KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2014/2
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2014/2

with University Publishers

duben - červen 2014 / April - June 2014

 


HISTORIE / HISTORY

1.
Bandžuch, Tomáš:
Slovenské vize : Velká válka, krajané a představy o budoucím státu (1914-1918)
/ Slovak visions : The Great War, compatriots and ideas about the future state (1914-1918).
Kniha analyzuje vize a úvahy o budoucnosti slovenských zemí, jak je formulovaly v průběhu první světové války, tedy v době uherské sounáležitosti Slovenska, jednotlivé skupiny tamních politických myslitelů. V širším kontextu vychází z popisu předválečných vztahů Slováků s dalšími národy středoevropského prostoru a rozebírá jejich postavení doma i v zahraničí, včetně nastínění ideových směrů, z nichž úvahy o začlenění země vycházely. Klíčové události spolupráce obou národů během let 1914-1918 jsou podány z nezvyklého úhlu pohledu, který však může lépe ozřejmit, zdali bylo utvoření česko-slovenského státu v souladu s dlouhodobými slovenskými politickými snahami.
ISBN 978-80-7470-059-0
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., brož., 159 s., bibliografické odkazy, bibliografie, English and Russian summaries
$16.90

2.
Bohdálek, Petr a kol.:
Proměny montánní krajiny : historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří
/ Changes of Montane Landscapes : historical settlement and lignite structure of the Ore Mountains.
Kolektivní monografie zkoumá doklady dnes již zaniklé průmyslové činnosti, která zásadním způsobem utvářela krajinu Krušných hor. Tento region byl výrazně determinován devastačními zásahy komunistického režimu. Publikace je rozdělena na tři kapitoly: první se zaměřuje na osídlení a utváření krušnohorské krajiny, druhá se věnuje krušnohorské architektuře, poslední je věnována technickým a montánním stavbám, areálům a činnostem v Krušných horách. Závěr je symbolicky věnován několikaletému společnému projektu České republiky a Svobodného státu Sasko, a to nominaci Hornické kulturní krajiny Krušnohoří-Erzgebirge do UNESCO.
ISBN 978-80-904960-3-3
Loket : Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Lokti, 2013, 1. vyd., váz., 232 s., il. (převážně bar.), mapy, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$28.10

3.
Czechowicz, Boguslaw:
Böhmische Erbfolge und Breslau in den Jahren 1348-1361 : Kunst und Geschichte auf Wegen und Holzwegen der Historiographie
Im ersten Teil wurden die Veränderungen der Schreibweise, die die ersten Jahre der Integration Schlesiens mit der Böhmischen Krone betrifft, detailliert geschildert. Diese Übersicht umfasst die Arbeiten ab dem 14. Jahrhundert bis in das Jahr 2010 hinein. Sie versucht auch die Gründe für das bei Generationen von Forschern existierte Unverständnis der wesentlichen politischen Probleme zu erklären. Im zweiten Teil versuchte man zu erläutern, warum Mitte des 14. Jahrhunderts der öffentliche Raum der Stadt Breslau dermaßen stark mit Böhmischer Staatssymbolik durchdrungen war. Die Antwort liegt in der Tatsache, dass Kaiser Karl IV., in Anlehnung an Breslau und noch ohne einen Sohn zu besitzen, die Erbfolge auf dem Böhmischen Thron seinem Bruder Johann Heinrich und dessen Kindern gesichert hat. Auf diese Art und Weise mied er das Prager Zentrum und kreierte damit Breslau zum Träger der Erbfolge im Böhmische Krone.
ISBN 978-80-7465-089-5
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, 1. vyd., brož., 275 s., ilustrace, bibliografie, rejstříky, Czech and Polish summaries
$23.70

4.
Černý, František:
Moje záznamy ze světové války 1914-1918 : strhující vzpomínky českého vojáka z východní fronty v Bukovině - z území dnešního Rumunska a Ukrajiny
/ My Records from World War II 1914-1918 : thrilling memories of a Czech soldier from the Eastern front in Bukovina - the territory of today's Romania and Ukraine.
Autobiografický popis zážitků českého vojáka počíná jeho odvodem do armády na podzim r. 1914 a končí jeho propuštěním z nemocnice a superarbitrací v červnu r. 1917. Autor vzpomínek (*1874) pracoval jako správce schwarzenberského hospodářství, sloužil na panství Netolice-Libějice knížete Jana Schwarzenbega. Barvitě líčí všední peripetie řadového vojáka při budování zákopů v Dolním Rakousku, sugestivně popisuje válečné akce v okolí města Černovice i dramatický ústup vojáků před ruskými pronásledovateli.
ISBN 978-80-904272-8-0
Praha : Zdeněk Bauer, 2014, 1. vyd., brož., 159 s., čb foto, faksimile, slovník pojmů
$23.80

5.
Československo a Svatý stolec : od nepřátelství ke spolupráci II/1. Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti (1919-1925) : výběrová edice dokumentů.
/ Czechoslovakia and the Holy See : from animosity to cooperation, vol. II/1. Congregation for Extraordinary Ecclesiastical Affairs.
Eds. Pavel Helan, Jaroslav Šebek. Výběrová edice dokumentů z fondu Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti přináší dokumenty z nedávno zpřístupněných vatikánských archivů. Je unikátním svědectvím o československo-vatikánských vztazích v období let 1919-1925, především z pohledu samotného Svatého stolce. Přibližuje etapu od navazování diplomatických vztahů po vzniku Československa až po roztržku v roce 1925, tzv. Marmaggiho aféru, která měla za následek tříleté ochlazení vzájemných vztahů. Dokumenty jsou publikovány v jazyce originálu (převážně v italštině) a doplněny rozsáhlými anotacemi a vysvětlivkami.
ISBN 978-80-86495-74-3
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2013, 1. vyd., váz., 307 s., poznámky, seznam dokumentů, jmenný rejstřík, English and Italian summaries
$27.20

6.
Čopík, Jan:
Proměny a kontinuita české komunální politiky : územní samospráva v nové době (1850-2010), díl I - do roku 1945
/ Transformations and Continuity in Czech Municipial Politics : local government in a new period (1850-2010), Part I - until 1945.
Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní, okresní a zemské samosprávy a jejích orgánů ze správního hlediska, tak každodenní fungování komunální politiky (personální složení, obsah politických debat apod.). Po obecné části následuje oddíl s případovými studiemi, kde je analyzováno a komparováno 6 obcí (5 v okrese Náchod, jedna u Prahy). Kniha je vybavena přílohami se složením zastupitelstev.
ISBN 978-80-87271-89-6
Dolní Břežany : Scriptorium, 2014, 1. vyd., váz., 317 s., čb foto, faksimile, poznámky, tabulky, přílohy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$30.60

7.
Dlouhý, Michal:
Století četnické kriminalistiky : historie kriminalistiky u četnictva na území České republiky
/ A Century of Police Criminology : the history of criminology at the gendarmerie in the Czech Republic.
Autor zkoumá organizaci četnictva na našem území a jím vykonávanou pátrací službu po dobu jeho téměř stoleté existence v našich zemích (1850-1945). Práce komplexně zpracovává a systematicky uspořádává vývoj používání kriminalistiky u četnického sboru, a to z pohledu kriminalistické praktické činnosti, rozvoj metodiky vyšetřování nejzávažnějších trestných činů a přechod využívání kriminalistické techniky, jednotlivých metod a prostředků. Text obsahuje popis skutečných kriminálních případů řešených na našem území četnictvem.
ISBN 978-80-87567-42-5
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 335 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, bibliografie
$29.80

8.
Douša, Jaroslav; Malivánková Wasková, Marie:
Dějiny města Plzně, sv. 1 : do roku 1788
/ History of the Plzeň City, Vol. 1 : since 1788.
Svazek představuje pohled současné historiografie a dalších oborů na nejstarší dějiny Plzně. Neopomíjí ani prehistorické období a výrazněji akcentuje význam Staré Plzně a její kontinuitu s dějinami Nové Plzně. Cílem celého projektu nových Dějin města Plzně je snaha co nejkomplexněji postihnout a v maximální šíři přiblížit bohatou historii města.
ISBN 978-80-87911-02-0
Plzeň : Město Plzeň, 2014, 1. vyd., váz., 883 s., čb foto, faksimile, bar. ilustrace, plány, mapy, bibliografie, rejstříky
$67.90

9.
Fejtová, Olga:
"A tak ne oni nás, ale my je zpravovati máme" : Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru
/ And so not they us, but we have to administrate them! : Unity of Brehren in the Prague Towns within the pre-White Mountain Period and the name index of its Prague's unit members.
V roce 2006 došlo v Mladé Boleslavi k významnému nálezu archivu Matouše Konečného, biskupa Jednoty bratrské. Jeho součástí je i evidence jejích členů z Prahy a ze středních Čech, jejíž edici spolu s úvodní studií a biogramy všech členů přináší tato kniha.
ISBN 978-80-86852-56-0 (AHMP); 978-80-7414-625-1 (UJEP); 978-80-87271-93-3 (S)
Praha - Ústí nad Labem - Dolní Břežany : Archiv hlavního města Prahy - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta - Scriptorium, 2014, Ed. Documenta Pragensia monographia, sv. 30, 1. vyd., váz., 207 s., bibliografie, rejstřík, faksimile, English summary
$29.80

10.
Grubhoffer, Václav:
Pod závojem smrti : poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732-1914
/ Under the Veil of Death : last things of the Schwarzenberg family in the years 1732-1914.
Kniha poodkrývá závoj šlechtické smrti. Přibližuje poslední věci a životní chvíle knížat a kněžen ze Schwarzenbergu. Zve na velkolepé pohřební slavnosti, jež se stávaly příležitostí k veřejné demonstraci starobylého původu, divadlem pro lidi. Vysoká šlechta v něm neztrácela svou exkluzivitu ani ve století páry. Neobyčejně pevně lpěla na zachovávání rodinných tradic, věrně střežila odkaz předků. Vzdorovala novým představám o smrti, jež přinášelo evropské osvícenství. Jak ukázala i dlouhá cesta Schwarzenbergů za reprezentativními rodinnými hrobkami, osoby s modrou krví se nesmířily s osamocenou, hygienickou a anonymní smrtí moderní doby.
ISBN 978-80-905264-2-6
České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2013, 1. vyd., váz., 441 s., 48 s. bar. obr. příl., rodokmen, poznámky, bibliografie, English and German summaries
$33.20

11.
Hladík, Ondřej; Steinová, Štěpánka:
Justiční statky : vězni a zemědělství
/ Judicial Goods : prisoners and agriculture.
Studie, která si vyžádala několikaletý archivní výzkum, přibližuje někdejší vězeňská zařízení, v nichž se po omezenou dobu (1945-1952) dařilo udržovat při životě fragmenty z prvorepublikové tradice humanizace výkonu trestu. Konkrétně se jednalo o využití práce vězňů v zemědělství jako relativně účinné převýchovné metody. Tato samostatná zemědělská pracoviště, známá pod názvem justiční statky, existovala však pouze krátkou dobu. Nepřežila tlak na sovětizaci vězeňství jako součásti budovaného represivního celku komunistické moci.
ISBN 978-80-86874-42-5 (NZM); 978-80-74-65-020-8 (M)
Praha : Národní zemědělské muzeum - Mervart, 2012, 1. vyd., brož., 307 s. : il. (některé barev.), portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$25.50

12.
Hlavačka, Milan a kol.:
České země v 19. století : proměny společnosti v moderní době, sv. II
/ Bohemian Lands in the 19th Century : transformation of the society in the modern era, vol. 2.
Druhý díl monografie nabízí syntetický pohled na dějiny českého 19. století. Je kompozicí mnoha pohledů, které se vzájemně prolínají a doplňují, přesto nepostrádají jednotící princip. Naznačuje ho podtitul knihy s dvěma klíčovými pojmy: proměna a společnost. Právě společnost stojí v centru pozornosti, společnost neredukovaná na národ, třídu či zemi, ale společnost chápaná v mnohosti projevů politických, sociálních, hospodářských i kulturních proměn. Zřejmě v žádném jiném století neprodělala zdejší společnost tak zásadní transformaci jako v devatenáctém století.
ISBN 978-80-7286-218-4; 978-80-7286-219-1 (soubor)
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A, Monographia, sv. 48, 1. vyd., váz., 476 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$46.40

13.
Hora-Hořejš, Petr:
Evropan Jiří z Poděbrad : král do bouřlivých dob
/ The European Jiří z Poděbrad : King in turbulent times.
Kniha vychází k 550. výročí mírových snah krále (1420-1471), který předběhl svou dobu o několik století. V jeho žilách nekolovala královská krev. Za normálních okolností, v poklidnějších časech, by proto neměl na panovnické žezlo nárok. Jako pouhý šlechtic se v tehdejší přísně hierarchizované společnosti ocital o schůdek níž - k trůnu mohl leda v pokleku zhlížet. Přesto se jako jediný a současně poslední Čech dokázal vklínit do posloupnosti dynastických vládců Koruny české.
ISBN 978-80-905787-0-8
Praha : Galerie EfEf, 2014, 1. vyd., váz., 117 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie
$22.90

14.
Horčica, Ludvík:
Zemřeli pro vlast : občané okresu Brno-venkov padlí, popravení a umučení v letech 1939-1945
/ They Died for Our Country : the citizens of the district Brno-Country, executed and tortured to death in 1939-1945.
Kniha obsahuje více než 500 medailonů občanů, kteří padli nebo byli popraveni či umučeni během protifašistického odboje v letech 1939-1945. Oběti jsou uvedeny podle abecedního pořadí obcí okresu Brno-venkov na podkladě údajů v archivních materiálech, ve svědectvích pozůstalých, spoluvězňů v koncentračních táborech, v kronikách obcí. Medailony obsahují údaje o narození, rodinném prostředí, zaměstnání a o pohnutých osudech v letech 1939-1945 včetně posledních chvil jejich života.
ISBN 978-80-7354-131-6
Brno : Šimon Ryšavý, 2014, 1. vyd., váz., 571 s., portréty, čb foto, faksimile, bibliografie
$33.20

15.
Horčička, Václav:
Lichtenštejnové v Československu
/ Liechtenstein Family in Czechoslovakia.
Působení rodu Lichtenštejnů v Československu se neobešlo bez řady dramatických zvratů. Po první světové válce při pozemkové reformě jim byla vyvlastněna většina majetku, rod se s tím nesmířil a v období druhé světové války se pokusil dosáhnout revize. Autor sleduje chování rodiny během nacistické okupace Českých zemí v širších souvislostech a poukazuje mimo jiné i na její příznivý vztah k českým zaměstnancům. Po druhé světové válce došlo ke konfiskaci zbývajícího rodového majetku. Autor odpovídá na otázku, proč k tomuto tvrdému opatření došlo a to bez ohledu na postavení knížete jako panovníka suverénního Lichtenštejnského státu. Věnuje se dlouhotrvajícím snahám rodiny tento nepříznivý vývoj zvrátit a současně analyzuje politiku československých úřadů, které si legalitou konfiskace nebyly zcela jisty.
ISBN 978-80-86781-22-8
Praha : Agentura Pankrác, 2014, 1. vyd., brož., 222 s., čb foto, mapy, rodokmen, bibliografie, jmenný rejstřík
$21.30

16.
Houda, Přemysl:
Intelektuální protest nebo masová zábava? : folk jako společenský fenomén v době tzv. normalizace
/ Intellectual Protest or a Mass Entertainment ? : folk music as a social phenomenon during the normalization.
Publikace přináší první celistvé zpracování dosud málo známé oblasti naší historie - československé folkové hudby 70. a 80. let 20. století. Text čerpá z mnoha typů nashromážděných pramenů (archivní dokumenty, rozhovory, nahrávky písní, dobová beletrie a periodika atd.), v drtivé většině dosud nepublikovaných, které podrobuje kritické analýze. Autor (*1981) se zabývá moderními českými dějinami, zejména problematikou alternativní kultury v době tzv. normalizace.
ISBN 978-80-200-2353-7
Praha : Academia, 2014, Ed. Šťastné zítřky, sv. 12, 1. vyd., váz., 239 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$22.50

17.
Iblová, Michaela:
Česká filharmonie pod tlakem stalinské kulturní politiky v padesátých letech
/ Czech Philharmonic Orchestra under Pressure of Stalinist Cultural Policy in the fifties.
Kniha podává kontextuální výklad kulturní, společenské a politické role České filharmonie, který se soustředí na analýzu této role v období vrcholícího stalinismu. Na základě metody případové studie a metody strukturní analýzy zkoumá především mechanismy fungování orchestru v nových společenských podmínkách po roce 1948. Zabývá se tím, do jaké míry ovlivnila komunistická ideologie dramaturgii ČF, její vystupování navenek i sociální vazby uvnitř orchestru.
ISBN 978-80-246-2332-0
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 247 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$23.80

18.
Jareš, Jakub; Spurný, Matěj; Volná, Kateřina a kol.:
S minulostí zúčtujeme : sebereflexe Filozofické fakulty UK v dokumentech sedmdesátých a devadesátých let 20. století
/ We Shall Get Even with the Past : self-reflections of the Charles University Faculty of Arts in documents of seventies and nineties of the 20th century.
Kniha obsahuje dva dosud nezveřejněné dokumenty z minulosti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy: tzv. Analýzu fakulty z roku 1971 a Rehabilitační zprávu z roku 1992, jež specificky reflektují i (des)interpretují minulost. Sedmisetstránkovou Analýzu napsalo v letech 1970-1971 na popud nejvyšších orgánů KSČ několik fakultních straníků s cílem vytvořit "normalizační" interpretaci tzv. krizového vývoje na fakultě a následné "konsolidace". Rehabilitační zpráva podává výklad téhož období z hlediska roku 1991, ale v té době nemohla být publikována pro svou údajnou právní rizikovost. Edici dokumentů uvozují důkladné studie a doplňují vysvětlující komentáře a téměř dvě stě životopisných medailonků.
ISBN 978-80-200-2345-2
Praha : Academia, 2014, Ed. Šťastné zítřky, sv. 14, 1. vyd., váz., 731 s., bibliografické odkazy, přílohy, bibliografie, jmenný rejstřík
$59.10

19.
Ježek, Martin; Trojan, Pavel:
Tak nám zabili Ferdinanda
/ So They Killed Our Ferdinand.
Autoři - novinář a bývalý balkánský zpravodaj Českého rozhlasu M. Ježek a serbista P. Trojan - odhalují ve svých reportážích pozadí českých stop v Bosně a Hercegovině zcela nezáměrně mířících k Sarajevskému atentátu. Po stu letech společně skládají mozaiku českých, bosensko-hercegovských a rakousko-uherských příběhů, které se v určitých momentech prolínají do současné reality Bosny a Hercegoviny. Jak napovídá název závěrečné kapitoly Procházka českým Sarajevem, kniha poslouží také jako unikátní průvodce po českých architektonických akcentech v bosenské metropoli.
ISBN 978-80-87530-39-9
Praha : Radioservis, 2014, 1. vyd., váz., 133 s., čb foto, faksimile
$16.90

20.
Kaška, Václav:
Neukáznění a neangažovaní : disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948-1952
/ The Undisciplined and the Unengaged : disciplining of members of the Czechoslovak Communist Party in 1948-1952.
Vnitrostranická disciplína byla v komunistických stranách pojímána jako jeden z klíčových prostředků k získání a udržení moci. Proto se tato kniha soustředí na snahy efektivně regulovat chování a jednání členů KSČ. Autor vychází z rozsáhlého korpusu málo využívaných archivních materiálů, přičemž nepíše černobílý příběh vyprávěný z jednoho ústředního bodu, ale vykládá dějiny KSČ zdola, když analyzuje podobu a funkce jazyka, normativních textů, mechanismů i orgánů zkázňování, dále rekonstruuje nejčastější případy selhávání straníků a popisuje možnosti jejich trestání, což obraz údajně suverénní KSČ do určité míry problematizuje.
ISBN 978-80-87912-02-7 (ÚSTR); 978-80-905323-1-1 (CH)
Praha - Brno : Ústav pro studium totalitních režimů - Conditio humana, 2014, Ed. Monographiae, sv. 2, 1. vyd., váz., 291 s.,
$23.40

21.
Kohárová, Marta:
Výbušné výbušniny : od nostrifikace k znárodnění v Československu
/ Explosive Explosives : from validation to nationalization in Czechoslovakia.
Výroba výbušnin patří k odvětvím chemického a zároveň zbrojního průmyslu a je vždy zásadním způsobem závislá na politických a vojensko-strategických koncepcích daného státu. Monografie pojednává o spletitých a složitých vztazích spolupráce, konkurence i vzájemných bojů, jež se v souvislosti s mezinárodněpolitickými i vnitropolitickými změnami, tendencemi a zájmy v letech 1918-1947 odehrávaly v tomto oboru na území Československa.
ISBN 978-80-7422-273-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014. Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 51, 1. vyd., brož., 273 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, slovník pojmů, English and German summaries
$22.00

22.
Koura, Petr a kol.:
Diktatura versus naděje : pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989
/ Dictatorship Versus Hope: persecution of the Roman Catholic Church in Czechoslovakia in 1948-1989.
Komunistický režim systematicky likvidoval demokratické občanské svobody a práva, včetně svobody svědomí. Zvlášť důrazně vystupoval proti církvi římskokatolické, kterou považoval za svého hlavního ideového protivníka. Autoři zkoumají pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1989 ve všech aspektech a historických souvislostech.
ISBN 978-80-87912-00-3
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2014, 1. vyd., brož., 191 s., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík
$20.00

23.
Lipovski, Radek:
Lidé poddanských měst Frýdku a Místku na sklonku tradiční společnosti (1700-1850)
/ People of Feudal Towns Frýdek and Místek at the End of Traditional Society (1700-1850)
První část práce vychází z Henryho metod historicko-demografického bádání, především z agregativní metody, při níž se sledují dlouhé časové řady počtů narození, úmrtí, sňatků a přirozeného přírůstku na podkladě studia církevních matrik měst Frýdku a Místku z let 1701-1850. Byly provedeny některé specifické výzkumy, např. teritoriální původ novomanželů a jejich rodičů podle sňatkových matrik v první polovině 19. století. V druhé části jsou analyzovány pozůstalostní spisy obou měst. Na příkladech zpracovaných spisů a s využitím zákonodárství 18. a první poloviny 19. století jsou podrobně popsány jednotlivé kroky, tzn. obstavení, inventarizace, licitace (dražba), vyjednání a rozdělení majetku. Zvlášť byla vysvětlena základní specifika pozůstalostních řízení šlechty a duchovenstva.
ISBN 978-80-7464-194-7
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2013, 1. vyd., váz., 495 s., 16 s. obr. příl., il. (některé bar.), mapy, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English, German and Polish summaries
$27.20

24.
Macková, Marie:
Mladší princ : Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg 1777-1866
/ The Younger Prince : Karl Gustav Wilhelm Hohenlohe-Langenburg 1777-1866.
Mladším princem a současně hrdinou této publikace je polní zbrojmistr rakouské armády Karl Gustav Wilhelm princ Hohenlohe-Langenburg (*1777 Leeuwarden, Holandsko - †1866 Brno, Morava). Jeho osud byl osudem válečníka i vojáka v dobách míru, uprchlíka před revolucí i vědomého odpůrce nových vladařů. Žil dlouho, ale změny světa akceptoval jenom částečně. Především mu byla vzdálená jakákoliv změna ideových postojů, nikdy se neidentifikoval se žádným z novodobých národů. Odmítal především revoluce - čím více jich v životě potkal, tím více je nenáviděl. Autorka je členkou Ústavu historických věd FF Univerzity Pardubice, věnuje se dějinám úřednictva, církevním a regionálním dějinám v 19. století.
ISBN 978-80-7325-333-2
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014, 1. vyd., brož., 199 s., bibliografie, mapy, rejstříky, German summary
$21.20

25.
Marek, Jindřich:
Muži z Ringway, sv. 1 : českoslovenští parašutisté ve Velké Británii 1941-1945
/ Men from Ringway, Vol. 1 : Czechoslovak paratroopers in the UK 1941-1945
Kniha seznamuje s osudy československých vojáků, vycvičených v letech 1941-1945 na britském letišti Ringway u Manchesteru. Jde o řadu zajímavých osobností a osudů, byť nejsou často tak dramatické jako krvavé období heydrichiády. Text je doplněn vedle řady fotografií i seznamem všech padlých, popravených a zemřelých parašutistů a dalšími dokumentárními přílohami, včetně přepisu všech radiodepeší vysílačky ANNA, která byla v dubnu a květnu 1945 v době příprav a bojů na pražských barikádách jediným spojením velení českých povstalců se zahraničím.
ISBN 978-80-87567-47-0
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 287 s., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie
$25.50

26.
Miller, Jaroslav a kol.:
Prameny urbánní historiografie do roku 1800, sv. 1 - Morava
/ Sources of Urban Historiography until 1800, Vol . 1 - Moravia.
Odborná publikace představuje první pokus o sestavení a zpřístupnění soupisu narativních pramenů urbánní provenience z předmoderního období na Moravě. Předkládaný soupis podchycuje spektrum vyprávěcích textů, které definují žánr městského dějepisectví v širším chápání, a to zejména městské kroniky, soukromé deníky měšťanů a rodinné kroniky či paměti měšťanských rodin, analistické záznamy jednotlivých měšťanů, tzv. chvály měst (Stadtlob), tištěné kalendáře, do kterých si obyvatelé města zapisovali probíhající i minulé události, popisy válečných událostí, vložené popisy důležitých událostí ve městě (např. městské bouře, či spory mezi radou a obcí) v městských knihách.
ISBN 978-80-244-3593-0
Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2013, 1. vyd., brož., 268 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$23.80

27.
Mücke, Pavel:
Rámce paměti druhé světové války v českých zemích : vzpomínkové práce vojáků druhého čs. zahraničního odboje
/ Memory and Memories of World War II in Czech Lands : the war memoirs of the Czechoslovak soldiers from second external resistance.
Metodologicky laděná práce se zabývá analýzou a interpretací vzpomínkových prací vojáků druhého zahraničního odboje. Pod pojmem vzpomínkové práce jsou zahrnuty a v jednotlivých kapitolách jsou následně z historiografického pohledu podrobeny analýze především deníky, psané vzpomínky a memoáry ve vydané či rukopisné podobě, ale také díla krásné literatury (poezie i prózy), výstupy v médiích, vzpomínání pamětníků a také orálně-historické rozhovory.
ISBN 978-80-7285-173-7
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2013, Ed. Hlasy minulosti, sv. 5, 1. vyd., brož., 226 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$19.50

28.
Nekola, Martin:
Petr Zenkl : politik a člověk
/ Petr Zenkl : a politician and a man.
Úplný životopis jednoho z nedůležitějších českých politiků 20. století (1884-1975), jehož význam pro budování a ochranu demokratických hodnot je dnes neprávem opomíjen. Kniha rozdělená do čtyř základních částí, popisujících Zenklův život a dílo před vstupem do politiky, na komunální a celostátní úrovni a konečně v exilu. Zastavuje se u všech významných událostí a zvratů jeho více než šedesát let trvajícího veřejného působení, odhaluje dosud neznámé souvislosti i detaily z osobního života. Odpovídá na otázky, jaký byl Zenkl politik i člověk a jak se zapsal do našich moderních dějin.
ISBN 978-80-204-3377-0
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 445 s., 16. s. obr. příl., bibliografie, jmenná rejstřík
$29.70

29.
Plachý, Jiří:
Horší než doba války… : osudy parašutistů z Velké Británie v poúnorovém Československu
/ Worse than the War Era… : the fate of paratroopers from the UK in the post-February Czechoslovakia.
Práce se věnuje osudům bývalých příslušníků československé zahraniční armády ve Velké Británii. Nejprve sleduje začlenění bývalých parašutistů do civilní společnosti v letech 1945-1948. Zabývá se také procesem se dvěma zrádci, popravenými v roce 1947, ale i vyšetřováním těch, kteří se osvobození dočkali v německém zajetí. Dále sleduje změny, k nimž došlo po komunistickém převratu v únoru 1948. Více než dvě desítky parašutistů na něj reagovaly odchodem do nového exilu. Ti, kteří zůstali, byli v následujících letech vystaveni nejrůznější perzekuci. Závěr je věnován problematice "zájmu" komunistických tajných služeb o bývalé parašutisty, který začal bezprostředně po skončení války a trval až do pádu komunistického režimu.
ISBN 978-80-87567-46-3
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 370 s., čb foto, bibliografické odkazy, bibliografie, seznam zkratek, German summary
$33.20

30.
Pobořil, Vlastimil:
Majetek bývalého SSM (Socialistického svazu mládeže) na pozadí politických intrik : historie majetku bývalého SSM
/ The Assets of the Former SSM (Socialist Union of Youth) in the Background of Political Intrigue : the history of the former SSM property.
Organizace řízená a spravovaná KSČ nahromadila od svého vzniku v roce 1970 až do podzimu 1989 nemalý majetek, dle účetních rozvah z roku 1991 se v celém Československu jednalo o hodnotu cca 3 mld. Kčs. Jednalo se převážně o nemovitý majetek: rekreační zařízení, dětské tábory, hotely, administrativní a bytové prostory. Kam se vše podělo po "transformaci" tohoto majetku v 90. letech minulého století? To a další šokující dokumenty o oné době nalezneme v této knize.
ISBN 978-80-86914-64-0
Praha : Českomoravská rada Svazu klubů mládeže ve vydavatelství Baron, 2013, 1. vyd., váz., 422 s., čb a bar. foto, faksimile
$12.70

31.
Polák, Milan; Broncová, Dagmar:
Praha 8 známá neznámá
/ Prague 8 Known and Unknown.
Kniha představuje několikasetleté dění a rozvoj malebné a rozmanité městské části ze všech možných úhlů pohledu, přičemž zahrnuje zajímavosti, jež se knižně objevují poprvé, i informace všeobecně známé. Publikace přináší i několik set původních i historických ilustrací.
ISBN 978-80-87040-30-0
Praha : Milpo media, 2014, Ed. Knihy o Praze, sv. 60, 1. vyd., váz., 215 s., il. (převážně bar.), mapy, portréty, plány, faksimile, erby
$31.30

32.
Popelka, Petr:
Zrod moderní dopravy : modernizace dopravní infrastruktury v Rakouském Slezsku do vypuknutí první světové války
/ The Birth of Modern Transport : modernization of transport infrastructure in Austrian Silesia to the outbreak of the Great War.
Monografie pojednává o základních projevech procesu modernizace dopravní infrastruktury v 18. a 19. století na příkladu regionu Rakouského Slezska. Z meritorního hlediska se monografie skládá ze dvou samostatných části, z nichž první pojednává o genezi moderní silniční dopravy, která měla dominantní postavení až do chvíle, kdy se prosazuje v rámci tzv. dopravní revoluce doprava železniční. Problematika budování moderní dopravní sítě není vnímána jen úzce oborově jako záležitost ekonomické sféry, ale i jako součást širší problematiky vnitro- i mezinárodně politické a sociální.
ISBN 978-80-7464-384-2
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2013, 1. vyd. váz., 311 s., il., mapy, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$24.70

33.
Prokš, Petr:
Konec říše Hohenzollernů : politika císařského Německa vůči carskému a sovětskému Rusku (1914 až 1917/1918)
/ The End of the Hohenzollern Empire : policy of imperial Germany towards tsarist and Soviet Russia (1914-1917/1918).
Historický ústav Akademie věd ČR uvádí tento titul jako Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A, Monographia, sv. 29, který doposud v této řadě chyběl. Autor seznamuje s pronikavými změnami politiky císařského Německa vůči Rusku za první světové války - od počátečních snah Německa oslabit a porazit nepřítele, přes neúspěšné vyjednávání s prozatímní vládou o uzavření separátního míru, až po přímé jednání s bolševiky.
ISBN 978-80-206-1088-1
Praha : Naše vojsko, 2010, 1. vyd., váz., 203 s., 18 s. obr. příl., il., portréty, bibliografie, rejstřík, English summary
$11.80

34.
Rajlich, Jiří:
Na křídlech světové války : epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu
/ On the Wings of the World War II : episodes from the life of Czech aeronauts in the Austro-Hungarian Air Force.
Kniha je první prací, která se snaží popsat, sumarizovat a zhodnotit české souvislosti c. a k. vojenské aviatiky. V rakouské armádě sloužily stovky českých příslušníků rakousko-uherského letectva, a to jak mezi personálem létajícím, tak zejména tím pozemním, a navíc prakticky v celé odbornostní a hodnostní škále. První část je založena především na studiu rakouských, českých, britských, italských a dalších archivů a stručně načrtává počátky a organizaci vojenského letectví v habsburské monarchii. V následující části se autor zaobírá problematikou působení českých aviatiků v řadách rakousko-uherských leteckých sil. Snaží se kvantifikovat jejich podíl, načrtává metodologické potíže při jeho stanovování a vedle etnických Čechů nepomíjí ani podíl českých Němců.
ISBN 978-80-87567-48-7
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 711 s., čb foto, faksimile, mapy, bibliografické odkazy, bibliografie
$63.80

35.
Romanová, Gabriela:
Příběh Edice Expedice
/ Story of the Expedition Edition.
Kniha přibližuje čtenářsky velmi přístupnou a zároveň badatelsky poctivou formou "život" jednoho z nejvýznamnějších samizdatových nakladatelství tehdejšího Československa, u jehož zrodu stál V. Havel. První část knihy, doprovozená řadou dokumentárních fotografií, popisuje nejen výrobu knih, jejich tuzemskou a zahraniční distribuci, ale též perzekuci, které byli tvůrci i čtenáři Edice Expedice v období normalizace vystaveni. Druhá část je sestavená s rozhovorů s těmi, kteří Edici Expedice vytvářeli: kromě jiných zde promlouvá I. M. Havel, D. Horáková, O. Němec, J. Šiklová, P. Bratinka, K. Bendová.
ISBN 978-80-87490-22-8
Praha : Knihovna Václava Havla, 2014, Ed. Sešity Knihovny Václava Havla, sv. 16, 1. vyd., brož., 210 s., čb foto, životopisné medailony, bibliografie, jmenný rejstřík
$25.40

36.
Rous, Ivan:
Industriál války : Severočeské muzeum v Liberci
Military-Industrial Complexes : North Bohemian Museum in Liberec.
Publikace je výstavním katalogem stejnojmenné výstavy, obsahuje reprodukce všech 38 výstavních panelů a navíc jako bonus přináší mapové přílohy, speciálně pro ni vytvořené. Mapy zachycují podzemní díla a pobočné koncentrační tábory v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou, ukazují frontový postup 8.-10. 5. 1945 na tomto území či znázorňují oblasti, které zde po válce vyrabovala Rudá armáda.
ISBN 978-80-87266-12-0
Liberec : Severočeské muzeum, 2012, 1. vyd., brož., 48 s., il. (převážně bar.), mapy, portréty, faksimile, English and German introductions
$6.00

37.
Rychlík, Jan; Penčev, Vladimir:
Od minulosti k dnešku : dějiny českých zemí
/ From the Past to the Present Day : the history of the Czech lands.
Přehledné zpracování českých dějin od samých počátků až po ty nejsoučasnější události významného historika specializujícího se na moderní české a slovenské dějiny a dějiny zemí jihovýchodní Evropy. J. Rychlík důsledně zasazuje dějiny českých zemí do širšího evropského kontextu, zejména do prostoru střední Evropy, s pohledem otevřeným jak na západ, tak na východ. Svoji syntézu českých dějin původně napsal pro bulharské čtenáře spolu s bulharským bohemistou V. Penčevem. V nakladatelství Vyšehrad vyšly jeho práce k dějinám Československa: Češi a Slováci ve 20. století a Rozdělení Československa 1989-1992 (obě 2012) a zpracování dějin slovanských národů Balkánu Mezi Vídní a Cařihradem (2009).
ISBN 978-80-7429-387-0
Praha : Vyšehrad, 2014, 1. vyd., váz., 685 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$50.80

38.
Semotanová, Eva; Cajthaml, Jiří a kol.:
Akademický atlas českých dějin
/ Academic Atlas of the Czech History.
Publikace zpřístupňuje na mapách, kartografických modelech, vyobrazeních, grafech a kartogramech hierarchicky uspořádaný soubor vybraných poznatků moderní české historické vědy po roce 1989 vztahujících se k českým a slovenským dějinám, zasazeným do evropského, především středoevropského prostoru. Cílem projektu bylo zpracování výsledků historického bádání v mezinárodních souvislostech kartografickou metodou. Pět oddílů hlavní, atlasové části publikace sleduje jednotlivá historická období: pravěk, středověk, raný novověk, novověk a moderní dějiny. Jednotlivé historické mapy provázejí odborné komentáře, publikace je doplněna dalšími grafickými pomůckami (reprodukcemi pramenů, grafy, tabulkami, kartogramy, počítačovými modely atd.).
ISBN 978-80-200-2182-3
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., váz., 559 s., il. (převážně bar.), mapy, portréty, plány, faksimile, erby, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English and German summaries
$194.40

39.
Sklenářová, Sylva:
Čechoslováci v zemích dnešního Beneluxu v meziválečném období (1918-1938)
/ Czechoslovaks in the Current Benelux Countries in the Interwar Period (1918-1938).
Monografie se věnuje československým krajanům v Nizozemsku, Belgii a Lucembursku v meziválečném období. Nejpočetněji byli zastoupeni krajané, kteří pracovali v hornictví jak v Belgii, tak v Nizozemsku. Krajanská kolonie ve městech byla ve srovnání s horníky nepočetná, avšak měla delší tradici. Kniha popisuje jejich příchod do Beneluxu, pracovní podmínky v dolech, život po práci, vzdělávání dětí a organizaci krajanských spolků a jejich vztah k domácímu obyvatelstvu a jiným cizincům žijícím v Beneluxu.
ISBN 978-80-87782-26-2
Praha : Masarykův ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, 2013, 1. vyd., brož., 178 s., bibliografické odkazy, bibliografie, čb foto, mapy, místní rejstřík, English and German summaries
$16.20

40.
Solpera, Jan:
Československá Druhá armáda, sv. I : příběh 56 praporů Československé domobrany v Itálii
/ The Czechoslovak Second Army, Vol. 1 : a story of 56 Czechoslovak Territorial Army battalions in Italy.
Zapomenutý příběh 60 000 mužů, kteří v letech 1918 a 1919 vstoupili do československé Druhé armády. Popis sestavování 56 domobraneckých praporů v Itálii, jejich života v táborech i příprav na cestu do republiky, nasazení těchto praporů v českém pohraničí, na Těšínsku i v bojích na Slovensku a jejich likvidace ve dvacátém roce. Nechybí popis domobraneckých uniforem a hodnostních označení. Vychází k 100. výročí začátku 1. světové války.
ISBN 978-80-87311-36-3
České Budějovice : Jihočeské muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 253 s., čb foto, mapy, faksimile, terminologický slovník, bibliografické odkazy
$33.20

41.
Solpera, Jan:
Československá Druhá armáda, sv. II : historie jednotlivých praporů Československé domobrany v Itálii
/ The Czechoslovak Second Army, Vol. 2 : history of particular Czechoslovak Territorial Army battalions in Italy.
Historie jednotlivých domobraneckých praporů, které byly v letech 1918 a 1919 sestaveny v Itálii ze zajatých Čechů a Slováků z rakouské armády. Formování jednotlivých praporů, jejich vystrojení a vyzbrojení, všední život i slavnosti a přehlídky, návrat do vlasti, nasazení v českém a moravském pohraničí a v bojích na Slovensku, ale i malá vzpoura některých mužů a její potlačení. Domobranecké pluky a 10. divize.
ISBN 978-80-87311-37-0
České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 373 s., čb foto, mapy, faksimile, terminologický slovník, bibliografické odkazy
$41.70

42.
Starý, Marek:
Přední klenot zemský : větší zemský soud Království českého v době rudolfínské
/ Leading Jewel of the Land : higher regional court of the Bohemia Kingdom in the Rudolfine era.
Větší zemský soud, konstituovaný v polovině 13. století za vlády Přemysla Otakara II., patřil po dlouhá staletí k nejvýznamnějším orgánům veřejné moci na půdě českého království. Jeho kompetence přesahovaly i do oblasti správní a politické. Zemský soud také plnil úlohu normotvornou a tzv. obecnými nálezy mohl dotvářet podobu šlechtického práva. Je proto paradoxní, že česká právní historie nevěnovala dodnes tomuto klíčovému orgánu pozornost. Kniha se snaží zaplnit tuto mezeru, shrnuje na základě archivního bádání dosavadní znalosti o vzniku, kompetencích a složení zemského soudu a podrobně informuje o jeho personálním obsazení v době vlády císaře Rudolfa II.
ISBN 978-80-87284-38-4
Praha : Auditorium, 2014, 1. vyd., brož., 412 s., ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, bibliografie, German summary
$33.20

43.
Šikola, Čestmír et al.:
Clay-Eva : ve vzpomínkách radisty skupiny a spolupracovníků
/ Clay-Eva : in the memories of radio operators group and collaborators.
Základním úkolem zpravodajské parašutistické skupiny Clay bylo vybudovat zpravodajskou organizaci a udržovat radiotelegrafické spojení se zpravodajským odborem ministerstva národní obrany československé vlády v Londýně a podávat důležitá hlášení politického, hospodářského a vojenského charakteru z daného prostoru. O činnosti této skupiny, která od jara do zimních měsíců roku 1944 působila v okolí Bystřice pod Hostýnem, vyprávějí pamětníci, mj. telegrafista skupiny Čestmír Šikola, Bohuslava Zicháčková a František Straka.
ISBN 978-80-87343-29-6
Praha : P3K, 2014, 1. vyd., brož., 142 s., bibliografie, 16 s. čb foto příloha
$16.90

44.
Tam na Šumavě : kronika šumavské obce Horská Kvilda
/ There in Šumava : the chronicle of Šumava's village Horská Kvilda.
Eds. Wolfgang Luksch, Petr Kuncl (český překlad). Vzpomínková kniha psaná spolu s rodáky obce o životě, zvycích, příhodách původních obyvatel šumavské Horské Kvildy a okolních osad Zhůří, Zlatá Studna, Antýgl, Korýtko a dalších, včetně skláren a samot. Kniha vychází z německého originálu a je doplněna mapkami rozmístění zaniklých usedlostí a množstvím historických fotografií, mnohdy ještě nezveřejněných. V závěru seznam původních obyvatel a stavení do odsunu v roce 1946.
ISBN 978-80-260-6178-6
S. l. : Petr Kuncl, 2014, 1. vyd., váz., 284 s. čb foto, mapy, faksimile, rejstříky, chronologický přehled
$27.20

45.
Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského : vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500-1507 = Rationes Curiae Sigismundi Iagellonici, ducis Glogoviensis et Opaviensis, Silesiae et Lusatiarum summi capitanei, de annis (1493) 1500-1507.
/ Court Account Books of Sigismund Jagiello, Duke of Głogów and Opava, Governor of Silesia and Lusatia, from the years (1493) 1500-1507 : a critical edition of sources.
Ed. Petr Kozák. Kritická edice pramene, provázená úvodní studií a rejstříky. Kralevic Zikmund (pozdější polsko-litevský vládce Zikmund I. Starý) pobýval v letech 1498-1506 na pozvání bratra Vladislava mimo jiné též v českých zemích a stal se z jeho milosti knížetem hlohovským, opavským a nakonec, od roku 1504, místodržícím ve Slezsku a v Lužicích. V úplnosti dochované knihy účtů svým geografickým záběrem pokrývají oblasti Uher, Slezska, Lužic, Moravy, Malopolska a Velkopolska. Latinsky a česky.
ISBN 978-80-87271-98-8 (S); 978-80-87789-15-5 (SZM)
Dolní Břežany - Opava : Scriptorium - Slezské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 742 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$42.40

46.
Vintr, Josef:
Ostrovské rukopisy
/ Manuscripts of the Benedictine Monastery in Ostrov.
Osudy několika mála zachovaných rukopisů zničeného benediktinského kláštera v Ostrově u Davle sleduje autor v jejich nejen českém, ale i evropském kulturněhistorickém, náboženském i literárním kontextu. Jsou svědectvím o překvapivě vysoké úrovni znalostí i tvorby komunit ostrovského kláštera a jejich živých kontaktech s kláštery v Bavorsku i v západní Evropě. Klášter byl založen za vlády Boleslava II. okolo r. 999, za husitských válek byl vydrancován a vypálen. Poslední komunita mnichů odešla do někdejšího proboštství ke sv. Janu pod Skalou roku 1517 a nadále jednotlivé stavby využívali jen poustevníci.
ISBN 978-80-7412-152-4
Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2014, Ed. Slovo a obraz, sv. 27, 1. vyd., brož., 151 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstřík
$16.20

47.
Zídek, Petr a kol.:
Osobnosti Lidových novin : životní příběhy lidí, kteří vytvářeli nejstarší český deník (1893-1989)
/ Personalities of the Lidové Noviny Newspaper : life stories of people who created the oldest Czech newspaper (1893-1989).
Portréty padesáti významných osobností české historie, kultury a politiky, spojených s Lidovými novinami, zejména v letech 1893-1948, vycházely jako seriál v Lidových novinách. Objevné texty o pozoruhodných lidech, kteří se podíleli na formování české společnosti. Mezi portrétované osobnosti patří např. E. Bass, K. Čapek, I. Herben, M. Jesenská, J. Ruml.
ISBN 978-80-242-4507-2
Praha : Euromedia Group - Knižní klub, 2014, Ed. Universum, 1. vyd., váz., 367 s., portréty, faksimile
$32.20

48.
Žák, Jindřich:
S plamenem kolektivizace v zádech : padesátá léta ve Velké Vsi na Broumovsku
/ With Taleflame of Collectivization : the fifties in Velká Ves in the Broumov region.
Práce mladého regionálního historika, která se na příběhu několika vybraných rodin snaží rozkrýt pozitivní i negativní kontexty poválečných dějin východočeské příhraniční obce Velká Ves někdejšího okresu Broumov. Práce se zabývá poválečným obdobím, kdy se v pohraničních okresech Československa udály tři významné události, které se navzájem prolínají: příchod národních správců a osídlování, odsun sudetských Němců a kolektivizace. V práci byly použity i vzpomínky pamětníků, které jsou vhodně interpretovány s dobovými archivními prameny a odbornou literaturou.
ISBN 978-80-904915-4-0
Hradec Králové : Slovanský kulturní institut, 2013, Ed. Edice z dějin, sv. 2, 1. vyd., váz., 134 s., 22 s. obr. příl., faksimile, ilustrace, bibliografie, seznam zkratek
$19.50

49.
Žampach, Vojtěch:
Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30. a 31. května 1945 a nouzový ubytovací tábor v Pohořelicích 1. 6. - 7. 7. 1945
/ Displacement of the German Population from Brno on 30 and 31 May 1945 and the emergency and accommodational camp in Pohořelice June 1 - July 7 1945.
Kniha se dotýká velmi palčivého tématu v dějinách českého národa. O vysídlení německého obyvatelstva z Brna se příliš nemluví. Nejspíš právě proto je povědomí o tzv. "pochodu smrti" neúplné. Autor (*1929) byl přímým účastníkem událostí, vzhledem ke své komunistické minulosti je však interpretuje značně zkresleně.
ISBN 978-80-7354-123-8
Brno : Šimon Ryšavý, 2014, 1. vyd., brož., 109 s., tabulky, čb foto, faksimile, poznámky, seznam zkratek, German summary
$10.20


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

50.
Čapka Drahlovský, Josef:
Obyčeje a zpěvy lidu moravského
/ Customs and Songs of the People of Moravia.
Ed. Miroslav Válka. Rukopisná sbírka moravského folkloru, která pod názvem Obyčeje a zpěvy lidu moravského dle ústního podání nasbíral Josef Čapek Drahlovský vznikla u příležitosti konání národopisné výstavy v Přerově roku 1893. Zahrnuje výroční a rodinné zvyky z oblasti střední Moravy (Haná) a téměř dvě stovky lidových písní ze střední a východní Moravy, ale také ze Slovenska.
ISBN 978-80-210-6628-1
Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2013, Ed. Etnologické materiály, sv. 3, 1. vyd., brož., 187 s., čb foto, faksimile, noty, vysvětlivky, bibliografie, English summary
$30.60

51.
Černý, Karel:
Mor 1480-1730 : epidemie v lékařských traktátech raného novověku
/ Plague 1480-1730 : epidemics in early modern medical literature.
Publikace se zabývá postupnými proměnami názorů na mor mezi lékaři raného novověku v několika oblastech. Předně se věnuje vývoji dobové lékařské literatury, zkoumá vliv modernity či naopak tradice a způsob, jímž spolu různí autoři vedli učené spory.
ISBN 978-80-246-2297-2
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 504 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$37.40

52.
České vize Evropy? : manuál k naší evropské debatě
/ Czech Visions of Europe? : manual for our European debate.
Ed. Petr Hlaváček. Projekt evropské integrace Evropská unie prožívá svou krizi, která je zároveň novou šancí k promýšlení budoucnosti. Evropa opět hledá svou politickou a kulturní identitu, své místo ve světě. Editor oslovil takřka pět desítek autorů a autorek, kteří se pokusili o reflexi evropské problematiky z české perspektivy. U příležitosti 10. výročí našeho členství v EU tak čtenáři dostávají do rukou jakýsi manuál, který je nejen rekapitulací, ale též formulací českých vizí evropské budoucnosti, a to v kontextu historickém, filosofickém, religionistickém, kulturním, politickém a politologickém, sociologickém, právním i ekonomickém.
ISBN 978-80-200-2361-2
Praha : Academia, 2014, Ed. Společnost, sv. 4, 1. vyd., brož., 400 s., seznam autorů, jmenný rejstřík
$33.60

53.
Činátl, Kamil:
Naše české minulosti, aneb Jak vzpomínáme
/ Our Czech History, or How we remember.
Kniha zachycuje vzpomínkovou praxi české společnosti po roce 1989 v několika případových studiích. Zaměřuje se na paměťové události, které měly širší publikum a společenský dosah (spor o katedrálu, polemiky ohledně prvního polistopadového vysílání majora Zemana, ohlas televizního seriálu Vyprávěj a pod.). Autor (*1975), působící v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK, věnuje pozornost nejen obsahům vzpomínání, ale i jednotlivým médiím, která představy minulosti zprostředkují.
ISBN 978-80-7422-291-7 (NLN); 978-80-7308-507-0 (FF UK)
Praha : Nakladatelství Lidové noviny - Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. České dějiny, sv. 7, čb foto, bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$25.40

54.
Etnické komunity : Romové
/ Ethnic Communities : Romanies.
Eds. Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová. Monografie se zabývá pozicí Romů v současném středoevropském prostoru. Propojuje pohled majority na romskou populaci s pohledem na život Romů ve vyloučených lokalitách. Nahlíží problém z hlediska pozice těchto minoritních komunit v lokálních společnostech. Zvláštní pozornost věnuje otázce socializace mladé generace v kontextu majoritních institucí.
ISBN 978-80-87398-45-6
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013, Ed. Agora, sv. 11, 1. vyd., brož., 222 s., bibliografie, English summaries
$19.60

55.
Fónadová, Laura:
Nenechali se vyloučit : sociální vzestupy Romů v české společnosti (kvalitativní studie)
/ They Didn't Allow to Be Ruled out : social advancement of Roma in Czech society (qualitative study).
Cílem práce je představit okolnosti a životní strategie, které přispěly k tomu, že některým Romům se podaří překonat etnicky podmíněné sociální bariéry a dosáhnout vyššího socioekonomického postavení a to ve společenském kontextu, ve kterém většina Romů zůstává v nejnižších patrech sociální struktury. Na základě kvalitativních rozhovorů a následné kvalitativní analýzy kniha nabízí odpověď na otázku, jakým způsobem se podařilo zkoumaným Romům překonat etnicky podmíněné sociální bariéry a dosáhnout vyššího společenského postavení (úspěchu ve vzdělávacím systému a na trhu práce), než jaké mají jejich rodiče.
ISBN 978-80-210-6574-1
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 131 s., bibliografie, English summary
$21.30

56.
Han Hung-su - otec československé koreanistiky : korejský historik ve střední Evropě třicátých a čtyřicátých let 20. století
/ Han Hung-su - Father of Czechoslovak Korean Studies : Korean historian in the Central Europe of the 1930s and 1940s.
Eds. Miriam Löwensteinová, Jaroslav Olša jr. Ve 30. a 40. letech 20. století strávil korejský historik Han Hung-su (1909-?) v Evropě dvanáct let. Po studiích v Tokiu, Vídni, Bernu, Freiburgu a práci ve vídeňském Státním etnologickém muzeu se v roce 1943 na pět let usadil v Praze. Napsal zde řadu odborných a populárních článků následovaných knihou o dějinách Koreje. Zanechal po sobě též překlady korejské literatury do němčiny a češtiny i z češtiny do korejštiny - a také skupinu žáků, kteří poté položili základ v té době v Evropě neexistujícího orientalistického oboru, koreanistiky. Byl výjimečně vzdělaným archeologem a prehistorikem a jeho práce vyšly v pěti jazycích, jeho jméno a dílo však upadly v zapomnění. V severní Koreji kolem roku 1953 zmizel při jedné z politických čistek. Kniha je tak prvním systematičtějším pokusem o rekonstrukci jeho života a připomenutím v Praze napsaných prací, které iniciovaly výzkum Koreje v tehdejším Československu.
ISBN 978-80-85845-36-5
Praha : Nová vlna, 2013, 1. vyd., váz., 446 s., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, English and Korean summaries
$33.20

57.
Hanuš, Jiří a kol.:
Nostalgie v dějinách
/ Nostalgia in History.
Kolektivní monografie vznikla na základě kolokvia o tématu nostalgie, které uspořádal Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Centrem pro studium demokracie a kultury koncem roku 2013 v Brně. Je originálním pokusem o tematizování této lidské emoce, která hraje v dějinách větší úlohu, než se většinou předpokládá. Jednotliví autoři pojednávají o různých projevech nostalgie v českých, evropských a amerických souvislostech a zamýšlejí se nad významem nostalgie v životě jednotlivců i celých společností.
ISBN 978-80-7325-335-6
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014, Ed. Quaestiones quodlibetales, sv. 24, 1. vyd., brož., 148 s., bibliografické odkazy, English abstract
$14.40

58.
Hejdánek, Ladislav:
O umění
/ On Art.
Autor (*1927) je český filosof, kritický žák Emanuela Rádla, Josefa Lukla Hromádky a Jana Patočky, jeden z mluvčích Charty 77 a emeritní profesor ETF Univerzity Karlovy. Kniha je složena z deseti textů, v nichž se zamýšlí nad uměním a jeho rolí v našem životě. V umění spatřuje inspirační zdroj jak pro naše myšlení, tak pro náš postoj ke skutečnosti. Od umění se dle něj můžeme naučit vidět svět jinak, nově a nepředmětně. V tomto smyslu se jedná o pokračování jeho originální filosofie a kritiky pojmového myšlení, jak je představil ve svých předchozích knihách.
ISBN 978-80-7298-499-2
Praha : Oikoymenh, 2014, Ed. Oikúmené, sv. 138, 1. vyd., váz., 141 s., ilustrace
$16.80

59.
Just, Vladimír:
Faust jako stav zadlužení : desetkrát o Faustovi, pokaždé jinak
/ Doctor Faustus as a Condition of Debt : Faustus ten times, each time differently.
Autor (*1946) o faustovském mýtu a jeho proměnách už dvě desetiletí přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, shromáždil a pro knihu upravil studie z let 1994-2013, jimiž se pokusil z rozmanitých stran nahlédnout do jeho podstaty. Soubor studií nás tak provází samotnými útrobami mýtu vyprávěného z nejrůznějších aspektů, ale s jedním společným jmenovatelem: tím je scéna kontaktu a posléze kontraktu člověka se zlem.
ISBN 978-80-246-2398-6
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Dramatica, 1. vyd., brož., 177 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$17.90

60.
Kolmaš, Josef:
Pojednání o věcech tibetských
/ Discourses on Things Tibetian.
Známý český tibetolog a sinolog (*1933), autor řady překladů (Tibetská kniha mrtvých, Zrcadlo králů, Pokladnice moudrého rčení, Datlovník v meruňkovém sadu, Zápisky o buddhistických zemích aj.) se v deseti kapitolách zamýšlí nad nejrůznějšími aspekty tibetské kultury a historie. V knize nalezneme i český překlad tibetské verze Kámasútry. Celý svazek uzavírá příspěvek věnovaný pronikání evropských misionářů do Tibetu a zejména jejich poznávání tibetského jazyka.
ISBN 978-80-7429-386-3
Praha : Vyšehrad, 2014, 1. vyd., váz., 328 s., 8 s. obr. příl., il. (některé bar.), portréty, faksimile, English summary
$33.80

61.
Kopecký, René; Bahbouh, Charif:
Co je dobré vědět o arabském a islámském světě
/ What You Need to Know about the Arab and Islamic World.
Arabský a islámský svět v minulosti i v současnosti. Jeho dějiny, filosofie, náboženství, literatura, hudba, architektura, rodinné vztahy, tradice, kuchyně, oblékání, řemesla a další rozličné lidské činnosti. Na to vše soustřeďují autoři svou pozornost. Vycházejí z přesvědčení, že je dobré vědět více o světě, jehož vztahy s křesťanskou Evropou jsou pevnou součástí dějin. Zvláštní pozornost pak věnují počátkům a vývoji česko-arabských vztahů.
ISBN 978-80-86149-88-2
Praha : Dar Ibn Rushd, 2014, 1. vyd., brož., 354 s., čb foto, kaligrafie, bibliografie
$29.80

62.
Kubát, Michal; Lebeda, Tomáš a kol.:
O komparativní politologii a současné české politice : Miroslavu Novákovi k šedesátinám
/ On Comparative Political Science and Current Czech Politics : in occasion of Miroslav Novák's sixtieth birthday.
M. Novák (*1953) patří ke generaci zakladatelů politologie jako vědy v Česku. V roce 2004 byl jmenován prvním profesorem politologie na Karlově univerzitě. V kolektivní monografii se sešli představitelé mladší i střední generace českých politologů. Jednotlivé kapitoly pojednávají o vybraných tématech z oblasti komparativní politologie se zaměřením na aktuální hlediska fungování české a středoevropské politiky.
ISBN 978-80-246-2479-2
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 162 s., bibliografie, medailony autorů, English summary
$16.20

63.
Libri magistri muti sunt : pocta Jaroslavě Kašparové
/ In honor of Jaroslava Kašparová.
Eds. Alena Císařová Smítková, Andrea Jelínková, Milada Svobodová. Kolektivní monografie sdružuje celkem 21 studií. První oddíl Knižní produkce a čtenářská obec v českých zemích před Bílou horou obsahuje tři studie obecnějšího charakteru, sedm studií tvořících následující oddíl Knihy, knihovny a jejich osudy se věnuje detailnímu rozboru konkrétních knižních sbírek, osobních i institucionálních. Třetí oddíl, nazvaný Čtenáři, studenti a cestovatelé. Stýkání českého a románského světa, sdružující celkem sedm studií, reflektuje dlouholeté jubilantčino badatelské téma, totiž románský svět a jeho vztah k českému prostředí. Sborník uzavírají čtyři analytické studie oddílu Kapitoly z dějin humanistické a barokní kultury. Autoři jsou renomovanými odborníky především v oblasti raně novověké knižní kultury nebo romanistiky, včetně kurátorů rozsáhlých knižních sbírek. Česky, část. latinsky, polsky a slovensky.
ISBN 978-80-86675-24-4
Praha : Knihovna Akademie věd ČR, 2013, 1. vyd., brož., 430 s., ilustrace, faksimile, German and Spanish summaries, bibliografie, bibliografické odkazy
$35.70

64.
Lupták, Ľubomír a kol.:
Neoliberalismus a marginalita
/ Neoliberalism and Marginality.
Publikaci vytvořili mladí vědci z oboru politické filozofie, politologie, antropologie a politické sociologie a představuje výstup z více prolínajících se výzkumů věnovaných analýze negativních dopadů etablování neoliberálního vládnutí v post-socialistickém kontextu. Kniha obsahuje empirické studie, věnující se analýze symbolické roviny neoliberálního vládnutí v českém kontextu, praxi ve vztahu k nejnižším sociálním vrstvám a prostorové transformaci doprovázející přechod k neoliberálnímu vládnutí v ČR.
ISBN 978-80-7239-314-5
Brno : Doplněk, 2013, 1. vyd., brož., 247 s., bibliografické odkazy, bibliografie, English summary, medailony autorů
$19.50

65.
Masaryk, Tomáš Garrigue:
Z bojů o náboženství : a texty z let 1904-1906
/ The Struggles of Religion : and texts from the years 1904-1906.
Ed. Michal Topor. Svazek shrnuje Masarykovy projevy publicistické, odborné či populárně-naučné povahy, otištěné v daném období zejména v měsíčníku Naše doba a deníku/týdeníku Čas, ojediněle i jinde, od listopadu 1904 např. také v Zeitschrift für Sozialwissenschaft, od ledna 1905 potom v Österreichische Rundschau. Vedle soustavných úvah o problematice národnosti, výkladů ruské minulosti i přítomnosti a aktuálních otázek české i rakouské politiky Masaryk v tomto období vehementně vstupoval do debat i polemik na poli církevního, náboženského života.
ISBN 978-80-86142-49-4 (ÚTGM); 978-80-87782-25-5 (MÚ)
Praha : Ústav T. G. Masaryka - Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, Ed. Spisy T. G. Masaryka, sv. 26, 1. vyd., váz., 694 s., vysvětlivky, jmenný rejstřík
$37.40

66.
Mlčoch, Lubomír:
Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot
/ Family Economics through the Ages, Institutions and Values.
Monografie je rozsáhlou studií institucionální ekonomie a křesťanské sociální etiky, která nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Popisuje ekonomii rodiny v její dlouhodobé dezintegraci, kdy byly postupně všechny funkce rodiny předávány trhu. Studie dokládá, že samotná substituce dětí kapitálovými investicemi do penzijních fondů bez demografické rovnováhy nepředstavuje žádné řešení. Krizové vyústění hlavního proudu v ekonomii rodiny vede autora k otázkám filozofie poznání a bioetiky předávání života. Autor (*1944) je český ekonom a profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, reprezentant institucionální ekonomie, jako člen katolické církve se angažuje i ve prospěch křesťanské sociální etiky.
ISBN 978-80-246-2323-8
Praha : Karolinum, 2014, 2. vyd. (v nakl. Karolinum 1.), brož., 192 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$21.30

67.
Müllerová, Marie; Schönherr Poláčková, Lysann a kol.:
Evropský koncept vícejazyčnosti : ideály versus realita : komparace ČR a SRN na příkladu němčiny jako cizího jazyka a češtiny jako cizího jazyka
/ European Concept of Multilingualism : ideals versus reality : comparison of the Czech Republic and Germany on the example of German as a foreign language and Czech as a foreign language.
Publikace nabízí krátký exkurz do reálné jazykové politiky České republiky a Spolkové republiky Německé v posledních desetiletích a na základě realizovaného výzkumného šetření, které se uskutečnilo v roce 2013 na vybraných českých školách východočeského regionu a německých školách v příhraniční oblasti, přináší zajímavé poznatky o implikaci evropského konceptu vícejazyčnosti do vzdělávací politiky daných zemí.
ISBN 978-80-7465-085-7
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., brož., 132 s., grafy, přílohy, věcný rejstřík, English summary
$11.80

68.
Nekolný, Bohumil a kol.:
Paradigmata moderní kulturní politiky
/ Paradigms in Modern Cultural Politics.
Publikace kriticky zkoumá formou kolektivní monografie myšlenkové modely, metodologické přístupy a názorové proudy, jimiž je v posledních desetiletích obohacováno myšlení o kultuře. Každá z kapitol si adekvátně svému úhlu pohledu definuje předmět svého zájmu trochu jinak, pro všechny ale platí, že zkoumají kulturu a její role a funkce v úzkém vztahu k lidské pospolitosti a k řízení společenských procesů a přímo či nepřímo tak pojmenovávají obrovský význam kulturních projevů a kulturního dědictví pro společenský, politický i ekonomický rozvoj našeho světa - na jedné straně ekonomicky a komunikačně globalizovaného, na straně druhé kulturně diverzifikovaného.
ISBN 978-80-7008-317-8
Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2014, 1. vyd., brož., 107 s., tabulky, bibliografie, English summary
$21.30

69.
Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika : (náhled na problematiku v kontextu vývoje světových migrací: vznik moderních diaspor a transnacionálních společností)
/ New Emigration from the Czech Republic after 1989 and Return Policy : (view on the issue in the context of world migration : the formation of modern diaspora and transnational companies).
Eds. Stanislav Brouček, Tomáš Grulich. Na zlomu září a října 2013 proběhla na půdě Senátu konference s názvem Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika. Publikace přináší příspěvky, které na konferenci zazněly a které jejich autoři poskytli editorům k otištění. K příspěvkům otištěným v angličtině jsou připojeny české abstrakty. Publikován je rovněž výběr z diskuse a další materiály.
ISBN 978-80-87112-76-2
Praha : Etnologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a Mezinárodní organizací pro migraci, 2014, 1. vyd., váz., 237 s., tabulky, bibliografie
$34.70

70.
Novotný, Vojtěch:
Odvaha být církví : Josef Zvěřina v letech 1913-1967
/ Dare to Be the Church : Josef Zvěřina in the years 1913-1967.
Josef Zvěřina (1913-1990) byl český římskokatolický kněz, teolog, historik umění, filozof a vysokoškolský pedagog. Začátkem r. 1952 byl spolu s dalšími třiceti katolíky zatčen a odsouzen na 22 let vězení. Vrátil se až po téměř čtrnácti letech. Jako jeden z prvních podepsal Chartu 77 a spolupracoval s disidenty. O jeho aktuální statě byl velký zájem i v cizině, kde publikoval v mnoha odborných časopisech, a několik jeho prací vyšlo v překladu i knižně. Postupně si získal důvěru pražského arcibiskupa kardinála Tomáška a stal se jeho rádcem. Monografie nabízí zevrubné seznámení s jeho životem v letech 1913-1967, předkládá celoživotní bibliografii jeho publikovaných prací (včetně samizdatu) a rukopisných, resp. strojopisných materiálů, a poskytuje diachronní analýzu tohoto materiálu.
ISBN 978-80-246-2432-7
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., váz., 590 s., čb foto, přílohy, bibliografie, jmenný rejstřík
$38.30

71.
Ora et labora : vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu
/ Selected chapters from the history and culture of the Benedictine Order.
Eds. Markéta Jarošová, Radka Lomičková. Obsahem publikace je jedenáct studií zabývajících se historií a kulturou benediktinského řádu. Snaží se upozornit na témata, která stojí poněkud stranou hlavních proudů badatelského zájmu, přestože představují důležité otázky výzkumu orientovaného na benediktinský řád. Autoři chtěli poukázat na široké spektrum problémů a pramenů a upozornit na to, že svět středověkých benediktinských klášterů představuje velmi výmluvnou a informačně bohatou kapitolu evropské kultury, kterou lze zajímavě sledovat prostřednictvím světeckých životů a související hmotné i duchovní kultury.
ISBN 978-80-7422-246-7
Praha : Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium vol. XV, 1. vyd., váz., 253 s., čb ilustrace, bibliografické odkazy, bibliografie, English summaries
$32.20

72.
Polák, Stanislav:
T. G. Masaryk : za ideálem a pravdou, sv. 7 : osobnost
/ T. G. Masaryk : pursuing the ideal and truth, vol. 6 : personality.
Sedmá, poslední část monografie souhrnně hodnotí osobnost T. G. Masaryka, jehož biografii podaly předešlé svazky. Tradice tohoto myslitele a státníka za první Československé republiky byla silná a vlivná, následujícím půlstoletím totalitních diktatur se zdála už být zničena, a přece nezanikla, neboť obsahuje trvale platné ideje a sugestivní příklad velké osobnosti. Kniha obsahuje přehled archivních pramenů a literatury a celkové české a anglické shrnutí díla.
ISBN 978-80-86142-48-7 ( ÚTGM); 978-80-86495-27-9 (MÚ)
Praha : Ústav T. G. Masaryka - Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, 1. vyd., váz., 197 s., bibliografie, English summary, jmenný rejstřík
$16.20

73.
Pražák, Richard:
Má maďarská cesta : česko-maďarský kontext středoevropských kulturních dějin
/ My Hungarian Way : Czech and Hungarian context of Central European cultural history.
Eds. Róbert Kiss Szemán, Andor Meszáros. Publikace je reprezentativním výborem z díla našeho předního badatele v oboru hungaristika, ugrofinistika a česko-maďarské historické vztahy (1931-2010). Vedle titulního, vzpomínkově laděného textu, obsahuje jeho zásadní studie Latinská písemnictví v Uhrách 11.-14. století, Maďarská reformovaná inteligence v Čechách a na Moravě na počátku českého národního obrození a Ugrofinistická studia Josefa Dobrovského. Nejrozsáhlejším příspěvkem je pak stať Česko-maďarské vztahy, která pojednává o nejdůležitějších elementech a klíčových otázkách česko-maďarských historických a kulturních vztahů od počátků až po první desetiletí našeho století.
ISBN 978-80-210-6797-4
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 187 s., bibliografické odkazy
$18.70

74.
Sokol, Jan:
Etika, život, instituce : pokus o praktickou filosofii
/ Ethics, Life, Institutions : an attempt to practical philosophy.
Autor (*1936) je český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Je jedním z výrazných současných českých křesťanských intelektuálů. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. Přednáší na četných českých i zahraničních universitách, zejména na evropská a filosofická témata. Kniha, v řadě bodů přepracovávající předchozí autorovu knihu Etika a život (2010), vznikla z přednášek na Karlově univerzitě.
ISBN 978-80-7429-223-1
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Moderní myšlení, 1. vyd., brož., 260 s., bibliografické odkazy, bibliografie, rejstřík
$22.80

75.
Sousedík, Stanislav:
Kosmologický důkaz boží existence v životě a myšlení
/ The Cosmological Proof of the Existence of God in the Life and Thought.
Autor (*1931) je profesorem filosofie na Filozofické fakultě a na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svých starších pracích se zaměřoval převážně na dějiny scholastiky a českou barokní filosofii. V novějších usiluje o vytvoření souvislé řady filosofických odpovědí na významné otázky, jež křesťanovi přemýšlejícímu o víře klade současná myšlenková situace. Pokouší se o novou formulaci důkazu Boží existence na základě empirického světa, tedy tzv. důkazu kosmologického, a o řešení některých otázek, které s ním souvisí. Jedná se předně o otázku místa, které tento důkaz zaujímá v lidském životě, a dále o problémy některých jeho filosofických předpokladů.
ISBN 978-80-7429-433-4
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Moderní myšlení, 1. vyd., brož., 175 s., bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$21.10

76.
Šima, Karel; Pabian, Petr:
Ztracený Humboldtův ráj : ideologie jednoty výzkumu a výuky ve vysokém školství
/ Humboldt's Lost Paradise : the ideology of unity of research and teaching in academic education.
Kniha vyvrací stereotyp o oddělení výzkumu a výuky v socialistickém Československu a namísto toho poukazuje na inovativní transformaci humboldtovské ideologie do ideologické jednoty "vědy, vzdělání, výchovy a praxe". Období po roce 1989 tudíž nepřineslo "obnovu jednoty výzkumu a výuky"; naopak vznikl systém, který propojování ideologicky vyžaduje, ale nepodporuje: školy se snažily vyhovět všeobecně deklarovanému nárůstu studijních míst a současně narůstajícím nárokům na vykazování výzkumných výsledků.
ISBN 978-80-7419-156-5
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, Ed. Studie, sv. 97, 1. vyd., brož., 172 s., bibliografie, tabulky, grafy, English summary
$19.60

77.
Tondl, Ladislav:
Rozmluva & usuzování
/ Discourse and Reasoning.
Kniha se věnuje otázkám a problémům komunikace. Vychází z přesvědčení, že komunikací nelze rozumět výhradně komunikaci jazykovou a komunikační procesy není možné na procesy jazykové redukovat. Z obecně sémiotického hlediska se zabývá strukturou jednotlivých aspektů komunikace, pokouší se popsat jejich systematickou povahu, předložit jejich klasifikaci, zároveň je ale chápat jako součást celku kultury a jejích vlivů. Autor (*1924) vystudoval filosofii, sociologii, ekonomii a matematickou statistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později přednášel logiku, epistemologii a filozofii vědy. V roce 1990 založil Centrum/Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, kde působí dodnes.
ISBN 978-80-7465-090-1
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., brož., 201 s., bibliografie, rejstříky English summary
$18.60

78.
Ungermann, Patrick:
Naše vlast - naše dědictví
/ Our Country - Our Heritage.
Základem knihy je osm přednášek z dějin, přednesených ve Státní vědecké knihovně v Hradci králové. Zabírají období od příchodu prvních Slovanů a od Sámova kmenového svazu přes rozkvět Velké Moravy ke svatým Čechám císaře a vizionáře Karla IV. Další zastavení nabízí pohled na život a dílo Mistra Jana Husa, na střety husitských válek, a následuje vcítění se do barokního šerosvitu po prohrané bělohorské řeži. Knihu uzavírají kapitoly o národním obrození a současnosti. Autor (*1973) je středoškolský učitel a sympatizant nacionalisticky orientovaných uskupení.
ISBN 978-80-904915-2-6
Hradec Králové : Slovanský kulturní institut, 2013, Ed. Edice dějin, sv. 1, 1. vyd., váz., 163 s., bibliografie, ilustrace
$19.50

79.
Vančurová, Alena; Láchová, Lenka:
Daňový systém ČR 2014 : 12. aktualizované vydání
/ The Czech Republic Tax System 2014 : updated 12th edition.
Publikace pojednává o problematice daní včetně provázanosti sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob a reaguje tak na rekodifikaci soukromého práva od 1. 1. 2014. Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která umožní proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu, což je nutné vzhledem ke skoro permanentnímu toku zásahů do daňového systému.
ISBN 978-80-87480-23-6
Praha : 1. VOX, 2014, Ed. Ekonomie, 1. vyd., brož., 391 s., tabulky, grafy, rejstřík
$37.80

80.
Vilášek, Josef; Fiala, Miloš; Vondrášek, David:
Integrovaný záchranný systém ČR na počátku 21. století
/ Integrated Rescue System of the Czech Republic at the Beginning of the 21st Century.
Monografie je zaměřena na oblast integrovaného záchranného systému, která je v České republice legislativně ukotvena. Vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky na mimořádné události, z potřeby provádění záchranných a likvidačních prací a z požadavku ochrany obyvatelstva před a v době vyhlášení krizových stavů. Chce tak poukázat na historické souvislosti vzniku jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a na současný stav legislativy, případně na další záměry jejího zdokonalování na počátku 21. století.
ISBN 978-80-246-2477-8
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 189 s., bibliografie, přílohy, rejstřík, English summary
$17.90

81.
Vítek, Bohumil:
Evropeizace českého práva
/ The Europeanization of Czech Law.
Publikace se zabývá jedním ze zásadních problémů, před jehož řešení byla a je postavena česká právní věda v posledních desetiletích. Otázka evropeizace práva je z teoretického i praktického hlediska stěžejní pro vysvětlení koexistence a fungování národního a evropského systému práva. Práce je rozdělena do tří částí: první je věnována rozboru konceptů globalizace a evropeizace jako dvou významných sociálních procesů; druhá se zabývá problematikou aplikace a interpretace evropského práva a především zásadami jeho působení v České republice; třetí část je věnována otázce evropeizace soutěžního práva.
ISBN 978-80-7418-200-6
Ostrava : Key Publishing, 2013, Ed. Právo, 1. vyd., brož., 153 s., bibliografie, English summary
$21.30

82.
Waschková Císařová, Lenka:
Český lokální a regionální tisk mezi lety 1989 a 2009
/ Czech Local and Regional Newspapers between 1989 and 2009.
Kniha vychází z teoreticky popsaných aspektů strukturální transformace a aplikuje je na případ českého lokálního a regionálního tisku. Činiteli procesu strukturální transformace byly: (de)regulace, privatizace, koncentrace vlastnictví na úrovni mediálního systému, centralizace, racionalizace a (de)lokalizace na úrovni mediální organizace. Práce se zaměřuje především na hledání odpovědi na otázku, zda v rámci strukturální transformace dochází u lokálního a regionálního tisku k rozmělňování jeho lokálních charakteristik.
ISBN 978-80-210-6478-2
Brno : Masarykova univerzita, 2013, Ed. Media, 1. vyd., brož., 339 s., poznámky, tabulky, grafy, bibliografie, rejstřík, English summary
$30.50


JUDAIKA / JUDAICA

83.
Chmelenský, Michal:
Židovské komunity na Sušicku
/ Jewish Communities of the Sušice Region.
Kniha shrnuje výsledky výzkumu realizovaného v letech 2011-2013 na území bývalého politického okresu Sušice. Přibližuje historii deseti židovských náboženských obcí a drobnějších náboženských / modlitebních spolků. Pozornost byla věnována nejen obecným dějinám jednotlivých náboženských obcí a náboženských spolků, jedinečným životním příběhům jejich členů, ale současně s tím také všem významným památkám židovského osídlení Sušicka. Díky nezištné pomoci mnoha rodáků a současných obyvatel Šumavy je text obohacen o širokou škálu osobních svědectví a obrazového materiálu.
ISBN 978-80-7247-099-0
Plzeň : Západočeské muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 393 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile, bibliografické odkazy
$40.00

84.
Jelínek, Jan:
A kde byl Bůh, když Židé umírali v Osvětimi? : sedmatřicet svědectví přeživších holocaust
/ And where Was God…? : thirty seven testimonies of the Holocaust survivors.
Publicista J.Jelínek (*1940) shromažďoval v letech 1996 a 1997 výpovědi mužů a žen, kteří se vrátili z " pekla" koncentračních táborů, pro nadaci Stevena Spielberga. Podstatnou část z nich se nyní rozhodl publikovat. Většinu jmen neznáme, ale najdeme zde i zmínky o osobnostech, jako byli například M. Kopecký nebo A. Lustig. Součástí bolestného odkazu je i otevřená výpověď dramatika M. Uhdeho, jehož rodiče se sice zachránili, ale okolnosti, za nichž se tak stalo, poznamenaly na desítky let do budoucna celou rodinu.
ISBN 978-80-7485-021-9
Brno : Barrister & Principal, 2014, 1. vyd., váz., 349 s., čb foto
$29.30

85.
Lhotová, Markéta:
Synagogy v plamenech : křišťálová noc 1938 v českém pohraničí
/ Synagogues in Flames : Kristallnacht 1938 in the Czech borderland.
Publikace doprovází stejnojmennou výstavu; blíže seznamuje s osudem židovských komunit na území připojeném k Říši v říjnu roku 1938 a přibližuje okolnosti jejich zániku. Hlavní pozornost je věnována událostem vztahujícím se k tzv. křišťálové noci, tzn. k požárům synagog, ničení hřbitovů a vyhánění Židů z pohraničních území do českého vnitrozemí ve dnech 9.-11. listopadu 1938. Ve vložených exkursech je pozornost zaměřena na události vztahující se k židovským komunitám na území dnešního Libereckého kraje.
ISBN 978-80-87266-14-4
Liberec : Severočeské muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 120 s., il., portréty, faksim., English and German summaries
$20.40

86.
Lieblová, Dagmar; Lauermann Marek:
Přepsali se - a tak jsem tady : příběh Dagmar Lieblové
/ They Made a Mistake in Writing - so here I am : a story of Dagmar Lieblová.
Vzpomínková kniha, kterou na základě rozhovorů s překladatelkou a dlouholetou předsedkyní Terezínské iniciativy Dagmar Lieblovou napsal Marek Lauermann. Oživuje v ní vzpomínky na dětství, rodinu, předválečnou kutnohorskou židovskou komunitu, zachycuje však i hrůzy koncentračních táborů, návrat domů i sílu a odhodlání pokračovat a usilovat o to, aby nikdy nebylo zapomenuto.
ISBN: 978-80-905652-0-3
Brno : Point Cz, 2013, 1. vyd., brož., 102 s., čb foto
$10.20

87.
Troki, Izák ben Abraham:
Chizuk emuna = Posílení víry : odpověď křesťanským misionářům
/ Strengthening the Faith : Christian missionaries reply.
Karaimský učenec a teolog Izák Trocký (Jicchak ben Avraham Troki) (1533-1594) získal rozsáhlé znalosti v oblasti biblické hebrejštiny a biblické literatury. Znalost polštiny a latiny mu umožnila studia křesťanských dogmat a účast na teologických disputacích s římsko-katolickými, protestantskými a pravoslavnými teology. Na základě dokonalého obeznámení s těmito tématy sepsal pojednání Chizuk Emuna (Posílení víry), které se stalo jeho nejznámějším dílem. Nyní je tato kniha poprvé dostupná i v českém jazyce. O překlad se postaral židovský učenec a hebraista Libor Nissim Valko.
ISBN 978-80-87571-03-3
Praha : Agadah, 2014, 1. vyd., brož., 271 s.
$17.00

88.
Vybrané hebrejské a jidiš prameny k dějinám Židů na Moravě: středověk a raný novověk.
/ Selected Hebrew and Yiddish Sources on the History of Jews in Moravia : Middle Ages and Early Modern Period.
Eds. Tamás Visi, Marie Krappmann, Alžběta Drexlerová. Židé, kteří žili na Moravě i mimo ni, sepsali v hebrejštině či v jidiš velké množství historických, právních, literárních, náboženských a filosofických textů, a tyto texty osvětlují různé aspekty života na Moravě v minulých staletích. Tyto prameny se v první řadě a v největší míře týkají moravských Židů; často nicméně obsahují cenné informace také o nežidovských osobách a institucích. Obecným kontextem textů zahrnutých v této sbírce jsou dějiny Židů na Moravě od druhé poloviny 12. století do konce 18. století. Na konci knihy je umístěn chronologický přehled těchto dějin. Částečně hebrejsky.
ISBN 978-80-244-3656-2
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, Ed. Judaica Olomucensia, sv. 5, 1. vyd., brož., 258 s., terminologický slovník, rejstřík, bibliografie
$12.80


POLITIKA / POLITICS

89.
Balík, Stanislav a kol.:
Krajské volby 2012
/ Regional Elections 2012.
Struktura knihy odpovídá logice volebního procesu. Sledovány proto jsou struktury kandidátních listin, stranické financování, témata předvolebních kampaní a programů stran, výsledky voleb v kontextu jednotlivých krajských volebních arén a jednotlivých stran, volební geografie krajských voleb ve srovnání s volbami předchozími, preferenční hlasy pro jednotlivé kandidáty a jejich podmíněnosti, přesuny voličů mezi lety 2010 a 2012 a krajské exekutivní koalice.
ISBN 978-80-210-6641-0
Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013, Ed. Monografie, sv. 55, 1. vyd., brož., 261 s., mapy, bibliografie, English summary
$30.90

90.
Hloušek, Vít et al.:
Presidents above Parties? : presidents in Central and Eastern Europe, their formal competencies and informal power.
In last two decades, most countries of Central and Eastern Europe have witnessed an ongoing development of democratic governance, and have thereby acquired a status of stable democracies. They no more face problems connected with post-communist transition and the challenges they have to deal with arise rather from present political situation. Current economic crisis challenges the traditional position of various political actors and may lead to further personalisation of politics. This development can be observed also in a shifting position of president in other than presidential political systems - a phenomenon that has not been sufficiently analyzed yet. The aim of the forthcoming book is to find out whether we can trace an increasing engagement of presidents in everyday politics in selected CEE countries. If so, the authors will try to find out, what the causes of their increasing engagement are, how it is manifested and whether it is caused by the president's personality or rather by a changing structure of political opportunities that provides presidents with room to manoeuvre. In case of countries where we do not prove the presence of tendencies to "overstep" constitutionally given powers or to enhance presidential political influence we will try to find out why it is so.
ISBN 978-80-210-6687-8
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Monographs Series, č. 56, 1. vyd., brož., 311 s., il., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$53.10

91.
Klaus, Václav:
Novoroční projevy z Pražského hradu 2004-2013 : s předmluvou Jiřího Weigla
/ New Year Speeches from the Prague Castle 2004-2013 : with a Jiří Weigl's foreword.
Deset novoročních projevů, které z Pražského hradu v letech 2004-2013 pronesl prezident České republiky V. Klaus. Kniha je doplněna fotografiemi, které připomínají nejzajímavější architektonické a restaurátorské počiny, k nimž v období prezidentství V. Klause na Pražském hradě došlo.
ISBN 978-80-253-2213-0
Praha : Fragment, 2014, 1. vyd., váz., 64 s., bar. foto
$16.90

92.
Kunštát, Daniel:
Za rudou oponou : komunisté a jejich voliči po roce 1989
/ Behind the Red Curtain : communists and their supporters in 1989.
Kniha v širokých historických, sociálních a politických souvislostech analyzuje hlavní charakteristiky, vnitřní vývoj a pozici Komunistické strany Čech a Moravy v českém politickém systému po roce 1989. Zabývá se otázkou antisystémové identity strany, její povahy a dynamiky v čase. Autor zkoumá historicky podmíněný vývoj této strany, její programové a politické cíle, jakož i skupinové zájmy a sdílené hodnoty, které po roce 1989 reprezentuje. Empirický rámec této studie představuje rozsáhlé a v českém kontextu unikátní šetření voličů strany po parlamentních volbách v roce 2010, které mapovalo hodnotové a sociodemografické ukotvení elektorátu KSČM.
ISBN 978-80-7419-143-5 (S); 978-80-7330-209-2 (SÚ)
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) - Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2013, Ed. Studie, sv. 90, 1. vyd., brož., 324 s., tabulky, grafy, bibliografie, věcný rejstřík
$31.00

93.
Linek, Lukáš; Lyons, Pat:
Dočasná stabilita? : volební podpora politických stran v České republice v letech 1990-2010
/ Temporary Stability? : electoral support for political parties in the Czech Republic in 1990-2010.
Autoři se v knize zaměřili na dva provázané cíle. Prvním bylo vysvětlení toho, proč jsou čtyři politické strany (ČSSD, KDU-ČSL, KSČM a ODS) opakovaně a dlouhodobě volebně úspěšné, což jim garantuje kontinuální zastoupení v českém parlamentu; tato organizační stabilita stranického systému je v postkomunistickém prostoru unikátní. Proto autoři upřeli svou pozornost na dlouhodobé faktory, které ovlivňují hlasování voličů pro konkrétní politické strany, zaměřili se také na zkoumání a hodnocení změn, a to zvláště s ohledem ke změnám, které do volebního chování vnesly sněmovní volby v roce 2010.
ISBN 978-80-7419-160-2 (S); 978-80-7330-210-8 (SÚ)
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) - Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2013, Ed. Studie, sv. 106, 1. vyd., brož., 220 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$28.80


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

94.
Církev a společnost : Karlovi Skalickému k 80. narozeninám
/ Church and Society : in occasion of Karel Skalický's eightieth birthday.
Eds. Roman Míčka, František Štěch. Karel Skalický (*1934) je český římskokatolický teolog, duchovní, vysokoškolský pedagog a aktivní účastník exilového boje proti komunistické totalitě. Do sborníku přispělo 26 autorů různých vědních oborů i různých náboženských vyznání. Publikace je členěna do čtyř částí; první tři obsahují recenzované studie z oboru teologie, filosofie, politiky, ekonomie, historie a literárních věd. Čtvrtá část sborníku má osobní esejistický charakter.
ISBN 978-80-7394-452-0
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, 2014, 1. vyd., brož., 301 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, English abstract, medailony autorů
$25.50

95.
El Caribe hispanoparlante en las obras de sus historiadores
Ed. Josef Opatrný. Tři desítky autorů z Argentiny, Francie, Kolumbie, Kuby, Maďarska, Mexika, Španělska a České republiky představují významné historiky, kteří se zabývali dějinami Karibské oblasti, jejich pracovní metody a hlavní oblasti výzkumu, popřípadě analyzují historickou produkci věnovanou dějinám regionu jednotlivými národními historiografiemi. Odborníci na literatury zemí karibské oblasti se zabývají podobou historických událostí v dílech takových autorů, jako byl např. Alejandro Carpentier, či obrazem reality regionu v textech místních publicistů, spisovatelů a básníků.
ISBN 978-80-246-2437-2
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Ibero-Americana Pragensia, Supplementum 35, 1. vyd., brož., 375 s., bibliografické odkazy
$30.60

96.
Inspirace Pražské jaro 1968 : Literární noviny : sborník statí
/ Inspiration Prague Spring 1968 : Literární noviny : proceedings of essays.
Ed. Jan Mervart. Soubor statí publikovaných v Literárních novinách mezi lety 1967-69. Mezi autory se objevují nejvýznamnější čeští myslitelé 2. pol. 20. století (M. Kundera, K. Kosík, R. Kalivoda ad.). Od konce 50. let se český kulturní týdeník zvaný Literární noviny nesměle pokoušel znovu začlenit českou kulturu do evropského kontextu a naopak. Začalo se to dařit až začátkem 60. let a na jejich konci se to v podstatě podařilo. LN se staly jedním z nejlepších evropských časopisů svého druhu.
Praha : Sumbalon, 2014, 1. vyd., brož., 195 s., bibliografické odkazy, English and German summaries
$28.10

97.
Jiran, Zdeněk:
Česká architektura = Czech Architecture : 2012-2013.
Ročenka české architektury pravidelně informuje o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odbornou, ale především laickou veřejnost a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr publikovaných staveb provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87064-14-6
Praha : Prostor, 2014, 1. vyd., brož., 215 s., čb a bar. foto, plány, bibliografie
$55.30

98.
Josef Kalvoda : sborník textů z konference pořádané Knihovnou kardinála Berana 18. června 2012 v Třemošné
/ Josef Kalvoda : anthology of conferences organized by the Library of Cardinal Beran on June 18, 2012 in Třemošná.
J. Kalvoda (1923-1999) byl profesor dějin a politických věd, publicista, poradce federálního ministerstva školství Spojených států amerických, předseda Křesťansko demokratického hnutí v exilu. Přestože není v ČR příliš znám, jeho historiografické studie o totalitarismu 20. století jsou dosud stále aktuální.
ISBN 978-80-260-4850-3
Plzeň : Knihovna kardinála Berana, 2013, 1. vyd., brož., 109 s., portréty, bibliografické odkazy, životopisná data
$12.80

99.
Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi : inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud : sborník textů ke konferenci pořádané Knihovnou kardinála Berana 6. prosince 2013 v Plzni
/ From Josef Florian to Rio Preisner : Catholic inspiring personalities outside the mainstream : collection of texts to a conference organized by the Library of Cardinal Beran on December 6, 2013 in Pilsen.
Autoři příspěvků se obšírně zabývali okruhem příslušníků katolické inteligence, kteří se angažovali v publicistice, filosofii a společenských vědách, vydavatelské činnosti atd. Jejich myšlení bylo otevřeno do budoucnosti, nikoli jen zajištěno v minulém, nebylo poplatné aktuální objednávce, která slibovala úspěch.
ISBN 978-80-260-5778-9
Plzeň : Knihovna kardinála Berana, 2014, 1. vyd., brož., 55 s.
$8.50

100.
Od slova k modelu jazyka : sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů
/ From Words to Model Language : proceedings of the 13th international meeting of young linguists.
Ed. Pavla Hernandezová. Publikace obsahuje vybrané příspěvky z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, které se vyrovnávají s otázkami plynoucími z ústředního tématu konference. Mezi ně patří možnost integrace lingvistických přístupů založených na datech a přístupů založených na teorii, možnost kombinovat diachronní data a synchronní metodologické přístupy, či aktuální problematika tzv. gramatikalizace. Příspěvky se tedy liší nejen tematicky, ale i materiálově a metodologicky. Jejich značná část je věnována diachronní lingvistice, část je z oblasti dialektologické a onomastické, dále jsou zastoupeny srovnávací a korpusová lingvistika, sémantika, pragmatika, analýza diskurzu a lingvodidaktika. Ke specifiku konference patří zastoupení problematiky interkulturní a interpretační.
ISBN 978-80-244-3960-0
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, 1. vydání, brož., 497 s., bibliografie, rejstříky
$51.00

101.
Petrkovu s láskou : sborník pro Bohuslava, Daniela a Jiřího Reynkovy
/ With Love to Petrkov : anthology of texts for Bohuslav, Daniel and Jiří Reynek.
Eds. Aleš Palán, Vlastimil Vokolek. Jako netradiční dárek k 75. narozeninám přátelé Bohuslava Reynka mu v roce 1967 připravili a osobně doručili malý rukopisný sborníček. Svou dedikaci, přání či grafiku petrkovkému samotáři připojili mj. V. Holan, J. Seifert, J. Kolář, A. Opasek, I. Diviš ad. V r. 2013 další generace věnovala rukopisný sborník jeho synům fotografu Danielovi a překladateli Jiřímu. Svá vyznání připojili I. Bittová, D. Němcová, M. C. Putna, J. Štreit, J. Šulc ad.
ISBN 978-80-86615-35-6
Praha : Katolický týdeník, 2014, 1. vyd., brož., 135 s., vše faksimile, ilustrace, čb foto, medailony autorů
$16.60

102.
Slovanský svět : známý či neznámý? Konference mladých slavistů 8 - 2012
/ The Slavic World : known or unknown? Conference of Young Slavicists 8 - 2012.
Eds. Kateřina Kedron, Marek Příhoda. Kniha navazuje na sérii publikací kolektivního projektu mladých slavistů, spojeného s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Zástupci nastupující badatelské generace ze 7 zemí (Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Polsko, Rakousko, Rusko, Ukrajina) zde zkoumají specifické a opomíjené jevy ve slovanských jazycích, zamýšlejí se nad současným stavem i budoucností dialektů, věnují se tabuizovaným a neprávem zavrhovaným složkám literárního dědictví, odkrývají tajemné a v mnohém překvapivé stránky z dějin jihovýchodní, střední a východní Evropy. Částečně chorvatský, polský, ruský a ukrajinský text.
ISBN 978-80-7465-063-5
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, Ed. Russia Altera, sv. 24 ; Slavica ; sv. 11, 1. vyd., brož., 182 s., il., bibliografické odkazy, rejstřík, English summaries
$15.20

103.
Umění a politika : sborník 4. sjezdu historiků umění
/ Art and Politics : proceedings of the 4th Congress of art historians.
Eds. Ondřej Jakubec, Radka Miltová. Publikace je čtvrtým svazkem již ucelené řady, která pramení z pravidelných sjezdů českých historiků umění, z nichž ten poslední se konal v září 2012 v Brně. Třiatřicet domácích historiků umění v knize představuje své příspěvky v rámci pestrých tematických bloků: Umění, moc a politika, Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru, Umění a politika v mimoevropské oblasti, Umění a národní / státní reprezentace a nakonec i tematický blok Umění vystavovat - kurátor jako interpret a tvůrce.
ISBN 978-80-7485-023-3 (B); 978-80-210-6804-9 (MU)
Brno : Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2013, 1. vyd., brož., 381 s., bibliografické odkazy, ilustrace, faksimile, English summaries
$29.70


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

104.
Aubrecht, Radek a kol.:
Německy mluvící Praha : galerie osobností
/ German-Speaking Prague: gallery of celebrities.
Ed. Radek Aubrecht. Kniha, věnovaná zaniklé pražské německé komunitě, vznikla jako výsledek několikaleté badatelské práce studentů Gymnázia Na Zatlance v Praze. Přináší více jak 450 životopisných profilů vědců, architektů, malířů, podnikatelů, literátů, politiků a vysokoškolských pedagogů, kteří spojili jistou část svého života s českou metropolí.
ISBN 978-80-254-9582-7
Praha : Gymnázium Na Zatlance ve spolupráci s Nakladatelstvím Franze Kafky, 2014, 1. vyd., brož., 266 s., ilustrace, portréty, bibliografické odkazy, bibliografie
$25.50

105.
Buben, Milan; Pokorný, Pavel R.:
Encyklopedie českých a moravských pomocných (světících) biskupů (se supplementem sídelních biskupů)
/ Encyclopedia of Czech and Moravian Auxiliary Bishops (with a Supplement of residential bishops)
Kniha je pokračováním dříve vydané a již rozebrané Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů (2000) od stejného autora. Obsahuje medailonky jednotlivých světících biskupů s jejich životopisem, popisem jejich církevní kariéry a hodnocením jejich významu v oblasti duchovní, kulturní a politické. Každý je zakončen popisem znaku příslušné osobnosti.
ISBN 978-80-7277-523-1
Praha : Libri, 2014, 1. vyd., brož., 223 s.,
$16.20

106.
Otčenášek, Jaroslav; Baeva, Vichra a kol.:
Slovník termínů slovesného folkloru - Bulharsko = Rečnik na terminite ot slovesnija folklor - Bălgarija
/ Glossary of Terms of Verbal Folklore - Bulgaria.
Slovník seznamuje se současným stavem folkloristického bádání v Bulharsku. Přináší nejprve formou encyklopedických statí vysvětlení termínů z oblasti slovesného folkloru a následně přehled a charakteristiku nejvýznamnějších a nejrozšířenějších bulharských folklorních postav (Baba Marta, Kelčo, Krali Marko, Sveta Marina). Kniha je dvojjazyčná česko-bulharská, doplněná černobílými i barevnými ilustracemi, překladovými tabulkami, slovníčkem méně častých slov, seznamem základní literatury, přehledem českých vydání bulharského folkloru a rejstříky. Tato publikace je první v zamýšlené edici prezentující současnou folkloristiku slovanského světa.
ISBN 978-80-87112-79-3 (EÚ); 978-954-8458-43-6 (IEF)
Praha - Sofie : Etnologický ústav Akademie věd České republiky - Institut za etnologija i folkloristika s Etnografski muzej - BAN, 2013, 1. vyd., váz., 360 s., 16 s. obr. příl., il. (převážně bar.), portréty, faksimile, bibliografie, rejstřík, English summary
$34.00

107.
Vondrušková, Alena; Vondruška, Vlastimil:
Vesnice
/ Village.
Svazek je věnovaný proměnám venkova od počátků zemědělství, přičemž důraz klade na období od středověku do nástupu industrializace. Autoři sledují vývoj sídlištních typů, proměny usedlostí a jednotlivých vesnických staveb. Podrobně se zabývají regionálními rozdíly lidové architektury, popisují nejvýznamnější technické stavby spojené se životem venkova a také dějiny zemědělství. Knihu úspěšné autorské dvojice doplňuje několik set fotografií, výkladové slovníčky a tabulky.
ISBN 978-80-7429-362-7
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Průvodce českou historií, sv. 2, 1. vyd., váz., 199 s., ilustrace, bibliografie
$33.80


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

108.
Boček, Vít:
Praslovanština a jazykový kontakt
/ Proto-Slavonic and the Language Contact.
Prostřednictvím novějších teorií kontaktové lingvistiky pojednává autor o kontaktu praslovanštiny s jinými jazykovými skupinami. Tematizovány jsou rovněž možné koineizační procesy v praslovanštině (vzájemný kontaktový vliv praslovanských dialektů) a různé modely vzniku a šíření praslovanštiny za účasti jazykového kontaktu. Autor (*1980) je pracovníkem etymologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Zabývá se zejména slovanskou etymologií, obecnou jazykovědou a dějinami lingvistiky.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Studia etymologica Brunnensia, sv. 17, 1. vyd., brož., 432 s., poznámky, bibliografie, English summary
ISBN 978-80-7422-272-6
$22.00

109.
Daňhelka, Jiří:
Textologie a starší česká literatura

/ Textology and Older Czech Literature.
Ed. Jakub Sichálek. Komentovaný výbor z autorových (1919-1993) textologických statí se soustřeďuje na oblast starší, zejména středověké české literatury, která byla jeho ediční doménou. Do vydavatelské praxe na poli tzv. starší české literatury vnesl kritičnost, opřenou o přísně koncepční přístup k textovému materiálu, ediční maximalismus a inovativní teoretické náhledy. Svazek obsahuje zčásti dosud nezveřejněné texty z časového rozmezí více než čtyřiceti let (1949-1992): referáty o cizích edicích, průpravné studie k vlastním edicím, práce teoretické a koncepční, ediční směrnice a programové stati, a představuje tak hlavní linie recepce problematiky vydávání starších slovesných památek.
ISBN 978-80-85778-93-9
Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, 2013, Ed. Varianty, sv. 5, 1. vyd., brož., 357 s., přílohy, komentáře, bibliografie, rejstříky
$22.90

110.
Horňáček, Milan; Voda Eschgfäller, Sabine:
Beiträge zur deutschmährischen Literatur und Kultur der Zwischenkriegszeit
Cílem publikace je především představit nové metody pro výzkum německy psané moravské literatury z období mezi světovými válkami a aplikovat je na problémy a témata, kterým se tento výzkum doposud dostatečně nevěnoval. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány následujícím tématům: první světová válka a její obraz v moravské německé literatuře; reakce německého obyvatelstva na vznik Československé republiky v zrcadle regionálního moravského tisku; problematika mocenských struktur meziválečné doby a subverze těchto struktur v textech moravských německých autorů; antroposofické hnutí na Moravě; interkulturalita a obrazy vlastního a cizího v díle Ernsta Wolfganga Freislera; život a dílo Roberta Musila v kontextu moravské německé kultury a literatury. Německy.
ISBN 978-80-244-3811-5
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, Ed. Odborná publikace, 1. vyd., brož., 159 s., jmenný rejstřík, bibliografie, English summary
$18.70

111.
Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou, díl III : 1788-1795
/ Catalogue of Ancient Russian Prints from the Slavonic library printed in Cyrillic, Vol. 3 : 1788-1795.
Ed. Františka Sokolová. Třetí svazek katalogu starých ruských tisků tištěných azbukou z fondů Slovanské knihovny zahrnuje tituly vydané v období historicky, politicky a kulturně převratném - v době Francouzské revoluce. Podobně jako první dva svazky řady těží i tento především z knihovny petrohradského knihkupce a nakladatele Alexandra F. Smirdina, která je součástí sbírek Slovanské knihovny. Bibliografie obsahuje záznamy 491 titulů vydaných v letech 1788-1795.
ISBN 978-80-7050-632-5
Praha : Národní knihovna ČR - Slovanská knihovna, Ed. Bibliografie Slovanské knihovny, sv. 81, 1. vydání, 404 s., 13 obr. příl., rejstřík, bibliografie, seznam zkratek
$18.70

112.
Kedron, Kateřina:
Genderové aspekty ve slovanské frazeologii : (na materiálu běloruštiny, polštiny a češtiny)
/ Gender Aspects in Slavic Idioms (on the material of Belarusian, Polish and Czech languages).
Monografie se zaměřuje na problematiku genderu v jazyce - zkoumá vliv genderového faktoru na frazeologii tří příbuzných jazyků (běloruštiny, polštiny a češtiny). Autorka provádí analýzu jazykového materiálu z hlediska lingvokulturologického. V rámci svého výzkumu sleduje formální shody a rozdíly mezi jednotlivými jazyky, primárně se však snaží odhalovat odlišné a shodné rysy ve vnímání muže a ženy, jejich povahy a chování ve třech slovanských kulturách. Na základě klasifikace a hodnocení shromážděného materiálu podává podrobný popis konceptů "muž" a "žena" ve frazeologii.
ISBN 978-80-246-2221-7
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Studia Philogica Pragensia, 1. vyd., brož., 164 s., tabulky, grafy, bibliografie, Russian summary
$16.20

113.
Kosek, Pavel:
Enklitika v češtině barokní doby
/ Enclitic in Czech Baroque Period.
Enklitika představují fenomén, který se nachází na rozhraní mezi zvukovou a gramatickou stavbou jazyka a který je kvůli řadě univerzálních jazykových mechanismů ovlivňujících jeho slovosled oblíbeným objektem zájmu současné jazykovědy. Práce vychází z materiálové analýzy privátního korpusu tištěných památek rozličných žánrů, jež byly vydány v rozmezí let 1620-1775. Je koncipována tak, aby barokní čeština, která se nachází přibližně uprostřed mezi češtinou starou a moderní, umožnila nahlédnout trendy a změny, jimž slovosled českých enklitik během historického vývoje češtiny podlehl. Autor je odborným asistentem na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se výzkumem barokní češtiny, která byla českou historickou jazykovědnou bohemistikou do nedávné minulosti vědecky zanedbávána.
ISBN 978-80-7294-897-0 (H); 978-80-210-6264-1 (MU)
Brno : Host - Masarykova univerzita, 2011, 1. vyd., brož., 357 s., tabulky, grafy, English summary, bibliografie, rejstříky
$28.10

114.
Machala, Lubomír a kol.:
Spisovatelé Univerzity Palackého, sv. 2013 / 1
/ Writers of the Palacký University, Vol. 2013 / 1.
Malá encyklopedie seznamuje s literárním přínosem 60 autorů-beletristů, kteří buď byli na UP zaměstnáni, nebo na ní studovali, příp. s ní byli v jiném produktivním kontaktu. Publikace postihuje údobí od r. 1947 do současnosti. Jednotlivá hesla obsahují základní informace o životě a tvorbě spisovatelů a registrují i částečně prezentují ohlasy jejich literárních prací.
ISBN 978-80-244-3927-3
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, 1. vyd., volné listy v pořadači, 316 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$30.80

115.
Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kol.:
Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích
/ Shapes and Metamorphoses of the City in Slavic and Selected Non-Slavic Cultures, Literature, and Languages.
Publikace je výsledkem výzkumu mladého kolektivu pracovníků a studentů Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jednotlivé kapitoly knihy přinášejí dílčí studie o široce pojaté problematice města ve všech třech parciálních zónách slovanského areálu: východoslovanské, západoslovanské a jihoslovanské, s částečným přesahem do neslovanského prostředí Balkánu. Publikace je vystavěna na areálové koncepci vypracované na domovském pracovišti, která spočívá především v překračování konvenčních hranic tradičních národních filologií, ve vytváření prostoru pro vzájemné prolínání filologických a sociálních věd. Jednotlivé sondy analyzují jevy spadající do pole působnosti lingvistiky, lingvodidaktiky, historie, religionistiky i literární vědy. Částečně rusky.
ISBN 978-80-210-6569-7
Brno : Masarykova univerzita, 2013, 1. vyd., brož., 161 s., bibliografické odkazy, bibliografie, English summary, medailony autorů
$12.80

116.
Sgall, Petr; Hronek, Jiří:
Čeština bez příkras
/ Czech Language in the Raw.
Autoři, přední čeští lingvisté, probírají stále aktuální otázky vzniku obecné češtiny a častého střídání jejích tvarů s tvary spisovnými. Přitom upozorňují na důležitost probíhajícího procesu postupného přechodu od zákazů a nařízení ke kvalifikovanému informování mluvčích o skutečném stavu v běžném hovoru, o uskutečněných změnách v kodifikaci spisovného tvarosloví a perspektivách dalšího vývoje. Text je doplněn poznámkami o českém pravopisu a o uplatnění obecné češtiny v krásné literatuře i náčrt jejího slovníku.
ISBN 978-80-246-2459-4
Praha : Karolinum, 2014, 2. vyd., brož., 153 s., bibliografie, terminologický slovník
$15.30

117.
Sgall, Petr:
Zažil jsem toho dost
/ I Went through Enough in My Life.
Ed. Marie Jirásková. Profesor P. Sgall (*1926), je široce uznávanou vědeckou osobností v oboru obecné, teoretické i komputační lingvistiky a bohemistiky, často se u nás i v zahraničí objevuje odkaz na "Sgallovu školu". Vedle Rozhovoru, který s ním vedla M. Jirásková v letech 2009-2013 a který doprovází řada dokumentů a fotografií, jsou do knihy vloženy ještě dvě již dříve otištěné stati doplňující obraz osobního prožívání o další aspekty sepětí životních osudů a vědeckých názorů, jak je popsal v Ohlédnutí pražského lingvisty za dvacátým stoletím a také v rozhovoru s E. Lehečkovou a J. Chromým. Dokladem toho, že není jen suchým vědcem, ale že umí spojit vědecké bádání s vtipným nadhledem, je další přiložená stať Lingvistika a zákon schválnosti.
ISBN 978-80-246-2445-7
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 164 s., bibliografie, čb foto, faksimile
$16.20

118.
Wiendl, Jan:
Hledači krásy a řádu : studie a skici k české literatuře 20. století
/ Seekers of Beauty and Order : studies and essays on 20th century Czech literature.
Knihu rámcově vymezuje široká oblast české poezie a kritiky 20. století. Klíčové hledisko určující obsah a kompozici knihy je ukotveno v literární diskusi soustředěné k výchozí otázce představy o komplexně viděném světě, o místě člověka v něm a o způsobech, jak může zejména poezie tuto představu umělecky konkretizovat. Autor se zabývá charakteristikou konceptuálního uvažování osobností, jako byli F. X. Šalda, B. Fučík, F. Götz, K. Teige nebo B. Václavek a také tvůrčím rozvíjením těchto úvah, jak je patrné např. v díle J. Demla, J. Hory, V. Nezvala, K. Biebla, J. Kostohryze, J. Čepa či K. Tomana a A. Sovy. Závěrečný oddíl knihy tvoří literárněkritické portréty vybraných představitelů literatury 90. let 20. století.
ISBN 978-80-7308-505-6
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Mnemosyne, sv. 12, 1. vyd., brož., 304 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$24.70


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

119.
Bartošková, Andrea:
Budeč : významné mocenské centrum prvních Přemyslovců
/ Budeč : an important power centre of the first Přemyslids.
Budeč patří k nejvýznamnějším raně středověkým lokalitám přemyslovských Čech. Autorka, jež se intenzivně podílela na archeologickém výzkumu budečského hradiště, předkládá novou interpretaci vzniku, vývoje a zániku tohoto mocenského centra nejstarších Přemyslovců. Věnuje se nejen archeologickým zjištěním, ale vychází i ze svědectví písemných pramenů. Informuje o charakteru vývojových fází osídlení a opevnění hradiště, o kostelech, pohřebištích či o hromadném hrobu více než tří desítek zmasakrovaných osob, jenž je dokladem násilného dobytí budečského hradu, ale i o zdejším pobytu budoucího knížete Václava a o dalších událostech souvisejících s mocenskou politikou knížete Boleslava I.
ISBN 978-80-7422-295-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Archeologica, 1. vyd., brož., 182 s., čb foto, ilustrace, mapy, plány, bibliografie, rejstříky, English summary
$22.00

120.
Bašta, Petr:
Sochaři hraběte Františka Antonína Šporka
/ Sculptors of Count František Antonín Špork.
Cílem stati je co nejplastičtěji vystihnout charakteristiku jednotlivých sochařských osobností či celých dílen a zhodnotit jejich tvorbu v kontextu slohového vývoje. Jádro práce vzniklo v roce 1999 jako příspěvek do rozsáhlého katalogu připravovaného k výstavě Pocta Františku Antonínu hraběti Šporkovi - významnému mecenáši barkoní kultury v Čechách, kterou pořádala agentura Trigon ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími institucemi.
ISBN 978-80-87104-55-2
Praha : Národní památkový ústav, 2011, 1. vyd., váz., 160 s., il., bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$22.10

121.
Bieleszová, Štěpánka:
Vladimír Birgus : fotografie 1972-2014
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě 15. 5. - 7. 9. 2014 v Muzeu umění Olomouc. V. Birgus (*1954) patří k významným osobnostem české i evropské fotografie, má za sebou desítky domácích i zahraničních vystoupení a jeho tvorba je zastoupena v řadě významných sbírek. Od konce 70. let systematicky rozšiřuje cyklus fotografií Cosi nevyslovitelného, ve kterém organicky propojuje prvky sociologického dokumentu se subjektivním pohledem. Autorka ve své úvodní studii představuje také jeho činnost publicisty, historika fotografie a pedagoga.
ISBN 978-80-87149-71-3 (MUO); 978-80-7437-132-5 (K)
Olomouc - Praha : Muzeum umění - Kant, 2014, 1. vyd., váz., 179 s., čb a bar. foto, biografie, soupis výstav, bibliografie
$68.00

122.
Bieleszová, Štěpánka:
Vladimír Birgus : photographs 1972-2014
English version of the previous title.
ISBN 978-80-87149-75-1 (MUO); 978-80-7437-133-2 (K)
Olomouc - Praha : Muzeum umění - Kant, 2014, 1. vyd., váz., 179 s., čb a bar. foto, biografie, soupis výstav, bibliografie
$79.20

123.
Central European and American perspectives on visual arts in early modern Europe : [proceedings from the international conference "Parallel Inquiries: Art and Visual Culture in Early-Modern Central Europe", Brno, March 12, 2012].
Ed. Ondřej Jakubec. The present collection of texts is a result of a unique professional and collegial meeting of doctoral students from Department of Art and Archaeology at Princeton University and the Department of Art History at Masaryk University, culminating in the symposium called "Parallel Inquiries: Art and Visual Culture in Early Modern Central Europe". Despite the geographic distance separating the symposium participants and the diversity of their themes, all speakers shared the same interest: visual culture of the early modern era in Europe, especially Central Europe.
ISBN 978-80-7485-017-2 (B&P); 978-80-210-6610-6 (MU)
Brno : Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2013, 1. vyd., brož., 173 s., 8 s. obr. příl., il. (některé bar.), mapy, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$20.80

124.
Čapková, Helena:
Bedřich Feuerstein : cesta do nejvýtvarnější země světa
/ Bedřich Feuerstein : journey to the fine(art)st country of the world.
Dílo i pohnutý osud avantgardního českého architekta a scénografa (1892-1936) se těší zájmu širší odborné veřejnosti, nicméně jeho japonský pobyt zůstával bez podrobnější analýzy. Studie vychází z rozsáhlého výzkumu archivů v Čechách i v zahraničí a představuje životní příběh a slavné i téměř neznámé realizace či projekty tohoto tvůrce. Hlavní tematickou linii knihy tvoří jeho vztah k Japonsku, a sice ještě před tím, než odcestoval do této "nejvýtvarnější země světa", kdy se jako tolik jeho současníků ocitl pod vlivem japonismu, dále v letech 1926-1930, kdy spolupracoval s tokijským ateliérem Čechoameričana Antonína Raymonda, až po období, kdy se vrátil do Prahy, aby tu tragicky zahynul.
ISBN 978-80-7437-176-9 (K); 978-80-86751-22-1 (A)
Praha : Kant - Aula, 2014, 1. vyd., brož., 212 s., čb foto, faksimile, plány, bibliografie, biografie, soupis prací, jmenný rejstřík, English and Japanese summaries
$50.20

125.
Černá, Olga; Ryška, Pavel; Salisbury, Martin:
To je M. Sasek
/ This Is M. Sasek.
Miroslav Šašek (1916-1980) žil od r. 1947 v zahraničí, hlavně v Paříži a Mnichově, výstavy jeho obrazů byly v Německu, Švýcarsku, Velké Británii, Austrálii a USA. Ilustroval zejména knihy pro děti. Nejznámější z jeho prací je osmnáct autorských ilustrovaných průvodců po městech a státech světa This is…. Unikátní kniha přibližující jeho život a dílo je mixem dobových dokumentů, obrazů, skic a ilustrací. Ilustrátor a profesor ilustrace na Cambridge School of Art Martin Salisbury hodnotí autora: "A stále více výtvarníků nejmladších generací obdivuje kouzlo a grafický důvtip díla Miroslava Šaška. Zaslouží si být připomínán jako jeden z nejnadčasovějších a nejvlivnějších tvůrců obrazových knih ve 20. století."
ISBN 978-80-87060-94-0
Praha : Baobab, 2014, 1. vyd., brož., 119 s., ilustrace, čb foto, faksimile
$25.40

126.
Červená, Soňa; Březina, Aleš:
1914 : Robert Wilson
Premiéra inscenace svébytného mága světové režie založená na dvou světoznámých opusech byla 30. dubna ve Stavovském divadle. Na počátku byl Jaroslav Hašek a jeho Osudy dobrého vojáka Švejka a Karl Kraus a monumentální drama Poslední chvíle lidstva. Robert Wison z nich umíchal obrazový amalgám nejen o první válce, ale o nás všech. Publikace obsahuje kromě libreta také portrét režiséra, text o pozadí vzniku inscenace 1914 a ohlédnutí za působením Roberta Wilsona v Čechách. V knize nalezneme několik desítek fotografií z inscenace ve Stavovském divadle. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7258-475-8
Praha : Národní divadlo, 2014, 1. vyd., brož., 195 s., čb a bar. foto
$9.40

127.
Čunderle, Michal; Rut, Přemysl; Slavíková, Eva:
3x Ivan Vyskočil
Kniha vychází k 85. narozeninám spisovatele, dramatika, herce, režiséra a divadelního pedagoga. Tři studie tří pedagogů katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU spojuje téma "otce české ne/divadelní alternativy". P. Rut se zabývá třemi českými hamletovskými apokryfy, "jež daleko překročily obvyklé aktualizační a parodické žertování": Urhamletem Miloše Rejnuše a Václava Renče, Vzpomínkou na Hamleta Oldřicha Daňka a ovšem Haprdánsem Ivana Vyskočila. M. Čunderle analyzuje hereckou složku stejnojmenné inscenace Nedivadla a E. Slavíková odvozuje psychosomatické základy a souvislosti Vyskočilova herectví, pedagogiky a jeho uvažování vůbec.
ISBN 978-80-905714-0-2
Praha : Brkola, 2014, 1. vyd., brož., 83 s., čb foto, English summary
$17.00

128.
Dostál, Martin:
Petr Pastrňák : 1994-2014
Kniha vychází u příležitosti výstavy Vítr vlní tichý les v GVU v Ostravě 6. května až 29. června 2014. P. Pastrňák (*1962) patří k nejvýznamnějším malířům generace 90. let 20. století. V polovině 90. let, kdy se v plné šíři rozvinula jeho malířská tvorba, patřil ke klíčovým autorům tehdy aktuálního směru česká abstrakce. Na rozdíl od většiny ostatních tvůrců, kteří tento směr v následujících letech opustili, zůstal Pastrňák "pravidlům" české abstrakce věrný i ve své další tvorbě, i když tato pravidla uplatňoval značně modifikovaně. Česky a anglicky.
ISBN 001-234-567-8910 (GVUO); 978-80-7437-130-1 (K)
Ostrava - Praha : Galerie výtvarného umění - Kant, 2014, 1. vyd., váz., 179 s., bar. ilustrace, bar. foto, biografie, soupis výstav
$63.80

129.
Dostál, Martin:
Tomáš Císařovský : Tichá dohoda
/ Tomáš Císařovský : Tacit agreement.
Katalog ke stejnojmenné výstavě 5. 4. - 25. 5. 2014 v Galerii Miroslava Kubíka. Jeden z nejvýraznějších malířů střední generace (*1962) se představuje svojí retrospektivou, která zahrnuje jak obrazy z moderních českých a československých dějin, tak figurální díla se společenským a psychologickým obsahem, a také krajiny. Výrazná barevnost a cit pro pevnou výstavbu obrazů se v Císařovského případě pojí se schopností překvapivého pohledu na situace a prostory kolem nás. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-135-6
Litomyšl - Praha : Galerie Miroslava Kubíka ve spolupráci s nakladatelstvím Kant, 2014, Ed. Katalogy Galerie Miroslava Kubíka, sv. 8, 1. vyd., brož., 63 s., bar. ilustrace
$23.80

130.
Dostál, Martin; Kolíbal, Stanislav:
Stanislav Kolíbal : čtyři fáze = four phases.
Nejnovější katalog S. Kolíbala (*1925) doprovází jeho výstavu v Galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli. Jeden z nejvýznamějších tvůrců českého umění druhé poloviny 20. století a počátku 21. století zde ve zkratce přestavuje své celoživotní dílo ve vybraných sekvencích od 50. let až do současnosti. Představena je i dosud nepublikovaná poslední umělcova série Černobílé nápovědi z roku 2014, stejně jako řada méně vystavovaných prací. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-137-0
Litomyšl : Galerie Miroslava Kubíka ve spolupráci s nakladatelstvím Kant, 2014, Ed. Katalogy Galerie Miroslava Kubíka, sv. 9, 1. vyd., brož., 79 s., čb a bar. foto
$23.80

131.
Ej, bogatýre Makoviči obrazotvorče… : z korepondence Martina Friče a Jaroslava Žáka 1938-1948
/ From the correspondence of Martin Frič and Jaroslav Žák 1938-1948.
Ed. Ivan Klimeš. Výběr soukromé korespondence režiséra M. Friče (1902-1968) a spisovatele J. Žáka (1906-1960) obsahuje 70 dopisů z let 1938-1948 a neobyčejně plasticky odráží každodenní život v tomto období, poměry ve filmovém oboru za protektorátu i po zestátnění kinematografie v r. 1945. M. Frič a J. Žák se setkali při tvorbě filmu Škola základ života (1938) a o rok později spolupracovali na filmu Cesta do hlubin študákovy duše. Publikace je ilustrována fotografiemi dopisů, soukromými snímky jejich autorů a snímky z natáčení filmů, na nichž se oba podíleli. Dopisy jsou spolu s pozůstalostí obou tvůrců uloženy ve fondech Národního filmového archivu a Literárního archivu Památníku národního písemnictví.
ISBN 978-80-7004-161-1
Praha : Národní filmový archiv, 2014, 1. vyd., brož., 178 s., čb foto, portréty, faksimile, vysvětlivky
$21.20

132.
Fibich, Ondřej; Hájek, Pavel a kol:
Jakub Bursa a jihočeská venkovská architektura
/ Jakub Bursa and South Bohemian Rural Architecture.
Kniha se zabývá jihočeským venkovským stavebnictvím 19. století na základě průzkumu myšlenkového světa, životního stylu a řemeslnických zvyklostí dané doby. Vedle základní typologie výzdoby vesnických staveb se do hloubky věnuje dílu Jakuba Bursy, nejznámějšího zedníka a štukatéra jižních Čech, který působil zejména v širším okolí Vlachova Březí. Publikace obsahuje katalog venkovské architektury v oblasti Bursova působení i pojednání o zásadách péče o vesnické památky.
ISBN 978-80-85033-52-6 (NPÚ); 978-80-904644-8-3 (OFSH)
České Budějovice - Strakonice : Národní památkový ústav - Ondřej Fibich - Strakonice Hrad, 2014, Ed. Miscellanea, 1. vyd., brož., 303 s., čb a bar. foto, faksimile, plány, rodokmen, bibliografie, rejstřík, English summary
$33.20

133.
Gruntová Kolingerová, Hana:
Biografie Galerie Benedikta Rejta
/ Biography of the Benedict Rejt Gallery.
Práce se zabývá zachycením vzniku a vývoje významné kulturní instituce, Galerie Benedikta Rejta v Lounech. Autorka položila důraz hlavně na osobnosti, které se na vzniku a podobě GBR významně podílely (malíři a pedagogové K. Linhart, V. Mirvald a Z. Sýkora, historici umění J. Hlaváček a J. Sekera a sochař J. Šimůnek), a utváření galerie pojala především jako výslednici konkrétních lidských aktivit. Vznikem instituce v roce 1966 se začíná odehrávat vlastní život jednoho fenoménu éry československých 60. let. Ten je však brzy zasažen procesem normalizace, který zanechá své vlastní dědictví. Předložená biografie se zastavuje u roku 1987, kdy z funkce odchází první ředitel GBR Jan Sekera.
ISBN 978-80-87398-44-9
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013, 1. vyd., brož., 259 s., čb a bar. ilustrace, soupis výstav, bibliografie
$19.60

134.
Hnojil, Adam:
Jeden svět nestačí : poklady umění 19. století ze sbírky Patrika Šimona
/ One World Isn't Enough : treasures of 19th century art from the collection of Patrik Šimon.
Pozornost, kterou v této knize získává umění 19. století, je mimořádná. Cílem je ukázat proměny jedné doby na pozadí umělecké kultury, která nefungovala izolovaně. Přísně národní model umění už v dnešním světě neobstojí. Proto vedle známých jmen českého umění od generace zakladatelů, jako byli J. Bergler, L. Kohl, A. Machek, A. Mánes, Fr. Tkadlík, J. Führich, J. Mánes, J. Navrátil či K. Purkyně po umělce působící v závěru století jako J. Čermák, V. Hynais nebo J. V. Myslbek, defilují pro českého diváka méně frekventované osobnosti rakouského malířství.
ISBN 978-80-87352-07-6
Praha : Patrik Šimon - Eminent, 2014, 1. vyd., váz., 524 s., čb a bar. ilustrace, seznam vyobrazení, bibliografie, rejstříky
$95.90

135.
Hvížďala, Karel; Stach, Jiří:
Pinhole Blues Jiřího Stacha : fotografie, koláže, kresby, rozhovor s Karlem Hvížďalou
/ Jiří Stach's Pinhole Blues : photos, collages, drawings , interview with Karel Hvížďala.
Nevelká, ale reprezentativní publikace s kvalitním obrazovým materiálem je průřezem díla významné osobnosti české fotografie, inspirované surrealismem. Rozhovor s K. Hvížďalou přibližuje scénu nekonformní kultury 60. a 70. let. J. Stach (*1944) je respektovaný český fotograf a výtvarník. Od roku 1972 pracuje jako fotograf na volné noze. Po roce 1970 doma nemohl vystavovat - pouze v zahraničí, mimo jiné v prestižních Cannon Gallery v Amsterdamu nebo Vision Gallery v San Francisku a dalších světových galeriích. Jeho fotografie jsou součástí sbírky pražského UMPRUM muzea a mnoha soukromých sbírek. V roce 2006 vyšel soubor jeho díla v knižní podobě pod názvem Natura Magica.
ISBN 978-80-87825-08-2
Praha : Euroslavica, 2014, 1. vyd., váz., 89 s., čb foto, ilustrace, soupis výstav
$28.60

136.
Ivan Steiger sui generis
Ed. Eva Steigerová. Ivan Steiger (*1939) se stal známým a proslavil se ve světě jako poetický karikaturista. Vedle kreslíře ale vždy existoval i autor, filmový a televizní dramaturg ze školy Milana Kundery, filmový scénárista, milovník a znalec historických hraček, majitel dvou muzeí hraček v Mnichově a Praze. Od roku 1969 žije a působí v Německu. Systematicky maluje od poloviny 80. let. Tato publikace dokládá, že je i malířem, jehož veřejnost dlouho neznala.
ISBN 978-80-260-5746-8
Praha : Eva Steigerová, 2014, 1. vyd., váz., 235 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, faksimile, biografie
$57.80

137.
Kapusta, Jan:
Neuvěřitelná kauza Martinů : pravdivá zpráva o tom, jak se stalo, že 17. srpna 1979 byly ostatky hudebního skladatele Bohuslava Martinů přivezeny z dalekého Švýcarska do rodné Poličky
/ Incredible Case of Martinů : true report on how it happened that on August 17, 1979, the remains of Bohuslav Martinů were brought from distant Switzerland to his native Polička.
Muzikolog Jan Kapusta (1932-2007), osobní účastník kauzy, strávil bádáním nad historií celého příběhu šest let v samém závěru svého života. Výsledek jeho práce v archivech, v rozhovorech s pamětníky, mj. i v líčení toho, jak si komunističtí funkcionáři prostřednictvím hudebních vyjednavačů namlouvají ve Francii vdovu a dědičku autorských práv Charlottu Martinů, je monumentálním svědectvím o malosti tehdejších československých poměrů a velmi cenným dokladem toho, jak fungovala komunistická kulturní politika a propaganda, jakým způsobem ji bylo možné formovat a deformovat, ohýbat pod různými záminkami ku prospěchu věci natolik významné, jakou bylo navrácení ostatků slavného exulanta do jeho rodné země.
ISBN 978-80-7467-043-5
Řevnice : Arbor vitae, 2014, 1. vyd., brož., 299 s., čb foto, jmenný rejstřík, bibliografie
$50.20

138.
Klimeš, Ivan:
Kinematograf! : věnec studií o raném filmu
/ Cinematograph! : wreath of studies on early film.
Kniha obsahuje texty, které se zabývají tématem "raného filmu", tedy obdobím, kdy se film snažil prosadit jako svébytný a společensky uznávaný kulturní fenomén, kdy se ustavovala instituce kina a kdy se také formovala budoucí podoba tohoto média. Proto tato etapa skýtá pro čtenáře i badatele nejen řadu zajímavých informací, ale i hlubších zamyšlení o kořenech moderní kultury.
ISBN 978-80-87292-22-8 (C); 978-80-7004-158-1 (NFA)
Praha : Casablanca - Národní filmový archiv, 2013, Ed. Filmová mozaika, sv. 2, 1. vyd., váz., 253 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstříky, English summary
$21.20

139.
Kovárna, František:
Uměleckohistorické texty z pozůstalosti
/ Art-Historical Texts from the Inheritance.
Eds. Jiří Koukal, Martina Flekačová. Profesor estetiky F. Kovárna (1905-1952) proslul především jako výtvarný teoretik a kritik, zabýval se také literaturou, překládal z italštiny a němčiny. Jeho úspěšnou kariéru zkřížila nejprve nacistická okupace, podruhé pak únorové události roku 1948. Exil hledal v Německu, Francii, poté se s rodinou usadil v New Yorku, kde záhy zemřel.Výbor z jeho pozůstalosti představuje tři v celku dosud nepublikované uměleckohistorické texty: přednášku Otázky současného malířství, shrnující jeho výhrady vůči nefigurativnímu malířství, torzo připravované knihy O výtvarnou mateřštinu, zabývající se českým uměním 19. století, a studii Pokolení obratu, jež se pokouší vytyčit generační směřování mladých umělců vystavujících od počátku 30. let.
ISBN 978-80-246-2483-9
Praha : Karolinum 2014, 1. vyd., brož., 180 s., bibliografické odkazy, bibliografie, biografická studie
$16.20

140.
Kučera, Jaroslav:
Setkání, okamžiky, samoty = Encounters, Moments, Solitudes.
Fotograf J. Kučera (*1946), absolvent pražské techniky, se humanisticky orientované fotografii věnuje od studentských let, kdy si na volné noze přivydělával jako reportér v nejrůznějších novinách, časopisech a periodikách. Jeho černobílá obrazová "lidská komedie" udivuje silným emotivním cítěním, dokonalým zvládnutím obrazové kompozice a schopností bleskově reagovat na události, které "nejsou každý den". Je vynikajícím vypravěčem lidských příběhů, má smysl pro zápletku a epický příběh. Fotografie uvedené v knize pocházejí ze 70. let.
ISBN 978-80-905725-0-8
Praha : Jakura, 2014, Ed. Černobíle, 1. vyd., váz., 97 s., čb foto, curriculum vitae
$20.80

141.
Moucha, Josef:
Avantgardní fotograf Jaroslav Rössler = Avant-Garde Photographer Jaroslav Rössler.
J. Rössler (1902-1990) byl první český avantgardní fotograf a člen Devětsilu. Je jediným českým fotografem, který splynul s uměleckou avantgardou, stavějící na hlavu dosavadní představy o tom, co je umění. Monografie ho oceňuje jako jednoho z velikánů světové avantgardy. Objevný průřez pozůstalostí podchycuje převratné meziválečné vize éry futurismu, konstruktivismu, poetismu a nové věcnosti, stejně jako experimenty 50.-70. let. Tvůrce se nevzdal abstrakce ani v epoše, kdy platila za činnost nepřátelskou komunistickému režimu a nemohl ji vystavovat. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905763-0-8
Praha : Karel Koutský - Fotorenesance, 2014, 1. vyd., brož., 89 s., čb foto, soupis výstav
$32.30

142.
Musilová, Helena:
Ivan Lutterer 1954-2001
Ed. Jaroslav Bárta. Fotografická monografie představuje dosud nepublikované fotografické dílo předčasně zesnulého autora. Ivan Lutterer s vysokou obrazovou kulturou citlivě zachycuje situace zcela všední, obyčejné, které jsou esencí českého bytí v té době. Jemné dotyky reality s o to větší výpovědní silou poodkrývají významy skryté v tom každodenním, v tom, co je přehlížené, opomenuté, na okraji. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-86512-53-2
Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2014, 1. vyd., váz., 157 s., čb foto, biografická data, soupis výstav
$46.80

143.
Myslivečková, Hana:
Mors ultima linea rerum : pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku
/ Mors ultima linea rerum : late gothic and renaissance figure gravestone monuments in Moravia and Czech Silesia.
Publikace představuje téměř dvě stě celofigurových sepulkrálních monumentů, které patří k nejvýznamnějším ukázkám této produkce doby pozdní gotiky, renesance či manýrismu na Moravě a v českém Slezsku. Kromě jejich dokumentace přináší také typologickou, strukturální, ikonografickou a stylovou charakteristiku, prosopografické, heraldické, genealogické a společenskohistorické údaje. Sepulkrální monumenty nezpracovává formou katalogu, ale na základě výtvarně kritické komparace se snaží o jejich systematické utřídění do autorsky či dílensky vázaných skupin.
ISBN 978-80-244-3192-5
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, Ed. Memoria artis, 1. vyd., váz., 382 s., bar. obr. příl., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$46.70

144.
Někdy v sukni : umění 90. let
/ In a Skirt - Sometimes : art of the 1990s.
Ed. Pavlína Morganová. Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy. Představuje tvorbu žen umělkyň, které se prosadily v 90. letech minulého století. Jejich práci dominují dvě tendence, a to je buď konceptuální práce s objektem a instalací, nebo práce s různými typy technického obrazu. Setkáme se s tvorbou M. Dopitové, V. Bromové, M. Othové, K. Vincourové, L. Klodové nebo A. Kotzmannové. Jádrem knihy jsou rozhovory s umělkyněmi.
ISBN 978-80-7027-272-5 (MG); 978-80-7010-995-3 (GHMP)
Brno - Praha : Moravská galerie - Galerie hlavního města Prahy, 2014, 1. vyd., brož., 302 s., čb a bar. foto, portréty, ilustrace, medailony, English summary
$46.70

145.
New Library Buildings in Europe : documentation 2012.
Ed. Mahulena Svobodová. This book brings together information about the latest, mostly academic library building projects from across Europe. New attractive buildings and huge renovation projects are presented in this tenth volume of the series established by Professor Elmar Mittler (former Director of the State and University Library Göttingen), who was the first chairman of the LIBER Architecture Group. The publication of this book coincides with the 16th LIBER Architecture Group Seminar, which takes place in Prague in April 2012. In addition to hearing about the latest developments in planning and design and offering visits to new library buildings, the Seminar provides an opportunity to debate ideas and meet colleagues from institutions across Europe. English, French, German, Spanish and Italian texts.
ISBN 978-80-86504-25-4
Praha : Národní technická knihovna, 2012, 1. vyd., brož., 213 s., bar. ilustrace, plány, bibliografie
$55.30

146.
Plošná věc : 20. mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 2013 13.7. - 17.8. 2013 = Flat Thing : 20th Mikulov art sympozium "dílna" 2013 13.7 - 17.8. 2013.
Eds. Martin Dostál, Jiří Ptáček, Libor Lípa. Publikace, která prostřednictvím rozhovorů přibližuje nejen myšlení a tvorbu zúčastněných autorů, ale také se stala dílčím dokumentem o proměnách současného českého, potažmo středoevropského výtvarného umění. Kromě textů obsahuje kvalitní reprodukce děl, jež se stala součástí sbírky současného umění města Mikulova, dokumentární fotografie z průběhu akce a odborné zhodnocení zúčastněnými teoretiky M. Dostálem a J. Ptáčkem. Autory rozhovorů s protagonisty 20. ročníku Margitou Titlovou Ylovsky, Jiřím Sobotkou, Evou Eisler, Antonínem Kratochvílem, Jiřím Davidem, Petrem Zubkem, Milenou Dopitovou, Liborem Lípou a Kristýnou Kašparovou jsou právě M. Dostál a J. Ptáček, kteří na stránkách publikace diskutují také vzájemně.
ISBN 978-80-905424-1-9 (M); 978-80-7437-120-2 (K)
Mikulov - Praha : Město Mikulov - KANT, 2014, 1. vyd., brož., 135 s., čb a bar. ilustrace, čb a bar. foto
$16.20

147.
Pospěch, Tomáš:
Myslet fotografii : česká fotografie 1938-2000
Kniha volně navazuje na antologii textů Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech (2010). Zatímco ta přinesla výběr z často připomínaných teoretických esejů, manifestů, recenzí a textů z dějin české fotografie provázených komentáři, tato kniha se z různých stran zamýšlí nad psaním o české fotografii. Autor nás seznamuje s různě vytvářenými příběhy vývoje české fotografie. Kniha je vůbec prvním přehledem historiografie české fotografie, ale vedle toho může sloužit jako příručka pro porozumění jednotlivým modelům a strategiím fotografické tvorby.
ISBN 978-80-87407-05-9
Praha : PositiF, 2014, 1. vyd., váz., 280 s., čb foto, jmenný rejstřík, bibliografie
$36.10

148.
Primus, Zdeněk:
Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku 1962-1972 = Psychedelia in the Visual Culture of the Beat Age 1962-1972.
Katalog, který doprovází stejnojmennou výstavu, která postupně probíhá v Opavě, Českých Budějovicích a Trutnově na jaře a v létě r. 2014. Obsahuje 137 barevných vyobrazení, obsažný text v češtině i angličtině, ve kterém se autor zabývá československými beatovými a rockovými plakáty z hudebně-historického a kunsthistorického hlediska. Katalog je zabalen do oboustranného velkoformátového plakátu s 85 barevnými vyobrazeními, na kterém je opět dvojjazyčný text Drogy a psychedelické plakáty od Erica Kinga.
ISBN 978-80-7437-131-8
Praha : KANT, 2014, 1. vyd., brož., 113 s., reprodukce, čb foto
$16.80

149.
Riese, Hans-Peter:
Jan Kubíček
Jan Kubíček (1927-2013) gehört zu den anerkannten Bahnbrechern der konstruktiven Kunst. Das Buch über sein Leben und Werk erscheint gleichzeitig mit der Eröffnung seiner großen Retrospektive in der Galerie der Hauptstadt Prag, die er leider nicht erlebt hat. Kubíčeks Werk wird in dem Buch vorgestellt und in internationalen Kontext einrangiert von Hans-Peter Riese, dem Autor einer Reihe von Monografien über große Persöhnlichkeiten der modernen Kunst. Sein Text wird durch eine kurze Auswertung Kubíčeks Illustrationen und seines fotografischen Schaffens von weiteren Autoren ergänzt. Das Buch ist mit biografischem Porträt des Künstlers mit Familienfotos und Materialien aus seinen Tagebüchern abgeschlossen.
ISBN 978-80-7437-128-8
Praha : KANT, 2014, 1. vyd., váz., 263 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, biografie, bibliografie
$111.20

150.
Sedlák, Jan; Teplý, Libor:
The Tugendhat House : a space for art and spirit.
English version of the following title Vila Tugendhat : prostor ducha a umění. Text Jan Sedlák ; concept, colour photographs Libor Teplý ; translation Irma Charvátová, Tony Long.
ISBN 978-80-86871-17-2
Brno : Fotep, 2012, 1. vyd., brož., 91 s., il. (převážně bar.), portréty, plány, bibliografie, chronologický přehled
$67.60

151.
Sedlák, Jan; Teplý, Libor:
Vila Tugendhat : prostor ducha a umění

Reprezentativní fotografická publikace, která slovem i obrazem představuje památku UNESCO jako umělecký a architektonický skvost světového významu. Autor textu prof. Jan Sedlák se zabývá smyslem a významem Vily Tugendhat, která se záhy po svém dokončení stala pilířem moderní architektury a je jím doposud. Výtvarné fotografie ing. Libora Teplého, pořízené záhy po znovuotevření vily po její památkové obnově, ukazují její krásu doslova v tom nejlepším světle. Kniha dává slovem i obrazem odpověď na otázku, v čem je tak výjimečná, že se stala "ikonou" světové moderní architektury.
ISBN 978-80-86871-16-5
Brno : Fotep, 2012, 1. vyd., brož., 91 s., il. (převážně bar.), portréty, plány, bibliografie, chronologický přehled
$67.60

152.
Sedláková, Radomíra; Potůček, Jakub:
Příběh Veletržního paláce
/ The Story of Veletržní Palace.
Veletržní palác je jedna z nejkrásnějších a nejvýraznějších funkcionalistických budov v Praze. Byla postavena koncem 20. let a její "život" ovlivnily politické, společenské a kulturní události doby. V roce 1974 zachvátil budovu zničující požár a po dlouhých diskusích, jak s torzem budovy naložit, byla předána Národní galerii v Praze. Kniha je součástí projektu 40. výročí požáru Veletržního paláce. Dává možnost shrnout novodobou historii této výjimečné stavby, poukázat na genia loci tohoto místa a také ukázat jeho možnou budoucí tvář.
ISBN 978-80-7035-548-0
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 153 s., čb a bar. foto, plány, faksimile, bibliografie, English summary
$29.80

153.
Schmelzová, Radoslava; Šubrtová, Dagmar; Mikuláš, Radek:
Současná umělecká díla v krajině
/ Contemporary Works of Art in the Landscape.
Kniha vzniklá ze spolupráce sochařky, geologa a historičky umění nabízí jiný prostor pro vnímání současného umění a představuje umělecká díla, která zasněně čekají na jarní prudké deště či první sníh, než se rozpadnou a splynou znovu s lesem a se zemí. Některá jsou dochována už jen na fotografiích, jiná mají ambice působit jako krajinotvorné prvky v delší časové perspektivě. V průvodci jsou zachyceny i aktivity pečující o krajinu, některé naznačují i vnímavost k spirituální rovině přírody. Ve většině případů jde o uměleckou tvorbu, která usiluje o určitý druh rozhovoru s místem, jeho historií, s přírodními kvalitami.
ISBN 978-80-200-2275-2
Praha : Academia, 2014, Ed. Průvodce, 1. vyd., brož., 266 s., bar. foto, bibliografie, rejstříky
$29.80

154.
Steinmetz, Karel; Mazurek, Jan; Kubešová, Hana:
Kapitoly z historie německé hudební kultury v Ostravě 1860-1945 : osobnosti, instituce, reflexe
/ Chapters from the History of German Musical Culture in Ostrava 1860-1945 : personalities, institutions, reflections.
Práce je jen dílčím příspěvkem k dalšímu poznávání problematiky, jejíž studium se stalo v poválečné době u nás z pochopitelných důvodů nežádoucí. Autoři postupně zaplňují "bílá místa" v poznání historie hudební kultury německých obyvatel Ostravy a snaží se zachytit její odlišnosti a specifika nejen ke vztahu k většinovému obyvatelstvu, ale i k Němcům v jiných městech našich zemí.
ISBN 978-80-7464-397-2
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013, 1. vyd., brož., 137 s., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$12.80

155.
Theinhardtová, Markéta; Brullé, Pierre:
Orbis pictus Františka Kupky : mezi symbolismem a reportáží
/ František Kupka's Orbis Pictus : between symbolism and reportage.
Vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy 30. května - 7. září 2014 v Západočeské galerii v Plzni. Kniha se zaměřuje na první tvůrčí období F. Kupky (1871-1957), kdy pracoval pro tisk, který ve Francii tou dobou zažíval svůj zlatý věk, ať už zaměřený na Art nouveau (revue Cocorico), nebo politicky orientovaný, jako byl svobodomyslný časopis L'Assiette au Beurre, vytvářel komentáře k aktuálním politickým událostem pro Le Canard Sauvage a pro anarchisticky orientovaný časopis Jeana Gravea Les Temps nouveaux, referoval ovšem také jako neutrální reportér. Na závěr tohoto období ilustroval knihu anarchisty-humanisty a geografa Élisée Recluse L'Homme et la Terre (Člověk a země).
ISBN 978-80-7467-048-0 (AV); 978-80-86415-94-9 (ZČG)
Řevnice - Plzeň : Arbor vitae - Západočeská galerie, 2014, 1. vyd., váz., 192 s., čb a bar. ilustrace, biografie, bibliografie, English summary
$79.20

156.
Válek, David a kol.:
Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách : (výzkumy z let 1947-1950)
/ The Neolitic Settlement of the Moravian Painted Ware in Hluboké Mašůvky : (surveys from the years 1947-1950)
Neolitické sídliště v Hlubokých Mašůvkách (okr. Znojmo), situované v přilehlých tratích Padělky a Nivky, patří k nejdůležitějším lokalitám svého druhu na Moravě. Práce přináší dlouho očekávané zpracování bohatého archeologického materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou z poválečných výzkumů. Potvrdilo se dvojí osídlení lokality nejprve ve fázi Ib (opevnění) a poté znovu v mladším stupni této kultury (v průběhu fází IIa/IIb). Zjištěná relativní chronologie se opírá zejména o keramické artefakty, jejichž klasifikace a následné vyhodnocení s početným obrazovým doprovodem byly dalším z jejích hlavních cílů. Přínosem je také přehled průběhu výzkumných aktivit na lokalitě ilustrovaný řadou dosud nezveřejněných dobových plánů a fotografických snímků.
ISBN 978-80-210-6680-9
Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2014, 1. vyd., váz., 347 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, English summary
$35.70

157.
Vital Art Nouveau 1900 : from the Collections of the Museum of Decorative Arts in Prague.
Eds. Lucie Vlčková, Radim Vondráček. The publication is devoted to key works of the Czech and European Art Nouveau style from the collections of the Museum of Decorative Arts in Prague. It examines decorative art of the Art Nouveau period as part of the ground-breaking modernization and emancipation trends of the Fin de siecle that brought changes in interior and fashion design, introduced new forms and styles in glass and ceramics, and gave rise to a modern visual language in advertising. Art Nouveau sought inspiration in biology and social reform theories, life philosophies and studies of occult sciences. All these components made up a remarkably vital art movement that invigorated 20th-century avant-garde art. The book is published on the occasion of the eponymous exhibition in the Municipal house in Prague.
ISBN 978-80-7467-054-1
Řevnice : Arbor vitae, 2014, 1. vyd., váz., 303 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$103.20

158.
Vojvodík, Josef; Langerová, Marie:
Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století
/ Pathos in Czech Thinking About Art and Aesthetics in the First Half of the 1940s.
Kniha sleduje dosud zcela nezpracované a nezhodnocené téma "patosu" a "patetičnosti" v českém umění a umělecko-estetickém myšlení tzv. protektorátních let. V popředí stojí uvažování historika umění a teoretika umělecké skupiny Sedm v říjnu (1939-1941) Pavla Kropáčka (1915-1943) a historičky a teoretičky umění Růženy Vackové (1901-1982). Uvažování o patosu je zde zároveň rekonstrukcí vztahu mezi estetickým a umělecko-historickým uvažováním o umění, rekonstrukcí afektivně-emocionální zkušenosti s uměním a (est)etickým postojem ve válečných letech, téměř v duchu aischylovského pathei mathos - učit se utrpením.
ISBN 978-80-257-1115-6
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 371 s., 40 s. bar. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$42.30

159.
Vránová, Vendula:
Struktura osídlení v období popelnicových polí na střední Moravě
/ The Structure of Settlement in the Period of Urn Fields in Central Moravia.
Hlavním tématem této publikace je problematika sídelní struktury a využití krajiny člověkem mladší a pozdní doby bronzové a doby halštatské v regionu střední Moravy. Výběr území byl ovlivněn zejména velikostí a stavem pramenné základny, předchozím bádáním autorky i charakterem krajiny na střední Moravě. Vzhledem k faktu, že v tomto regionu nelze najít žádnou poměrně jednoznačně geograficky vymezitelnou oblast, byl pro studium zvolen zcela uměle vymezené krajinný transekt o rozloze 20×20 km, jehož severojižní osu tvoří řeka Morava a v centru se nachází město Olomouc. Obecným cílem práce je bližší identifikace faktorů podílejících se na formování a charakteru osídlení lidu popelnicových polí ve zvoleném území.
ISBN 978-80-86989-25-9
Olomouc : Archeologické centrum, 2013, Ed. Archaeologiae Regionalis Fontes, sv. 12, 1. vyd., brož., 128 s., il. (převážně bar.), mapy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$20.60

160.
Wohlmuth, Radek; Vachudová, Božena:
Jan Knap : kresby a obrazy
/ Jan Knap : drawings and paintings.
Katalog výstavy kreseb a obrazů. J. Knap (*1949), český malíř, od roku 1972 žil a pracoval v New Yorku, roku 1979 s M. Kuncem a P. Angermannem zakládá skupinu Normal. Krátký čas sloužil v americké armádě, zkoušel se prosadit jako ilustrátor, věnoval se abstraktní malbě, myl okna a dělal číšníka. V letech 1982-1984 studoval teologii v Římě. V letech 1984-1989 žil a pracoval v Kolíně nad Rýnem, v letech 1989-1992 v Modeně. Od roku 1992 žije a pracuje v České republice.
ISBN 978-80-905740-0-7 (GA); 978-80-87420-30-0 (GU)
Chrudim - Karlovy Vary : Galerie ART- Galerie umění, 2014, 1. vyd., brož., 45 s., bar. ilustrace, životopisný přehled
$11.10

161.
Zelenka, Petr:
Obyčejná šílenství : divadelní hry 2001-2012.
/ Ordinary Madness - the stage plays 2001-2012.
Dvojnásobný držitel Ceny Alfréda Radoka ve svých dramatech groteskně i vážně zrcadlí problémy české společnosti, jež ovšem rezonují v celém postsocialistickém, potažmo středoevropském regionu. Zelenkův rukopis se vyznačuje tím, že autor dovádí situace do krajnosti, pohlíží na ně prostřednictvím různých médií a koření je magickými zvláštnostmi. Jeho hry nejen zábavně upozorňují na jakékoli náhražky skutečnosti, ale též kritizují přestupky proti morálce. Tak či onak autor dochází k barvitému a autentickému obrazu stávající reality. Publikace je doplněna soupisem inscenací autorových her a doslovem editorky Lenky Jungmannové.
ISBN 978-80-7470-056-9
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., váz., 325 s., čb il., soupis inscenací
$29.80

162.
Zubík, Martin:
Slavné stavby Theodora Petříka
/ Famous Buildings of Theodor Petřík.
Publikace provází životem a dílem T. Petříka (1882-1941), významného českého architekta 20. století. Účastnil se významných architektonických soutěží, např. na dostavbu Staroměstské radnice v Praze nebo Českého národního divadla v Brně. Byl autorem řady občanských staveb, mezi jinými záložny v Táboře, vily v Táboře i v Praze, školy v Kuklenách, sokolovny v Přibyslavi, Domu U kamenného stolu na pražském Karlově náměstí i venkovských a zemědělských staveb, jež mají osobitou a výraznou estetiku. Jeho život ukončila tragická smrt za německé okupace, která spolu s vydrancovaným archivem překazila jeho záměr shrnout své celoživotní zkušenosti do odborného spisu, takže se zachovaly pouze jednotlivé statě otištěné v odborných časopisech.
ISBN 978-80-87073-73-5 (F); 978-80-7414-702-9 (UJEP)
Praha - Ústí nad Labem : Foibos - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., brož., 94 s., čb a bar. foto, mapy, biliografie
$11.00


PRAGENSIA

163.
Bečková, Kateřina:
Továrny a tovární haly, sv. 3 : Žižkov, Vinohrady, Nusle, Modřany a další části jihovýchodu města
/ Factories and Factory Halls, Vol. 3 : Žižkov, Vinohrady, Nusle, Modřany and the other parts of the South-East city.
Další díl tematické edice pojednává o zmizelých industriálních stavbách v jihovýchodní oblasti Prahy. Šlo zejména o téměř souvislý průmyslový pás procházející Nuslemi, Vršovicemi, Strašnicemi a Hostivaří. Jinou industriální prehistorii má modřanský průmyslový břeh. Zde byly zprvu zejména sklady dřeva, pily a dřevozpracovatelské dílny, neboť dřevo se dopravovalo po řece. Vinohrady a Žižkov ve svých adresářích z devadesátých let 19. století uvádějí továrnu snad v každé ulici. Většinou však tyto podniky zmizely beze stopy.
ISBN 978-80-7432-447-5
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 175 s., 172 čb foto, bibliografie, plánky
$30.60


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

164.
Košťál, Vratislav; Košťálová, Renata:
Historická sídla středočeského kraje, sv. 5 : Benešovsko
/ Historical Residences of Central Bohemia, Vol. 5 : the Benešov region.
Předposlední díl ediční řady je věnován Benešovsku - památnému kraji blanických rytířů, staroslověnské svatoprokopské tradice, ale i kolébce staroslavného panského rodu Šternberků či Sternbergů, jenž vzešel z oblasti divokého Posázaví s rozeklanými roklemi a skalními výstupy. Právě v tomto kraji vyrůstá jeden z nejkrásnějších tuzemských hradů, Český Šternberk, památný klášter a ve své době i zámek Sázava nebo romanticky upravené Konopiště.
ISBN 978-80-7485-022-6
Brno : Barrister & Principal, 2014, 1. vyd., brož., 227 s., čb foto, mapa, erby, slovník pojmů
$24.20

165.
Mysliveček, Milan:
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách, sv. 1
/ Heraldic Map of Castles and Fortresses in Bohemia, Vol. 1.
Kniha graficky mapuje jednotlivá historická sídla a představuje pomocí erbů jejich stavebníky z řad šlechty či církevních i světských institucí. Další zobrazené erby patří rodům žijícím v této krajině po několik generací, z nichž se některé po svém sídle jmenují, nebo jeho jméno mají ve svém přídomku.
ISBN 978-80-86183-64-0
Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2014, 1. vyd., váz., 63 s., bar. ilustrace, erby, mapy, rejstříky
$21.20

166.
Šmerák, Václav a kol.:
Nové toulky mezi Vltavou a Sázavou : od Slap a Svatojánských proudů přes Lešany Františka Hrubína na Konopiště Ferdinanda d'Este
/ New Rambles between the Vltava and Sázava Rivers : from Slapy and Svatojánské proudy across František Hrubín's Lešany to Ferdinand d'Este's Konopiště.
Kniha nás provází krajem na jedné straně sevřeným soutokem dvou řek, ale se stále ještě neporušenou přírodou, s řadou památek, a na druhé straně se zámkem Konopiště, který obýval následník habsburského trůnu František Ferdinand d'Este.
ISBN 978-80-204-3284-1
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., čb a bar. foto, faksimile, mapy, bibliografie
$21.20


PŘÍRODNÍ VĚDY, MATEMATIKA, GEOGRAFIE, TECHNIKA
NATURAL SCIENCE, MATHEMATICS, GEOGRAPHY, TECHNICS

167.
Musil, Rudolf:
Morava v době ledové : prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznávání
/ Moravia in the Ice Age : the last glacial environment and methods of its recognizing.
Autor dokumentuje výjimečnost Moravy v porovnání s okolními územími, přičemž zdůrazňuje mimořádnou úlohu krasových oblastí. Pozornost věnuje skupinám savců žijících na Moravě koncem pleistocénu, a především změnám ekosystému vyvolaným migrací a vymíráním. Jeho pojednání tak není pouze komplexním poučením o poslední době ledové, ale také inspirací pro řešení současných ekologických či klimatických problémů. Kniha s bohatým obrazovým materiálem a původními ilustracemi malíře Petra Modlitby je určena odborníkům v oborech geologie, paleontologie, geografie, zoologie, botaniky, životního prostředí a archeologie a také pro zájemce o krasovou problematiku.
ISBN 978-80-210-6364-8
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., váz., 228 s., il. (některé bar.), mapy, bibliografie, rejstříky, English summary
$41.70


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

168.
Antošová, Svatava; Kuranda, Petr:
Dvojakost
/ Duplicity.
Kniha teplické básnířky a publicistky (*1957) a fotografa (*1961) obsahuje lyrické básně-mikropříběhy, které souzní s fotografiemi z cyklu jizev v kůrách stromů.
ISBN 978-80-87688-19-9
Hradec Králové : Milan Hodek, 2014, 1. vyd., brož., 64 s., čb foto
$16.20

169.
Beránek, Josef:
Václav Vacek : měl jsem štěstí na lidi
/ Václav Vacek : I was lucky as for the people.
Životopisný rozhovor s nonkonformním knězem V. Vackem sleduje jeho životní cestu od dětství v podhůří Orlických hor, postupné hledání životního povolání v nesnadných letech nesvobody a především jeho kněžské působení a objevování nových cest, jak přiblížit lidem krásu toho nejcennějšího - hlubokých mezilidských vztahů a dospělé svobody. Inspiraci přitom nachází v pozorném naslouchání lidským radostem i bolestem a v podobně citlivém čtení bible.
ISBN 978-80-7429-393-1
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Rozhovory, 1. vyd., váz., 275 s., čb foto
$25.30

170.
Böhmsche, Václav:
Neřestné ulice
/ Vicious Streets.
"Böhmsche je básník iluzorního, zchátralého, jakoby "starobylého" světa a zároveň troufalý experimentátor operující s vlastním slovníkem a vlastní gramatikou, budovatel zdánlivě se viklajících, ale nosných větných konstrukcí. Vypravěč banálních a přitom tajemných příběhů, strhující své posluchače sugestivním, podivným rytmem řeči. Böhmsche je pro mne zjev zcela mimořádný." Ivan Wernisch.
ISBN 978-80-7227-347-8
Praha : Druhé město, 2014, 1. vyd., brož., 62 s.
$16.90

171.
Březina, Otokar:
Básnické spisy / Otokar Březina ; [do latiny přeložil Jan Šprincl ; edičně připravili Irena Radová a Petr Holman] = Opera poetica / Ottocarus Březina ; [latinis litteris expressit Iohannes Šprincl ; ediderunt Irena Radová et Petr Holman]
Publikace přináší latinský překlad úplného básnického díla českého symbolisty O. Březiny (1868-1929). Autorem překladu je klasický filolog a knihovník J. Šprincl (1917-1989), kromě pedagogického a vědeckého působení se léta věnoval především překladům z antických jazyků. Dlouholetý zájem věnoval též vztahům mezi antickou a českou kulturou, stejně úspěšně překládal rovněž z češtiny do latiny. Právě svými latinskými překlady českých básníků uveřejňovanými většinou v zahraničí nepřehlédnutelně napomáhal praktickému uskutečňování mezinárodních snah oživit latinu jako novodobý literární jazyk.
ISBN 978-80-7465-083-3
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, 1. vyd., váz., 467 s., bibliografické odkazy
$39.00

172.
Bulvová, Renata:
Zářečí - Řeči - Za řečí
/ Back-speech - Speeches - Behind Speech.
Svět se schovává za slova, za řeč, do zářečí, anebo naopak - teprve řeč dává světu život. Ve sbírce básní je od obojího a přitom dohromady: nachází jemné paradoxy každodenní všední existence, její bezděčná kouzla, radosti i smutky. Autorka (*1967) publikovala převážně časopisecky, knižně vydala sbírku O chlupaté Bertě a jiné povídky (2007) a básnickou sbírku Nebude válek (2012).
ISBN 978-80-87683-31-6
Praha : Novela bohemica, 2014, 1. vyd., brož., 76 s.
$15.70

173.
Cigan, Chaim:
Kde lišky dávají dobrou noc, sv. I : Altschulova metoda
/ Backwoods, Vol. 1 : Altschul's method.
První díl chystané tetralogie má sice vnější rámec politického a psychologického thrilleru, čtenáři v ní však naleznou mnohem více. V bravurně napsaném napínavém příběhu rozpjatém mezi různé země, kontinenty, historické epochy a alternativní světy konfrontuje autor čtenáře s důsledky postmoderní technologie, vyvinuté v budoucnosti ze středověké kabaly. Středověk, židovské myšlení, kultura a dějiny jsou mistrně nasvíceny z překvapivých úhlů pohledu. Kniha je plná humoru, hravosti i existenciální hloubky. Knihu napsal pod pseudonymem Karol E. Sidon.
ISBN 978-80-7215-468-5
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., brož., 476 s.
$33.90

174.
Čapek-Chod, Karel Matěj:
Větrník : román autoanalyticko-synthetický
/ Pinwheel : auto-analytic and synthetic novel.
Novela srovnatelná s Vančurovým Rozmarným létem, jeden z prvních postmoderních textů (ještě před tím, než byla postmoderna vynalezena), dlouho nevydávaná perla české literatury. Zábavné poodkrytí tvůrčího procesu, anebo těžce ironické účtování s kritikou? Autor ve vrcholném období své tvorby jasně ukazuje, že není jen mrtvým čítankovým jménem, ale zcela originálním a moderním spisovatelem. Novela vznikala v letech 1921-22, poprvé byla uveřejněna v časopise Cesta, dosud poslední vydání pochází z r. 1942, kdy jej vydal jako bibliofilii Evropský literární klub v edici Ráj knihomilů.
ISBN 978-80-7272-611-0
Praha : Dauphin, 2014, 4. vyd., brož., 135 s.
$15.10

175.
Čerepková, Vladimíra:
Nabíledni prázdno
/ Obvious Void.
Kniha významné české básnířky (1946-2013) shrnuje její verše z pozůstalosti, obsáhlou fotografickou část, sledující autorčinu životní cestu v letech 1963-2013, a všechny rozhovory, které ve svém životě poskytla. V. Čerepková debutovala v roce 1961 v Mladém světě. V roce 1968 odešla do Francie, kde se živila různými příležitostnými pracemi (mj. ošetřovala nemocného Jana Čepa a byla pomocnicí v domácnosti Jiřího Koláře), volnou tvorbou a batikováním látek. Žila střídavě v Paříži a na francouzském venkově. Vydala básnické knihy Ryba k rybě mluví (1969), Ztráta řeči (Köln am Rhein, 1973), Extra Dry Silence (Paris, 1988), Bez názvu (Paris, 1991) a Sans titre (Alfortville, 1991). V roce 2001 vydala v nakladatelství Torst soubor své poezie s názvem Básně (obsahující i rukopisnou sbírku Tělesná schránka) a v roce 2008 básnickou sbírku Zimní derviš.
ISBN 978-80-7215-473-9
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., brož., 114 s., čb a bar. foto
$16.00

176.
Červenková, Jana:
Zavři oči, otevři pusu
/ Close Your Eyes, Open Your Mouth.
Děj prózy známé české spisovatelky začíná za druhé světové války a zachycuje život u nás v dalších dvaceti letech. Mnohovrstevnatý psychologický román zobrazuje vývoj a pohnuté osudy dvou protagonistů: Marcely a Pavla. Navenek suverénní Pavel trpí velkými morálními handicapy, nejzávažnějším z nich je čin, jehož se dopustil v mládí coby pohraničník. Marcela se potýká s pocity nesvobody: probouzejí je vztahy s rodiči, společenské konvence i partnerství s Pavlem. Kniha přesně a působivě evokuje tehdejší dobu i politické dění a ukazuje, jak ovlivňovalo a deformovalo existenci obyčejných lidí.
ISBN 978-80-7239-313-8
Brno : Doplněk, 2014, 1. vyd., váz., 245 s.
$25.40

177.
Čvančara, František:
Sejdeme se v Denveru, aneb Ze Žižkova do země javorového listu
/ See You in Denver, or From Prague-Žižkov to the land of the maple leaf.
Jde o vzpomínkovou knihu autora (*1936), který spolupomáhal rozvíjet kinematografii v Čechách, byl uvězněn v padesátých letech, byl u zrodu silné jazzové a country hudební vlny v šedesátých letech, točil amatérské filmy a po srpnu 1968 s rodinou emigroval. Povedlo se mu zachytit na svém osudu vlastně typický příběh člověka té doby, kdy komunistická zvůle a pokrytectví přinutily svého občana až k emigraci. Kniha je doplněna více než 300 fotografiemi.
ISBN 978-80-7264-145-1
Praha : Toužimský & Moravec, 2014, 1. vyd., váz., 329 s., čb a bar. foto, faksimile
$38.20

178.
Daněk, Václav:
Z pozdního sběru
/ From the Late Harvest.
Kniha je dvanáctou básnickou sbírkou básníka a překladatele (*1929). Autor se v ní vyrovnává s bolestnou ztrátou milované bytosti, která byla po čtyři desetiletí zářivým středem jeho života. Daněk vtahuje čtenáře do okouzleného úžasu nad krásou mladé ženy, která naprosto nečekaně vstoupila do básníkových osaměle posmutnělých dnů.
ISBN 978-80-7304-173-1
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., brož., 111 s.
$10.90

179.
Deml, Jakub; Balcárek, Evermod Vladimír:
Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu : vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka (1905-1959)
/ In Honour of My Friend Evermod Balcárek : correspondence between Jakub Deml and Evermod Vladimír Balcárek (1905-1959).
Eds. Lenka Žehrová a kol. Souborné vydání 129 dopisů důvěrnému příteli, knězi, archiváři a autorovi první Demlovy bibliografie E. V. Balcárkovi. Jádro téměř celoživotní korespondence tvoří léta 1912 a 1913, pro Demla převratná. Po sporu s církevními nadřízenými a rozchodu s J. Florianem marně hledá domov, zároveň horečně tvoří, prosazuje se jako básník i vydavatel. Balcárkovi líčí, jak vznikají knihy Rosnička, Život svaté Dympny, Hrad Smrti, Domů, Moji přátelé či deník Pro budoucí poutníky a poutnice. Podrobně ho zpravuje o hovorech s O. Březinou. Dopisy však především přinášejí Demlovo bezprostřední svědectví o tragické lásce k E. Wiesenbergerové.
ISBN 978-80-7272-608-0
Praha : Dauphin, 2013, Ed. Jakub Deml: Korepondence, sv. 4, 1. vyd., brož., 428 s., čb foto, faksimile, bibliografie, vysvětlivky, jmenný rejstřík
$42.30

180.
Dodova, Borjana:
Inverzní kyvadlo
/ Inverted Pendulum.
Postavy v knize povídek jsou vyšinuty ze své dosavadní životní dráhy znepokojivě nevysvětlitelnými nárazy. Jejich tápavě polovičaté snahy vzdorovat postupujícímu chaosu Dodova ve své prozaické prvotině ohledává klipovou montáží scénických obrazů vykreslených lapidárně ironizujícím jazykem. Autorka (*1983) vystudovala matematiku na MFF UK a scenáristiku a dramaturgii na FAMU. Pracovala jako programátorka a výtvarná redaktorka. Je autorkou několika esejů, filmových scénářů a krátkých próz. Zabývá se výzkumem narativních strategií rozvíjených během studené války.
ISBN 978-80-87037-58-4
Praha : Revolver Revue, 2014, Ed. Revolver Revue, sv. 75, 1. vyd., váz., 121 s.
$19.60

181.
Dotlačil, Jakub:
Jiné životy Hynka Harra
/ Other Lives of Hynek Harra.
Děj románu se odehrává v šedesátých letech 19. století. Česká společnost ožívá a hlásí se o své místo v monarchii. Rozvíjejí se politické strany a české deníky. Kniha vypráví příběh první české parapsychologické společnosti, jejíž členové se snažili položit vědecké základy studiu telepatie a spiritismu, ještě než většina vědců usoudila, že telepatie a spiritismus žádný vědecký základ nemají. Román kombinuje realitu 19. století se skutečně navrženými parapsychologickými teoriemi. Autor (*1979) vystudoval bohemistiku v Praze, nyní žije v Nizozemí, kde učí lingvistiku na univerzitě v Groningenu. Kniha je jeho prvotinou.
ISBN 978-807294-493-4
Brno : Host, 2014, 1. vyd., váz., 316 s.
$25.40

182.
Dvořák, František:
Okamžiky s umělci : zaznamenala Bronislava Janečková
/ Moments with Artists : written by Bronislava Janečková.
Autor (*1920), profesor dějin umění, zaznamenává své vzpomínky na hlubší umělecká setkání s různými výtvarnými umělci nebo spisovateli a herci. V knize se tak setkáváme např. s B. Hrabalem, V. Boudníkem, A. Bornem, J. Menzelem ad.
ISBN 978-80-7422-293-1
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., váz., 210 s., čb foto, faksimile
$20.30

183.
Fischerová, Ester:
Ale co kdyby
/ But what if?
Básnický debut mladé autorky (*1992). Svým rozsahem, kompozicí a rytmickou gradací svědčí o zdravém autorském sebevědomí, které nepokukuje po tom, co by kde mohla z cizí poezie vstřebat, ale jasně říká: "Tady jsem já, toto je můj názor, takto svět vidím já." V knize nenajdeme jemnou dívčí lyriku, ale poezii reflexivní, hodnotící, dalo říci až sumarizující.
ISBN 978-80-7438-106-5
Praha : Dybbuk, 2014, 1. vyd., brož., 68 s.
$9.30

184.
Fleischmannová, Staša:
Vrstvami
/ Through Layers.
Autorka (*1919) se od dětství spolu se svou sestrou-dvojčetem pohybovala v mimořádném prostředí předních tvůrčích osobností první československé republiky. Její knižní prvotina je mimořádným svědectvím bystrozraké pozorovatelky, která citlivě, avšak bez sentimentu promítá čtenářům panorama téměř celého století. Provádí nás vrstvami času a paměti a napříč vrstev národních, společenských a kulturních. Autorka je fotografka, a proto je její svědectví rovnou měrou i obrazové. Řadu fotografií lze považovat za naprosto unikátní historické dokumenty doby, jejichž hodnotu zvyšuje i skutečnost, že až na několik výjimek jsou zde zveřejněny vůbec poprvé.
ISBN 978-80-7215-471-5
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., brož., 220 s., čb a bar. foto, biografická data, jmenný rejstřík
$33.90

185.
Fuxa, Lubomír:
Přicházíš ke mně jako stín ; Za světem
/ You Come to Me Like a Shadow ; Behind the World.
Autor (*1950) je fotograf. Kniha obsahuje jeho 16 básní a 18 fotografií. "Meditativně laděná práce Lubomíra Fuxy si přes zdánlivou jednoduchost přístupu vždy zachovává záhadnost. Do nevyzpytatelných prostorů si můžeme promítat osobní pojetí lidského mýtu. Zobrazený námět se tak stává vodítkem, jak si člověk může vysvětlovat sama sebe. Hlavním nositelem myšlenek je zde symbolizovaný čas, jako proces soustředění, jako vývoj od jednotlivého k obecnému, od subjektivního k objektivnímu, od povrchu směrem k esenci všech věcí a nás samotných." Richard Drury.
ISBN 978-80-7437-113-4
Praha : Kant, 2014, 1. vyd., brož., 71 s., čb foto
$8.10

186.
Geisslová, Irma:
Temno nade mnou : výbor z díla
/ Darkness over Me : an anthology of works.
Výbor představuje básnickou tvorbu autorky (1855-1914). Její dílo je dnes krystalickým svědectvím o potřebě poezie pro vlastní trvání, v tichu a samotě, o její přítomnosti ve vrstvách nepřístupných okolnímu světu a v rezignaci na jakékoli uznání či srozumění, současné i posmrtné; při méně šťastných okolnostech mohla zůstat dodnes téměř neznáma a její pozůstalost ztracena. Svou nejlepší tvorbu utajila a na její zveřejnění rezignovala. Pozůstalost objevil až Ivan Slavík a její těžiště otiskl v souboru Zraněný pták (1978). Česká poezie a především její čtenář by byli chudší o jedno z nejpozoruhodnějších a trvalých děl.
ISBN 978-80-7438-103-4
Praha : Dybbuk, 2014, 1. vyd., brož., 75 s.
$9.30

187.
Hakl, Emil:
Hovězí kostky : (jedenáct povídek)
/ Beef Cubes : (eleven stories).
Autor (*1958) je držitelem ceny Magnesia Litera za nejlepší prózu (2003 a 2014) a Ceny Josefa Škvoreckého (2010).
Kniha je souborem povídek majících společného vypravěče. Jsou řazeny chronologicky, jde tedy o jakýsi nepravý časosběr, poněvadž jinak jde o texty zbrusu nové. Tématem sbírky je, co se za těch bezmála třicet let změnilo - kolem vypravěče i v něm. Střídmé návaly excentrické melancholie a šelesty citových šrámů se střídají s rytmickou úsečností a skalpelovou přesností okamžiků.
ISBN 978-80-257-1106-4
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 205 s.
$23.60

188.
Hanč, Jan:
Události : faksimile kolážovaného sešitu
/ Events : facsimile of the collage workbook.
Unikátní faksimile dopisu-koláže-úšklebku nejznámějšího "outsidera" české literatury (1916-1963), který svým neokázalým pojetím tvorby velmi výrazně ovlivnil řadů autorů 2. poloviny 20. století. I když se kvůli vynalézavé kombinaci obrazu a jeho popisky nabízejí tvarové paralely s Deníkem 1952 malíře Vladimíra Fuky či Pražským deníkem 1938-1965 fotografa Jana Lukase, svou záměrně přízemní veselostí a umíněně těkavou snahou zaujmout posluchače-čtenáře, se Hanč přibližuje spíše tvorbě autorů kolem strojopisné edice Půlnoc z počátku padesátých let (E. Bondy, I. Vodseďálek, B. Hrabal), v níž se mísí stoická ironie s okouzlenou fascinací reáliemi komunistické propagandy.
ISBN 978-80-87490-51-8
Praha : Knihovna Václava Havla, 2014, 1. vyd., brož., 49 s., vše faksimile
$29.80

189.
Hayek, Elkan:
Modroznebesnášeč
/ The Blue of the Sky Carrier.
Autor (*1964) navazuje ve své tvorbě na odkaz moravských Židů, jeho pradědeček Elkan Moses Hayek von Gaya (1844-1904) působil jako neoficiální chasidský rabín na východní Moravě. Hayekova intelektuální poezie, plná kulturních odkazů, v sobě - v dialogu se současností - odráží komplikované a mnohovrstevné tradice střední Evropy. Česky mu vyšla sbírka Rozdělování nebe (2010).
ISBN 978-80-7272-602-8
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 90 s.
$19.40

190.
Hutka, Jaroslav:
Pradávné kořeny
/ Ancient Roots.
Kniha shrnuje autorovy (*1947) veršované texty, které vznikaly v průběhu let 2006-2014 na okraji jeho tvorby písničkářské. Mnohé z nich byly napsány na Domažlicku, ve Francii a zejména v Indii, kde rád pobývá. Původně vznikaly jako autorovo privatissimum. Po jejich pečlivém výběru a uspořádání vznikla knížka, která zaujme myšlenkovými i tvárnými polohami, s nimiž jsme se v jeho tvorbě dosud nesetkali. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-7492-126-1
Praha : Galén, 2014, Ed. P. S., sv. 6, 1. vyd., brož., 190 s., ilustrace
$21.30

191.
Hynie, Karel:
Kvantitativní analýza : detektivní příběh z báječných let šedesátých
/ Quantitative Analysis: detective story of the fabulous sixties.
Detektivní příběh sahající až do poloviny 60. let. Pro televizního dokumentaristu Vaška Zbořila je sraz jeho bývalých spolužáků na první pohled jen nutným společenským zlem. Netuší však, že při vzpomínání na studentská léta narazí na záhadu týkající se okolností sebevraždy neznámého spolužáka, jejíž řešení jej bude zaměstnávat celý další rok. Při pátrání postupně nalézá nečekané souvislosti padesát let staré tragédie se skandálním zvolením Allena Ginsberga králem Majálesu v roce 1965. Návrat proti proudu času s sebou přináší jak nostalgii po minulém mládí, tak i odhalení tvrdých politických tlaků represivního režimu.
ISBN 978-80-87855-12-6
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2014, Ed. Scholares, sv. 40, 1. vyd., brož., 150 s.
$12.70

192.
Juráček, Pavel:
Prostřednictvím kočky : texty z let 1951-1958
/ Through a Cat : texts from the years 1951-1958.
Ed. Pavel Hájek. Autor (1935-1989) byl jedním z nejvýraznějších představitelů "nové vlny" československého filmu šedesátých let 20. století. Knihovna Václava Havla převzala do správy jeho literární pozůstalost a vznikl tak Archiv Pavla Juráčka; jedním z jeho cílů bude zpřístupnění Juráčkovy literární tvorby ve svazcích knižní edice. Texty zařazené do tohoto svazku se obvykle označují slovem juvenilie, autor však v nich vystupuje již jako suverénní spisovatel. Kniha má dvě části: Povídky a Z deníku.
ISBN 978-80-87490-52-5
Praha : Knihovna Václava Havla, 2014, Ed. Dílo Pavla Juráčka, sv. 1, 1. vyd., brož., 173 s.
$21.30

193.
Juráčková, Lenka:
Čemeřice
/ Hellebore.
Autorka (*1974) publikovala své básně převážně časopisecky, v r. 2008 jí vyšla sbírka Sukně s hnědavými suky. První oddíl básnické knihy Helleborus prokládá autorka rodinnými příběhy: dvě babičky, každá z jiného kraje, ale obě poznamenané osudovou ztrátou. Druhá část Svíca - rozloučení se svobodou tradované na jihu Moravy - utíká za město, zastaví se na poli a pokračuje vlakem kdovíkam. V závěrečné části Z posledních jablek jako by se urovnala stará zranění a kruh se uzavírá směrem k dětem. Za básně zveřejněné v této sbírce byla autorka nominovaná na Drážďanskou cenu lyriky.
ISBN 978-80-87811-01-6
Praha : Literární salon, 2014, Ed. Ouvertury, sv. 22, 1. vyd., brož., 72 s.
$11.50

194.
Kadeřábek, Rudolf:
Talich a ti druzí : čtvrté berounské reminiscence
/ Talich and the Others : fourth Beroun reminiscences.
Kniha vydaná při příležitosti "Roku české hudby" přináší souhrn zajímavých příběhů, archiválií a vzpomínek na věhlasného českého dirigenta a hudební osobnost světového formátu, jehož život byl spojen s městem Berounem. Přináší také celou řadu jedinečných, dosud nepublikovaných archivních materiálů.
ISBN 978-80-87938-04-1
Beroun : Machart, 2014, 1. vyd., brož., 81 s., čb foto, faksimile
$16.10

195.
Kahuda, Václav:
Vítr, tma, přítomnost
/ The Wind, the Darkness, the Presence.
Vrcholem autorovy (*1965) tvorby je autobiografický román Houština (1999), který je v kontextu české prózy naprosto ojedinělý. Po dlouhém odmlčení se vrací na scénu autobiograficky laděným románem, který na Houštinu formálně navazuje. Vypravěč se rozhodne, že přijde na kloub dávné rodinné události ze 40. let, kdy jeho dědu, inženýra a nadaného konstruktéra, odvezli příslušníci německé tajné policie kamsi do Říše, kde se jej snažili přimět ke spolupráci. Když po několikáté odmítne, vrátí se v pořádku domů, druhý den ráno ve svém bytě však nevysvětlitelně zemře. Vypravěčova pouť po českých i německých archivech není odměněna jednoznačným vysvětlením, otevírá však exkurzi do zákulisí funkce mocenských aparátů, doplněnou barokně pestrou mozaikou čistě soukromých i globálně-ekonomických událostí, skládajících dohromady obraz naší současnosti.
ISBN 978-80-7227-348-5
Brno : Druhé město, 2014, 1. vyd., váz., 715 s.
$38.20

196.
Kaprál, Zeno:
Uvnitř vně
/ Inside Out.
Autor (*1941) je básník, píše také povídky, aforismy, úvahy o básnících a poezii, hry, říkadla. Jeho jazyk je bohatý, obrazy až manýristické, sdělení lakonické, ale někdy se neočekávaně zatne do srdce. Je básníkem, jakých nemáme mnoho: ojedinělý svou šíří od hluboké spirituality až ke zdánlivé banalitě.
ISBN 978-80-7227-351-5
Brno : Druhé město, 2014, 1. vyd., brož., 56 s.
$16.90

197.
Kohout, Pavel:
Zánik trilobitů v Čechách
/ Extinction of Trilobites in Bohemia.
P. Kohout je spolu s L. Vaculíkem nejstarší autor, který píše dodnes pravidelně fejetony pro české deníky. Toto je už druhá řada "Trilobitů", psaných pro Mladou frontu DNES; vybírá texty od r. 2009 do jara r. 2014, kdy nová redakce deníku spolupráci s ním ukončila. Zachycuje v nich nejrůznější stopy minulosti i současnosti, aby je zachoval pro budoucnost.
ISBN 978-80-204-3117-2
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 308 s.
$25.40

198.
Kollár, Ján; Putna, Martin C.:
Slávy dcera : báseň lyricko-epická v pěti zpěvích ; Překlad a výklad Slávy dcery z panslavistického mýtu do kulturní historie
/ Jan Kollár: Slávy dcera (The Daughter of Sláva); Martin C. Putna: The Translation and Interpretation of The Daughter of Sláva from Pan-Slavic Myth to Cultural History.
Kollárova (1793-1852) Slávy dcera je dílo klasické, ale dnes čtenářsky mrtvé. Příčiny smrti jsou tři: ideologie panslavismu, pošetilá pedantická učenost zahlcující poezii a dnes již nesrozumitelný jazyk. Proto je nyní otištěna s komentářem, který ke každému sonetu nabízí jeho "překlad a výklad": "překlad" vysvětluje obsah sonetu, "výklad" zahrnuje rozšifrování jmen a literárních narážek, opravení Kollárových omylů či výmyslů. Každý komentář nabízí možnost dialogu s původním textem.
ISBN 978-80-200-2359-9
Praha : Academia, 2014, Ed. Europa, sv. 43, 1. vyd., váz., 385 s., mapy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$42.10

199.
Kolmačka, Pavel:
Wittgenstein bije žáka
/ Wittgenstein Beats the Student.
Sbírka obsahuje šestadvacet básní. Volný verš se místy střídá s vázaným, vyskytují se i básně v próze. Jsou to texty sledující život člověka, jeho činnosti a prožitky na pozadí jevů typických pro etapy přírodního cyklu. Mezi uvedené básně jsou vloženy texty, jež se týkají různých modů lidské existence a je v nich zřejmé individuálně psychologické nebo společensko-historické pozadí. Autor (*1962) v posledních letech vydal oceňovanou básnickou knihu Moře (2010).
ISBN 978-80-7474-099-2
Praha : Triáda, 2014, Ed. Delfín, sv. 139, 1. vyd., brož., 117 s.
$15.20

200.
Král, Petr:
Sebrané básně, sv. I : (1961-1975)
/ Collected Poems, Vol. 1 : (1961-1975).
Autor (*1941) je básník, překladatel, esejista, autor odborných prací z filmové historie. Po sovětské invazi emigroval do Francie a usadil se v Paříži. V letech 1990-1991 pracoval jako kulturní rada čs. velvyslanectví v Paříži. Později hostoval na univerzitách v Paříži a Lyonu, a také v Brně na Masarykově univerzitě. Od roku 2005 žije trvale v Praze. Souborné vydání básní je rozvrženo do čtyř svazků a jeho editorem je sám autor. Básně tu poprvé vycházejí chronologicky, v pořadí, v němž vznikaly, většina z nich je prezentována v definitivní podobě; nových - a konečných - úprav doznala i kompozice některých celků. Od (post)surrealismu k "pěší metafysice", tak bývá charakterizován autorův vývoj.
ISBN 978-80-7443-080-0
Brno : Větrné mlýny, 2013, 1. vyd., brož., 466 s., ilustrace, přílohy
$38.20

201.
Kraus, Ivan:
Veřejný písař
/ Public Scribe.
Vypravěčem rozsáhlé novely je veřejný písař. Poutníci, kteří opustili svou zemi, dosud neznalí nového jazyka země, do které dorazili, se na něj obracejí. Pomáhá jim vyplňovat nezbytné úřední dotazníky. Vše, co se nevešlo do úředně vymezeného prostoru formulářů, ukládá se mu v hlavě. Autor vypráví příběhy, které se nevešly do omezeného prostoru úředních kolonek, vyvstává tak před námi kaleidoskop podivuhodných lidských osudů.
ISBN 978-80-200-2382-7
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., brož., 87 s.
$12.30

202.
Kuběna, Jiří:
Ráno Na Olympu : Orel Nad Propastí (dílo VII/1) : Bez Milosti S Bohem (1989-1994) ; Orel Nad Propastí (1994-1998) ; Malá Noční Hudba Bítovské Kašny (1999-2004)
Ráno Na Olympu : Ráno Na Olympu (dílo VII/2) : Orel Pro Ganymeda (2004-2008) ; Kájo! (2004-2008) ; Ráno Na Olympu (2008-2014)
/ The Morning on Olympus : Work of Jiří Kuběna, vol. VII / 1 and 2.
Edičně připravil autor. Doslov napsal Joseph N. Rostinský. Básník je znám jako spoluzakladatel a současně i suverénní básnický solitér proslulé generace Šestatřicátníků, uskupených od časných padesátých let kolem Václava Havla. Svazky soustřeďují v náročném autorském výběru žeň z posledního básníkova období za uplynulé více než dvacetiletí - od přelomového roku 1989 po současnost. Jsou to, po rozsáhlé samizdatové tvorbě v době, kdy Kuběna byl zakázaným autorem, básně z převratných let znovu nabyté publikační svobody, tištěné zde souborně poprvé. Hlavně se však v nich zrcadlí naplno éra i mythus básníka Bítova (od roku 1994, kdy se zde stal kastelánem) a zaníceného ochránce Poesie (jenž na zdejším hradě mj. zaštítil uspořádání šesti celostátních setkání našich básníků).
ISBN 978-80-7294-847-5
Brno : Host, 2013, Ed. Dílo Jiřího Kuběny, sv. VII, 1. vyd., brož., 2 svazky, 1075 s., čb foto, faksimile, chronologie, rejstříky, bibliografie
$42.40

203.
Límanová, Tereza:
Domeček
/ Little House.
Autorka (*1965) ve svém prozaickém autobiografickém debutu zpřítomňuje zážitky hrdinky, která nabývá určujících životních zkušeností skrze postupné sbližování s tajuplnou existencí jednoho starobylého pražského domu a jeho obyvatel. Pozornou drobnokresbou prvotních vjemů a dojmů evokuje neporovnatelnou intenzitu raného prociťování skutečnosti.
ISBN 978-80-87037-59-1
Praha : Revolver Revue, 2014, Ed. Revolver Revue, sv. 76, 1. vyd., váz., 200 s., čb foto
$21.30

204.
Linhartová, Věra:
Ianus tří tváří
/ Ianus of Three Faces.
Autorka (*1938) je česká spisovatelka, zakladatelka české experimentální prózy, historička umění, básnířka, překladatelka, editorka a výtvarná teoretička žijící ve Francii. Básně a komentáře sbírky byly napsány v letech 1962-1966. Nejranější je oddíl Nastolení krále (1962). Dům pro mé lásky (1965) je doplněn úzce osobním komentářem. K třetímu oddílu Ianus tří tváří (1966) je připojen autorčin komentář Modrozračno / Vznik jedné básně. Ilustrace Adriena Šimotová.
ISBN 978-80-7470-052-1
Praha : Akropolis, 2014, 2. opr. vyd., brož., 133 s., ilustrace
$33.90

205.
Malijevský, Igor a kol.:
Miliónový časy : povídky pro Adru
/ The Great Times : stories for Adra.
Cyklus povídek českých spisovatelů spojených tématem cest; výtěžek z prodeje knihy bude použit na provoz humanitární organizace Adra. Autoři zastoupení v souboru: B. Bellová, J. Dědeček, I. Dousková,V. Dušek, A. Goldflam, E. Hakl, Š. Kučera, I. Malijevský, J. Moník, M. Palla, M. Pilátová, L. Procházková, M. Reiner, J. Rudiš, P. Soukupová, P. Stančík, M. Šanda, T. Šimůnková, M. Šindelka, M. Toman, K. Tučková, M. Urban. Ilustrace Veronika Holcová.
ISBN 978-80-257-1029-6
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., brož., 141 s., ilustrace, medailonky autorů
$16.80

206.
Mertl, Věroslav:
Kruhy pod očima : třetí kniha deníků, esejů a rozhovorů 2004-2012
/ Circles under the Eyes : the third book of diaries, essays and interviews 2004-2012.
Poslední literární dílo významného českého spirituálně orientovaného autora (1929-2013), prozaika a esejisty, který vydal již dvě podobně zaměřené práce. Jedná se ze tří čtvrtin o "deníkové" záznamy, avšak dělení je pouze formální. Kniha drží pohromadě díky spolehlivému svorníku - úpornosti. To ona umožňovala zdánlivě křehkému, k lyrismu náchylnému spisovateli čelit nepřízni času i vlastním pochybnostem, diktovala mu potřebu neustálé sebereflexe i odvahu neuhýbat před dotírajícími otázkami a hledat na ně odpovědi bez ohledu na to, zda tak činí prostřednictvím prostého zápisu či náročnějšího tvaru.
ISBN 978-80-7491-084-5
Brno : Host, 2014, 1. vyd., brož., 323 s., bibliografie
$23.70

207.
Novotný, Jan:
Jednou za život
/ Once in a Lifetime.
Autor (*1944) je fyzik, věnující se teorii relativity, kosmologii a matematické fyzice, profesor Masarykovy univerzity v Brně, vynikající prozaik, básník a překladatel. Kniha obsahuje vybrané povídky a básnické prózy z let 1963-1972, známé dříve ze samizdatu. Přes silnou inspiraci dobovými reáliemi a mravními zkouškami, jimž mladého člověka a občana vystavovala doba od 50. let po ranou normalizaci, jsou to zároveň texty zabývající se základními existenciálními otázkami člověka obecně.
ISBN 978-80-87274-21-7
Olomouc : Burian a Tichák, 2014, Ed. Knihovna Listů - próza, sv. 11, 1. vyd., brož., 91 s.
$10.60

208.
Novotný, Michal:
Z Bábelu paměti
/ From the Memory Babel.
Sbírka básní se skládá z pěti oddílů. První je delší poema o osudech vesnice, z níž po 2. světové válce byla většina původních německých obyvatel vysídlena a na jejich místo přišli "naši" lidé. Druhý obsahuje básně s ironickým, sebeironickým nebo i smutně groteskním zabarvením. Třetí oddíl tvoří rozmanité básně zahrnující širší spektrum námětů od literárních až po zdánlivě všednodenní mikropříběhy. Čtvrtý oddíl tvoří tři básně, tři smutně úsměvné vzpomínky na zesnulé přátele. Knížku pak uzavírá opět báseň-poema Básníkův život visí na niti, jejímž jádrem jsou útržky z životního příběhu Konstantina Biebla. Autor (*1942) dosud vydal sedm básnických sbírek, včetně bibliofilií.
ISBN 978-80-7465-091-8
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, Ed. Edice současné české poezie, sv. 61, 1. vyd., brož., 83 s.
$11.80

209.
Pachman, Richard; Pachman, František:
Tylda
Román podle skutečného příběhu o lásce, naději, odvaze, transportech, terezínském ghettu a o tom, co válka napáchala v srdcích těch, kteří přežili. Podnětem k napsání knihy bylo pátrání autorů (otce a syna) po osudech vlastní rodiny během druhé světové války a snaha pochopit historii své rodiny a svého národa a vcítit se do atmosféry té doby.
ISBN 978-80-87362-20-4
Praha : Knihovnice.cz, 2014, 1. vyd., váz., 291 s., čb foto
$27.10

210.
Pavel, Jiří; Kotík, Petr:
Gringo : baj, baj Šanghaj! : ne právě chronologicky vyprávěný příběh jednoho zcestovalého chlápka všemi zvaného Gringo
/ Gringo : bey bey Shanghai! : not chronologically narrated story of a well-traveled guy called Gringo.
Záznam vyprávění P. Kotíka, bohémského "obra nejen mezi jihoamerickými indiány, ale i mezi Evropany", který v jakési bezelstné důvěřivosti procestoval bezmála polovinu světa, aby konečně našel svůj domov: Brazílii. Spisovatel J. Pavel, autor tohoto "zápisu", poznamenává: "Psát tuto knihu pro mě byla nová zkušenost: pro změnu jsem psal o někom jiném než o sobě, i když je podobně potrefený a rozlítaný, jako jsem kdysi býval já. Gringovy blafy pro mne hraničí s určitou bezduchostí, ale zároveň i s genialitou, jak ji nacházíme u lidí, kteří žijí na pokraji reality a fikce, a těch je v každé generaci, naštěstí i bohužel, stále dost a dost." Foto Bohdan Holomíček, Martina Lebedová.
ISBN 978-80-86751-23-8
Praha : Aula, 2014, 1. vyd., brož., 114 s., čb foto
$16.20

211.
Pohorská, Renata:
Kam kane mana : básně z let 2004-2009
/ Where Manna Trickles : poems from the years 2004-2009.
Autorka (*1952) vystudovala bohemistiku s francouzštinou na Univerzitě Karlově, věnovala se i překladatelství a lexikografii, ale vlastní verše začala psát až později. Zjevná filologická zkušenost se setkává s mladistvou citovostí, přičemž bohatý, vybroušený, chvílemi archaický jazyk splývá ve zvláštním akordu s niternou spontaneitou. Drobná, ostře pointovaná lyrika se střídá s nápaditými jazykovými hrami a poetickými hříčkami. Sbírka je doplněna 6 barevnými grafikami Romana Bartoše.
ISBN 978-80-7476-052-5
Praha : Togga, 2014, 1. vyd., brož., 78 s., ilustrace
$21.30

212.
Primus, Zdeněk:
Příběhy z Kávobaru
/ Stories from a Coffee-Bar.
Povídková kniha nás zavede do jedné znamenité stolní společnosti a nechá nahlédnout do zákulisí a životních příběhů hostů pověstné Cibulkovy Literární kavárny v Řetězové. Povídky jsou především o mužích. Takoví jací jsou, jací by chtěli být, nebo naopak, jací by být nikdy nechtěli. Jsou to drsné, mysteriózní i něžné příběhy. Ilustrace Jan Koblasa.
ISBN 978-80-7437-129-5
Praha : Kant, 2014, Ed. Literární kabinet, sv. 10, 1. vyd., brož., 315 s., ilustrace
$29.30

213.
Procházková, Lenka:
Bílý klaun : sbírka fejetonů a jiných krátkých textů
/ White Clown : a collection of short essays and other short texts.
Sbírka textů, z nichž mnohé spisovatelka (*1951) publikovala v novinách a časopisech, některé však vycházejí v tištěné podobě poprvé. Autorčiným zásadním tématem jsou tzv. církevní restituce. Kniha obsahuje mimo jiné i znění archivních dokumentů (trestní oznámení na členy vlády Petra Nečase i na kardinála Dominika Duku), včetně dopisů odeslaných papeži Benediktovi a papeži Františkovi.
ISBN 978-80-7425-209-9
Praha : Epocha, 2014, 1. vyd., váz., 205 s.
$16.90

214.
Reiner, Martin:
Básník : román o Ivanu Blatném
/ The Poet : a novel about Ivan Blatný.
Román o nevšedním životním příběhu básníka Ivana Blatného (1919-1990). Autor se jeho poezií a osudem usilovně zabývá již třicet let. Kniha je nabitá dosud neznámými informacemi, zároveň je však silně emotivní. Životní úděl I. Blatného je jedním z velkých českých osudů 20. století a tato kniha o něm vypovídá svrchovaným způsobem.
ISBN 978-80-7215-472-2
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., váz., 594 s., jmenný rejstřík, portrét
$33.90

215.
Riedlbauchová, Veronika:
Noc bez hlavy
/ One Night without a Head.
V autorčině (*1978) básnickém debutu se prolínají dvě linie: tou první je autenticita a reflexe životního prožitku, leckdy až deníkově podaná, ale plná obrazivých detailů, druhá se opírá o mytologické a náboženské archetypy a vede k nadčasovému vyznění. Existenciální texty oscilují mezi popisem vnějšího (často exotického) světa, např. zprostředkujícím cesty po Izraeli, Španělsku, Řecku, a světem vnitřním, bolestně milostným a erotickým. Ilustrace Roman Mikyska.
ISBN 978-80-904437-9-2
Praha : Literární salon, 2014, Ouvertury, sv. 21, 1. vyd., brož., 107 s., ilustrace
$11.50

216.
Rytířová, Helena:
Jsem mrtvý, neplačte : dojemný příběh z 1. světové války
/ I'm Dead, Don't Cry : touching story of the Great War.
Román, inspirovaný skutečným příběhem, začíná v pražské pitevně lékařské fakulty a v sále umírajících pardubického lazaretu končí. Příběh se otevírá osudným červencovým dnem roku 1914, v napjaté společenské atmosféře. Povolávací rozkaz na základě synova udání dostává i otec František. Při dramatickém putování frontou nachází fenu vycvičeného sanitního ovčáka jménem Válka, která ho bude věrně provázet na nelehké cestě plné zranění a ztrát, na níž se k nim brzy připojí i syn Toník.
ISBN 978-80-204-3237-7
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 196 s.
$19.50

217.
Slíva, Vít:
Návrší
/ Hillock.
Autorova (*1951) jedenáctá sbírka básní. Je básníkem holanovské inklinace, věcí, jež míjejí, opěvovatelem svého rodného Slezska, básníkem návratů, velkým kontemplátorem času, též básnickým virtuózem s nesmírně širokým výrazovým rejstříkem - minimalistou i rapsodikem. V nejnovější knize přibylo moudrosti zralého věku, což se projevuje v tom, že báseň se autorovi stěhuje stále víc a víc od slov k významům.
ISBN 978-807491-158-3
Brno : Host, 2014, Ed. ReX, sv. 18, 1. vyd., brož., 99 s.
$18.60

218.
Šabach, Petr a kol.:
Pánská jízda
/ Stag-Party.
Není jízda jako jízda. Někdy to fičí, jindy skřípe. Například když se padesátník naráz dozví, že ho chce opustit manželka, že jedna dcera je s kýmsi těhotná a druhá si chce vzít muslima, moc si svou oslavnou jízdu neužije. Totéž platí o večírku příznačně nazvaném Večírek zhrzených srdcí. Naopak pražský malíř si noc na venkovské pouti se svůdnou ženou od střelnice opravdu užije a navíc získá i pozoruhodnou prémii… Autoři v souboru zastoupení jsou: S. Beran, B. Dočekal, E. Dutka, M.E pstein, J. Moník, J. Rudiš, P. Šabach.
ISBN 978-80-86526-76-8
Jihlava : Listen, 2014, Ed. Česká povídka, 1. vyd., váz., 155 s.
$19.50

219.
Šanda, Michal; Šofar, Jakub:
MUDr. PhDr. Jarmila Beichtenová: Kazuistika pacientů Michala Šandy a Jakuba Šofara - literární anamnéza
/ MD. Dr. Jarmila Beichtenová: Case interpretation of the patients Michal Šanda and Jakub Šofar - literary anamnesis.
O knize se vyjádřil básník M. Šanda: "Nenechme se zmást, že je coby autorka uvedena lékařka MUDr. PhDr. Jarmila Beichtenová. Do regálu mezi odbornou literaturu tato kniha rozhodně nepatří. Skuteční autoři Šanda a Šofar vyšli z poznatku, že o skutečně zajímavých prožitcích vlastně lidé nemluví. Spisovatelé hojně fabulují, nicméně psát o svých niterných záležitostech se odváží málokdo. Prohrábnout temnou sedlinu na dně duše. Pokud jsou vůbec takové příběhy vyprávěny, bývají vyprávěny pouze jedinému posluchači, a to psychiatrovi v rámci terapie. Šanda se Šofarem už nejsou žádní holobrádci - sedlina na dně jejich duší byla hutná."
ISBN 978-80-87683-28-6
Praha : Novela Bohemica, 2014, Ed. Vlny, sv. 4, 1. vyd., brož., 109 s.
$16.80

220.
Šiktanc, Karel:
Dílo, sv. 8 : Řeč ve stoje ; Vážná známost ; Nesmír ; Čistec
/ Work, Vol. 8.
Karel Šiktanc (* 1928) je český básník, textař a scenárista. Působil také jako novinář a překladatel.V roce 1989 obdržel cenu Jaroslava Seiferta a v roce 2000 cenu Českého literárního fondu. Za sbírku Šarlat (1999) získal Státní cenu za literaturu. Sbírka Zimoviště získala cenu Magnesia Litera pro nejlepší básnickou knihu roku 2004. V roce 2010 jej prezident vyznamenal medailí Za zásluhy. Svazek obsahuje sbírky publikované v letech 2005-2012.
ISBN 978-80-246-2506-5
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Československý spisovatel, 1. vyd., váz., 162 s.
$18.70

221.
Škrábek, Josef:
Dějiny osobně prožité a protrpěné : příběh nejen česko-německý
/ Personally Experienced and Suffered History : not only Czech-German story.
Autor (*1928) vzpomíná na své dětství v rodině českého otce a německé matky v předválečném pohraničí, pokračuje protektorátem a poválečnými zkušenostmi: ze studia, z vězení, z amnestie, z práce v továrně, z redakční činnosti a z mnoha dalších profesí. Spojuje své osobní zážitky s historickými událostmi a závažnými problémy naší společnosti od první republiky po současnost a umožňuje nám tak nově pochopit mnoho osudových chvil. Kniha volně navazuje na jeho úspěšnou knihu o česko-německé problematice Včerejší strach (2002).
ISBN 978-80-86057-93-4
Středokluky : Zdeněk Susa, 2014, 1. vyd., váz., 493 s., čb foto, biografické údaje
$27.20

222.
Šramota, Petr:
Můj život mezi hvězdami
/ My Life among Stars.
Autobiografie známého a oceňovaného architekta (*1937), narozeného v Praze a od třiceti let trvale usídleného v Nizozemí. Autor je vynikajícím pozorovatelem života a lidí kolem sebe, a tak zaujmou také jeho glosy o Nizozemcích i Češích, stejně jako o svobodném zednářství či architektuře. Výsledkem je vtipná a čtivá sonda do duše úspěšného muže, který si nezadal s žádným režimem, ani s polistopadovou ekonomickou mafií. Knihu můžeme číst i jako kroniku posledních sedmdesáti let.
ISBN 978-80-7475-044-1
Řitka : Čas, 2014, 1. vyd., váz., 235 s., čb foto
$21.20

223.
Váša, Petr:
Tomatom
Známý brněnský básník, textař, hudebník a výtvarník se přiklonil ke klasickému žánru a napsal "povídkový románek", jak toto dílo sám označuje. Hrdiny knihy jsou čtyři členové fiktivní brněnské skupiny Tomatom, která se věnuje fyzickému básnictví.
Ilustrace autor.
ISBN 978-80-7325-334-9
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2014, 1. vyd., brož., 181 s., ilustrace
$19.50

224.
Vavrečka, Lukáš:
Alibi na příští noc
/ Alibi for the Next Night.
Kniha mladého pardubického spisovatele (*1987) je bystrá a vtipná, v několika tematických piruetách nás nápaditě vtahuje do přitažlivého detektivního víření nad tajemstvími a tajnostmi, které vyplývají ze zápletek čtyř nerozlučných příběhů. Je to však nepravá detektivka, pod tímto hávem se skrývá vytříbená psychologická próza, možná, občas, i báseň v próze.
ISBN 978-80-7465-095-6
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., brož., 223 s.
$19.50

225.
Votýpka, Vladimír:
Křižovatky české aristokracie
/ Crossroads of Czech Aristocracy.
Kniha vypráví osudy potomků šesti českých šlechtických rodů, kteří se od roku 1989 opět aktivně účastní života české společnosti, nebo se sem pravidelně vracejí. Těžkosti spojené s návratem z nucené vnitřní nebo zahraniční emigrace líčí příběhy Franzisky Diany Sternbergové, Pavlíny Bořek-Dohalské, Mathildy Nosticové, potomků rodů Kolowratů-Krakowských, Podstatských-Lichtenštejnů z Velkého Meziříčí, Valdštejnů na Třebíči a příběh ing. Jaroslava Cuhry, disidenta a porevolučního poslance, který stál u počátku restitucí šlechtického majetku.
ISBN 978-80-7432-441-3
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, 1. vyd., váz., 276 s., čb foto, erby
$28.00

226.
Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové
/ From the Diaries of Anna Lauermannová-Mikschová.
Eds. Tereza Riedlbauchová, Eva Farková . Publikace poprvé zveřejňuje výbor z deníků spisovatelky (1852-1932), která vystupovala pod jménem Felix Téver a vedla literární salon ve svém domě na Jungmannově náměstí v Praze. Dochované deníky pokrývají období let 1872-1929. Vybrané úryvky z deníků jsou zaměřeny především na kontakt s významnými osobnostmi kulturní a politické scény, na návštěvy a salony v její domácnosti i v dalších měšťanských domácnostech, ale též na setkávání při jiných veřejných příležitostech, okrajově také zachycují autorčin osobní život či zahraniční cesty.
ISBN 978-80-87376-02-7
Praha : Památník národního písemnictví, 2014, Ed. Depozitář, řada Dokumenty, 1. vyd., brož., 416 s., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, bibliografie, English summary
$39.10

227.
Zogata, Jindřich:
Dojení zlatého býka : (variace)
/ Milking the Golden Bull : (variation).
Autor (*1941), pocházející se Slezska, do roku 1989 publikoval pouze časopisecky. Knihy mu začaly vycházet až po r. 1990. Dosud vydal 15 básnických sbírek a 15 prozaických knih, naposledy mu vyšla prozaická kniha Slaměná hvězda : hlušina notebook (2012). V rozsáhlé básnické skladbě medituje o stavu dnešního světa; ústředním tématem jeho básnické i prozaické tvorby je střet přírody a civilizace, odvěkého řádu a zpupných lidských pokusů o genové i společenské inženýrství.
ISBN 978-80-905336-1-5
Brno : Galium, 2014, 1. vyd., brož., 84 s.
$12.80

***


Regula Pragensis, Box 215, V Podbabě 4/2515, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


AN OFFER OF DELIVERY SERVICE OF ORIGINAL CZECH BOOKS


Regula Pragensis has funded a public library specialized in Czech history, tradition, crafts and geography. Since 1992 we have offered the Delivery Service of Original Czech Books. The whole profit of this service goes both to the library fund and the support of cultural and social activities.

Specialization:
Original Czech titles, especially from the field of history, linguistics, social sciences, art, fiction and poetry.

How to order:
Special catalogues of Regula Pragensis or your own selection, by e-mail or by your printed forms. We are able to make an approval plan custom-tailored to your needs.

Catalogue of Regula:
You will find the latest catalogue plus the older ones on our website http://www.regula.ecn.cz/katalog.htm or we will send the Word document (Format RTF) through e-mail (with Czech diacritical marks) or in printed version by post.

Price of books:
The ratio of 1.60 to the real price of a book (1.50 when the book price is higher than 800 Crowns, 1.30 when higher than 1500 Crowns).

Important Note:
Real prices may change if a distributor modifies his price. In this case we will decrease or increase the price of the title accordingly.

Discount:
If the worth of delivered books is more than:
$400.00 - 5 %, $800.00 - 10 %

Way of payment:
We bill in USD (€, Ł), payment through bank account or by cheques.
You will pay after you get ordered books with our bill.

Postage:
By ship, it takes approximately 3 weeks around Europe, 4 weeks to the USA - the cheapest way.
By airmail, approximately 1 week.

Wrapping:
Safety envelopes and parcels.


In Prague, July 4, 2014

Sincerely Yours,
Richard Borovský & Barbara Solničková

 

Regula Pragensis

Box 215
V Podbabě 2515/4
160 00 Prague 6
Czech Republic


tel.: 420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


Authors: Barbara Solnickova, Richard Borovsky