KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2015/2
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2015/2

with University Publishers

duben - červen 2015 / April - June 2015

 

HISTORIE / HISTORY

1.
70 : 2. světová válka objektivem českých fotografů = World War II through the lenses of Czech photographers.
Katalog k výstavě k 70. výročí ukončení 2. světové války přináší sedmdesát fotografií pořízených českými fotografy na bojištích, v zázemí i v protektorátu. Představuje soubor, v němž je každý válečný rok zastoupen deseti snímky, jež přibližují osudy československých a spojeneckých vojáků i civilního obyvatelstva za 2. světové války. Fotografové zaznamenali klíčové i méně významné okamžiky, které v průběhu války prožívali její aktéři. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87912-28-7
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů - Správa Pražského hradu, 2015, 1. vyd., brož., 89 s., čb a bar. foto
$7.00

2.
Bečvář, Michal:
Rottenhanové a Buquoyové na Červeném hrádku = Die Herren von Rottenhan und von Buquoy in Rothenhaus.
Červený hrádek na úpatí Krušných hor se stal ve své době vzorem pro celou řadu jiných zámků, a to nejen interiérovým vybavením, ale především svým parkem a dalšími krajinnými prvky. Krajinný park Červeného hrádku byl vůbec prvním v Čechách. Publikace se dotýká osob, které za vybudováním zámku stály. Omezený prostor knihy je věnován především červenohrádecké rodině Buquoyů, v níž vynikly dvě její ústřední osobnosti, manželé Gabrielle (1784-1863) a Georg Franz Buquoy (1781-1851), a jejich předchůdci Gabriellině otci Heinrichu von Rottenhan. Stručné kapitoly jsou věnovány i dějinám obou rodů. Česky a německy.
ISBN 978-80-87898-01-7
Chomutov : Oblastní muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 64 s.,čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, erby, faksimile
$18.20

3.
Bružeňák, Vladimír:
Ve stínu Krušných hor : z historie poboček koncentračního tábora Flossenbürg na Karlovarsku (Svatava, Kraslice, Nová Role, Ostrov a Korunní) a pochodů smrti
/ In the Shadow of the Ore Mountains : from the history of branches of the Flossenburg concentration camp at Karlovy Vary region (Svatava, Kraslice, Nová Role, Ostrov, and Korunní) and death marches.
Kniha se s použitím maximálního množství dostupných pramenů pokouší odhalit pravdu o historii poboček koncentračního tábora Flossenbürg na území Karlovarska. Tedy o táborech ve Svatavě, Kraslicích, Nové Roli, Ostrově a Korunní. Přináší dosud zcela neznámé a mnohdy unikátní informace o fungování táborů, o jejich velitelích i obětech, jakož i detailní popisy průběhu tzv. pochodů smrti, jež v závěru 2. světové války konec existence těchto táborů provázely. Kniha je doprovázena skoro třemi sty zcela jedinečnými fotografiemi.
ISBN 978-80-87567-69-2
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 295 s., bibliografie, bibliografické odkazy, čb foto, faksimile
$23.10

4.
Čapský, Martin:
Město pod vládou kazatelů : charizmatičtí náboženští vůdci ve střetu s městskou radou v pozdně středověkých
českých korunních zemích
/ A City under the Rule of the Preachers: charismatic religious leaders in conflict with the city council in late medieval Czech Crown Lands.
Autor (*1974) působí na Slezské univerzitě v Opavě, kde přednáší o dějinách pozdního středověku. Monografie se zabývá nábožensky motivovaným násilím, resp. konflikty mezi davem vedeným kazateli a městskou radou v 15. století. Komparativním způsobem zkoumá zasahování kazatelů do městské správy, jejich ovlivňování hospodářského a především náboženského života během husitské revoluce, a to jak na straně měst utrakvistických (Praha, Hradec Králové), tak katolických (Plzeň, Vratislav, Lehnice). Kazatelé zde vystupují především v roli manipulátorů, kteří utvářejí většinové společenské smýšlení, jehož prostřednictvím posléze prosazují ryze politické zájmy, mnohdy proti přáním starých radních vrstev i proti městské vrchnosti, panovníkovi či biskupovi.
ISBN 978-80-257-1426-3
Praha : Argo, 2015, Ed. Každodenní život, sv. 63, 1. vyd., váz., 200 s., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$13.90

5.
Čechura, Jaroslav:
Sex v době temna : sexuální život na českém jihu v prvním století Schwarzenberků (1660-1770)
/ Sex in the Dark Ages : sex life at the Czech south in the first Schwarzenberg century (1660-1770).
Původní dílo uznávaného českého historika, které se poprvé v české historiografii zabývá tématem sexuálního života našich předků v průřezu více než sta let. Práce, opírající se o bohatou dokumentaci jihočeských archivů v čele s Třeboní, kde autor prostudoval na dvacet tisíc dokumentů, seznamuje s pestrým vějířem projevů sexuality v barokní epoše a nahlíží do dosud málo probádaného rozměru každodennosti venkovského a maloměstského obyvatelstva. Kniha však není pouze sondou do sexuálního života mužů a žen, kteří žili na jihu Čech v letech 1660-1770, nýbrž skýtá plastický obraz tehdejšího venkovského života ve všech jeho sociálních souvislostech a celé jeho mnohotvárnosti.
ISBN 978-80-87950-14-2
Praha : Rybka Publishers, 2015, 1. vyd., váz., 654 s., bibliografie, poznámky
$34.20

6.
Československo v letech 1954-1962
/ Czechoslovakia in the Years 1954-1962.
Eds. Jiří Petráš, Libor Svoboda. Kolektivní monografie předkládá téměř pět desítek příspěvků, jejichž autorky a autoři nahlížejí na léta 1954-1962 z různých úhlů. Vznikla tak mozaika života československé společnosti. Místo zde mají jak regionálně zaměřené texty, tak i studie o celospolečenských tématech, jakými jsou například zemědělství, kulturní vývoj, problematika církví, role odborového hnutí či KSČ ve společnosti nebo situace ve vědě a sportu.
ISBN 978-80-87912-24-9 (ÚSTR); 978-80-87311-57-8 (JM)
Praha - České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum, 2015, 1. vyd., váz., 651 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summaries
$52.50

7.
Čornej, Petr; Knápek, Aleš; Macek, Ladislav; Rous, Pavel:
Stížný list české a moravské šlechty proti upálení Jana Husa 1415-2015
/ Letter of Complaint of the Czech and Moravian nobility against the Burn of Jan Hus 1415-2015.
Publikace zkoumá historické události související se vznikem významného dokumentu českých dějin ze dne 2. září 1415. Zabývá se širšími souvislostmi vzniku tohoto "českého protestu", v dalších částech se věnuje regionu dnešního Havlíčko-brodska kolem hradu Lipnice, který byl tehdy ve vlastnictví jednoho z nejvýznamnějších šlechticů království, Čeňka z Vartenberka. Zabývá se osudy sídel v regionu na pomezí Čech a Moravy, jejichž majitelé, vesměs příslušníci drobné šlechty, se stali signatáři listu, popisem pečetí, připojených k jedinému dochovanému exempláři dokumentu a přináší srovnání obrazové podoby originálu, dochovaného ve skotském Edinburghu s jeho faksimile ve Státním archivu ČR.
ISBN 978-80-260-7690-2
Okrouhlice : Občanské sdružení Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého, 2015, 1. vyd., váz., 105 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, mapy, bibliografie, German summary
$37.50

8.
Čvančara, Jaroslav:
Děti nepřátel Říše
/ Children of the Empire Enemies.
Kniha dokumentuje osudy dětí českých vlastenců zatčených v období heydrichiády. Jaký osud by jim nachystali nacisté nebýt konce války? Výjimečná publikace, v níž jsou shromážděny dokumenty týkající se internovaných dětí, korespondence nacistických funkcionářů ohledně osudu dětí, jejich fotografie, deníčky, kresby, věnování do památníku. Jedinečná ucelená sbírka, jež má nejen významný dokumentační charakter, ale je také dobovým svědectvím o bezcitnosti okupantů a naprosté ignoranci k životu i těch nejmenších a nejnevinnějších lidských bytostí.
ISBN 978-80-905329-3-9
Praha : Anlet, 2013, 2. dopl. vyd., brož., 107 s., čb a bar. foto, faksimile
$16.80

9.
Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697 : eine vollständige kritische Edition.
/ The Diary of Ferdinand of Schwarzenberg from Years 1686-1688 and 1696-1697 : the complete critical edition.
Ed. Rostislav Smíšek. Edice francouzsko-německého deníku Ferdinanda ze Schwarzenberku (1652-1703) nabízí unikátní písemné svědectví o každodenním životě u císařského dvora v poslední třetině 17. století, které pochází z pera jednoho z nejvyšších dvorských úředníků. V jednotlivých poznámkách se rovněž objevují pasáže, jež dokreslují zákulisní atmosféru vzájemných vztahů mezi dvořany. Současně přináší četné informace o pisatelově politickém vlivu a účasti na jednání tajné konference i o velkých dějinných událostech, mezi něž je možné zařadit postupné vytlačování tureckých vojsk z Balkánského poloostrova, boje s francouzským králem Ludvíkem XIV., mírová jednání v Haagu, události v různých částech evropského kontinentu i vztah mezi oběma větvemi habsburského rodu - rakouskou a španělskou. Francouzsky a německy.
ISBN 978-80-7394-483-4
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav Filozofické fakulty, 2015, Ed. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B, sv. 5, 1. vyd., váz., 664 s., 16 s. bar. obr. příl., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$24.50

10.
Dušek, Radim:
Rok 1989 v dokumentech Komunistické strany Československa, okresního výboru Ústí nad Orlicí
/ The Year 1989 in the Documents of the Communist Party of Czechoslovakia (KSČ) of the District Commitee of Ústí nad Orlicí.
Kniha popisuje politickou činnost KSČ na okrese Ústí nad Orlicí výlučně na základě dokumentů předsednictva a pléna okresního výboru KSČ. Zajímavým doplněním jsou dálnopisy Ústředního výboru KSČ, ukázky článků okresních novin Jiskry Orlicka, fotografie ze soudního procesu "Stárek-Vojtková", faksimile dopisů, letáků, prohlášení a výzev. Práce nabízí výlučně autentická fakta k poznávání a otevření cesty především k vlastnímu hodnocení posledního roku totalitního režimu. Kniha je věnována k poctě politickým vězňům a jejich rodinám.
ISBN 978-80-7405-368-9
Ústí nad Orlicí : Oftis ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové, 2015, 1. vyd., váz., 845 s., čb foto, faksimile, mapy, přílohy, bibliografie, English summary
$29.30

11.
Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan a kol.:
Ženy a děti ve dvorské společnosti
/ Women and Children in Courtly Society.
Kolektivní monografie se věnuje opomíjenému tématu domácí historiografie. Doposud byla věnována pozornost spíše jen ženám a rodina jako základ společnosti včetně postavení dětí zůstávala poněkud v ústraní. Cílem práce je proto představit pestrost tématu i jeho rozsah v maximální možné šíři, a tím nastínit možnosti dalšího výzkumu. Kniha je rozdělena do čtyř kapitol, které na jednotlivých příkladech ilustrují postavení žen a dětí v rámci rodiny a dvorské společnosti. Konkrétně v rovině názorů na výchovu, vzdělání, sňatkové aliance, manželský či vdovský stav, přičemž kniha místy záměrně překračuje dvorské prostředí a hledá paralely či kontinuitu v raném novověku.
ISBN 978-80-7286-236-8
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 52, 1. vyd., váz., 198 s., poznámky, bibliografie, rejstřík, seznam zkratek, English summary
$25.50

12.
Hazdra, Zdeněk:
Šlechta ve službách Masarykovy republiky : mezi demokracií a totalitními režimy
/ The Aristocracy in the Service of the Masaryk's Republic : between democracy and totalitarian regimes.
Mezi českou šlechtou nalezneme jen málo těch, kteří se ztotožnili s existencí československého státu od samého počátku. Právě k nim náležejí hlavní postavy tato práce: bratři František, Antonín a Zdeněk Bořek-Dohalský, František Schwarzenberg, Maximilian E. Lobkowicz a Jindřich Kolowrat-Krakowský. Ať už ve sféře světské nebo duchovní, na poli žurnalistiky, politiky, diplomacie či kněžské služby směřovala jejich činnost k podpoře Československé republiky a posilování jejího liberálně demokratického systému. Právě tato identifikace je přivedla jak do střetu s nacistickým režimem, tak posléze s komunistickou mocí.
ISBN 978-80-7422-337-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 12, 1. vyd., váz., 333 s., 16 s. bar. obr. příl., čb foto, faksimile, rodokmeny, bibliografie, rejstřík, English summary
$19.50

13.
Heřmánek, Pavel:
"Aby nemuseli nakonec žebrati" : příběhy z dějin karlínské Invalidovny
/ "Finally, to Avoid Their Begging" : tales from history of Invalidovna in Karlín.
Impozantní budova Invalidovny v Praze-Karlíně byla postavena v letech 1731-1737. Ač se jedná o pouhou devítinu monumentálních plánů proslulého architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, její nedostavěné torzo představuje nejstarší a největší historickou stavbu v Karlíně. Vůbec první ucelenější zpracování jejích dějin se zabývá především osudy lidí, kteří do tohoto areálu přicházeli, aby nemuseli žebrat či živořit, kde se ale i rodili, umírali, léčili, modlili, bydleli a pracovali. Kniha podrobně přibližuje téma Strozziho nadace, zabývá se vlastní stavbou budovy a specifickými podmínkami života v ní. Zejména se ale snaží proniknout ke konkrétním lidem, kteří v Invalidovně dlouhá léta žili. Z dějin 18. a 19. století se dochovaly spíše střípky, ve 20. století se již daří skládat ucelenější příběhy.
ISBN 978-80-7425-252-5
Praha : Epocha, 2015, Ed. Traumata války, sv. 3, 1. vyd., váz., 263 s., čb a bar. foto, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$18.80

14.
Hlavačka, Milan; Cibulka, Pavel a kol.:
Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939 : ideje - legislativa - instituce
/ Social Thinking and Social Practice in the Czech Lands 1781-1939 : ideas - legislation - institutions.
Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním institucionálním fungování chudinských a sociálních opatření v západní části habsburské monarchie a následně i v Československu v období od josefínských reforem do vypuknutí druhé světové války.
ISBN 978-80-7286-241-2
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 54, 1. vyd., váz., 635 s., tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$38.20

15.
Jakl, Tomáš:
Květnové vítězství : konec skupiny armád Střed
/ May Victory : the end of Army Group Center.
Počátkem května 1945 se na území Českých zemí nacházelo poslední velké německé bojeschopné uskupení - skupina armád Střed pod velením polního maršála Ferdinanda Schörnera. Okolnosti jejího konce dodnes představují příslovečné "bílé místo" českých dějin. V důsledku poválečné oficiální komunistické teze o včasném příchodu Rudé armády jen málokdo ví, jak zásadní byla úloha Českého květnového povstání, které mělo za následek ústup Schörnerovy skupiny k demarkační linii mezi americkou a Rudou armádou. Známý vojenský historik (*1972) nabízí na tyto dramatické události zcela nový pohled - z perspektivy poražené strany.
ISBN 978-80-204-3685-6
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 175 s., čb foto, mapy, faksimile, přílohy, bibliografie
$24.40

16.
Jindra, Martin:
Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945
/ Czech Orthodox Church Explores the 1938-1945 Period.
Monografie o České pravoslavné církvi se věnuje doposud málo probádanému období let 1938-1945. Pravoslavní "Gorazdova směru" patřili v české společnosti početně spíše k církevním popelkám, přesto se dokázali nesmazatelně zapsat do dějin protinacistického odboje. Míra perzekuce, která postihla věřící této církve po odhalení sedmi československých parašutistů v pravoslavném chrámu v Resslově ulici v Praze, byla nebývalá. Publikace se toto hojně studované téma snaží nahlížet komplexnějším pohledem, který odkrývá i dosud téměř neznámou kapitolu proněmecké kolaborace jednotlivců z řad duchovních České pravoslavné církve. Její součástí jsou biografické medailony duchovních podílejících se na správě církevních obcí i vybraných perzekvovaných laiků České pravoslavné církve. Závěrečná část knihy obsahuje soubor 35 dosud převážně nepublikovaných dokumentů.
ISBN 978-80-87912-26-3
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., váz., 375 s., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, seznam zkratek, slovník pojmů, English and German summaries
$16.10

17.
Josefovičová, Milena:
Německé vědecké instituce v Liberci 1923-1945 : od vlastivědy k nacistickému "bádání o zemi a lidu"
/ German Academic Institutions in Liberec in 1923-1945 : from heimat study to the Nazi "research of the land and the people".
Od konce 19. století plnil Liberec funkci centra kulturního, hospodářského i politického života Němců v ČSR. Od počátku 20. let 20. století do r. 1945 zde působila řada vlastivědných, historických, archeologických a knihovních institucí. Vývojem, činností a významem Sudetoněmeckého vlastivědného ústavu (Anstalt für sudetendeutsche Heimatforschung), Společnosti pro pravěké a rané dějiny (Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte), Sudetoněmeckého ústavu pro výzkum země a lidu (Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung) se zabývá studie obsažená v první části knihy. Druhou část tvoří soupis (inventář) písemností a dalších artefaktů, které z činnosti těchto institucí vzešly a nyní jsou zpřístupněny v archivním fondu Sudetoněmecký vlastivědný ústav Liberec, uloženém v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze.
ISBN 978-80-87782-38-5
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, řada D, sv. 5, 1. vyd., brož., 249 s., čb foto, faksimile, rejstříky, English summary
$21.00

18.
Junek, Václav:
…celé to hnízdo musí hořet! : literární dokument o odvrácené tváři Květnového povstání v Čechách 1945
/ …This Whole Nest Must Burn! : literary document on the dark face of the May 1945 uprising in Bohemia.
Kniha zkušeného autora literatury faktu (*1950) přináší ojedinělý pohled na soužití Čechů s Němci. Je o neveselém, tragickém, přitom ale naprosto neodvratném zakončení osmi století společného života obou národů v květnu r. 1945. Autor popisuje dějinný zápas z pozice těch, kteří jej prohráli. Líčí toto impozantní drama v poměrně širokém plánu prostřednictvím dílčích epizod, provázejících pražským, respektive českým květnovým povstáním. Autor se pokouší vidět tyto události s objektivním nadhledem a bez principiálních averzí, aby mohl motivy počínání Němců zejména v květnu pětačtyřicátého roku když už ne přijmout, tak alespoň pochopit.
ISBN 978-80-7376-392-3
Praha : Olympia, 2015, 1. vyd., váz., 293 s., 3 bar. obr. příl. (16 + 16 + 16 s. ), přílohy, bibliografie
$20.90

19.
Jůnová-Macková, Adéla; Navrátilová, Hana; Jůn, Libor; Havlůjová, Hana:
S diplomatem v Orientu : Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922-1924)
/ With a Diplomat in the Orient : Cyril and Pavla Dušek in Egypt (1922-1924).
Monografie přibližuje osudy manželů Duškových. C. Dušek (1881-1924) je neprávem pozapomenutou osobností české žurnalistiky, politiky a diplomacie; byl prvním československým vyslancem ve Švýcarsku a v Egyptě, kde v pouhých 43 letech podlehl tuberkulóze. Jeho egyptské období dokumentuje zachovaný soubor 42 dopisů jeho ženy Pavly příbuzným do vlasti. Jejich edice tvoří jádro nové monografie, doprovázejí ji však také cenné studie zasazující životní dráhu a působení obou manželů do společenského, kulturního a politického kontextu.
ISBN 978-80-88013-06-8
Dolní Břežany : Scriptorium, 2014, 1. vyd., váz., 355 s., bibliografie, bibliografické odkazy, poznámky, čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, English summary
$22.30

20.
Juřík, Pavel:
Liechtensteinové : historie a sídla knížecího rodu
/ Liechtenstein Family : history and residences of the prince family.
Autor sleduje především oblast jižní a střední Moravy, kde se rozkládala panství významného rodu, ale sleduje i jejich další paláce, zámky a majetkové držby. Text přináší informace o významných osobnostech rodu, jejich podílu na politických, hospodářských, vojenských a kulturních dějinách zemí Koruny české a střední Evropy a medailony představující významné umělce a politiky. Knihu bohatě ilustrují barevné fotografie interiérů a exteriérů popisovaných objektů, reprodukce portrétů, obrazů, map a archivních černobílých fotografií, získaných v tuzemských a zahraničních archivech a sbírkách.
ISBN 978-80-7277-534-7
Praha : Libri, 2015, 1. vyd., váz., 358 s., čb a bar. foto, portréty, faksimile, erby, biliografie
$55.30

21.
Kasper, Tomáš; Pánková, Markéta a kol.:
Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě : profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty
/ Teacher in Central and Southeastern Europe : professionalization of teacher education : historical and systematic aspects.
Publikace analyzuje počátky vzdělávání učitelů nižších škol v zemích habsburské monarchie na konci 18. století a v první polovině 19. století a v oblastech jihovýchodní Evropy v 19. století. Kolektivní monografie je členěna do šesti kapitol, které se věnují systematicky a historicko-analyticky problematice profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě. Mimo jiné tematizuje problematiku počátků učitelského vzdělávání v centru pedagogického filantropismu - v německých zemích - a zabývá se rovněž příklady vlivu myšlenek filantropismu ve vybraných zemích Evropy.
ISBN 978-80-200-2473-2 (A); 978-80-86935-26-3 (NPM)
Praha : Academia - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 319 s., 8 s. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$24.90

22.
Kejř, Jan:
Jan Hus známý i neznámý : (resumé knihy, která nebude napsána)
/ Jan Hus Well-Known and Unknown : (résumé of the book that won't be written).
Přestože autor pokládá tuto knihu za pouhý zlomek díla, jež by mělo o osobnosti Husova formátu vzniknout, lze ji považovat nikoli za fragment, ale za koncentrovaný, hodnotný extrakt zamýšlené, ale nerealizované obsáhlé monografie. Podává zde zhuštěně vysvětlení nepřesných či zavádějících tvrzení spojených s jeho osobou, která se objevují ve velmi bohaté odborné i popularizující husovské literatuře. Právě shrnutí a vyvrácení dosavadních omylů kolem Husa, jeho přátel i protivníků jsou hlavním cílem knihy.
ISBN 978-80-246-3031-1
Praha : Karolinum, 2015, 2. vyd., brož., 137 s., bibliografie
$15.40

23.
Kmoch, Pavel:
Provinění proti národní cti : "Malá retribuce" v českých zemích a Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy
/ Offenses against the National Honor : "Little retribution" in the Czech Lands and Criminal Discovery Commission in Benešov.
Kniha se zabývá způsoby trestání za tzv. každodenní kolaboraci, tedy za provinění proti národní cti podle dekretu prezidenta republiky č. 138/1945 Sb., tzv. "malému retribučnímu dekretu". Kromě detailně rozpracované legislativní stránky retribuce a popisu retribuční praxe je zde také prostor pro komparaci s průběhem retribucí v dalších zemích. Formou lokální sondy kniha navíc popisuje činnost a výstupy konkrétní Trestní nalézací komise v Benešově u Prahy. Tato sonda nabízí jak analýzu zahájených kauz a statistiku typů obvinění, odsouzených či osvobozených případů, druhů a výše trestů, tak komparace těchto údajů s údaji v jiných okresech.
ISBN 978-80-200-2475-6
Praha : Academia, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 659 s., bibliografie, bibliografické odkazy, přílohy, čb foto, faksimile, místní rejstřík
$34.70

24.
Kilián, Jan a kol.:
Teplice
/ The Teplice City.
Severočeské město Teplice patřilo svého času k velmi mondénním lázeňským střediskům v rámci celé rakouské monarchie a vítalo od počátků novověku hosty z nejvznešenějších evropských rodin. Na jeho tváři, kterou utvářeli přední umělci, zámečtí majitelé a klasicistní lázeňská výstavba, se neblaze podepsala už industrializace 19. století, fatálně však až právě poválečné události, symbolizované odsunem Němců, orientací na těžký průmysl, rapidním zhoršením ovzduší a demolicemi v historickém jádru. Kniha podává první ucelený přehled dějin města, pojednává o bohaté historii někdejší "malé Paříže" komplexně a moderně a vytváří ekvivalent sice zastaralému, přesto dodnes nepřekonanému dílu Dějinám Teplic od Hermanna Hallwicha z r. 1886.
ISBN 978-80-7422-339-6
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Dějiny českých, moravských a slezských měst, 1. vyd., váz., 538 s., 2 bar. obr. příl. (8 + 6 s.), čb ilustrace, plán města, bibliografie, rejstříky
$41.90

25.
Mádrová, Kamila:
Pedagogové ve službách trůnu : privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska
/ Educators in the Service of the Throne : private teachers of the Austrian-Hungarian imperial heirs.
Během dlouhé vlády Františka Josefa I. vyrůstali jeho možní následníci. Dva z nich, císařův syn a korunní princ Rudolf a synovec František Ferdinand, však kvůli své tragické smrti na trůn nikdy neusedli. Prasynovec Františka Josefa I., arcivévoda Karel František Josef, se vlády ujal ve vypjaté situaci během první světové války jako císař Karel I. Pro potenciálního nástupce bylo kromě vojenské výchovy důležité vzdělání v jazycích a předmětech, které měl vládce územně rozlehlého a národnostně rozrůzněného státu ovládat: v historii, právu, ekonomii atd. Kniha sleduje životní osudy učitelů, kteří docházeli na dvůr císařské a arcivévodské rodiny. Popisuje, jak vnímali své vznešené svěřence a jaké výhody, ale i těžkosti jim tato "dvorská služba" přinášela.
ISBN 978-80-7422-308-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 56, 1. vyd., brož., 237 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$16.70

26.
Mihule, Josef:
Vzlet zakázán : kapitola z historie československého letectví v šedesátých letech dvacátého století
/ Takeoff Forbidden : chapter on the history of Czechoslovak aviation in the sixties of the twentieth century.
Kniha vzpomínek. Autor byl v r. 1968 zvolen místopředsedou nově vznikajícího výboru Svazu letců. Po okupaci zatčen pro podezření z nezákonného opuštění republiky, vyšetřován v Ruzyňské věznici a v r. 1970 propuštěn z armády. Po r. 1989 opět místopředsedou znovuobnoveného Svazu letců. Takové jsou milníky života muže vyřazeného v 16. turnusu pilotní školy v roce 1955 jako stíhací pilot v hodnosti poručíka. Mjr. Josef Mihule, pilot 1. třídy a instruktor, sloužil na letišti Mladá u Výcvikového střediska letectva a přeškoloval na nadzvukové letouny naše i zahraniční piloty: z Kuby, Indonésie i Sýrie. Kniha obsahuje i neúplný seznam Pronásledovaných u letectva.
ISBN 978-80-87567-65-4
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto, faksimile
$16.10

27.
Michálka, Jaroslav:
Roky v pekle : vzpomínky politického vězně z 50. let
/ Years in Hell : memories of a political prisoner from the 50s.
Kniha odkrývá jeden neznámý příběh, připomínající nejtragičtější období našich poválečných dějin. Autor (1924-1992) byl vězněn v letech 1952-1963. Voják z východní fronty, poválečný pracovník kriminální služby, člen Československé sociální demokracie byl vtažen do severomoravského monstrprocesu s takzvanými nepřáteli socialismu. Už ve vyšetřovací vazbě mu vyrazili zuby, vyslýchali ho a bili. Vyhrožovali mu šibenicí. Nic mu neprokázali, přesto byl odsouzen na dvacet pět let. Po necelých třinácti letech byl propuštěn na "svobodu". Doslov Prokop Tomek.
ISBN 978-80-7511-131-9 (VG); 978-80-87912-27-0 (ÚSTR)
Praha : Volvox Globator - Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., váz., 190 s., 16 s. obr. příl., poznámky
$20.90

28.
Místa Paměti národa : průvodce po místech spojených s událostmi 2. světové války
/ Places of National Memory : a guide to places connected with the events of WW2.
Ed. Petr Nosálek. Průvodce po místech Paměti národa zahrnuje období od rozhořívajícího se válečného konfliktu až po první měsíce po konci druhé světové války a vznikl na základě projektu sdružení Post Bellum Místa Paměti národa. Tato unikátní kniha si nečiní ambice být učebnicí českých a československých dějin. Skrze ni k nám ale promluví historie ústy přeživších, ústy reálných lidí, kteří příběhy skutečně prožili. Ukáže nám, že místa, která každý den míjíme, nejsou tak obyčejná, jak vypadají, a lidé, které každý den potkáváme, jsou mnohdy opravdovými hrdiny.
ISBN 978-80-7462-827-6
Brno : Jota, 2015, 1. vyd., váz., 491 s., čb foto, faksimile, mapy, rejstřík příběhů
$34.90

29.
Musílek, Martin a kol.:
Husovské unikáty ze sbírek Národního muzea (1415-2015) : mistr Jan Hus a jeho dědictví
/ Jan Hus in the National Museum Collections (1415-2015) : Master Jan Hus and his legacy.
Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy, konané ve dnech 4. června - 12. července 2015 v Nové budově Národního muzea v Praze. Kniha představuje nejenom Husovu osobnost, ale také připomíná Husův odkaz, který lze shledávat především v rovině náboženské a mravní. Husův rok 2015 je spojován také s připomenutím husitství, respektive doby husitské. Proto není opomenuta ani tato bezesporu významná epocha českých dějin, na niž měla Husova smrt na kostnické hranici stěžejní dopad. Na příkladu míst spojených s Husovou činností je okrajově reflektována také každodennost českých zemí a jejich obyvatel ve středověku.
ISBN 978-80-7036-446-8
Praha : Národní muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 151 s., bar., foto, ilustrace, faksimile, bibliografie, English summary
$27.30

30.
Mysliveček, Milan:
Erbovní mapa hradů, zámků a tvrzí v Čechách, sv. 3
/ Heraldic Map of Castles and Fortresses in Bohemia, Vol. 3.
Svazek pokrývá území severovýchodně od Kolína a Poděbrad na rozhraní středních a východních Čech. Na východě jsou šlechtická sídla graficky zmapována až k Pardubicím a Hradci Králové, na severu okolí Jičína, Sobotky a Nové Paky. Mapa graficky zobrazuje dosud stojící zámky, hrady a tvrze této oblasti. Sídla, která se nedochovala, jsou většinou zaznamenána pouze příslušnou značkou. Jednotliví stavebníci z řad šlechty či církevních a světských organizací jsou zde představeni pomocí svých erbů.
ISBN 978-80-86183-70-1
Praha : Chvojkovo nakladatelství, 2015, 1. vyd., váz., 63 s., ilustrace, mapy, erby, rejstříky
$22.40

31.
Nosková, Helena:
Pražské ozvěny : minulost a současnost Slováků v českých zemích
/ Prague Echoes : the history and present of Slovaks in the Czech Lands.
Monografie charakterizuje Slováky v českých zemích v různých historických obdobích a uvádí důvody jejich příchodu od konce 19. století do současnosti. Čerpá z neznámých archivních pramenů, orální historie, dotazníkového šetření, odborné literatury. Porovnává národnostní identitu a integraci Slováků v čase a prostoru, odstraňuje opakované polopravdy. Vznik slovenské menšiny jen v Praze v r. 1969 a po r. 1989 hodnotí jako atypický jev a zasazuje jej do historických i politických souvislostí.
ISBN 978-80-7285-178-2
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., brož., 199 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$10.50

32.
Novotný, Gustav:
Tři lesní inženýři : Josef Opletal, Karel Šiman a Gustav Artner
/ Tree Forest Engineers : Josef Opletal, Karel Šiman and Gustav Artner.
Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před r. 1918. Práce ukazuje jejich osobnost a dílo v dobových souvislostech. Sleduje nejen rodinné zázemí a životní dráhu od studia až po výrazné působení na vedoucích místech v lesnické profesi, a to především v českých zemích. Autor (*1959) je vědeckým pracovníkem Historického ústavu AV ČR, věnuje se hospodářským dějinám od poloviny 18. stol. do r. 1945, a to zejména historii zemědělství a lesnictví.
ISBN 978-80-7286-246-7
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 57, 1. vyd., váz., 551 s., 40 s. obr. příl., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English and French summaries
$38.20

33.
Novotný, František:
Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány : vzpomínky československého legionáře
/ From Koryčany to the End of the World, and Back across Three Oceans : memories of the Czechoslovak legionnaire.
Autor (1886-1961) se rozhodl předat svým dětem zprávu o době, v níž žil. Jeho putování vrcholí účastí na dramatických událostech první světové války na východě Ruska. Vyprávění je psáno v kontextu "všednodennosti" prostým jazykem o obyčejných, ale opravdových lidech a jejich osudech, usnadňuje tak pochopit je a vcítit se do nich.
ISBN 978-80-87274-25-5
Olomouc : Burian a Tichák, 2015, Ed. Knihovna Listů. Záznamy, sv. 12, 1. vyd., brož., 215 s., čb foto, jmenný rejstřík
$16.00

34.
Pánek, Jaroslav a kol.: Ad fontes : Český historický ústav v Římě (1994-2014) v kontextu českého bádání v Itálii a Vatikánu v 19. -21. století = Ad fontes : l'Istituto Storico Ceco di Roma (1994-2014) nel contesto della ricerca ceca in Italia e in Vaticano nei secoli XIX-XXI = Ad fontes : the Czech Historical Institute in Rome (1994-2014) in the context of Czech research in Italy and the Vatican.
Kolektivní monografie, na níž se podílelo 13 odborníků dlouhodobě zpracovávajících prameny italských a vatikánských archivů a knihoven. Kniha podává přehled o vývoji českého bádání, zahájeného r. 1837 Františkem Palackým, pokračujícího Českou historickou expedicí na přelomu 19. a 20. století a Československým historickým ústavem v Římě v meziválečném období a rozvíjeného v současnosti Českým historickým ústavem v Římě, znovu založeným r. 1994.
ISBN 978-80-7286-251-1
Praha - Roma : Historický ústav AV ČR - Český historický ústav v Římě, 2014, Ed. Acta Romana Bohemica, sv. 1, 1. vyd., váz., 215 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English and Italian summaries
$14.00

35.
Pařez, Jan; Kuchařová, Hedvika:
The Irish Franciscans in Prague 1629-1786 : history of the Francican College of the Immaculate Conception of the Virgin Mary in Prague.
From the Czech original Hyberni v Praze : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) (2001). At the end of the sixteenth century, Queen Elizabeth I forced the Irish Franciscans into exile. Of the four continental provinces to which the Irish Franciscans fled, the Prague Franciscan College of the Immaculate Conception of the Virgin Mary was the largest in its time. This monograph documents this intense point of contact between two small European lands, Ireland and Bohemia. The Irish exiles changed the course of Bohemian history in significant ways, both positive - the Irish students and teachers of medicine who contributed to Bohemia's culture and sciences - and negative - the Irish officers who participated in the murder of Albrecht of Valdštejn and their successors who served in the Imperial forces. Dealing with a hitherto largely neglected theme, Parez and Kucharová attempt to place the Franciscan College within Bohemian history and to document the activities of its members. This wealth of historical material from the Czech archives, presented in English for the first time, will be of great aid for international researchers, particularly those interested in Bohemia or the Irish diaspora.
ISBN 978-80-246-2676-5
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 209 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstřík
$27.30

36.
Petráň, Josef; Petráňová, Lydia:
Filozofové dělají revoluci : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy během komunistického experimentu (1948-1968-1989)
/ Philosophers Make a Revolution : The Faculty of Philosophy and Arts, Charles University in Prague, during the Communist Experiment 1948-1989.
Monografie, sepsaná k příležitosti 25. výročí "sametové revoluce", sleduje fáze "komunistického experimentu" na FF UK v širším historickém kontextu. Na osudech generací studentů i pedagogů ukazuje turbulenci poměrů, v nichž se od r. 1948 střídala období závislosti na komunistické ideologii s obdobími, v nichž se mnozí dopracovali k sebereflexi a samostatnému myšlení, jež vyžadovalo občanskou odvahu. Dokládá, že na fakultě byli mezi studenty i pedagogy jak lidé, kteří by tu ve svobodných poměrech neměli co pohledávat, tak erudovaní odborníci, vystavení ideologickému tlaku a kádrovému prověřování, v horším případě pak dohledu tajné státní policie. Šířeji se věnuje především událostem r. 1989, podmínkám i průběhu politického převratu, a snaží se postihnout dědictví minulosti v dalším vývoji fakulty.
ISBN 978-80-246-2994-0
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 1 132 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, přílohy, jmenný rejstřík, English summary
$45.50

37.
Polák, František:
Sedm let v gulagu : vzpomínky pražského advokáta na sovětské pracovní tábory
/ Seven Years in the Gulag : memories of a Prague lawyer on Soviet labor camps.
Eds. Adam Hradilek, Zdeněk Vališ. Autor (1889-1970) byl legionářem v Rusku, ve 20. letech advokátem dělníků a komunistických aktivistů, který v r. 1930 vystoupil z KSČ na protest proti ovládnutí strany radikálním křídlem. Jako uprchlík před nacismem se stal členem čs. zahraniční armády na východě, následně byl však zrazen jejími vedoucími činiteli a vydán NKVD. V letech 1939-1947 byl vězněn v gulagu. Po návratu do Československa v březnu 1948 uprchl na Západ s cílem informovat svět a rodnou zemi o sovětské realitě, které sám dlouhá léta odmítal uvěřit. Přestože sepsal vzpomínky na gulag již koncem 50. let v exilu, nedostalo se jim v jeho domovině v následujících padesáti letech zasloužené pozornosti.
ISBN 978-80-87912-25-6
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., váz., 429 s., čb foto, faksimile, poznámky, jmenný rejstřík
$16.10

38.
Richter, Karel:
Historické drama Volyňských Čechů
/ Historical Drama of the Czechs from Volyn.
Populární přehled dějin volyňských Čechů z let 1868-1948. Autor ve svém vyprávění spojil fundovaný pohled zkušeného historika a zároveň člověka, který mnoho volyňských Čechů osobně dobře poznal a mohl tak využít jejich svědectví.
ISBN 978-80-7425-244-0
Praha : Epocha ve spolupráci s památníkem Lidice, 2015, 1. vyd., váz., 431 s., čb foto, bibliografie, mapa
$26.50

39.
Soukup, Pavel:
Jan Hus : život a smrt kazatele
/ Jan Hus : life and death of a preacher.
Kniha byla původně vydána v r. 2013 v Německu, oproti německému vydání je rozšířena o 2. kapitolu, stručně shrnující dějiny psaní o Husovi a je mírně rozšířená o pasáže vypuštěné z důvodu rozsahu. Zabývá se genezí rozsudku a hledá jeho příčiny v osobitých rysech Husovy životní dráhy a veřejného působení. Líčí jeho úspěch a pád, jakými cestami se mu podařilo získat si proslulost a vytvořit okruh stoupenců a proč to přilákalo pozornost strážců dogmatu. Hus je tu chápán jako příklad veřejně angažovaného učence, který se kvůli své popularitě dostane do vážných potíží. Zachytit život a smrt kazatele znamená zároveň dozvědět se něco o pozdně středověké společnosti, jejím chápání světa, jejím vnitřním napětí a předsudcích.
ISBN 978-80-7422-374-7
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Česká historie, sv. 31, 1. vyd., váz., 225 s., ilustrace, faksimile, poznámky, bibliografie, rejstřík, German summary
$17.40

40.
Soukupová, Helena:
Svatá Anežka Česká : život a legenda
/ Saint Agnes the Czech : life and legend.
Nový životopis světice a patronky českého národa (1211-1282) přináší souhrnný pohled na její život, dílo a spiritualitu, stejně jako na její "druhý život" v legendách a historické paměti od středověku až po moderní dobu. Autorka věnuje pozornost charitativní činnosti, stejně jako angažovanosti v řádu sv. Františka a založení prvního zaalpského kláštera klarisek a aktivního podílu na formování ženské části františkánského řádu. Oceňuje Anežčin hluboký duchovní život a důslednost, ale všímá si i jejího smyslu pro reprezentaci státu a přemyslovského rodu. Autorka v knize spojuje svoji erudici uměnovědnou s důkladným rozborem dobových pramenů, a to jak z doby Anežčina života, tak z doby pozdější.
ISBN 978-80-7429-471-6
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 477 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, poznámky, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$34.90

41.
Stehlík, Michal:
Slovensko : země probuzená, 1918-1938
/ Slovakia : the awaken country, 1918-1938.
Svazek seznamuje se situací, za jaké tehdejší "Horní Uhry" vstoupily r. 1918 do Československa, a věnuje pozornost i roli amerických Slováků a jejich představám. Významnou úlohu pro postavení Slovenska měla bezesporu Slovenská ľudová strana a osobnost Andreje Hlinky. První republika přinesla slovenské společnosti rozvoj v oblasti hospodářství, sociální infrastruktury, vzdělání, kultury a umění. Od 30. let nastoupila nová slovenská generace hlásící se o slovo při správě státu. To vše zasazuje publikace s bohatým obrazovým doprovodem, ilustrujícím slovenskou realitu let 1918-1938, do kontextu dramatické mezinárodní situace.
ISBN 978-80-200-2405-3
Praha : Academia, 2015, Ed. První republika, sv. 1, 1. vyd., brož., 193 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstřík
$17.50

42.
Svoboda, Rudolf:
Počátky českobudějovické diecéze
/ The Beginnings of České Budějovice Diocese.
Kniha je věnována prvním šedesáti letům existence českobudějovické diecéze, tj. rokům 1785-1845, která pokrývají episkopáty prvního a druhého českobudějovického biskupa - Jana Prokopa Schaaffgotsche a Arnošta Konstantina Růžičky. Nejprve kniha popisuje období před založením biskupství, konkrétně církevně-politické dění za vlády císařovny Marie Terezie (1740-1780) a státní církevní politiku za samostatného panování jejího syna Josefa II. (1780-1790). Následující část knihy je věnována diecézi za působení jejího prvního biskupa v letech 1785-1813. Jedním ze Schaaffgotschových nejbližších spolupracovníků byl A. K. Růžička, který v diecézi působil od r. 1794 jako kanovník. R. 1797 jej Schaaffgotsche jmenoval svým generálním vikářem, a tím se z něho stal jeho nejbližší spolupracovník při řízení diecéze. Po Schaaffgotschově smrti byl Růžička pověřen vedením diecéze a roku 1815 byl jmenován českobudějovickým biskupem. Poslední část knihy se věnuje diecézi za Růžičkova episkopátu, tj. v letech 1815-1845.
ISBN 978-80-7429-596-6
Praha : Vyšehrad, 2014, 1. vyd., brož., 261 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$17.40

43.
Šmahel, František:
Hranice pravdy. Husovy listy z Kostnice : podle edice Bohumila Ryby
/ Bonfire of Truth. Jan Hus's Letters from Constance : by edition of Bohumil Ryba.
Kniha na pomezí historie a fikce. Autor, přední český medievista, v ní pojednává o dramatickém Husově procesu v Kostnici v letech 1414-1415. Její sepsání bylo podmíněno dobovou společenskou situací (1. vyd. v r. 1969). Svoji primárně historickou studii, založenou na dobových pramenech, jež z Husova zápasu činí příběh plný zvratů, osobního nepřátelství i boje za pravdu, zároveň pojímal jako memento pro současníky, jako poučení z minulosti pro přítomnost a budoucnost. Součástí knihy jsou Husovy listy z Kostnice v úpravě Bohumila Ryby (1900-1980), které naposled vyšly v r. 1949.
ISBN 978-80-257-1403-4
Praha : Argo, 2015, v této podobě 1. vyd., brož., 269 s., 16 s. obr. příl., poznámky
$20.90

44.
Valter, Karel:
Ostnaté vzpomínky : vzpomínky a kresby z doby věznění v Táboře, Malé pevnosti Terezín a Buchenwaldu 1943-1945
/ Barbed Memories : memories and drawings from the period of imprisonment in Tábor, Terezín Small Fortress, and Buchenwald 1943-1945.
Ed. Máša Valterová. Vzpomínky na nacistické věznění v Táboře, v Malé pevnosti Terezín a v Buchenwaldu. Autor (1909-2006) byl významný moderní český malíř, kreslíř a grafik ., jeho vyprávění doprovázejí brilantní kresby, básně a úvahy, které v koncentračním táboře Buchenwald vytvořil, ukrýval a po osvobození přivezl domů. Slovem i obrazem sděluje nejen svůj osobní příběh, ale zachycuje i autentický obraz atmosféry a systému koncentračního tábora. Přináší tak unikátní svědectví o každodenní realitě, odvaze i kamarádství mezi vězni a nutnosti odporu proti nacismu jako odkaz platný i v dnešní době. V r. 1978 věnoval část kreseb z Buchenwaldu do sbírek Památníku Terezín.
ISBN 978-80-905541-0-8
Tábor : Rodina Karla Valtera, 2015, 1. vyd., váz., 199 s., čb a bar. ilustrace, portréty, 1 plán, faksimile, životopisná data
$25.80

45.
Vašek, František; Černý, Vladimír; Břečka, Jan:
Místa zkropená krví : Kounicovy studentské koleje v Brně v letech nacistické okupace 1940-1945
/ Places Sprinkled with Blood : Kounic student dormitory in Brno during the Nazi occupation 1940-1945.
Kniha pojednává o historii Kounicových kolejí v Brně, které byly slavnostně otevřeny 24. května 1925 a poté sloužily jako ubytovací prostory vysokoškolských studentů. Při zásahu proti českým vysokým školám 17. listopadu 1939 přepadly koleje úderné oddíly gestapa a zbraní SS a z komplexu budov se od ledna 1940 stala obávaná věznice, kterou do dubna 1945 prošlo více než 30 000 vězňů. V Kounicových kolejích probíhaly také popravy v období prvního i druhého stanného práva v letech 1941-1942 a pak v posledních měsících okupace. Celkem nejméně 740 osob zde zahynulo násilnou smrtí (popravy, sebevraždy, ubití při výslechu, zastřelení strážnými v oknech cel atd.). Jedním z vězňů byl i František Vašek, jehož práci o historii kolejí do této knižní podoby upravili a doplnili dva profesionální historikové. Kniha obsahuje přes 150 dokumentárních fotografií a seznamy vězňů popravených nacisty.
ISBN 978-80-86736-41-9; 978-80-7028-445-2
Brno : Archiv města Brna - Moravské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., váz., 616 s.
$45.50

46.
Velká válka a areálové souvislosti : kultura, literatura, a kulturní historie slovanských národů
/ Great War and Area Contexts in Culture, Literature, and Cultural History of Slavonic Nations.
Ed. Václav Štěpánek. V roce stého výročí vypuknutí Velké války sestavili odborníci z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedry slavistiky Filologické fakulty Bělehradské univerzity v Srbsku kolektivní monografii, která přináší nový pohled na ozvěny této události v kultuře, literatuře a kulturní historii nejen Čechů a Srbů, ale i šířeji slovanských národů. Částečně slovenský, ruský a srbský text.
ISBN 978-80-210-7703-4
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Ed. Brněnské texty z filologicko-areálových studií, sv. 5, Brno - Bělehrad, sv. 1, 1. vyd., brož., 265 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summaries
$18.70

47.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, sv. IV/1 : (1944)
/ The Notes from Meetings of the Czechoslovak Government in London, Vol. IV / 1 : (1944).
Eds. Jan Němeček a kol. Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1944. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády. Všechny publikované dokumenty byly podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány.
ISBN 978-80-7286-242-9
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., váz., 836 s., poznámky, přílohy, rejstříky, English summary
$36.40


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

48.
Burzová, Petra:
Politika poloveřejnosti : narativní analýza sporů o demolici domu hrůzy u Radbuzy
/ Half-Public Policy : narrative analysis of disputes as for the demolish of the house of horrors near Radbuza river.
Publikace je věnována příběhu Kulturního domu Inwest v Plzni, na jehož pozadí se autorka snaží vymezit pojem poloveřejnost. Věnuje se fenoménu přivlastnění veřejného prostoru a zamýšlí se nad tím, jak se s ním u nás po r. 1989 nakládalo. Naznačuje, jak postoje k veřejnému ovlivnil neoliberální diskurz. Zmiňuje rovněž argumentaci poukazující na komunistickou minulost stavby, která má být jedním z důvodů pro její demolici. Autorčiny vývody a pozorování spočívají jednak na propracovaném teoretickém základě, jednak na analýze autentických vyjádření řadových občanů Plzně, magistrátních úředníků, aktivistů a architektů.
ISBN 978-80-7239-320-6
Brno : Doplněk, 2014, Ed. Společensko-ekologická edice, sv. 18, 1. vyd., brož., 115 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$9.70

49.
Cílek, Václav:
Kameny a hvězdy : síly předků, oči kamenů, světla odjinud
/ Stones and Stars : forces of ancestors, stone eyes, lights from elsewhere.
Autor (*1955) je geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Ve své práci se zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny, v jeho knihách však najdeme přesahy směrem k religionistice, folosofii, teologii nebo výtvarnému umění. Je držitelem několika významných cen, např. v r. 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Václava a Dagmar Havlových. Jedním z témat knihy je poznávání a pochopení kamenných uskupení, zejména v oblasti Kounova v západních Čechách. Její součástí je část textu De Fundamentis Astrologiae Certioribus, aneb K pevnějším základům astrologie Johannese Keplera, kterou přeložili Jiří Nitsche a Marie Čamachová.
ISBN 978-80-7363-603-6
Praha: Dokořán, 2014, 1. vyd., váz., 285 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, slovníček, bibliografie
$20.90

50.
Doležalová, Antonie a kol.:
Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti
/ Central Europe : moving from past to the future.
Kniha se zabývá fenoménem střední Evropy v interdisciplinární perspektivě. Sleduje tři tematické roviny, které zahrnují střední Evropu jako historický koncept, jako součást Evropy a jako myšlenkový svět. Jednotlivé kapitoly se zaměřují na vymezení pojmu střední Evropa a jeho proměny, stejně jako na události formující středoevropský prostor či myšlenkové stereotypy ve středoevropském prostoru a tradici společenských věd a hnutí.
ISBN 978-80-87782-37-8
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., brož., 377 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$20.30

51.
Drápala, Daniel:
Venkovský obchod Moravy a Slezska : socio-ekonomické sondy
/ Trade in Rural Environment in Moravia and Silesia : socio-economic probes.
Publikace přináší ucelený pohled na základní formy maloobchodní směny uskutečňované od 18. do první pol. 20. století ve venkovském prostředí Moravy a Slezska. Jednalo se o složitý systém, v jehož rámci hrály vedle ekonomických funkcí stejně důležitou roli faktory sociální a kulturní. Práce proto propojuje metody hospodářských a sociálních dějin s přístupy ekonomické etnologie. Autor se cíleně zaměřuje také na aktéry směnných operací, jejich profesní strategie i normy chování. Práce je založena na studiu archivních dokumentů, dobových zpráv cestovatelů a publicistů, ale i vzpomínek pamětníků.
ISBN 978-80-7325-356-1
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2014, Etnologická řada, sv. 8, 1. vyd., váz., 418 s., čb ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$27.90

52.
Jan z Holešova:
O sedmi štědrovečerních zvycích : Largum sero Jana z Holešova.
/ The seven habits of Christmas Eve : Largum sero of Jan z Holešova.
Kritickou edici připravil, přeložil a komentářem opatřil Kamil Harvánek. Publikace přináší krátkou úvodní studii o traktátu Largum sero z přelomu 14. a 15. století, jeho kritickou edici a překlad z latinského do českého jazyka. Benediktinský mnich Jan z Holešova v traktátu zaznamenal podobu sedmi nejrozšířenějších zvyků, které se udržovaly v předvečer Narození Páně. Text traktátu Largum sero se dochoval ve čtyřech rukopisech z počátku 15. století a v novodobém přepise z poloviny 18. století, jehož podkladem byl dnes již ztracený rukopis z roku 1426. Částečně latinský text.
ISBN 978-80-7464-705-5
Ostrava : Ostravská univerzita, 2014, Ed. Interpretationes Centra pro studium středověké společnosti a kultury - Vivarium, 1. vyd., brož., 174 s., ilustrace, 1 portrét, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$17.50

53.
Kuklík, Jan:
Czech law in historical contexts.
This book deals with the development of Czech law from its initial origins as a form of Slavic law to its current position, reflecting the influence of the legal systems of neighbouring countries and that of Roman law. The reader can see how a legal system originally based on custom developed into written and codified law. Czech law was fully dependent upon developments within the Luxemburg, Jagiellonian and, primarily, Habsburg monarchies, although some features remained autonomous. The 20th century is particularly important in the development of the Czech state and law of today, namely due to the establishment of an independent Czechoslovakia in 1918 and its split in 1992 giving rise to the independent identities of the Czech Republic and the Slovak Republic. It was a century encompassing periods of democratic as well as totalitarian regimes; political, ideological, economic and social changes stemming from such transformations were projected into, and reflected in, the system of Czechoslovak and Czech law. It can therefore serve as a "case study" for researchers interested in the transition of democratic legal systems into totalitarian regimes, and vice versa.
ISBN 978-80-246-2860-8
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 239 s., bibliografie, bibliografické odkazy
$27.30

54.
Lojdová, Kateřina:
Zvol si mou cestu! : edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru
/ Choose My Way! : Educational activities of the freegans subculture in the public space.
Publikace nehodnotí subkulturu freeganů, ale pokouší se interpretovat, co přinášejí do veřejného prostoru. Zajímavé na této subkultuře je to, že aspiruje na rozšíření životního stylu dobrovolné skromnosti také na většinovou společnost. Práce vychází z etnografického výzkumu, který umožnil nahlédnout do jejich mikrosvěta a na jejich pohled na makrosvět.
ISBN 978-80-210-7478-1
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 425, 1. vyd., brož., 132 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$15.40

55.
Matoušek, Michal:
Ode dna
/ From the Bottom.
Tématem knihy je bezdomovectví. Zdá se být ojediněle upřímnou zpovědí člověka, kterého život postavil tváří v tvář sociálnímu vyloučení v jeho skutečných podobách a který s ním zápasí, jak umí. Knížka otevírá otázky, odpovědi ponechává čtenáři. Pohybuje se na pomezí literatury a publicistiky; vypráví, částečně i shrnuje autorovy zkušenosti s lidmi bez přístřeší. Autor (*1953), studoval šest semestrů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval jako pošťák, noční vrátný, dělník, vazač těžkých břemen, operátor sálových počítačů, IT manažer, úředník a pracovník v sociálních službách. Nyní je v důchodu. V letech 2006-2012 publikoval na blogu časopisu Respekt a Modré knihovně.
ISBN 978-80-87563-29-8
Praha : Petr Štengl, 2015, 1. vyd., brož., 72 s.
$11.20

56.
Pavlásek, Michal:
S motykou a Pánem Bohem : po stopách českých evangelíků ve Vojvodině
/ With a Hoe and the Lord God : in the footsteps of Czech protestants in Voivodina.
Kniha ukazuje svět skupiny reformovaných evangelíků původem z hanáckého Slovácka. Ti se v polovině 19. století rozhodli opustit svou domovinu a usadili se pod nejvyšší horou Vojvodiny - Kudričkim vrchem. Vesnice, dosud obydlená Srby, Rumuny, Maďary, Němci a Čechy římskokatolického vyznání, se jim stala novým domovem, s nímž spojili své další naděje a vyhlídky. Autor zpracoval zaznamenané rozhovory, které vedl s jednou z nejstarších (a zároveň posledních) osob patřících mezi generační potomky moravských kolonistů Banátu do uceleného vzpomínkového příběhu, který zachycuje existenci krajanského společenství z Velikého Srediště. Kniha je tak z ústřední části příběhem komunity vylíčeným ústy jedné z aktérek lokálního světa Središťanů - Josefy Klepáčkové (1925-2013).
ISBN 978-80-87112-91-5
Brno : Etnologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., brož., 199 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English and Serbo-Croatian summaries
$20.30

57.
Pospíšil, Ctirad Václav:
Husovská dilemata
/ Jan Hus's Dilemmas.
Autor (*1958) je římskokatolický systematický teolog, vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Katolické teologické fakultě a Husitské teologické fakultě UK v Praze. V publikaci, v níž se prolínají historické pasáže, osobní svědectví a inspirativní teologické výklady vyjadřuje Pospíšil pro Husův zápas velké pochopení. Zároveň ovšem jeho osobu vnímá jako bytostně dilematickou. Jako refrén se v knize ve vztahu k Husovým postojům opakuje "nemusíme schvalovat, ale můžeme pochopit".
ISBN 978-80-7195-816-1
Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015, Ed. Studium, sv. 9, 1. vyd., váz., 319 s., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$27.30

58.
Rodičovské dráhy : dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě
/ Parental Tracks : twenty years of a Czech fertility in Sociological Perspective.
Eds. Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea. Kolektiv autorů zpracoval komplexní sociologickou zprávu o přístupu dnešních Češek a Čechů k rodičovství. Jak se u nás v posledních dekádách změnila úroveň plodnosti? Je skutečně tak nízká, že povede k závažným důsledkům? Jak se mění její načasování a kontext? Jak se vyvíjejí odlišnosti v chování jednotlivých vzdělanostních skupin a existují v této sféře chování regionální rozdíly? Při hledání odpovědí na tyto otázky čerpali autoři převážně z ojedinělého datového zdroje, jímž je databáze narozených mezi lety 1993-2012. Longitudinální data v daném rozsahu (vyčerpávající soubor) nebyla dosud analyzována, a jejich interpretace tak skýtá nové perspektivy.
ISBN 978-80-210-6551-2
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 187 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$24.50

59.
Szobi, Pavel a kol.:
Ekonomické, politické a sociální okolnosti založení VŠE v Praze
/ Economic, Political and Social Circumstances of the Establishment of the University of Economics in Prague.
Kolektivní monografie je výsledkem spolupráce pedagogů studentů magisterského a doktorského studia Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty a všech dalších fakult Vysoké školy ekonomické v Praze se záměrem představit historický vývoj vysokého ekonomického školství na příkladu založení Vysoké školy ekonomické v Praze a jejího fungování. Jednotlivé kapitoly pouze okrajově využívají tzv. nové hospodářské dějiny, naopak se opírají zejména o metodu narativního popisu, induktivní, deduktivní, historicko-kritickou, historicko-pojmovou a komparativní metodu.
ISBN 978-80-86277-79-0
Praha : Set Out, 2015, 1. vyd., brož., 156 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English and German summaries
$13.20

60.
Telerovský, Roman:
Skutečnost imaginace : mezi psychoanalýzou a surrealismem
/ The fact of imagination : between psychoanalysis and Surrealism.
Kniha představuje výběr statí z let 1998-2013, které byly publikovány časopisecky nebo předneseny jako odborné přednášky.
Autor (*1972) je klinický psycholog a psychoterapeut. Své práce publikoval v odborných periodicích a v revui Analogon, vyšly mu rovněž dvě sbírky básnických textů Dokud je vlk v sanici (1998) a Podvraty : příspěvek ke zkoumání zárazů a neprůchodností imaginace a (bá)snění (2013). Je členem Skupiny česko-slovenských surrealistů od roku 1991.
ISBN 978-80-905968-2-5
Praha : Sdružení Analogonu, 2015, 1. vyd., brož., 156 s., bibliografie
$15.30

61.
Trčková, Dita:
Representations of Natural Catastropes in Newspaper Discourse.
Monografie je výzkumnou studií zabývající se znázorněním přírodních katastrof v novinách vydaných v západních anglicky mluvících zemích. Výzkum se snaží zodpovědět, komu je v novinovém diskurzu dávána vina za škody a zkázu, zjišťuje, jak se diskurz vypořádává s rozporem mezi přírodními katastrofami a osvícenskou ideologií nadřazenosti člověka nad přírodou, a zkoumá, jaké jsou nejběžnější diskurzivní strategie, které vedou k dramatizaci událostí. Zvolenou metodologií je kritická analýza diskurzu, která se zaměřuje na zkoumání hlavních témat článků, na lexikální a syntaktický rozbor a na analýzu narativní struktury příběhů obětí. Anglicky.
ISBN 978-80-210-7414-9
Brno : Masarykova univerzita, 2014, Ed. Opera Universitatis Brunensis Facultatis Philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta, č. 426, 1. vyd., brož., 106 s., bibliografie
$13.30


JUDAIKA / JUDAICA

62.
Balvín, Jaroslav:
Deník z kibucu : české stopy na břehu Galilejského jezera
/ Kibbutz Diary : Czech footprints of the Sea of Galilee shore.
Kibucy byly od počátku 20. století jednou z forem osidlování mandátní Palestiny, které mělo podpořit návrat Židů z diaspory do "Země zaslíbené". Autor se na začátku roku 2015 vydal do jednoho z historicky nejvýznamnějších kibuců v Horní Galileji. Ejn Gev u malebného Galilejského jezera se mu stal výchozím bodem pro cesty za Židy, kteří odešli nebo uprchli z Československa, aby začali od začátku, někdy našel jejich potomky. Pátral po tom, jaký život vedli v nové zemi. Potkával zemité kibucníky i ukřičenou komunitu mladých dobrovolníků z celého světa.
ISBN 978-80-87683-47-7
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 193 s., čb foto, slovník pojmů, mapy
$16.70

63.
Baránek, Daniel:
Židé na Frýdecku a Místecku : židovské společenství a jeho tvůrci
/ Jews in Frýdek-Místek Region : the Jewish community and its creators.
Kniha sleduje proces vzniku, rozvoje, úpadku a zániku židovské komunity na Frýdecku a Místecku, jež reprezentuje jedno z židovských společenství na Moravě a ve Slezsku vyvíjejících se v důsledku emancipace Židů. Na rozdíl od většiny dosavadní literatury týkající se moravských a slezských "emancipačních" židovských komunit si tato práce nevšímá pouze vnějších jevů, ale věnuje pozornost také samotnému společenství, jeho vnitřnímu vývoji a limitům, různým koncepcím rozvoje společných institucí a náboženské, a později také národnostní identitě členů frýdecko-místecké židovské komunity. Práce sleduje meze integrace Židů do okolní společnosti, jakož i teritoriální specifika vyplývající ze skutečnosti, že se dané společenství utvářelo na moravsko-slezské hranici.
ISBN 978-80-7308-561-2
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 15, 1. vyd., brož., 202 s., bibliografie, bibliografické odkazy, tabulky, mapy, rejstříky, slovník pojmů, English summary
$15.40

64.
Boušek, Daniel:
Polemika judaismu s islámem ve středověku : Šelomo ibn Adret a Šimon ben Cemah Duran
/ Polemic of Judaism with Islam in the Middle Ages : Solomon ibn Adret and Simon ben Cemah Duran.
Kniha se soustřeďuje na středověkou židovskou apologetiku s islámem, a to zejména na dílo dvou jejích čelných představitelů: barcelonského rabína Šelomo ibn Adreta (cca 1235-1310) a rabína Šimona ben Cemach Durana (1361-1444), který působil v Alžíru. Překlad jejich apologetik Pojednání proti muslimovi a Luk i štít představuje českému čtenáři v podstatě jediné židovské středověké monografické polemiky s islámem, které se dochovaly.
ISBN 978-80-200-2443-5
Praha : Academia, 2015, Ed. Judaica, sv. 14, 1. vyd., váz., 274 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$22.10

65.
Gronský, Roman:
Byl jsem u toho, a nežil jsem zbytečně : vzpomínky MUDr. Lothara Grüwalda - Gronského
/ I Was There, and I Did Not Live in Vain : memories of MD. Lothar Grüwald - Gronský.
Kniha byla sepsána na základě rukopisných vzpomínek autorova otce (1914-1991). Životní příběh olomouckého rodáka zachycuje jeho mládí, studium a posléze emigraci a život šéflékaře dělostřeleckého pluku Čs. samostatné obrněné brigády, ale i jeho příbuzných, kteří se stali oběťmi holocaustu. Doplněno dosud nepublikovanými dobovými fotografiemi a dokumenty.
ISBN 978-80-244-4388-1
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, 1. vyd., váz., 111 s., čb foto, faksimile, bibliografie, English summary
$20.30

66.
Hes, Milan:
A brány se otevřely… : osvobození 1945 : Dachau, Osvětim, Terezín
/ And the Gates Opened… : liberation 1945: Dachau, Auschwitz, Theresienstadt.
Ještě v lednu 1945 se za ostnatými dráty nacistických lágrů nacházelo zhruba 600 tisíc vězňů. Celkový počet vězněných v letech 1933-1945, kteří se nedobrovolně ocitli v nejrůznějších německých represivních zařízeních, lze odhadovat na několik milionů osob. Kniha nás postupně provází posledními okamžiky existence táborů v Dachau, Osvětimi a Terezíně. Jak probíhalo osvobození na těchto místech hrůzy? V čem se odlišovaly první okamžiky svobody v Dachau - nejstarším a nejdéle fungujícím koncentračním táboře - od konce existence osvětimské továrny na smrt, jež je dnes vnímána jako jeden z hlavních symbolů holocaustu? Jaké bylo čekání na vytoužený konec v protektorátním Terezíně? Autor již tradičně využívá velkého množství svědectví pamětníků druhé světové války.
ISBN 978-80-7425-257-0
Praha : Epocha, 2015, Ed. Magnetka, sv. 36, 1. vyd., váz., 125 s., 16 s. obr. příl., mapy, bibliografie
$11.80

67.
Kuklík, Jan a kol.:
Jak odškodnit holocaust? : problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění
/ How to Compensate Holocaust? : the issue of expropriation of the Jewish property, its restitution and compensation.
Rozsáhlá monografie odborníků z pražské právnické fakulty se věnuje problému majetkových ztrát židovského obyvatelstva za druhé světové války a různým metodám odškodnění. Publikace má široký záběr, obsahuje podrobnou analýzu právních aspektů a zabývá se i dodnes nedořešenými otázkami. Nejpodrobněji je v knize zastoupeno území bývalého Československa, ale pozornost je věnována i vývoji v dalších státech. Výklad obvykle zahrnuje nástin vývoje postavení Židů v daném regionu v posledních desetiletích před holocaustem, jsou však naznačeny i starší, středověké tradice. Jádrem práce je zachycení často až pozoruhodně různorodých metod záborů židovského majetku zejména v době druhé světové války a jeho restitucí nebo různých odškodňovacích akcí, které probíhají až do současnosti.
ISBN 978-80-246-2798-4
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 756 s., bibliografie, místní rejstřík, English summary
$31.50

68.
Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku : od počátků do roku 1347
/ The History of the Jews in the Middle Ages in Bohemia until 1347 and Its Historiography.
Eds. Lenka Blechová et al. Publikace shrnuje všechny dochované doklady o životě židovských komunit na území Čech a Moravy od historických počátků až do roku 1347, tj. do nástupu Karla IV. na český trůn. Úvodní studie předkládá prvotní komentář a syntézu shromážděných pramenů.
ISBN 978-80-7286-248-1 (HÚ); 978-80-7007-434-3 (F)
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR - Filosofia, 2015, Ed. Archiv český, díl XLI., 1. vyd., váz., 307 s., mapa, bibliografie, rejstříky, English introductory study
$25.50

69.
Slonimová, Eva:
Hvězdy nad námi : vzpomínky dítěte, které přežilo osvětimské peklo
Přeloženo z anglického originálu Gazing at the Stars (2014). Kniha vzpomínek na nacistickou perzekuci slovenských Židů. Autorka (*1931) popisuje zážitky z koncentračního tábora Osvětim-Březinka, kde byla svědkem nekonečných hrůz a sama se stala objektem mučení, nelidského strádání a lékařských experimentů nechvalně proslulého Dr. Josefa Mengeleho. Když sovětská armáda na počátku roku 1945 Osvětim osvobodila, Eva se svojí sestrou musely čelit nové výzvě: přejít napříč válkou rozvrácenou Evropou, aby se sešly se svou rodinou.
ISBN 978-80-204-3645-0
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 169 s., 8 s. bar. obr. příl., vysvětlivky
$18.10

70.
Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe = Die Gattungsaspekte der Holocaustliteratur in Mitteleuropa.
Ed. Jiří Holý. Kniha navazuje na předchozí vydané publikace z mezinárodních workshopů věnovaných tematice holokaustu v literatuře, divadle a filmu ve střední Evropě. Tematikou dosud posledního, konaného v Praze v květnu 2014, byly možnosti a limity literární reprezentace holokaustu. Texty vycházejí v německém a anglickém jazyce ve spolupráci s Centrem pro studium holokaustu a židovské literatury a Pražským centrem židovských studií Filozofické fakulty UK za přispění Česko-německého fondu budoucnosti.
ISBN 978-80-7470-092-7
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 270 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$17.50


POLITIKA / POLITICS

71.
Fiala, Petr:
Občané, demokraté a straníci
/ Citizens, Democrats, and Party Members.
Autor je renomovaným profesorem politologie, na podzim r. 2013 vstoupil do politiky a stal se předsedou pravicové Občanské demokratické strany (ODS). V knize jsou nejvýznamnější promluvy a texty, které dokumentují obnovu ODS a zápas o demokratickou politiku, ale také jasné politické pozice i argumenty o potřebě moderní pravice a konzervativních hodnot. Součástí je i kritický projev ke straníkům, který původně neměl být zveřejněn.
ISBN 978-80-7325-355-4
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 279 s., čb foto, poznámky
$20.90

72.
Havel, Václav:
Hovory v Lánech 1991
/ Talks in Lány 1991
Eds. Tereza Hubáčková, Martin Vidlák, Jan Zelenka. Druhý svazek knižní edice textů legendárních rozhlasových pořadů prezidenta republiky Václava Havla, doplněných o bohatý poznámkový aparát a rejstřík, dává nahlédnout do způsobu přemýšlení o světě, Československu a Evropě, o výkonu nejvyšší ústavní funkce v době, kdy se rozhořela válka v Zálivu, probíhal puč v Sovětském svazu, krvavě se rozpadala Jugoslávie a Československu samému hrozil rozpad.
ISBN 978-80-87490-54-9
Praha : Knihovna Václava Havla, 2014, Ed. Hovory v Lánech, sv. 2, 1. vyd., brož., 367 s., poznámky, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$25.20

73.
Horák, Pavel:
Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti : evaluační studie projektu zaměřeného na zvýšení zaměstnatelnosti zdravotně postižených osob a osob starších padesáti let
/ Role of Local Projects in the Czech Employment Policy : evaluation study of the project aimed on increasing the employability of people with disabilities and people over fifty.
Kniha se zabývá tematikou využívání lokálních projektů zaměstnanosti financovaných Evropským sociálním fondem v českém prostředí a jejich potenciálem zvýšit zaměstnanost u vybraných rizikových skupin uchazečů o zaměstnání. Na příkladu lokálního projektu zaměstnanosti autor ukazuje, jakým způsobem mohou být podobné projekty hodnoceny, jaké mohou být jejich silné a slabé stránky a jakou měrou mohou přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti jejich účastníků.
ISBN 978-80-210-7489-7
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., brož., 176 s., tabulky, bibliografie, English summary
$14.00

74.
Chytilek, Roman:
Politický prostor a politická témata : studie k soutěži politických stran
/ Policy Space and Issues : a study on party competition.
Publikace se zabývá představením teorií věnujících se soutěži politických stran v oblasti politických témat. Kriticky konfrontuje a interpretuje politologické přístupy, které se snaží pochopit politickou soutěž na základě vzdálenosti aktérů v politickém prostoru, s přístupy, v jejichž jádru stojí kompetence politické strany reprezentovat určitá politická témata, případně různý důraz, který strany tématům věnují. Zvláštní pozornost je věnována dynamice takto pojaté stranické soutěže - je stabilní, nebo se naopak rychle mění? Výsledkem je analytický rámec poskytující nástroje pro odpověď na otázku, jaká je - či může být - odměňující taktika politických stran při práci s politickými tématy.
ISBN 978-80-7325-357-8
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Politologická řada, sv. 48, 1. vyd., brož., 203 s., bibliografie, English summary
$13.90

75.
Kruntorádová, Ilona:
Politické aspekty financování českých měst
/ Political Aspects of the Czech towns financing.
České obce v současné době disponují širokými pravomocemi, ty jsou nicméně v kontrastu s omezenými finančními zdroji zejména malých municipalit. Monografie analyzuje problematické aspekty financování měst a obcí ČR (rozpočtové určení daní, systém dotací a transferů, resp. příspěvek na přenesenou působnost a místní daně) z hlediska postavení municipalit v politickém systému a seznamuje s jejich principy, mechanismy a fungováním místních rozpočtů.
ISBN 978-80-246-2744-1
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 192 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$15.40

76.
Kunštát, Daniel a kol.:
25 let české demokracie očima veřejnosti
/ 25 Years of Czech Democracy in the Public eyes.
Kniha představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to jak v dimenzi vnitřní, tak i zahraniční politiky. Komplexně a v širokých dobových souvislostech zkoumá procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení "příběhu" hluboké společenské transformace po roce 1989. Všechny prezentované interpretace se opírají o výsledky desítek šetření, která byla kontinuálně realizována Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR.
ISBN 978-80-200-2465-7 (A); 978-80-7330-264-1 (SÚ)
Praha : Academia - Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Společnost, sv. 9, 1. vyd., brož., 314 s., bibliografie, tabulky, grafy, English abstact
$24.50

77.
Pitrová, Markéta a kol.:
Postlisabonské procesy v Evropské unii
/ Processes in the Post-Lisbon European Union.
Kniha se zabývá vybranými procesy v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Jejím cílem je zjistit, zda novinky ve smluvním rámci pomáhají EU v dosažení jejích cílů a řeší výzvy nastolené po r. 2009. Pozornost se proto soustředila především na vývoj různých agend po modifikaci primárního práva a analýzu podmínek nového řádu vládnutí v EU. Skládá se z celkem devíti tematických celků a zahrnuje tyto problémy a oblasti činnosti: revize primárního práva a jeho specifika, fenomén evropského konstitucionalismu, ochrana lidských práv v EU, postavení EU v rámci vnějších vztahů a ve smyslu regionálního aktéra, HMU, reforma komitologie, fungování Evropské občanské iniciativy a fenomén leadershipu Německa.
ISBN 978-80-210-7777-5
Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014, Ed. Monografie, sv. 59, 1. vyd., brož., 379 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$27.70

78.
Rusko a Evropa 2013 : k 100. výročí vydání Masarykovy knihy Rusko a Evropa
/ Russia and Europe 2013 : in occasion of the 100th anniversary of the publication of the T. G. Masaryk book Russia and Europe.
Eds. Václav Veber, Pavla Štorková. V r. 2013 bylo sté výročí vydání dvoudílné práce profesora pražské Univerzity Karlovy T. G. Masaryka Rusko a Evropa. Vyšla německy a hned po svém zveřejnění vyvolala velkou pozornost. Stala se nejrecenzovanější českou vědeckou knihou ve světě vědy v první polovině 20. století. Kolektivní monografie vznikla ve snaze získat aktuální pohled na nejnovější dějiny Ruska a Evropské unie a podobně jako Masaryk zachytit současnost ruských reálií s výhledem do budoucnosti. Publikace je rozčleněna do tří tematických částí, do kterých svými studiemi přispěla devítičlenná skupina historiků a politologů.
ISBN 978-80-7395-874-9
Pardubice : Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., brož., 245 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, medailony autorů, English summary
$29.80


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

79.
Ars linearis IV
Ed. Alena Volrábová. Sborník předkládá patnáct příspěvků z odborného kolokvia na témata vážící se k umění grafiky a kresby v kontextu české tvorby včetně zajímavých akvizic moderního a současného umění. Autoři textů jsou v oboru největšími autoritami v rámci ČR a jejich výstupy mají jak vysokou vědeckou úroveň, tak jsou zároveň přínosné i pro širší okruh zájemců a přináší řadu nových poznatků z daných oborů. Publikace rozšiřuje povědomí o uměleckých dílech, která nemohou být trvale vystavována pro citlivost na světlo a další klimatické podmínky. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-553-4
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 159 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy
$9.10

80.
Bárta, Miroslav a kol.:
Česko za sto let : čtyři rozpravy z konference Evropa a Česko 2113
/ Czech Republic after One Hundred Years : four debates from the conference Europe and the Czech Republic in 2113.
Záznam čtveřice rozprav z konference, kterou Knihovna Václava Havla uspořádala spolu s Ace Academy v prostorách Amerického kulturního centra v Praze v květnu 2013: I. Historie (Miroslav Bárta / Ivo Budil / Václav Cílek / Václav Drška / Martin Kovář / Michal Stehlík), II. Sociologie (Jeroným Klimeš / Stanislav Komárek / Jaroslav Petr / Jitka Rychtaříková / Jan Sokol), III. Ekonomika, vize, katastrofismus i výtvarné umění (Petr Hlaváček / Petr Koubský / Zdeněk Kudrna / Jan Macháček / Daniel Münich / Zbyněk Petráček / Tomáš Pospiszyl), IV. Příroda (Václav Cílek / Lukáš Čížek / Vladimír Kokolia / Vojen Ložek / Jan Zrzavý). Svazek, bohatě ilustrovaný kresbami Františka Skály, uzavírá esej Václava Cílka Uvažovat o budoucnosti je ctnost.
ISBN 978-80-87490-53-2
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, 1. vyd., brož., 111 s., ilustrace
$13.90

81.
Albertová, Helena a kol.:
Zahradní slavnost : klíčová událost moderního českého divadla : sborník příspěvků z konference pořádané při příležitosti padesátiletého výročí světové premiéry Havlovy Zahradní slavnosti
/ Garden Party : the seminal event of the modern Czech theater : proceedings of the conference organized on the occasion of the fiftieth anniversary of the world premiere of Václav Havel's Garden Party.
Ed. Lenka Jungmannová. Do sborníku svými texty přispěli přední znalci dramatiky Václava Havla: Helena Albertová, Katia Hala, Zdeněk Hořínek, Lenka Jungmannová, Vladimír Just, Nadine Keßler, Petr Oslzlý, Martin J. Švejda a Kateřina Xhelo.
Knihu doprovází fotografie Jaroslava Krejčího z historicky prvního nastudování Zahradní slavnosti, které mělo premiéru v Divadle Na zábradlí dne 3. prosince 1963.
ISBN 978-80-87490-58-7
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, 1. vyd., brož., 69 s., čb foto, bibliografické odkazy
$13.20

82.
Havel, Ivan M. a kol.:
Protázky a odvěty, aneb sborník k autorovým 75. narozeninám a jeho následky
/ Protázka a odvěty, or Proceedings of the author's 75th birthday and its consequences.
Osmdesát osobností napsalo, namalovalo nebo vyfotografovalo pozdravy (výzva byla na 75 slov, vět nebo řádků a jedna otázka pro Ivana M. Havla) Ivanu M. Havlovi k narozeninám. On si vše přečetl, prohlédl a důkladně okomentoval. Vznikla tak kniha neobvyklá, poučná a zábavná.
ISBN 978-80-7422-362-4
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., brož., 257 s., čb a bar. ilustrace
$23.70

83.
Kolektiv autorů:
Canon : otázky kánonu v literatuře a vzdělávání
/ Canon : questions on canon in literature and education.
Práce si klade za cíl řešit složitou a nejednotně pojímanou výzkumnou otázku tzv. literárního kánonu, a to včetně literárního kánonu školního. Pozornost je věnována především problematice způsobu, jak a kým jsou tzv. kanonické texty vybírány a podle jakých kritérií se tak děje, jestliže panuje celkem obecná shoda na tom, že právě stanovení hodnotících kritérií obvykle podléhá společensko-politickým potřebám a dosud zůstává v rovině spíše empirické než exaktní. Částečně francouzský a německý text.
ISBN 978-80-246-2975-9
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Filologické studie, 2014, 1. vyd., brož., 107 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$10.50

84.
Kolektiv autorů:
Medium et scopus : jazyky literatury v edukaci a komunikaci
/ Medium et scopus : literature languages in education and communication.
Práce je věnována jazykům literatury v nejširším smyslu slova, a to jazykům literatury umělecké (1. kapitola) a literatury neumělecké (2. kapitola), zvlášť bylo přihlíženo k aspektům mezigenerační komunikace. Název monografie v překladu Médium a cíl odkazuje na skutečnost, že jazyk obecně či konkrétní text je nejen prostředkem komunikace a poznání, ale i jejich samotným cílem. Podtitul pak poukazuje na různorodost textů (uměleckých i neuměleckých), které do komunikačního i vzdělávacího procesu vstupují a zároveň ho určují. Částečně anglický, francouzský, německý a ruský text.
ISBN 978-80-246-2503-4
Praha : Karolinum, 2013, Ed. Filologické studie, 2013, 1. vyd., brož., 224 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$18.20

85.
Mosty a propasti : česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu : sborník ze stejnojmenné mezinárodní muzikologické konference konané 3.-5.11.2011 v Praze = Zwischen Brücken und Gräben : deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit : Bericht der gleichnamigen internationalen musikwissenschaftlichen Konferenz in Prag, 3.-5.11.2011.
/ Bridges and Gorges : Czech-German music relations in Czechoslovakia during the interwar period.
Eds. Jitka Bajgarová, Andreas Wehrmeyer. Česko-německé hudební vztahy období první republiky, z hudebně historického hlediska velmi bohaté, ale společensko-politicky komplikované epochy, vyvolávají stále ještě řadu otázek. Této spletité tématice se věnovalo v listopadu 2011 mezinárodní sympozium pořádané Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci s Ústavem hudební vědy Univerzity v Regensburgu a Sudetoněmeckým hudebním institutem.
ISBN 978-80-87112-89-2
Praha - Regensburg : Etnologický ústav Akademie věd České republiky - Sudetendeutsches Musikinstitut, 2014, 1. vyd., váz., (souběžný německý text tištěn zvratmo včetně vlastní titulní strany), 357 s. a 397 s., ilustrace, mapy, portréty, noty, faksimile, bibliografické odkazy, English summary, jmenný rejstřík
$26.60

86.
Na trnitých cestách života a tvorby : sborník příspěvků ze sympozia pořádaného u příležitosti životního jubilea Františka Kautmana
/ On the Thorny Paths of Life and Creation : proceedings of the symposium held on the occasion of the Francis Kautman jubilee.
Eds. Miluša Bubeníková, Radka Hříbková. Sborník ze sympozia věnovaného životnímu jubileu PhDr. Františka Kautmana (*1927), významného českého literárního vědce a spisovatele, které v lednu 2012 uspořádala Společnost Dostojevského v Praze ve spolupráci se Slovanskou knihovnou. Na sympoziu přednesli příspěvky lidé, kteří s jubilantem v různých etapách jeho pestrého a složitého života sdíleli odborné zájmy, zejména literární vědci i bývalí kolegové z Akademie věd. Vystoupili zde také Kautmanovi souputníci z disentu i zahraniční host zabývající se tvorbou F. M. Dostojevského. Sborník obsahuje kromě textů, jež zazněly na sympoziu, také příspěvek věnovaný Kautmanovým pracím o odkazu spisovatele Egona Hostovského, pojednání o Klubu osvobozeného samizdatu a rovněž dvě rozsáhlejší Kautmanovy práce věnované stěžejním autorům jeho života: F. M. Dostojevskému a F. Kafkovi.
ISBN 978-80-7050-645-5
Praha : Národní knihovna - Slovanská knihovna, 2015, Ed. Publikace Slovanské knihovny, sv. 75, 1. vyd., brož., 262 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English and Russian summaries
$13.70

87.
Obrazy uctívané, obdivované a interpretované : sborník k 60. narozeninám profesora Jana Royta
/ Paintings Revered, Admired and Interpreted : proceedings of the 60th birthday of Professor Jan Royt.
Eds. Miroslav Šmied, František Záruba. Kniha vznikla u příležitosti životního jubilea prof. Jana Royta a to jako poděkování za jeho dosavadní pedagogickou a vědeckou činnost. Obsahuje řadu příspěvků, zaměřených na celé spektrum uměleckých oborů: obrazy, nástěnné malby, knižní iluminace i sochy, ikonografii a také příbuzná témata. Součástí bohaté náplně publikace je například studie věnovaná Karlu IV. a relikviím v katedrále sv. Víta, Třeboňskému oltáři, portrétům dynastie Jagellonců, sochám na Karlově mostě, opicím i psům v kostele, školním obrazům i avantgardě. Autory článků jsou kolegové, doktorandi a studenti středověkého semináře z Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze.
ISBN 978-80-7422-382-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy, 2015, Ed. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis, Historia et historia artium vol. XX, 1. vyd., váz., 516 s., čb ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstřík, English and German summaries
$27.90

88.
Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2014
/ The Collection of Works of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language 2014.
Ed. Martina Tomancová. V pořadí již devátý sborník AUČCJ nabízí všem zájemcům další pečlivě připravený výběr z příspěvků přednesených během roku 2014 na společných pravidelných setkáních. Přednášející z řad odborníků, lingvistů a učitelů daného oboru se zabývali aktuálními tématy problematiky češtiny jako cizího jazyka.
ISBN 978-80-7470-089-7
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 146 s., ilustrace, bibliografie, medailony autorů, English summaries
$10.40


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

89.
Kuča, Karel:
Dřevěné a polodřevěné kostely a zvonice České republiky
/ Wooden and Half-Wooden Churches and Bell Towers of the Czech Republic.
První publikace, která mapuje všechny dřevěné i polodřevěné kostely, kaple a zvonice kostelních areálů v České republice. Celkem se takových staveb u nás dochovalo 330. Kromě dobře známých staveb se v literatuře některé objevují poprvé. Jejich stáří sahá od 15. století do nejnovější doby. Text popisuje vznik a vývoj jednotlivých staveb, jejich podobu i konstrukci a také vnitřní vybavení včetně zvonů. Všechny stavby jsou přesně lokalizovány i vyznačeny v mapové příloze, která může sloužit jako geografický rejstřík.
ISBN 978-80-200-2444-2
Praha : Academia, 2015, Ed. Průvodce, 1. vyd., brož., 683 s., bar. foto, ilustrace, plány, mapy, bibliografie, místní rejstřík
$48.70

90.
Rejzek, Jiří:
Český etymologický slovník
/ Czech Etymological Dictionary.
Nové, upravené a rozšířené vydání. Pro toto vydání byla přidána nová hesla, některá hesla byla zásadně změněna, přibližně 1 000 hesel bylo upraveno. Nově se v heslech uvádí století prvního zjištěného výskytu slova v češtině. Indoevropské kořeny jsou rekonstruovány v laryngální podobě, tedy na základě dnes všeobecně uznávané laryngální teorie. Slovník přináší více než 11 000 základních hesel zaměřených jak na běžnou slovní zásobu, tak na slova nově přejatá i nespisovná, přibližně 21 000 odvozených slov a téměř 64 000 odkazů na slova jiných jazyků, přehled nejdůležitějších hláskových změn od indoevropského prajazyka až k češtině a příbuzenskou klasifikaci jazyků celého světa.
ISBN 978-80-7335-393-3
Voznice : Leda, 2015, 3. vyd. (2. přeprac. a rozš. vyd. ), váz., 823 s.
$48.90

91.
Šebesta, Karel a kol.:
Druhý a cizí jazyk: osvojování a vyučování : terminologický slovník
/ Second and Foreign Language: learning and teaching : a glossary.
Slovník doplňuje českou terminologii v oblasti osvojování jazyka, vyučování jazyka, výzkumných metod, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na českém území poměrně rychle, a proto slovník doplňuje terminologii, která je prozatím ještě stále poněkud nerozvinutá, neustálená a závislá na terminologii cizí, především anglické.
ISBN 978-80-7308-554-4
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Varia, sv. 30, 1. vyd., brož., 121 s., slovník pojmů, bibliografie, English summary
$11.20

92.
Vystavěl, Stanislav:
Letiště : odkud vzlétali a kde přistávali letci československého a českého vojenského letectva : od Chebu po Užhorod v letech 1918 až 1938, od Chebu po Košice v letech 1945 až 1992, a od Plzně po Mošnov v letech 1993 až 2014
/ Airports : where the airmen of the Czechoslovak and Czech Air Force used to take off and land : from Cheb to Uzhgorod from 1918 to 1938, from Cheb to Kosice in the years 1945-1992, and from Pilsen to Mošnov in the years 1993-2014.
Autor zpracoval komplexní přehled stálých i polních letišť. Z různých materiálů, archivních dokumentů a suchých vojenských podkladů vytvořil práci, která umožní předestřít obraz, jak bylo naše letectvo připravené bránit suverenitu země. Kniha obsahuje na 400 fotografií vybavení letišť, letecké techniky a záběrů z provozu, více než stovku fotografií - snímků letišť, které mělo letectvo k disposici, k tomu další stovku zákresů letišť a jejich VPD v mapách.
ISBN 978-80-87567-66-1
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 295 s., čb foto, mapy, bibliografie
$24.50


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

93.
Almanach na rok 1914
/ Almanac for 1914.
Ediční příprava a studie Erik Gilk. Svazek obsahuje reedici původního almanachu vydaného na podzim r. 1913, jehož nakladatelem bylo Tiskové družstvo Přehled v Praze, a doprovodnou studii Obtížná cesta k avantgardě. Autoři v almanachu zastoupení: J. Čapek, K. Čapek, O. Fischer, S. Hanuš, V. Hofman, J. Kodíček, S. K. Neumann, A. Novák, V. Špála, V. Štěpán, O. Theer, Jan z Wojkowicz. Nejvýznamnější skupinové vystoupení předválečné avantgardy se poměrně dlouho připravovalo, souběžně s přípravou byla organizována také skupinová čtení, doprovázená diskusemi navazujícími na velkou generační polemiku z roku 1912. Umělecky nevyvážené příspěvky manifestačně deklarují přihlášení k soudobému, dynamicky se proměňujícímu životu lidské civilizace.
ISBN 978-80-7470-069-9
Praha : Akropolis ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, 2014, Ed. Skrytá moderna, sv. 8, 2. vyd., brož., 144 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$13.90

94.
Collected Works of Jan Firbas. Volume 2 : (1968-1978).
Eds. Jana Chamonikolasová et al. Jan Firbas was one of the leading personalities in linguistics. Second volume of his collected works contains texts from 1968 to 1978 and follows the previous publication Collected Works of Jan Firbas. Volume 1. (1951-1967). Collected Works of Jan Firbas in five volumes will provide access to most of the papers of this outstanding Czech scholar. The papers are accompanied by forewords, annotations, and biographical notes written by the editors and other contributors.
ISBN 978-80-210-5849-1
Brno : Masarykova univerzita, 2013, 1. vyd., váz., 369 s., bibliografie, rejstřík
$32.90

95.
Gruša, Jiří:
Eseje a studie o literatuře a kultuře, sv. I
/ Essays and Studies on Literature and Culture, Vol. 1.
Ed. Dalibor Dobiáš. Svazek představuje eseje, studie a publicistické texty z let 1960-1989, které autor (1938-2011) napsal v Československu a po r. 1981 v exilu ve Spolkové republice Německo. Kromě spisovatelových známých literárních kritik a manifestů obsahuje mimo jiné Grušovy úvahy o kultuře českých zemí a jejích představitelích, jako byli např. Franz Kafka, Jaroslav Hašek či Milena Jesenská, také o naší inspirativnosti pro Evropu před pádem železné opony. Řada studií a esejů tohoto svazku se jako otištěné či přeložené do češtiny objevuje vůbec poprvé.
ISBN 978-80-7485-042-4
Brno : Barrister & Principal, 2015, Ed. Dílo Jiřího Gruši, sv. 2, 1. vyd., váz., 535 s., poznámky, jmenný rejstřík
$34.70

96.
Futtera, Ladislav:
Německá píseň o české Libuši : obraz českého dávnověku v české a německé literatuře 19. století
/ German Song about Czech Libuše : picture of the Czech prehistory in Czech and German literature of the 19th century.
Studie ukazuje rozdíly mezi českým a německým pojetím tématu, které byly v českém prostředí ovlivněny především "nalezením" tzv. Rukopisů. Česká podoba Libuše jako patetické historické figury je konfrontována s německým pojetím, které látku přetváří v dobrodružný, nebo dokonce komický příběh. Tyto vývojové tendence pověstí o počátcích české země jsou ukázány na příkladech jak z beletrie, tak z historiografické literatury 19. století. Autor věnuje pozornost zejména německo-jazyčnému zpracování pověsti o Libuši, které není v dnešním českém prostředí příliš známé. Práce představuje ojedinělou mezioborovou sondu do specifické problematiky budování národního mýtu a s tím spojené národní identity. Její přínos spočívá v objasnění okolností vzniku českého historického vědomí.
ISBN 978-80-87855-36-2
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015, Ed. Scholares, sv. 45, 1. vyd., brož., 134 s., ilustrace, poznámky, bibliografie, English summary
$11.80

97.
Janáčková, Jaroslava:
Gabriela Preissová : realismus v intermediálních transformacích
/ Gabriela Preissová : realism in intermediate transformations.
G. Preissová (1862-1946) se do dějin české literární a divadelní kultury zapsala především jako autorka realistických dramat Gazdina roba a Její pastorkyňa, jejichž premiéra se neobešla bez bouřlivé odezvy. Tato monografie je vykládá nikoli sama o sobě, ale jako uzel v síti uměleckého dialogu a soustředí se nejen na literární texty a vztahy mezi nimi, ale i různé umělecké žánry a média. Doprovází ji výbor všech hlavních děl, kterých se výklad dotýká. V textových přílohách knihy i na přiloženém DVD tak dostáváme do rukou umělecky živé jádro jejího díla spolu s díly pozdějších tvůrců, kteří stěžejní autorčina dramata adaptovali, jako je režisér J. A. Pitínský a básník I. Wernisch. Na DVD jsou rovněž 2 filmy: Její patorkyňa (němý film, 1930, rež. Rudolf Měšťák) a Její pastorkyně (zvukový film, 1938, rež. Miroslav Cikán).
ISBN 978-80-200-2419-0
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 474 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, 1 DVD
$36.80

98.
Kultura a totalita, sv. II : válka
/ Culture and Totality, Vol. 2 : the war.
Eds. Ivan Klimeš, Jan Wiendl. Kolektivní monografie je druhým výstupem několikasvazkového komplexu, který na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy "totálních" forem a rámců, které provázejí éru modernity. Válka - stěžejní téma svazku - je vnímána jako extrémní situace, v níž státy upravují pravidla dosavadního řádu, omezují občany a silně jim zasahují do života. Zvláště velké válečné konflikty ve 20. století měly charakter totální války s potenciálem završit epochu a připravit půdu pro nástup epochy nové.
ISBN 978-80-7308-550-6
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 33, 1. vyd., brož., 494 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$27.70

99.
Marvan, Jiří:
Jazyk. Jeho český příběh : prvních tisíc let (800-1800) : malý průvodce dějinami české lingvoekologie
/ Language - its Czech story : the first thousand years (800-1800) : a brief guide through the Czech linguo-ecology.
Vyznat se v moderním jazykovém světě češtiny se vší jeho mohutností i mnohostí, orientovat se ve všech jeho složitých peripetiích není možné bez spolupráce jeho staletých spolutvůrců a bez uchopení jejich myšlenek. Autentické texty, velkomoravským Konstantinem v 9. století počínaje a F. V. Pelclem spolu s J. Kollárem na rozhraní století 18. a 19. konče, nabízejí takovéto uchopení skrze dialog s těmito vzdálenými spolutvůrci, dialog, do něhož můžeme vstoupit.
ISBN 978-80-246-3034-2
Praha: Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 453 s., čb ilustrace, faksimile, rejstříky a přílohy, bibliografie, English summary
$32.90

100.
Mašín, Jaroslav:
Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka
/ Pragmalinguistics and acquiring of Czech as a foreign language.
Práce se zaměřuje na oblast studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Práce se soustředí na mluvní akty žádost/prosba. Jejím cílem je popsat, jak si dva studenti češtiny osvojovali tyto mluvní akty během jednoročního intenzivního kurzu. Výsledky jsou zobecněny a na základě rozboru jazykového materiálu je definováno pět vývojových fází, které jsou detailně popsány. Poté jsou tyto fáze porovnány s vývojovými fázemi studentů angličtiny. Porovnání ukazuje shody a rozdíly v osvojování obou jazyků.
ISBN 978-80-7308-555-1
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 35, 1. vyd., brož., 183 s., poznámky, rejstřík, English summary
$13.70

101.
Pánková, Markéta; Kasperová, Dana; Kasper, Tomáš a kol.:
Meziválečná školská reforma v Československu
/ The Inter-war School Reform in Czechoslovakia.
Kolektivní monografie je výsledkem obecně pedagogického a historicko-pedagogického výzkumu k tématu tzv. "příhodovské" reformy. V první části je zasazena otázka meziválečné reformy na primárním a nižším sekundárním stupni do filozofických a obecně pedagogických souvislostí. Jedná se především o otázky vztahu pozitivismu, pragmatismu, amerikanismu v české meziválečné pedagogice a vliv kvantitativních pedagogických psychologických směrů, jež výrazně ovlivnily československé meziválečné pedagogické hnutí. Druhá část rekonstruuje nejvýznamnější příklady pokusného meziválečného školství v ČSR - pokusné školy v Praze, Zlíně a Humpolci a vybrané školské pokusy v Kyšperku a Českém Krumlově. Pozornost je věnována rovněž otázkám reformy na Slovensku.
ISBN 978-80-200-2496-1 (A); 978-80-86935-30-0 (NPM)
Praha : Academia - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, 2015, 1. vyd., brož., 326 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů, English summary
$24.50

102.
Prokeš, Josef:
Kritické reflexe literárního textu : s anděly i bez nich na sviňu svět
/ Critical Reflections of a Literary Text : goddammen world with or without angels.
V knize zkušeného autora (*1947) se inspirativně prolíná literatura s literaturou o literatuře. První část knihy obsahuje deset kapitol z literární teorie pro mírně pokročilé čtenáře, druhá část nabízí k vlastnímu posouzení konkrétní umělecký text, a sice Prokešův povídkový soubor Na sviňu svět (2008). Závěrečná třetí část na různých kritických reflexích dokládá, jak odlišně předložený textový materiál vnímali jednotliví recenzenti. Jejich argumenty zajímavě probleskují do teoretických úvah části úvodní a rozsvěcují tak světélka na druhé straně pomyslného literárně-interpretačního "tunelu".
ISBN 978-80-210-7336-4
Brno : Masarykova univerzita, 2014, 1. vyd., váz., 161 s., ilustrace, bibliografie
$17.50

103.
Prozodické spisy raného obrození
/ Prosodic Writings of the Early National Revival.
Eds. Petra Hesová, Robert Kolár, Jakub Říha. Svazek přináší souborné vydání čtyř nejdůležitějších prozodických spisů raného obrození, které definovaly podobu dobových polemik mezi zastánci sylabotónismu a časomíry. V čele souboru stojí nový český překlad pojednání Josefa Dobrovského Böhmische Prosodie (1795) a Prosodie (1798; vychází česky poprvé), které položilo základy sylabotónické reformy českého verše. Druhým textem souboru je spis Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie (1818) Pavla Josefa Šafaříka a Františka Palackého, který je vášnivou polemikou s Dobrovského sylabotónismem a jeho realizací v poezii puchmajerovských básníků ve jménu (obnovené) časomíry. Soubor uzavírá doposud přehlížený spis Zlomky o českém básnictví, zvláště pak o prozódii (1820) Šebestiána Hněvkovského, představující obranu puchmajerovské generace a zároveň pokus o syntézu obou protikladných postojů.
ISBN 978-80-7308-552-0
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 34, 1. vyd., brož., 261 s., metrický slovník, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$20.30

104.
Šmejkalová, Martina:
Praporu věren i ve ztraceném boji : Vladimír Šmilauer - život a dílo filologa (1895-1983)
/ True and Fidele to the Banner Despite Losing the Battle : Vladimír Šmilauer - the life and work of a philologist (1895-1983).
Vladimír Šmilauer náleží mezi největší osobnosti české vědy 20. století. Kniha se soustředí na jeho přínos lingvistický, zejména v oblasti syntaxe, onomastiky a lexikologie, v oblasti organizace a popularizace vědy, jako i na přínos lingvo-didaktický a pedagogický, a to v rámci širšího historického kontextu 20. století a pomocí dosud nezpracovaného archivního materiálu a rozhovorů s pamětníky. Jeho život byl významně poznamenán politickými a společenskými převraty 20. století, a poznání životních osudů tak přispívá i k osvětlení vývojových aspektů dobové kulturní politiky.
ISBN 978-80-200-2439-8
Praha : Academia, 2015, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 651 s., 72 s. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$41.30

105.
Tackling the Complexity in Speech.
Eds. Oliver Niebuhr, Radek Skarnitzl. Human speech - whether we talk about the speech signal or the speech behaviour of people - is an inherently complex phenomenon, and anyone who is interested in the analysis of speech must také this comlexity into account in one way or another. Speech scientists - irrespective of their backgrounds - strive to dicover, organize, and model the complex patterns that they find in their speech data. Tackling… is a book which mirrors these three objectives and offers perspectives on complexity from different branches of speech sciences.
ISBN 978-80-7308-558-2
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis vol. XIV, 1. vyd., váz., 230 s., čb ilustrace, tabulky, grafy, bibliografie, rejstřík, Czech summary
$27.30


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

106.
Barokní architektura v Čechách
/ Baroque Architekture in the Czech Lands.
Eds. Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík. Kolektiv historiků umění z Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR přináší ucelený pohled na příběh barokního stavitelství v Čechách a shrnuje výsledky dosavadního bádání do velkoryse koncipované monografie. Autoři se věnují nejen tvorbě špičkových architektů, jakými byli Jan Blažej Santini-Aichel nebo Kilián Ignác Dientzenhofer, ale také dílu méně známých regionálních tvůrců, kterým dosud nebyla věnována patřičná pozornost. Výklad je zasazen do širších kulturních a společenských souvislostí 17. a 18. století. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem, který zahrnuje reprodukce dobových plánů, půdorysy jednotlivých staveb a fotografie V. Uhra a M. Micky.
ISBN 978-80-246-2736-6
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 767 s., čb a bar. foto, faksimile, plány, bibliografie, rejstříky, English summary
$78.00

107.
Beránková, Alena; Drury, Richard:
Mirek Kaufman : tíha lehkosti = the burden of lightness.
Katalog seznamuje s tvorbou M. Kaufmana (*1963) z posledních let, kdy prostřednictvím své tvorby hledá vztahy viděného a neviděného, známého a tušeného. Zajímavá je jeho technika malby, zůstává u tradiční malby na plátno, ale přistupuje k ní naprosto inovativně: barvu na plátně nechává stékat, spontánně zasychat, takže samotnému médiu malby ponechává prostor pro spolupůsobení na výsledek díla. Kromě obrazů jsou reprodukovány i kresby.
ISBN 978-80-87784-09-9
Litoměřice : Severočeská galerie výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 76 s., bar. ilustrace, soupis výstav
$25.90

108.
Birgus, Vladimír:
25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě = 25 Years of the Institute of Creative Photography, Silesian University in Opava.
Vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané v Domě umění v Opavě ve dnech 14.5. - 28.6. 2015. Publikace představuje především výběr děl z posledních pěti let. Zahrnuje širokou škálu témat a stylů, jaké se objevují ve volné tvorbě současných studentů a nedávných absolventů nejenom z České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Itálie a dalších zemí.
ISBN 978-80-7437-165-3
Praha : Kant pro Slezskou univerzitu v Opavě, 2015, 1. vyd., váz., 381 s., čb a bar. foto, bibliografie, soupis výstav
$34.30

109.
Boženek, Karel:
Opava hudební : kapitoly z dějin hudební kultury města a slezského regionu
/ Specifics of the Music Culture in Opava.
Z obsahu: Od středověku po baroko ; Slezsko v epoše hudebního baroka ; Opavské Slezsko na přechodu od baroka ke klasicismu: ohniska a osobnosti ; Hudební kultura německé Opavy v 19. století ; Městské divadlo v Opavě ;
Hudba české Opavy do první světové války ; Mezi dvěma válkami ; Opavská hudební kultura mezi lety 1945-1989
ISBN 978-80-87789-16-2
Opava : Slezské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 167 s.,ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English and German summaries
$21.00

110.
Čech, Ondřej; Diviš, Stanislav:
Divnej ročník : blízká setkání : 21. mikulovské sympozium "dílna" 2014 = An Odd Year : close encounters : 21st Mikulov art symposium "dílna" 2014.
Publikace přibližuje prostřednictvím rozhovorů nejen myšlení a tvorbu zúčastněných autorů, ale stává se tak alespoň dílčím dokumentem o proměnách současného českého a středoevropského výtvarného umění. Kromě textů obsahuje kvalitní reprodukce děl, jež se stala součástí sbírky současného umění města Mikulova, dokumentární fotografie z průběhu akce a odborné zhodnocení zpracované zúčastněným teoretikem O. Čechem. Protagonisté 21. ročníku: Stanislav Diviš, Jan Pištěk, Aldin Popaja, Václav Bláha, Petr Veselý, Oldřich Tichý a Viktorie Prokopová. Česky a částečně anglicky.
ISBN 978-80-905424-2-6 (M); 978-80-7437-151-6 (K)
Mikulov - Praha : Město Mikulov - Kant, 2014, 1. vyd., brož., 134 s., čb a bar. ilustrace
$11.20

111.
Černý, Jiří:
Jiří Černý …na bílém : hudební publicistika, sv. 1, 1956-1969
/ Music Journalism, Vol. 1, 1956-1969.
Ed. Lubomír Houdek. Autorizované souborné vydání hudební publicistiky J. Černého (*1936). Jeho šedesátiletá novinářská praxe a půl století soustavného psaní o hudbě budí již léta zasloužený respekt. Černý byl mnohdy přímým účastníkem toho, co podstatně měnilo tvář naší hudební scény, a tak jeho recenze, rozhovory a komentáře cenným způsobem přispívají k poznání naší i zahraniční populární hudby v druhé polovině 20. století.
ISBN 978-80-7492-157-5
Praha : Galén, 2014, Ed. Olivovníky, 1. vyd., váz., 389 s., čb foto, faksimile, rejstřík
$35.00

112.
Černý, Jiří: Jiří Černý …na bílém : hudební publicistika, sv. 2, 1970-1979
/ Music Journalism, Vol. 2, 1970-1979.
Ed. Lubomír Houdek. Druhý svazek shrnuje Černého práce z let 1970-1979. V době normalizace měl hlavní publikační zázemí v měsíčníku Melodie, kde vyšly jeho zásadní články. V druhém a posledním roce existence Aktualit Melodie recenzoval singly a tento způsob bleskových minirecenzí přenesl i do Melodie. Pokračovala rovněž spolupráce s vydavatelskými společnostmi při psaní textů na obaly desek, včetně nahrávek určených pro zahraniční trh. Tento svazek obsahuje i dobové články psané pro zájmová periodika Kruh a Jazz, kde se objevily i texty plánované pro již nevydanou knihu.
ISBN 978-80-7492-163-6
Praha : Galén, 2014, Ed. Olivovníky, 1. vyd., váz., 621 s., čb foto, faksimile, rejstřík
$42.00

113.
Dyrynk, Martin; Mikša, David; Suchánek, Vladimír a kol.:
František Dvořák a kniha
/ František Dvořák and a Book.
Bilanci dosavadního knižně publikovaného díla historika výtvarného umění prof. Františka Dvořáka nabízí jako hold k pětadevadesátinám autora nakladatelství Pražská scéna. Zájem o knihu u jubilanta, oblíbeného průvodce uměním (také zásluhou řady televizních cyklů), je připomenut v textech Martina Dyrynka, Davida Mikši, Vladimíra Suchánka a dalších. Základem publikace je pak kompletní soupis knih z let 1948-2015, provázený barevnými reprodukcemi obálek a podrobnými anotacemi u neuvěřitelného množství 154 knižních položek.
ISBN 978-80-86102-93-1
Praha : Pražská scéna, 2015, 1. vyd., brož., 127 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$13.90

114.
Fránek, Zdeněk:
Česká architektura = Czech Architecture : 2013-2014
Ročenka české architektury pravidelně informuje o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odbornou, ale především laickou veřejnost a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr publikovaných staveb provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87064-16-0
Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2015, 1. vyd., brož., 211 s., čb a bar. foto, plány, bibliografie
$48.30

115.
Gottfried Lindauer : 1839-1926 : Pilsen painter of the New Zealand Maori.
Eds. Aleš Filip; Roman Musil. A native of Pilsen Gottfried Lindauer was an artist with a remarkable life story whose work was left unacknowledged for a long period of time. While in the Czech Republic his work is known by only a small number of specialists, in New Zealand, where he moved from Pilsen in 1874, his paintings of the indigenous Maori people are considered a part of the national cultural heritage and Lindauer is one of the most popular painters of the colonial era there. Translation from Czech: Lawrence Wells.
ISBN 978-80-7467-082-4 (AV); 978-80-88027-04-1 (ZČG)
Řevnice - Plzeň : Arbor vitae - Západočeská galerie, 2015, 1. vyd., váz., 279 s., bar. ilustrace, čb foto, faksimile, slovník, bibliografie
$83.90

116.
Gottfried Lindauer 1839-1926 : plzeňský malíř novozélandských Maorů
Eds. Aleš Filip, Roman Musil. První monografická publikace o životě a díle Gottfrieda Lindauera (1839-1926), malíře spojujícího střední Evropu a Oceánii. Plzeňský rodák studoval ve Vídni u Josefa Führicha a Carla Hemerleina. Zprvu se zaměřil na malbu náboženských témat a na portréty převážně plzeňských měšťanů. V r. 1874 přesídlil na Nový Zéland, kde se etabloval jako portrétista. Vynikl zejména portréty Maorů, v nichž věrně, až fotorealistickým způsobem, zachytil podobu mužů a žen z kmenů původních obyvatel Nového Zélandu, včetně jejich tradičních oděvů, zbraní, amuletů a tetování na obličeji. Nejen díky brilantnímu ovládnutí valérové malby se světleným účinkem dokázal svým portrétům propůjčit efekt živosti a přesvědčivosti, ale zároveň jim vtisknout heroický ráz, důstojnost i posvátnost. To odpovídalo myšlení a cítění Maorů, kteří v Lindauerovi našli duchovně spřízněnou bytost, která spolu s nezpochybnitelným malířským mistrovstvím byla předurčena k tomu zobrazovat jejich význačné představitele.
ISBN 978-80-7467-081-7 (AV); 978-80-88027-03-4 (ZČG)
Řevnice - Plzeň : Arbor vitae - Západočeská galerie, 2015, 1. vyd., váz., 279 s., bar. ilustrace, čb foto, faksimile, slovník, bibliografie
$83.90

117.
Grey gold : české a slovenské umělkyně 65+ = Czech and Slovak female artists over 65.
Eds. Vendula Fremlová, Terezie Petišková, Anna Vartecká. Publikace je vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy, Dům umění města Brna, 30.4.2014-3.8.2014. Publikace má svoji centrální katalogovou část, v níž je prezentována fotodokumentace výstavy sledující její specifické architektonické řešení i jednotlivá díla. Předcházejí jí odborné texty postihující různá témata projektu a následují autorizované rozhovory s umělkyněmi. Medailony a rozhovory: Marie Blabolilová, Klára Bočkayová, Marie Filippovová, Eva Fuková, Milota Havránková, Dagmar Hochová, Inge Kosková, Alena Kučerová, Markéta Luskačová, Adéla Matasová, Eva Cisárová-Mináriková, Daisy Mrázková, Věra Nováková, Ludmila Padrtová, Dana Puchnarová, Jitka Svobodová, Adriena Šimotová, Daniela Vinopalová-Vodáková, Jana Želibská. Česky, anglicky, slovensky.
ISBN 978-80-7009-163-0 (DU); 978-80-7414-699-2 (UJEP)
Brno - Ústí nad Labem : Dům umění města Brna - Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014, 1. vyd., brož., 247 s., bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$17.50

118.
Hain, Milan:
Hugo Haas a jeho (americké) filmy
/ Hugo Haas and His (American) Films.
H. Haas (1901-1968), český herec, filmový režisér, scénárista a producent. V českém prostředí je znám jako výrazný komediální herec. Do druhé poloviny 30. let se datují jeho první scénáristické a režijní pokusy. S nástupem nacismu musí uprchnout ze země a přes Francii putuje do amerického exilu. Zde se dokázal prosadit nejen coby divadelní herec na v komediálních, ale i dramatických rolích, ale zejména jako filmový herec a později producent a režisér (celkem zde natočil 14 snímků). Autor představuje jednotlivé snímky synopse, scénář, produkční historii a dobové přijetí v tisku. Kniha tak představuje kvalitní filmově historickou studii založenou na pečlivé heuristické práci, čerpající z mnoha dosud nezpřístupněných zdrojů.
ISBN 978-80-87292-28-0
Praha : Casablanca, 2015, Ed. Filmoví tvůrci, sv. 5 (7), 1. vyd., brož., 373 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, filmografie, poznámky, bibliografie, rejstřík, English summary
$26.50

119.
Hájek, Václav:
Politizující kovář Karla Purkyně : realismus, (auto)portrét, alegorie
/ Politicizing Blacksmith of Karel Purkyně : realism, (auto)portrait, allegory.
Purkyňův Politizující kovář je jeden z klíčových obrazů českého 19. století, propojuje v sobě řadu více i méně očekávatelných významů, vypovídá o přelomové době vzniku, o konstrukci postavení umělce a kritika a podílí se na autonomizaci malby. Studie se soustřeďuje na analýzu tohoto jediného obrazu a představuje tak svébytný žánr uměleckohistorického textu. Autor postupuje tradičně od přehledu dosavadních pojednání přes rozbor obrazu po komplexnější tematické a významové výklady. Usnadňuje tak orientaci v různých interpretačních možnostech a přístupech, jež se navzájem vrství a propojují.
ISBN 978-80-87398-51-7
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015, 1. vyd., brož., 143 s., ilustrace, bibliografie, poznámky, English summary
$14.00

120.
Horváthová, Jana:
Století pohrom - století zázraků Rudolfa Dzurka = Rudolf Dzurko's Century of Catastrorhes - Century of Miracles.
Publikace vychází jako katalog ke stejnojmenné výstavě (24.10.2014 - 20.3.2015) Muzea romské kultury v Brně. Výstava i česko-anglický katalog představují výběr 39 obrazů ze skleněné drtě a 8 dřevěných soch z obsáhlého a mnohovrstevnatého díla patrně nejznámějšího romského výtvarníka u nás Rudolfa Dzurka (1941-2013).
ISBN 978-80-86656-24-3
Brno : Muzeum romské kultury, 2015, 1. vyd., brož., 24 s., bar. ilustrace, biografická data, bibliografie
$1.80

121.
Chmelařová, Marcela:
Richard Fremund : 1928-1969 : Museum Kampa
Výstavní katalog. R. Fremund byl jednou z nejvýraznějších osobností pražské umělecké scény přelomu padesátých a šedesátých let. V jeho díle se prolíná figurální a krajinářská složka. Charakteristické jsou abstrahované náměty městských krajin a českých vesnic, malované sytými olejovými barvami a temperamentním rukopisem. Na počátku 60. let krátce dospívá k plně abstraktnímu výrazu, jednomu z vrcholů své tvorby. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905877-0-0
Praha : Retro Gallery, 2014, 1. vyd., brož., 69 s., bar. ilustrace, čb foto, biografie
$23.10

122.
Ingerle, Petr; Česálková, Lucie:
Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy
/ Brno Devětsil, and Multimedia Overlaps of Artistic Avant-Garde.
Publikace doprovází stejnojmennou výstavu konanou ve dnech 28. listopadu 2014 až 26. dubna 2015 v Moravské galerii. Obsahuje 2 studie: Brněnský Devětsil - lokální kapitola v historii mezinárodní avantgardy od Petra Ingerle a Shoraskrzněcopřes : filmová avantgarda v uměleckém a politickém a filmově-průmyslovém kontextu od Lucie Česálkové. První část líčí především různé, někdy i zdánlivě okrajové okolností vzniku a průběhu činnosti spolku, tak jak je odráží zejména dobová korespondence. Druhý příspěvek je věnován problematice filmu, a to i v širších časových souvislostech.
ISBN 978-80-7027-276-3
Brno : Moravská galerie, 2014, 1. vyd., brož., 135 s., 141 s. obr. příl., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$42.40

123.
Jeřábková, Edith; Pokorný, Marek; Ptáček, Jiří:
Václav Stratil. Nedělám nic a jiné práce = Doing Nothing and Other Works.
V. Stratil (*1950) je současný český konceptuální výtvarník, portrétní a výtvarný fotograf. Žije a pracuje v Brně. Kniha představuje stěžejní soubory z let 2000-2015 v oblasti kresby, malby a fotografie a poskytuje první zevrubnější vhled do jeho tvorby během tzv. "brněnského období". Vydání publikace je součástí ocenění autora Cenou Michala Ranného, jíž Moravská galerie v Brně a Společnost přátel Moravské galerie pravidelně udělují etablovaným představitelům českého výtvarného umění s výrazným vlivem na mladší generace. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7027-288-6
Brno : Moravská galerie, 2015, 1. vyd., brož., 123 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, soupis výstav
$16.00

124.
Jiří Šalamoun, aneb Představitelné pohledy na svět
Ed. Ivan Rous. První velká monografie Jiřího Šalamouna (*1935) obsahuje pestrou směs autorových prací na papíře. Více než 700 obrázků dokumentuje širokou škálu jeho - nejen výtvarného, ale i myšlenkového - záběru. V knize najdeme dětské kresby, studie, ilustrace v surovém stavu, ilustrace výpravné, písně kramářské, kresby pro vlastní potřebu, litografie, plakáty, studie k práci na animovaném filmu, knižní úpravy i básně. V doprovodných textech se několik znalců Šalamounova díla pokouší slovem zachytit, v čem je kouzlo jeho potměšilého pohledu na svět. Knihu doprovázejí soupisy ilustrovaných knih, bibliofilií a grafických úprav, grafické tvorby a plakátů a výběr z výstav a bibliografie.
ISBN 978-80-7515-009-7
Praha : Baobab, 2015, 1. vyd., brož., 317 s., čb a bar. ilustrace, 1 plakát, bibliografie, filmografie
$52.00

125.
Jiří Šalamoun or Imaginable Views of the World.
Ed. Jan Rous. This book is a homage to Jiří Šalamoun (*1935) on the occasion of his eightieth birthday. It accompanies the exhibitions Well I never!? in the Olomouc Museum of Art and Boldness at Full Moon in the Gallery of central Bohemian region. J. Šalamoun is a graphic artist, illustrator, animated film designer, film, theatre and exhibition poster designer, and poet.
ISBN 978-80-7515-010-3
Praha : Baobab, 2015, 1. vyd., brož., 317 s., čb a bar. ilustrace, 1 plakát, bibliografie, filmografie
$52.00

126.
Josef Stern : 1716-1775
Ed. Michaela Šeferisová Loudová. Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy konané ve dnech 5. 6.-4. 10. 2015 v Arcidiecézním muzeu v Kroměříži. Představuje soubor děl významného středoevropského malíře oltářních obrazů a fresek, který vyzdobil interiéry kostelů a zámků na celé Moravě a ve Slezsku. V mládí prošel italským školením. Po návratu do střední Evropy jej zaměstnal hrabě Leopold Ditrichstein, přesunul tedy svou dílnu do Brna, které se na další desetiletí stalo jeho domovem a kde také v r. 1775 zemřel. Kromě Brna, kde maloval pro kostely sv. Jakuba, sv. Jana Křtitele, kapucínský a františkánský řád a další, pracoval pro olomouckého biskupa v Kroměříži, pro premonstráty na Klášterním Hradisku u Olomouce, dále v Krnově ve Slezsku, Borotíně u Blanska, v Dubu nad Moravou a dalších městech a obcích.
ISBN 978-80-87149-93-5
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2015, 1. vyd., váz., 219 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, English summary
$29.40

127.
Klimešová Marie a kol.:
Čs. spisovatel 50-91
/ Publishing House Československý spisovatel 1950-1991.
Třetí svazek edice věnované Topičovu salonu se dotýká dlouhého období let 1950-1991. Text je rozdělen do kapitol, které v historické posloupnosti rekonstruují program galerie Čs. spisovatel od r. 1950 až do úplného zániku výstavních aktivit v podzemním prostoru v r. 1991. I tentokrát je zachována struktura, která se osvědčila u předchozích dvou dílů. Svazek uvádí text o profilu nakladatelství Československý spisovatel, čtyři chronologicky řazené texty jsou věnovány volnému umění. Zvláštní kapitola se zabývá užitým uměním, k němuž je přiřazena i fotografie a činnost tzv. Malé galerie. Výstavní aktivity tohoto dlouhého období ukončila krátká etapa existence kurátorsky koncipované Galerie Pi-Pi-Art v roce 1991, která zanikla v souvislosti s privatizací budovy.
ISBN 978-80-905091-2-2
Praha : Společnost Topičova salonu, 2014, 1. vyd., brož., 427 s., 13 s. obr. příl., čb foto, ilustrace, faksimile, bibliografie, soupis výstav, rejstříky, English summary
$17.50

128.
Kmochová, Romana a kol.:
Přemysl Koblic : fotograf, chemik
/ Přemysl Koblic : photographer, chemist.
P. Koblic (1892-1955) je výjimečným zjevem v dějinách české fotografie - fotograf, který byl vynikajícím technikem a zároveň citlivým a výtvarně nadaným tvůrcem. Svérázná osobnost nevšedního a neobyčejně pohotového pozorovatele se často odráží v netradičním způsobu snímání a použití fotografické techniky. Monografie je první biografickou publikací věnovanou tomuto velmi plodnému autoru, který byl za svého života znám především jako technik. Jejím cílem je ukázat šíři Koblicova záběru a zejména poukázat na jeho přínos české umělecké fotografii.
ISBN 978-80-7037-250-0
Praha : Národní technické muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 235 s., čb foto, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, chronologický přehled, Czech and English summaries
$35.00

129.
Kmochová, Romana et. al. :
Přemysl Koblic : photographer, chemist.
Translation Lucie Kasíková. English version of the previous title.
ISBN 978-80-7037-252-4
Praha : Národní technické muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 235 s., čb foto, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, chronologický přehled
$35.00

130.
Kokeš, Radomír D.:
Rozbor filmu
/ Film Analysis.
Kniha vychází z předpokladu, že schopnost porozumět filmové výstavbě zásadně posiluje i každodenní diváckou zkušenost. Jejím cílem přitom není na zvídavé analytické otázky jen odpovídat, ale naučit se je i klást. Názornost výkladu posilují stovky konkrétních příkladů i řada zevrubnějších rozborů známých i méně známých filmových děl. Autor (*1982) je odborný asistent Ústavu filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, od r. 2001 působí jako filmový a divadelní kritik.
ISBN 978-80-210-7756-0
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 430, 1. vyd., brož., čb foto, bibliografie, filmografie, jmenný rejstřík, English summary
$25.90

131.
Kostrhun, Petr:
Cesty moravské paleolitické archeologie v období Československé republiky
/ The Path of Moravian Palaeolithic Archeology at the Time of the Czechoslovak Republic 1918-1938.
Publikace se snaží přinést nové poznatky k úzce vymezenému tématu z historie naší archeologie, které však ve své době patřilo přední místo jak v kulturní politice našeho státu, tak na mezinárodním vědeckém poli. Text je založený na studiu pouze zčásti publikovaných bohatých archivních fondů. Autor zde ukazuje, jak se měnil obraz archeologie v závislosti na době a místě pozorovatele; nejen u těch, kteří obor vnímali jako striktně vědeckou disciplínu, ale také z pohledu nadšených zájemců a laického publika, jež se s výsledky archeologické vědy nějakým způsobem pokoušelo identifikovat. Částečně souběžný anglický text.
ISBN 978-80-7028-422-3
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 339 s., čb foto, ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$16.90

132.
Křivákova pieta : restaurování 2005/2013-2014
/ Křivák's Pieta : restoration of the 2005/2013-2014.
Ed. Jana Hrbáčová. Publikace doprovází restaurátorskou výstavu věnovanou Křivákově Pietě - jedné z nejkvalitnějších českých gotických soch patřících k tzv. krásnému slohu. Pieta pocházející ze sbírky olomouckého kanovníka Petra Křiváka vznikla pravděpodobně v 90. letech 14. století v prestižní pražské dílně, z níž pochází také slohově nejbližší dochovaná socha - Pieta z kláštera Seeon v Horním Bavorsku (Bayerisches Nationalmuseum München). Představuje průběh náročného restaurátorského zásahu, který vedl k mnoha zajímavým zjištěním, např. objevu původní polychromie. Ta po postupném odkrytí radikálně změnila vzhled celé sochy a nyní umožňuje nahlížet na pozoruhodné a velkou dramatičností prodchnuté dílo stejně, jako tomu bylo v době jeho vzniku.
ISBN 978-80-87149-92-8
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2015, 1. vyd., brož., 72 s., čb a bar. foto, bibliografie, English summaries
$14.00

133.
Matejko-Peterka, Ilona a kol.:
Země a její pán : struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války
/ Earth and Its Master : the structure of government and its manifestation in the Austrian Silesia until the end of the First World War.
Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy ve Slezském zemském muzeu Opava, 12. 11. 2014 - 23. 3. 2015. Tato výstava je mimořádná svým nadregionálním přesahem - na 260 exponátů pochází nejen ze sbírek Slezského zemského muzea, ale také z mnoha dalších domácích i zahraničních institucí. Představuje např. portréty významných panovníků, mimo jiné Marie Terezie a Josefa II., knížat z Lichtenštejna (Karla I. a Karla Eusebia), vratislavského biskupa Filipa Gottharda Schaffgotsche, olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera, místodržitele řádu německých rytířů Jiřího Viléma z Elkershausenu, představitelů významných šlechtických rodů a mnoha dalších. Pozornost si zaslouží celá řada jiných pamětihodných předmětů.
ISBN 978-80-87789-19-3
Opava : Slezské zemské muzeum, 2014, Ed. Slezsko: lidé a země, sv. 5, 1. vyd., váz., 534 s., bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, erby, genealologické tabulky, bibliografie, rejstříky, German summary
$45.50

134.
Morganová, Pavlína; Seidl, Walter:
Jiří Kovanda : Jeszcze tu nie byłem = Ještě jsem tu nebyl = I Haven't Been Here Yet.
Katalog k rozsáhlé retrospektivní výstavě současného českého umělce J. Kovandy (*1953) sestavené z děl pocházejících z nejrůznějších státních i soukromých sbírek Evropy. Autor je znám zejména svými performancemi z počátku sedmdesátých let. Organizoval řadu akcí, ve kterých podroboval zkouškám duševní vybavenost svou i přihlížejících osob. Kovanda také přispěl významnou měrou k nástupu postmoderního uvažování v české kultuře. Vytvořil například řadu děl, ve kterých pracoval s dobově aktuální proměnou společenských hodnot. Polsky, česky a anglicky.
ISBN 978-83-63350-08-6
Wrocław : Muzeum Współczesne ve spoluprácí s Domem umění města Brna, 2013, 1. vyd., brož., 145 s., čb foto, soupis výstav, bibliografie
$10.50

135.
Nový, Petr:
Pohyb - výraz - emoce : figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle = Motion - expression - emotion : figures and figurines in Bohemian and Czech glass art and craft = Bewegung - Ausdruck - Emotion : Figuren und Figürchen der böhmischen und tschechischen Glaskunst und dem Gewerbe
Publikace v českém, anglickém a německém jazyce s více než 250 fotografiemi. Její jedinečnost tkví ve srovnávací koncepci, kdy obsahuje nejen texty věnované železnobrodským figurkám či českému dekorativnímu a ateliérovému sklu od 18. století po současnost, ale též kapitoly o figurálním tématu v kontextu světového sklářství od počátků do 20. století.
ISBN 978-80-86397-17-7
Jablonec nad Nisou : Muzeum skla a bižuterie, 2015, 1. vyd., váz., 165 s., ilustrace (převážně bar.), bibliografie, bibliografické odkazy
$32.90

136.
Olič, Jiří a kol.:
Josef Váchal a Bobeš Svoboda : přátelé od Čertova ocasu
/ Josef Váchal and Bobeš Svoboda : friends of Devil's Tail.
Vychází u příležitosti výstavy v Muzeu Kroměřížska 11. 2. - 15. 3. 2015. Výstava představuje díla zapomínaného malíře krajin B. Svobody (1885-1974) a díla J. Váchala - grafiky a kresby s tématikou krajiny. Objevné jsou publikované Váchalovy dopisy příteli a také Kronika Bobšárny s Váchalovými texty a ilustracemi. Publikaci kromě dokumentů, Váchalových dopisů a ukázek z kroniky doplňují statě Jiřího Oliče, Víta Ondráčka a Jaroslava Knotka a reprodukce děl obou umělců.
ISBN 978-80-85945-71-3
Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2015, 1. vyd., váz., 110 s., čb a bar. ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile
$28.00

137.
Pavelková, Irena:
Fond plakátu a pozvánek : (přírůstky 1991-2012) : sbírky Muzea romské kultury = Fund of poster and invitations : (acquisitions 1991-2012) : collections of the Museum of Romani Culture.
V sbírkách Muzea romské kultury se nachází také kolekce plakátů, letáků, pozvánek a kalendářů, v níž je shromážděno přes
1 000 jednotlivin. Katalog seznamuje se základními informacemi o sbírkovém fondu a jeho postupného budování a prezentaci, v detailu přibližuje některé vzácné exempláře a také výstavy, na kterých byly tyto sbírkové předměty prezentovány. Česky a anglicky.
Brno : Muzeum romské kultury, 2014, 1. vyd., brož., 230 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, přehled výstav
$9.10

138.
Pavlíková, Marta; Bureš, Jiří; Sellnerová, Alena:
Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918-1938, sv. 1. Státní hornické kolonie
/ Employee Housing Estate in Northern Bohemia in the Years 1918-1938, Vol. 1. Housing Construction from Mining Social Welfare Fund.
Svazek se věnuje hornickým koloniím postaveným československým státem v prostoru severočeské hnědouhelné pánve. Autoři se zaměřili na dosud stále opomíjenou problematiku dělnického bydlení v průmyslových oblastech a detailně zmapovali průběh státní výstavby řízené Ministerstvem veřejných prací. Publikace je rozdělena na dvě základní části, první kapitoly se věnují problematice sociálního bydlení na pozadí proměny malých regionálních měst ve velká průmyslová centra, druhou část knihy tvoří katalog jednotlivých hornických osad, ve kterém jsou poprvé souhrnně představeny jak stávající, tak zaniklé kolonie.
ISBN 978-80-85036-54-1
Ústí nad Labem : Národní památkový ústav, 2014, 1. vyd., brož., 165 s., čb a bar. foto, 1 mapa, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$26.60

139.
Prokop, Vladimír:
Zdeněk Burian : až na konec světa… : katalog k výstavě v Museu Kampa 16. 12. 2014 - 15. 2. 2015
/ Zdenek Burian : up to the end of the world… : catalog for the exhibition in the Museum Kampa 16. 12. 2014 - 15. 2. 2015.
Z. Burian (1905-1981) byl český malíř a ilustrátor dobrodružných knih. Proslul zejména svými paleontologickými rekonstrukcemi společně s profesorem Josefem Augustou. Kolekce reprodukcí převážně obálek knih a časopisů, doplněná autorovým životopisem. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905877-2-4
Praha : Retro Gallery, 2014, 1. vyd., brož., 67 s., bar. ilustrace, biografická data
$27.90

140.
Rejžek, Jan:
Jak tohle vůbec můžete otisknout! : hudební publicistika 1974-1993
/ How Can This Be Ever Printed! : music journalism 1974-1993.
Souborné vydání hudebních kritik, recenzí a rozhovorů. Knihu uvádí předmluva Jiřího Černého a do děje nás vtáhne již dobový rozhovor Jana Buriana s Janem Rejžkem, výstižně nazvaný Říkají mu Zuřivec (1982). Tento český hudební a filmový kritik a novinář se proslavil zejména svými mnohdy nekompromisními kritikami v měsíčníku Melodie, byť většina jeho recenzí vyznívala pozitivně. V 70. a 80. letech minulého století se jeho styl psaní proslavil a autor byl respektovanou autoritou i pro své občanské postoje. Knihu vhodně doplňují autentické ukázky z dobové korespondence od fanoušků osobností populární hudby, jichž se nějak dotkl jeho kritický názor.
ISBN 978-80-7492-184-1
Praha : Galén, 2015, Ed. Olivovníky, 1. vyd., váz., 885 s., jmenný rejstřík, faksimile
$48.30

141.
Seňorita Franco a Krvavý pes : malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967)
/ Senorita Franco and Bloody Hound : the painter, cartoonist and illustrator Antonín Pelc (1895-1967).
Eds. Anna Pravdová, Tomáš Winter. Výtvarník Antonín Pelc výrazným způsobem utvářel podobu moderní české karikatury a satirické a humoristické kresby. Rozsáhlá monografie detailně zkoumá a hodnotí všechny aspekty jeho tvorby - malbu, karikaturu a ilustrace - a uvádí ji jak do širšího kontextu moderního umění 20. století, tak do kulturně historických a politických souvislostí. V monografii jsou reprodukována Pelcova dosud neznámá díla z veřejných a soukromých sbírek v České republice i zahraničí, ale i srovnávací práce jiných autorů a četný dokumentární materiál. Její součástí je také úplný soupis Pelcovy bohaté knižní tvorby.
ISBN 978-80-7035-573-2 (NG); 978-80-86890-69-2 (A)
Praha : Národní galerie - Artefactum, 2015, 1. vyd., váz., 445 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, faksimile, chronologie, soupis výstav, bibliografie, rejstříky
$52.50

142.
Sozanský, Jiří:
Mezní situace = Extreme Situation.
Vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy v GASK - Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, ve dnech 10. 5. - 25. 10. 2015. Sozanského výstava je obsahově vymezena dvěma významnými výročími: 70. výročím ukončení druhé světové války a 20. výročím ukončení války na Balkáně. Projekt vychází ze studia dokumentárních materiálů, deníkových záznamů, dobových výpovědí a z autentických zážitků autora z míst, kde se tragédie odehrávaly - Terezín, Osvětim, Buchenwald, Sarajevo, Mostar. Autor se tématem II. světové války a holocaustu zabývá od svých studijních let, jeho diplomovou prací na Akademii výtvarných umění v Praze byla plastika na téma Deník Alberta Speera.
ISBN 978-80-904962-3-1
Praha : Symposion, 2015, 1. vyd., brož., 263 s., čb a bar. foto, ilustrace, English summary
$41.30

143.
Srp, Karel:
Stíny hieroglyfů
/ Shadows of Hieroglyphs.
Kniha sleduje rozdílné přístupy k hieroglyfu a alegorii, vůči níž se odlišně vymezovali filosofové, teoretici umění a sami umělci. Přestože se alegorie stala jedním z hlavních nepřátel moderního umění a byla silně kritizovaná avantgardou, dlouhodobě přežívala a zasáhla i umělce, u nichž by se dala sotva očekávat. Jedním z nich byl i Vladimír Boudník, jenž alegorické postupy rozvinul v souboru pastelkových kreseb Corpus delicti (1956), který je v knize poprvé v úplnosti barevně reprodukován.
ISBN 978-80-7467-080-0
Řevnice : Arbor vitae, 2015, Ed. Texty o umění, sv. 1, 1. vyd., brož., 185 s., 28 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, bibliografické odkazy
$41.30

144.
Staré pověsti české
/ Old Czech Legends.
Ed. Lucie Česálková. Ve spolupráci s Plzní (Evropským městem kultury 2015) Národní filmový archiv digitálně restauroval jedno z klíčových děl plzeňského rodáka, velikána loutkové animace Jiřího Trnky, film Staré pověsti české (1953). Práce na restaurování provázel obsáhlý výzkum historických okolností vzniku filmu, z nějž vzešla také publikace, věnovaná různým aspektům snímku. Původních studie a rozhovory se věnují podrobné analýze produkce filmu a jeho roli v tzv. jiráskovské akci, zhodnocují pozici Trnky jako svébytného tvůrce ve strukturách znárodněné kinematografie, zabývají se stylem a vyprávěním filmu, specifikům Trnkových loutek a jeho spoluprací s hudebním skladatelem Václavem Trojanem. Kniha je doplněna edicí archivních materiálů a disponuje bohatým obrazovým doprovodem.
ISBN 978-80-7004-167-3
Praha : Národní filmový archiv, 2015, 1. vyd., brož., 271 s., čb a bar. foto., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, přílohy
$25.10

145.
Šmidrkal, Pavel:
Přísloví v obrázcích Vinci Hehla
/ Proverbs in Pictures of Vincenc Hehl.
Kniha seznamuje s cyklem kreseb Přísloví a pořekadla v obrazech od polozapomenutého, avšak pozoruhodného malíře, ilustrátora a karikaturisty Vincence Hehla (1901-1977). Realistické malby s výjevy ze života se u něho klenuly pod známými výroky a citacemi. Tato pozoruhodná kolekce brilantních kreseb, z nichž některé vyšly v dobových časopisech, nebyla dosud vystavena ani publikována knižně. Nyní v české premiéře vystavuje tento cyklus kreseb Obrazárna Špejchar Želeč.
ISBN 978-80-7415-104-0
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, 1. vyd., váz., 64 s., bar. ilustrace
$12.30

146.
Šosová, Jitka:
Jaroslav Serpan : mezi uměním a vědou
/ Jaroslav Serpan : between art and science.
Monografie seznamuje s v ČR dosud takřka neznámým životem a dílem J. Serpana (1922-1976), jednoho z významných evropských intelektuálů 20. století. Jakkoli je karlštejnský rodák (vlastním jménem Sossountsov) ve světě znám především jako malíř patřící k zakladatelské generaci evropské poválečné abstrakce, jeho životní záběr byl mnohem širší. Serpan byl nejen malíř a sochař, ale také vědec se dvěma doktoráty z proslulé Sorbonny (obory biologie a matematika), vysokoškolský profesor, překladatel, muzikolog, teoretik umění, spisovatel i básník. Publikace vyšla při příležitosti nedávné retrospektivní výstavy děl Jaroslava Serpana v pražském Museu Kampa.
ISBN 978-80-9060050-8
Praha : Beaux Arts, 2015, 1. vyd., váz., 67 s., bar. ilustrace, faksimile, soupis výstav, rejstřík, English summary
$34.70

147.
Tak teď tu : komplementární svět Dalibora Chatrného = So now here : the complementary world of Dalibor Chatrný.
Eds. Jiří Zahrádka, Dana Chatrná. Publikace přináší nové pohledy na tvorbu významné osobnosti českého výtvarného umění 2. poloviny 20. stol. (1925-2012). Jsou zde poprvé souborně uveřejněny umělcovy vlastní texty, v nichž můžeme vysledovat východiska a vývoj jeho tvůrčích postojů i výtvarných postupů. Výběr z celoživotního díla je členěn do dvaadvaceti tematických oddílů, které pomáhají pochopit i pocitově vnímat různé typy výtvarného vyjádření, uvažování i osobního autorského experimentování. Vedle reprodukcí obrazů, kreseb, grafik i prostorových objektů zde najdeme i textové záznamy a kresebné studie či poznámky, které tvorbě výsledného díla předcházely. Doprovodnou teoretickou studii k umělcově tvorbě napsal historik umění a kurátor Jiří Machalický. Důležitou součástí publikace je DVD Dalibor Chatrný - Alois Piňos: Optickoakustické skladby - Optical-acoustic compositions (1969-1970) se záznamy tzv. optickoakustických skladeb - autorských experimentálních filmů vycházejících z umělcových kreseb, objektů a grafik. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7485-039-4
Brno : Barrister & Principal ve spolupráci s Danou Chatrnou, 2015, Ed. Dějiny a teorie umění, 1. vyd., brož., 431 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, 1 DVD, životopisná data, přehled výstav, zastoupení ve sbírkách
$53.30

148.
Večerková, Eva:
O čem vyprávějí rukopisné knihy z etnografických sbírek Moravského zemského muzea
/ What Are Telling Manuscript Books from the Ethnographic Collections of the Moravian Museum.
Práce představuje soubor rukopisných knih z etnografických sbírek Moravského zemského muzea. Nejpočetnější složku kolekce tvoří rukopisné knihy modliteb a písní z 18. a 19. století, české a v menším počtu německé, pocházející většinou z lidového prostředí a tam užívané. Ve sbírce jsou zastoupeny knihy dotýkající se i jiných stránek života lidových vrstev, léčitelství i magických rituálů, obyčejů a obřadů, hospodaření a denního života rodiny, i osobních zájmů a života jednotlivce. Kniha obsahuje komentovaný katalog rukopisných knih.
ISBN 978-80-7028-433-9
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 127 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, German summary
$9.70

149.
Vorlík, Petr:
Český mrakodrap : nejzajímavější výškové stavby 20. a 21. století
/ Czech Skyscraper : the most interesting high-rise buildings of the 20th and 21st century.
Kniha sleduje na příkladech více než stovky staveb nebo utopických projektů příběh skromného českého mrakodrapu. Zachycuje např. budovy významných meziválečných výrobních koncernů, sídel veřejné správy a infrastruktury pokrokové republiky, poválečné naplnění snů avantgardy, nekritický optimismus, ale i zpupnost socialistického realismu, vítězství techniky nad krajinou a historickým městem, prominentní výkladní skříně socialismu, snahu o polidštění jednotvárných panelových sídlišť i porevoluční vzlínání konzumu. Na příkladech jednotlivých výškových budov lze tedy poukázat na mnohdy jemné vztahy mezi mocí a architekturou. Autor (*1973) je architekt a historik architektury.
ISBN 978-80-7432-504-5
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 270 s., čb foto, bibliografie, rejstříky, English summary
$27.90

150.
Všemu světu na útěchu : sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590 : katalog dlouhodobé expozice Oblastního muzea v Chomutově
/ All the World to Console : sculpture and painting in the Chomutov and Kadaň districts 1350-1590 : catalogue of the permanent exposition of the District Museum in Chomutov.
Eds. Helena Dáňová, Renáta Gubíková. Kniha je výstupem dlouhodobého uměleckohistorického výzkumu, který autoři publikace věnovali tomuto tématu. Těžištěm knihy je podrobný katalog děl vystavených v expozici Oblastního muzea v Chomutově, který dokumentuje specifický vývoj sochařské a malířské tvorby vymezeného období v celém regionu Chomutovska a Kadaňska.
ISBN 978-80-87898-07-9
Chomutov : Oblastní muzeum v Chomutově, 2014, 1. vyd., brož., 351 s., bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$52.00

151.
Zdeněk Rossmann : horizonty modernismu
/ Zdeněk Rossmann : horizons of modernism.
Eds. Marta Sylvestrová, Jindřich Toman. Z. Rossmann (1905-1984) byl významný představitel české modernistické architektury, scénografie, výstavnictví a grafického designu. Publikace, vycházející ke stejnojmenné výstavě, dokumentuje jeho životní dílo. Vedle autorů výstavy jsou v ní zastoupeni badatelé z České republiky, Francie, Slovenska a Spojených států. Výstava obsahuje sekce nejvýraznějších prací v typografii, plakátu a knižním designu, scénografii, výstavnictví a architektuře. Nabízí celkový přehled o rozsahu médií, jimiž se tento modernistický designér zabýval.
ISBN 978-80-7027-284-8
Brno : Moravská galerie, 2015, 1. vyd., váz., 255 s., čb foto, faksimile, životopisný přehled, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$41.90

152.
Žďárská, Anna:
Středověké sklo z Prahy
/ Medieval Glass from Prague.
Podkladem pro publikaci se stala diplomová práce, která vznikla v Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cílem bylo vypracování topografie reprezentativních nálezů skel z období vrcholného středověku v Praze a posouzení vybraných souborů s přihlédnutím k sociálně-ekonomickému postavení naleziště. Práce je členěna do dvou okruhů, z nichž první tvoří komentovaný katalog nalezišť s důrazem na typologii skleněných nálezů. Druhá část práce je zaměřena, vedle stručného vyhodnocení nálezů z typologicko-chronologického hlediska, na posouzení vypovídacích možností skel pro studium společenského a ekonomického postavení jeho uživatelů.
ISBN 978-80-87220-14-6
Praha : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, 2014, 1. vyd., váz., 186 s., ilustrace (převážně bar.), plány, bibliografii a bibliografické odkazy, English and German summaries
$31.50

153.
Ženatá, Kamila:
Horizont událostí : část první = Event Horizon : part one.
Galerie Karlin Studios - suterén, květen - červenec 2015, Praha. Kurátorka projektu: Caroline Krzyszton. Skupina žen: Lenka Čechová, Nelly Dvořáčková, Helena Gaudeková, Lenka Lagronová, Andrea Lexová, Jana Lokajová, Zuzana Šlachtová, Eva Tomanová. K. Ženatá (*1953) je česká výtvarná umělkyně a skupinová psychoanalytička. Představuje kreativní všestrannou osobnost (vedle vizuální tvorby má i svou tvorbu literární), která se plně zapojuje do současného uměleckého dění a reaguje na aktuální problémy dnešního světa. Používá media textu, malby, fotografie a videoinstalace. Horizont událostí je svého druhu unikátním projektem. K jeho realizaci sestavila experimentální skupinu osmi žen, které v průběhu několika měsíců pracovaly v sebepoznávacím procesu v autorčině ateliéru. Z jejich výpovědí Ženatá vytvořila znepokojivou site-specific instalaci ve sklepních prostorách dnes již legendárního uměleckého centra Karlin Studios v Praze. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905949-3-7
Praha : Kolem, 2015, 1. vyd., brož., 88 s., čb a bar. foto
$17.50


PRAGENSIA

154.
Altman, Karel:
Praha u piva
/ Prague and a Beer.
Kniha líčí historii pražských lidových hostinců, hospod, šenků a pivnic zhruba od poloviny 19. do poloviny 20. století a navazuje na autorovu úspěšnou monografii Zlatá doba štamgastů pražských hospod (2003). Kniha také obsáhle pojednává o roli, již pivo hrálo při utváření společenského života ve městě. Práce je výsledkem mnohaletého bádání založeného na analýze dobových pramenů, je však psána populárně naučným stylem přístupným širokým vrstvám čtenářů. Autor (*1960) je urbánní etnolog a působí jako vědecký pracovník Etnologického ústavu Akademie věd ČR.
ISBN 978-80-7429-525-6
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 238 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, English summary
$27.90

155.
Prošek, Václav:
Pražské Podolí 2 : podolskými ulicemi včerejška i dneška krok za krokem
/ Prague-Podolí 2 : yesterday and today through the streets of Podolí step by step.
Podrobný popis jednotlivých ulic seznamuje obyvatele, návštěvníky a zájemce o Podolí s historií, současností, zajímavostmi a regionálními osobnostmi městské části. Ulice nejsou řazeny abecedně, ale jsou seřazeny do logických tematických celků, v nichž jsou popisovány formou průvodce. V závěru je seznam a rejstřík popsaných ulic a míst.
ISBN 978-80-902095-7-2
Praha : Aukční agentura a Antikvariát Prošek, 2015, 1. vyd., váz., 262 s., čb foto, mapy, portréty, faksimile, rejstříky
$18.20


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

156.
Děd, Ondřej; Děd Stanislav:
Německo-česká zemská výstava Chomutov 1913 = Deutsch-böhmische Landesschau Komotau 1913
Řemeslná a zemědělská výstava v r. 1913 byla zcela mimořádným počinem, svým významem po zásluze naplnila označení zemská a přesáhla význam Chomutova. O tom všem hovoří dochovaná fotodokumentace, pohlednice a stovka stereoskopických fotografií. Výběr z nich je předložen v této knize. Některé fotografie jsou v 3D provedení. Česky a německy.
ISBN 978-80-87898-09-3
Chomutov : Oblastní muzeum v Chomutově, 2014, 1. vyd., brož., 86 s., čb a bar. ilustrace,il, portréty, faksimile, 3D brýle
$25.20

157.
Jaša, Luděk:
Becherové : zrození 13. pramene
/ The Becher Family : the birth of the 13th spring.
Kniha je věnována historii nejstaršího, nejvýznamnějšího a nejznámějšího rodu v Karlových Varech, rodu Becherů. Zabývá se tímto rodem od jeho příchodu do tehdy ještě Karlových Lázní v roce 1520 a končí odsunem posledních potomků v roce 1945.
ISBN 978-80-906095-0-1
Březová : Azus, 2015, 1. vyd., váz., 331 s., čb a bar. foto, faksimile, rodokmen, bibliografie
$28.00

158.
Kintzl, Emil; Fischer, Jan:
Zmizelá Šumava
/ Šumava Disappeared.
Kniha vypráví 21 příběhů o životě a místech, která na dnešních mapách Šumavy už nenaleznete. Do osudů obyvatel na pomezí českoněmecké hranice totiž nemilosrdně zasáhly "velké" dějiny 20. století, nejprve obě světové války, poté odsun německých obyvatel, neprodyšné uzavření hranice a vytvoření vojenského výcvikového prostoru Dobrá voda, kterému musely ustoupit nuceně vysídlené obce i osady. Autoři poutavě a jadrně líčí těžký a svérázný život horalů na samotách a v chudých osadách, popisují činorodý život lidí ve větších obcích a v neposlední řadě připomínají bohatou průmyslovou a kulturní historii tohoto regionu.
ISBN 978-80-7473-297-3
Zlín : Kniha Zlín, 2015, 1. vyd., brož., 156 s., čb a bar. foto, mapa
$25.80


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

159.
12 nesmrtelných : tucet netuctových povídek
/ Dozen Immortals : dozen extraordinary stories.
Vybral a sestavil Zdeněk Rampas. Tři horory, čtyři fantasy a pět science fiction - výběr toho nejlepšího, co Akademie SF, F a H ocenila za svou dvacetiletou historii. Uvedená díla zdařile dokládají šíři záběru české a slovenské fantastiky posledních dvou dekád. Od rozpustilosti a neuctivého zacházení s klasiky, přes jejich poučené následování až po hledání a tvorbu vlastního světa. Autoři v knize zastoupení: Juraj Červenák, Marek Dobeš, Vilma Kadlečková, Martin Kolář, Martin Koutný, Jaroslav Mostecký,František Novotný, Alexandra Pavelková, Jiří Pavlovský, Jan Poláček, Jana Rečková, Lenona Štiblaríková.
ISBN 978-80-257-1475-1
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., váz., 609 s., ilustrace, medailony autorů
$27.90

160.
Barényiová, Olga:
Román
/ The Novel.
Se studií Vladimíra Papouška. Autorka (1910-?), pražská česko-německá spisovatelka, která publikovala česky řadu děl v letech 1941-1945 a po svém odchodu do Rakouska pak několik kontroverzních protičeských románů. Na jaře r. 1945 jí vychází česky psaná kniha Román, která je jedním z nejvýraznějších dokladů modernistického románu v české literatuře. V textu autorka odkrývá své potíže se psaním románu, s tvorbou postav a charakterů, s vedením děje, aby čtenář postupně odhaloval její snahu sdělit příběh svého nešťastného vztahu, stejně jako traumatické zážitky z dětství. Autor úvodní studie vydal o stejné autorce monografii Věž a království : Olga Barényiová - studie o díle (2014).
ISBN 978-80-7470-090-3
Praha : Akropolis ve spolupráci s Centrem výzkumu české umělecké avantgardy, 2015, Ed. Skrytá moderna, sv. 9, 2. vyd., váz., 258 s.
$17.50

161.
Básník Ticho:
Play off
Básník Ticho (*1973), beatnik, squatter, prokletý básník se ve své druhé básnické knize Play off představuje opět jako jeden "z nejoriginálnějších příkladů dnešní ‚nemainstreamové', tj. mimo etablované kulturní instituce vznikající literatury" (Martin Machovec). Sbírku ozvláštňuje komplikovaná stavba, hra se slovy a významy, výbušná obraznost, všudypřítomné je autorovo zásadní téma squatterství, které uvedl jako jeden z prvních do české literatury.
ISBN 978-80-87485-25-5
Ostrava : Protimluv, 2015, 1. vyd., brož., 101 s., ilustrace
$13.90

162.
Bech, Andie:
Básně
/ Poems.
Autorčina prvotina. Básně byly napsány v první polovině r. 2014. Sbírka je rozdělena do tří částí, jednotlivé části jsou pojmenovány podle toho, kde často básně vznikaly: kavárnách, v hospodách, na cestách. Kterýkoli okamžik nebo jakákoli osoba se může stát inspirací pro další slova, pro novou báseň.
ISBN 978-80-88001-05-8
Pečky : Edice X, 2015, 1. vyd., brož., 91 s.
$11.10

163.
Bobák, František:
Zlínská jitra : minipovídky, fejetony, eseje
/ Mornings in Zlín : mini-stories, columns, essays.
Kniha je dílem zlínského publicisty (1926-2008). V mládí patřil k tzv. Baťovým mladým mužům, potom absolvoval studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, působil jako středoškolský profesor, ale v době komunistického režimu nesměl dlouho ve školství pracovat (bránily tomu jeho politické názory a to, že se hlásil ke katolické víře). V listopadu 1989 spoluzakládal ve Zlíně Občanské fórum. Jeho texty vycházely od devadesátých let do roku 2005 nebo 2006 v různých regionálních periodikách, případně byly zveřejňovány v rozhlase. Význam těchto drobných próz tedy rozhodně přesahuje jak hranice zlínského regionu, tak i dobu, v níž texty vznikaly, a představuje zajímavou a čtivou reflexi soudobé české společnosti. Předmluvu napsal Ludvík Vaculík.
ISBN 978-80-200-2477-0
Praha : Academia, 2015, Ed. Paměť, sv. 82, 1. vyd., váz., 335 s., 16 s. obr. příl.
$24.50

164.
Bok, John; Novák, Jan:
Život mimo kategorie : rozhovor Jana Nováka s Johnem Bokem
/ Life beyond Categories : interview of Jan Novák with John Bok.
J. Bok (*1945) se narodil do česko-britské rodiny (jeho otec byl válečným letcem, matka Angličanka). Podepsal Chartu 77, byl perzekuován policií, po roce 1989 pracoval v Úřadu pro ochranu ústavy a demokracie a ve FBIS. Je zakladatelem Spolku Šalamoun, který se angažuje v kontroverzních soudních kauzách, a několikrát byl nominován na funkci veřejného ochránce práv. V knižním rozhovoru se spisovatelem J. Novákem vypráví bez zábran i servítků o svém životě "socialistického beatnika", který proběhl mimo veškeré kategorie českého chování.
ISBN 978-80-7432-602-8 (P); 978-80-257-1431-7 (A)
Praha - Litomyšl : Paseka - Argo, 2015, 1. vyd., brož., 394 s., čb foto
$24.50

165.
Borkovec, Petr:
Wernisch
Autor (*1970) je známý český básník a překladatel. Vydal dvanáct knih básní, překladů a drobných próz. V této sbírce básní a krátkých próz přesně a nemilosrdně zachycuje prchavé okamžiky.
ISBN 978-80-7521-021-0
Praha : Fra, 2015, Ed. Česká poezie, 2. dopl. vyd. sbírky Milostné básně, brož., 84 s.
$9.70

166.
Bořkovec, Martin:
Vědomost
/ Knowledge.
Autorova (*1978) prozaická prvotina je plasticky bezprostředním záznamem vnitřního monologu mladého učitele, usilujícího dohlédnout k nejhlubším příčinám své profesní a osobní krize. Tu nevyvolává jen ubíjející stres před tabulí, ale především protagonistova neschopnost přistupovat k životu s rutinním nadhledem. Bezejmenný hrdina se postupně dopátrává smyslu strastných omezení, s nimiž se musí jedinec usilující přijímat zodpovědná rozhodnutí vyrovnávat, a dospívá od detailního svědectví o banálních a frustrujících zážitcích k hlubším úvahám o světě, v němž má člověk navzdory atakům beznaděje zanechat stopu, za kterou by se nemusel stydět.
ISBN 978-80-87037-69-0
Praha : Revolver Revue, 2015, Ed. Revolver Revue, sv. 86, 1. vyd., váz., 226 s.
$17.40

167.
Brycz, Pavel:
Muž bez ženy není člověk
/ A Man without a Woman Is Not a Man.
Autor (*1968) je nejen prozaikem, ale i básníkem, textařem a autorem povídek pro děti. Jeho první sbírkou byly povídky Hlava Upanišády (1993). Za knihu básní v próze Jsem město (1998) získal Cenu Jiřího Ortena (1999). U čtenářů i kritiky bodoval především románovou epopejí Patriarchátu dávno zašlá sláva (2003; Státní cena za literaturu, 2004). Za knihu Bílá paní na hlídání získal Zlatou stuhu 2011 v kategorii nejlepší beletrie pro děti a mládež. Po sérii knih, v nichž se věnoval dětské literatuře, nyní přichází s knihou pro dospělé. Autor v ní s humorným nadhledem tematizuje muže zmítaného krizí středního věku a jako vedlejší téma si bere na paškál současnou českou společnost, kterou podrobuje nekompromisní kritice.
ISBN 978-80-204-3267-4
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 253 s.
$17.40

168.
Denk, Stanislav:
Hrana ohně
/ Edge of Fire.
V pořadí již třetí básnická sbírka moravského básníka (*1962) si stejně jako jeho předchozí texty pohrává s představou přechodu a přeměny jedné věty ve druhou, které splývají a přelévají se jako vlny.
ISBN 978-80-7438-114-0
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., brož., 92 s.
$7.10

169.
Drozd, Pavel:
Trvalé bydliště v hodinovém hotelu : pohádky o lásce
/ Permanent Residence in the Hourly Hotel : tales of love.
Všechny příběhy, a jsou to vždycky příběhy o lásce, i když to někdy na první pohled nevypadá, jsou spleteny z pramenů štěstí i neštěstí. Jejich vypravěč je mimořádně vybavený pozorovatel, který do české povídkové tvorby vrací, co z ní pomalu vyprchalo: nápad, psychologický popis, smysl pro detail, poučenost, málo frekventovaná témata, sarkasmus, vtip. Autor (*1977) je prozaik, esejista, redaktor a filmový kritik. Vydal sbírku povídek Za devatero větami (2011).
ISBN 978-80-87683-46-0
Praha : Novela Bohemica, 2015, Ed. Vlny, sv. 10, 1. vyd., brož., 221 s.
$18.80

170.
Fic, Igor:
Vypalování stařiny : rozprava o zemi, pouti a poezii
/ Burning Old Grass : the debate about country, pilgrimage and poetry.
Autor (*1967) je uznávaný literární kritik a pedagog. Jeho text se vzpírá jednoznačnému žánrovému vymezení. Rozvíjí v něm tři hlavní tematické okruhy: úvahy o poezii, umění, kultuře a náboženství se prolínají se vzpomínkami na vlastní poutní cestu z Hostýna do Svaté Hory u Příbrami, třetím motivem je hledání původu autorova rodu, viditelných i skrytých kořenů vlastní existence, ve vztahu k zemi. Stejně jako témata se prolínají i žánry: esej, poutní deník a memoáry.
ISBN 978-80-87908-05-1
Praha : Trigon, 2015, 1. vyd., brož., 139 s., jmenný rejstřík
$15.40

171.
Frantinová, Eva:
Časovaná růže
/ Timed Roses.
Devátá básnická sbírka básnířky a prozaičky (*1956) obsahuje 3 rozsáhlé lyrické básně: Časovaná růže, Perseidy po záruce a Tatínek referuje z ráje. Za básnické sbírky Kapesní déšť a Z hvězdy pod okap (obě 2011) získala v r. 2011 cenu Unie českých spisovatelů.
ISBN 978-80-87077-30-6
Hluboš : Periskop, 2015, 1. vyd., brož., 186 s.
$7.80

172.
Gabrišová, Zuzana:
Ráno druhého dne
/ Next Morning.
Autorka (*1978) vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity, učila na základní škole, sedm let byla zen-buddhistickou mniškou v Jižní Koreji. V současnosti pracuje jako pečovatelka. V téhle korektní současnosti, v níž se bojuje za všechno (ale samozřejmě při zachování všech "výdobytků") vyprazdňováním, mučením slov, prochází kolem básnířka s úplně jinou českou slovesností. V pěti částech sbírky, pokud by se slily všechny básně do jednoho textu, čteme příběh o tom, jak plevely budoucích výčitek pevně zakořenily…
ISBN 978-80-7438-116-4
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., brož., 77 s.
$7.10

173.
Gajdoš, Július:
Vyslanci Brna : paradoxní povaha vzdoru
/ Brno Envoys : the paradoxical nature of defiance.
Autor (*1951) je rozhlasový a divadelní autor, dramaturg, režisér a vysokoškolský pedagog. Hlavní hrdina autobiografické knihy hledá harmonii místa a času, odchází ze Slovenska, aby po několika kolizích a peripetiích na Moravě putoval dál západním směrem - k Praze. Autor o svém románu poznamenává: "Přál bych si, aby číst tuto knihu připomínalo cestu, při níž se skotačí, se smíchem a v tanečním reji prochází zaobleným prostorem a zakřiveným časem; aby čtenář mohl s lehkým úžasem sledovat poněkud pikareskní obraz světa."
ISBN 978-80-86751-28-3 (A); 978-80-7437-163-9 (K)
Praha : Aula - Kant, 2015, Ed. Literární kabinet, sv. 11, 1. vyd., brož., 587 s.
$26.60

174.
Göbl, Pavel:
4 igelitky
/ 4 Plastic Bags.
Autor (*1967) je filmový režisér, scénárista a spisovatel. Za svou novelu Tichý společník (2009) získal cenu Magnesia Litera - objev roku, a jeho druhá kniha Penis pravdy (2012) byla nominována na Cenu Josefa Škvoreckého. První polovina jeho nejnovější knihy dala vzniknout úspěšnému nezávislému filmu Odborný dohled nad východem slunce (2014), druhá nás pohltí příběhem, jehož hlavní hrdina si postavy té první vymyslel. Příběhem o touze po dobrodružství, o hráčství, důstojnosti, svobodě, lásce a slunci, které nezapadá…, o tom, jaké to je, když cestou zapomeneme na svítání, ale ono se přeci jen vrátí.
ISBN 978-80-7272-670-7
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 229 s.
$19.50

175.
Hašek, Jaroslav:
Historie moudrého vola
/ History of a Wise Ox.
Ed. Radko Pytlík. Jaroslav Hašek (1883-1923) je největším českým humoristou, známým i ve světě, zejména svým románem Osudy dobrého vojáka Švejka. Roku 1909 oznámil, že píše životopisný román s názvem Historie moudrého vola. Tento údaj ještě dvakrát potvrdil. Žádný rukopis se až dosud nenalezl. Badatel R. Pytlík nyní objevil, že se první část románu skrývá pod titulem Ze staré drogerie, který uvádíme s příbuznými humoreskami a s dobovou dokumentací starých pražských hospod.
ISBN 80-86346-20-5
Praha : Emporius, 2015, 1. vyd., brož., 77 s., čb foto
$9.80

176.
Hejda, Zbyněk:
Sny…
/ Dreams.
Doslov a ediční poznámka Michael Špirit, ilustrace Viktor Karlík. Druhé vydání Snů… navazuje na trojsvazkové vydání díla Z. Hejdy v nakladatelství Triáda. Autorovy texty spojené tématem snu, které čtenáři Hejdovy poezie znají už od první básnické sbírky Všechna slast a v této knize se s nimi setkávají také v dosud nepublikovaných rukopisech ze starší i nejnovější doby, představují v české literatuře novou hodnotu: od symbolistní obraznosti přelomu 19. a 20. století a od surrealistických výbojů první i druhé generace je odlišuje stylová oproštěnost od jakýchkoli ornamentů, automatického psaní a od náznaků rozvíjet děj.
ISBN 978-80-87037-70-6
Praha : Revolver Revue, 2015, Ed. Revolver Revue, sv. 87, 2. vyd., váz., 105 s., ilustrace
$19.50

177.
Hlas, Ivan; Dostál, František:
Jdeme na jedno…
/ Let's Go for One Beer…
V knížce spojili síly dva velcí znalci fenoménu jménem česká hospoda: hanspaulský písničkář Ivan Hlas (*1954) a skvělý pozorovatel světa obyčejných lidí, proslulý fotograf a fejetonista František Dostál (*1938). Výsledkem je velmi působivé fotografické a textové svědectví o fenoménu, který navzdory úšklebkům snobů tvořil v minulém století velmi významnou část české kultury.
ISBN 978-80-88073-00-0
Praha : Bondy, 2015, 1. vyd., váz., 119 s., čb foto
$17.40

178.
Hodrová, Daniela:
Točité věty
/ Spiral Sentences.
Rozsáhlý román známé autorky a bohemistky je úzce spjat se životními osudy překladatelky a básnířky Bohumily Grögerové a výtvarnice Adrieny Šimotové, jimž je také dedikován. Není ovšem pouhou románovou transformací osudů, spjatých úzce se životem i tvorbou autorky samotné, ale i závažnou výpovědí o metafyzických úzkostech dnešního člověka a dost možná i jistým lékem, daným autorčiným širokým, "komparativním" rozhledem, jehož šíře překonává její předešlé romány a tvoří ukotvující kontrapunkt proti "opojnému" stylu a větvící se a "točivé" výstavbě románu.
ISBN 978-80-7530-003-4
Praha : Malvern, 2015, 1. vyd., váz., 375 s.
$20.90

179.
Holcman, Josef:
Osobní poplach
/ Personal Alarm.
Román o surovém humanistovi, přesazeném z Horňácka na Kyjovsko, o řezníkovi, který se nikdy nevzdával navzdory ranám, jež mu denně uštědřoval život, o řezníkovi, který komentoval živobytí na vesnici za socialismu a bojoval se všemi kolem sebe, nejvíc sám se sebou. Autor (*1952) žije ve Zlíně, kde pracuje jako soudce. Hraje divadlo, věnuje se vinařství a folkloru a publikuje v řadě literárních časopisů. Mezi jeho nejvýraznější knihy patří: Týden co týden (2001), O slivovici (2002), Sváry (2003), Trvalá bydliště (2006), Cena facky (2009).
ISBN 978-80-7473-330-7
Zlín : Kniha Zlín, 2015, Ed. Walt, 1. vyd., váz., 318 s.
$20.20

180.
Hrabal, Bohumil:
Povídky, črty a hovory
/ Stories, Sketches and Talks.
Dílo B. Hrabala (1914-1997) je dnes uznávané nejen jako jedna z dominant české prózy druhé poloviny dvacátého století, ale je známé i v evropském a světovém kontextu. Přední znalec Hrabalova díla M. Jankovič vybral soubor kratších autorových próz z celého rozsahu jeho prozaické tvorby od počátku 50. let až po léta devadesátá. Těžiště svazku však spočívá v povídkách a črtách z let 50. a 60. Téměř půl století po proslulém Automatu Svět (1966) s doslovem Emanuela Frynty a kolážemi Jiřího Koláře tak vznikl další orientující výbor z Hrabalova díla, přinášející jeho živé a hodnotné kratší texty. Svazek je opatřen komentářem Milana Jankoviče, edičně jej připravila Marie Havránková.
ISBN 978-80-7491-439-3 (H); 978-80-204-3804-1 (MF)
Brno - Praha : Host - Mladá fronta, 2015, Ed. Česká knižnice, v tomto souboru 1. vyd., váz., 392 s., bibliografie
$23.00

181.
Hvížďala, Karel:
Osmý den týdne : 52 + 1 fejeton
/ Eighth Day of the Week : 52 + 1 feuilleton.
Výbor fejetonů, které vznikaly jako sobotní zamyšlení pro Český rozhlas Plus v letech 2013-2015, ale pro knižní vydání se proměnily v komponovaný celek, který nás provádí nejen jedním kalendářním rokem, ale i více než sedmdesáti lety autorova života. Začínají s koncem války a pokračují znárodněním, Prvními máji, školními lety, ilegálním skautingem, studiem na vysoké škole, exilem, 17. listopadem až do současnosti. V některých textech autor vzpomíná na osobnosti, s nimiž se sešel a pracoval: na K. Kryla, B. Hrabala, P. Tigrida, M. Kunderu či V. Havla. Ilustrace Miroslav Barták.
ISBN 978-80-87683-43-9
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 126 s., ilustrace
$17.40

182.
Chocholáč, Ivo:
Vezměte mne s sebou, Cesty : malé zamyšlení nad krajinou a nejen nad ní
/ Take Me with You, Travels : small reflection above the countryside and not only above it.
Knížka pro poutníky po cestách světa i duše. Autor spjatý s Podkrkonoším, znalec a popularizátor fenoménu zdejšího spiritismu věnoval svou knihu krajině a možnostem pohybu v ní. Prameny vod jsou krví Matky Země, stromy a lesy jejími vlasy, skály a kameny kostmi. Stačí se zastavit, shýbnout pro kamínek a z jeho kresby přečíst celý Příběh. Jeho svébytné čtení krajiny provázejí ilustrace Vojtěcha Jiráska, novopackého malíře, sochaře a měditepce.
ISBN 978-80-87908-06-8
Praha : Trigon, 2015, 1. vyd., brož., 77 s., ilustrace
$11.20

183.
Iljašenko, Marie:
Osip míří na jih
/ Osip's Heading South.
Zralý debut básnířky, překladatelky a editorky (*1983 v Kyjevě v rodině s českými a polskými kořeny). Středoevropská "kulturní směs", ustálená v jejím raném dětství prožitém v ruské kultuře, i studia komparatistiky nechala přirozený, nenásilný otisk v jejích textech. Zevrubně maluje krajiny vnější i vnitřní, skutečné, ale i imaginární cesty, zachycuje ovšem také setrvávání na místě. Osobitým způsobem zpřítomňuje chvíle, kdy je člověk zadržen v pohybu, kdy se může zastavit a vnímat radost i napětí. Když vzniká napětí, vzniká i "bod zlomu", vzniká trhlina, ze které vyvěrá silná poezie.
ISBN 978-80-7491-503-1
Brno : Host, 2015, Ed. Edice poesie Host, sv. 94, 1. vyd., váz., 80 s.
$10.40

184.
Janovic, Vladimír:
V kom jednou přenocoval přízrak
/ The One in Whom Ghost Stayed Overnight.
Sbírka zahrnuje lyrické, meditativní básně. Autor (*1935) je básník, esejista a překladatel. Většinu života pracoval v literárních časopisech a nakladatelstvích. Za básnickou skladbu Dům tragického básníka a za přetlumočení veršů Sandra Penny ve výboru Zvláštní radost žít obdržel v roce 1986 v Palermu Zlatou olivu Mediteránní ceny.
ISBN 978-80-7476-068-6
Praha : Togga, 2015, 1. vyd., brož., 87 s.
$14.00

185.
Jazairiová, Pavla:
Před obzorem
/ Before the Horizon.
Známá rozhlasová novinářka a spisovatelka (*1945) se v roce významného životního jubilea ohlíží za svým životem, který je stejně nevšední a zajímavý jako sama autorka. Kniha vzpomínek vznikla na základě rozhlasového cyklu Osudy a sleduje jak linii soukromého života, vyprávěnou s maximální upřímností, tak profesní dráhu překladatelky, tlumočnice, rozhlasové redaktorky a zpravodajky. Knižní memoáry se věnují nejen minulosti, ale shrnují rovněž celoživotní zkušenosti, které autorka získala při svých cestách především po arabských zemích.
ISBN 978-80-87530-54-2
Praha : Radioservis, 2015, 1. vyd., brož., 208 s., čb foto
$16.00

186.
Jemelka, Ivan:
V Šikmý ulici : črty
/ In the Slanted Street : sketches.
Soubor kratičkých příběhů psaných svérázným poetickým stylem, které se většinou odehrávají v Šikmé ulici a jejím okolím. Na malém prostoru a úsporným způsobem autor popisuje svět mezi Fuksovými sady, několika ulicemi a hospodou U bojovníka. Nejedná se však o nějaký místní dekameron. Ve stručných historkách zní i kritický tón vůči přítomnosti, z níž se vytrácí lidskost.
ISBN 978-8087563-30-4
Praha : Petr Štengl, 2015, 1. vyd., brož., 70 s.
$11.20

187.
Jirous, Ivan Martin:
Akrostichy
/ Acrostics.
Ed. Martin Machovec. O básnické sbírce tvořené pouze akrostichy, tedy texty psanými dnes již značně archaickou a ojediněle používanou formou, uvažoval IMJ zřejmě již od počátku 90. let. V jeho literární pozůstalosti se našlo několik souborů takovýchto textů ve stadiu různé rozpracovanosti přípravy k vydání, v nichž nejstarší texty pocházejí již z r. 1990. Z celkem asi tří set akrostichů z pozůstalosti vybral editor na sto těchto textů, které jsou nyní vydávány jako třetí a poslední soubor básní z Jirousovy pozůstalosti - a také jako splátka na letitý dluh vůči autorovi, čtenářům i nakladateli. Ilustrace Libor Krejcar.
ISBN 978-80-7287-201-5
Praha : Maťa, 2015, 1. vyd., váz., 111 s., ilustrace
$16.00

188.
Juračka, Jan:
Paměti starého práškaře : aeroklub a Slovair 1975-1999
/ Memories of an Old Duster : aeroklub and Slovair 1975-1999.
Autor původně publikoval své vzpomínky na léta strávená při létání nad poli a lesy při letecko-chemickém ošetření rostlin na internetu. První článek měl mezi čtenáři velký ohlas, který ho přiměl k napsání dalších pokračování. Ve všech svou osobitou formou líčí své bohaté letecké zážitky. Úspěch jednotlivých povídek byl tak velký, že se rozhodl obdobnou formou sepsat vzpomínky z celé své dosavadní letecké kariéry a jako celek je vydat knižně.
ISBN 978-80-87567-68-5
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 209 s., čb a bar. foto
$18.20

189.
Kalous, Jiří:
Hraběcí roky
/ Noble Years.
O Václavu Hraběti (1940-1965), milovníkovi jazzu a autorovi svébytné podoby české beatnické poezie, vypovídá jeden z jeho nejbližších přátel a spolužáků z vysoké školy. Jde o velmi detailní svědectví o krátké době (seznámili se v r. 1957) společně prožitých let, v němž na pozadí obrazu básníka vyvstává široké panorama studentského života v Čechách na přelomu 50. a 60. let. Kniha přináší nespočet detailů z básníkova života, je kronikou vpravdě jedinečnou. Sám autor o tomto svém svědectví říká: "Málo urovnaná ani ne mozaika, ale Vaškovými slovy halda střípků o věcech, které nás formovaly, kterými jsme žili."
ISBN 978-80-7215-493-7
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 319 s., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík
$20.90

190.
Karásek ze Lvovic, Jiří:
A Gothic Soul.
Translated from the Czech by Kirsten Lodge. A Gothic Soul is the most acclaimed work of Czech Decadent prose. Expressing concerns that are unique to the Czech movement while alluding creatively and ironically to Joris-Karl Huysman's Against Nature, the novella is set in Prague, which is portrayed as a dead city, a city peopled by shades, who, like the protagonist - a nihilist and the "last scion of a noble line" - are only a dim reflection of the city's medieval splendor. The man lives in a dreamworld, the labyrinth of his soul giving rise to visions. In his quest for meaning, he walks the city, often hallucinating, while pondering questions of religious fervor and loss of faith, the vanity of life, his own sense of social alienation, human identity and its relationship to a "nation," the miserable situation of the Czechs under Habsburg rule, and Prague's loss of its soul on the cusp of modernity as old sections, such as much of the squalid Jewish Quarter, are demolished to make way for gaudy new buildings and streets.
ISBN 978-80-86264-46-2
Praha : Twisted Spoon Press, 2015, 1. vyd., váz., 141 s., ilustrace
$25.10

191.
Král, Petr:
Město je náš les
/ The City is Our Forest.
Sbírka básní a básní v próze. Suma mnohaletého pobývání ve městech a s městy, v níž si Paříž mění místo s Prahou, Brusel se setkává s Barcelonou a vidina New Yorku vniká do všech ostatních metropolí. Bleskové sondy do hlubin paměti navrstvené ve městech i v tom, kdo jimi prochází, na rubu celoročních skrumáží náhlá zjevení městské nahoty v "mrtvé" sezóně léta. A hlavně trvalá konfrontace chodce s neosobní masou a návratná obnova milostné touhy co klíče k tajným chodbám městského labyrintu.
ISBN 978-80-87429-66-2
Praha : Fra, 2015, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 360 s., ilustrace
$20.90

192.
Krausová, Marie:
Lékařkou v Bangladéši

/ Doctor in Bangladesh.
Po úspěšné publikaci Lékařkou v Zambii (2014), kde popisuje autorka své zkušenosti z praxe ve fakultní nemocnici v Lusace v letech 1982-1986, vychází nyní její další dílo, tentokrát o pobytu v Bangladéši, kde pracovala v letech 2000-2003 v Dháce jako dobrovolník OSN. Tak jako první publikace, je i tato nová knížka tvořena autentickými dopisy přátelům a reflektuje stav tehdejší bangladéšské společnosti, úroveň lékařské péče, popisuje tamější přírodu, problematiku původních domorodých kmenů, dotýká se činnosti OSN v zemi, křesťanských misií i různých nevládních organizací.
ISBN 978-80-7476-072-3
Praha : Togga, 2015, 1. vyd., brož., 192 s., bar. foto
$22.40

193.
Krchovský, J. H. :
Tak ještě jedno jaro tedy
/ So One More Spring Here.
Kniha je ilustrovaným výborem z publikovaných i dosud nepublikovaných básní J. H. Krchovského z let 1979-2015, které "spojují především motivy čtvera ročních období a témata plynutí času i lidského života. Ve světě Krchovského básní, jež mají při vší formální vytříbenosti namnoze rysy až deníkových záznamů, může čtenář sledovat nejen koloběh dnů, nocí, měsíců a roků s jejich příznačnými atributy, rituály i proměnami atmosfér, světel, stínů, temnot a záblesků, ale také objevovat hutná mikrodramata a příběhy, jejichž protagonista zároveň napořád utváří především svůj svébytný autoportrét," píše editorka svazku Terezie Pokorná. Ilustrace Viktor Karlík.
ISBN 978-80-87037-67-6
Praha : Revolver Revue, 2015, Ed. Revolver Revue, sv. 84, 1. vyd., brož., 97 s., ilustrace
$17.40

194.
Krupa, Milan:
Sebraný spis
/ Collected Works.
Soubor prozaických textů básníka i výtvarníka (*1967), člena ostravské skupiny Přirození, připravil k vydání jeho přítel a kurátor Vladislav Holec, který do knihy zahrnul autorovy práce publikované v různých literárních časopisech jako Revolver Revue, Protimluv, Obrácená strana měsíce aj. Na podobě knihy se autorsky podepsala jejím grafickým ztvárněním, ale také sérií "buddhovských kreseb" pražská výtvarnice Markéta Vaňková. Věty jako "tajná zlatá čočka na dně ostravských kalů" nebo "za oknem krvavějící mraky" předznačují, že knihu lze charakterizovat také jako básnickou prózu. O autorovi a jeho tvorbě napsali doslov Jiří Surůvka a Iva Málková.
ISBN 978-80-87789-21-6 (SZM); 978-80-87485-22-4 (P)
Opava - Ostrava : Slezské zemské muzeum - Protimluv, 2014, Ed. Živá / Mrtvá, 1. vyd., brož., 81 s., ilustrace
$13.90

195.
Křenková, Romana:
Peřiny a chléb
/ Duvets and Bread.
Románový debut autorky (*1955) známé především z povídek a esejů publikovaných v časopisu Prostor, přináší strhující příběh ženy od začátku šedesátých let do současnosti v realisticky zachyceném historickém kontextu. Autorka má mimořádně pronikavé vidění, píše věcně a nepateticky. Nejcennějšími kapitolami jsou ty, jež u nás jedinečným způsobem líčí husákovskou normalizaci. I líčení polistopadového vývoje je v knize velice kritické a ostré, ukazuje převlékání kabátů, bezcharakternost, touhu po penězích a konzumním způsobu života.
ISBN 978-80-7215-497-5
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 225 s.
$18.10

196.
Kudláček, Slavomír:
Déšt po Dylanovi
/ Rain after Dylan.
Sbírka temné, existenciální poesie. Autor (*1954) je básník a prozaik, naposledy vydal sbírku Hora bez vrcholu (2012).
ISBN 978-80-7272-676-9
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 65 s.
$16.00

197.
Lutka, Petr Maria:
Ta kytára je můj kříž
/ This Guitar Is My Cross.
Kniha přináší úplný soubor všech křesťanských písňových textů Petra M. Lutky, jež začal psát a zpívat v polovině 80. let. Jeden z nejpopulárnějších českých písničkářů 70. let, hvězda písničkářského sdružení Šafrán, je znám především jako jedinečný interpret humorných písní Jiřího Zycha. Ve své vlastní obsáhlé tvorbě z let následujících došel ke ztišení, hloubce, upřímnosti a vroucnosti výrazu, která v novodobé české křesťanské poezii nemá obdobu. Navazuje na bohatou tradici české katolické písně, kterou rozvíjí nezaměnitelným způsobem. Kniha je doplněna autorovým rozsáhlým esejem o vlastní cestě k Bohu a duchovní písni a zasvěceným doslovem literárního historika Ivo Haráka. Ilustrace Juliana Jirousová.
ISBN 978-80-7262-897-1
Praha : Galén, 2015, 1. vyd., váz., 2 sv. (214 + 110 s. ), ilustrace, noty
$21.00

198.
Margoliová Kovályová, Heda; Třeštíková, Helena:
Hitler, Stalin a já : ústní historie dvacátého století
/ Hitler, Stalin and Me : an oral history of the twentieth century.
K vydání připravil Ivan Margolius. Kniha uvádí téměř doslovný přepis rozhovoru známé filmové dokumentaristky H. Třeštíkové s překladatelkou a spisovatelkou H. Margoliovou Kovályovou (1919-2010), který se odehrál v srpnu r. 2000 ve spisovatelčině bytě v Praze během natáčení filmového dokumentu o ní. Zachycuje její autentické vzpomínky, někdy nepředstavitelně kruté a neuvěřitelné, na dobu mládí a pobyt v koncentračním táboře, na porevoluční zmatky a na události kolem popravy jejího prvního muže Rudolfa Margolia (1913-1952). V rozhovoru je mnoho informací, které nebyly uvedeny v autobiografii Na vlastní kůži, kterou napsala v americkém exilu v 70. letech.
ISBN 978-80-204-3625-2
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 224 s.
$16.00

199.
Mikeš, Vladimír:
Poemy ; Pozdní sběr (komplet)
/ Poems ; Late Harvest (complex).
Uspořádal autor. K vydání připravil a ediční poznámku napsal Antonín Petruželka. Autor (*1927) vystudoval bohemistiku, romanistiku a komparatistiku na FF UK v Praze (1951). Byl žákem a později spolupracovníkem Václava Černého. V r. 2012 získal Státní cenu za překladatelské dílo (z ruštiny, italštiny, španělštiny, portugalštiny, francouzštiny a němčiny poezii, prózu, divadelní a rozhlasové hry a eseje). Napsal též řadu próz, z nich dosud vyšly Zmizení (1969), Zednická novela (1974), Škodlivý prostor (2012) a Plovárna Léthé (2013). Básně dosud knižně nepublikoval. První svazek - Pozdní sběr - obsahuje jednak básně z 60. a 70. let minulého století, jednak tvorbu z poslední doby. Druhý svazek - Poemy - zahrnuje rozsáhlý soubor reflexivně epických básní, které vznikaly od r. 2003.
ISBN 978-80-7473-314-7
Zlín : Kniha Zlín, 2015, Ed. Walt - Vratký oheň, sv. 14, 15, 1. vyd., 2 svazky v kartonovém pouzdru, brož., 188 + 586 s.
$20.90

200.
Mornštajnová, Alena:
Hotýlek
/ Boarding House.
Některé věci jako by existovaly mimo čas. Zůstávají stejné navzdory dějinám, válkám, totalitním režimům i počasí. Takový je i hotel pana Leopolda, vlastně spíše hodinový hotýlek, založený v dobách první republiky. Hlavním hrdinou románu je vnuk pana Leopolda. Ten převzal vedení hotýlku v šedesátých letech. Je mužem bez jasných názorů a charakteru, což mu umožňuje obratně proplouvat komunistickým režimem a držet rodinný podnik pohromadě. To má však zničující vliv na vztahy v rodině i životy lidí, kteří se ocitnou v jeho blízkosti.
ISBN 978-80-7491-496-6
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 313 s.
$20.90

201.
Němčík, Jiří:
Smrthaus : pojednání o andělech
/ Deathhouse : a treatise on angels.
Syrovým jazykem vyprávěný, autobiografický příběh mladíka, který jako slepý k houslím přišel k pozici ošetřovatele ve starobinci. V nastalé vřavě zážitků zakouší pocity nejhlubšího osamění i osvícení, učí se, jak se umírá a jak sám neumírat. Obklopený pachem smrti, desinfekce a parfémů sester, obklíčený tlustými, plesnivými zdmi, močí a exkrementy, nalézá lásku a krásu ve všem jmenovaném. Autor (*1975) v současné době pracuje jako prodavač cetek a hudební redaktor. Je autorem mnoha hudebních a literárních blogů.
ISBN 978-80-87563-31-1
Praha : Petr Štengl, 2015, 1. vyd., brož., 86 s.
$11.20

202.
Němec, Ludvík:
Odpustky pro příští noc
/ Indulgences for the Next Night.
Čtyři povídky o setkáváních žen a mužů jsou vážnější a niternější nežli v předchozí Lásce na cizím hrobě (2013), jsou však stejně pečlivě vybroušené. Asi jako magická zrcadla, v nichž vidíme nejen milenecké páry, nejen autorovu skrytou tvář, ale především sami sebe…
ISBN 978-80-7227-366-9
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., váz., 200 s., ilustrace
$19.50

203.
Pecha, Milan:
Život stíhače : 1952-1990 : zážitky a příhody stíhacího pilota naší armády
/ Life of a Fighter : 1952-1990 : experiences and stories of our military fighter pilot.
Memoáry pilota, který vstupoval do leteckého života na prahu 50. let minulého století. Autor sám sebe charakterizuje jako normálního člověka se svými zážitky a průšvihy, který zažil ještě bombardování Plzně na konci války. Do Letecké přípravné školy v Kubíně rukoval v roce 1952 a jeho profesní kariéru lemovaly typy C-105, C-2 Arado, ME-199, šturmoviky B-33, MiG-15. Vypracoval se až na učitele létání v Košicích. V roce 1970 následovalo přeškolení na letoun SU-7. Mezi lety 1979-1984 působil jako letecký instruktor v Lybii.
ISBN 978-80-87567-64-7
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 135 s., čb foto
$15.40

204.
Pekárková, Hana:
Škola základ života

/ The school - the Foundation of Life.
Autorka (*1967) se v knize ohlíží za všedním životem v Československu 70. let. V té době vznikaly houfy nových sídlišť kolem Prahy, kde se sešlo mnoho lidí, těch ze starých domů v centru i těch, co se do hlavního města přistěhovali za lepším životem. A spolu s těmi domy či obchodními středisky vyrůstaly také školy a školky. V nich se scházeli lidé, co se nikdy dříve neznali. Škola je jakýmsi zkoncentrovaným světem v kostce, malým zrcadlem světa.
ISBN 978-80-88001-07-2
Pečky : EdiceX, 2015, 1. vyd., váz., 297 s.
17.50

205.
Pekárková, Iva:
Postřehy z Londonistánu : o jiných kulturách - zblízka
/ Observations from Londonistan : about other cultures - up close.
Autorka (*1963) je česká prozaička, publicistka a překladatelka z angličtiny. V roce 1983 emigrovala. Zakotvila v Americe, kde vystřídala několik zaměstnání, včetně barmanky, sociální pracovnice a taxikářky v New Yorku. V roce 1997 se pak vrátila do Prahy, krátce působila v redakci MF DNES. Od roku 2005 žije v Londýně. Na internetových stránkách iDnes.cz má od května 2008 svůj blog, který byl nominovaný na cenu Magnesia Litera. Z něj vybrala skoro padesát článků, většinu z nich o muslimech, a doplnila je velmi osobním textem o svém vztahu k islámu, jehož svět vnímá s nadhledem, humorem a tolerancí.
ISBN 978-80-204-3769-3
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 250 s.
$17.40

206.
Petr, František Stanislav:
Pod rakouskou orlicí a českým lvem
/ Under Austrian Eagle and the Czech Lion.
Kniha, napsaná ve 30. letech minulého století, je příběhem vojáka-důstojníka, který se zúčastnil bitev na ruské i na italské frontě, je plná drobných, vážných i nevážných příhod, které se mu přihodily na bojištích i v nemocnicích a v období rekonvalescence. Podrobněji popisuje bitvy u Gruziatynu na ruské frontě a v masivu Monte Grappa na italské frontě. Autor (1896-1982) byl v r. 1915 odveden do rakousko-uherské armády, kde postupně dosáhl hodnosti poručíka, po vytvoření Československa přešel do čs. armády, byl povýšen na nadporučíka, v r. 1925 se rozhodl vojenskou kariéru ukončit.
ISBN 978-80-87079-43-0
Praha : Gasset, 2015, 1. vyd., brož., 275 s., čb foto, faksimile
$20.90

207.
Placák, Petr:
Humoresky
/ Humoresques.
Kniha je výborem z básnických textů let 1980-1990, zveřejněných v samizdatových sbírkách a sbornících. Většina zařazených textů nebyla dosud nikde oficiálně publikována, pouze některé z nich vyšly v rámci výborů Obrovský zasněžený hřbitov (1987, 1995) a U nás ve sklepě : antologie poezie druhé generace undergroundu (2013).
ISBN 978-80-87037-68-3
Praha : Revolver Revue, 2015, Ed. Revolver Revue, sv. 85, 1. vyd., brož., 82 s., čb foto
$13.90

208.
Pospíšil, Ivo; Jurásek, Vladimír:
Příliš pozdě zemřít mladý
/ Too Late to Die Young.
Autor (*1952), známý český hudebník, úspěšný manažer, obchodník, baskytarista, DJ a především významná postava českého undergroundu. V 70. letech působil v úzkém okruhu okolo skupin Plastic People a DG 307, později prožil šest let s Pepou Pilařem v Classic Rock'n'Roll Bandu. V r. 1980 založil a třináct let vedl kultovní skupinu Garáž, která vynikala originalitou a nadčasovostí. Díky němu se při tvorbě a později i na pódiu sešly dvě velké osobnosti české moderny a postmoderny - Milan Hlavsa a Tony Ducháček. Je také jedním ze spoluzakladatelů pražského klubu Radost FX. V 90. letech stál za vzkříšením sólové kariéry světoznámého kytaristy a hudebního producenta Ivana Krále. Knihu vzpomínek na český předrevoluční underground, nástup nové vlny i překotné kulturní a celospolečenské změny kolem roku 1989 sestavil společně s V. Juráskem.
ISBN 978-80-906019-1-8
Praha : BiggBoss, 2015, 1. vyd., brož., čb a bar. foto
$20.90

209.
Procházka, Jan:
Ať žije republika : (Já a Julina a konec velké války)
/ Long Live the Republic : (All about me, and Julie, and the end of the Great War).
Tři dramatické dubnové dny r. 1945, v nichž se mažou a přepisují nejen nápisy, ale i životopisy, a z kolaborantů se náhle stávají vlastenci. Příběh z moravského venkova viděný dětskýma očima. Autorovo (1929-1971) umění portrétu, básnické zkratky, smysl pro drama i humor vytváří obraz českého charakteru (s podobnou drásavou nejednoznačností jako Škvoreckého Zbabělci) a díky jeho stylotvornému mistrovství je to próza i dnes uhrančivá.
ISBN 978-80-87683-42-2
Praha : Novela Bohemica, 2015, Ed. Vlny, sv. 8, 4. vyd., váz., 185 s.
$16.70

210.
Pytelka, Roman:
Právě teď : klopýtání navzdory : 2014-2010
/ Right Now : despite stumbling : 2014-2010
Prvotina mladého básníka (*1985). Snaží se poctivě o čistou poezii. Je přímočarý, nahlíží na denní život kolem sebe očima svého věku v době, kdy je málo času na poezii. Umí se zastavit ve chvílích, kdy každý někam spěchá, a zachytit krásu života.
ISBN 978-80-86912-96-7
Praha : Krigl, 2015, 1. vyd., váz., 87 s.
$11.80

211.
Rada, Karel:
Promiskuitní večírek
/ Promiscuous Party.
Autor (*1964) je básník, prozaik, scénárista, režisér a hudebník. Poezii a prózu v minulosti publikoval převážně v samizdatu, po r. 1989 se prezentoval ve sbornících a časopisecky. Knižně dosud vydal prózy Připravte se na nejhorší (1994), Oblomovka (2005), Flashback (2009) a Kluci, kde jste? (2011). Knižní vydání souboru povídek (napsaných v rozmezí let 1985-2012) s ilustracemi P. P. Payna obsahuje formálně různorodé texty odehrávající se v dobách na sklonku 80. let i po listopadu 1989.
ISBN 978-80-87485-23-1
Ostrava : Protimluv, 2015, 1. vyd., brož., 109 s., ilustrace
$17.40

212.
Rajchman, Pavel:
Jinak, a jinam
/ Otherwise, and Elsewhere.
V pořadí sedmá básníkova (*1958) sbírka obsahuje 44 básní rozčleněných do dvou částí a celkově pěti oddílů. Jde o soubor nerýmovaných textů psaných volným, rytmizovaným veršem. Rajchmanova poezie je inteligentní, leckdy vtipná. Její vtip spočívá v bystrosti (ve smyslu anglického witt), nikoli v inscenaci humoru. Dalším jejím rysem je hravost, která není ani dětinská, ani manipulativně silácká, nýbrž vyplývá ze svobodného, tvořivého vidění světa. Ilustrace Jaroslav Jebavý.
ISBN 978-80-7474-134-0
Praha : Triáda, 2015, Ed. Delfín, sv. 152, 1. vyd., brož., 79 s., ilustrace
$10.20

213.
S. d. Ch. :
A Makeshift Imitatio Christi : the testament of a man who stole and, in the depths of post-nature, rubbished the ashes of the practical philosopher Ladislav Klíma.
The testament of a man who stole and, in the depths of post-nature, rubbished the ashes of the practical philosopher Ladislav Klíma 100 years after Cholupice Day, 5 years after the dusting of the philosopher, with the setting of the sun at the site of said dusting, we will commence trafficking in testimony of said dusting, including a last will and testament containing a moral. Translated from Czech by Barbara Day.
ISBN 978-80-86450-88-9
Praha : Divus, 2015, 1. vyd., brož., 108 s.
$13.70

214.
S. d. Ch.:
Sekundární trilogie
/ Secondary Trilogy.
Miloslav Vojtíšek alias S. d. Ch. (*1970) je spisovatel, scenárista, loutkoherec a autor koláží. V současnosti se živí jako hrobník a správce hřbitova. Za divadelní představení Duchovní smrt v Benátkách získal v roce 2013 cenu Alfréda Radoka. Kniha obsahuje 3 prózy: Nouzové Imitatio Christi : závěť muže, který ukradl a uprostřed postpřírody rozprášil popel praktického filosofa Ladislava Klímy, Pastýřské déja vu : deník farského vězně jako svědectví o intimní povaze kataklyzmatu a Funerální sen o životě.
ISBN 978-80-87705-25-4
Praha : Rubato, 2015, 1. vyd., brož., 152 s.
11.90

215.
Spiritus agens Aloys Skoumal : korespondence Aloyse Skoumala s Janem Čepem a Františkem Halasem
/ Aloys Skoumal Correspondence with Jan Čep and František Halas.
Edičně knihu připravila a zevrubnými komentáři opatřila Dagmar Blümlová. Kniha představuje dvě neznámé, dosud nepublikované řady korespondence tří významných představitelů české kultury. Čerpá výhradně z archivních zdrojů. Dvě třetiny editovaných čísel (133) zaujímá vzájemná korespondence Aloyse Skoumala (37) a Jana Čepa (96). Vzájemná korespondence Aloyse Skoumala s Františkem Halasem obsahuje 47 listů. Spojovacím článkem edice je Aloys Skoumal. Z korespondence jasně vyplývá, že jeho činnost ve 30. a 40. letech měla mnohem širší akční rádius, než je zafixovaná představa překladatele. Jeho schopnost iniciovat, pobízet a organizovat působila jak v osobních rovinách, tak v směřování institucí, v nichž působil.
ISBN 978-80-7215-494-4
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., váz., 395 s., ilustrace, jmenný rejstřík
$31.10

216.
Staněk, Jiří:
Ostří
/ The Edge.
Sbírka lyrických básní. Autor (*1957) vydal řadu básnických knih, naposledy Černá (2012) a Blázinecké (2013).
ISBN 978-80-87483-05-3
Brno : Weles, 2014, 1. vyd., brož., 56 s.
$8.30

217.
Stárek Čuňas, František; Cingroš, Marian:
Legendy o Magorovi, sv. I.
/ Legends about Magor, Vol. I.
Ivan Martin Jirous řečený Magor (1944-2011) byl kultovní postavou české nonkonformní kultury, vůdčí figurou českého undergroundu, výtvarným teoretikem, spisovatelem, básníkem. Autoři připravili ve své komiksové knize sérii tří komiksových příběhů, které o Magorovi kolují mezi známými v ústním podání. Autorská dvojice pak nechtěla ukázat pouze legendu Jirouse ve směšných situacích, ale podařilo se jí na pozadí jednotlivých příběhů přiblížit i absurdní společenskou situaci za komunistického režimu i po jeho pádu. Knihu napsal F. Stárek Čuňas, nakreslil M. Cingroš.
ISBN 978-80-87377-94-9
Praha : Pulchra, 2015, 1. vyd., brož., 116 s., vše ilustrace
$18.80

218.
Suchan, Vladimír:
Vítr v barvě chrpy
/ Wind in the Color of Cornflower.
Autorova (*1961) pátá básnická sbírka je zpytováním a oslavou probouzející se duše v člověku a metamorfóz jejích vzestupných přechodů od rodící se touhy a erotických napětí až k prvním, prosvítajícím osvícením, skrz něž jinak neviděný kosmos umožňuje nové porozumění lidské zkušenosti a našeho světa. Tato probouzení jsou zde zachycena jemným poetickým sluchem, v němž se bytostná hudebnost spojuje se světlem zažehnutým inspirací a oslavou lásky.
ISBN 978-80-7272-691-2
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 141 s.
$16.00

219.
Šabach, Petr:
Rothschildova flaška
/ Rothschild's Bottle.
Příběh takřka detektivní, napsaný autorovým nezaměnitelným a vyzrálým stylem. Příběh ze současnosti a o současnosti zavede čtenáře do Anglie, do jedné velké londýnské herny. Najde pozoruhodný proutkař ztracenou dívku a poradí si s výherními automaty? A co všechno je možné s pomocí obyčejné pružiny na posilování svalů?
ISBN 978-80-7432-624-0
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 203 s.
$15.30

220.
Šafránková, Daniela:
Anísa : americký miniromán
/ Anísa : American mini-novel.
Autorka (*1974) vystudovala divadelní produkci na DAMU a později v USA na California State University obor pedagogika a výtvarná výchova. Několit let žila v USA a vystřídala řadu povolání, nyní žije se svým americkým manželem střídavě v Praze a v jižních čechách. Ve svém literárním debutu promítla své (nejen profesní) zkušenosti do jedné z hlavních postav. V mnoho-vrstevnatém "minirománu" se střídá vyprávění dvou hlavních postav - Anísy, mladé, poněkud naivní a značně se nudící, ovšem přímočaré Američanky a její zaměstnankyně Evy, Češky provdané za Američana.
ISBN 978-80-257-1333-4
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., váz., 209 s.
$16.00

221.
Šalda, Ladislav:
Cesta rudého kata
/ The Red Hangman Road.
Autor (*1948) byl v r. 1971 uvězněn za podvracení republiky, od návratu z vězení v r. 1974 žije v pohraničí, kde se setkal s hrdinou své historické prvotiny. Byl jeho sousedem a oba se tehdy pohybovali na okraji společnosti, sblížili se a vedli spolu množství debat. Jeho život se ubíral pozoruhodnou cestou. Jako osmnáctiletý chlapec spolu se svými kamarády utekl z republiky do SSSR, aby mohl bojovat proti Hitlerovi. Prošel sovětským gulagem, odešel do vznikající československé jednotky v Buzuluku, kde bojoval ve Svobodově armádě u Sokolova i na Dukle, aby se nakonec stal katem a vykonával hrdelní tresty jako mistr popravčí…
ISBN 978-80-87624-26-5
Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2015, 1. vyd., brož., 277 s., čb foto, jmenný rejstřík
$20.90

222.
Šámal, Petr: Kriminalista :
Jiří Markovič - legenda pražské mordparty deviantům na stopě
/ Jiří Markovič - a legend of the Prague murder squad on track of deviants.
J. Markovič (*1942), jeden z nejlepších vyšetřovatelů pražské policie, od r. 1986 byl šéfem oddělení vyšetřování vražd, tzv. mordparty. Knihu otevírá nejznámější a médii nejsledovanější kauza - příběh tzv. spartakiádního vraha Straky. Co asi prožívá oběť, trýzněná a vražděná mladistvým deviantem? Co přiměje člověka k tomu, aby vraždil? Jak se chová před tím, při tom, po tom? A na co myslí vyšetřovatel, když přijde na místo činu a pohlédne smrti do tváře? Kriminalista vzpomíná v rozhovoru nejen na tento případ, ale i na mnohé další, jejichž detaily jsou zde publikovány vůbec poprvé.
ISBN 978-80-7425-248-8
Praha : Epocha, 2015, 1. vyd., váz., 301 s., čb a bar. foto
$20.20

223.
Šanda, Michal; Wernish, Ivan:
Jakápak prdel
/ What Kind of Ass.
Neobvyklá kniha - už jenom tím, že ji nelze žánrově zařadit. Drobné prózy, básně, náčrty nikdy nenapsaných románů, divadelní hra, kašpařiny, hospodské rozprávění, nactiutrhačné historky a vzpomínky na kamarády spisovatele, přesto nejde o memoárovou literaturu v pravém slova smyslu. Dostane se nám tu i důležitých životních rad a ponaučení: Muchomůrku červenou nežrat! A ne že jo. Ilustrace Jiří Stach.
ISBN 978-80-903065-9-2 (ZC); 978-80-7227-364-5 (DM)
Praha - Brno : Zdeněk Cibulka - Týnská literární kavárna - Druhé město, 2015, 1. vyd., brož., 77 s., ilustrace
$10.30

224.
Šiklová, Jiřina:
Omlouvám se za svou nepřítomnost : dopisy z Ruzyně 1981-1982
/ I Apologize for My Absence : letters from Ruzyně prison 1981-1982.
V dopisech psaných po svém zatčení za podvracení republiky v květnu 1981 se J. Šiklová (*1935) obrací především ke svým dětem a mamince či dlouholetému příteli Milanu Machovcovi, zprostředkovaně též k dalším blízkým. Činorodost, humor a zájem o druhé, jež jsou jí vlastní, se ve vazbě stávají strategií, jak nejen přežít, ale i co nejlépe využít tento "odcizený čas". Zároveň ve své jedinečné dvojroli "muklice" a socioložky glosuje dění kolem sebe, exotický ruzyňský svět a jeho obyvatele.
ISBN 978-80-7017-219-3
Praha : Kalich, 2015, 1. vyd., brož., 244 s., čb foto,
$16.00

225.
Šimeček, Filip:
Dovolená v Dubaji
/ Holidays in Dubai.
Ve dne odborným asistentem na bohemistice, po nocích skladníkem. A v srdci doutnající vzpoura. To je Antonínův život. Stále dokola, od výplaty k výplatě. Pak nastane zlom. Dojde mu, že musí přijít změna, pokud nechce zešílet. Chce žít jinak a také se o to pokusí. Domek se zpustlou zahradou se má stát dějištěm nového sociálního experimentu. Konfrontace aktivisty Antonína a jeho ambiciózního souseda Gregora nakonec otevře otázku perspektivy současných třicátníků. Je to ztracená generace, nebo nositelka nové naděje? Autor (*1985) je pedagog, knihkupec a aktivista.
ISBN 978-80-87563-28-1
Praha : Petr Štengl, 2015, 1. vyd., brož., 62 s.
$11.20

226.
Špaček, Viktor:
Něco cirkusového
/ Something Circus.
Povídkový soubor básníka, výtvarníka a prozaika (*1976). Autor dosud publikoval sbírky básní Zmínky a případky (2007) a Co drží Nizozemí (2010), jednotlivé básně mu vyšly v cizojazyčných antologiích a je zastoupen rovněž v ročence Nejlepší české básně. V povídkách se prolíná obyčejnost a všednost s láskou a dojemností, strach se směšností, něco tíživého a něco, co by mohlo povznášet.
ISBN 978-80-7438-117-1
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., váz., 172 s.
$12.70

227.
Špaček, Viktor:
Nejasný rozměr
/ Unclear Dimension.
Autorova třetí básnická sbírka potvrzuje obecnější tendenci v současné české poezii, která postupně opouští vyčerpané lyrické obsahy a snaží se více a přesněji reflektovat reálnou existenci v reálném světě 21. století. Centrem jeho záběru jsou často sousedské, pracovní, partnerské a obecně mezilidské vztahy, jejichž (ne)funkčnost je dnes a denně testována a nepříjemně obnažována v banálních situacích. Zde kromě pozorovatelského talentu a mnohdy nesmlouvavého postřehu dovede uplatnit také nadhled, odstup a (sebe)ironii, prozrazující lidskou i tvůrčí zralost.
ISBN 978-80-87370-14-8
Opava : Perplex, 2015, 1. vyd., váz., 55 s.
$9.70

228.
Šplíchal, Jan:
Víkend mýho přítele Petra
/ Weekend of My Friend Peter.
Novela reflektuje dobovou atmosféru deziluze, jak ji po příjezdu sovětských tanků v srpnu 1968 prožívala generace, která v tom roce maturovala. Rozevřela se před ní propast, která slibovala fungovat "na věčné časy". Nastupující schizofrenie na počátku 70. let sevřela společnost, každý v tom byl sám - ostatně jako vždycky. Rukopis této knihy vznikl na začátku 70. let.
ISBN 978-80-7304-181-6
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 175 s.
$13.90

229.
Vaculík, Ludvík:
Další tisíce. Jonáš a obluda
/ Another Thousands. Jonah and the Monster.
Kniha navazuje na svazek Tisíce slov (2008). Obsahuje autorovy fejetony a texty publikované většinou v samizdatu v letech 1977-1990, kapitoly z dosud nepublikovaného rukopisu Stará postel, záznamy Státní bezpečnosti, dobové fotografie. Autor zemřel několik dní po vydání tohoto díla 6. června 2015.
ISBN 978-80-7108-307-8
Brno : Atlantis, 2015, v tomto souboru 1. vyd., váz., 313 s., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík
$20.00

230.
Vachková, Ludmila:
Ego : kuchařská kniha : 1967-2014
/ Ego : Cookbook : 1967-2014.
Autorka (*1944) je malířka a literátka. Experimentální próza. Její první část vyšla v r. 1967 a je doplněna textem z r. 2014. Autorčino vnímání a postřeh jsou však natolik živé, natolik neumrtvené profesionální kultivovaností, že neustále porušují i zákonitosti, které si sama ukládá, a protrhávají hráze umělecké výpovědi skutečnou prostořekostí, otvírající překvapivé průhledy k nearanžovaným konfliktním vztahům mezi autentickou, nevypočitatelnou tragikomikou života a oficiálními i neoficiálními, individuálními i celospolečenskými tabu, zastírajícími v konvenčním myšlení jeho pravou tvářnost.
ISBN 978-80-7443-111-1
Brno : Větrné mlýny, 2014, 2. rozš. vyd., váz., 151 s.
$17.40

231.
Válková, Eva; Šebek, Karel:
Sanitka básně : Dobřany 1993-1995
/ Ambulance Poems : Dobřany 1993-1995.
Osobnost K. Šebka (*1941, od 12. 4. 1995 nezvěstný) má všechny atributy "prokletého básníka". Jeho básnická práce rozvíjí originální poetiku specifického imaginativního civilismu, jež v mnoha ohledech rozšiřuje původní východiska surrealistického pojetí poezie. Šebkova poezie je přijímána a prezentována v okruzích českého undergroundu 70. a 80. let. V poslední fázi života začal Šebek v rámci psychoterapie pod dohledem doktorky Válkové ještě jednou psát. Dle Heleny Kupcové mají však tyto texty spíše terapeutický význam, ač se v nich ještě dají zahlédnout střípky rozbitého básníkova světa a zbytky jeho oslnivé obraznosti. Výtvarný doprovod K. Šebek.
ISBN 978-80-905968-3-2
Praha : Sdružení Analogonu, 2015, Ed. Knihy Analogonu, 1. vyd., brož., 66 s., ilustrace
$9.70

232.
Viewegh, Michal a kol.:
Možná si porozumíme
/ Maybe We Can Understand Each Other.
Povídky o rodinných vztazích napsali tito autoři: Michal Viewegh, Petra Soukupová, Irena Dousková, Bianca Bellová, Tomáš Baldýnský, Irena Hejdová, Josef Moník, Eva Hauserová, Dora Čechová a Lidmila Kábrtová.
ISBN 978-80-86526-83-6
Jihlava : Listen, 2015, Ed. Česká povídka, 1. vyd., váz., 158 s.
$16.00

233.
Viewegh, Michal a kol.:
Na večírku
/ A Party.
Nový soubor edice přináší příběhy o večírcích, oslavách, setkáních v nočním podniku nebo v obyčejné hospodě. Do knihy tentokrát přispěli tito autoři: Michal Viewegh, Petra Soukupová, Hana Lasicová, Jaroslav Rudiš, Natálie Kocábová, Marek Epstein, Irena Hejdová, Josef Moník a Stanislav Beran.
ISBN 978-80-86526-82-9
Jihlava : Listen, 2015, Ed. Česká povídka, 1. vyd., váz., 158 s.
$16.00

234.
Viewegh, Michal:
Zpátky ve hře
/ Back in a Game.
Kniha oblíbeného autora dostala název podle jedné ze třinácti povídek, která je i povídkou finální. Autor v nich svou oblíbenou postavu vystavuje kritickým životním momentům: manželskému stereotypu či nevěrám, ale také skoro jisté smrti. Stárnoucí hrdina ji sice přežije, ovšem záhy se ocitne ve víru těžkých následků. Jedním z nich je rozvod spojený s rozvratem dosavadních jistot. Na povídkách znovu oceníme čtivost i spád, ironii, melancholickou grotesknost a místy i překvapivě silnou nadsázku. Ilustrace Josef Bolf.
ISBN 978-80-7227-367-6
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., váz., 219 s., ilustrace
$20.20

235.
Vomáčka, Václav:
Noční služba v kamenolomu
/ Night Service in a Quarry.
Prvotina básníka rytmu a mimořádné obraznosti (*1983). Své psaní komentuje s nadhledem: "Kdesi cestou mezi obcemi Bystré a Otaslavice ztratil poslední zbytky soudnosti a opět počal zapisovati své verše na papír. Skromné smyšlénky k pobavení spolucestujících pro krácení si nevábné pouti linoucí se podél močálů a rozstřílených stodol s vyjevenými bludičkami. Tázati se nelze, odpovědi jsou zřejmé. A vice versa. Při zachování jisté míry lze ovšem lišit noc ode dne. Vítejte v kamenolomu!"
ISBN 978-80-7491-504-8
Brno : Host, 2015, Ed. Edice poesie Host, sv. 95, 1. vyd., brož., 80 s.
$10.40

236.
Vybíralová, Sára:
Spoušť
/ Trigger.
Debut mladé autorky (*1986) přináší stylisticky vytříbené povídky určené současníkům. Deset postav žije své zdánlivě obyčejné životy, a přece je každá infikována různě silnou dávkou neuróz a nenaplněných tužeb. Pokoušejí se žít samy za sebe, ale jako by to nestačilo, ostatní jim to komplikují, jak se úporně snaží o totéž.
ISBN 978-80-7491-494-2
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 237 s.
$18.80

237.
Zábranský, David:
Martin Juhás čili Československo : román
/ Martin Juhás i.e. Czechoslovakia : novel.
Román o letmých vztazích Čechů, Slováků, komunistů, fašistů, nacistů, Němců a příslušníků dalších menšin v období mezi lety 1918-1948, jehož cílem není přispět k odčiňování vin či k lepší informovanosti o daném historickém úseku, nýbrž vzbudit údiv, představit na základě reálných i fiktivních historických událostí smyšlený svět, který do nových rozměrů transformuje mimo jiné i již zmíněné historické události. Dobrodružný text o řekách, soutocích a plynutí, jakož i o stojatých vodách a jednom bahnitém rybníku se z velké části odehrává ve Strakonicích a na západoslovenské Kysuci.
ISBN 978-80-8159-180-8
Bratislava : Premedia, 2015, 1. vyd., váz., 575 s.
$27. 20

238.
Zídek, Jiří:
Bídníci.cz : špinavé obrazy z dějin národa českého. Kniha první. Kořeny (1945-1973)
/ Les Miserables.cz : dirty images from the history of the Czech nation. Book One. The Roots (1945-1973).
Kniha je mozaikou osudů několika lidí, které spojuje život ve fiktivním západočeském Městě. Jejich příběhy se v mnoha bodech protínají a ovlivňují. Najdeme tu postavy, které držely prst na tepu doby (předseda národního výboru, agent StB), ale také obyčejné lidi, kteří se v době komunismu snažili vést klidný život. Svou roli zde hrají skutečné osobnosti, jako byli Rudolf Slánský, Gustáv Husák nebo Alexander Dubček, ale také postavy komunistických propagandistických děl, jako jsou major Zeman nebo Václav Pláteník.
ISBN 978-80-87973-09-7
Praha : No Limits, 2015, 1. vyd., váz., 374 s., ilustrace
$27.90

***


Regula Pragensis, Box 215, V Podbabě 4/2515, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


AN OFFER OF DELIVERY SERVICE OF ORIGINAL CZECH BOOKS


Regula Pragensis has funded a public library specialized in Czech history, tradition, crafts and geography. Since 1992 we have offered the Delivery Service of Original Czech Books. The whole profit of this service goes both to the library fund and the support of cultural and social activities.

Specialization:
Original Czech titles, especially from the field of history, linguistics, social sciences, art, fiction and poetry.

How to order:
Special catalogues of Regula Pragensis or your own selection, by e-mail or by your printed forms. We are able to make an approval plan custom-tailored to your needs.

Catalogue of Regula:
You will find the latest catalogue plus the older ones on our website http://www.regula.ecn.cz/katalog.htm or we will send the Word document (Format RTF) through e-mail (with Czech diacritical marks) or in printed version by post.

Price of books:
The ratio of 1.60 to the real price of a book (1.50 when the book price is higher than 800 Crowns, 1.30 when higher than 1500 Crowns).

Important Note:
Real prices may change if a distributor modifies his price. In this case we will decrease or increase the price of the title accordingly.

Discount:
If the worth of delivered books is more than:
$400.00 - 5 %, $800.00 - 10 %

Way of payment:
We bill in USD (€, Ł), payment through bank account or by cheques.
You will pay after you get ordered books with our bill.

Postage:
By ship, it takes approximately 3 weeks around Europe, 4 weeks to the USA - the cheapest way.
By airmail, approximately 1 week.

Wrapping:
Safety envelopes and parcels.


In Prague, July 2, 2014

Sincerely Yours,
Richard Borovský & Barbara Solničková

 

Regula Pragensis

Box 215
V Podbabě 2515/4
160 00 Prague 6
Czech Republic


tel.: 420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


Authors: Barbara Solnickova, Richard Borovsky