia XXXII/1, 1. vyd., brož., 596 s., ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, English summaries
$23.10

112.
Útisk - charita - vyloučení : sociální 19. století : sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 27. 2. - 1. 3. 2014
/ Oppression - Charity - Exclusion : the social 19th century.
Eds. Zdeněk Hojda, Marta Ottlová, Roman Prahl. Během 19. století se v důsledku průmyslové revoluce a rozvoje kapitalismu rozpadl tradiční svět "malých struktur". Došlo k rozsáhlým sociálním proměnám, prudce se zvýšil počet lidí žijících v bídě a sociálně vyloučených. Sborník se věnuje některým málo zkoumaným fenoménům: individuální charitě (nadace rodiny Klarů, V. Náprstek), kolektivní dobročinnosti i počátkům obecní a státní sociální politiky. Rovněž tematizuje "vylučování" z většinové společnosti a represe uplatňované vůči "nepřizpůsobivým" skupinám obyvatel a jedincům. Dotýká se také rozmanitých forem reflexe sociální problematiky, případně sociální sebereflexe v umění.
ISBN 978-80-200-2460-2
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., brož., 391 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English summaries
$31.50

113.
Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava
/ War Year 1943 in Occupied Europe, and the Protectorate of Bohemia and Moravia.
Ed. Pavel Zeman. Studie v tomto sborníku zasazují události r. 1943 do širšího kontextu německé okupační politiky v Evropě se zvláštním přihlédnutím k vývoji v Protektorátu Čechy a Morava. Mimořádná pozornost je věnována vedle odboje na Slovensku v roce 1943 a partyzánského hnutí ve východním Polsku, v Bělorusku a na Ukrajině i válečnému vývoji v průběhu tohoto roku a československému příspěvku k válečným aktivitám antihitlerovské koalice na východní i západní frontě. Další studie pojednávají o situaci domácího protinacistického odboje v roce 1943, o vzdělávacích aktivitách ÚSTR na poli protektorátní historie a protižidovské politiky či o každodenním životě malého města na okraji třetí říše viděném optikou městského fotografického ateliéru.
ISBN 978-80-87912-18-8
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 1. vyd., brož., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, English summaries
$7.70

114.
Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami
/ Science and Technology in the Czech Lands between World Wars.
Ed. Jana Kleinová. Kolektivní monografie nahlíží do světa techniky a společnosti ve vymezeném období. Zabývá se přírodní vědou, farmacií a lékařstvím, průmyslovou výrobou a stavebnictvím, dopravou, památkovou péčí, vojenskou technikou a vojenským zdravotnictvím. Částečně slovenský text.
ISBN 978-80-7037-245-6
Praha : Národní technické muzeum, 2014, Ed. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 39, 1. vyd., brož., 429 s., il., mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie a bibliografické odkazy, English summaries
$24.50


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

115.
Fidler, Jiří:
Na zrazeném nebi : Encyklopedie československého vojenského letectva za branné pohotovosti státu na podzim 1938
/ On Betrayed Heaven : Encyclopedia of the Czechoslovak Air Force for the state of emergency in autumn 1938.
Problematika branné pohotovosti státu na podzim 1938 nebyla doposud dostatečně zpracována. Kniha se zabývá pouze jedním tematickým výsekem dané problematiky, ale rozebírá jej v časovém úseku od září do prosince 1938. To je proti předchozím zpracováním výraznou změnou, jež násobí hodnotu publikace, neboť údaje v ní uvedené dosahují vysokého stupně komplexnosti. Lze tvrdit, že značná část zde uvedených informací byla zatím známa jen několika odborníkům, v takto ucelené podobě je však dostáváme do rukou poprvé.
ISBN 978-80-7277-532-3
Praha : Libri, 2015, 1. vyd., váz., 432 s., čb foto, mapy, přílohy, bibliografie
$27.30


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

116.
Armand, Louis:
Helixtrolysis : Cyberology and the Joycean "Tyrondynamon Machine".

It is an intriguing feature of cybernetics, cognitive science, psychoanalysis, critical theory & particle physics that at key moments in their recent evolution their major practitioners have turned to the work of one particular "experimentalist" writer, James Joyce, in whose key works - Ulysses & Finnegans Wake - they have sought an articulation of the emergent virtuo-real universe which since the mid-20th century we have increasingly come to inhabit. From these two books have directly been drawn the name for the fundamental constituent of the nucleon (Murray Gell-Mann's quark), a new model of cognition (Daniel Dennett's Joycean machine), a radical cybernetic conception of language (Jacques Derrida's Joyceware), a psycho-analytical paradigm (Jacques Lacan's sinthome), & the foundations of post-War media theory (Marshall McLuhan's Gutenberg Galaxy, originally called The Road to Finnegans Wake).This volume examines a series of counter arguments to the conventional account of literary cybernetics in light of developments which have accompanied the encounter between critical theory and cultural studies, namely ‚hypertextuality' and ‚posthumanism.' In each instance, the continuing legacy of Joyce's works is examined in detail.
ISBN 978-80-7308-539-1
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Litteraria Pragensia, 1. vyd., brož., 256 s., bibliografické odkazy
$17.50

117.
Blažíček, Přemysl:
Knihy o epice : Naši ; Švejk ; Zbabělci
/ Books on Epic.
Uspořádal, k vydání připravil, komentářem opatřil, konkordance (Naši a Osudy) a rejstřík zpracoval Michael Špirit. Konkordanci ke Zbabělcům sestavila Ladislava Brožová. Svazek obsahuje tři autorovy (1932-2002) knihy napsané v 80. a 90. letech 20. století a vydané v letech 1991 (Haškův Švejk) a 1992 (Epičnost a naivita Holečkových Našich a Škvoreckého Zbabělci). Shrnutí do jednoho svazku je dáno chronologií vzniku všech tří prací i faktem, že jde o monografie o románových dílech. Edice navazuje vydavatelsky a typograficky na soubor Blažíčkových časopiseckých studií a článků Kritika a interpretace (2002) a především na společné vydání autorových knih o básnících, psaných v 60. a 70. letech, Sebeuvědomění poezie a Poezie Karla Tomana (Knihy o poezii, 2011). Třídílný projekt, který se tímto svazkem uzavírá, tak přináší v jednotné vydavatelské péči autorovo kompletní dílo, které v české literární vědě představuje ojedinělé vykladačské úsilí.
ISBN 978-80-7474-103-6
Praha : Triáda, 2014, Ed. Paprsek, sv. 23, 1. vyd., brož., 583 s., konkordance, jmenný rejstřík
$31.40

118.
Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948 : diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu
/ The Czech and German Peasant in the Mirror of Fiction 1848-1948 : discourse between history and literary science on the theme of the peasant and borderer novel.
Eds. Eduard Kubů, Jiří Šouša, Aleš Zářický. Selský román a jeho specifická odnož - román hraničářský - náležely v závěru 19. a v první polovině 20. století k velmi oblíbeným žánrům, které se mohly chlubit širokou čtenářskou klientelou. Vedle obvyklých ambic literárně uměleckých a zábavně kratochvilných však měly i ambice neliterární, lidovýchovné či etnograficko-vlastivědné, ale především usilovaly o formování a upevnění stavovských a nacionálních identit. Jsou proto tradičně předmětem rozličných interpretací, ba dezinterpretací. Tým českých a německých literárních vědců a historiků i specialistů v dalších společenských vědách nabízí nezaujatý diskursivní vhled do obrazu středoevropského venkova a jeho konfliktů odehrávajících se v literárním světě.
ISBN 978-80-7363-641-8 (D); 978-80-464-671-3 (OU)
Praha - Ostrava : Dokořán - Ostravská univerzita, 2014, Ed. Bod, 1. vyd., váz., 745 s., ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, rejstříky English summary
$41.90

119.
Český strukturalismus v diskusi
/ Czech Structuralism in Debate.
Ed. Ondřej Sládek. Antologie představuje reprezentativní výbor z široké diskuse o českém strukturalismu, kterou vedli západní literární vědci v 70./80. letech 20. století. Jedná se například o články E. Holensteina, P. Grzybeka, W. F. Schwarze, H. Schmidové, W. Steinerové, T. G. Winnera, P. V. Zimy a dalších. Svazek obsahuje patnáct studií, v nichž se zahraniční literární teoretici a historici zabývají českým strukturalismem buď z hlediska širších vědeckých, kulturních a historických kontextů, nebo se úžeji zaměřují na poetiku, sémiotiku a estetiku Jana Mukařovského a Romana Jakobsona. Antologie je doplněna medailonky autorů a doslovem mapujícím dějiny zahraniční recepce a hlavní témata diskusí o českém strukturalismu.
ISBN 978-80-7294-969-4
Brno : Host, 2014, Ed. Strukturalistická knihovna, sv. 16, 1. vyd., váz., 396 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$24.40

120.
Činátlová, Blanka:
Odradky : věc a věcnost v literatuře

/ Odradky: a matter and pragmatism in literature.
Eseje shromážděné v této knize se pohybují na pomezí literární a kulturní antropologie. Zabývají se analýzou věcí jako metafor vědění a vyprávění, vztahem mezi jazykem, tělesností a věcností, a způsoby, jimiž se literární "věcnost" podílí na konstituování osobní a kulturní paměti. Autorka věnuje pozornost dílčím tématům, motivům a žánrům, v nichž se obrazy věcí a věcnosti koncentrují. Materiálovým východiskem jsou převážně texty středoevropské literatury (samotný název knihy odkazuje k postavě z povídky Franze Kafky).
ISBN 978-80-87855-24-9
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015, 1. vyd., brož., 219 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$17.40

121.
David, Jaroslav; Mácha, Přemysl:
Názvy míst : paměť, identita, kulturní dědictví
/ Names od Places : memory, identity, cultural heritage.
Kniha se zabývá nejen obecnými aspekty vztahu zeměpisných jmen k historii a konkrétnímu místu a jeho paměti, ale také jejich úlohou v komunikaci a formování lokální identity. Pozornost věnuje rovněž vzájemné interakci současné standartizované a nestantartizované, takzvané živé toponymie. V neposlední řadě představuje zeměpisná jména jako významnou součást kulturního dědictví a zamýšlí se nad způsoby jejich ochrany.
ISBN 978-80-7491-425-6 (H); 978-80-7464-503-7 (OU)
Brno - Ostrava : Host - Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., váz., 238 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English, Polish and German summaries
$20.90

122.
Dobiáš, Dalibor a kol.:
Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885)
/ Královédvorský and Zelenohorský Manuscripts, and Czech Science (1817-1885).
Soubor studií s komentovanou antologií textů představuje a dokumentuje proměny vztahu české společnosti k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskému v letech 1817-1885. Kniha hledá odpověď na otázky, jak Rukopisy a jejich obrazy původní, přirozené české společnosti a kultury fungovaly při formování novodobého českého národa v 19. století v dialogu s Evropou a jakou dynamikou se řídily výklady Rukopisů a následně spory o jejich autenticitu. Sleduje tak téměř sedmdesát let diskusí a končí v předvečer zásadní kritiky Rukopisů jako novodobých falz, s níž vystoupili r. 1886 T. G. Masaryk a jeho spolupracovníci v časopise Athenaeum.
ISBN 978-80-200-2421-3
Praha : Academia, 2014, Ed. Literární řada, 1. vyd., váz., 934 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstříky, English and Russian summaries
$48.30

123.
Fischer, Otokar:
Literární studie a stati, sv. I.
/ Literary Studies and Essays, Vol. I.
Ed. Josef Čermák. Nejvýznamnější představitel české germanistiky v období před druhou světovou válkou O. Fischer (1883-1938) se rovněž podstatně zapsal do dějin literárněvědné bohemistiky a oboru propojujícího zájmy obou filologií, germano-bohemistiky, výraznou pozornost věnoval otázkám teatrologickým. Během pětatřicetileté odborné kariéry zveřejnil bezmála tři tisíce příspěvků ve vědeckých publikacích, sbornících, časopisech i v denním tisku, psaných kromě češtiny též v němčině a francouzštině. Svazek obsahuje: Problémové studie ; Práce bohemistické ; Studie s tematikou českoněmeckou.
ISBN 978-80-7308-535-3
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., váz., 584 s., jmenný rejstřík
$30.80

124.
Fischer, Otokar:
Literární studie a stati, sv. II.
/ Literary Studies and Essays, Vol. II.
Ed. Josef Čermák. Druhý svazek obsahuje tyto části: Práce germanistické ; Studie a stati o ostatních literaturách, práce komparativní a články o překladech ; Studie k otázkám formy a Literární publicistika.
ISBN 978-80-7308-536-0
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 638 s., jmenný rejstřík
$30.80

125.
Fořt, Bohumil:
Fikční světy české realistické prózy
/ Fictionals Worlds of the Czech Realist Prose.
Kniha organicky propojuje literárněteoretický rámec fikčních světů s tradičním literárněhistorickým konceptem realistické prózy v kontextu české literatury. Monografie je rozdělena do tří částí: první shrnuje obecné úvahy o ustavení konkrétního žánru realistického románu, a to jak v souvislostech obecně uměleckých, tak v konkrétních souvislostech literárněhistorických a poetologických. Druhá část se soustřeďuje na kontext české realistické prózy konce 19. století, nahlížený ve vývojových souvislostech a proměnách české prózy 18. a 19. století. Třetí část je věnována sociálním a socialistickorealistickým fikčním světům, fikčním světům českého psychologického románu a konečně i specifikům fikčních světů českých románů vědecko-fantastických.
ISBN 978-80-7470-078-1
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., váz., 203 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$17.20

126.
Kettnerová, Václava:
Lexikálně-sémantické konverze ve valenčním slovníku
/ Lexical-Semantic Conversion in the Valence Dictionary.
Větné konstrukce typu Naložit seno na vůz - Naložit vůz senem představují od fillmorovské sémantizace syntaxe ve 2. polovině 60. let stěžejní lingvistické téma. Kniha zasazuje danou problematiku do kontextu dalších změn ve valenční struktuře českých sloves, a je tak cenným příspěvkem k analýze těchto konstrukcí. Vztah mezi probíranými konstrukcemi, označený zde jako vztah lexikálně-sémantické konverze, je charakterizován jak po stránce syntaktické, tak sémantické a je bohatě exemplifikován korpusovým materiálem. Výsledky analýzy jsou promítnuty do slovníkových hesel sloves a do explicitních pravidel pro popis změn v jejich syntaktické realizaci. Na příkladu lexikálně-sémantických konverzí je tak ilustrována nutnost úzké spolupráce slovníku a gramatiky při popisu jazykových jevů na syntakticko-sémantickém rozhraní.
ISBN 978-80-246-2623-9
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 280 s., tabulky, bibliografie, rejstřík, English summary
$22.40

127.
Košnarová, Veronika:
Kouzelník s hračkami, hledač nových krás : básnické dílo Josefa Bartušky v kontextu tvorby skupiny Linie a meziválečné avantgardy
/ Magician with Toys, Seeker of New Beauties : poetry of Josefa Bartuška in the context of the creation of the group Linie, and the interwar avant-garde.
Kniha se věnuje zajímavé, byť málo připomínané kapitole z dějin české avantgardy, jihočeské skupině Linie, která působila ve 30. letech 20. století v Českých Budějovicích, a především literární tvorbě jejího ústředního představitele Josefa Bartušky (1898-1963). Pro zpracování rozsáhlého materiálu, různorodého z hlediska prostředků i stylů, s nimiž linisté pracovali, přitom autorka zvolila adekvátní přístup kombinující tematický pohled a chronologii. Přínosné jsou i obecněji pojaté exkurzy, které látku zasazují do širšího kontextu zejména meziválečné avantgardy.
ISBN 978-80-86964-10-2
České Budějovice : Jihočeská vědecká knihovna, 2015, 1. vyd., brož., 197 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English and French summaries
$13.70

128.
Králíková, Andrea:
Autorské tváře v knižních zrcadlech : obrazy autorů současné české literatury v perspektivě kulturního transferu
/ Images of Authors in Contemporary Czech Literature in Cultural Transfer.
Kniha se zaměřuje na nezanedbatelný fenomén současného literárního a mediálního provozu, jakým je obraz autora.
Obsahuje případové studie, v nichž jsou rozpracovány čtyři rozdílné autorské typy současné české literatury: Jáchym Topol, Petra Hůlová, Jaroslav Rudiš a Miloš Urban. Autorka podrobuje analýze jejich recenzní přijetí a mediální diskurs podílející se na tvorbě jejich "autorské tváře". Součástí těchto studií je i srovnání s výraznými rysy recepce v německém jazykovém a kulturním prostoru.
ISBN 978-80-87855-25-6
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015, 1. vyd., brož., 251 s., čb foto, faksimile, bibliografie, poznámky, English summary
$17.40

129.
Na okraj Kroniky české
/ On the Edge of the Hájek's Czech Chronicle.
Ed. Jan Linka. Soubor jedenácti studií představuje první monografii věnovanou Kronice české Václava Hájka z Libočan (1541), jednomu ze základních děl starší české literatury. Hájkova kronika byla až do 19. století jednou z nejčtenějších českých knih vůbec, čerpali z ní mnozí novodobí čeští spisovatelé a básníci a i pro dnešní historiky stále zůstává zdrojem cenných informací. Základem studií byly příspěvky přednesené na stejnojmenné konferenci, konané v ÚČL AV ČR v listopadu 2013. Autoři se zamýšlejí nad historickými, literárními a jazykovými aspekty kroniky - zabývají se přírodními a archeologickými lokalitami, které Hájek znal, zeměpisnými názvy, Hájkovou interpretací husitského a pohusitského období, závislostí Jiráskových Starých pověstí českých na Hájkovi apod.
ISBN 978-80-200-2432-9
Praha : Academia, 2015, Ed. Studia Hageciana, sv. I, 1. vyd., váz., 252 s., 8 s. bar. obr. příl., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summaries
$34.70

130.
Pražská škola v korespondenci : dopisy z let 1924-1989
/ Prague School in correspondence : letters from the years 1924-1989.
Eds. Marie Havránková, Vladimír Petkevič. Pražská škola se stala ve světové lingvistice 20. století pojmem: na základě Kurzu moderní lingvistiky Ferdinanda de Saussura a z poznatků ruského formalismu spoluutvářela a šířila strukturalismus jako moderní, dynamický směr bádání jak v lingvistice, tak v literární vědě. Její představitelé, zakládající členové Pražského lingvistického kroužku pořádali odborné přednáškové schůze, vydali řadu publikací i s mezinárodní účastí a zúčastnili se také široké vědecké diskuse na celoevropských kongresových setkáních. Svazek představuje epistolární klenoty domácích i zahraničních vědců nebo českých avantgardních umělců, adresovaných zakládající pětici vědců. Ve výboru 581 dopisů psaných ve světových i dalších slovanských jazycích přináší to nejcennější, co se v dopisech k vědeckému odkazu školy uchovalo.
ISBN 978-80-246-2742-7
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 796 s., přílohy, bibliografie, jmenný rejstřík
$41.30

131.
Radost z jazyků : sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka
/ The Joy of Languages.
Eds. Vladimír Petkevič, Ana Adamovičová, Václav Cvrček. Profesor F. Čermák (*1940) je naším nejvýznačnějším odborníkem na problematiku lexikologie, lexikografie a frazeologie. Je zakladatelem české korpusové lingvistiky: jeho zásluhou vznikl Ústav Českého národního korpusu. Sborník obsahuje příspěvky zabývající se lexikologií, frazeologií, korpusovou lingvistikou, ale také jazykovou kulturou či morfologií, čímž reflektuje košatost vědecké osobnosti prof. Čermáka a jeho široký rozhled po jazycích a jazykovědě.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 20, 1. vyd., brož., 411 s., ilustrace, tabulky, bibliografie, faksimile
$20.90

132.
Terrain : essays on the new poetics.
Eds. David Vichnar, Olga Pek. Within our global-local environment there reverberates a polyphony of realities that are inter-actual, intersecting, constantly contested, and always in the process of assuming new forms, forming new hybrids, taking new plunges in transversal directions. The essays collected in the present volume have been written in and between London, Paris, Berlin and Prague and first appeared in the arts and poetics magazine VLAK. As such, the essays position themselves "in between" - internationally, interculturally, and intertextually - in order to present the first tentative mapping of the new poetics terrains. Contributors include: Guillermo Suarez Ara, Matthew Hall, Louis Armand, Jeroen Nieuwland, D. Vichnar & O. Pek.
ISBN 978-80-7308-526-1
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Litteraria Pragensia, 1. vyd., brož., 208 s., ilustrace, bibliografické odkazy
$17.50

133.
Texty v oběhu : antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře
/ Texts in Circulation : anthology of cultural materialist approaches to literature.
Eds. Richard Müller, Josef Šebek. Kniha je věnovaná materialistickému myšlení o literatuře a kultuře, které se především v anglo- a frankofonním prostředí rozvíjí od 70. let po dnešek. Obsahuje jak výrazně teoreticky zaměřené práce, tak studie věnované konkrétním historickým otázkám. Všechna témata doprovázejí osvětlující úvodní texty a celou knihu uvádí studie přibližující základní pojmy a jejich vývoj v kontextu domácí literárněteoretické tradice. Na knize se podílel tým odborníků z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR a z Filozofické fakulty a Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
ISBN 978-80-200-2447-3
Praha : Academia, 2014, Ed. Literární řada, 1. vyd., brož., 723 s., biblografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$48.70

134.
Topor, Michal:
Berlínské epizody : příspěvek k dějinám filologie v Čechách a na Moravě 1878-1914

/ Berlin Episodes : a contribution to the history of philology in Bohemia and Moravia 1878-1914.
Kniha zkoumá prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů pocházejících z Čech a Moravy. Právě díky jejich svědectvím přináší zásadní informace k poznání základů filologických oborů jak v českých zemích, tak v berlínském univerzitním prostředí, a to v době jejich zásadních proměn, hledání a nalézání moderních metodologických přístupů.
ISBN 978-80-87899-13-7
Praha : Institut pro studium literatury, 2015, 1. vyd., brož., 396 s., bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$23.70

135.
Trávníček, Jiří:
Překnížkováno : co čteme a kupujeme (2013)

/ What We Read and Buy (2013).
Kniha vychází z výsledků třetího statistického výzkumu čtenářů a čtení v ČR, který organizovala v roce 2013 Národní knihovna spolu s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Hlavním tématem výzkumu je knižní trh - kolik knih kupujeme, kolik za ně vydáváme, podle čeho si je vybíráme, proč je nekupujeme, které instituce známe. V knize dochází i na čtení, čtení digitální, veřejné knihovny, oblíbené knihy a mnohé další.
ISBN 978-80-7491-256-6 (H); 978-80-7050-637-0 (NK)
Brno - Praha : Host - Národní knihovna, 2014, 1. vyd., brož., 190 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$17.40

136.
Vašica, Josef:
Literární památky epochy velkomoravské : 863-885

/ Literarature of the Great Moravia Era : 863-885
K vydání připravila, poznámky a bibliografii doplnila Zoe Hauptová ; studii o životech Konstantina a Metoděje napsal Vladimír Vavřínek ; staroslověnské texty přeložil Josef Vašica. Ideální kombinaci literárněvědné studie s texty významných cyrilometodějských děl stále představuje dílo jednoho z našich nejvýznamnějších slavistů J. Vašici (1884-1968). V úvodní studii hovoří autor dokonce o "velkomoravské literární škole", která zvláště ve druhém období Metodějova arcibiskupství (874-885) rozvinula bohatou překladatelskou i původní činnost, a rozebírá jednotlivá její díla. Následují literární překlady většiny děl vzniklých v okruhu velkomoravské literární školy. Překlady jsou obsahově přesné, vynikají vytříbeným jazykem a jsou i dnes velmi čtivé.
ISBN 978-80-7429-217-0
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Kulturní historie, 3. opr. vyd., váz. 364 s., 16 s. obr. příl., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$24.40

137.
Voit, Petr:
Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. I, Severinsko-kosořská dynastie 1488-1557

/ Printing in the Bohemian Lands between the Late Gothic and the Early Renaissance Periods. I, the Severin-Kosořský Dynasty (1488-1557).
Cílem práce je ukázat, jakými způsoby český gotický knihtisk přerůstal do raně renesančního řemesla a jak se během tohoto procesu měnila literární a vydavatelská scéna a s ní i čtenářská obec. Tiskaři severinsko-kosořské dynastie tomuto zadání dobře vyhovují, protože se výrobě a distribuci tištěné knihy věnovali po dlouhé období a neměli až do dob melantrišsko-adamovské rodiny jinou dynastickou konkurenci. Autor (*1956) je odborným pracovníkem a pedagogem v oboru knižní kultura s přesahem k literární historii a bibliografii. Jeho publikace Encyklopedie knihy byla označena "Slovníkem roku 2007", nominována do soutěže Magnesia Litera (2007) a v červnu 2007 oceněna "Výroční cenou Českého literárního fondu" v oblasti vědecké literatury za rok 2006.
ISBN 978-80-86791-98-2
Praha : Koniasch Latin Press (KLP), 2013, 1. vyd., váz., 463 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$64.10


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

138.
Adámek, Jan a kol.:
Katedrála sv. Mikuláše v Českých Budějovicích
/ St Nicholas Cathedral in České Budějovice.
Knihu o českobudějovickém městském farním kostele, který se v r. 1785 stal katedrálou nově vzniklé českobudějovické diecéze, napsal tým zahrnující odborníky v široké škále specializací od památkářství a historie umění až po archivnictví, archeologii a teologii. Je založena na průzkumu různých typů písemných a ikonografických pramenů, archeologicky zmapovaných situací a analýze stavebních prvků dochovaných ze všech etap vývoje stavby.
ISBN 978-80-85033-54-0
České Budějovice : Národní památkový ústav, 2014, Ed. Miscellanea, sv. 11, 1. vyd., brož., 271 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, bibliografie, plány, jmenný rejstřík, English summary
$27.30

139.
Achrer, Josef; Lu Peng; Wu Yi:
Achrer
Kniha je záznamem vývoje umělcova díla: od Krajin až po aktuální témata cyklů Poškozené informace a Data. Její neobvyklý formát a grafická úprava Z. Zieglera dávají vyniknout obrazům a objektům a vedle reprodukcí jeho výtvarných děl se dostává prostoru i jeho vlastním textům. J. Achrerovi je velkou inspirací současná Čína. Je tedy jen přirozené, že se v publikaci k jeho dílu vyjadřují Číňané - významný historik umění Lü Peng a malíř Wu Yi. Umělcův pobyt v Číně zachycuje řada dokumentárních fotografií.
ISBN 978-80-87430-41-5
Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2015, 1. vyd. váz., bar. ilustrace, čb a bar. foto, biografie
$52.50

140.
Albertová, Helena:
Josef Jelínek
První svazek monografické řady navazující na přerušenou řadu publikací, kterou vydával Divadelní ústav v letech 1970-1989 v edici Režisér - scénograf. Svazek je věnován J. Jelínkovi (*1949), jehož tvorba kongeniálním způsobem propojuje vysoce uměleckou výtvarnou hodnotu s řemeslným zvládnutím profese. Vedle odborné studie obsahuje rozsáhlý soupis díla, dokumentující jeho tvorbu po celou dobu jeho čtyřicetiletého působení jak na území ČR, tak v zahraničí. Hlavním těžištěm publikace je bohatá obrazová část představující kostýmní a scénické návrhy z autorova osobního archivu a Scénografické sbírky IDU. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7008-337-6
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2014, Ed. Osobnosti české scénografie, sv. 1, 1. vyd., brož., 153 s., čb a bar. ilustrace, soupis divadelních prací
$15.40

141.
Alfréd Radok : 100
Ed. Honza Petružela. Publikace k stému výročí narození divadelního a filmového režiséra A. Radoka (1914-1976) představuje osmdesátku fotografií z osobního archivu rodiny Radokovy a z většiny divadelních inscenací a filmů z let 1940-1976. Snímky doplňují citace z kritických ohlasů, deníkových záznamů, rukopisů, reflexí i další literatury. Součástí knihy je disk se záznamem Radokova televizního filmu Šach mat z r. 1964.
ISBN 978-80-7008-335-2
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2014, 1. vyd., brož., 96 s., čb foto, DVD, biografické údaje, bibliografie
$8.40

142.
Architektura Hradce Králové na fotografiích Josefa Sudka
/ Hradec Kralové Architecture in the Photographs of Josef Sudek.
Eds. Jiří Zikmund, Ladislav Zikmund-Lender. Na přelomu 20. a 30. let 20. století provedl světoznámý fotograf J. Sudek (1896-1976) při dvou návštěvách Hradce Králové fotografickou dokumentaci zdejší architektury. Konvolut dochovaných fotografií je rozdělen na dvě části: tou první je zpracování historických památek na Starém městě, jako je kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 17. století nebo gotický chrám sv. Ducha. Druhou část tvoří soudobá moderní architektura, především architektonické skvosty puristické a konstruktivistické. Sudek fotografoval také veřejná prostranství. Tyto fotografie přidaly díky jeho poučenému pohledu a nebývalému citu k již existující architektuře nové hodnoty a jsou tak svébytným uměleckým dílem.
ISBN 978-80-905271-5-7
Hradec Králové : Zikmund, 2014, 1. vyd., váz., 116 s., čb a bar. foto, mapa, bibliografické odkazy, bibliografie, rejstřík, English summary
$23.00

143.
Bárta, Miroslav et al.:
The Tomb of the Sun Priest Neferinpu (AS 37).
Svazek se zaměřuje na mastabu Neferinpua (AS 37). Klade si za cíl prezentovat primární data a jejich základní analýzu a interpretaci, jež byly získány během výzkumu hrobky, který prováděl Český egyptologický ústav během dvou po sobě navazujících sezón v letech 2006 a 2007. Mastaba byla vybudována slunečním knězem a úředníkem Neferinpuem, který dosáhl vrcholu své kariéry v době panování Nyuserrea a Džedkarea. Tento díl obsahuje celkem patnáct kapitol, které pokrývají všechny aspekty historie mastaby: jména a tituly Neferinpua a jeho rodiny, architekturu, výzdobu, nálezy, graffiti, keramiku, modely kamenných nádob, antropologické a zoologické nálezy, artefakty pravděpodobně související s mastabou, 3D skenování vybraných předmětů, obličejovou rekonstrukci dvou jedinců včetně Neferinpua a rentgenovou Ramanovu spektroskopickou analýzu vybraných nálezů. Anglicky.
ISBN 978-80-7308-544-5
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Abusir XXIII, 1. vyd., váz., 247 s., čb a bar. foto, ilustrace
$78.70

144.
Bosák, Petr a kol.:
Proto : grafický design a současné umění
/ Therefore : graphic design and contemporary art.
Souborná publikace zkoumající grafický design s přesahem do současného umění je rozdělená do třech kapitol: Manifest - vytváří souvislosti mezi uměleckými intervencemi do veřejného prostoru, institucionální kritikou i obecněji postojem umělce ke společnosti a počiny z oblasti nakladatelství, časopisectví, ilustrace, plakátové tvorby nebo graffiti. Nečitelnost - ukazuje příklady dekonstrukce přesunu sdělení od formy k příjemci, víceznačnost tohoto metajazyka. Nesrozumitelnost a nečitelnost se stávají tématy autorů, kteří problematizují podstatu médií i lidské komunikace jako takové. Je to design - klade otázku, zda je grafik umělcem.
ISBN 978-80-86863-60-3 (VŠUP); 978-80-87259-22-1 (T); 978-80-905691-0-2 (Q)
Praha : Tranzit.cz - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze - Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013, 1. vyd., brož., 243 s., ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, rejstřík
$26.60

145.
Cichrová, Kateřina:
Vlámské tapiserie na zámcích Hluboká a Český Krumlov = Flemish Tapestries at the castles of Hluboká and Český Krumlov.
Tapiserie reprezentují jeden z nejušlechtilejších a nejkrásnějších řemeslných výtvorů, který kdy zdobil lidské příbytky. Zřejmě nejrozsáhlejší hradozámeckou kolekcí nástěnných koberců na území ČR se pyšní zámky Hluboká a Český Krumlov. Autorka přibližuje původ unikátní schwarzenberské sbírky a podrobně se věnuje jednotlivým tematickým kategoriím. Součástí souboru jsou tapiserie oslavující náměty biblické, mytologické, nechybí ani vyobrazené motivy rostlinné či zvířecí. Výjevy z vlámské každodennosti zachycuje oddíl věnovaný příslovím, pozornost zaslouží také tapiserie představující jezdeckou školu. Zvláštní místo mezi těmito díly bruselské provenience zaujímá soubor heraldických tapiserií, jehož rozsah se vyrovná i světovým sbírkám.
ISBN 978-80-87890-02-8
České Budějovice : Národní památkový ústav, 2014, Ed. Monumenta, 1. vyd., váz., 287 s., bar. foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$64.70

146.
Černický, Jiří:
Reálný minimalismus = Real Minimalism.
J. Černický (*1966) je český vizuální umělec, tvůrce experimentálních a intermediálních projektů. Kniha obsahuje sérii 300 "dokumentárních fotografií", které vznikaly během sedmi let v průběhu autorových cest po různých částech světa. Během těchto pobytů či putování se snažil dokumentovat minimalistické objekty nebo přesněji řečeno předměty, které se jim podobají. Pokoušel se dodržovat co nejužší a nejstriktnější tvarový výběr. Ten se finálně omezil pouze na objekty ve tvaru krychle a kvádru. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-154-7
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., brož., 219 s., bar. foto
$26.60

147.
Daněk, Petr:
Historické tisky vokální polyfonie, rané monodie, hudební teorie a instrumentální hudby v českých zemích do roku 1630 : se soupisem tisků z let 1488-1628 uložených v Čechách
/ Historical Prints of Vocal Polyphony, Early Monody, Music Theory, and Instrumental Music in the Bohemian Lands before 1630 (Supplemented with a List of Prints published between 1488 and 1628, now in Czech collections).
Práce prohlubuje znalosti o výskytu, významu a způsobech šíření a využití hudebního tisku v českých zemích v prvém století jeho existence, resp. v období od 80. let 15. století do r. 1630. Chronologické vymezení je dáno vznikem a prosazením hudebního tisku v Evropě na straně jedné, na straně druhé pak společenskopolitickým zlomem, který nastal v Čechách ve 20. letech 17. století, a také skutečností, že se během prvních 30 let 17. století zásadně proměňuje styl evropské hudby a v souvislosti s ním i způsob jejího záznamu a prezentace. Autor (*1957) je muzikolog, pedagog, interpret, překladatel a dramaturg.
ISBN 978-80-87773-13-0
Praha : Koniasch Latin Press (KLP), 2015, Ed. Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae. Series S (Subsidia), sv. 5, 1. vyd., váz., 223 s., 44 s. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$28.00

148.
Dostál, Martin:
Jiří Votruba
Nejnovější katalog pražského malíře a grafického designéra (*1946). Shrnuje tvorbu z posledních let a přináší typicky votrubovsky barevný svět, který se nese ve znamení postpop-artové i postdrippingové vizuality. Tou Votruba zkoumá svět kolem sebe, prostředí umění i spotřební reality.
ISBN 978-80-7437-152-3
Praha : Kant, 2014, 1. vyd., brož., 71 s., bar. ilustrace, soupis výstav
$19.60

149.
Drábek, Pavel:
Ponava : (Zmizelé řeky)
/ Ponava : (Disapeared rivers).
Čtvrtá celovečerní opera Ondřeje Kyase a Pavla Drábka pro Ensemble Opera Diversa. Ponava je jedna z mnoha zmizelých řek světa - těch, které protékají městem a překážejí. Takové jsou v Londýně, v Paříži, v Miláně, v Moskvě, v Praze, v Torontu… Ponava je odvrácenou tváří města. Je to fotografický negativ jeho příběhu. Ponava má ve svém toku vryty skryté městské dějiny…
ISBN 978-80-7443-113-5
Brno : Větrné mlýny, 2015, Ed. RozRazil - Současná česká hra, sv. 106, 1. vyd., brož., 68 s.
$3.40

150.
Dryje, František; Jařab, David; Solařík, Bruno:
Večery Analogonu, aneb Surrealistická abeceda
/ Analogon Evenings, or Surrealist Alphabet.
Výbor z libret divadelních skečů inscenovaných od r. 1998 dodnes na prknech několika pražských divadel vždy v jediném představení u příležitosti vydání nového čísla revue Analogon. Tyto dramatické miniatury představují agresivní i odlehčenou polohu tvůrčích projevů současného surrealismu, onu hravou fasetu fantazie a absurdního, černočerného humoru - oslepujícího zrcadla neméně černého, absurdního světa.
ISBN 978-80-905968-0-1
Praha : Sdružení Analogonu, 2014, Ed. Druhá řada edice Analogonu, sv. 5, 1. vyd., brož., 211 s., čb foto
$13.20

151.
Dufek, Antonín:
Miroslav Machotka : fotografie = photographs.
M. Machotka (*1946) je svébytnou osobností české fotografie, jehož dílo představuje jedinečný a objevný přístup k fotografickému vyjádření. Vybraný soubor černobílých fotografií, které vznikají analogovým procesem, reprezentuje jeho práci ze širokého období posledních 40 let. Přesto je ucelený a jednotlivé fotografie spojují vnitřní vazby. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-153-0
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 118 s., čb foto, biografické údaje, soupis výstav, bibliografie
$31.50

152.
Dům umění České Budějovice 2013-1998 = České Budějovice House of Art 2013-1998.
Ed. Terezie Nekvindová. Kniha zahrnuje šestnáct let Domu umění České Budějovice, který se pod vedením kurátora Michala Škody stal jednou z nejprestižnějších institucí pro vystavování současného umění a architektury v ČR. Galerie vykazuje dramaturgicky kompaktní celek, který představuje české, ale i zahraniční umělce. V posledních letech se pravidelně objevují také prezentace architektury, které - podobně jako výstavy výtvarného umění - výrazně pracují přímo s prostorem galerie a s médiem výstavy obecně.
ISBN 978-80-87108-50-5
Praha : Akademie výtvarných umění, 2014, 1. vyd., váz., 367 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, archiv výstav, rejstřík
$27.30

153.
Dvořák, František:
Václav Menčík : obrazy = paintings.
V. Menčík (1926-2013), malíř a grafik, asistent prof. Emila Filly, přední český autor, zakládající člen skupiny TRASA, bývá označován za "posledního kubistu v Čechách". Monografie s retrospektivou jeho díla je v českém i anglickém jazyce.
ISBN 978-80-905508-0-3
Praha : Profi Art Publishing, 2013, 1. vyd., váz., 138 s., čb a bar. foto, bar. ilustrace
$27.90

154.
Dvořák, Jan; Hédervári, Robert:
Kamil Lhoták a kniha
/ Kamil Lhoták and a book.
S úvodem Františka Dvořáka. Obsáhlá publikace věnovaná knižní tvorbě Kamila Lhotáka (1912-1990) obsahuje přes 2 000 reprodukovaných ilustrací. První studii věnovanou jeho ilustrační tvorbě doplňuje katalog titulů, jež během svého života výtvarně doprovodil. Známý a respektovaný umělec proslul především jako malíř a grafik, menší pozornost byla však doposud věnována jeho ilustrátorské tvorbě. A přitom právě ta ovlivnila několik generací dětí a dospívajících a svou kvalitou se řadí na přední místo v rámci české knižní tvorby.
ISBN 978-80-86102-88-7 (PS); 978-80-86587-48-6 (V)
Praha : Pražská scéna - Vltavín, 2014, 1. vyd., váz., 495 s., čb foto, ilustrace, faksimile, bibliografie, English summary
$102.00

155.
Faiglová, Barbora; Havlíková, Katka:
URBEX : opuštěná místa v Čechách
/ Urban exploration : abandoned places in Bohemia.
Urban exploration, zkráceně URBEX nebo také městský průzkum či průzkum všeho opuštěného, co vzniklo lidskou rukou, je jedním z největších fenoménů moderní doby. Činnost, jejíž kořeny sahají mnoho staletí nazpět, zažívá v současnosti obrovský příliv popularity i v ČR. Lidí, kteří tyto stavby navštěvují, vyhledávají a fotografují, přibývá. Autorky už jich navštívily stovky. O některé z nich se chtěly podělit, a proto vznikla kniha plná mystických fotografií a příběhů z návštěv vil, kostelů, nemocnice či celého opuštěného města.
ISBN 978-80-247-5336-2
Praha : Grada, 2014, 1. vyd., váz., 141 s., bar. foto
$34.90

156.
Fragner, Benjamin a kol.:
Industriální topografie - architektura konverzí : Česká republika 2005-2015 = Industrial topography - the architecture of conversion : Czech Republic 2005-2015.
Málo co tak zbystřilo v posledních letech pozornost a zájem o průmyslové dědictví, jako projekty konverzí opuštěných skladů, textilek, továrních hal, pivovarů, hutí či elektráren. Upozorňují na možnosti, představují aktuální téma architektury a urbanismu, resonují se současnými tendencemi v umění. Zaplňují prázdnotu, která zůstává po mizející industriální éře. Publikace současnou situaci zrcadlí. Výběr, jenž představuje 42 nově využitých bývalých industriálních budov a areálů, vychází z podkladů Industriální topografie České republiky Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-01-05592-2
Praha : ČVUT, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury, 2014, 1. vyd., brož., 213 s., čb a bar. foto, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$37.70

157.
Freisleben, Zdeněk; Muchka, Ivan Prokop; Nešetřil, Jaroslav; Přibáň, Jiří:
Rozpravy s geometrií = Discourses on Geometry : Kolíbal, Diviš, Pisařík, Štědrý
Reprezentativní katalog ke stejnojmenné výstavě konané v letohrádku Hvězda. Jde o srovnání výtvarného projevu čtveřice současných uměleckých osobností konfrontovaných s renesanční architektonickou památkou. V této souvislosti se tak představuje dílo S. Kolíbala (*1925), jehož výjimečnost vytvořila v kontextu českého výtvarného umění nový kánon, který obsahuje základní stavební prvky geometrických tvarů. Kontrapunktem k jeho klasicky disciplinovanému výrazu je barevnost a abstraktní "ruční geometrie" energických kompozic S. Diviše (*1953) a jeho volné citace architektonických prvků. Autorem nedisciplinované abstrakce skládané z nejobyčejnějších a často již použitých předmětů je P. Písařík (*1968). Nejmladším z autorů je K. Štědrý (*1985), který konfrontuje již vyzkoušené výtvarné postupy a možnosti transformace geometrických tvarů a forem a tím jim dává nové významy.
ISBN 978-80-87376-18-8 (PNP); 978-80-7437-149-3 (K)
Praha : Památník národního písemnictví ve spolupráci s Galerií 1. patro - Kant, 2014, 1. vyd., váz., 98 s., čb a bar. ilustrace, poznámky
$41.30

158.
Frejkovy Schovávané na schodech : poezie a politika
/ Frejka's Hide and Seek on the Staircase : poetry and politics.
Eds. Zuzana Sílová, Pavel Bár. Jiří Frejka (1904-1952) byl režisér, divadelní kritik a teoretik, prozaik, představitel meziválečné divadelní avantgardy. Kniha, která pojednává zejména o jeho závěrečné tvorbě na počátku 50. let, tedy v období inscenovaných soudních procesů, které byly průvodním zjevem zavádění stalinistického režimu také v Československu, vychází z důkladného výzkumu dokumentárních materiálů. Autoři konfrontují jeho dvě inscenace Nezvalovy Schovávané na schodech: první v Národním divadle na začátku 30. let, druhou z roku 1952 v Karlíně.
ISBN 978-80-7437-147-9
Praha : Kant, 2014, Ed. Disk. Velká řada, sv. 32, 1. vyd., brož., 171 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English and german summaries
$16.80

159.
Fučíková, Eliška:
Rudolfínští mistři : díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek : katalog k výstavě Muzea hlavního města Prahy = The Masters of Rudolf II's Era : works of art by court artists of Rudolf II in private Czech collections : The City of Prague museum exhibition catalogue.
Katalog představuje umělecká díla ze sbírek Rudolfa II., která v posledních letech získali čeští sběratelé umění. Slavné rudolfínské sbírky totiž potkal krutý osud, sotva se císař rozloučil se světem, nastala jejich postupná likvidace. Uspořádání výstavy je dané exponáty, které shromáždili sběratelé a dali laskavě k dispozici pořadatelům. Vystavena jsou díla Bartholomea Sprangera, Hanse von Aachen, Josepha Heintze st., Pietera Stevense, Dirka de Quade van Ravesteyn, Matthiase Gundelacha, Adriaena de Vries, několika dosud anonymních zajímavých rudolfínských děl a také soubor grafických listů. Muzeum města Prahy doplnilo výstavu o několik exponátů ze svých sbírek.
ISBN 978-80-87828-12-0
Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2014, 1. vyd., brož., 170 s., bar. ilustrace
$24.50

160.
Geist, Zdeněk:
Rakušan z Jihlavy : Dominik Oesterreicher, jihlavský malíř na dvoře polského krále a profesor krakovské univerzity
/ The Austrian from Jihlava : Dominik Oesterreicher, the Jihlava painter at the court of the King of Poland and the Krakow University professor.
Kniha popisuje pozoruhodný životní příběh a dílo malíře z 18. století. Tento jihlavský rodák pocházel z majetné měšťanské rodiny, což mu umožnilo věnovat se po deset let studiu umění v Neapoli a Římě. Zde se seznámil s nastupujícím uměleckým slohem - klasicismem. Po krátkém pobytu v Jihlavě se vydal do Varšavy, kde se stal dvorním malířem posledního polského krále Stanislava Augusta Poniatowského. Později se usadil v Krakově, kde pracoval jako profesor kresby na tamní univerzitě. Věnoval se dále umělecké tvorbě, a to jak malířství, tak i uměleckému řemeslu. V obou těchto oborech dosáhl významných úspěchů. Jeho díla jsou dnes ozdobou krakovských muzeí.
ISBN 978-80-260-7510-3
Jihlava : Parolaart, 2015, 1. vyd., váz., 75 s., bar. ilustrace, bibliografie, English and German summaries
$15.10

161.
Giovanni Battista Piranesi : 1720-1778
Ed. Blanka Kubíková. Výstavní katalog představuje G. B. Piranesiho, který patří mezi největší osobnosti italského umění 18. století. Školený architekt a scénograf se do dějin zapsal především jako mimořádný grafik, jehož originální výtvarný jazyk je obdivován do dnešních dnů. Ve své rozsáhlé tvorbě zobrazoval hlavně městské veduty, antické památky Říma a blízkých měst. Velké uznání získal i díky své archeologické práci, jejíž výsledky zobrazoval ve výtvarně velmi poutavých grafických albech. Od 19. století se jeho nejznámějším dílem stal cyklus imaginárních vězení nazvaný Carceri (Žaláře), který učaroval mnohým umělcům a literátům.
ISBN 978-80-7035-566-4
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., váz., 289 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and Italian summaries
$42.00

162.
Habánová, Anna:
Erwin Müller
Osobitá tvorba českého Němce E. Müllera (1893-1978) vznikala ve 20. a 30. letech 20. století. Její značná část byla v pohnutých dobách po konci druhé světové války zachráněna před zničením především díky malířovu přátelství s Čechem Jaro Beranem, prvním ředitelem liberecké galerie. Liberecký rodák, ovlivněn dobovým vývojem na poli realistické malby, především novou věcností, situoval své obrazy, kresby a grafiky s figurálními a krajinnými náměty do bezprostřední blízkosti města pod Ještědem. Městský a venkovský život na pomezí sociálního civilismu a ruralismu zachycoval s humorem a nadsázkou. Na základě rešerší k projektu Mladí lvi v kleci je možné Müllerovo dílo s jistotou zhodnotit jako nadprůměrně kvalitní, srovnatelné s nejvýraznějšími solitéry z regionů, jako byli např. Paul Gebauer ze Sosnové nebo Karl May z Rýnovic.
ISBN 978-80-7467-069-5 (AV); 978-80-7494-098-9 (TU); 978-80-87707-11-1 (OG)
Řevnice - Liberec : Arbor vitae - Technická univerzita - Oblastní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 171 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, faksimile, životopisný přehled, katalog díla, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$27.30

163.
Havlová, Mája:
Krajinář Ferdinand Runk (1764-1834)
/ Landscape Painter Ferdinand Runk (1764-1834).
Výpravná publikace odkrývá sbírku více než 150 vedut zachycujících úchvatné scenérie alpské horské krajiny, jihočeské hrady a zámky a další místa spojená s rodem Schwarzenbergů. Autorka vykresluje životní příběh freiburského rodáka a absolventa vídeňské akademie F. Runka, který řadu let působil ve službách jihočeských Schwarzenbergů, ale dodával obrazy i na další evropské šlechtické dvory, například arcivévody Johanna Lotrinsko-Habsburského, pozdějšího raabského biskupa knížete Arnošta ze Schwarzenbergu nebo Jana I. z Liechtensteinu. Díky schopnostem věrně zachytit krajinu v její skutečné podobě a plastičnosti mají jeho obrazy z hlediska ikonografie vysokou vypovídací hodnotu, pomáhají při sledování vývoje architektury nebo při identifikaci historie zámeckých parků.
ISBN 978-80-87890-03-5
České Budějovice : Národní památkový ústav, 2014, Ed. Monumenta, 1. vyd., váz., 159 s., bar. ilustrace, bibliografie, místní rejstřík, English summary
$35.30

164.
Hrubý, Petr et al.:
Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku: archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv = Central Bohemian-Moravian Highlands on the threshold of the High Middle Ages: archaeology, geochemistry and the analyses of alluvial sediments.
Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Práci z velké části tvoří archeobotanické, geochemické a archeometalurgické analýzy sedimentárních výplní potočních niv. Souběžný anglický text, část. latinský text.
ISBN 978-80-210-7126-1
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 422, 1. vyd., brož., 264 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$21.80

165.
Hry na hrdiny
/ Hero Games.
Ed. Marta Ljubková. Antologie současných českých a slovenských her, které se nějakým způsobem vztahují k reálným osobám našich dějin. Výběr zahrnuje dramata o hrdinech, antihrdinech, postavách rozporuplných, osobách skutečných, vystavených neskutečným situacím i osobách neskutečných, vystavených situacím naprosto skutečným. Výběr vypovídá nejen o tom, co může hrdinství znamenat dnes, ale i o tom, jak si stojí současné československé drama, jaké volí vyjadřovací prostředky a kudy se ubírá. Mezi autory nechybí představitelé etablované starší generace (K. Steigerwald), aktivní střední generace (T. Vůjtek, M. Čičvák) i té docela nejmladší (P. Kolečko). Pohled na (anti)hrdinství může být mytologický (M. Bambušek), výsměšný (J. Janků), komiksový (J. Havelka) i metadivadelní (J. Jirků).
ISBN 978-80-7443-107-4
Brno : Větrné mlýny, 2014, 1. vyd., brož., 916 s.
$38.40

166.
Chlíbec, Jan; Roháček, Jiří:
Figure & Lettering : Sepulchral Sculpture of the Jagiellonian Period in Bohemia.
Anglické, doplněné vydání publikace Sepulkrální skulptura jagellonského období v Čechách (2010). Do textu, který obsahuje studii uměleckohistorickou, epigrafickou a podrobný katalog děl, jsou zahrnuty též sepulkrální skulptury, které dobou svého vzniku historický rámec jagellonské dynastie (1471-1526) přesahují. Tato okolnost je dána také tím, že kontinuita produkce některých konzervativních sochařských dílen a jejich typů funerálních monumentů překračovala vymezené období.
ISBN 978-80-86890-67-8
Praha : Artefactum, 2014, 1. angl. vyd., váz., 348 s., ilustrace, bibliografie, rejstříky
$24.50

167.
Janáčková, Libuše:
Leoš Janáček a Lidové noviny = Leoš Janáček and Lidové noviny.
Vztah L. Janáčka a Lidových novin (LN) byl přátelský a trvalý. Jejich spolupráce započala již prvním číslem v roce 1893, poslední příspěvek mu LN otiskly pár měsíců před jeho smrtí. Mezi mnoha novinami a časopisy byly LN jeho nejoblíbenějším periodikem. Nepřinášely mu pouze politické zprávy, ale díky svým románovým a básnickým příspěvkům rozšiřovaly jeho čtenářské obzory a zároveň ho nejednou inspirovaly ve vlastní tvorbě. Právě v tomto periodiku vycházely jeho slavné fejetony prokládané četnými nápěvky mluvy. Zpracování těchto důležitých aspektů vztahu L. Janáčka a LN je současně záměrem této knihy. Text i obsah příloh je založen na pramenném studiu, a to především Janáčkovy pozůstalosti uložené v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a samotných LN.
ISBN 978-80-7028-426-1
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 111 s., čb foto, ilustrace, faksimile, poznámky, bibliografie, rejstřík osob
$20.20

168.
Klasová, Milena:
Stanislav Vajce
S. Vajce (*1935), rodák z Klatov, se více než 50 let věnuje malířské tvorbě. Nalezneme v ní nejen obrazy, koláže a asambláže, ale také sochy, keramiku a grafický design. Výstava ho ale představuje jako malíře, který v průběhu svého naplno prožitého a pracovitého života vytvořil obrazy, ve kterých se náměty, obsahy a témata cyklicky navracejí, avšak vlastní výtvarný projev je přehodnocuje a transformuje do šíře, která se přes lyrický expresionismus rozvine až k vypjaté gestické malbě. Doprovodná publikace k retrospektivní výstavě uspořádané k jeho životnímu jubileu.
ISBN 978-80-87013-58-8
Klatovy : Galerie Klatovy / Klenová, 2015, 1. vyd., váz., 213 s., čb a bar. ilustrace, biografie, soupis výstav
$32.20

169.
Kolíbal, Stanislav:
Kresba za kresbou = Drawing by Drawing.
S. Kolíbal (*1925) patří ke klíčovým osobnostem českého a evropského umění posledních více než padesáti let. Katalog doprovázející nezvykle koncipovanou retrospektivu z pozice kresby jako výsostného uměleckého díla se v osmi oddílech zaměřuje na kresebné cykly, které vznikaly (a stále vznikají) od roku 1968 až do současnosti. Autobiografická esej zdůrazňuje společenské i osobní danosti Kolíbalovy práce a jeho umělecké orientace.
ISBN 978-80-7035-576-3
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 123 s., ilustrace, biografický přehled, soupis výstav
$19.60

170.
Koudelka, Ivo:
Oskar Brázda a jeho dvě múzy : Amelie Posse a Maria Weiss
/ The Painer Oskar Brázda and His Two Muses : Amelie Posse and Maria Weiss.
Monografie představuje v celé šíři bohatý život významného českého malíře O. Brázdy (1887-1977). V letech 1911-1924 žil v Itálii. Za první světové války spolupracoval s T. G. Masarykem, E. Benešem a M. R. Štefánikem. V posledním desetiletí došlo k velkému "znovuzrození" malíře Oskara Brázdy v Itálii. Na všech velkých výstavách o římské secesi je připomínán a vystavován. Národní galerie moderního umění v Římě zakoupila Brázdův obraz a na výstavě Secessione Romana 1913-1916, konané před několika lety v Římě, bylo Brázdovo dílo vystaveno dokonce vedle slavného Augusta Renoira.
ISBN 978-80-86279-49-7
Praha : Regulus, 2015, 1. vyd., váz., 357 s., bar. ilustrace, čb a bar., foto, faksimile, životopisná data, bibliografie, jmenný rejstřík
$47.60

171.
Kvíčala, Petr; Pospiszyl, Tomáš:
Petr Kvíčala : March 2006 to August 10th, 2014 = březen 2006 až 10.8.2014
Druhý, tentokrát modrý díl monografie malíře P. Kvíčaly. Od první až na poslední stranu obálky uvádí autorovu tvorbu od března 2006 až do 10. 8. 2014. Česko-anglický svazek navazuje na první díl průběžným stránkováním i grafickým řešením s čtyřmi různými hřbety. Obsahuje chronologicky řazenou fotografickou dokumentaci maleb, kreseb, výstav i architektonických realizací, texty kritiků, kurátorů i reflexivní úvahy samotného autora. P. Kvíčala (*1960) patří k nejvýznamnějším osobnostem české abstraktní malby. Na přelomu 80. a 90. let byl průkopníkem v objevování ornamentu. Ve své generaci se také výrazně podílel na akceptování estetické kvality jako neopominutelné složky výtvarného poselství.
ISBN 978-80-905368-3-8
Brno : Tiskárna Didot, 2014, 1. vyd., brož., 245-488 s., bar. ilustrace
$42.00

172.
Lada, Josef:
Humory : kreslené anekdoty z Humoristických listů 1911-1916
/ Humors : drawn anecdotes from Humoristické listy 1911-1916.
Edičně připravil a doprovodným textem opatřil Tomáš Prokůpek. Kniha obsahuje unikátní kolekci originálů Ladových prací pro týdeník Humoristické listy. Je rozdělena podle námětů a každou kresbu provází původní dobový text. Všichni zájemci o Ladovo dílo tak mohou sledovat vývoj výtvarníkovy linky ve zlomovém období, kdy se formoval jeho nezaměnitelný styl, a zároveň si udělat bližší představu o dobovém společenském a politickém kontextu, v němž známý umělec tvořil. Všechny originály byly pečlivě zrestaurovány a zachycují stav kreseb ještě před tím, než byly pro tisk kolorovány grafikem.
ISBN 978-80-259-0352-0
Praha : Plus, 2014, 1. vyd., váz., 110 s., ilustrace, poznámky
$55.90

173.
Ludvová, Jitka a kol.:
Fidlovačka, aneb Cokoli chcete
/ Cobbler's Feast, or else Whatever You Like.
Bohatě ilustrovaná publikace ke 180. výročí premiéry Tylovy a Škroupovy hry (21. prosince 1834). Zabývá se známým tématem v širším kontextu pražského dobového divadla, literatury a žurnalistiky a věnuje se též problému pražské němčiny, který měl pro další život hry zásadní význam. Připomíná slovem i obrazem dobové zdroje námětu a porovná jednotlivé úpravy textu, vzniklé během sta let v divadelní praxi. Samostatná kapitola nabízí přehled nastudování Fidlovačky od premiéry do současnosti na pražských i mimopražských scénách.
ISBN 978-80-7008-330-7
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2014, 1. vyd., brož., 310 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstřík, English summary
$17.50

174.
Machalíková, Pavla; Tomášek, Petr:
Josef Führich (1800-1876) : z Chrastavy do Vídně = Joseph Führich (1800-1876) : von Kratzau nach Wien
Publikace pojednává o životě a díle J. Führicha, rodáka z Chrastavy, a jeho opomíjeném postavení v kontextu českého umění 19. stol. V několika chronologicky řazených kapitolách se autoři zabývají vztahem rané výtvarníkovy tvorby k řemeslné činnosti v severočeském regionu s německy mluvící komunitou, jeho vzestupem v pražském uměleckém světě 20. let 19. století, v němž byl považován za představitele romantických tendencí a zastánce moderního malířského hnutí, významem Führichova pobytu v Římě a situací umělce po návratu do Čech, kdy usiloval o nábožensko-vlasteneckou malbu spojenou s nazarenismem, i s jeho odchodem do Vídně. Česky a německy.
ISBN 978-80-7035-554-1 (NG); 978-80-87707-08-1 (OGL)
Praha - Liberec : Národní galerie - Oblastní galerie Liberec, 2014, 1. vyd., brož., 366 s., bar. ilustrace, 1 mapa, faksimile, biografická data, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$49.00

175.
Malčíková, Michaela:
Na divadlo neumřu : Otakar Roubínek
/ I Will Not Die Because of the Theater : Otakar Roubínek
O. Roubínek (1934-1992) byl významný český herec a především dramaturg, divadelní vědec a učitel. Jako herec působil v Beskydském divadle v Novém Jičíně, v tehdy gottwaldovském Divadle pracujících a v Nedivadle Ivana Vyskočila. Výraznou dramaturgickou stopu zanechal v Gottwaldově, v Divadle za branou, Divadle Na zábradlí nebo v Národním divadle. Je rovněž autorem vynikající teatrologické monografie František Ferdinand Šamberk - člověk, herec a dramatik a řady studií a kritik. V 80. letech 20. století učil na Lidové konzervatoři v Josefské ul. v Praze a po r. 1989 byl také pedagogem DAMU. Kniha je první monografií zasvěcenou této činorodé osobnosti.
ISBN 978-80-905714-6-4
Praha : Brkola, 2014, 1. vyd., brož., 123 s., 16 s. obr. příl., bibliografie, biografie, seznam inscenací, English summary
$14.00

176.
Matěj, Miloš; Korbelářová, Irena; Tejzr, Ludvík:
Kulturní dědictví Vítkovických železáren
/ Cultural Heritage of the Vítkovice Ironworks.
Publikace je zaměřena na průmyslové dědictví Vítkovických železáren a navazující tzv. sociální instituce, dále také na objekty a technické zařízení ve své době významné a dnes částečně nebo zcela zaniklé. Památková koncepce preferuje zachování kontinuity technologického toku a panoramatu města Ostravy a navrhuje koksovnu zpřístupnit včetně technologických mostů tak, jak se to podařilo v případě vysoké pece č. 1 a jámové budovy a strojovny Dolu Hlubina. Památková ochrana kulturního dědictví Vítkovických železáren je výsledkem postupného formování názoru a vývoje. Cílem publikace je vysvětlit tento vývoj ve vzájemných souvislostech.
ISBN 978-80-85034-80-6
Ostrava : Národní památkový ústav, 2014, 1. vyd., váz., 235 s., čb a bar. foto, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$22.40

177.
Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta : (1950-1972)
/ Municipal Theatres of Prague in the Age of Ota Ornest : (1950-1972).
Eds. Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová. Městská divadla pražská vznikla v roce 1950 spojením dvou malých divadel - Komorního a Komedie - když velké Městské divadlo na Vinohradech zabrala armáda. Monografie věnovaná období, ve kterém stál v čele poválečných Městských divadel ředitel Ota Ornest, představuje příběhy umělců, kteří tvořili v době proměňující se postupně od totalitního režimu počátku let 50. v nadějeplnou epochu "zlatých let šedesátých". Pozornost je věnována nejen legendárnímu řediteli, ale i významným inscenacím a jejich režisérům K. Dostalovi, A. Radokovi, L. Vymětalovi, I. Weissovi, F. Miškovi, a hercům i herečkám, kteří na jevištích Komorního divadla, Divadla komedie a později i Divadla ABC pěstovali divadlo jako kultivovanou zábavu, která měla vtip a eleganci a které dominovalo osobní kouzlo těch, kdo ji dokázali povýšit na opravdové umění.
ISBN 978-80-7437-145-5
Praha : Kant, 2014, Ed. Disk. Velká řada, sv. 30, 1. vyd., brož., 211 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$16.80

178.
Moravské křižovatky : střední Podunají mezi pravěkem a historií
/ Moravian Intersections : Central Danube region between prehistory and history.
Eds. Jana Čižmářová, Natalie Venclová, Gertrúda Březinová. Věnováno památce Miloše Čižmáře. Název odráží postavení Moravy ve středoevropském mladším pravěku v dlouhém časovém úseku od doby bronzové po stěhování národů. Poznání moravského mladšího pravěku se v minulých desetiletích neobešlo bez M. Čižmáře (1945-2012), který mu zasvětil celou svou badatelskou kapacitu a obohatil ho rozsáhlou vlastní činností terénní i publikační. Šíře jeho díla a přínos pro celou řadu témat a podoborů se odrážejí v jednotlivých kapitolách, které se zabývají moravskou a středoevropskou tématikou od doby bronzové po stěhování národů, od sídlištní archeologie po problematiku pohřbívání, od rituálních aktivit a symbolické oblasti po ekonomiku a obchod, od kulturně historické analýzy až po archeometrický výzkum. Částečně anglický, francouzský, německý, polský a slovenský text.
ISBN 978-80-7028-432-2
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 831 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, faksimile, bibliografie, Czech, German and English summaries
$71.40

179.
Morganová, Pavlína:
Procházka akční Prahou : akce, performance, happeningy 1949-1989
/ Walk through Action Prague : events, performances, happenings 1949-1989.
Alternativní průvodce rozšiřuje poznání českého akčního umění o řadu dosud nepublikovaných akcí a fotografií, především je však průvodcem, který lokalizuje více než 150 performancí, happeningů a dalších akčních projektů, jež se konaly v Praze v letech 1949-1989. Odehrály se na turisticky frekventovaných místech, ale i v polozapomenutých zákoutích a jejich zdokumentování pomáhá nahlédnout estetiku městského prostředí, odkrývá sociální a politický kontext doby.
ISBN 978-80-87108-54-3
Praha : Akademie výtvarných umění, 2014, Ed. Dokumenty, 1. vyd., brož., 495 s., čb foto, faksimile, mapy, bibliografie, rejstříky
$28.00

180.
Mrázková, Daniela:
The best of Czech Press Photo 20 Years : obrazy dvou desetiletí
Publikace vyšla k otevření výstavy jubilejního 20. ročníku Czech Press Photo 2014. Na svých stranách předkládá citově působivou obrazovou historii posledních 20 let, ale i pohled na podobu fotografie uplynulé doby. Kniha má přehledně uspořádané kapitoly věnované jednotlivým soutěžním kategoriím. V nich je možné na výběru těch nejlepších snímků postupně sledovat, co se dělo ve světě i bezprostředně kolem nás: v každodenním životě, ve sportu, ve společnosti, v politice, v přírodě. Úvodní text se zabývá nejen pohledem na současnost obrazového novinářství, ale je i vhledem do jeho budoucnosti. A totéž lze říci o komentářích členů mezinárodních porot Czech Press Photo. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905325-0-2
Praha : Czech Photo, 2014, 1. vyd., váz., 493 s., čb a bar. foto
$111.60

181.
Mžyková, Marie:
Nizozemská zátiší ze šlechtických sbírek = Dutch Still Life Paintings in Aristocratic Collections.
Česko-anglická publikace pojednává o nizozemských zátiších z doby pozdní renesance a baroka. Ta představují jednu z nejoblíbenějších kapitol evropské malby. Vzhledem k náboženským válkám 16. století řada umělců odcházela do vzdálených končin a lákavou oblastí se pro ně stalo i světové kulturní centrum, jakým byla Praha za vlády Rudolfa II. V návaznosti na rudolfínské sbírky holandských zátiší se pak v zemích Koruny české zejména v době baroka formovaly skvělé šlechtické umělecké kolekce, dnes soustředěné v Národní galerii v Praze, ve fondu Pražského hradu, nebo ve sbírkách českých hradů a zámků. Publikace je doplněna mnoha barevnými reprodukcemi.
ISBN 978-80-87104-93-4
Praha : Národní památkový ústav, 2012, 1. vyd., váz., 207 s., bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$30.50

182.
Neolitizace, aneb Setkání generací
/ Neolithization, or Rendezvous of generations.
Eds. Miroslav Popelka, Renata Šmidtová. Publikace předkládá výběr příspěvků ze stejnojmenné konference, kterou uspořádal Ústav pro archeologii FF UK v Praze ve dnech 13. a 14. března 2014. Tematicky jsou příspěvky věnovány řadě dílčích problémů studia mladší doby kamenné se záměrem určitého bilancování dosavadních výsledků.
ISBN 978-80-7308-538-4
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., brož., 335 s., ilustrace, plány, mapy, bibliografie, English summaries
$18.30

183.
Oskar Kokoschka and the Prague Cultural Scene.
Ed. Agnes Tieze. Publikace se věnuje výhradně období, kdy Kokoschka pobýval v Československu. Komentáře u vybraných děl z let 1934-1938 poukazují na Kokoschkův vliv na české umělecké prostředí a tamější inspirační zdroje jeho tvorby. Jednotlivé eseje přibližují jeho soukromý i veřejný život, ale také jeho politické názory a angažovanost proti vzmáhající se politice nacistického Německa. Závěrečná část je doplněna o tvorbu a krátké biografie českých tvůrců, jako byli Friedrich Feigl, Bohdan Heřmanský, Willy Nowak, Emil Filla, František Janoušek, nebo zástupců umělecké emigrace v Československu - Johna Heartfielda a Johannese Wüstena. Anglicky.
ISBN 978-3-56832-271-2 (W); 978-80-7035-575-6 (NG)
Köln - Praha : Wienand Verlag - Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 159 s., bar. ilustrace, čb foto, faksimile, bibliografie, biografie
$29.40

184.
Otevři zahradu rajskou : benediktini v srdci Evropy 800-1300 = Open the Gates of Paradise : the benedictines in the heart of Europe 800-1300.
Eds. Jan Klípa, Vít Vlnas. Průvodce výstavy představuje duchovní a materiální kulturu raně a vrcholně středověkých benediktinských klášterů ve střední Evropě. Současně vyzdvihuje roli, kterou sehrál benediktinský řád v christianizaci zdejších národů, při přijímání anticko-křesťanské mediteránní kultury a v procesu zrodu a upevnění státu a státnosti ve střední Evropě. Současně jsou přiblíženy klíčové osobnosti benediktinského řádu a představena jeho jednotlivá důležitá centra, a to v jejich roli prostředníků kulturní výměny mezi západní a jižní Evropou a nově christianizovaným slovanským a maďarským územím. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-565-7
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 88 s., čb a bar. ilustrace, faksimile
$21.00

185.
Ovčáček, Eduard:
Fotografika
E. Ovčáček (*1933) je český vizuální básník, grafik, sochař, malíř, fotograf, typograf, kurátor a vysokoškolský pedagog. Médiem fotografie a jeho možnostmi pro vlastní umělecké vyjádření se začal zabývat zhruba od počátku 60. let. Při práci s kovolisy objevil sendvičovou techniku, jejíž podstatou je kontaktní navrstvení pozitivních i negativních snímků na fotopapír doplněné následně pod zvětšovacím přístrojem o další vrstvu složenou z kopií architektonických plánů, vlastní strojopisné vizuální poezie a nebo grafických listů, propalovaných koláží či strukturálních grafik. Tyto pozoruhodné vizuální experimenty zmíněny a prezentovány jen okrajově. Publikace chce upozornit na tuto neprávem opomíjenou polohu autorova díla. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7464-685-0
Ostrava : Ostravská univerzita, Fakulta umění, 2014, 1. vyd., brož., 249 s., čb foto, ilustrace
$45.50

186.
Plakát v souboji ideologií 1914-2014
/ The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014.
Ed. Jaroslav Anděl. Texty J. Anděl, D. Crowley, P. Drulák, V. Dvořáková, O. Lánský, L. Mlčoch, C. Offe, J. Rupnik, J. Sokol, V. Umlauf ad. Katalog vydán u příležitosti stejnojmenné výstavy 14.2.-19.5.2014 v Centru současného umění DOX. Záměrem výstavy bylo z perspektivy současné společenské situace představit součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let. Výstava se zaměřila na médium plakátu s přesahy k dalším médiím, jako je film a digitální média a byla členěna do několika sekcí dle historického hlediska.
ISBN 978-80-87446-30-0
Prague : DOX Prague, 2014, 1. vyd., váz., 287 s., il. převážně bar., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$52.50

187.
Prahl, Roman; Vondráček, Radim; Sekera, Martin:
Karikatura a její příbuzní : obrazový humor v českém prostředí 19. století
/ Caricature and Its Relatives: pictural humor in the Czech environment of the 19th century.
Kniha představuje karikaturu a další projevy humoru i satiry zejména v jejich vizuální podobě během 19. století. Odkrývá rozsáhlou oblast této tvorby v českých zemích i tvůrců odtud pocházejících - velmi proslulých (např. M. Aleš, F. Gellner, K. Hlaváček, A. Kubin, F. Kupka, J. Lada, J. Mánes, L. Marold, J. Schikaneder, H. Schwaiger, M. Švabinský), ale zároveň i mnoho dnes téměř neznámých, ovšem ve své době velice výrazných tvůrců obrazového humoru. Přináší tak dosud nejrozsáhlejší a podrobně komentovaný archiv obrazového materiálu, jinak nyní obtížně dostupného i odborníkům.
ISBN 978-80-7467-068-8 (AV); 978-80-86415-98-7 (ZČG)
Řevnice - Plzeň : Arbor vitae - Západočeská galerie, 2014, 1. vyd., brož., 255 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$64.40

188.
Primus, Zdenek a kol.:
Jan Koblasa : dílo ve dvou retrospektivách = das Werk in zwei Retrospektiven
Jan Koblasa (*1932) je sochař, malíř, scénograf, básník a spisovatel. Od roku 1968 žije v Hamburku. Jeho dílo je zastoupeno v řadě muzeí a galerií celého světa. Byl zakládajícím členem skupin Konfrontace a Šmidrové. Kniha dokumentuje fotografickou cestou dvě výstavy, jednu z Norimberka, druhou z Prahy. Navíc obsahuje kompletní grafickou sadu Koblasovy Apokalypsy, která je podrobně interpretovaná autorem knihy Z. Primusem. Česky a německy.
ISBN 978-80-7437-160-8
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., brož., 183 s., čb a bar. foto, ilustrace, soupis výstav, bibliografie
$46.90

189.
Procházka, Michal; Procházka, Radim:
Generace Jihlava
/ Jihlava Generation.
Ed. Lucie Česálková. V knize se setkávají filmoví publicisté s filmovými dokumentaristy a přemýšlejí o českých dokumentárních filmech, které vznikaly s přelomem druhého tisíciletí a v jeho první dekádě. Právě v této době se svými prvními filmy přicházejí V. Klusák, F. Remunda, J. Gogola ml., M. Mareček, L. Králová, V. Janeček či E. Hníková. Tyto autory spojuje skutečnost, že ve stejné době rozvíjeli na první pohled obdobné metody pozorovatelské, performativní či sebereflexivní dokumentaristiky. Jak různorodá tato zdánlivá podobnost byla, rozebírají texty shromážděné v této knize.
ISBN 978-80-7443-109-8 (VM); 978-80-7331-332-6 (AMU)
Brno - Praha : Větrné mlýny - Akademie múzických umění, 2014, 1. vyd., váz., 334 s., čb foto
$27.20

190.
Prokop, Vladimír; Smola, Lukáš:
Sokolovsko : umění, památky a umělci do roku 1945
/ The Sokolov Region : art, monuments and artists since 1945.
Kniha prezentuje kulturní hodnoty Sokolovska a poukazuje na kulturní bohatství, které zůstalo zachováno i přes negativní dopady 2. světové války a následujících událostí. Nalezneme v ní sakrální stavby a jejich interiéry, židovské památky, významné sochy, mariánské a trojiční sloupy, kamenné kříže, tvrze, hrady, zámky a panská sídla. Obsahuje také přehled významných výtvarných umělců Sokolovska a jejich děl. Koncepce publikace koresponduje s administrativním členěním obcí současného okresu Sokolov. Kapitoly knihy jsou tak rozděleny do 38 lokalit s jejich okolím.
ISBN 978-80-905485-2-7 (LS); 978-80-904960-7-1 (NPÚ)
Sokolov : nákladem AZUS Březová vydali Vladimír Prokop a Lukáš Smola ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborném pracovišti v Lokti, 2014, 1. vyd., váz., 2 sv. (sv. 1: 469 s.; sv. 2: 470-877 s.), čb a bar. foto, portréty, faksimile, bibliografie, rejstřík
$70.10

191.
Prokůpek, Tomáš; Kořínek, Pavel; Foret, Martin; Jareš, Michal
Dějiny československého komiksu 20. století
/ History of Czechoslovak Comics of the 20th Century.
První komplexní a odborně fundované pojednání o komiksovém 20. století v našem kulturním a jazykovém prostoru. Nabízí pohled na proměny komiksu a jeho tendence, připomíná nejslavnější osobnosti a představuje známé i méně známé komiksové hrdiny. Neopomíjí při tom ani mnoho tvůrců, časopisů, knih a aktivit dnes pozapomenutých. S důrazem kladeným na sledování vývojových linií formálních, žánrových i motivických zahrnují Dějiny do svého výkladu přirozeně i oblast komiksové tvorby překladové, jakož i šířeji pojímané exkurzy věnované společenské pozici komiksu a obrázkového seriálu.
ISBN 978-80-7470-061-3
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., váz., 3 sv. ( sv. 1 : 1900-1964, 428 s. ; sv. 2 : 1964-2000, 572 s. ; sv. 3 : rejstříky, 88 s.), ilustrace, faksimile, rejstříky, medailony tvůrců, English summary
$154.00

192.
Přichystalová, Renáta; Kalábek, Marek:
Raněstředověké pohřebiště Olomouc - Nemilany : katalog
/ Early Medieval Burial in Olomouc - Nemilany : catalog.
Kniha obsahuje kompletní souhrn informací o raněstředověkém pohřebišti Olomouc - Nemilany. Jednotlivé kapitoly postupně obeznamují s historií archeologického výzkumu a s nálezovými kontexty jednotlivých hrobů. Některým aspektům hrobové výbavy jsou vyhrazeny speciální kapitoly, týká se to např. problematiky otisků textilií v korozních produktech, nálezů štípané industrie v hrobech nebo koster koní, které byly na pohřebišti odkryty v samostatných hrobech. Značná část knihy je věnována základnímu rozboru pohřebiště - analýza pohřbené populace, způsobu ukládání mrtvých a pohřebního inventáře. Ucelené zpracování dostupných dat umožnilo zasadit pohřebiště do konkrétního prostorového a časového rámce Moravy na úsvitu dějin.
ISBN 978-80-210-7521-4
Brno : Masarykova univerzita, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 424, 1. vyd., brož., 289 s., CD, ilustrace, mapy, bibliografie, German summary
$28.00

193.
Rakušanová, Marie:
Josef Váchal : napsal, vyryl, vytiskl a svázal
/ Written, Engraved, Printed and Bound by Josef Váchal.
Josef Váchal (1884-1969) je jednou z nejvýraznějších postav českého umění 20. století. První podrobná studie o jeho knižní tvorbě je zároveň monografickou publikací, která seznamuje s jeho životem a dílem v jejich celistvosti. Bohatá obrazová složka publikace ukazuje efektní podobu monumentálních knižních projektů, neopomíjí však ani širší tvůrčí kontext, zahrnující díla z oblasti volné tvorby i zdánlivě marginální a dosud neprávem opomíjené drobnější tisky a rukopisy. Výpravnou hlavní část knihy doplňuje podrobný katalog knižní tvorby, ve kterém téměř každou položku soupisu doprovází menší obrazová reprodukce.
ISBN 978-80-7467-045-9 (AV); 978-80-86415-96-3 (ZČG); 978-80-87376-7-1 (PNP)
Řevnice - Plzeň - Praha : Arbor vitae - Západočeská galerie - Památník národního písemnictví, 2014, 1. vyd., váz., 479 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$137.00

194.
Rittstein, Michael; Volf, Petr:
Sportovní epopej : příběh zrodu dvaceti sedmi olympijských obrazů = The Sports Epic : the story behind the creation of 27 Olympic paintings.
Sportovní epopej předního českého malíře M. Rittsteina (*1949) můžeme považovat za jedno z nejvýznamnějších uměleckých děl se sportovním zaměřením jak v českém, tak mezinárodním kontextu. Jedná se o vizuální drama složené ze 27 částí, ve kterém se odehrávají příběhy o touze po dokonalosti v umění, sportu i životě. Cyklus byl poprvé představen na Letních olympijských hrách v Londýně v roce 2012. Kniha sleduje okolnosti jeho vzniku, a především dává detailně nahlédnout do nitra jednotlivých obrazů.
ISBN 978-80-7437-156-1
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 95 s., bar. ilustrace, biografie, soupis výstav
$31.50

195.
Roguljič, Hana:
Sami máme málo, dáváme vám přece : absurdní drama ze zákulisí prezidentské kampaně
/ We Ourselves Have Little, After all, We're Giving You : absurd drama from a backstage of the presidential campaign.
Kampaň před prezidentskými volbami. Politik, jeho manželka a zaměstnanec. Absurdní drama podle neskutečných událostí. Hra popisuje průběh netradičního volebního klání stávajícího prezidenta nejmenovaného státu.
ISBN 978-80-7443-104-3
Brno : Větrné mlýny, 2015, Ed. RozRazil - Současná česká hra, sv. 105, 1. vyd., brož., 49 s.
$3.40

196.
Rosová, Romana:
Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy
/ Wooden Churches in the Těšín Region and North-East Moravia.
Kniha vznikla na základě dlouholetého výzkumu, který výrazně posunul znalosti o dřevěné sakrální architektuře.
Jeho výsledky dovolily podrobně rekonstruovat stavební vývoj objektů a veškeré jejich důležité přestavby a opravy, z nichž některé byly teprve nyní přesně datovány. Kniha shrnuje autorčiny dosud publikované studie k tématu a doplňuje je o množství nových poznatků. Celkem je představeno 13 dřevěných kostelů z Těšínska a severovýchodní Moravy, což je oblast s ucelenou skupinou těchto staveb, které mají shodný historicko-topografický základ a byly postaveny na základě stejných vlivů.
ISBN 978-80-85034-79-0
Ostrava : Národní památkový ústav, 2014, 1. vyd., brož., 199 s. , čb a bar. foto, 1 mapa, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$16.80

197.
Rýgrová, Michaela:
Udržitelné divadlo : ekologie, šetrnost a soběstačnost jako nové příznaky umělecké tvorby
/ Sustainable Theatre: ecology, thrift and self-reliance as new signs of artistic creation.
První publikace u nás o ekologických aspektech, šetrnosti a soběstačnosti, ohleduplnosti a únosnosti, neplýtvavosti a obnovitelnosti, nových příznacích umělecké tvorby. Mladá autorka nás průkopnicky a objevně seznamuje s novými atributy umění a zejména divadla, které mají též nezanedbatelnou morální dimenzi: ekologickou mravnost.
ISBN 978-80-86102-90-0
Praha : Pražská scéna, 2014, Ed. Panorama českého alternativního divadla, sv. 21, 1. vyd., brož., 139 s., čb foto, bibliografie, English summary
$13.90

198.
Scénografie mluví : hovory Jarky Buriana s Josefem Svobodou
/ Scenography Speaks : conversations of Jarka Burian with Josef Svoboda.
Ed. Barbora Příhodová. Kritická edice pramenů, ve které byly vybráno, upraveno, tematicky roztříděno a kritickým komentářem opatřeno na 72 hodin audiozáznamů rozhovorů světově proslulého scénografa J. Svobody (1920-2002) s americkým teatrologem českého původu J. Burianem (1927-2005). Nahrávky obsahují také záznamy Svobodových přednášek, které v 80. letech v USA a Kanadě pronášel, či jeho odpovědí na Burianovy dotazy, které ve volných chvílích zaznamenával. V nahrávkách, které vznikaly mezi lety 1969-1994 v Čechách, Americe i Kanadě, se sice v časových skocích, přesto však s jistou kontinuitou, odvíjí Svobodův příběh v jeho osobním podání: svým typicky zaníceným způsobem popisuje inscenace, na kterých zrovna pracuje, vysvětluje souvislosti, záměry, vize, vzpomíná.
ISBN 978-80-210-7730-0 (MU); 978-80-905952-0-0 (JS)
Brno - Praha : Masarykova univerzita - Josef Svoboda - scénograf, 2014, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 428, 1. vyd., brož., 301 s., čb a bar. foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$39.90

199.
Smetana, Robert:
Hudební život v meziválečném Brně ve vzpomínkách Roberta Smetany
Ed. Josef Kovalčuk. Své vzpomínky napsal prof. PhDr. Robert Smetana, DrSc. (1904-1988), hudební vědec a vysokoškolský pedagog, po svém penzionování v 70. a 80. letech minulého století. Na počátku byl text Můj životopis, jehož části korespondující s titulem knihy jsou zde otištěny v úvodní kapitole nazvané Moje hudební studia v meziválečném Brně. V zárodečné podobě jsou v ní obsaženy i vzpomínky na jeho učitele (V. Helferta, S. Součka) a spolužáky (R. Firkušného, T. Schaefera), které později rozvedl do samostatných, mnohem obsáhlejších vzpomínání na přední osobnosti brněnského hudebního i kulturního života - vedle již zmíněných například na G. Černušáka, V. Nováka, Ivo Váňu Psotu ad.
ISBN 978-80-7460-072-2
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2014, 1. vyd., brož., 217 s., čb foto, portréty, faksimile
$13.70

200.
Sozanský, Jiří et al.:
Jiří Sozanský : 1984 - rok Orwella
/ Jiří Sozanský : 1984 - the year of George Orwell.
Publikace vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze od 21. října 2014 do 8. února 2015. Obsahuje fotodokumentaci akčních performancí z roku 1984, realizovaných v duchu románu George Orwella 1984, a další Sozanského díla, vytvořená v reakci na inspirativní prostředí Veletržního paláce v průběhu následujících třiceti let. Ke spolupráci na publikaci byli přizváni historici, architekti, kurátoři (P. Koura, J. Přibáň, M. Masák, J. Fajt ad.), jejichž úvahy dávají klíč k bližšímu porozumění jak Orwellovu románu, tak motivům J. Sozanského (*1946), jenž se vztahu totality a jedince nepřestal věnovat ani v době, která s minulou totalitou nemá zdánlivě nic společného.
ISBN 978-80-904962-2-4
Praha : Symposion, 2014, 1. vyd., brož., 159 s., čb a bar. ilustrace, plány, faksimile, English summary
$45.50

201.
Speculum mundi : sběratelství kláštera premonstrátů na Strahově = collecting activity by the Premonstratensian Monastery at Strahov.
Eds. Helena Zápalková, Libor Šturc. Historické sbírky Královské kanonie premonstrátů na Strahově patří k nejvýznamnějším sbírkovým kolekcím svého druhu v ČR. Přes všechny nepřízně osudu, které završilo násilné zabrání kláštera komunistickým režimem v r. 1950, se sbírky zachovaly v pozoruhodné kvalitě a rozsahu. Publikace přibližuje v exkluzivním výběru děl šíři i rozmanitost klášterních sbírek umění, literatury, hudby i kuriozit, jež měly v minulosti, stejně jako dnes, jako speculum mundi (zrcadlo světa) sloužit nejen k potěše oka i ducha, ale také jako klíč k poznání a pochopení světa. Vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy v Arcidiecézním muzeu v Olomouci.
ISBN 978-80-87149-87-4
Olomouc : Muzeum umění, 2014, 1. vyd., brož., 167 s., bar. foto, ilustrace, bibliografie, English summary
$17.50

202.
Spurná, Helena:
Emil František Burian a jeho cesty za operou
/ Emil František Burian and His Path to Opera.
Monografie pojednává o operní tvorbě E. F. Buriana (1904-1959). Během života napsal šest oper (poslední, sedmou, už nestihl dokončit). Některé z nich více či méně reprezentují přechod od operního žánru k synkretickým útvarům hudebního divadla. Autorka důkladně rozebírá všechny Burianovy opery se zřetelem k vývoji domácí i evropské hudebně dramatické tvorby, důsledně je vřazuje do souvislostí jeho kompletního divadelního díla a zabývá se historií jejich scénického provádění i recepcí.
ISBN 978-80-87773-23-9
Praha : Koniasch Latin Press (KLP), 2014, Ed. Hudební teorie & estetika, sv. 2, 1. vyd., váz., 341 s., [8] s. obr. příl., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, noty, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$22.80

203.
Steinmetz, Karel a kol.:
Ostrava hudební : vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech
/ Musical Ostrava : the development of the city's music culture over the past 160 years.
Kolektivní monografie představuje posledních 160 let koncertního a hudebně divadelního života obyvatel Ostravy se všemi dalšími fenomény. Na rozvoj hudební kultury v této průmyslové oblasti, jejíž obyvatelstvo tradičně mělo a má velmi specifické národnostní, sociální, kulturní i náboženské složení, a na tvůrčí výsledky zdejších umělců vždy kladně působily a pozitivně je ovlivňovaly na jedné straně specifická koncentrace kapitálu a na druhé straně malebná okolní příroda, hudební folklór městského a venkovského typu i poněkud drsnější mentalita obyvatel.
ISBN 978-80-7464-664-5
Ostrava : Ostravská univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 260 s., ilustrace, portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$11.20

204.
Škabrada, Jiří; Ebel, Martin:
Chalupy v Čechách : na historických stavebních plánech, sv. 1
/ Cottages in Bohemia : in historical building plans, vol. 1.
Existence původních plánů pro historické vesnické stavby - tedy projektů pro lidovou architekturu - byla donedávna prakticky neznámá. Pro zájemce o studium historické architektury jsou tyto plány jistě překvapivým pramenem poznání jako pozoruhodně úsporné grafické podklady pro vytvoření často náročných a kvalitních staveb, a také jako působivá výtvarná díla. Knihu tvoří regionálně roztříděný katalog více než 200 původních stavebních plánů - projektů pro lidové stavby z konce 18. a průběhu 19. století. Tento atraktivní a objevný, dosud prakticky neznámý materiál se zasvěcenými průvodními texty poskytuje mimořádnou možnost lépe porozumět těmto stavbám.
ISBN 978-80-257-1358-7
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 271 s., faksimile, plány, English summary
$41.90

205.
Švabinská, Zuzana; Ševčík, Václav; Kuna, Martin:
Max Švabinský : soupis kreslířského a malířského díla 1879-1916 = catalogue of drawings and paintings 1879-1916.
Se studií Jany Orlíkové. Max Švabinský (1873-1962) patří k předním představitelům "generace devadesátých let", která položila základy českému modernímu výtvarnému umění. Byl dokonalým kreslířem a grafikem a mimořádným portrétistou. Publikace je úplným soupisem jeho raného kreslířského a malířského díla, protějškem k již existujícímu soupisu jeho grafiky. Pokrývá první třetinu umělcova tvůrčího života, úsek do r. 1916. Je tak podrobnou mapou jeho raného díla i mimořádně zajímavou sondou do českého kulturního života své doby. Přináší informace o více než 1 300 kresbách a malbách, jak kozlovských krajinách, tak portrétech slavných evropských i českých osobností.
ISBN 978-80-85945-67-6
Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2014, 1. vyd., váz., 365 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, genealogické tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, životopisná data, přehled výstav, English summary
$31.50

206.
The Poster in the Clash of Ideologies 1914-2014.
Ed. Jaroslav Anděl. Texty J. Anděl, D. Crowley, P. Drulák, V. Dvořáková, O. Lánský, L. Mlčoch, C. Offe, J. Rupnik, J. Sokol, V. Umlauf ad. Katalog vydán u příležitosti stejnojmenné výstavy 14.2.-19.5.2014 v Centru současného umění DOX. Záměrem výstavy bylo z perspektivy současné společenské situace představit součinnost média propagandy, jakým je plakát, s poselstvím dominantních ideologií v průběhu posledních sta let. Výstava se zaměřila na médium plakátu s přesahy k dalším médiím, jako je film a digitální média a byla členěna do několika sekcí dle historického hlediska.
ISBN 978-80-87446-33-1
Prague : DOX Prague, 2014, 1. vyd., váz., 285 s., il. převážně bar., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$52.50

207.
Trans montes : podoby středověkého umění v severozápadních Čechách
/ Trans montes : medieval art forms in North-West Bohemia.
Eds. Aleš Mudra, Michaela Ottová. Titul knihy odkazuje k modelu otevřené kulturní výměny v uměleckém regionu, který se rozkládá podél zemské hranice mezi Čechami a Saskem. Autorský tým využívá k představení zdejší vizuální kultury v období od poloviny 13. do poloviny 16. století různorodé badatelské přístupy, které dnešní dějepis umění nabízí. Témata 17 kapitol vyrůstají z památkového fondu severozápadních Čech od Chebska po Ústecko, nabízejí ovšem i četné přesahy do obecnější problematiky umění sasského či umění Českých zemí jako celku a nevyhýbají se ani široké perspektivě středoevropské.
ISBN 978-80-7308-537-7
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., váz., 399 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstřík, English summary
$34.30

208.
Urban, Otto M.:
Mysterious Distances : symbolism and art in the Bohemian lands, 1880-1914
In his books, Otto M. Urban was the first person to define Czech Symbolism in the fine arts as a distinct phenomenon acting in a proclamatory fashion as part of the broader European artistic stream. Thanks to his insight, Czech art found its place within the natural context of European culture. The exhibition and the book Mysterious Distances juxtaposes renowned artists such as Mucha, Kupka, Pirner, Knüpfer, Schwaiger, Švabinský, Bílek, Šaloun, Zrzavý, Staeger and Teschner with many lesser known or newly discovered figures. The book includes an anthology of critical texts of the time and essays devoted to Symbolism in literature, theatre and applied art.
ISBN 978-80-7467-052-7 (AV); 978-80-87149-81-2 (MUO); 978-80-7035-564-0 (NG)
Řevnice - Olomouc - Praha : Arbor vitae - Muzeum umění Olomouc - Národní galerie, 2014, 1. vyd., váz., 430 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$131.50

209.
Václav Rabas a mýtus hnědé
/ Václav Rabas and the Myth of Brown.
Ed. Eva Bendová. Publikace se zabývá pro české umění 20. století důležitým, ale v určitých etapách buď dezinterpretovaným, nebo i podceňovaným umělcem, jako byl představitel Umělecké besedy Václav Rabas (1885-1954). Hlavním kriteriem vzniku knihy byla úvaha nad materiálností malířství, analýzou významu hnědi a hlíny v moderním umění. Tři eseje doprovázené reprodukcemi Rabasových krajin sledují z interdisciplinárního pohledu vztah krajinomalby a geologie, ikonografii tvaru a matérie (hlíny) v tvorbě malíře, i jeho stručnou biografii zaměřenou na kulturně historický význam umělce.
ISBN 978-80-7035-572-5
Praha : Národní galerie, 2015, 1. vyd., brož., 131 s., čb foto, bar. ilustrace, bibliografie, English summaries
$17.50

210.
Vaňous, Petr:
Rezonance : Načeradský - Bolf - Typlt
Katalog k výstavě kreseb a prací na papíře Jiřího Načeradského (1939-2014), Josefa Bolfa (*1971) a Lubomíra Typlta (*1975) je prezentací tvorby bývalého profesora a jeho dvou výrazných žáků. Námětem výstavy je zpřítomnění něčeho, co všechny tři autory zároveň propojuje a přesahuje. Jedná se tu o podchycení něčeho, co bychom mohli pojmenovat jako společný zájem všech tří umělců na rozvíjení určité vizuální tradice stejně jako zájem na jejím rozbití a tvůrčím překonání. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-906019-0-1
Praha : BiggBoss, 2015, 1. vyd., brož., 85 s., bar. ilustrace
$20.30

211.
Verner, Miroslav:
Sons of the Sun : rise and decline of the Fifth Dynasty.
Monografie se zabývá dosud neobjasněným zánikem 4. a nástupem legendami opředeného nového královského rodu, 5. dynastie, a jeho úsilím řešit vzrůstající moc byrokracie a rozvíjet hlavní státní instituce, královské zádušní kulty, aj. The monograph deals with the so far unclear decline of the 4th and the legend-clouded rise of the new royal family - the Fifth Dynasty, the reign of individual kings of the dynasty and their efforts to cope with the growing power of the bureaucracy and develop principal state institutions, royal mortuary cults, etc.
ISBN 978-80-7308-541-4
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., váz., 306 s.
$45.20

212.
Vesnická stavební kultura : stavební materiál - domová dispozice - slohové ohlasy - dřevěné sakrální stavby
/ Village Building Culture : building materials - disposition of houses - style responses - sacral wooden buildings.
Eds. Roman Malach, Miroslav Válka. Publikace sleduje problematiku tradičního vesnického domu z hlediska stavebního materiálu, domové dispozice, slohových ohlasů a roubených sakrálních objektů. Jejím charakteristickým rysem je interdisciplinární přístup zahrnující metodické postupy uplatňované architekty, pracovníky památkové péče, historiky a etnology. Částečně slovensky.
ISBN 978-80-210-7540-5
Brno : Masarykova univerzita, Ústav evropské etnologie, 2014, Ed. Etnologické studie, sv. 18, 1. vyd., brož., 263 s., ilustrace, mapy, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$21.00

213.
Věžník, Václav:
Zpívali v Brně II : Kronika české opery v Brně
/ They Sang in Brno, Vol. 2 : Chronicle of the Czech opera in Brno.
Vychází ke 130. výročí českého divadla v Brně, které připadá na 6. prosince 2014. Po velkém úspěchu prvního dílu této antologie vychází rozsáhlá kronika brněnské české opery od r. 1884 až do konce druhé světové války. Kniha je doprovázena četnými fotografiemi brněnských umělců a celá epocha je dokumentována na třech CD s hlasy hostů i angažovaných pěvců a také rozhovory a vzpomínkami na tuto éru brněnské opery.
ISBN 978-80-7460-070-8
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2014, 1. vyd., váz., 712 s., čb foto, bibliografie, rejstříky, 3 CD
$52.00

214.
Vičar, Jan a kol.:
Hudba v Olomouci : 1945-2013
/ Music in Olomouc : 1945-2013.
Syntetický spis o dějinách olomoucké hudební kultury. Svazek je dílčím výsledkem dlouhodobého výzkumu dějin hudby v Olomouci a na střední Moravě v období cca 1800-2000. Velká pozornost je věnována nejen olomouckým hudebním institucím, jako jsou Moravské divadlo, Moravská filharmonie, olomoucké studio Českého rozhlasu a Univerzita Palackého, ale i hudbě populární, jazzové, chrámové, vojenské, soudobé a aktivitám amatérských těles. I ony totiž vytvářely specifičnost hudební kultury Olomouce jako jedinečné lokality.
ISBN 978-80-244-3629-6
Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, Ed. Memoria artis, 1. vyd., váz., 647 s., čb a bar. foto, noty, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$42.00

215.
Volf, Petr:
František Cubr : architekt stylu
/ František Cubr : architect of a style.
František Cubr (1911-1976) patří k nejvšestrannějším českým architektům 20. století. Během své 40tileté praxe navrhl řadu významných staveb, ale proslavil jej především Československý pavilón na EXPU 58 v Bruselu, který vytvořil spolu s J. Hrubým a Z. Pokorným a jenž byl ohodnocen Grand Prix, tedy nejvyšším oceněním. Zabýval se interiérovou a výstavní architekturou, dokázal navrhnout dům i nábytek, graficky upravit knihu, ale také namalovat obraz. Byl též významným pedagogem, působícím na Českém vysokém učení technickém a na Akademii výtvarných umění v Praze. Kniha přibližuje jeho empatickou, výtvarným citem obdařenou osobnost, stejně jako zásadní realizace, z nichž už se řada dochovala pouze na unikátních fotografiích.
ISBN 978-80-87079-38-6
Praha : Gasset, 2014, 1. vyd., brož., 225 s., čb foto, ilustrace, plány, životopisná data
$27.00

216.
Vonka, Martin:
Tovární komíny : funkce, konstrukce, architektura
/ Factory Chimneys : functionality, design, architecture.
Publikace navazuje na pojednání F. Kloknera z r. 1906 O továrních komínech a rozšiřuje ji o nové skutečnosti, které se během uplynulých sto let udály. Vrací se tak k počátkům vzniku komínů, ukazuje, jak funkční a technické požadavky daly vzniknout konstrukci, popisuje typologii komínových staveb, seznamuje s komíny zděnými, ocelovými a železobetonovými, věnuje se i jejich stavitelům a dotýká se i technologie výstavby. Těžištěm knihy jsou však témata současná: Jaké nesou naše komíny hodnoty, proč je třeba je chránit, a jak lze s nimi nakládat. Dnes jsou většinou němými a nepotřebnými svědky své doby a jsou vystaveny riziku destrukce. Závěr publikace tvoří katalog vybraných 23 dosud stojících komínů. Některé jsou ještě funkční, některým byla dána šance na nový život, jiné ale chátrají a jejich budoucnost je nejistá.
ISBN 978-80-01-05566-3
Praha : České vysoké učení technické, 2014, 1. vyd., brož., 223 s., čb foto, faksimile, katalog komínů, rejstříky, bibliografie, English summary
$25.70

217.
Vybíral, Jindřich:
Leopold Bauer : heretik moderní architektury
/ Leopold Bauer : heretic of the modern architecture.
L. Bauer (1872-1938) byl rakouský a především slezský architekt, patřil kolem r. 1900 k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován za tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii a za autora první filozoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu. Bauerovy plány i realizace procházely funkcionalismem, secesí, klasicismem, neobiedermaierem a řadou historismů, přičemž často prvky jednotlivých směrů organicky kombinovaly. Monografické zpracování jeho díla je založeno na studiu jeho obsáhlé písemné pozůstalosti ve vídeňské Albertině a na systematickém terénním výzkumu architektových realizací. Autor (*1960) působí jako profesor a vedoucí katedry dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.
ISBN 978-80-200-2417-6 (A); 978-80-86863-67-2 (VŠUP)
Praha : Academia - Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., váz., 583 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, plány, katalog architektonického díl, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$99.00

218.
Zachař, Michael a kol.:
Ivan Exner : obrazy z let 1983-2014
/ Ivan Exner : paintings from the years 1983-2014.
Monografie předního českého malíře současnosti (*1960) představuje malířské dílo autora, který ve své tvorbě vychází z odkazu klasické malby a jako jeden z mála českých současných výtvarných umělců realizuje svá díla úspěšně i v zahraničí.
ISBN 978-80-905875-2-6
Praha : SVU Mánes, 2015, 1. vyd., váz., 549 s., bar. ilustrace
$120.00

219.
Záruba, František:
Hradní kaple I. Doba přemyslovská
/ Castle Chapel, Vol. 1. Premyslian Era.
Architektonický, umělecký a funkční vývoj hradních kaplí představuje mimořádně zajímavé téma, které dosud nebylo souhrnně zpracováno. Řada dochovaných hradních kaplí přitom poskytuje nebývale kvalitní ukázky středověké (nejen) sakrální architektury. Kaple byla často chápána jako velmi prestižní záležitost, jež reprezentovala vlastníka hradu. Ve středověkých Čechách se podařilo doložit existenci přibližně sto hradních kaplí, z nichž se dochovala pouhá část. Přesto nebylo možné o všech pojednat v jediném svazku. První díl překládaného triptychu pojednává o nejstarším přemyslovském období.
ISBN 978-80-7422-335-8
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium vol. XIX, 1. vyd., váz., 294 s., čb foto, plány, poznámky, bibliografie, rejstříky, German summary
$20.90


PRAGENSIA

220.
Hubert, Miroslav:
Pražská Rustonka a rod Rustonů
/ The Rustonka Factory in Prague and the Ruston Family.
Kniha o evropské větvi anglického rodu lodních stavitelů Rustonů a s ní spojené pražské továrně "Rustonce" nabízí pozoruhodný příběh nejen z dějin paroplavby, strojírenství a průmyslového podnikání v Čechách, ale také zážitek z mozaiky pestrých životních osudů zajímavých osobností 19. a 20. století.
ISBN 978-80-86930-42-8
Praha : Mare-Czech, 2015, Ed. Lodě v české minulosti, sv. 38, 1. vyd., brož., 151 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, plány, bibliografie, German summary
$24.40

221.
Jungmann, Jan:
Holešovice-Bubny : v objetí Vltatvy = embraced by the river Vltava.
Kniha vychází jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy v Muzeu hlavního města Prahy. Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a dalších materiálů z veřejných i soukromých sbírek představí život Holešovic od 2. pol. 19. století do 80. let 20. století. Projdeme se dávno zmizelými ulicemi (např. oblastí starých Zátor) a seznámíme se s historií holešovického průmyslu, železniční a lodní dopravy, se všedním životem zdejších obyvatel i s jejich lidovou zábavou a kulturním životem. Opomenut není ani sport, ať už se jedná o bohatou historii stadionů na Letné nebo o Zimní stadion na Štvanici, který několikrát hostil mistrovství světa v ledním hokeji. Pozornost je věnována také dění na Výstavišti, počínaje Jubilejní výstavou z r. 1891 až po kdysi slavné Pražské vzorkové veletrhy, jejichž připomínkou je dodnes Veletržní palác.
ISBN 978-80-87828-11-3
Praha : Muzeum hl. města Prahy, 2014, 1. vyd., váz., 213 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, 1 brožura (23 s.), 2 plány, bibliografie
$31.50

222.
Vlčková, Olga:
Divadlo a divadelní scény
/ Theatre and Theatre Stages.
Kniha představuje proměny a souvislosti divadla v Praze před druhou světovou válkou, kdy vedle sebe existovaly tři národní kultury: česká, německá a židovská. Z jevišť tak zněla vedle dominantní češtiny i němčina, a výjimečně dokonce jidiš a hebrejština. Prostřednictvím dochovaných fotografií si klade za cíl přiblížit stav a atmosféru pražského divadla, které navazuje na divadelní tradice 19. století, kdy se rodilo divadelní podnikání a kdy divadlo patřilo mezi nejrozšířenější druhy zábavy.
ISBN 978-80-7432-564-9 (P); 978-80-7036-435-2 (NM)
Praha - Litomyšl - Praha : Paseka - Národní muzeum, 2014, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 154 s., 163 čb foto, bibliografie, English summary
$25.20


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

223.
Brno očima Mileny Flodrové : výběr článků a studií z let 1964-2006
/ Brno in the Eyes of Milena Flodrová : a selection of articles and studies from the years 1964-2006.
Ed. Hana Jordánková. Milena Flodrová (*1935) je brněnská historička zaměřená především na historii Brna a nejbližšího okolí. O brněnském místopisu, historii, osobnostech a památkách publikovala řadu knih a odborných článků. Sborník jejích textů o brněnských dějinách vychází k jejímu životnímu jubileu.
ISBN 978-80-86736-39-6
Brno : Archiv města Brna, 2015, 1. vyd., brož., 386 s., ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy
$17.50

224.
Jak se žilo v Plzni za císaře "Procházky" : katalog výstavy
/ What Was Life Like in Pilsen in the era of emperor "Prochazka" : exhibition catalogue.
Ed. Eva Mušková. Katalog ke stejnojmenné výstavě (29. 4 - 13. 7. 2014) v Národopisném muzeu Plzeňska. Postihuje zásadní změny, k nimž došlo v Plzni v době vlády Františka Josefa I. (1848-1916), v Čechách některými posměšně přezdívaného "starý Procházka". Prostřednictvím stručných textů, dobových fotografií a vyobrazení nejrůznějších předmětů denní potřeby seznamuje s rozvojem města, industrializací, dopravou a komunikací, tehdejšími technickými vymoženostmi, ale i s každodenním životem tehdejších obyvatel, zejména jejich životním stylem, náboženstvím, kulturou, školstvím, sportem a trávením volného času.
ISBN 978-80-261-0431-5
Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014, 1. vyd., brož., 115 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, English summary
$17.70


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

225.
Anthologie der deutschmährischen Literatur
Eds. Lukáš Motyčka, Barbora Veselá. Antologie německé moravské literatury je výsledkem práce skupiny vědců z Centra pro výzkum německé moravské literatury při Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Unikátní publikace nabízí povídky a novely 27 autorů, kteří psali německy a jsou spjati s Moravou. Soubor obsahuje vedle známých jmen jako R. Musil, M. von Ebner-Eschenbachová, E. Weiß, F. von Saar také díla autorů, kteří nejsou širokému publiku známí, kteří ale stojí za znovuobjevení jako např. O. Leixner, F. Spunda, O. Jellinek, J. J. David, E. W. Freißler aj.
ISBN 978-80-244-4225-9
Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, 1. vyd., brož., 588 s., portréty, bibliografie
$18.20

226.
Briketa : ostravská poezie a poezie o Ostravě 1894-2013
/ Briquette : Ostrava poetry and poetry about Ostrava 1894-2013.
Ed. Ivan Motýl. Básník a publicista I. Motýl (*1967) sestavil výbor poezie, která vznikala v Ostravě, nebo se jí věnuje. Do výboru zařadil 163 básní, je zastoupeno 120 autorů, někteří se opakují, aby zůstával rytmus a atmosféra. Antologii člení do čtrnácti oddílů a každý je uvozen citacemi z dobového tisku. Celkové řazení textu, mikroúvody na počátku jednotlivých kapitol, zvláštní tematické "řezy" napříč časem, které do sousedství vřazují jinak značně odlišné básnické typy a poetickým naturelem protichůdné autory, drží knihu víc než náležitě pohromadě a udržuje nás v pozitivním napětí, kdekoli knihu otevřeme. Antologie má svůj nezaměnitelný ráz, je to briketa poctivá, která ohřeje.
ISBN 978-80-7443-086-2
Brno : Větrné mlýny, 2014, 1. vyd., váz., 518 s.
$34.90

227.
Cigan, Chaim:
Kde lišky dávají dobrou noc, sv. II : Piano live
/ Backwoods, Vol. 2 : Piano live.
Pokračováním prvního dílu se příběh ještě více odpoutává od reality, byť s mimořádným smyslem pro reálné detaily, a pomocí vynálezu cestování v čase volně putujeme staletími a kulturami. Existence paralelních světů, do nichž je možno vstoupit, ba je i pozměnit oproti nám známé historii, vytváří složitý propletenec reálného, možného, pravděpodobného i zcela fantaskního. I tentokrát se setkáváme s nesmírně uvěřitelnými a neheroickými židovskými hrdiny, s pestrou škálou základních filosofických otázek, s mnoha "co by bylo, kdyby…", na něž se autor snaží odpovědět prostřednictvím historie paralelních světů.
ISBN 978-80-7215-492-0
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 500 s.
$27.90

228.
Čiháková Noshiro, Vlasta:
Mitsuko : matka moderní Evropy?
/ Mitsuko : mother of modern Europe?
Beletrizovaná biografie, založená na denících hlavní hrdinky, vypráví dramatický příběh Japonky i její aristokratické rodiny v nelehké době na přelomu dvou století a kolem 1. světové války v Evropě. Mitsuko Aoyama, provdaná ke konci 19. století za rakousko-uherského diplomata hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi, byla jednou z prvních Japonek, jež přicestovaly do Evropy. Hrabě Heinrich, o 15 let starší než jeho žena, patřil v době na přelomu 19. a 20. století k nejvzdělanějším a nejvýznamnějším osobnostem rakouské aristokracie, ovládal 18 světových jazyků a jako diplomat působil na vyslanectvích po celém světě.
ISBN 978-80-7462-709-5
Brno : Jota, 2015, 1. vyd., brož., 383 s., 3 bar. obr. příl. (24 s., 20 s., 16 s.), jmenný rejstřík, bibliografie
$27.90

229.
Diviš, Ivan:
Moje oči musely vidět
/ My Eyes Must Have Seen.
K nedožitým 90. narozeninám významného českého básníka vychází druhé samostatné knižní vydání jeho klíčové básnické skladby, poslední, kterou před rokem 1989 napsal ve svém mnichovském exilu a která vyšla jako jeho první básnická sbírka po jeho autorském návratu ke čtenářům ve vlasti. Znalci Divišova díla je tato skladba - dnes knižně již zcela nedostupná - považována za jeden z vrcholů jeho básnického díla. Na frontispice je reprodukována originální stejnojmenná grafika básníkova přítele Emanuela Ranného.
ISBN 978-80-7215-438-8
Praha : Torst, 2014, 2. vyd., brož., 54 s., ilustrace
$10.40

230.
Douděra, Román; Růžička, David:
Veřejný hudlant / Horizont událostí
/ Public Busker / Horizon of Events.
Sbírka básní. Ilustrace Marcel Bárta. D. Růžička (*1973) vydal básnické sbírky Posmrtný život mouchy (2006), Jakýpacopa? : písně pana Opa (2008), Totok etudy (2009) a Hory na hurá (2011), všechny v nakladatelství Pavel Mervart. Vystupuje společně s hudebníky (Dorota Barová, Marcel Bárta), pracuje jako ošetřovatel v domově důchodců, žije v Praze. V této nové sbírce vědomě usiluje o nadlehčené písně, popěvky a scherza.
ISBN 978-80-7465-114-4
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., brož., 56 s., ilustrace
$8.30

231.
Fischerová, Sylva:
Sestra duše
/ Soul Sister.
Snad nejosobnější básnická sbírka S. Fischerové (*1963). "Verše, nad nimiž nás musí napadnout otázky: Co je osud? Jak křehká je duše člověka? Nakolik jsme skutečně sami sebou a kolik si toho v sobě neseme ze svých předků a z rodového dědictví? Verše s epickou linií, jejíž mrazivé detaily nás neopustí ještě dlouho po dočtení knihy." Jan Šulc.
ISBN 978-80-7227-363-8
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., brož., 56 s.
$11.80

232.
Gellner, František:
Dílo, sv. 1 : (1894-1908) ; sv. 2 : (1909-1914)
/ Work, Vol. 1 : (1894-1908) ; Vol. 2 : (1909-1914).
Eds. Jiří Flaišman et al. Edice tvoří souborné dílo Fr. Gellnera (1881-1914). Knižní čtenářské vydání obsahuje všechny dokončené básnické, prozaické, publicistické texty a básnické překlady. Hybridnost dvojsvazkové edice spočívá v přílohovém DVD, na němž je aplikace zpřístupňující vědeckou edici až po úroveň naskenovaných rukopisů a výtvarného díla. Elektronické vědecké vydání přináší veškeré známé tištěné i netištěné, úplné i fragmentární texty s jejich variantami a kompletní soubor autorových překladů. Aplikace obsahuje taktéž rozsáhlý konvolut dochované autorovy korespondence, soubor veškerého dostupného výtvarného díla a výběr z literatury o životě a díle Fr. Gellnera.
ISBN 978-80-85778-97-7 (ÚČL soubor); 978-80-7470-068-2 (A soubor); 978-80-85778-95-3 (ÚČL sv. 1); 978-80-7470-067-5 (A sv.1); 978-80-85778-96-0 (ÚČL sv. 2); 978-80-7470-067-5 (A sv. 2)
Praha : Ústav pro českou literaturu - Akropolis, 2012, Ed. Kritická hybridní edice, sv. 1, 1. vyd., brož., (252 + 745 s.), 1 DVD
$40.30

233.
Gerstner, Miloš:
Prokletí pastýřů z Rohu : román o horách a lidech
/ Curse of the Chepherds from Roh : a novel about mountains and people.
Autor (1915-2006) byl známý krkonošský učitel, etnograf a spisovatel. Román, který byl nalezen v jeho pozůstalosti, vypráví o zmizelém světě starých horalů, jejich tvrdém životě, lásce, chlapské hrdosti a cti.
ISBN 978-80-7272-682-0
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., váz., 230 s.
$17.40

234.
Grauová, Šárka:
Marie Rút Křížková : slyšet a odpovídat
/ Marie Rút Křížková : to hear and answer.
M. R. Křížková (*1936) se vedle vydávání díla J. Ortena edičně zabývala tvorbou dětí v terezínském ghettu, vedla rozhovory s teologem J. Zvěřinou, edičně připravovala knihu pamětí M. Holubové, napsala dějiny salesiánů v českých zemích, zpracovala korespondenci J. Lederera a věnovala se řadě dalších témat. Její vzpomínková kniha přináší působivý obraz dětství a mládí ve 30., 40. a 50. letech, popis kulturního života v Liberci v letech 60., záznam osobní cesty k židovství a křesťanství a zejména jedinečné svědectví o životě v normalizačním Československu, zvláště o Chartě 77, jíž byla jednou z mluvčích. Kniha působivě kombinuje texty vzpomínkové, esejistické, publicistické, dokumentární a dialogické, které spolu s fotografiemi vytvářejí čtivý celek, vypovídající nejen o autorčině pohnuté životní cestě a práci, ale i o celé jedné epoše života v naší zemi.
ISBN 978-80-7215-488-3
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., váz., 385 s., čb foto, jmenný rejstřík
$27.90

235.
Háblová, Anna:
Rýhy
/ Scratches.
Sbírka mladé básnířky (*1983) je jedním z mála případů lyrické poezie. Lyrika vyhrocuje klíčové životní situace, kdy se člověk ocitá ve velkém napětí, kdy si klade osudové, etické či jiné otázky. Lyrická situace je okamžik, v němž se rozhoduje podstatné. Lyrika propojuje svět novými vztahy, klade důraz na obnovení poznávací síly jazyka. Ne náhodou se sbírka jmenuje Rýhy. Jsou to rýhy na duši a zrcadlově i rýhy na povrchu viděného světa. Rýhy hluboké, cítěné s opravdovostí a citlivostí, mající v současné poezii jen málo obdob. Sbírka je doprovázená reprodukcemi děl malíře Patrika Hábla.
ISBN 978-80-7467-079-4
Řevnice : Arbor vitae, 2015, 1. vyd., brož., 78 s., ilustrace
$13.30

236.
Hauserová, Eva:
Noc v Mejdlovarně
/ Night in the Soap Factory.
Ty tři ženy bývaly v mládí, v normalizačních 70. letech, nerozlučné kamarádky. Po letech se setkávají v bytě jedné z nich, a poklidné popovídání u kávy o životě a dětech se jim naprosto vymkne z rukou. Během jediné zjitřené noci si trojice bývalých kamarádek vzájemně odhalí různá temná tajemství, vyčtou si věci, o nichž se tehdy nějak nehodilo mluvit, nebo které s odstupem chápou teprve teď, a vzájemně se donutí k bilancování svých životů a vztahů. A je to kruté: každá z nich má alespoň nepřímo na svědomí život jiného člověka.
ISBN 978-80-257-1267-2
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 189 s.
$13.20

237.
Janeček, Petr:
Krvavá Máry a jiné strašlivé historky
/ Bloody Mary and other Terrible Stories.
Kniha je komentovaným výběrem 99 záhadných příběhů, které kolují v dnešním ústním podání v ČR, především mezi mladými lidmi. Tato vyprávění nasbíral autor, působící jako vysokoškolský učitel etnologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vyprávění tohoto typu jsou odborníky někdy označována jako součást moderního folklóru podobně jako anekdoty, vtipy nebo současné pověsti (městské legendy), známé např. ze série komentovaných sbírek Černá sanitka. Ilustrovali studentky a studenti Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 3.
ISBN 978-80-7428-250-8
Praha : Plot, 2015, 1. vyd., váz., 141 s., ilustrace
$17.40

238.
Janouch, František; Pelikán, Jiří:
Korespondence
/ Correspondence.
Ed. Petr Orság. Souborná korespondence mezi Fr. Janouchem aj. Pelikánem z let 1974-1993 je záznamem mnoha nevšedních příběhů. V 84 dopisech dokládá významnou etapu naší moderní historie: aktivity československého exilu. Tehdy byly centrem dění nikoli politická uskupení, ale exilová nakladatelství a časopisy (Svědectví, Listy) s okruhem přispěvatelů. J. Pelikán, vydavatel Listů v Římě a první Čechoslovák zvolený - dokonce dvakrát - poslancem Evropského parlamentu, a Fr. Janouch, jaderný fyzik a zakladatel Nadace Charty 77 ve Švédsku, věnovali vydávání Listů, shánění financí pro jednotlivé exilové i domácí projekty či osoby, získávání informací a kontaktů, lobbování (například Nobelova cena pro J. Seiferta) mnoho času a energie.
ISBN 978-80-87683-40-8
Praha : Novela Bohemica, 2015, Ed. Dokument, sv. 3, 1. vyd., brož., 361 s., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík
$27.90

239.
Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách
/ Josef Sudek in Interviews and Memories.
Eds. Jaroslav Anděl, Petr Hron, Adéla Petruželková. V první části knihy jsou shromážděny více než dvě desítky časopiseckých rozhovorů s J. Sudkem z let 1936-76, tato pramenná edice poprvé přináší vcelku jejich úplné a doslovné znění. Publikované rozhovory doplňují přepisy dvou nahrávek z archivu Českého rozhlasu. Druhá část knihy obsahuje unikátní soubor vzpomínek pamětníků, kolegů a přátel, které na začátku 80. let zaznamenal fotograf Petr Hron. V tomto rozsahu celek jím shromážděných vzpomínek rovněž dosud publikován nebyl, část přepisů byla pořízena až pro toto vydání. Třetí část tvoří původně ineditní sborník Pocta Josefu Sudkovi, který k autorovým osmdesátinám začal pořádat Jaroslav Anděl. Po jeho odchodu do exilu pracoval na shromažďování příspěvků Antonín Dufek.
ISBN 978-80-7215-489-0
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., váz., 422 s., 16 s. čb foto příl., jmenný rejstřík
$31.40

240.
Kolaříková, Hana:
Mušle
/ Seashells.
Baladický příběh o osudu pětileté holčičky a její rodiny z doby represivní normalizace, který skládá jako již zralá žena z nesouvislých střípků svých vzpomínek. Její rodiče patřili mezi emigranty, jimž se nepodařilo dostat své dítě za hranice. Starala se o ni babička v drsném a rázovitém Pobeskydí na hranici Moravy a Slezska. Vnímání předškolního dítěte je plné barvité fantazie a hravé magie. Bezbřehá spirituální a metaforická spontánnost dětské duše kontrastuje s nenaplněnou duchovní potřebou člověka zbaveného víry, s uzavřenou pohraniční politikou komunistického režimu a vše graduje v absurdním osudu hlavních hrdinek říznutých horalskou krví, v jejichž divokém klokotu láska, touha, vášeň, nevěra, zrada, zodpovědnost, pochopení a odpuštění nemohly dohrát své role do úplného konce, protože Boha nahradil cenzor.
ISBN 978-80-7473-281-2
Zlín : Kniha Zlín, 2015, 1. vyd., váz., 246 s.
$16.70

241.
Koubská, Libuše:
Volnomyšlenkář : osudy a postoje molekulárního genetika Jana Svobody
/ Freethinker : fates and attitudes of the molecular geneticist Jan Svoboda.
Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., (*1934) je vědec mezinárodní úrovně, jehož výsledky jsou dalekosáhle využívány v medicíně. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR se zabývá buněčnou a virovou genetikou a nádorovými viry. Objevil virogeny retrovirů, jejichž vznik vyložil integrací do buněčného genomu. Zavedl a využil postupy buněčné genetiky a později i metody molekulární biologie, včetně klonování prvního unikátního genu v Československu. Za objevy, na nichž se podílel, mu byla v roce 1975 udělena Nobelova cena. Její laureáti uváděli tehdy Svobodu jako osobnost, která ji měla také spolu s nimi dostat. V roce 2010 dostal prestižní domácí vědeckou cenu Česká hlava. Na kontě má přes 200 vědeckých prací.
ISBN 978-80-200-2440-4
Praha : Academia, 2015, Ed. Paměť, sv. 80, 1. vyd., váz., 125 s., 24 s. bar. obr. příl., jmenný rejstřík
$20.00

242.
Kukal, Petr:
Bůh mezků

/ God of Mules.
Autor (*1970) je básník, prozaik a autor knih pro děti. Jeho nejnovější básnická sbírka je zároveň sbírkou bilanční. Básník zde osekává svou výpověď na podstatné, tvůrce se tu učí číst věci a děje aktuálního světa jako text, učí se schopnosti nechávat věci rozsvítit a děje doznít v tichu.
ISBN 978-80-7304-182-3
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 74 s.
$9.00

243.
Láníková, Kristina:
Pomlčka v těle
/ The Hyphen in the Body.
V autorčině (*1988) druhé sbírce jde, jak píše básník Elsa Aids, o "práci na zpřítomnění přilehlého. Láníková především eviduje věci a slova při tom používá jako odřezky. V nekonečném kolážování světa jako by ji vedlo výtvarné gesto vycvičené obsesí…" Autorka studuje na AVU v Praze v Ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Debutovala sbírkou Opatření na noc (2014). Vystupuje v hudebně-performačním duu Mooncup Accident.
ISBN 978-80-87429-55-6
Praha : Fra, 2015, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 55 s.
$9.70

244.
Linhart, Patrik:
Vienna Calling
Soubor prozaických miniatur inspirovaných pobytem ve Vídni. Autor (*1975) je spisovatel a výtvarník, performer a mystifikátor.
ISBN 978-80-7443-108-1
Brno : Větrné mlýny, 2014, 1. vyd., brož., 113 s.
$17.40

245.
Michalová, Alžběta:
Zřetelně nevyprávíš
/ You Do Not Narrate Crearly.
Autorka (*1991) studuje režii a dramaturgii na divadelní fakultě JAMU. Básnický debut je sbírkou rodinných žalozpěvů, nářků i výkřiků nad vlastním dětstvím, křehkým a krutým účtem matce a otci.
ISBN 978-80-87429-67-9
Praha : Fra, 2014, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 71 s.
$9.70

246.
Mlsová, Nella:
Sbohem, condottiere : deník cesty Simonetty Buonaccini
/ Goodbye, Condottiere : Simonetta Buonaccini's journey diary.
Kniha přináší vědeckou edici dosud nevydaného subjektivního cestopisu české meziválečné autorky Ludmily Bučanové, vystupující pod pseudonymem Simonetta Buonaccini (1893-1935). Jeho rukopis se zachoval v autorčině pozůstalosti na rubové straně 476 fotografií a uměleckých reprodukcí pohlednicového formátu. Vznikl na počátku 30. let, krátce před její tragickou smrtí. Kromě toho, že reflektuje cesty do milované Itálie a na francouzskou Riviéru, je i jakousi metaforou jejího dosavadního života. Publikace zohledňuje osobitost rukopisného záznamu, a proto je její nedílnou součástí i obsáhlá obrazová příloha, která představuje vybrané pohlednice - tentokrát z lícové strany.
ISBN 978-80-87607-40-4
Liberec : Bor, 2014, Ed. Jazyky a texty, 1. vyd., váz., 245 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$17.90

247.
Nešpor, Evžen:
Na balkoně je kamenný muž : lékařem ve dvacátém století
/ There Is a Stone Man on the Balcony: a doctor in the twentieth century.
Autor (1907-1989) byl nejen vyhlášeným lékařem (neurologem), ale také zcestovalým dobrodruhem se smyslem pro detail a s empatickou duší. Díky tomu je kniha poutavá po stránce geografické a historické, ale také čtivá a dojemná po stránce lidské. Málokdy narazíme na tak přirozený vypravěčský talent, který se s námi dělí jak o věci úsměvné, tak hrůzné, které k naší historii bohužel neodmyslitelně patří.
ISBN 978-80-7272-655-4
Praha : Dauphin, 2015, Ed. Soukromé dějiny, 1. vyd., váz., 243 s., čb foto, poznámky
$17.40

248.
Ohnisko, Milan:
Mé erbovní zvíře je strom
/ My Heraldic Animal Is a Tree.
Autorova (*1965) devátá básnická sbírka. Jeho příčné a snové básnické vidění nerozvíjí směrem k širokodechým surreálným tahům, míří ke zkratce, k co nejoproštěnějšímu jazykovému výrazu. Se skvěle odposlouchanými či inspirací seslanými cáry promluv pracuje metodou montáže.
ISBN 978-80-7227-361-4
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., brož., 67 s.
$13.90

249.
Petr, Pavel:
Ucítíš slanou chuť a potom vůni hermelínu
/ You Will Feel the Salty Taste and Camembert Smell.
Autorský výbor v nostalgické grafické podobě. Básník do něj zahrnul zejména texty ze svých starších i novějších sbírek. Básně jsou zároveň prokládány úryvky z dopisů blízkých básníkových přátel, mj. J. Kuběny, J. A. Pitínského, J. Topola ad.
ISBN 978-80-87485-19-4
Ostrava : Protimluv, 2014, 1. vyd., váz., 141 s., čb foto autor
$16.00

250.
Renčín, Vladimír:
Husité, Husáci a my
/ The Hussites, Husáks, and Us.
Téma husitství se vine celým dílem karikaturisty V. Renčína (*1941). Stalo se pro něj zdrojem neutuchající inspirace a nečekaných historických paralel. Jeho kresby a Vavřinec z Březové se svojí slavnou Husitskou kronikou a Písní o vítězství u Domažlic jsou klíčem k této unikátní a nadčasové knize, nabízející vydatnou exkurzi do pohnutých okamžiků dějin našich zemí. Texty středověkého kronikáře samy o sobě humorné nejsou, ovšem ve spojení s klasikem českého kresleného humoru dostávají zcela nečekaný náboj. Turbulentní dobu husitských bouří přitom mnohdy posouvají z vážna do grotesky a překvapivě často přimějí čtenáře k zamyšlení nad tím, proč se dějiny někdy tak nečekaně opakují.
ISBN 978-80-7281-491-6
Praha : Eminent, 2015, 1. vyd., váz., 240 s., ilustrace
$24.40

251.
Roček, František:
Ústecké vítězství
/ Ústí Victory.
Knihu autor označuje jako román faktu. Navazuje na jeho předchozí knihy Ústecká štvanice (2011) a Ústecký mír (2013). Zabývá se událostmi, které se staly v rozmezí let 1946-1948 v rámci malého příhraničního okresu. Většina historických informací z této pohnuté doby zde byla publikována poprvé. V obrazové příloze je zveřejněn kompletní jmenný seznam členů Osadní milice v ústeckém okrese. Jsou zde rovněž uvedeny informace o údajném nacistickém utajeném podzemním úložišti v kopcích nad Velkým Březnem na Ústecku.
ISBN 978-80-87624-24-1
Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2015, 1. vyd., brož., 256 s., čb foto, faksimile, seznam zkratek
$20.90

252.
Scum, Green:
Nuselskej punk
/ Nusle Punk.
Příběhy pražských figurek z rodu Nerudových, Haškových a Hrabalových hrdinů jsou podané dokonale odposlechnutou mluvou ulice a výčepu, i s přesnou intonací, způsobem pointování a typickým černým humorem. Autor (*1962), který používá pseudonymem Green Scum, žije v Praze - střídavě na ulici a pod střechou. Od roku 2013 publikuje povídky v magazínu Legalizace. Ilustrace Lucie Bux.
ISBN 978-80-7432-586-1
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., brož., 205 s., ilustrace
$13.30

253.
Skřipský, Marek:
Případy inspektora Rádla : ve službách první republiky
/ Cases of Inspector Rádl : in the service of the First Republic.
Výjimečné příběhy z první republiky, které nabízí unikátní pohled na práci tehdejší tajné služby. Komunističtí radikálové, maďarští špioni, vyznavači hákového kříže, ale i sadistická sekta nebo pašeráci kokainu… Hlavní postavou je zpravodajský inspektor československé tajné služby a někdejší legionář Jan Rádl. Mladý muž vstupuje do řad prvorepublikové kontrašpionáže, kde - skryt za scénou - řeší případy zasahující leckdy i do vysokých politických kruhů.
ISBN 978-80-243-6486-5
Brno : Moravská Bastei MOBA, 2015, 1. vyd., váz., 367 s.
$20.90

254.
Soukupová, Petra:
Pod sněhem
/ Under the Snow.
Autorka (*1982) je scenáristka a spisovatelka. Za svoji prvotinu K moři (2007) získala Cenu Jiřího Ortena a triptych povídek Zmizet (2019) obdržel cenu Magnesia Litera - Kniha roku (2010). Hrdinkami jejího nejnovějšího románu jsou tři sestry, které spolu cestují na oslavu otcových narozenin. V autě se však spolu s nimi ocitají i jejich životní příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné sny a frustrace, a atmosféra už po několika kilometrech jízdy houstne. A to ještě žádná ze sester netuší, že další nepříjemnosti je čekají v domě rodičů.
ISBN 978-80-7491-493-5
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 367 s.
$23.00

255.
Sova, Antonín:
Básně : Z mého kraje ; Zlomená duše ; Vybouřené smutky ; Ještě jednou se vrátíme ; Lyrika lásky a života
/ Poems.
Ediční příprava, komentář a vysvětlivky Václav Vaněk. A. Sova (1864-1928) patřil k předním básníkům období modernismu přelomu 19. a 20. století. Na rozdíl od O. Březiny se nedočkal souborného kritického vydání, poslední pokus o jeho sebrané spisy z let 1959-1962 ztroskotal po dvou svazcích prózy a dvou svazcích poezie. Česká knižnice tuto mezeru alespoň zčásti zaplňuje vydáním pětice vrcholných autorových básnických knih. Jejich básně klenou oblouk od realismu a impresionismu k symbolismu, tematicky sahají od přírodní lyriky k reflexím, vizím, poezii sociálních protestů a hořké intimní lyrice.
ISBN 978-80-7491-157-6
Brno : Host, 2014, Ed. Česká knižnice, 1. vyd., váz., 609 s., bibliografie
$25.80

256.
Stehlíková, Olga:
Týdny
/ The Weeks.
Kniha nominovaná na cenu Magnesia Litera za poezii. Básnický debut O. Stehlíkové (*1977), editorky, nakladatelské redaktorky a literární kritičky, přináší silnou a celistvou výpověď o naší existenci "tady a teď". Každý den v týdnu zde - nevtíravě, ne doslovně, ale přece - symbolizuje jeden ze základních aspektů života (práci, lásku, rodinu…), představený v širokém vějíři podob, jen neděle, a tedy spočinutí, příznačně chybí. A protože se ony aspekty prostupují a střetávají, jsou Týdny sbírkou mnoha vrstev.
ISBN 978-80-7272-652-3
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 119 s.
$16.00

257.
Struhar, Stanislav:
Stará zahrada
/ An Old Garden.
Autorovo (*1964) doposud nejosobnější dílo. První část této subtilní básnické trilogie, nazvaná Kousek smrti, vznikala již začátkem 80. let, kdy autor prvními literárními texty zachytil momenty svého dětství a dospívání v rodném Zlíně. Hlas vnitřní rozervanosti a tísně však neutichá ani v části druhé, pojmenované Kousek života, v níž už i v němčině vypráví nejen o složitosti emigrace, ale i o čekání na syna, jehož vycestování zadržovaly československé úřady. Závěrečná část trilogie s názvem Kousek Vídně, plná sugestivních a pro jeho tvorbu charakteristických kompozic, zrcadlí jeho vztah k novému domovu, který se již na svém prahu ukázal ze dvou různých stran.
ISBN 978-80-7473-282-9
Zlín : Kniha Zlín, 2015, Ed. Walt, 1. vyd., brož., 65 s.
$9.70

258.
Šlechta, Antonín:
Pod zemí
/ Under the Ground.
Autor (*1965) je členem východočeského střediska obce spisovatelů, kde publikuje ve sbornících a bulletinu Kruh. Debutoval knihou povídek Sedm pádů smrti (2013). Sbírka originálních povídek o vodárenských dělnících a jejich svérázném způsobu vnímání života, světa a lidí v něm. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-905425-6-3
Úpice : Antonín Šlechta, 2015, 1. vyd., váz., 127 s., ilustrace
$13.00

259.
Tomanová-Weisová, Helena:
Výhled z Hradčan
/ View from Hradčany.
Výbor fejetonů, novinových článků, úvah a drobných próz, v nichž se zrcadlí pohnuté osudy autorky i jejích současníků a především krásná i šílená tvář minulého století. Helena Tomanová-Weisová (1912-2007) se narodila do pražské německé rodiny, její matka pocházela z francouzské části Švýcarska. Budoucí herečka, rozhlasová redaktorka, novinářka, překladatelka a spisovatelka vyrůstala a žila v těsném kontaktu s německou menšinou a stýkala se s jejími čelnými představiteli, M. Brodem, E. E. Kischem, O. Baumem aj. Doslov napsal rakouský spisovatel Erich Hackl. Část textů napsala jejich autorka v němčině, část v češtině. Překlad německých textů Vratislav Slezák.
ISBN 978-80-257-1279-5
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., váz., 114 s., čb foto, faksimile
$13.90

260.
Topol, Josef:
Jitřní flétna : verše, písně a popěvky : 1951-1956
/ Morning Flute : verses, songs and chants : 1951-1956.
Jako dárek dramatikovi, básníkovi, esejistovi a překladateli J. Topolovi k 80. narozeninám vydává nakladatelství Torst jeho literární prvotinu, již začal psát ve svých šestnácti letech. Jeden z budoucích nejvýznamnějších českých dramatiků se v ní představuje jako výsostný lyrik a melodik verše, jehož básně přesvědčivě ukazují jeho zcela mimořádný literární talent. Jeho mladistvé verše jsou plně srovnatelné s ranou mélickou poezií F. Hrubína či L. Fikara. Ilustrace Alžběta Moravcová.
ISBN 978-80-7215-495-1
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 61 s., ilustrace
$10.10

261.
Trojan, Jakub S.:
Rozkyvy duše

/ Vibrations of the Soul.
V básnické sbírce evangelického faráře, disidenta, chartisty a profesora Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (*1927) nalezneme lyrické básně psané volným veršem, oddíl více než 50 sonetů i malou skupinku veršů pro nejmenší. Autor je psal mezi lety 2012-2014, zřídlo jeho inspirace se otevírá s příchodem stmívání na podzim a trvá přes nejtemnější dny roku starého i nově přicházejícího. Ilustrace Martina Trojanová.
ISBN 978-80-86057-97-2
Středokluky : Zdeněk Susa, 2014, 1. vyd., váz., 158 s., ilustrace
$11.20

262.
Váchal, Josef:
Paměti pro Josefa Portmana
/ Memoirs for Josef Portman.
Ed. Zuzana Zadrobílková. Paměti pro Josefa Portmana z let 1919 a 1920 Váchal koncipoval jako svérázný duchovní bedekr, průvodce po vlastním myšlenkovém vesmíru s důrazem na zážitky a vjemy nadpřirozené povahy. Zachytil v nich vzpomínky na tajuplné zážitky z dětství a mládí a barvitě vylíčil své zkušenosti s theosofy, spiritisty a okultisty "všech směrů a barev". Paměti doplnil o výňatky z vlastního deníku z let 1910-1914. Díky tomu patří tento poprvé publikovaný text mezi nejdůležitější zdroje informací jak o Váchalově mládí a rané tvorbě, tak o jeho stycích s pražskými esoterickými kruhy. Kniha obsahuje kompletní faksimile rukopisu, komentovaný přepis textu a tři průvodní studie přibližující okolnosti vzniku rukopisu (H. Klínková), Váchalův zájem o magickou povahu skutečnosti (Z. Zadrobílková) a jeho vztah k astrologii (P. Turnovský).
ISBN 978-80-87908-04-4
Praha : Trigon, 2014, 1. vyd., brož., 227 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$29.40

263.
Wernisch, Ivan:
Na břehu
/ Ashore.
Nová básnická sbírka Ivana Wernische (*1942). Jeho poezie je typická snovostí, kdy autor promítá do veršů zlomky skutečnosti, a celkově zanechává v čtenáři pocit snového záznamu.
ISBN 978-80-86751-27-6 (A); 978-80-7227-360-7 (DM)
Praha - Brno : Aula - Druhé město, 2014, 1. vyd., brož., 51 s.
$9.80


FILM NA DVD - MOVIE ON DVD

264.
Menzel, Jiří (dir.):
Ostře sledované vlaky = Closely Watched Trains / ČR 1966.
Digitálně restaurovaný oscarový film natočený podle předlohy Bohumila Hrabala je doprovázen řadou bonusů.
Praha : Národní filmový archiv, 2015, 1 DVD, English subtitules, Czech for captioned subtitules, bonus materials, region - all pal, 92 min., obrazový formát 1:1,37, zvukový formát: mono
$20.90

265.
Pavlásek, Michal (dir., scénář, kamera, střih):
Druhé Vojvodovo : myslet obrazem
/ Another Vojvodovo : thinking in pictures.
Vojvodovo je vesnice v Bulharsku, kde v letech 1900-1950 žilo několik stovek českých protestantů. V rámci poválečné reemigrace do pohraničí ČSR se na jižní Moravu spolu s nimi přestěhoval rovněž "duch" jejich světa. O jeho vyvolání se film prostřednictvím video-elicitace pokouší. Vizuální obrazy vojvodovských kulis se stěhují k těm, kteří je postupně vyplňují významy prožitého, podobně jako je ve filmu oblékána figurína symbolizující tuto komunitu. Mezi strážce odkazu paměti dnes patří kromě rodáků i generační potomci a profesionální etnografové, kteří kouzlu Vojvodova propadli, a na (re)konstrukci jeho obrazu se svými texty významně podílejí.
Brno : Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2013, 1 DVD, English subtitules, Czech for captioned subtitules, 34 min.
$14.00


***


Regula Pragensis, Box 215, V Podbabě 4/2515, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


AN OFFER OF DELIVERY SERVICE OF ORIGINAL CZECH BOOKS


Regula Pragensis has funded a public library specialized in Czech history, tradition, crafts and geography. Since 1992 we have offered the Delivery Service of Original Czech Books. The whole profit of this service goes both to the library fund and the support of cultural and social activities.

Specialization:
Original Czech titles, especially from the field of history, linguistics, social sciences, art, fiction and poetry.

How to order:
Special catalogues of Regula Pragensis or your own selection, by e-mail or by your printed forms. We are able to make an approval plan custom-tailored to your needs.

Catalogue of Regula:
You will find the latest catalogue plus the older ones on our website http://www.regula.ecn.cz/katalog.htm or we will send the Word document (Format RTF) through e-mail (with Czech diacritical marks) or in printed version by post.

Price of books:
The ratio of 1.60 to the real price of a book (1.50 when the book price is higher than 800 Crowns, 1.30 when higher than 1500 Crowns).

Important Note:
Real prices may change if a distributor modifies his price. In this case we will decrease or increase the price of the title accordingly.

Discount:
If the worth of delivered books is more than:
$400.00 - 5 %, $800.00 - 10 %

Way of payment:
We bill in USD (€, Ł), payment through bank account or by cheques.
You will pay after you get ordered books with our bill.

Postage:
By ship, it takes approximately 3 weeks around Europe, 4 weeks to the USA - the cheapest way.
By airmail, approximately 1 week.

Wrapping:
Safety envelopes and parcels.


In Prague, January 13, 2014

Sincerely Yours,
Richard Borovský & Barbara Solničková

 

Regula Pragensis

Box 215
V Podbabě 2515/4
160 00 Prague 6
Czech Republic


tel.: 420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


Authors: Barbara Solnickova, Richard Borovsky