KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2014/3
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2014/3

with University Publishers

červenec - září 2014 / July - September 2014

 

HISTORIE / HISTORY

1.
Benčík, Antonín; Richter, Karel:
Vražda jménem republiky : tragický osud generála Heliodora Píky
/ Murder in the Name of the Republic : tragical fate of the general Heliodor Píka.
Autoři vycházejí z donedávna utajovaných pramenů komunistických archivů, což jim umožnilo doplnit údaje o pozadí politické vraždy jednoho z nejčestnějších československých vlastenců, vojenských odborníků a diplomatů, osobnosti číslo jedna našeho východního odboje (1897-1949). Hluboký záběr autorů nás formou literatury faktu sugestivně zavádí do zákulisí diplomacie, zpravodajských her i politických intrik.
ISBN 978-80-87493-65-6
Praha : Krutina Jiří - Vacek, 2014, 2. dopl. vyd., váz. 533 s., ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie
$38.40

2.
Binner, Jens et al.:
Nucená práce : Němci, nuceně nasazení a válka
/ Convict Labour : The Germans, constrainedly deployed, and war.
Katalog mezinárodní putovní výstavy, která poprvé představuje ucelené dějiny nucené práce v době nacismu i její důsledky po r. 1945. Ukazuje, že nucená práce byla masovým jevem: za druhé světové války muselo pro nacistické Německo nuceně pracovat 20 milionů lidí v téměř celé Evropě. Objasňuje také, jak byla nucená práce od počátku součástí rasistického společenského řádu nacistického státu: propagovaná "národní pospolitost" i nucená práce lidí z ní vyloučených šly ruku v ruce. Doplňující vědecké studie pak nabízejí hlubší pohled na zkoumání dějin nucené práce za Třetí říše.
ISBN 978-80-7422-347-1
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., brož., 245 s., čb a bar. foto, mapy, portréty, faksimile
$22.80

3.
Devátá, Markéta:
Marxismus jako projekt nové společnosti : dvě studie ke společenským vědám (1945-1969)
/ Marxism as a Project of a New Society : two studies on social sciences (1945-1969).
Publikace pojednává o transformaci společenských věd v Československu v období od konce druhé světové války do začátku takzvané normalizace. První studie sleduje budování politického školství, etablování vědeckého komunismu, postupnou rehabilitaci sociologie v první polovině 60. let a ustavování politologické disciplíny ve druhé polovině dekády. Druhá studie přibližuje ideové konflikty ve společenských vědách, jež vyústily v politické a mocensky řešené kauzy, jako součást dobového sporu o emancipaci, respektive stranické řízení těchto věd v kontextu procesu destalinizace a pozvolné společenské liberalizace.
ISBN 978-80-7285-175-1
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2014, Ed. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 46, 1. vyd., brož., 131 s., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$15.20

4.
Dolejš, Alois; Neprašová, Dagmar:
Válečné zápisky z první světové války vojína Dolejše z Nového Strašecí
/ The Notes from the First World War by Soldier Dolejš from the Nové Strašecí Town.
Klidný a pohodový život Aloise Dolejše se v jeho 17 letech radikálně změní. V nejhorším a nejtěžším čase nastupuje do války, do dnů plných utrpení, hladu a nemocí. Ve svém válečném deníku popisuje od 11. května 1916 až do 8. listopadu 1918, den po dni, přesun od jednoho města k druhému, z jedné země do druhé. Vzpomíná, co v těchto těžkých a děsivých dnech prodělal a s čím se setkal.
ISBN 978-80-905016-3-8
Nové Strašecí : Gelton, 2014, 1. vyd., váz., 351 s., čb foto, faksimile
$25.50

5.
Drápal, Jakub:
Poslušen zákonů své země a svého stavu : Kamill Resler - obhájce K. H. Franka
/ Obey the Laws of Your Country and Your State : Kamill Resler - the attorney of K. H. Frank.
K. Resler (1893-1961) proslul především po druhé světové válce jako advokát nacistického zločince K. H. Franka před mimořádným lidovým soudem. Jeho profesní i osobní život však protínaly osudy mnoha dalších méně i více známých osobností. Nebyl jen obhájcem spravedlnosti. Během svého života byl také vojákem, Sokolem, anarchistou, literátem, mecenášem, milovníkem umění, bibliofilem a vlastencem. Za protektorátu často obhajoval mnoho Čechů před totalitním soudnictvím, mnohdy bez šance na úspěch. Ironií osudu mu byla po válce vnucena obhajoba K. H. Franka před retribučním soudem. S nevděčnou rolí se popral důstojně a navzdory opovržení ze strany veřejnosti i s uznáním od kolegů.
ISBN 978-80-87284-49-0
Praha : Auditorium, 2014, 1. vyd., váz., 254 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$22.40

6.
Dvořáčková-Malá, Dana; Zelenka, Jan a kol.:
Přemyslovský dvůr : život knížat, králů a rytířů ve středověku
/ The Přemyslid Court : the life of dukes, kings and knights in the middle ages.
Kniha přináší barvitý pohled na dvorskou společnost, přičemž nabízí tři výkladové linie. Hlavní z nich sleduje přemyslovský dvůr od 10. do 14. století. V centru pozornosti stojí dvorská kultura a její každodenní či sváteční projevy a chvíle. Obsáhle představuje také význam dvorské literatury a mecenášství. Hlavní texty doplňují tematická výkladová okna, jež se zaměřují na vybrané stránky soudobého života. Třetí výkladová linka přináší dosud nepříliš doceňovaný aspekt historiografické literatury, a tím je přímé začlenění překladů jednotlivých pramenů.
ISBN 978-80-7422-276-4 (NLN); 978-80-7286-230-6 (HÚ)
Praha : Nakladatelství Lidové noviny - Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., váz., 626 s., bar. ilustrace, faksimile, mapy, plány, bibliografie, seznam zkratek, poznámky, rejstřík, English summary
$74.90

7.
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů, sv. 1 (1896-1919)
/ Edvard Beneš, Germany and the Germans : edition of documents, vol. 1 (1896-1919).
Eds. Dagmar Hájková, Pavel Horák. Výběrová edice dokumentů je prvním svazkem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v českých zemích, jeho vztah k Německu, Rakousku-Uhersku, a obecně pak zachytit Benešovo pojetí národností a národa. První díl edice zahrnuje období od mládí E. Beneše do jeho návratu z pařížské mírové konference. Vybrané dokumenty jsou osobní i úřední povahy, publikované i dosud nezveřejněné.
ISBN 978-80-87782-30-9
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., váz., 444 s., seznam zkratek, seznam dokumentů, English summary, rejstřík osob
$38.40

8.
Fenomén ČKD : příspěvek k dějinám pražského strojírenského průmyslového koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk
/ The ČKD Phenomenon : on the history of the Prague Czech-Moravian-Koben-Daněk (ČKD) engineering concern.
Ed. Hynek Střítecký. Koncern Českomoravská-Kolben-Daněk, zkráceně ČKD, představuje jeden ze symbolů průmyslu českých zemí. Patřil k našim nejvýznamnějším producentům široké škály výrobků počínaje cukrovarnickými stroji, alternátory, generátory či elektromotory, pokračuje téměř všemi druhy dopravních prostředků a konče nejrůznějšími domácími spotřebiči. Cílem kolektivní monografie je poodhalit některá z bílých míst vývoje koncernu. Autoři kladli důraz na organizační a technický vývoj, přičemž se zaměřili především na období do roku 1939. Všechny studie, které publikace obsahuje, jsou původní a většina z nich je založena na podrobném archivním výzkumu.
ISBN 978-80-204-3161-5 (MF); 978-80-7037-219-7 (NTM)
Praha : Mladá fronta - Národní technické muzeum, 2014, Ed. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 37, 1. vyd., váz., 326 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografické odkazy, bibliografie, English abstracts
$33.90

9.
Filip, Vladimír; Schlidberger, Vlastimil:
První světová válka 1914-1918 = Die Erste Weltkrieg
/ The First World War 1914-1918.
Výpravná publikace zachycuje s využitím bohatého obrazového materiálu poměry před vypuknutím konfliktu i děje v letech 1914-1918 v celé jejich komplexnosti, tj. nejen pohyby front, ale i situaci v zázemí, dopady na civilní obyvatelstvo atd. Z knihy se lze dozvědět i o Masarykově zahraniční akci, o legionářích, o tom, co předcházelo 28. říjnu 1918 i jeho průběh v Praze a Brně. Autorům se mimo jiné podařilo získat a zveřejnit i některé fotografie z archivu hraběte Harracha, který byl přítomen sarajevskému atentátu. Česky a německy.
ISBN 978-80-905166-4-9
Brno : Josef Filip 1938, 2014, 1. vyd., váz., 399 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$62.80

10.
Geiger, Peter a kol.:
Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti : souhrnná zpráva česko-lichtenštejnské komise historiků
/ Czech-Liechtenstein Relations : the past and the present : conclusions of the Czech-Liechtenstein historians commission.
Roku 2009 navázaly ČR a Lichtenštejnsko diplomatické vztahy. Tím byla odblokována situace, která trvala od r. 1945. Vlády obou států založily r. 2010 komisi historiků, jejímž úkolem bylo zkoumat vývoj vzájemných vztahů v kontextu bohatých dějin až po současnost. Publikace nás ve stručnosti provede dějinami Lichtenštejnského knížecího domu a seznámí s klíčovými tématy aktuálního interdisciplinárního výzkumu česko-lichtenštejnských vztahů, včetně otázek vývoje diplomatických kontaktů a majetkoprávních poměrů či problematiky utváření historických mýtů a stereotypů.
ISBN 978-80-87709-05-4
Brno : Matice moravská, 2014, Ed. disputationes Moraviae, sv. 5, 1. vyd., brož., 243 s., bibliografické odkazy, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$12.00

11.
Halíček, Jan:
Za téj první vojny : Hrubá Vrbka 1914-1918
/ During the First War : the Hrubá Vrbka village 1914-1918.
Osudy vojáků z malé horňácké obce zachycuje autor v kontextu všeobecných historických událostí. Autentické výpovědi, korespondenci a dochované vzpomínky vojáků doplňuje vyobrazením velkého množství dobových reálií: výzbroje, výstroje, vyznamenání, služebních odznaků a dalších prvků válečného života. Důležitá je i skutečnost, že autor koloroval (převážně z černobílých fotografií) všechny uniformy vojáků v příslušných barvách jednotlivých zbraní.
ISBN 978-80-7326-244-0
Boskovice : Albert, 2014, 1. vyd., váz., 295 s., čb a bar. ilustrace, kolorované foto, faksimile, mapy, bibliografie, English, German and Russian summaries
$30.40

12.
Hlavačka, Milan; Bolom-Kotari, Sixtus; Šimon, Patrik:
V zákopech mysli : život, víra a umění na prahu Velké války
/ In the Trenches of the Mind : life, faith and art on the threshold of the Great War.
Publikace se zabývá první světovou válkou v rámci jejího připomínaného výročí z méně obvyklého úhlu pohledu. Nehodnotí známá fakta a nesupluje výčet událostí, ale na třech tématech, kterými jsou zásobování, náboženství a výtvarné umění, obnažuje trhliny odvěkého ukotvení člověka v jeho navyklých rituálech. Autentická svědectví, dosud nepublikované dokumenty a vizuálně výtvarný koncept dosvědčují, že bez touhy po poznání očistného principu utrpení by na prahu Velké války nemohlo skončit 19. století.
ISBN 978-80-7286-233-7
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A - Monographia, sv. 51, 1. vyd., váz., 191 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, mapy, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$58.20

13.
Hoffmannová, Jaroslava:
Václav Novotný (1869-1932) : život a dílo univerzitního profesora českých dějin
/ Václav Novotný (1869-1932) : life and work of the Czech history university professor.
Monografie přibližuje život a dílo významného pražského univerzitního profesora českých dějin. Byl žákem především J. Golla a J. Emlera, ovlivnil ho rovněž T. G. Masaryk a po studiích se stal pomocníkem V. V. Tomka. Jako zemský stipendista odjížděl do Říma v roce 1898 coby zaměstnanec Místodržitelského archivu. Teprve v roce 1908 po jmenování skutečným mimořádným profesorem se mohl plně věnovat pedagogickému a vědeckému působení. Z obsáhlé řady jeho historických prací jsou nejznámější, vedle některých základních pramenných edic, první čtyři svazky Českých dějin a dva svazky Mistra Jana Husa.
ISBN 978-80-200-2341-4
Praha : Academia, 2014, Ed. Paměť, sv. 75, 1. vyd., váz., 557 s., 40 s. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$36.00

14.
Hojdar, Jaroslav:
Vyprávění válečnýho kluka : kronika protinacistického odboje na Táborsku
/ A War Boy Narrative : chronicle of the anti-Nazi resistance in the Tábor region.
Autor (*1933) sepsal příběhy lidí, kteří se aktivně zapojili do protinacistického odboje na Táborsku, nebo se stali nedobrovolnými aktéry válečného dění. Vyzdvihuje odhodlání i vytrvalost hlavních představitelů odboje a popisuje dramatické chvíle, ve kterých jde o život, stejně jako válečnou každodennost a drobnokresby z rodinného alba vzpomínek. Posbíral mnohá svědectví, pročetl bezpočet dokumentů, oživil vlastní vzpomínky, aby sestavil plastický obraz doby, která měla své hrdiny.
ISBN 978-80-87060-98-8
Praha : GplusG, 2014, 1. vyd., brož., 198 s., čb foto
$13.50

15.
Informační boj o Československo / v Československu (1945-1989)
/ The Informational Battle of Czechoslovakia / in Czechoslovakia (1945-1989).
Ed. Jaroslav Pažout. Československo bylo ve svých dějinách vždy arénou i předmětem informačního boje mezi různými vnitřními i vnějšími politickými silami a ideovými směry. Markantně se to projevilo v prvních letech po skončení 2. světové války, kdy se rozhodovalo o budoucí podobě státu, a především po únoru 1948, kdy se komunistický režim snažil upevnit a posléze i udržet své pozice též prostřednictvím mohutného propagandistického působení. Cílem práce je přispět ke zkoumání tohoto důležitého tématu. Příspěvky se zabývají problematikou propagandy obecně i dílčími problémy. Jedna z kapitol se věnuje také možnostem aplikace daného tématu pro didakticko-pedagogické účely a propagandě ve filmu. Vedle obrázových příloh k článkům obsahuje kniha faksimile šestnácti propagandistických a osvětových plakátů z první poloviny 70. let.
ISBN 978-80-87912-10-2 (ÚSTR); 978-80-7494-089-7 (TU)
Praha - Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 2014, 1. vyd., brož., 287 s., 16 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, faksimile, poznámky, English summaries, seznam zkratek, jmenný rejstřík
$12.00

16.
Jukl, Jakub Jiří:
Adamité : historie a vyhubení husitských naháčů
/ Adamites : the history and extinction of the Hussite naked.
Adamité neboli "naháči" byli jednou z nejzajímavějších sekt nejen husitské doby, ale ve své podstatě celých našich dějin. Vyrostli jednak z domácí duchovní tradice, z chiliasmu (očekávání brzkého druhého příchodu Krista), jednak byli ovlivněni náboženskými proudy z ciziny. Autor ve své knize mapuje dějiny této sekty od zformování Húskovy náboženské skupiny, přes její radikalizaci a vyhnání z Tábora, až po nalezení útočiště na ostrově na řece Nežárce, odkud podnikala přepady okolních městeček. Adamitská hereze nakonec přiměla Jana Žižku, aby zasáhl. Kniha nám přibližuje středověký svět s jeho duchovními i světskými spory na pozadí husitských válek.
ISBN 978-80-7363-601-2
Praha : Dokořán, 2014, Ed. Bod, 1. vyd., brož., 164 s., mapy, čb foto, bibliografie, poznámky
$15.80

17.
Kašpar, Tomáš:
Výkřik ze zapomnění : cesta vojenského pilota z oblaků do ilegality
/ The Scream from Oblivion : the journey of the army pilot from clouds to ilegality.
Autentický příběh rakousko-uherského a československého pilota Bohuslava Kašpara (1895-1944), který během dvacetileté vojenské služby prokázal vysoké profesionální schopnosti. Kromě toho, že pomohl vychovat celou generaci mladých vojenských letců, z nichž velká část odešla bojovat do Velké Británie, byl jedním z prvních pilotů, který se od samých počátků německé okupace zapojil společně s manželkou do domácího odboje. V oblasti Královéhradeckého kraje intenzivně spolupracoval s Albínem Sládkem a odbojovou organizací Františka Munzara. Později byl popraven v německém Braniboru nad Havolou (Brandenburg an der Havel) a jeho žena byla zavražděna v Osvětimi. Text také odhaluje některé dosud neznámé informace týkající se dějin československého odboje a kromě nesporných faktů obsahuje i osobní vzpomínky a názory autora.
ISBN 978-80-905815-0-0
Praha - Strasbourg, 2014, 1. vyd., brož., 166 s., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie
$17.60

18.
Kilián, Jan:
Jan Beck : 1588-1648 : císařský generál, lucemburský guvernér a svobodný pán z Kokořínska
/ Jan Beck : 1588-1648 : the Imperial General, Luxembourgeois governor and Baron from Kokořín region.
Osudy lucemburského rodáka, původně jízdního posla tamější provinciální rady, jsou vzornou ukázkou možností kariéry jedince s nadstandardními vojenskými a úřednickými dovednostmi. Dokázal se ve své zemi propracovat až do úřadu guvernéra, v armádě do generálských hodností, společensky se povznesl mezi svobodné pány a majetkově mezi zámožnou šlechtu - jednou z jeho držav bylo přitom i panství Vidim s hradem Kokořínem. Důležitou roli při jeho vzestupu sehrál pevný prohabsburský postoj ve valdštejnské kauze. Kniha nesleduje jen životní příběh Jana Becka, ale také jeho potomků, jejichž dějiny se uzavřely právě v českých zemích, na Kokořínsku.
ISBN 978-80-86829-92-0
České Budějovice : Veduta, 2014, Ed. Osobnosti českých a moravských dějin, sv. 16, 1. vyd., váz., 134 s., 8 s. bar. obr. příl., čb a bar. ilustrace, rodokmen, poznámky, chronologie, bibliografie, rejstříky, English summary
$22.40

19.
Kilián, Jan:
Příběh z doby neobyčejného šílenství : život a svět krupského koželuha Michela Stüelera za třicetileté války
/ A Story from the Age of Extraordinary Madness : the life and world of the currier Michel Stüeler of Krupka in the thirty years´ war.
V r. 2013 vzbudila pozornost kniha Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649), která je významným edičním počinem autora této práce. Nyní představuje životopis jejich autora, který byl nejen bystrým pozorovatelem a pilným zapisovatelem dění, ale vystupuje i v celé řadě dalších rolí, soukromých i veřejných: jako potomek svého rodu, poddaný své vrchnosti, městský úředník s řadou pověření ve věci správy své obce, bergmistr dohlížející na místní proslavenou těžbu cínu, mistr koželužského řemesla, zemědělec se zájmem o meteorologické jevy či o pomologii, manžel a otec, soused či věřící člověk. Skrze osobnost literárně činného měšťana je možné nahlédnout dobu "neobyčejného šílenství", dobu v mnoha směrech v českých dějinách převratnou, ve vší její barvitosti i rozporuplnosti.
ISBN 978-80-7429-469-3
Praha : Vyšehrad, 2014, 1. vyd., váz., 278 s., 8 s. bar. obr. příl., čb foto, mapa, poznámky, bibliografie, rejstříky, Zusammenfassung
$23.80

20.
Krafl, Pavel:
Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku = Medieval synods and statutes of the Diocese of Olomouc.
Práce reflektuje vrcholně a pozdně středověké diecézní synody slavené olomouckými biskupy a diecézní zákonodárství úzce spjaté s institutem synody. Knihu tvoří monografická část, k níž jsou připojeny přílohy v podobě katalogů a edice. Monografie obsahuje přehled bádání v tematice středověkých synod a statut s přihlédnutím k regionu středovýchodní Evropy a s důrazem na poslední tři desetiletí, připojen je výklad o legátských a provinciálních statutech jako normách vyšší právní síly. Částečně latinsky a anglicky.
ISBN 978-80-7286-220-7
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti historici Pragae. Řada B. Editiones, sv. 10, 2. dopl. vyd., váz., 435 s., mapy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$26.20

21.
Malíř, Jiří:
Občanská společnost na Moravě : spolky, strany, elity
/ The Civil Society in Moravia : alliances, parties, elites.
Eds. Marcela Drahošová, Lukáš Fasora a kol. Publikace je reprezentativním výborem z díla J. Malíře (*1949), zaměřeným na tři významné části jeho badatelské práce: dějiny politického stranictví, dějiny občanské společnosti a dějiny vzdělání, zvláště s vazbou na brněnské univerzity. Vybrané texty z odborných časopisů a sborníků z let 1978-2011 představují zdroj poznání důležitých aspektů dějin Moravy moderní éry v širokých středoevropských souvislostech, a jsou tak reprezentativním dokladem badatelského vývoje významného českého historika.
ISBN 978-80-87709-06-1
Brno : Matice moravská, 2014, 1. vyd., váz., 484 s., 8 s. bar. obr. příl., bibliografické odkazy, bibliografie, seznam zkratek
$31.20

22.
Manželství v pozdním středověku : rituály a obyčeje
/ Marriage in the Late Middle Ages : rituals and customs.
Eds. Paweł Kras, Martin Nodl. Studie českých, polských a slovenských badatelů jsou věnovány právním aspektům uzavírání manželství, manželství jako politiku a sociokulturním aspektům manželského života a sexuality ve 14. a 15. století. Česky, polsky, německy.
ISBN 978-80-7007-365-0
Praha : Filosofia, 2014, Ed. Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 14, 1. vyd., brož., 306 s., bibliografie, English summary, jmenný rejstřík
$19.20

23.
Martínek, Zdeněk a kol.:
Pelhřimov
/ The Pelhřimov Town.
Kniha popisuje vývoj města od pravěku až po poslední významný mezník v roce 1989. Ukazuje, jak se zdejší lidé potýkali s obtížnými přírodními podmínkami, jak se město proměňovalo pod vládou pražských biskupů a arcibiskupů, Trčků z Lípy či Říčanských z Říčan, i jak se zde odrazily husitské války. V dalších kapitolách je vylíčeno účinkování města v průběhu stavovského povstání i následná rekatolizace a boj měšťanů za záchranu městských svobod. Stranou není ponechán ani vývoj kulturní a hospodářský, který zejména od 18. století nabírá na intenzitě v důsledku rozvoje průmyslu. Nemalý prostor je vyhrazen osudům tohoto okresního města ve 20. století.
ISBN 978-80-7422-289-4
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 1. vyd., váz., 603 s., 16 s. bar. obr. příl., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, rejstříky
$47.90

24.
Memoria et damnatio memoriae ve středověku
Eds. Martin Nodl, Piotr Wecowski. Příspěvky jednotlivých autorů analyzují podoby utváření kolektivní paměti a identity středověkých státních, národních a profesně či sociálně vymezených komunit v českém a polském prostředí 12. - 15. století. Česky, polsky, slovensky, anglicky.
ISBN 978-80-7007-415-2
Praha : Filosofia, 2014, Ed. Colloquia mediaevalia Pragensia, sv. 15, 1. vyd., brož., 178 s., bibliografie, English summary, jmenný rejstřík
$11.20

25.
Mücke, Pavel:
Místa paměti druhé světové války : svět vojáků československého zahraničního odboje
/ Places of Memory of the Second World War : the world of soldiers of the Czechoslovak external resistance.
Kniha se snaží přiblížit každodenní život a vnitřní svět vojáků (a pozdějších veteránů) československých jednotek působících na všech frontách 2. světové války s využitím konceptu tzv. "míst paměti" (hmotných i symbolických památek, na nichž se zakládá kolektivní identita). Nejvýznamnější "místa paměti" našich vojáků charakterizuje zkoumáním postojů k velkým událostem (Mnichov 1938, březen 1939), jejich vnímání významů vlasti a domova v rámci bojových kolektivů i postojů k dalším klíčovým aktérům mimo bojové vlastní jednotky.
ISBN 978-80-246-2563-8
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 281 s., bibliografické odkazy, bibliografie, místní rejstřík
$24.80

26.
Pejčoch, Ivo:
Odvaha na železné oponě, sv. 5 : útěky do svobodného světa s pomocí neobvyklých technických prostředků v období 1948-1989
/ The Bravery on the Iron Curtain, Vol. 5 : escapes to the free world with the help of unusual technical means in the era of 1948-1989.
V pátém pokračování řady o útěcích z komunistického Československa je položen důraz zejména na případy, při nichž se uprchlíci snažili o využití složitějších technických prostředků: letadel, balónů, ale i obrněných nebo dalších vozidel. Vedle toho jsou v knize popsány případy málo známých nebo zcela neznámých pokusů o braní rukojmí, ale také některé útěky s tragickým vyústěním. Autor (*1962) je historik, od r. 2007 je vědeckým pracovníkem Vojenského historického ústavu. Napsal několik desítek knih literatury faktu, zabývajících se především vojenskou technikou.
ISBN 978-80-87567-54-8
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 199 s., čb foto, bibliografické odkazy
$20.00

27.
Pelikán, Jan:
Novými cestami : Kosovo v letech 1958-1969
/ Along the New Paths : Kosovo in the years 1958-1969.
V průběhu let 1958-1969 se v několika etapách zásadně změnil dosavadní přístup jugoslávského autoritativního režimu ke správě Kosova. Monografie velmi podrobně analyzuje toto přelomové období v moderních dějinách Kosova. Zabývá se nejen politickým vývojem a mezietnickými vztahy v regionu, ale obsáhle se věnuje i ekonomickému a sociálnímu vývoji Kosova ve sledovaném období. Opírá se o příslušnou, nijak početnou, sekundární literaturu a memoárovou produkci. Vychází především z rozsáhlé, doposud neprobádané archivní dokumentace uložené v bělehradských archivech.
ISBN 978-80-7308-508-7
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Varia, sv. 22, 1. vyd., brož., 400 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$27.20

28.
Řezníček, Miroslav:
Pod vrchlíky padáků : 1. výsadkové výcvikové středisko Luštěnice 1960-1964
/ Under the Canopy of the Parachute : 1st Parachute Training Center in Luštěnice Town 1960-1964.
Autor vzpomíná na vojenskou základní službu v bývalém výcvikovém středisku v Luštěnicích. Podařilo se mu shromáždit vzpomínky vojáků základní služby i bývalých velitelů a množství dosud nepublikovaných fotografií. V knize také seznamuje s organizační strukturou útvaru.
ISBN 978-80-87567-52-4
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 127 s., čb foto, seznam zkratek, bibliografie
$16.00

29.
Říha, Ladislav, Vocetka, František, Šmidrkal, Václav:
Na všech frontách boj : Životní osudy letce RAF Ladislava Říhy ; Válečný deník letce RAF Františka Vocetky
/ Battle on All Fronts : The life fates of the RAF flyer Ladislav Říha ; The war diary of the RAF flyer František Vocetka.
Kniha přibližuje osudy dvou důstojníků předválečné československé armády, pplk. (in memoriam) Ladislava Říhy (1916-1942) a plk. (in memoriam) Františka Vocetky (1913-1941), kteří se po okupaci českých zemí rozhodli pro útěk z Protektorátu a vstup do československého zahraničního vojska. Po dlouhé cestě přes jihovýchodní Evropu a Středomoří nakonec oba dopluli k břehům Velké Británie a vstoupili do Královského letectva. Vocetka si od odjezdu z Prahy v únoru 1940 až do počátků své činnosti v RAF v srpnu 1940 vedl deník, jehož komentovaný přepis je součástí této knihy.
ISBN 978-80-7415-090-6
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2014, 1. vyd., váz., 109 s., čb foto, poznámky, bibliografie
$15.60

30.
Slavnosti, ceremonie a rituály pozdního středověku
/ Celebrations, Ceremonies and Rituals of the Late Middle Ages.
Eds. Martin Nodl, František Šmahel. Obsáhlá kolektivní monografie představuje slavnosti, ceremonie a rituály, jež našly uplatnění v prostředí Českého království v období pozdního středověku. Autorský kolektiv předních českých medievistů v ní na základě širokého spektra dochovaných pramenů, písemné i obrazové povahy, kreslí mnohovrstevnatý obraz slavností, ceremonií a festivit, jež došly uplatnění v různých sociálních prostředích 14. a 15. století. Hlavní důraz je přitom kladen na panovnické dvory, v nichž se rituály, jež povětšinou nabývaly sakrální podoby, uplatňovaly v největší míře.
ISBN 978-80-257-0589-6
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 467 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$55.80

31.
Suk, Jiří:
Konstituční, nebo existenciální revoluce? : Václav Havel a Federální shromáždění 1989-1990 : studie a dokumenty
/ A Constitutional, or an Existential Revolution? : Václav Havel and the Federal Assembly, 1989-1990 : an essay with documets.
Studie - doplněná o třicet dokumentů vybraných z několika archivů - je věnována překotnému emancipačnímu procesu na nejvyšší úrovni československého federativního státu na sklonku převratného roku 1989 a v první polovině roku 1990.
Jejím obecným cílem je ukázat rychle se šířící linie politického štěpení nejen mezi vrcholnými centry státní moci, ale také uvnitř těchto center samotných a současně v českém a slovenském veřejném mínění. Zabývá se vztahy exekutivy a legislativy a Federálního shromáždění ČSSR jako nejvyššího zákonodárného sboru společného státu Čechů a Slováků. Hlavní linii interpretace tvoří konfliktní střetávání dvou odlišných představ o uplatňování moci v přechodném období do červnových parlamentních voleb.
ISBN 978-80-7285-176-8
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2014, Ed. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 47, 1. vyd., brož., 181 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$17.60

32.
Štolleová, Barbora:
Pod kuratelou Německé říše : zemědělství protektorátu Čechy a Morava
/ Under the Tutelage of the German Empire : the agriculture in the Bohemian and Moravian Protectorate.
Autorka se ve svém díle zaměřuje na hospodářský vývoj českých zemí v období protektorátu Čechy a Morava a na základě širokého výzkumu archiválií i tištěných pramenů domácí i zahraniční provenience zevrubně pojednává o proměně zemědělství. Problematika zemědělství je nahlížena pod zorným úhlem zájmů, které nacisté sledovali v okupovaném prostoru českých zemí. Monografie definuje cíle nacistické zemědělské politiky v protektorátu, zabývá se metodami a prostředky k jejich naplňování a usiluje rovněž o zhodnocení výsledků, tedy vyhodnocení efektivnosti nacistických opatření v zemědělské praxi.
ISBN 978-80-246-2243-9
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 338 s., tabulky, grafy, bibliografické odkazy, bibliografie, English and German summaries
$28.80

33.
Tesař, Jan:
Mnichovský komplex : jeho příčiny a důsledky
/ The Munich Complex : its causes and consequences.
Eseje se tematicky zaměřují na československé dějiny druhé poloviny 30. a počátku 40. let a zachycují je v širších duchovních a morálně-politických souvislostech. Kniha zahrnuje jednak práci Mnichovský komplex z roku 1989, která nastoluje zrcadlo především stereotypům a hluboce zakořeněným mýtům v české národní sebereflexi, jednak cyklus esejů Vlastenci a bojovníci o počátcích české kolaborace a odboje, který vycházel na pokračování v Listech v roce 1969. Vedle toho obsahuje kniha ještě dvě časopisecké studie na dané téma z konce 60. let. Texty vynikají především hloubkou a ostrostí pohledu.
ISBN 978-80-7260-304-6
Praha : Prostor, 2014, 2. vyd., brož., 277 s., jmenný rejstřík
$23.80

34.
Uzel na kapesníku : vzpomínka a narativní konstrukce dějin
/ A Node on a Handkerchief : memory and the narrative construction of history.
Eds. Martina Poliaková, Jakub Raška, Václav Smyčka. V návaznosti na alegorii zauzlovaného kapesníku rozvíjí tato kniha diskusi o vztahu nestabilní vzpomínky a historiografické konstrukce dějin. Rozpadá se při tom do tří částí: nejdříve dochází ke zpochybnění utopie autentické vzpomínky a kritického dějepisectví; druhá část následně hledá ztracené spojení s minulostí právě v krizových momentech dějin; závěrečná část se pak propracovává opět k nové rehabilitaci literární formy vzpomínání i narativního dějepisectví. Aporie vznesené v první části knihy však v jejím průběhu o nic neztrácejí na své závažnosti a naopak nabývají na své znepokojivé komplexitě.
ISBN 978-80-7308-519-3
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická faktulta, 2014, Ed. Varia, sv. 25, 1. vyd., brož., 176 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summaries
$15.60

35.
Vaníček, Vratislav:
Svatý Václav : panovník a světec v raném středověku
/ Saint Wenceslas : a ruler and saint in the early middle ages.
Kníže Václav (907-935) je představen jako charismatická osobnost a silný panovník s cílevědomou západoevropskou orientací.
Autor (*1947), přední český historik, sleduje drama jeho životního zápasu v éře proměn Evropy pod duchovním a civilizačním vlivem křesťanství, v kontextu vytváření soustavy států střední Evropy. Nově interpretuje události a osobnosti českého raného středověku: křest Bořivoje a osud jeho manželky Ludmily, otázku viny Drahomíry a Boleslava I., dobové poslání Přemyslovny Dobravy a Slavníkovce Vojtěcha - intelektuála evropského formátu. Historický osud knížete Václava skončil jeho mučednickou smrtí, ale záhy začíná jeho nekončící "druhý život" světce a garanta státnosti a politické kultury vznikajícího českého národa.
ISBN 978-80-7432-501-4
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, Ed. Historická paměť. Velká řada, sv. 24, 1. vyd., váz., 324 s., 16 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, poznámky, srovnávací chronologie, genealogie, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$31.20

36.
Vedraško, Vladimir:
Invaze : Československo 1968 : svědectví velitele
/ The Invasion : Czechoslovakia 1968 : the testimony of the commander.
Napsáno dle vyprávění Alexandra Michajloviče Majorova (1920-2008), přeloženo z ruského originálu Vtorženije : Čechoslovakija 1968 (1998). Na jaře roku 1968 dostal generál Majorov, velitel 38. armády Přikarpatského vojenského okruhu, rozkaz vpadnout "do ČSSR s cílem potlačit a v případě nutnosti zničit kontrarevoluci na jejím území". V roce 1998 podal jako vůbec první z velitelů, kteří uskutečnili srpnovou invazi do Československa, o tehdejších dramatických událostech svědectví. Výsledkem je kniha přinášející mnoho dříve nepublikovaných informací a autentických ukázek dobových hlášení. České vydání prošlo odbornou revizí s cílem odstranit nepřesnosti a chyby vzniklé v důsledku neznalosti dobových čs. reálií a doplnit údaje o osobách zmiňovaných v textu. Součástí knihy je také nově sestavená příloha tvořená fotografiemi ze sbírek Ústavu pro soudobé dějiny, Muzea Policie ČR a ČTK.
ISBN 978-80-204-3462-3
Praha : Mladá fronta, 2014, 1. vyd., váz., 332 s., 16 s. čb a bar. obr. příl., poznámky
$23.90

37.
Velká válka : 1914-1918
/ The Great War : 1914-1918.
Ed. Jiří Mitáček. Při příležitosti 100. výročí začátku 1. světové války se ke spolupráci sešlo devět významných paměťových institucí: Technické muzeum v Brně, Národní technické muzeum, Vojenský historický ústav Praha, Muzeum města Brna, Moravské zemské muzeum, státní zámek Konopiště, Poštovní muzeum, Moravská galerie a Národní muzeum. Vznikl tak unikátní projekt nazvaný Velká válka. Publikace je katalogem tohoto výstavního projektu.
ISBN 978-80-7028-421-6
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 247 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, English and German summaries
$28.00

38.
Záruba, František:
Hrady Václava IV. : od nedobytného útočiště k pohodlné rezidenci
/ Castles in the Era of Wenceslas the Fourth : from the secure stronghold to the comfortable residence.
Autor vychází z výzkumu hradních areálů doby Václava IV. Významné postavení v knize zaujímá umělecko-historická interpretace hradů, posuzovaných v kontextu stavební produkce celého 14. století. Kromě činnosti dvorské hutě, výtvarných souvislostí hradní architektury a historického kontextu je čtenář detailně obeznámen také se stavebními úpravami či výstavbou, jíž v daném období prošel Pražský hrad, Kaple Všech svatých, Loket, Žebrák, Vlašský dvůr či Nový hrad u Kunratic.
ISBN 978-80-7422-299-3
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v Nakladatelství Lidové noviny, 2014, Ed. Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium, vol. 17, 1. vyd., váz., 438 s., ilustrace, 1 mapa, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, German summary
$28.70

39.
Zouhar, Jakub:
František Pubička S.I. (1722-1807) : barokní historik ve století rozumu
/ Franz Pubitschka S.I. (1722-1807) : a baroque historian in the age of reason.
První biografie historika, jenž je zajímavý nejen regionálně, ale rovněž z perspektivy dějin všech českých zemí. Autor vycházel z pramenů uložených v Římě, ČR i Budapešti a z rozsáhlé evropské literatury k dějinám vzdělanosti. Práce je rozdělena do tří částí: první tvoří životopis s popisem jeho kariéry v Tovaryšstvu Ježíšovu; na něj chronologicky navazuje druhá část popisující jeho dílo v širších souvislostech, třetí část je tvořena antologií textů vztahujících se k Pubičkově životu a dílu.
ISBN 978-80-7465-096-3
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, 1. vyd., váz., 450 s., faksimile, bibliografické odkazy, bibliografie, rejstříky, English summary
$35.90

40.
Zudová-Lešková, Zlatica; Voráček, Emil a kol.:
Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century.
More than thirty social and humanitarian scientist were involved in the research project of the same name, which was part of the research programme of the Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic. The team included specialists in economic and social history, political scientists, sociologists, lawyers, and economists from a number of European countries, namely Great Britain, France, Germany, Russia, Austria, Slovakia and Czech Republic. The result of their cooperation is a highly interdisciplinary work. The project managers endeavored to cope with the task both thematically and chronologically so as to produce a rather comprehensive study providing us with a comprehensible view of the the emergence of the welfare state concept in the 19th century, its evolution in the 20th century, its peripeties and difficulties, as well as the discussion on the crisis of this concept.
ISBN 978-80-7286-216-0
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A - Monographia, sv. 49, 1. vyd., váz., 639 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, medailony autorů
$43.20

41.
Ženy a politika : (1890-1938)
/ Women and the Politics : (1890-1938).
Eds. Marie Bahenská, Jana Malínská. Tým historiček a historiků z různých vzdělávacích a vědeckých institucí Čech, Moravy a Slovenska připravil odbornou publikaci rozšiřující a prohlubující dosavadní poznání problematiky sociálních, kulturních a politických aktivit českého, německého a slovenského ženského hnutí v Rakousku-Uhersku, v Československé republice a ve Spojených státech amerických. Publikace má interdisciplinární charakter. Základními metodologickými východisky jsou tradiční analyticko-syntetické postupy historické a literární vědy s přihlédnutím k novějším metodám, užívaným pro výzkum dějin žen a problematiku genderové analýzy.
ISBN 978-80-87782-24-8
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., váz., 362 s., čb foto, bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summaries
$27.20


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

42.
Brouk, Bohuslav:
Na obranu individualismu : publicistika z let 1930-1960
/ To the Defense of Individualism : the publicism from the years 1930-1960.
Ed. Viktor A. Debnár. Kniha z pera B. Brouka (1912-1978), enfant terrible českého a slovenského kulturního života třicátých a čtyřicátých let, zahrnuje více než padesát publicistických textů z let 1930-1960, přesto stále aktuálních. Jeho fundamentálně svobodomyslné, nekompromisní, provokativní, sarkasmem, skepticismem a demystifikacemi společenských (pseudo)hodnot, konvencí a morálky nabité texty jsou vzhledem k šíři tematického zájmu rozděleny do tří oddílů: Psychoanalýza a sexuologie, Umění a kultura a Společnost a politika.
ISBN 978-80-200-2393-3
Praha : Academia, 2014, Ed. Šťastné zítřky, sv. 17, 1. vyd., váz., 567 s., 18 s. obr. příl., poznámky, jmenný rejstřík, medailony autorů
$39.60

43.
Cílek, Václav:
Posvátná krajina : eseje o místech, silách a dracích

/ The Holy Land : essays of places, forces and dragons.
Autor (*1955) je český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Přestože se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Ve své nejnovější knize přemýšlí o posvátnosti krajiny z různých úhlů pohledu. Fotografie autor, ilustrace Miroslav Šisler.
ISBN 978-80-87580-72-1
Praha : Malvern, 2014, 1. vyd., brož., 178 s., čb foto, ilustrace, bibliografie
$22.20

44.
Co s prostitucí? : veřejné politiky a práva osob v prostituci.
/ What to Do with Prostitution? : the public politics and rights of the people in prostitution.
Eds. Blanka Bellak-Hančilová, Barbara Havelková. Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá kritickou analýzu české situace - jak stávajících i navrhovaných právních úprav, tak vnímání prostituce ve veřejném prostoru, zejména mezi odborníky a odbornicemi, ve veřejné správě a v médiích. Kniha detailně rozebírá a kriticky hodnotí návrhy zákona na regulaci prostituce, které v posledních letech zpracovává a Poslanecké sněmovně předkládá hlavní město Praha.
ISBN 978-80-7419-149-7
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014, Ed. Studie, sv. 99, 1. vyd., brož., 304 s., bibliografie, medailony autorů, rejstříky
$35.20

45.
Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století : období rozkvětu i snah o umlčení
/ Cyril and Methodius Tradition in 19th and 20th Centuries : a period of prosperity, and efforts to put it in silence.
Ed. Marek Junek. Kolektivní monografie analyzuje rozličné podoby cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století a všímá si jejího odrazu ve formování národních identit v českých zemích. Sleduje, jaká byla úloha cyrilometodějství nejen v období formování novodobého českého a slovenského národa, ale také jakou roli sehrála v boji proti totalitním režimům a jaké je její místo v jednotlivých církvích na území českých zemí a Slovenska. V neposlední řadě popisuje, jakou zanechala stopu v umění a v lidové tradici v 19. a 20. století. Částečně slovensky.
ISBN 978-80-7308-513-1 (FF UK); 978-80-7475-057-0 (T)
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta - Togga, 2013, 1. vyd., váz., 268 s., bar. ilustrace, bibliografické odkazy, bibliografie, English summaries
$27.20

46.
Hlaváček, Petr:
Evropa!!? : fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918-1989

/ Europe!!? : the fragments of Czech cogitation of Europe 1918-1989.
Kniha vycházející u příležitosti 10. výročí členství České republiky v Evropské unii, poukazuje prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností na skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence. Byli to právě i Češi - politici, intelektuálové a literáti, kteří v minulosti sebevědomě a odvážně promýšleli budoucí evropskou spolupráci, aby pak na dlouhá desetiletí zůstali vně evropských integračních procesů. Autor (*1974) je historik a filozof, jakožto koordinátor a vědecký pracovník řídí Collegium Europaneum - výzkumnou skupinu pro dějiny evropského myšlení FF UK a FLÚ AV ČR. Zabývá se problematikou evropské identity ve středověku a raném novověku a intelektuálními dějinami,
ISBN 978-80-7308-511-7
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, 1. vyd., brož., 153 s., čb foto, faksimile
$15.20

47.
Hojda, Jan:
Extáze, exodus a exitus Juraje Hordubala : teologicko-antropologická studie
/ Ecstasy, Exodus and Exitus of Juraj Hordubal : theological and anthropological studies.
Publikace je pokusem o teologicko-antropologicky orientovanou interpretaci románu Karla Čapka Hordubal. Interpretace dochází k závěru, že román - zejména svým baladickým laděním - mistrně dosvědčuje to, že cesta člověka k sobě samému i k druhým lidem zůstává nadobro pohlcena tragikou, pokud není nesena a garantována nekonečnou a ničím nepodmíněnou trinitární láskou, jež se ze své plnosti sdílí člověku a jež tak ze sebe činí i jediný cíl lidského života. Autor (*1974) působí v Diecézním teologickém institutu Biskupství královehradeckého a na Katedře kulturních a náboženských studií PdF UHK. Pole jeho odborného zájmu tvoří teologická interpretace literatury a vybraná témata teologické antropologie.
ISBN 978-80-87821-01-5
Jablonec nad Nisou : IN, 2013, 1. vyd., brož., 131 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$7.90

48.
Holzer, Jan; Molek, Pavel a kol.:
Demokratizace a lidská práva : středoevropské pohledy
/ Democratization and Human Rights : Central European perspectives.
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Základním cílem monografie je analyzovat význam a důsledky proměn diskursu demokratizace a lidských práv pro současné sociopolitické procesy, a to s přihlédnutím a důrazem na realitu střední Evropy. Autorský tým tvoří politologové, právníci a političtí filozofové působící na Masarykově univerzitě v Brně.
ISBN 978-80-7419-159-6 (S); 978-80-210-6558-1 (MU)
Praha - Brno : Sociologické nakladatelství (SLON) - Masarykova univerzita, 2014, Ed. Studie, sv. 105, 1. vyd., váz., 266 s., bibliografie, English summary, medailony autorů, rejstříky
$26.00

49.
Jansa Petr a kol.:
Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu
/ The Comparison of Views and Attitudes to Regimen, Physical Activities and Sport of the Czech Public.
Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denního režimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu. První výzkumné šetření je věnováno srovnání názorů a postojů dospělé populace ke zmíněným tématům v roce 2000 a 2010. Druhé výzkumné šetření se zaměřuje na důležitou populační skupinu pedagogů základních a středních škol a komparaci jejich názorů a postojů k životosprávě a funkci pohybových aktivit a sportu.
ISBN 978-80-246-2444-0
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 116 s., tabulky, grafy, bibliografie, English and French summaries, jmenný rejstřík
$12.00

50.
Jeřábková, Alena:
Lidová oděvní kultura : příspěvky k ikonografii, typologii a metodologii
/ Traditional Clothing Culture : contributions to the iconography, typology and methodology.
Hlavním tématem publikace je lidový oděv na Moravě a zvláště Valašsku. Hodnotí písemné i obrazové prameny ke studiu lidového oděvu na Moravě od konce 18. století. Jsou v ní načrtnuty obrysy vývoje tohoto oděvu a typologie oděvních součástek a vnitřní diferenciace krojových typů vzniklá různým sociálním postavením jejich nositelů a užitím k různým příležitostem, jako byl pracovní proces, rodinné a výroční obřady a slavnosti.
ISBN 978-80-210-6928-2
Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2014, Ed. Etnologické studie, sv. 16, 1. vyd., brož., 271 s., čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy, bibliografie, English summary
$24.00

51.
Ježek, Vlastimil; Jirák, Jan:
Média a my
/ Media and Us.
Text vymezuje pojem médií, včetně jejich role a funkce ve společnosti. Průřezově se věnuje vybraným momentům z historie médií, které autoři považují za určující pro dnešní podobu mediální komunikace. Charakterizuje mediální komunikaci se zvláštním zřetelem ke vztahu médií a kultury a nabízí průřez stěžejními českými kulturními, respektive divadelními periodiky a weby, nechybí ani charakteristika práce s médii z pohledu marketingu. Závěrem autoři shrnují své zkušenosti s tím, jak vstupovat do vztahu s médii a jak s nimi komunikovat.
ISBN 978-80-7331-304-3
Praha : Akademie múzických umění, 2014, Ed. Management umění - umění managementu, sv. 4, 1. vyd., brož., 145 s., bibliografie
$12.00

52.
Jurza, Michal:
Evangelium zlořádu : surrealismus v 21. století
/ The Evangel of Abuse : the surrealism in 21st century.
"Oheň vyhasl? Zabalíme to, nebo to ještě rozfoukáme? Jedenadvacáté století bude konvulsivní, nebo nebude vůbec, soudruhu Bretone!" - tak zní jedna z odpovědí a výzev ojedinělého literárního manifestu, který v konfrontaci s neslavnou minulostí a současností nejen surrealismu a buržoasie projektuje světový zlořád, na který se můžeme těšit.
ISBN 978-80-87705-16-2
Praha : Rubato, 2014, Ed. Trentadue, sv. 2, 1. vyd., brož., 29 s., poznámky
$7.60

53.
Kašparová, Irena:
Politika romství - romská politika
/ The Politics of Roma Ethnicity - the Roma Politics.
Etnopolitická studie se zabývá vzájemným vztahem mezi romskou politikou a politikou romství. Nabízí vhled do současné menšinové politiky Romů, představuje její nejrůznější formy a reflektuje způsoby a okolnosti, za kterých ji většinová politika pustí ke vzájemnému dialogu. Teoretický úvod, ve kterém autorka rozebírá vliv státu, kulturní specifika Romů i politickou arénu většinové společnosti, je doplněn o čtyři skutečné příběhy současných politiků-Romů. Ukazuje tak prostřednictvím těchto příběhů konkrétní podobu a účinnost konceptů i teorií v praxi, v jejich každodenním životě, na příkladech jejich vlastní politické aktivity.
ISBN 978-80-7419-157-2 (S); 978-80-210-6874-2 (MU)
Praha - Brno : Sociologické nakladatelství (SLON) - Masarykova univerzita, 2014, Ed. Sociologické akuality, sv. 33, 1. vyd., brož., 274 s., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík
$27.90

54.
Komenský, Jan Amos:
Labyrint světa a ráj srdce
/ The Labyrinth of the World and Eden of Heart.
Eds. Jaroslav Kolár, Markéta Selucká. Komenského alegorické zobrazení marnivosti světského světa je stále živé a aktuální. Edice vychází z posledního vydání, k němuž došlo ještě za autorova života (Amsterodam, 1663). Původní komentáře J. Kolára aktualizoval přední komeniolog Tomáš Havelka. Obsahují vysvětlivky k textu a překlady dnes již neznámých a zapomenutých výrazů starší češtiny.
ISBN 978-80-7491-154-5
Brno : Host, 2014, Ed. Česká knižnice, v České knižnici 2. vyd., váz., 249 s.
$23.90

55.
Koverdinský, Bohdan:
Letecká security : historie, organizace, standardy a postupy
/ Aviation Security : history, organization, standards and procedures.
Autor pracoval jako analytik a koordinátor problematiky ochrany civilního letectví před protiprávními činy, od r. 2011 řídí bezpečnostní dispečink Letiště Václava Havla v Praze. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je relativně mladým leteckým odvětvím, plnohodnotným oborem se stala až v roce 1974, kdy Mezinárodní organizace pro civilní letectví na základě erupce leteckého terorismu a následného tlaku velmocí nastavila první závazné standardy a vložila je do nové samostatné přílohy Chicagské úmluvy. Autor postupně doplňoval příběhy, informace k příčinám zlomových kauz, polemiku ke konspiračním teoriím, zajímavé závěry z vyšetřování i z pozadí vzniku některých bezpečnostních opatření. Důraz je kladen na situaci v ČR.
ISBN 978-80-87567-51-7
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 310 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$28.00

56.
Loužek, Marek:
Důchodová reforma
/ The Pension Reform.
Monografie nastiňuje ekonomické zákonitosti důchodového systému, zkoumá důchodovou reformu v mezinárodním srovnání i v České republice po roce 2010. Autor (*1975) přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, napsal sedm monografií a řadu odborných statí vydaných doma i v zahraničí.
ISBN 978-80-246-2612-3
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 100 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$9.60

57.
Luffer, Jan:
Katalog českých démonologických pověstí
/ The Catalogue of Czech Demonological Legends.
Základní příručkové dílo, první svého druhu v českém prostředí, je určené pro folkloristy, literární vědce a všechny vážné zájemce o české lidové pověsti. Práce podává detailní přehled fondu našich démonologických pověstí na základě analýzy několika tisíc textů lidových pověstí. Informuje o charakteru celého fondu našich pověstí s nadpřirozenými prvky a porovnává jej se zahraničním materiálem. Autor (*1978) je folklorista zaměřený především na lidové pověsti a pohádky, napsal řadu článků publikovaných v domácím i zahraničním odborném tisku a knihu komentovaných japonských pohádek a pověstí Strašidelný chrám v horách (2009).
ISBN 978-80-200-2383-4
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., brož., 237 s., bibliografie, jmenný rejstřík
$23.60

58.
Masaryk, Tomáš Garrigue:
Univerzitní přednášky, sv. II : Stručný náčrt dějin filozofie ; Dějiny antické filozofie
/ The Univerisity Lectures, vol. II : The Brief Study of the History of Philosophy ; The History of Antique Philosophy.
Eds. Jiří Gabriel, Helena Pavlincová, Jan Zouhar. Svazek se opírá o přepis stenografických zápisů Masarykových přednášek z 80.-90. let 19. století na pražské univerzitě, které pořizovali jeho posluchači pro své studijní potřeby. Přednáška Stručný náčrt dějin filozofie obsahuje dějiny filozofie od starověku po 18. století (D. Hume) a Dějiny antické filozofie jsou další verzí přednášek o antické filozofii. Přepisy stenogramů byly vydány tiskem v roce 1899 a 1905.
ISBN 978-80-86142-50-0 (ÚTGM); 978-80-87782-28-6 (MÚ)
Praha : Ústav T. G. Masaryka - Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014, Ed. Spisy T. G. Masaryka, sv. 5, 1. vyd., váz., 568 s., vysvětlivky, jmenný rejstřík
$39.20

59.
Melzer, Miloš:
Anežka Šulová : obrazy ze života na vesnicích severozápadní Moravy ve druhé polovině 19. století
/ Anežka Šulová : pictures on the life of North-West Moravian villages in the second half of the 19th century.
A. Šulová (1877-1954) patřila k nejvýznamnějším sběratelům tradiční lidové slovesnosti na severozápadní Moravě a svou činností získala nadregionální význam. Vedle životopisné části knihy jsou její sběratelské záznamy přehledně členěny podle jednotlivých témat. Popisovány jsou kalendářní zvyky a výroční obyčeje, které se provozovaly na vesnicích, jednotlivé události v rodině od narození dítěte, svatby, pohřby až po společenské události na vesnici, jako byly žně, hody, procesí, poutě, návštěvy obchodníků apod. V závěrečné kapitole je výběr pohádek, povídek, pověstí, říkadel a písní. Autor (*1941) je etnograf, působil jako ředitel muzea v Šumperku, nyní externě přednáší v Ústavu evropské etnografie Masarykovy univerzity v Brně.
ISBN 978-80-86438-51-1
Štíty : Pavel Ševčík - Veduta, 2014, 1. vyd., váz., 156 s., poznámky, čb a bar. ilustrace, faksimile
$23.60

60.
Patočka, Jan:
Fenomenologické spisy, díl III/1. Nitro a svět : nepublikované texty ze 40. let
/ Phenomenological Writings, Part III/1. The Interior and the World : the unpublished texts from the fourties.
Eds. Ivan Chvatík, Jan Frei, Jan Puc. Svazek zahrnuje nepublikované rukopisy z let 1939-1945, v nichž Patočka dále rozvíjí svou koncepci fenomenologie z konce 30. let: na místo transcendentální subjektivity staví neobjektivovatelné nitro a v souvislosti s tím usiluje o vypracování nové teorie intencionality.
ISBN 978-80-7298-451-0
Praha : Oikoymenh, 2014, Ed. Sebrané spisy Jana Patočky, sv. 8/1, 1. vyd., váz., 341 s., poznámky, komentář, jmenný rejstřík
$31.80

61.
Petrusek, Miloslav:
Texty z pozůstalosti, sv. 1 : Marx, marxismus a sociologie
/ Texts from the Hereditaments, vol. 1 : Marx, Marxism and sociology.
Texty zařazené do této knížky vznikaly zhruba od poloviny 90. let do roku 2004, kdy se z nich autor (1936-2012) pokusil sestavit knihu, která měla být sumou jeho vědění o sociologii, proto jí někdy v žertu dával název Co všechno vím o sociologii. V této podobě však nikdy nevyšla - autor dospěl k přesvědčení, že o tak rozsáhlé dílo vlastně nikdo nestojí, a jako celek ji žádnému nakladatelství ani nenabídl. Některé části vyšly v letech 2005-2011 v odborných časopisech, případně v kolektivních dílech. Zbyla řada nepublikovaných částí, z nichž jsou pro tuto knihu vybrány tři o Marxovi a marxismu.
ISBN 978-80-7419-173-2
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014, 1. vyd., brož., 116 s., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík
$18.40

62.
Storchová Lucie a kol.:
Koncepty a dějiny : proměny pojmů v současné historické vědě
/ The Concepts and History : changes of terms in contemporary historical science.
Kniha poprvé v českém prostředí seznamuje s klíčovými trendy a vývojem moderní světové historiografie v poválečném období. Jako východisko si autoři zvolili analýzu konkrétních pojmů, které měly rozhodující úlohu při formování inovativních postupů v rámci oboru. Výsledkem je rozsáhlé kompendium, které nejen popisuje a kriticky zhodnocuje vývoj a zlomy v jednotlivých konceptualizacích minulosti, ale nabízí rovněž inspiraci pro další bádání. Interdisciplinarita je pak nezbytným rysem celkového pojetí knihy.
ISBN 978-80-87271-87-2
Dolní Břežany : Scriptorium, 2014, 1. vyd., váz., 449 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$25.80

63.
Weinerová, Renata:
Romové a stereotypy : výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji
/ The Roma People and the Stereotypes : research of stereotypization of Roma people in Ústí nad Labem region.
Text publikace přináší bližší pohled na složitou interkulturní problematiku, z níž získané stereotypy vycházejí jako kumulativní archivy většinou negativně zpracovaných zkušeností s druhými. Nositelé stereotypu podléhají esencialistické představě o přirozenosti druhého, aby si zjednodušili orientaci v sociální realitě. Práce upozorňuje na fakt, že negativní stereotypy ve vztahu k Romům v České republice se pokradmo staly manipulačním nástrojem politiky a jsou živnou půdou pro ideologii moderního anticikanismu, jenž je součástí vzrůstajícího rasismu.
ISBN 978-80-246-2632-1
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 90 s., tabulky, grafy, příloha, bibliografické odkazy, bibliografie, English summary
$8.80


JUDAIKA / JUDAICA

64.
Jičínská, Veronika:
Böhmische Themen bei Fritz Mauthner und Auguste Hauschner.
This study examines various aspects of German speaking Bohemian Jewish culture of the latter half of the nineteenth century in the works of Fritz Mautner and Auguste Hauschner. It shows that Bohemian Jewish identity formation as and through linguistic alienation and crisis determined much of the articulation and development of fin-de-siecle Prague German literature.
ISBN 978-80-7414-692-3
Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2014, Ed. Studia Germanica - Series Monographica, sv. 3, 1. vyd., brož., 126 s., 5 s. příl., čb foto, faksimile, bibliografie, English abstract
$14.30

65.
Kraus, Ota B.:
Cesta pouští
/ The Path Through Desert.
Autorem románu je česko-izraelský spisovatel (1921-2000), od r. 1942 byl vězněný v Terezíně, Osvětimi-Březince a Schwarzheide. V tzv. rodinném táboře v Březince byl jedním z asi 50 opatrovníků v dětském bloku. Po návratu do Prahy se oženil s dívkou, která zastávala v dětském bloku funkci "knihovnice" pro hrstku dětských knížek, Ditou, už tehdy nadanou malířkou a pianistkou. V r. 1949 emigrovali do Izraele. Román je citlivou a sugestivní výpovědí o mladém muži, jehož hledání prvních lásek, vlastní české židovské identity, ale i vztahu k práci, rodičům a určujícím ideologiím 20. století (marxismus, sionismus) je ortenovsky bolestné. Román vznikal v 80. letech a autor jej považoval za nejdůležitější ze svých děl. Z anglického rukopisu přeložila Alice Marxová.
ISBN 978-80-7470-063-7
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., váz., 343 s.
$28.00

66.
Kyncl, Vojtěch:
Stroje na smrt : plynové vozy a nacistická technologie konečného řešení
/ The Machines of Death : the gas vehicles and nazi technology of the final solution.
Kniha věnuje pozornost hromadnému usmrcování lidí za pomoci pojízdných plynových komor, které se tak staly vrcholem mobility a efektivnosti nacistického vyhlazovacího systému. Statisíce lidí byly zavražděny v polském Chelmnu, běloruském Malém Trostinci či srbském Bělehradě, aniž by se jich musela dotknout ruka vrahova. Organizované smrti neunikly ani lidické děti, tisíce československých Židů, nebo stovky pacientů psychiatrické léčebny v Dobřanech u Plzně. Autor (*1983) je historikem éry nacionálního socialismu a poválečného vyrovnání s nacistickou diktaturou. Působí v Historickém ústavu Akademie věd ČR.
ISBN 978-80-7425-222-8 (E); 978-80-7286-235-1 (HÚ)
Praha : Epocha - Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Traumata války, sv. 1, 1. vyd., váz., 302 s., čb foto, faksimile, mapa, přílohy, bibliografie, životopisy, jmenný rejstřík, English summary
$23.90

67.
Peterová, Zuzana:
Rabín Gustav Sicher : život, dokumenty, vzpomínky
/ Rabbi Gustav Sicher : life, documents, memories.
G. Sicher (1880-1960) byl jedním z několika málo Židů, kteří působili jako rabíni v českých zemích před druhou světovou válkou a mohli na svou činnost navázat i po jejím skončení. Období šoa přežil v Palestině a do Československa se vrátil v roce 1947. Stal se vrchním zemským a pražským rabínem a významnou měrou přispěl k obnovení židovských obcí, rozvrácených a z velké části vyvražděných německými nacisty. Kniha dokumentuje jeho předválečnou činnost, kdy se kromě povinností ve svých obcích podílel na prvním rabínském překladu Pěti knih Mojžíšových do češtiny, udržoval kontakty s předními osobnostmi tehdejšího náboženského života. Závěrečný oddíl se snaží prostřednictvím vzpomínek lidí, kteří se s ním setkali, přiblížit jeho pojetí judaismu a vztah k židovskému společenství, k tradici i k obyčejným lidským bolestem a problémům.
ISBN 978-80-85924-72-5
Praha : Sefer, 2014, 1. vyd., váz., 142 s., čb foto, faksimile
$17.60

68.
Rukriglová, Dita a kol.:
Moše Ben Majmon - Maimonides : filosof, právník a lékař
/ Moshe Ben Majmon - Maimonides : the philosoph, lawyer and physician.
Ed. Pavel Sládek. Rozsáhlá monografie představuje tři stěžejní témata myšlenkového odkazu Moše ben Majmona (lat. Maimonides, 1138-1204): řecko-arabskou filozofii, náboženské právo judaismu a hippokratovsko-galénovskou medicínu. Hlavním cílem knihy je přitom ukázat nedělitelnost těchto tří aspektů Maimonidova díla a zdůraznit jeho vizi dokonalého středu, jež představuje návod k dosažení individuální harmonie. Maimonidův životní příběh je zasazen do kontextu společenských a kulturních proměn Středomoří, je představeno jeho nábožensko-právní myšlení na základě kodexu Mišne Tora, jeho filozofické myšlení, jak se projevuje ve spisu Průvodce tápajících, a také lékařské názory.
ISBN 978-80-200-2367-4
Praha : Academia, 2014, Ed. Judaica, sv. 13, 1. vyd., váz., 526 s., bibliografické, odkazy, bibliografie, English summary, jmenný rejstřík
$39.60

69.
Steinová, Iva:
Even zikaron : memories in stone : Jewish tombstones - Nová Cerekev.
Research was carried out in the Jewish cemetary of Nová Cerekev in 2013. By doing a thorough documentation of the tombstones, its aim was to contribute to a new understating of the local Jewish history.
ISBN 978-80-260-6143-4
Nová Cerekev : Městys Nová Cerekev, 2014, 1. vyd., brož., 35 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile
$6.00

70.
Steinová, Iva:
Even zikaron : paměť židovských náhrobních kamenů - Nová Cerekev
/ Even zikaron : memories in stone: Jewish tombstones - Nová Cerekev.
Kniha seznamuje s výsledky průzkumu židovského hřbitova v Nové Cerekvi v kraji Vysočina, který se uskutečnil v r. 2013. Jeho cílem bylo na základě podrobné dokumentace náhrobků přispět k novému poznání místní židovské historie. Novocerekvické židovské náhrobky vypovídají o kontinuitě osídlení od konce 17. stol. a seznamují s jednotlivými osobnostmi několikasetletého období.
ISBN 978-80-260-5977-6
Nová Cerekev : Městys Nová Cerekev, 2014, 1. vyd., brož., 35 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile
$6.00

71.
Židé a Morava … : sborník z konference konané v Muzeu Kroměřížska …
/ Jews and Moravia : proceedings of a conference held in the Museum of Kroměříž region.
Již od roku 1994 pořádá muzeum každoročně konference Židé a Morava. Tematicky jsou ohraničeny pouze regionem Moravy (a Slezska). Přednesené stati jsou vydávány ve sbornících, kterých vyšlo již 19 svazků a v letošním roce se připravuje sv. 20.
Kroměříž : Muzeum Kroměřížska
Roky / Sv. : roč. 1(1994)-19(2012)-
1. Sborník z I. konference v r. 1994, ISBN 80-85945-01-0 (1994 : brož.), $7.20;
2. Sborník z II. konference v r. 1995, ISBN 80-85945-09-6 (1995 : brož.), $7.20;
3. Sborník z III. konference v r. 1996, ISBN 80-85945-11-8 (1996 : brož.), $8.00;
4. Sborník z IV. konference v r. 1997, ISBN 80-85945-15-0 (1997 : brož.), $8.00;
5. Sborník z V. konference v r. 1998, ISBN 80-85945-18-5 (1998 : brož.), $8.00;
6. Sborník z VI. konference v r. 1999, ISBN 80-85945-21-5 (1999 : brož.), $9.60;
7. Sborník ze VII. konference v r. 2000, ISBN 80-85945-26-6 (2000 : brož.), $10.00;
8. Sborník z VIII. konference v r. 2001, ISBN 80-85945-29-0 (2001 : brož.), $13.00;
9. Sborník z IX. konference v r. 2002, ISBN 80-85945-35-5 (2002 : brož.), $14.40;
10. Sborník z X. konference v r. 2003, ISBN 80-85945-40-1 (2003 : brož.), $13.60;
11. Sborník z XI. konference v r. 2004, ISBN 80-85945-43-6 (2004 : brož.), $13.60;
12. Sborník z XII. konference v r. 2005, ISBN 80-85945-46-0 (2005 : brož.), $15.20;
13. Sborník z XIII. konference v r. 2006, ISBN 978-80-85945-50-8 (2006 : brož.), $17.80;
14. Sborník z XIV. konference v r. 2007, ISBN 978-80-85945-49-2 (2007 : brož.), $17.80;
15. Sborník z XV. Konference v r. 2008, ISBN 978-80-85945-55-3 (2008 : brož.), $18.40;
16. Sborník z XVI. Konference v r. 2009, ISBN 978-80-85945-60-7 (2009 : brož.), $18.40;
17. Sborník z XVII. konference v r. 2010, ISBN 978-80-85945-62-1 (2010 : brož.), $20.40;
18. Sborník z XVIII. konference v r. 2011, ISBN 978-80-85945-63-8 (2011 : brož.), $18.40;
19. Sborník z XIX. konference v r. 2012, ISBN 978-80-85945-65-2 (2012 : brož.), $20.80.
Sada všech 19 sborníků: $147.00


POLITIKA / POLITICS

72.
Bureš, Pavel; Faix, Martin; Svaček, Ondřej a kol.:
Mezinárodněprávní aspekty vzniku a zániku státu : 20. výročí vzniku samostatné České republiky a Slovenské republiky
/ The International Aspects of the Creation and Destruction of State : twentieth anniversary of creation of the independent Czech Republic and Slovak Republic.
Vznik a zánik státu je fenoménem, který se dotýká samotných základů fungování mezinárodního společenství. Zároveň je ale také fenoménem, který odráží dynamiku jeho praxe, čímž se stává nejen vděčným, ale dokonce nutným předmětem zájmu vědeckého bádání. Cílem kolektivní monografie je analyzovat rozpad ČSFR, pozornost je věnována také mezinárodně právním aspektům této problematiky. Česky a slovensky.
ISBN 978-80-244-3995-2
Olomouc : Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2013, 1. vyd., brož., 340 s., bibliografické odkazy, bibliografie, English summary
$24.00

73.
Kostelecký, Tomáš a kol.:
Koho volí Vaši sousedé? : prostorové vzorce volebního chování na území Česka od roku 1920 do roku 2006, jejich změny a možné příčiny
/ Who Do Your Neighbours Vote for? : the spatial paterns of voting behaviour in the Czech area since 1920 to 2006, their changes and possible causes.
Kniha systematicky analyzuje prostorové vzorce výsledků parlamentních voleb na území Česka v meziválečném období a v období 1992-2006. Autoři sledují jak změny prostorových vzorců volebního chování voličů v čase, tak jejich souvislosti se vzorci socio-ekonomických a demografických charakteristik populace. Kladou si otázku, zda regionální odlišnosti volebních výsledků jsou pouhým odrazem skutečnosti, že v různých regionech žijí lidé s různým vzděláním, profesí, religiozitou či etnickou příslušností, nebo jsou ve hře ještě další faktory. Hledají odpověď na otázku, zda u některých regionů lze hovořit o regionálně/lokálně specifickém volebním chování, které má tendenci se opakovat v řadě po sobě jdoucích voleb.
ISBN 978-80-7419-166-4 (SN); 978-80-7330-246-7 (SÚ)
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) - Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Studie, sv. 107, 1. vyd., brož., 173 s., mapy, bibliografie, rejstříky, medailony autorů, English summary
$31.90

74.
Šíma, Pavel; Králiková, Marcela a kol.:
Volební kampaně 2013
/ The Hustings in 2013.
Strategie, osobnosti, rozpočty. Devět největších kampaní pod drobnohledem. Publikace je první českou knihou, která nahlíží a rozebírá kampaně z marketingového hlediska. Jejími autory jsou členové Institutu politického marketingu (a další spolupracující autoři) s praktickými zkušenostmi z českých i amerických kampaní. Je založena na rozhovorech s devíti volebními manažery, čtvrt roku monitoringu médií a sociálních sítí a dalších datech (např. o útratách stran za kampaně od společnosti Admosphere).
ISBN 978-80-7485-026-4
Brno : Barrister & Principal, 2014, 1. vyd., brož., 237 s., 30 s. obr. příl., čb a bar. ilustrace, portréty, bibliografie, plakát
$23.90


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

75.
Evropský humanista Přemysl Pitter (1895-1976)
/ The European Humanist Přemysl Pitter (1895-1976).
Ed. Eduard Šimek. Sborník z mezinárodní konference o Přemyslu Pitterovi, konané v červnu 2010. P. Pitter (1895-1976) byl český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pracovník. Založil Milíčův dům na Žižkově. Za druhé světové války přes přísné zákazy navštěvoval a zásoboval Židy. Po válce zažádal o znárodněné zámky v okolí Prahy a zde se staral dohromady o zubožené německé, židovské a české děti. Po nástupu komunistického režimu musel uprchnout ze země; nejprve působil v Německu, kde poskytoval pastorační a sociální podporu uprchlíkům v táboře Valka v Norimberku, později žil ve Švýcarsku. Česky a německy.
ISBN 978-80-86057-94-1
Středokluky : Zdeněk Susa, 2014, Ed. Hovory, sv. 17, Ediční řada Nadačního fondu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, 1. vyd., brož., 89 s., 6 s. bar. obr. příl., bibliografické odkazy
$8.00

76.
Magorova konference : /k dílu I. M. Jirouse/
/ I. M. Jirous' Conference : /by the work of I. M. Jirous/.
Eds. Edita Onuferová, Terezie Pokorná. Základem knihy se staly příspěvky přednesené na konferenci, kterou Revolver Revue uspořádala ve dnech 14.-15. 11. 2013 v prostorách pražské FAMU. Byla to historicky první konference věnovaná dílu básníka, teoretika a kritika umění I. M. Jirouse (1944-2011). Kniha je členěna do pěti tematických okruhů: I. Poezie, dopisy, překlady, II. Samizdat a lidská práva, pozůstalost a další prameny, III. Polemik, kritik, historik umění, IV. Teoretik undergroundu, V. Působení po roce 1989, kolektivní paměť a mediální obraz.
ISBN 978-80-87037-62-1
Praha : Revolver Revue, 2014, Ed. Edice Revolver Revue, sv. 79, 1. vyd., brož., 206 s., čb foto, medailony autorů, jmenný rejstřík, English summary
$23.10


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

77.
Berková, Alexandra:
O psaní
/ Of Writing.
Spisovatelka a scénáristka A. Berková (1949-2008) vyučovala tvůrčímu psaní od r. 1990 až do své smrti. Její kniha je návodem nejen pro tvůrčí psaní, ale i čtení a myšlení. Za čtenářsky přitažlivou, pro ni tak typickou živelností se skrývá hutný, inspirativní a zkušenostmi podložený esej, který ocení jak začínající adepti tvůrčího psaní, tak i ostřílení matadoři z řad autorů i čtenářů. Devítidílný text v knize doplňuje také úvaha na téma vztahu učitele a žáka, dále rozhovor B. Správcové s A. Berkovou a vzpomínkový text spisovatele a publicisty Jakuba Šofara. Knihu k vydání připravila, rejstříkem a ediční poznámkou opatřila Božena Správcová. Ilustrace Nikola Nováková.
ISBN 978-80-87908-01-3
Praha : Trigon, 2014, 1. vyd., brož., 114 s., ilustrace
$12.80

78.
Brčák, Marek; Dobiáš, Dalibor; Dragoun, Michal; Jamborová, Martina; Měřička, Matěj; Voleková Kateřina:
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea : Signatura 1 A
/ Manuscript Fragments in the National Museum Library : Pressmark 1 A.
Další z řady nově zpracovávaných katalogů k rukopisných fondům jedné z největších knihoven v ČR. Zde se jedná o sbírku obsahující autografy panovníků a dalších významných osobností, originály známých rukopisů Královodvorského a Zelenohorského (včetně dokumentace ke sporům o Rukopisy) a některé jazykově české středověké zlomky. Vychází ve spolupráci s Národním muzeem.
ISBN 978-80-7036-421-5 (NM); 978-80-88013-03-7 (S)
Praha - Dolní Břežany : Národní muzeum - Scriptorium, 2014, 1. vyd., váz., 211 s., rejstříky
$14.70

79.
Bridelius, Fridrich:
Jesličky : staré nové písničky
/ The Crib : old new songs.
Ed. Pavel Kosek et al. Kritická edice zpřístupňuje zpěvníček adventních a vánočních písní z roku 1658, který sestavil jeden z nejvýznamnějších českých básníků Fridrich Bridelius SJ (1619-1680). Knižní publikace je první edicí prezentující tento barokní kancionál v úplnosti a ve všech třech základních dimenzích, tj. literární, hudební a jazykové. Písňové texty jsou editovány společně s notací, každá píseň je doprovázena textově a hudebně kritickými poznámkami, vysvětlivkami a diferenčním slovníkem. Kniha obsahuje také Katalog písní kancionálu Jesličky, v němž je vyložen původ a proměny jak textové, tak hudební složky všech písní Jesliček, a trojici doprovodných studií, které interpretují tento zpěvník a písně v něm shromážděné v několika vybraných dobových kontextech. Součástí publikace je zvukové CD s nahrávkou kompletního repertoáru Jesliček.
ISBN 978-80-7294-918-2 (H); 978-80-210-6357-0 (MU)
Brno : Host - Masarykova univerzita, 2012, 1. vyd., váz., 479 s., noty, faksimile, ilustrace, katalog písní, slovníky, komentář, vysvětlivky, bibliografie, English and German summaries, CD
$31.10

80.
Čermák, František:
Jazyk a slovník : vybrané lingvistické studie
/ The Language and Dictionary : selected liguistic studies.
V souborné knize se představuje výbor menších studií z autorova padesátiletého přemýšlení o jazyce českém i řadě dalších, z okruhů tematicky základních i opomíjených, především však stojících mimo tradiční čistě gramatické pohledy. Pozornost je zaměřena zvláště na oblasti klasické lingvistiky a v intencích "pražského" myšlení také na otázky nepříliš často řešeného pojmenování v rámci široce pojatého lexikonu.
ISBN 978-80-246-2660-4
Praha : Karolinum, 2014, v tomto souboru 1. vyd., brož., 524 s., bibliografie, English summaries
$36.00

81.
Hodrová, Daniela:
Román zasvěcení
/ The Novel of Iniciation.
Kniha v novém rozšířeném vydání sleduje proměny iniciačního románu od jeho počátku v antice přes středověk až do 20. století a pronikavým způsobem analyzuje jeho strukturu a esoterickou symboliku, jež se posléze ukazuje být obdobou jungovské struktury individuačního procesu a jeho archetypálních postav. Právě těmito souvislostmi, objevovanými v literárních dílech, vlastních snech, ale třeba i v pouliční performanci, se zabývá v rozsáhlé závěrečné kapitole Proces cum figuris, jež ukazuje na bytostnou provázanost teoretického a románového myšlení autorky.
ISBN 978-80-87580-79-0
Praha : Malvern, 2014, 2. rozš. vyd., brož., 335 s., ilustrace, faksimile
$23.00

82.
Holman, Petr:
Nature in Otokar Březina's Work.
Svazek devíti studií vzniklých v letech 2003-2013 je věnován některým vybraným problémům týkajícím se obrazů, metafor a vůbec obecně výskytů přírodních pojmenování v básnickém, esejistickém a korespondenčním díle vůdčího básníka českého a evropského symbolismu O. Březiny (1868-1929). Autor (*1951) je literární historik, trvalý zájem věnuje dílu O. Březiny (je čestným předsedou Společnosti Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou): v letech 1974-86 zpracoval a v devíti exemplářích vlastním nákladem v šesti svazcích vydal Frekvenční slovník básnického díla Otokara Březiny. Dále připravil k vydání dvousvazkovou Korespondenci (2004) a své studie Březiniana (2003). Anglicky.
ISBN 978-80-246-2746-5
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 239 s., přílohy, bibliografie
$25.60

83.
Krejčí, Karel:
Literatury a žánry v evropské dimenzi : nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky
/ The Literature and Genres in European Dimension : not only Czech literature in purview of comparatistics.
Ed. Marcel Černý. Soubor 43 statí českého literárního historika a komparatisty K. Krejčího (1904-1979) shrnuje jeho práce na poli srovnávací literatury a představuje hluboký, nesmírně erudovaný a stále inspirativní vhled do problematiky evropského literárního procesu, který má zásadní význam pro bohemistická a slavistická bádání. Kniha je uvedena obsáhlou studií Vladimíra Svatoně a doplněna úplnou bibliografií autora.
ISBN 978-80-86420-47-9 (SÚ); 978-80-87825-03-7 (E)
Praha : Slovanský ústav Akademie věd ČR - Euroslavica, 2014, Ed. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, sv. 37; Studiorum slavicorum memoria, sv. 1, 1. vyd., váz., 663 s., bibliografické odkazy, seznam zkratek, čb foto, English and Polish summaries, jmenný rejstřík, bibliografie
$30.40

84.
Pořízková, Lenka:
Přátelský podvod : mystifikace (nejen) v české literatuře 20. století
/ Friendly Cheat : the mystification (not only) in Czech literature of the twentieth century.
Autorka se postupně věnuje zahraničnímu bádání v oblasti literárních klamů, jejich historickému vývoji, možnostem teoretického a metodologického uchopení mystifikací, otázce manipulace s autorstvím literárního díla, etickým a estetickým aspektům hodnocení mystifikací. Prověřuje způsob reakce mystifikací na dobový kulturní kánon, autorská autostylizační gesta či paratextové literární hry. Zkoumá, jak se projevuje v české literatuře 20. století a jak se podílí na textové struktuře literárního díla jako takového.
ISBN 978-80-200-2398-8
Praha : Academia, 2014, Ed. Literární řada, 1. vyd., brož., 276 s., bibliografie, rejstřík, English summary
$30.80

85.
Šimeček, Zdeněk; Trávníček, Jiří:
Knihy kupovati... : dějiny knižního trhu v českých zemích
/ Buying Books… : a history of the book market in the Czech lands.
Kniha seznamuje s dějinami knižního trhu v českých zemích od středověku po současnost a zasazuje je do kontextu kulturních i obecných dějin. Prostor dostává i kontext německý, židovský a slovenský. Informuje o fungování jednotlivých segmentů trhu, o jeho čelných institucích, jako jsou nakladatelství, knihkupectví, tiskárny (a místy rovněž knihovny), i o jeho významných osobnostech. Obdobný titul vyšel naposledy v r. 1927.
ISBN 978-80-200-2404-6
Praha : Academia, 2014, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 499 s., čb foto, faksimile, bibliografie, slovník pojmů, English summary, jmenný rejstřík
$31.60

86.
Švec, Štefan:
Česky psané časopisy pro děti (1850-1989)
/ Czech Written Magazines for Children (1850-1989).
Jedná se o dosud málo prozkoumanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes již téměř zapomenuty. Informace vytvářejí pestrou mozaiku, jež názorně ukazuje, že od samých počátků, a zejména od 30. let 20. století byla úroveň a kvalita dětských časopisů u nás velmi vysoká a srovnatelná s tradicí ve světě.
ISBN 978-80-246-2478-5 (K); 978-80-7036-410-9 (NM)
Praha : Karolinum - Národní muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 707 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$39.20

87.
Voždová, Marie; Matoušková, Jiřina:
Francouzské tisky v arcibiskupské zámecké knihovně v Kroměříži : literatura s duchovní tematikou
/ French Prints in the Archiepiscopal Chateau Library in Kroměříž : spiritual literature.
Kroměřížská zámecká arcibiskupská knihovna, založená v r. 1694 olomouckým biskupem Karlem II. Lichtenštejnem-Kastelkornem, patří k nejvýznamnějším světovým uceleným historickým knižním fondům. Čítá na devadesát tisíc knih a nacházejí se tam díla latinská, německá, italská, francouzská, španělská a anglická. Francouzské svazky tvoří desetinu z výše uvedeného celkového počtu. Cílem monografie je seznámit veřejnost se souborem francouzských knih z oblasti duchovní literatury, které se v této knihovně nacházejí. Přináší jednak soupis a charakteristiku pramenného materiálu, jednak jeho vyhodnocení v podobě úvodní syntetické studie.
ISBN 978-80-244-3972-3
Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, 1. vyd., brož., 368 s., bar. ilustrace, faksimile, rejstříky, English and French summaries
$18.80


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

88.
Anton Petter. Oslavení sv. Václava : restaurování 2012-2014.
/ Glorification of St. Wenceslas : restoration 2012-2014.
Ed. Helena Zápalková. V r. 1844 dokončil vídeňský malíř A. Petter svou práci na monumentálním obraze sv. Václava, který vytvořil na objednávku olomouckého arcibiskupa. Vinou nešťastných okolností však nebyl obraz na oltář v katedrále nikdy osazen. Rozměrné plátno nakonec skončilo na téměř 170 let navinuto na dřevěném válci na půdě kroměřížského zámku. V r. 2011 byl obraz "znovuobjeven" a díky velkorysé pomoci dárců zrestaurován. Publikace vychází při příležitosti slavnostního odhalení zrestaurovaného obrazu sv. Václava v opuštěném bývalém klášterním kostele v Opavě.
ISBN 978-80-87149-82-9
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2014, 1. vyd., brož., 44 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, German summary
$12.80

89.
Babka, Lukáš; Opleštilová Hana:
Zmizelý svět Podkarpatské Rusi ve fotografiích Rudolfa Hůlky (1887-1961) = The Lost World of Subcarpathian Rus' in the Photographs of Rudolf Hůlka (1887-1961).
Dokumentárně velmi cenný výběr fotografií z rozsáhlé sbírky čítající téměř 4 400 obrazových materiálů, kterou v průběhu první třetiny 20. století vytvořil český ministerský úředník, překladatel ukrajinské literatury a amatérský fotograf R. Hůlka. V jeho fotografickém díle se nám dochovala velmi pestrá směs obrazových materiálů, která poskytuje jedinečné svědectví o životě v meziválečném Československu a některých dalších částech Evropy a severní Afriky. Hůlkova sbírka, kterou spravuje pražská Slovanská knihovna, tak zejména ve vztahu k dějinám, kultuře a etnografii historického území Podkarpatské významně rozšiřuje dosud známé zdroje obrazových dokumentů. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7050-630-1
Praha : Národní knihovna, 2014, Ed. Publikace Slovanské knihovny, sv. 74, 1. vyd., váz., 291 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, Czech and English summaries
$33.60

90.
Bartková, Alena; Pivoňková, Barbora J.; Švadlenková, Zdenka:
Umělec, vila a bazén : význam a efektivita uměleckého vzdělání v současném českém výtvarném umění
/ Artist, Villa and Pool : importance and effectiveness of art education in the contemporary Czech art.
Dvoudílná publikace si klade za cíl reflektovat stávající situaci uměleckého světa, vzbudit diskusi o významu vzdělávání v umění, jeho dopady a důležitost v životě umělce. První část knihy obsahuje popis projektů Pod čarou a Nad čarou, eseje a rozhovory s významnými osobnostmi české umělecké scény. Katalog, který je druhou částí publikace, prezentuje dokumentaci konkrétní podoby výstavy Nad čarou - Jednosměrná zpátky, její kurátorskou koncepci a prezentaci jednotlivých vystavujících.
ISBN 978-80-260-5843-4
Praha : PageFive, 2014, 1. vyd., váz., 2 svazky, 473 a 87 s., čb a bar. foto, ilustrace
$66.80

91.
Beková, Monika; Musilová, Jana:
Umění ve veřejném prostoru : série řízených rozhovorů s teoretiky umění a umělci : Žižka, Koleček, Zet, Šedá, Kohout, Klodová, Dick
/ The Art in Public Space : the series of directed interviews with teoretics of art and artists : Žižka, Koleček, Zet, Šedá, Kohout, Klodová, Dick.
Kniha přináší přepisy rozhovorů, které se konaly na půdě katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2013 a rozšiřuje tak spektrum odborné literatury pojednávající o umění ve veřejném prostoru, o autentických názorech umělců a teoretiků umění.
ISBN 978-80-244-4078-1
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, 1. vyd., brož., 126 s., bar. foto, English summaries
$12.80

92.
Beránková, Helena; Dufek, Antonín:
Karl Katholický (1839-1927) : momentní fotograf = Karl Katholický (1839-1927) : a photographer of moments.
Publikace představuje fotografickou pozůstalost významného brněnského lékaře K. Katholického (1839-1927), která obsahuje asi 350 fotografií, které jsou uloženy ve dvou českých sbírkových institucích: v Moravské galerii v Brně a v Moravském zemském muzeu. Texty zařazují jeho fotografie do kontextu dějin fotografie, do dějin etnografického bádání a dokumentace jevů lidové kultury a objasňují někdy více, někdy méně relevantní souvislosti jejich vzniku. Obrazová část představuje podstatnou část Katholického fotografií, jimiž v prvním desetiletí 20. století dokumentoval měnící se a mizející život převážně moravských vesnických komunit. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7028-415-5
Brno : Moravské zemské muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 128 s., čb foto, rejstříky
$18.00

93.
Bergmanová, Marie; Klimešová, Marie:
Tanec v ruinách : nálezy Jiřího Koláře
/ Dancing in the Ruins : findings of Jiří Kolář.
Až dosud se zdálo, že raná vrstva koláží J. Koláře (1914-2002) je rozptýlena v nedohledatelných sbírkách doma i v zahraničí, je obtížně přístupná a její přibližnou podobu můžeme poznat jen díky několika málo uchovaným kolážím a publikovaným reprodukcím. O to větší překvapení přinesl nedávný nález značného množství děl, včetně těch z přelomu padesátých a šedesátých let. Kniha přináší, symbolicky v roce stého výročí básníkova narození, přísný výběr z tohoto souboru, skrytého od emigrace J. Koláře až dodnes.
ISBN 978-80-7467-070-1
Řevnice : Arbor vitae, 2014, 1. vyd., brož., 146 s., ilustrace, čb foto
$31.20

94.
Boněk, Jan:
Praha Esoterická : Praha Alfonse Muchy : nechtěný návrat svobodného zednáře a tvůrce světového uměleckého stylu
/ Prague Esotherical : Prague of Alfons Mucha : unwanted return of the freemason and creator of the world art style.
Kniha provází životem a dílem tvůrce jedinečného uměleckého stylu A. Muchy (1860-1939). Důraz je kladen na jeho pražské působení. Po návratu do Prahy v r. 1910 čelil mnohým ústrkům a nepochopení ze strany pražské kulturní veřejnosti. Autor podrobně popisuje, jak se mu podařilo prosadit vlastní představu a v Primátorském salonku Obecního domu stvořit své nejvýznamnější dílo. Dále sleduje okolnosti vzniku Slovanské epopeje a práci na jedné z nejvzácnějších vitráží v katedrále sv. Víta, která byla natolik ohrožena, že hrozilo její odstranění.
ISBN 978-80-7281-484-8
Praha : Eminent, 2014, 1. vyd., váz., 214 s., čb a bar. foto, ilustrace, bibliografie, rejstřík
$23.90

95.
Brodina, Jiří:
Obrazy
/ The Paintings.
Obrazy Jiřího Brodiny jsou z dobrého světa - je to svět něhy, ticha, pastelových barev a pohody. Všechny náměty, sváteční, zdánlivě všední i výjimečné, jsou stejně hezké a poetické, mají v sobě humor podobný laskavému pohlazení a posvátný klid stromů. Podobají se osamělým lípám a silným dubům, které dlouhé roky stojí a šumí uprostřed luk a polí. Jsou to vznešení pamětníci, české stromy s holubičí povahou a tiše zpívají zpěvy staré Číny. Silný urostlý strom s košatou korunou připomíná sám malíř. Stojí oběma nohama pevně na zemi, rozhlíží se po podbrdském kraji a vesnici Všeradicích, kde žije.
ISBN 978-80-260-6734-4
[S.l.] : Ivan Křenek, 2014, 1. vyd., váz., 103 s., bar. reprodukce
$28.00

96.
Cenková, Pavla:
Vkusné & solidní : měšťanské sochařství v Brně 1800-1880
/ Elegant & Solid : burgher statuary in the Brno town 1800-1880.
Kniha představuje dosud málo známé brněnské sochaře, jejichž životní osudy a umělecká tvorba zahrnují rozmezí let 1800-1880. Na základě rozsáhlých rešerší archivních pramenů i dobového tisku tak kniha nabízí řadu nových poznatků, opírajících se zejména o biografické studium jednotlivých uměleckých osobností. Publikace přispívá k plastičtějšímu a více diferencovanému pohledu na lokální brněnskou uměleckou scénu v období 19. století a dále upozorňuje na dosud málo známou problematiku německy hovořících regionálních umělců žijících v této zemi v moravských městech.
ISBN 978-80-85033-49-6
Brno : Národní památkový ústav, 2013, 1. vyd., brož., 239 s., čb a bar. foto, faksimile, biografický slovník, bibliografie, English summary
$59.20

97.
Čapek, Karel:
Tři hry : Loupežník ; RUR ; Bílá nemoc
/ Three Plays : The Robber ; RUR ; The White Disease.
Text edičně připravil a komentáře napsal Jiří Holý. K. Čapek (1890-1938) svými dramaty s utopickými a fantastickými náměty dosáhl už ve dvacátých letech 20. století evropské proslulosti. Svazek obsahuje jeho tři vrcholná dramata z různých období jeho tvorby: hořkou komedii o mládí a lásce Loupežník (začala vznikat ještě ve společné dílně bratří Čapků před první světovou válkou), proslulou hru o robotech a lidech RUR, podnícenou mimo jiné světovou válkou a následnou revoluční vlnou, a Bílou nemoc z konce třicátých let, z doby, kdy se autor angažoval při obraně demokracie proti autokratickým a fašistickým režimům.
ISBN 978-80-7491-153-8
Brno : Host, 2014, Ed. Česká knižnice, jako soubor 1. vyd., váz., 280 s.
$23.90

98.
Čapek Karel, Čapek Josef:
Ze života hmyzu
/ Of The Life of Insect.
Hra byla poprvé uvedena v roce 1922 hned na dvou scénách - v Národním divadle v Brně, kde měla světovou premiéru v režii Bohuše Stejskala, a o málo později i v Národním divadle v Praze, kde se jí ujal K. H. Hilar. Národní divadlo se k ní od té doby pravidelně vracelo: krátce po skončení druhé světové války, v roce 1946, ji zde režíroval Jindřich Honzl, v roce 1965 Miroslav Macháček, v roce 1990 Miroslav Krobot, nejnovější nastudování režíruje Daniel Špinar. Kniha obsahuje kromě původního, kompletního textu (bez inscenačních zásahů) také předmluvu autorů, text dramaturgyně Darii Ullrichové o dnešním pohledu na hru, výběr ze studie, kterou napsal František Černý, a řadu dobových fotografií a také snímků k současné inscenaci.
ISBN 978-80-7258-478-9
Praha : Národní divadlo, 2014, 1. vyd., brož., 187 s., čb a bar. foto, portréty
$8.40

99.
Čižmářová, Jana:
Keltská pohřebiště na Moravě : okresy Blansko a Vyškov = Keltische Gräberfelder in Mähren : Bezirke Blansko und Vyškov.
/ The Celtic Burial-Places in Moravia : the Blansko and Vyškov regions.
Moravská keltská pohřebiště, zvláště pak lokality z oblasti Brněnska a Vyškovska, náležejí k nejkvalitnějším památkám tohoto období ve střední Evropě, jejich prezentace však až na ojedinělé případy neodpovídá jejich významu a především současným požadavkům. Dlouhodobým záměrem autorky je postupné zveřejnění všeho dostupného materiálu z keltských pohřebišť na území celé Moravy a předkládaný katalog nálezů z bývalých okresů Blansko a především Vyškov je dalším krokem k dosažení tohoto cíle.
ISBN 978-80-7028-420-9
Brno : Moravské zemské muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 321 s., ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$20.80

100.
Diskuse 89 / 014
/ The Discusions 89 / 014.
Eds. Iva Knobloch, Jiří Pelcl. Projekt se skládá ze dvou částí. První je faksimile ineditního sborníku Diskuse 89, který je založen na prezentaci dvaceti autorů - architektů a designérů narozených mezi lety 1950-1960 (více jak polovina absolventů VŠUP, zaměřených zejména na tvorbu interiéru a nábytku). Představuje jedinečný dokument doby. Autentické texty jsou cenným pramenem ke studiu postmoderny v užitém umění, designu a architektuře. Druhou část pak tvoří aktuální pohled těchto autorů z roku 1989 na současnou situaci a uplynulé čtvrtstoletí v designu i architektuře.
ISBN 978-80-86863-76-4
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2014, 1. vyd., brož., 3 svazky (38 s., 125 s., 129 s.), čb a bar. foto, faksimile, poznámky, English summary
$40.00

101.
Dvořák, Jan; Hůla, Jiří:
Edice DIVADLO : 1961-1970
/The Theatre Series : 1961-1970.
Kniha je detailním pohledem na 121 svazků edice divadelních her v nakladatelství Orbis, souborem působivých knižních obálek nejpřednějších českých výtvarných umělců a knižních designérů (J. Balcar, A. Born, J. David, L. Fára, V. Fuka, M. Fulín, M. Hegar, A. Hoffmeister, J. Malina, Z. Seydl, J. Sůra, B. Štěpán ad.), které ve svém celku vytvářejí sugestivní galerii umění té doby.
ISBN 978-80-905744-1-0 (AVU), 978-80-86102-83-2 (PS)
Praha : Archiv výtvarného umění - Pražská scéna, 2014, 1. vyd., brož., 123 s., faksimile, English summary, jmenný rejstřík
$15.90

102.
Fara, Milan:
Jiří Ployhar : roky a vteřiny
/ Jiří Ployhar : years and seconds.
Kniha představuje průřez fotografickou tvorbou J. Ployhara (1927-2009), významného českého dokumentaristy, kameramana, režiséra a fotografa. Publikace je rozdělena do dvanácti tematických celků, doplňuje ji životopisné pásmo, přehled jeho filmových děl a jeho autorské spolupráce na publikacích.
ISBN 978-80-246-2516-4
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 158 s., čb a bar. foto, bibliografie, životopisná data, filmografie
$36.00

103.
Habán, Ivo:
Mary Duras
Strhující životní příběh vynikající sochařky (1898-1982) se odehrál na pozadí pohnutých dějinných událostí 20. století, které významně ovlivnily její soukromý i umělecký život. Její dílo vznikalo na pomezí česky a německy hovořícího prostředí. Těžiště monografie spočívá v zachycení meziválečného období a zasazení jejího díla do kontextu českých i (středo)evropských dějin umění. Do něj navzdory nesporným uměleckým úspěchům i úzkému sepětí s českými umělci, podobně jako jiní německy hovořící umělci, díky xenofobii české uměnovědy dosud zařazena není, přestože byla jednou z prvních žen, jež studovaly na Akademii výtvarných umění v Praze, vystavovala v Paříži a Londýně, reprezentovala Československo na čtyřech Benátských bienále a jako jediný domácí zástupce se prosadila do Berliner Secession.
ISBN 978-80-7467-063-3 (AV); 978-80-87810-02-6 (NPÚ)
Řevnice - Liberec : Arbor vitae - Národní památkový ústav, 2014, 1. vyd., brož., 261 s., čb foto, faksimile, soupis výstav, katalog sochařského díla, English summary
$55.20

104.
Hain, Milan a kol.:
V mezích přípustnosti : cenzura ve filmu a televizi
/ Within the Limits of Admissibility : censorship in film and television.
Kniha se skládá z pěti kapitol, které popisují cenzurní a autocenzurní praxe v různých historických kontextech. M. Hain popisuje vliv hollywoodských autocenzurních mechanismů na exilovou tvorbu Huga Haase. M. Cyroň se zabývá represivními opatřeními na půdě Československého filmu v Bratislavě v letech 1957-1959. V. Suchánek se prostřednictvím osobních vzpomínek a deníkových záznamů vrací k vlastním režijním aktivitám a popisuje, jakou roli v nich sehrála sovětská a československá cenzura. E. Chlumská zkoumá americký snímek Zkrocená hora, který se kvůli svému námětu stal předmětem kontroverzí a v řadě případů i cenzury. A konečně J. Jedličková se zaměřuje na televizní seriál Spartakus, který vznikl se záměrem provokovat, ale zároveň musel být na mnoha úrovních cenzurován.
ISBN 978-80-244-4024-8
Olomouc : Univerzita Palackého, 2014, 1. vyd., brož., 205 s., bibliografické odkazy, bibliografie, rejstříky, English summary
$16.00

105.
Hánová, Markéta:
Japonismus v českém umění = Japonisme in Czech art = Cheko ni okeru japonizumuten
Publikace doprovází stejnojmennou výstavu konanou ve dnech 16. 5. - 7. 9. 2014 v Salmovském paláci v Praze. Výstava představuje japonské inspirace ve výtvarném umění v českých zemích od druhé poloviny 19. století do začátku 30. let 20. století převážně v malbě, grafice, sochařství a užitém umění. Umělecká díla doplňuje dobový archivní materiál a fotografie.
Souběžný český, anglický a japonský text.
ISBN 978-80-7035-547-3
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 125 s., čb a bar. ilustrace
$24.00

106.
Honsová, Petra:
Jiří Hálek a Jiřina Třebická : k herectví Činoherního klubu a 60. let
/ Jiří Hálek and Jiřina Třebická : on acting in the Drama Club and the 1960s.
Kniha předkládá obraz herectví dvou členů Činoherního klubu v nejslavnější éře tohoto divadla v letech 1965-72: Jiřího Hálka a Jiřiny Třebické (oba *1930). Přitom nejde jen o pohled na dvě herecké osobnosti, ale také na divadelní soubor, jenž ve své době výrazně přispěl k rozvoji české činohry a stal se trvalou součástí dějin moderního českého divadla. Vznikl v Praze v r. 1965 a inscenační tvorbu spojil zejména s původními hrami svých autorů L. Smočka, A. Vostré a P. Landovského.
ISBN 978-80-7437-138-7
Praha : Kant, 2014, Ed. Disk. Velká řada, sv. 28, 1. vyd., brož., 166 s., čb foto, soupisy rolí, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$19.20

107.
Humpolová, Alena; Podborský, Vladimír:
To nejlepší z archeologické sbírky Františka Vildomce = The best of the archeological collection of František Vildomec.
V roce 2006 Moravské zemské muzeum v Brně zakoupilo z dotace Ministerstva kultury ČR sbírku Františka Vildomce, jednu z největších soukromých sbírek u nás, známou i v zahraničí. Sbírka vznikla v letech 1929-1939 a dnes je reinstalována na zámku v Jevišovicích. Největší a nejcennější část sbírky se váže k neolitickým památkám, především ke kultuře s moravskou malovanou keramikou, a obsahuje řadu evropsky proslulých unikátů. První část knihy seznamuje s neolitickou civilizací, životem F. Vildomce a historií jeho sbírky vůbec. Hlavní část knihy tvoří katalog 157 vybraných nálezů ze sbírky a jejich popis.
ISBN 978-80-7028-416-2
Brno : Archeologický ústav Moravského zemského muzea v Brně, 2013, 1. vyd., brož., 191 s., ilustrace (převážně bar.), mapy, portréty, plány, faksim., bibliografie, bibliografické odkazy
$31.60

108.
Jemelková, Simona a kol.:
Mariánské tapiserie ze sbírky Arcibiskupství olomouckého : restaurování 2008-2014
/ Marian Tapestries from the Collection of Olomouc Archdiocese : restoration 2008-2014.
Katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 6. 6. - 28. 9. 2014 v obrazárně Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Centrálním tématem hlavních artefaktů výstavy jsou výjevy ze života Svaté rodiny - Útěk do Egypta a Odpočinek na útěku do Egypta. Tapiserie jsou zřejmě fragmentem nedochovaného rozsáhlejšího cyklu ze života Panny Marie, vytvořeného na objednávku olomouckého biskupa v poslední čtvrtině 17. století.
ISBN 978-80-87149-77-5
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2014, 1. vyd., brož., 56 s., bar. foto, ilustrace, bibliografie, English summary
$16.80

109.
Klíma, Miloslav a kol.:
Divadelní osmdesátky a Studio Beseda
/ Czech Theatre of the 1980s and the Beseda Studio.
V Hradci Králové se v letech 1980-1983 setkali tři významní divadelní režiséři (Jan Grossman, Miroslav Krobot, Josef Krofta) a výsledkem byl projekt studiové scény, která tehdy hostila i pracovní setkání dalších spřízněných studiových divadel (Husa na provázku, HaDivadlo, Činoherní studio, Studio Ypsilon ad.). Právě zde byl zahájen proces mírné agrese a podvratné umělecké činnosti, který přispěl k tomu, že právě divadelníci této generace byli v listopadu 1989 nejlépe připraveni a dobře zorganizováni. Knihu provází 141 černobílých fotografií divadelního fotografa Josefa Ptáčka.
ISBN 978-80-86102-87-0
Praha : Pražská scéna, 2014, 1. vyd., váz., 314 s., čb foto, faksimile, noty, bibliografie, English summary
$31.90

110.
Klimešová, Marie:
Pozdrav daleké země, pozdrav daleké zemi : Zbyněk Sekal a Japonsko = Greetings from a Distant Country, Greetings to a Distant Land : Zbyněk Sekal and Japan.
O oslovení sochaře Z. Sekala (1923-1998) japonskou kulturou a společností svědčí jeho deníkové záznamy z doby pobytu v Japonsku v lednu a únoru 1989. Odpovědí mu byl spontánní obdiv vůči jeho vlastní tvůrčí cestě, v níž Japonci spatřovali řadu jim blízkých rysů. Kniha hledá spojující články nejen v přímé formální příbuznosti, ale především v konfrontaci Sekalovy osobnosti a díla s estetickými a kulturními principy japonského umění, především zenové kultury a jejího chápání krásy. Kniha vychází u příležitosti výstavy Sekal a Japonsko konané v Západočeské galerii v Plzni.
ISBN 978-80-7467-064-0 (AV); 978-80-86415-97-0 (ZČG)
Řevnice - Plzeň : Arbor vitae - Západočeská galerie, 2014, 1. vyd., brož., 127 s., čb a bar. foto, biografické údaje
$39.20

111.
Kopeček, Pavel:
Liturgie a architektura : moderní sakrální architektura v Čechách a na Moravě
Kniha hodnotí sakrální tvorbu v Čechách a na Moravě za posledních 50 let a zaplňuje tak mezeru v současném studiu moderní české architektury. Poukazuje tak na aktuální situaci moderní sakrální architektury v Čechách a na Moravě. Na konkrétních příkladech je prezentováno, jakým způsobem jsou uplatňována jednotlivá kritéria (architektonická, umělecká, eklesiální a pastorační), liturgické a církevní normy.
ISBN 978-80-244-3959-4
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 218 s., bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$17.60

112.
Kosík, Jiří:
Obrazy
/ The Paintings.
Monografie představuje tvorbu umělce J. Kosíka (*1951), malíře komorních nálad, ponorů pod povrch, výzkumníka subatomárních dějů. Ve svém díle podniká dobrodružné výpravy k odvrácené straně vlastní osobnosti, za oponu svého i kolektivního nevědomí, odkud vynáší na světlo nejrůznější vize a fantomy. Poetické vnímání světa se v jeho obrazech projevuje jakoby magickými barvami a snovými ději. Vedle celé řady obrazů lze v publikaci nalézt i povídání o životě tohoto významného malíře a komentáře jeho díla od tuzemských i zahraničních výtvarných kritiků.
ISBN 978-80-7354-134-7
Brno : Šimon Ryšavý, 2014, 1. vyd., brož., 67 s., portrét, bar. ilustrace
$27.60

113.
Koutecký, Josef:
Oldřich Kulhánek : exlibris
Kniha přináší komplexně zpracované dílo světoznámého českého grafika (1940-2013), řazené do jednotlivých kapitol, které mají chronologickou posloupnost od vydání 1. exlibris v roce 1975 do současnosti. Nejobsáhlejší částí knihy je obrazová část, kde nalezneme barevné reprodukce autorových exlibris, včetně souhrnné tabulky. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-904701-0-1
Praha : G-DESIGN CZ, 2010, 1. vyd., váz., 268 s., čb foto, ilustrace
$93.80

114.
Krupauer, Martin a kol.:
Jiří Střítecký : Atelier 8000 : Martin Krupauer - Jiří Střítecký
Kniha byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy, která proběhla na jaře r. 2014 v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze. V knize na významného českého architekta (1954-2012) vzpomínají jeho přátelé, souputníci, studenti, rodinní příslušníci, ale také přední čeští teoretici z oboru architektury. Součástí knihy je prezentace významných realizací, studií a soutěžních návrhů, které spolu s M. Krupauerem od roku 1989, kdy založili architektonicko-projekční kancelář ATELIER 8000, vytvořili.
ISBN 978-80-260-5928-8
Praha : Atelier 8000, 2014, 1. vyd., váz., 229 s., čb a bar. foto, faksimile, ilustrace, English summary
$55.20

115.
Macek, Jiří:
Česká hudební avantgarda : průvodce světem orchestru jedné pozoruhodné epochy
/ Czech Music Avant-Garde : the guide in the world of orchestra in one remarkable era.
Popularizující hudebně historická práce. Sledovaným obdobím jsou 20. a 30. léta 20. století. Obsahuje úvod s výkladem období experimentujícího umění v tehdejší Evropě s vůdčími tvůrčími centry ve Francii, Německu, Itálii a Sovětském svazu, a to hudebního v kontextu s uměním výtvarným, architekturou a literaturou. U nás v symbióze umění českého, německého a židovského, zejména v Praze a v Brně. Kniha obsahuje medailony skladatelských osobností a rozbory jejich orchestrální tvorby: P. Bořkovec, E. F. Burian, P. Haas, A. Hába, J. Ježek, V.a Kaprálová, I. Krejčí, B. Martinů, V. Nejedlý, K. Reiner, E. Schulhoff, J. Stanislav.
ISBN 978-80-260-1491-1
Praha : Litera Proxima, 2012, 1. vyd., brož., 327 s., 8 s. bar. obr. příl., čb foto, bibliografie, English summary
$23.20

116.
Merta, Dan et al.:
CzechScape : portrét současné české krajinářské architektury = portrait of contemporary Czech landscape architecture.
Publikace byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze 18.6.-9.9.2014. Publikace představuje téma současné české krajinářské architektury s velkorysými přesahy do dalších příbuzných disciplín, čímž záměrně překračuje hranice běžného chápání oboru. Téma je pojato jako komplexní obraz samotné krajiny, zahradních prostor i krajiny městské, jakožto společné architektury pod jednou oblohou. Výběr prezentuje díla vzniklá pod taktovkou současné plně aktivní generace architektů a umělců naší doby, ale zároveň v úvodu obsahuje také krátké srovnání s počiny předchozí praktikující generace, kterou jsou současní tvůrci různou měrou ovlivněni a na kterou přirozeně navazují.
ISBN 978-80-905782-3-4
Praha : Galerie Jaroslava Fragnera & Architectura, 2014, 1. vyd., brož., 287 s., ilustrace (některé bar.), portréty, plánky, životopisné údaje
$39.20

117.
Nádvorníková, Alena:
Kresbobásně dnes : a jiné kresby (i z bytu) a básně
/ The DrawingPoems of Today : and other drawings (from the appartment as well) and poems.
Autorka kreseb a básní, historička a teoretička umění, vysokoškolská učitelka, redaktorka, editorka a kurátorka výstav (*1942) je mnohostranná osobnost. Od začátku 70. let se podílí na aktivitách československé surrealistické skupiny. Od roku 1994 vydala sedm básnických sbírek, je zastoupena ve významných antologiích moderní české poesie. V poslední době píše krátké, absurdní sentence a také hravé, nelogické snové věty a slova, "polospící básně" psané rukou (černá a červená tuš), které kombinuje se stejně barevnými rychlými kresbami, velmi příbuznými s kresbami na zdech kolem sebe. Rámec svazku tvoří unikátní detaily kreseb z autorčina pražského bytu, jež vznikaly na jeho zdech a předmětech postupně od počátku 90. let dosud.
ISBN 978-80-260-6659-0
Praha : Reel Prague, 2014, 1. vyd., váz., 157 s., čb a bar. foto, ilustrace, medailon autorky
$27.90

118.
Nečekané dědictví : Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý…
/ The Unexpected Heritage : Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý…
Ed. Zuzana Novotná. Publikace doprovází stejnojmennou výstavu probíhající ve dnech 29.5.-24.8.2014 v Konírně paláce Kinských. Vystavené obrazy pocházejí z nečekaného dědictví, které v r. 2010 získala Národní galerie v Praze. Unikátní soubor pochází ze sbírky MUDr. et RNDr. Aleny Žižkové-Lind (1926-2009). Kolekce obrazů a prací na papíře je obsahově velmi sourodá a odkrývá sběratelčinu zálibu v autorech s vazbami na Francii, mezi nimiž byli surrealisté Toyen a J Štyrský, J. Šíma, J. Matulka, malíř Bretaně J. Zrzavý, R. Kremlička, Fr. Tichý, Fr. Muzika nebo Španěl Honorio Garcia Condoy.
ISBN 978-80-7035-552-2
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 163 s., bar. ilustrace, čb foto, faksimile, English summary
$25.60

119.
Neruda, Petr; Kaminská, Ľubomíra:
Neanderthals at Bojnice in the context of Central Europe = Neandrtálci z Bojnic v kontextu střední Evropy
Práce shrnuje výsledky grantového projektu Neandertálci z Bojnic v časoprostorovém kontextu střední Evropy, který byl zaměřen na vyhodnocení archeologických výzkumů, které byly provedeny v Bojnicích I - Prepoštskej jaskyni a Bojnicích III - hradnej priekope na Slovensku. Hlavní část kolekce pochází z výzkumů J. Bárty, pracovníka Archeologického ústavu SAV, který na obou lokalitách kopal v 60. letech 20. stol. Dílčí materiály zahrnuté do analýzy byly získány archeologickým výzkumem F. Proška (Bojnice I), náhodným sběrem pracovníků ústavu Anthropos (Bojnice I) a v rámci geologické dokumentace V. Ložka v Bojnicích III.
ISBN 978-80-7028-407-0
Brno - Nitra : Moravské zemské muzeum - Archeologický ústav SAV, 2013, Ed. Anthropos : studies in anthropology, palaeoethnology, palaeontology and quaternary geology ; vol. 36, N.S. 28, 2013, 1. vyd., brož., 249 s., ilustrace (některé bar.), mapy, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, Czech and Slovak summaries
$24.00

120.
Nešlehová, Mahulena:
Jan Koblasa : grafika = prints : monotypy, litografie, dřevořezy, serigrafie a počítačová grafika z let 1957-2012 = monotypes, lithographs, woodcuts, screenprints and computer graphics, 1957-2012.
Jan Koblasa (*1932) je český sochař, malíř, grafik, scénograf, básník, hudebník, emeritní profesor sochařství v Kielu, žijící od roku 1968 v zahraničí. Publikace obsahuje barevné reprodukce vybraných grafických děl z let 1957-2012: monotypů, litografií, dřevořezů, serigrafií a počítačové grafiky, přičemž každé technice je věnováno samostatné pojednání. Knihu doplňuje životopisné pásmo, aktualizované do roku 2012, přehled výstav, realizací a zastoupení ve sbírkách a kompletní katalog grafických prací z daného období. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-246-2521-8
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 335 s., čb a bar. ilustrace, životopisné údaje, soupis výstav, bibliografie, katalog prací
$60.00

121.
Neumann, Ivan a kol.:
50
Vydáno u příležitosti výstavy "50" pořádané k 50. výročí založení Galerie Klatovy-Klenová, konané ve dnech 7.6.2014-31.8.2014. Padesát let také vznikala v galerii na Klenové sbírka českého a slovenského moderního umění. Do sbírky postupně přibývaly obrazy, plastiky, kresby, grafiky a fotografie českých a slovenských umělců převážně tvořících od druhé poloviny 20. století. Publikace obsahuje bilanční texty a obrazovou část s medailony autorů. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87013-55-7
Klatovy : Galerie Klatovy - Klenová, 2014, 1. vyd., váz., 189 s., čb a bar. ilustrace
$38.40

122.
Obrazy krásy a spásy : gotika v jihozápadních Čechách
/ Images of Beauty and Salvation : gothic art in South West Bohemia.
Eds. Petr Jindra, Michaela Ottová. Vydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy v Západočeské galerii v Plzni, výstavní síni Masné krámy, 27.11.2013-9.3.2014. Výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách; vznikla díky novému rozsáhlému a soustředěnému uměleckohistorickému i archivnímu výzkumu. Objevuje se zde reprezentativní výběr založený na výkladových koncepcích jednotlivých zúčastněných badatelů, umělecké kvalitě a zajímavosti artefaktů z dalších hledisek.
ISBN 978-80-7467-059-6 (AV); 978-8086415-93-2 (ZČG)
Řevnice - Plzeň : Arbor vitae - Západočeská galerie, 2014, 1. vyd., váz., 493 s., ilustrace (převážně bar.), mapy, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$139.30

123.
Oslzlý, Petr a kol.:
Peter Scherhaufer v Divadle (Husa) na provázku : neuč orla létat : Otto Horn Valencia, 31.7.1942-29.6.1999
/ Peter Scherhaufer in the Theatre Divadlo (Husa) na provázku : don't teach the eagle to fly : Otto Horn Valencia, 31.7.1942-29.6.1999.
Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě Moravského zemského muzea 2014. Výstava připomíná osobnost česko-slovenského režiséra, pedagoga, scénáristy a teoretika (1942-1999). Akcentuje jeho režijní činnost v Divadle Husa na provázku, jehož byl spoluzakladatelem a kde působil až do své předčasné smrti. Zmíněny jsou ale i jeho ostatní aktivity v českém a slovenském prostředí.
ISBN 978-80-7028-397-4
Brno : Moravské zemské muzeum, 2014, 1. vyd., brož., 56 s., ilustrace, portréty, faksimile, skládanka (8 s.), bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$9.20

124.
Ostře sledované vlaky
/ Closely Watched Trains.
Ed. Lukáš Skupa. Ostře sledované vlaky je československý film natočený režisérem J. Menzelem v r. 1966 na motivy novely B. Hrabala. V r. 1967 získal Cenu Americké akademie filmových umění a věd - Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Kolektivní monografii otevírá zpráva o projektu a procesu digitalizace filmu. Snímek je zařazen do kulturně-politického kontextu a další studie se zabývají jeho produkcí, distribucí a recepcí v zahraničí, filmovou hudbou nebo erotikou v československé kinematografii 60. let. Součástí publikace jsou čtyři nové rozhovory s tvůrci-pamětníky (s režisérem J. Menzlem, kameramanem J. Šofrem, hercem V. Neckářem a herečkou J. Zelenohorskou), výběr z dobového tisku, edice archivních pramenů, včetně bohatého obrazového doprovodu a základní výrobní chronologie.
ISBN 978-80-7004-162-8
Praha : Národní filmový archiv, 2014, 1. vyd., brož., 331 s., čb foto, chronologie, bibliografie, filmografie
$22.40

125.
Rakušanová, Marie:
Josef Váchal : magie hledání
/ Josef Váchal : the magic of seeking.
Katalog připravený ke stejnojmenné výstavě, která je věnována vztahu J. Váchala (1884-1969) k magii a okultismu. Výstava se koná od 17. září 2014 do 4. ledna 2015 v Domě u Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze. Váchal byl s těmito jevy spojován od chvíle, kdy vstoupil v prvním desetiletí 20. století na uměleckou scénu. Ve svých kresbách, obrazech a grafikách uplatňoval efektní a srozumitelnou okultní estetiku. Publikace se také pokouší ukázat subtilnější projevy jeho zájmu o esoterismus, které lze mimo jiné najít ve zdánlivě marginálních a dosud neznámých rukopisech.
ISBN 978-80-7432-506-9 (P); 978-80-87376-16-4 (PNP)
Praha - Litomyšl : Paseka - Památník národního písemnictví, 2014, 1. vyd., brož., 302 s., bar. ilustrace, bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$66.80

126.
Rýva, Pavel; Doskočil, Oldřich:
Kdo se to na nás dívá! : co prozrazují a tají sochy města Litoměřice
/ Who Is Watching Us! : what do the sculptures in Litoměřice town disclose and hide.
Netradiční průvodce po městě plném památek a zajímavostí. Ukazuje litoměřické exteriérové plastiky a skulptury, pomníky, reliéfy na fasádách, bysty významných osobností. U každé z fotografií je zasvěcený komentář seznamující s okolnostmi vzniku díla a s informacemi o jeho tvůrci. Autorem fotografií je P. Rýva, textu O. Doskočil.
ISBN 978-80-86914-70-1
Hostivice : Baron, 2013, 1. vyd., váz., 88 s., bar. foto
$31.60

127.
Smolka, Jaroslav:
Jak jsem je znal : vzpomínky na některé osobnosti hudební kultury, zejména české
/ As I Knew Them : the memories on some personalities of the music culture, especially Czech.
Významný muzikolog, skladatel, hudební režisér a dlouholetý pedagog HAMU (1933-2011) vzpomíná na významné osobnosti z oboru. S dokonalou znalostí prostředí, vynikajícím pozorovacím talentem a mimořádným humorem popisuje svá osobní setkání s hudebními skladateli, slavnými dirigenty a sbormistry, kteří ovlivnili jeho profesní dráhu. S některými ho pojilo celoživotní přátelství, jiné poznal díky své bohaté činnosti vědecké a pedagogické.
ISBN 978-80-7331-302-9
Praha : Akademie múzických umění, 2014, 1. vyd., brož., 193 s., poznámky, bibliografie, čb foto, jmenný rejstřík
$19.20

128.
Šlapeta, Vladimír:
Adolf Benš (1894-1982) : architektonické dílo
/ Adolf Benš (1894-1982) : architectural work.
Rozsáhlá studie o význačném českém architektu, který patří k čelným představitelům českého funkcionalismu. Na jeho dílo měla velký vliv francouzská moderní architektura 20. a 30. let, především tvorba Le Corbusiera. Projektoval zejména veřejné budovy, výstavní pavilóny a územní plány měst. Jeho funkcionalistické stavby se vyznačují vysokou výtvarnou kulturou, k nejvýznačnějším stavbám českého funkcionalismu patří jeho budova Elektrických podniků v Praze.
ISBN 978-80-260-5727-7
Praha : Nadace Charty 77, 2014, 1. vyd., váz., 287 s., čb foto, faksimile, plány, English summary, životopisné údaje, bibliografie, soupis architektonického díla
$112.00

129.
Šmidrkal, Pavel:
Kolovrz : starý reklamní plakát
/ Kolovrz : an old advertising poster.
Publikace se zaobírá reklamou a hlavně reklamním prvorepublikovým plakátem. Zahrnuje meziválečný reklamní plakát firmy Baťa, ateliéru Rotter, nakladatelství Melantrich, návrhy vývěsních štítů. Plakáty jsou tříděny podle obsahu do tematických celků, jako je drogerie a parfumerie, potravinářství, léčiva, cestování, spoření, technika a zvláštní kapitolu tvoří reklama na alkohol. Jejich převážná část pokrývá období první poloviny dvacátého století, některé doprovází německý jazyk. Plakáty jsou reprodukovány v dochovaném stavu, bez retuší a zahlazení stop po poškození.
ISBN 978-80-7415-093-7
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2014, 1. vyd., váz., 47 s., bibliografické odkazy, ilustrace
$19.60

130.
Šroněk, Michal:
De sacris imaginibus : patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy
/ De Sacris Imaginibus : patrons, painters and images in Prague since the Battle of White Mountain.
Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které v konfesně rozdělené společnosti hrálo navenek roli reprezentační, případně didaktickou, uvnitř katolické komunity jako nástroj sebeidentifikace. Druhá část práce se zabývá vztahem katolíků k nekatolické kultuře země krátce po porážce stavovského povstání r. 1620 a v době počínající katolické protireformace.
ISBN 978-80-86890-63-0
Praha : Artefactum, 2013, Ed. Opera minora historiae artium, sv. 5, 1. vyd., brož., 175 s., čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy, bibliografie, rejstříky, English summary
$17.60

131.
Švácha, Rostislav a kol.:
Česká republika : moderní architektura : Čechy
/ Czech Republic : modern architecture : Bohemia.
Eds. Michal Kohout, Rostislav Švácha. Kniha seznamuje s dědictvím stavební kultury v Čechách mimo hlavní město Prahu od počátku 20. století do současnosti. Kniha je výsledkem dlouhodobé výzkumné práce týmu 24 autorů. Obsahuje informace o 2 tisících a 137 stavbách, 450 hesel je doplněno fotografií, plány a stručným stavebně-historickým popisem. Nechybí přehled urbanistického vývoje nejvýznamnějších měst a biografie vybraných architektů.
ISBN 978-80-903826-0-2
Praha : Zlatý řez, 2014, 1. vyd., brož., 522 s., čb foto, mapy, plány, bibliografie, biografie, rejstříky
$47.20

132.
Tencalla I : barokní nástěnná malba v českých zemích. 1. díl, Statě o životě a díle ticinských freskařů, o objednavatelích a o umělcích z jejich okruhu ; Tencalla II : barokní nástěnná malba v českých zemích. 2. díl, Katalog nástěnných maleb Carpofora a Giacoma Tencally na Moravě a v Čechách
/ Tencalla I : baroque wall painting in Czech lands. 1. volume, Essays of life and work of the wall painters from Ticino, of clients and artists from their enviroment ; Tencalla II : baroque wall painting in Czech lands. 2. volume, The catalogue of wall paintings of Carpoforo and Giacomo Tencalla in Moravia and Bohemia.
Ed. Martin Mádl. Dvoudílná uměleckohistorická práce věnovaná malířům Carpoforu Tencallovi (1623-1685) a jeho mladšímu bratranci a následovníkovi Giacomu Tencallovi (1644-1689) vznikla v rámci programu zaměřeného na dokumentaci a výzkum nástěnných maleb 17. a 18. století v českých zemích. První díl zahrnuje statě, které pojednávají o životní dráze obou umělců, seznamují s jejich objednavateli, přibližují charakter jejich malířské tvorby a upozorňují v širších souvislostech na povahu zakázek, do jejichž řešení se tito malíři zapojovali. Formou exkurzů jsou zde připomenuti i další umělci, kteří se spolu s freskaři podíleli na řešení rozsáhlých reprezentačních projektů. Do prvního dílu je zařazen i výběr písemných pramenů, které se vztahují k životu a dílu obou Tencallů a k jejich činnosti v Čechách a na Moravě. Druhý díl obsahuje katalog nástěnných maleb, které Tencallové vytvořili na území Moravy a Čech.
ISBN 978-80-86890-41-8 (sv. 1); 978-80-86890-61-6 (sv. 2)
Praha : Artefactum, 2012 (sv. 1), 2013 (sv. 2), 1. vyd., váz., 2 sv., 499 a 647 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile, geneal. tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, životopisná data, English summary
$89.30

133.
Trnková, Petra:
Podle přírody! : fotografie a umění v 19. století
/ After Nature : 19th century phography and art in Bohemian and Moravian collections.
Základní osnovu knihy tvoří tři úhly pohledu: umění vytvářené za pomoci fotografie, fotografie koncipovaná jakožto umění a konečně fotografie coby prostředek záznamu a zkoumání artefaktu. Nejenže nelze tato tři témata oddělit, ale jako celek dokonce vybízejí vracet se k tématu dnes již všudypřítomného vztahu umění a fotografie a všímat si jeho neustálých proměn. Poprvé tak odkrývá mimořádně pozoruhodnou oblast historie naší vizuální kultury, a to prostřednictvím děl ze zdejších sbírek, zasazených do evropského kontextu. Autorka je vědeckou asistentkou a kurátorkou fotografické sbírky Ústavu dějin umění AV ČR.
ISBN 978-80-7485-020-2 (B&P); 978-80-210-6772-1 (MU)
Brno : Barrister & Principal - Masarykova univerzita, 2013, 1. vyd., váz., 174 s., čb foto, poznámky, bibliografie, rejstříky, English summary
$23.60

134.
Váchal, Josef:
Cyklus dřevorytů k chvále geniálních lékařů a ranhojičů
/ The Set of Woodcarvings to the Praise of Genial Physicians and Healers.
Reprint původního vydání z roku 1919, s pozdější ručně psanou dedikací litomyšlskému sběrateli Josefu Portmanovi. Originální předloha je v majetku Památníku národního písemnictví v Praze. Celostránkové sumární barevně kolorované dřevoryty robustního výrazu popisují s váchalovským sarkasmem vztah pacienta a lékaře.
ISBN 978-80-7432-514-4
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, 1. vyd., váz. 36 s., vše ilustrace
$31.20

135.
Váchal, Josef:
In memoriam Marie Váchalové
Reprint knihy, kterou J. Váchal vydal v roce 1923 v nákladu 25 výtisků. Kniha obsahuje jedinečnou kolekci 45 barevných a 20 černobílých dřevorytů. Sebezpytný text, který netypicky postrádá ironii, odhaluje - krom jiného - peripetie Váchalova vztahu k zesnulé první ženě a k nové lásce Marii Mackové.
ISBN 978-80-7432-515-1
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, 1. vyd., brož., 148 s., čb a bar. ilustrace
$55.20

136.
Váchal, Josef:
Padesát akvisitněexklusivních kněhoznaček od takovéhotéž rytce aequilibristicky exlibristně sázených i rytých
/ Fifty Ex Libris.
Reprint kolekce exlibris, kterou Váchal sestavil ve studeňanském odloučení začátkem padesátých let. Zahrnuje parodické, humorné medailónky konkrétních i smyšlených osobností vyvedené v barevném dřevořezu, často s použitím vlastního písma.
ISBN 978-80-7432-516-8
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, 1. vyd., váz., 112 s., faksimile
$51.20

137.
Vivat musica!
Ed. Andrea Rousová. Publikace doprovází stejnojmennou výstavu ve Veletržním paláci konanou ve dnech 25.4.-2.11.2014. Zaměřuje na sledování vztahu výtvarného umění a hudby od doby renesance až po současnost. Cílem je poukázat na námětovou šíři a v průběhu času měnící se přístupy umělců pracujících s tímto tématem. Součástí publikace je hudební CD s nahrávkami českých i evropských mistrů.
ISBN 978-80-7035-549-7
Praha : Národní galerie, 2014, 1. vyd., brož., 135 s., čb a bar. ilustrace, faksim., bibliografické odkazy, English summary, 1 CD
$32.00

138.
Vorlík, Petr; Brůhová, Klára:
Jasan Burin : architekt : jistoty a pochyby = Jasan Burin : Architect : certainties and doubts.
Kniha sleduje životní osudy a dílo česko-amerického architekta Jasana Burina (*1929). Úvod patří jeho poutavému životnímu příběhu, zaznamenanému formou osobního vyprávění, jádrem knihy nicméně zůstává jeho architektonická práce. Burinova pestrá architektonická tvorba je interpretovaná v kontextu dějin architektury 20. století a představená důkladněji prostřednictvím 53 vybraných projektů a realizací. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87068-14-4
Praha : Zlatý řez, 2014, 1. vyd., váz., 191 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, přehled díla, rejstříky
$55.20


PRAGENSIA

139.
Broncová, Dagmar; Polák, Milan:
Praha 4 známá neznámá
/ Prague 4 Known and Unknown.
Publikace seznamuje s historií i současností Prahy 4. Připomíná dějiny dopravy, upozorňuje na církevní památky, zdejší sochy, vodstvo či parky, tyto kapitoly v takto ucelené podobě vycházejí poprvé. Mimoto je například také zachycen vývoj městské části v posledních 15 letech ve všech oblastech.
ISBN 978-80-87040-31-7
Praha : Milpo, 2014, Ed. Knihy o Praze, sv. 61, 1. vyd., váz., 199 s., čb a bar. foto, faksimile
$31.30

140.
Míka, Zdeněk:
Vojsko a vojenské objekty
/ The Army and Army Objects.
Další svazek edice se věnuje nejrůznějším aspektům přítomnosti armády v Praze a historickým událostem s tím spojeným. Armáda pochopitelně využívala v minulosti celou řadu specifických budov: kasárna, velitelské budovy, zbrojnice a sklady. Jiné stavby jako strážnice, střelnice, cvičiště, hradby a pevnostní objekty nemalou měrou určovaly ráz města. Cílem knihy je zdokumentovat a představit, jaké stopy zanechala vojenská přítomnost v Praze.
ISBN 978-80-7432-505-2
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 179 s., 179 čb foto, bibliografie
$28.80

141.
Seidl, Jan a kol.:
Queer Prague : a guide to the LGBT history of the Czech capital 1380-2000.
This guide introduces 150 places, which are connected with the past of the queer people in Prague. The book is designed to be a true guide book i.e. a book of instructions for walking around the city. There is an orientation map of the given borough at the beginning of each chapter. The individual places of interest are marked in the initial map. These places are organized topographically so that put together they create a meaningful walking route.
ISBN 978-80-260-6548-7
Brno : Černé pole, 2014, 1. vyd., brož., 295 s., čb foto, faksimile, mapy, bibliografie
$23.20

142.
Seidl, Jan a kol.:
Teplá Praha : průvodce po queer historii hlavního města : 1380-2000
/ Queer Prague : the guide in the queer history of the capital : 1380-2000.
Poněkud neobvyklý průvodce Prahou ukazuje, jak ji vnímali a utvářeli lidé homosexuální, bisexuální, transsexuální. Kniha nás provází 150 místy, která jsou spojena s queer komunitou. Je rozdělena do několika vycházek, každá vycházka je doplněna mapkou. Nevěnuje se jen centru města, ale zabíhá i do periferních oblastí. Práce vychází z písemných pramenů i z vyprávění pamětníků.
ISBN 978-80-260-6547-0
Brno : Černé pole, 2014, 1. vyd., brož., 295 s., čb foto, faksimile, mapy, bibliografie
$23.20

143.
Szabo, Miloš:
Pražské hřbitovy : Olšanské hřbitovy V., díl 1
/ Prague Cemeteries : the Olšany Cemeteries V., vol. 1.
Svazek představuje pátý sektor Olšanských hřbitovů. Obsahuje medailony a osobní údaje známých i zapomenutých osobností, pohřbených na tomto sektoru největšího pražského hřbitova, na kterém nalezlo poslední odpočinek již přes jeden milion lidí. Text je doplněn fotografickou dokumentací hrobů a hrobek.
ISBN 978-80-7277-524-8
Praha : Libri, 2014, 1. vyd., váz., 228 s., 14 s. bar. obr. příl., čb foto, slovník pojmů, seznam zkratek, jmenný rejstřík, bibliografie, mapa
$23.20


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

144.
Bernhardt, Tomáš; Domanická, Jana; Domanický, Petr:
Plzeň, 1. díl : historické jádro
/ Plzeň, Vol. 1 : the historical core.
Další svazek edice připomíná slovem i obrazem zaniklou tvář historického centra města Plzně. Pod pojmem "zmizelá Plzeň" si představíme především podobu města, kterou setřela masivní vlna demolic a výstavby nových činžovních domů na přelomu 19. a 20. století. Není však jen jedna "zmizelá Plzeň", město jakožto živý organismus se proměňovalo po celou dobu své existence. Na tento svazek naváže další díl věnovaný čtvrtím města mimo historický střed. Autorské texty doprovází přes 180 unikátních archivních fotografií.
ISBN 978-80-7432-449-9
Praha - Litomyšl : Paseka, 2014, Ed. Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko, sv. 73, 1. vyd., váz., 202 s. + 181 čb foto, bibliografie
$23.10

145.
Rožmberský, Petr; Krčmář, Luděk:
Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji
/ Anchorets, Anchorages and Deserts in the Plzeň Region.
V knize je popsáno 105 pousteven, které ležely na území dnešního Plzeňského kraje, většinou v blízkosti poutních míst a kaplí. Nechybí ani zasvěcený úvod o poustevnících a poustevnách od dob pradávných přes zbožné baroko až do doby zcela nedávné. Publikace, která je zpracováním tématu v Čechách i okolních státech jistě ojedinělá, může posloužit i jako zasvěcený průvodce po tajemných a pohodu vydechujících místech západních Čech.
ISBN 978-80-87316-30-6
Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2014, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto, ilustrace, bibliografie
$20.00


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

146.
Baronová, Barbora; Pepe, Dita:
Měj ráda sama sebe = Do Love Yourself.
Jedná se o druhý projekt autorek - publicistky a fotografky -, které se poprvé sešly nad projektem Slečny (2012). Je inspirován knihou předního polského sociologa Zygmunta Baumana Umění života zabývající se hodnotami jedinců v postmoderní tekuté době. Pod Baumanovým vlivem se rozhodly hledat napříč společenským spektrem - od žen ocitajících se aktuálně v krizi, po ženy, které ve svém životě dosáhly jistého postavení - subjektivní odpovědi na otázky týkající se lidského štěstí, životních priorit, ale také přijímání sebe sama. Součástí knihy je rozhovor se Zygmunten Baumanem. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905239-1-3
Ostrava : wo-men, 2014, 1. vyd., brož., 160 s., čb a bar. foto
$42.30

147.
Blažíčková, Anna:
Čekání v zástupu
/ Waiting in the Line.
Fotografiemi doprovodila, uspořádala, k vydání připravila a doslov napsala Věra Koubová. Povídky a novely v souboru pojmenovaném podle nejdelší a nejzávažnější z nich vznikaly ve druhé polovině 60. let 20. století a počátkem 70. let. Připravovány ke knižní publikaci byly v roce 1969, 1977 a 1996, ve všech třech případech však z vydání nakonec z různých důvodů sešlo. Jsou naplněny atmosférou, která mnohdy vyjadřuje tlak doby, v níž se člověk cítil vystaven dohledu a kontrole státu. Jejich hodnota však netkví v dokumentárnosti, povídky jsou výsostně uměním, surreálná poloha jen umocňuje prožitek tehdejší doby. Autorka (*1933) naposledy vydala v r. 2012 obsáhlou vzpomínkovou prózu Teď něco ze života.
ISBN 978-80-7474-106-7
Praha : Triáda, 2014, Ed. Delfín, sv. 146, 1. vyd., brož., 124 s., čb foto
$15.90

148.
Borna, Jan:
O lásce a o ničem
/ Of Love and Nothing.
Autor (*1960) je divadelní režisér. Dosud publikoval básnické sbírky Malé prosby (2005), Veselá čekárna (2006), Krajina pod parapetem (2008) a Na dosah (2011). Jeho básnické sbírky jako by se v průběhu času utvrzovaly ve věcné až úsporné, a přesto hluboce intimní poetice, která je prosta nuceně hledaných slov a jíž je vlastní sebejistý záznam viděného a ironická interpretace prožitého. Ilustrace Jaroslav Milfajt.
ISBN 978-80-7438-107-2
Praha : Dybbuk, 2014, 1. vyd., brož., 60 s., ilustrace
$7.10

149.
Černá, Jana:
Adresát Milena Jesenská
/ Addressee Milena Jesenská.
K 70. výročí úmrtí Mileny Jesenské (1896-1944) vychází 3. české knižní vydání knihy její dcery, básnířky a prozaičky Jany Černé (1928-1981), rozené Krejcarové. Kniha strhujícím způsobem vypráví životní příběh vynikající české novinářky, přítelkyně Franze Kafky, levicové intelektuálky a statečné bojovnice proti nacismu, je ovšem zejména vynikající českou prózou, obsahující mnoho jedinečných a přesných postřehů o lidech a lidských povahách, o životě v předválečném Československu a o lidském osudu vůbec. Autorka se v knize projevuje jako suverénní a břitká vypravěčka s mimořádně ostrým a přesným postřehem.
ISBN 978-80-7215-481-4
Praha : Torst, 2014, 3. (2. dopl.) vyd., brož., 189 s., čb foto, přílohy, jmenný rejstřík
$18.00

150.
Dopisy z války : Lev Blatný Zdence Klíčníkové 1915-1917
/ War Letters : Lev Blatný to Zdenka Klíčníková 1915-1917.
Ed. Hana Kraflová. Edice přináší neznámý pohled na významnou literární osobnost, předního představitele českého expresionismu Lva Blatného (1894-1930). Jeho zážitky z 1. světové války, tak jak je líčí v četných dopisech své snoubence, jsou cenným dokumentem k postižení jedinečného osudu v konkrétní historické etapě, a působivým svědectvím vnímavého umělce ve výjimečné životní situaci.
ISBN 978-80-7028-419-3
Brno : Moravské zemské muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 143 s., ilustrace., portréty, faksimile, terminologický slovník, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$14.00

151.
Dryje, František:
Locus debilis
Básnická sbírka shrnuje autorovu (*1951) poesii z let 2009-2014. Sociokritický rozměr imaginace, jejž zdůraznila sbírka předchozí, tu ustupuje do pozadí - byť do některých vybraných živých mrtvol obývacích zemský i nadzemský veřejný prostor je s jistou neodpustitelnou vervou kopnuto i zde. Jinak ovšem básníkova imaginací sycená lyrika střídá polohy ne/milostně intimní, magické i metafyzické.
ISBN 978-80-904419-8-9
Praha : Sdružení Analogonu, 2014, 1. vyd., brož., 146 s., čb foto
$13.50

152.
Dujková rozená Bubna-Litic, Eleonora:
Vzpomínání : druhé, doplněné vydání
/ Recollection : the second, filled edition.
Autobiografický text je životním příběhem autorky (*1929), přímé dědičky šlechtického rodu Bubnů z Litic. Základem knížky je rukopis, jenž byl tři desetiletí považován za ztracený. Ukazuje zvraty, jež provázely její dosavadní dlouhý a plodný život a které přinášela z kloubů vymknutá doba. Uveďme jen dobu protektorátu, kdy její otec Mikuláš, český vlastenec, usedl do vlády Aloise Eliáše, aby byl po osvobození "odměněn" déle než rok trvající vazbou. Po revoluci byly Eleonoře a jejímu bratrovi Adamovi vráceny zámky Doudleby nad Orlicí a Horní Jelení, přičemž paní hraběnka a její potomci dnes sídlí tam, kam rod Bubna-Litic patří už od roku 1590.
ISBN 978-80-7475-059-5
Doudleby nad Orlicí : Zámek Doudleby nad Orlicí, 2014, 2. dopl. vyd., váz., 109 s., 21 s. čb obr. příl.
$15.90

153.
Epstein, Marek:
Ocucanej konec
/ The Sucked End.
Autor (*1975) působí jako filmový a televizní scénárista. Knižně debutoval s novelou Ohýbač křížů (2007). Dějově bohaté a čtivé povídky spojuje postava hlavního hrdiny, kterého autor sleduje od dětství až do Kristových let. Ilustrace Adéla M. Jirků.
ISBN 978-80-86526-78-2
Jihlava : Listen, 2014, 1. vyd., váz., 187 s., ilustrace
$19.90

154.
Exner, Milan:
Biblické humoresky, aneb Mezi mansiony
/ Biblical Facetiae, or Between the mansions.
Autorova (*1950) divadelní novela se odehrává v prostředí exteriérové inscenace středověkého divadla, kde každý mansion představuje jeden starozákonní příběh od stvoření Adama až po Davidovo království. Vypravěč, divadelní rekvizitář ironizující biblické scény, řeší odchodem za prací v příhraničním městečku, kde bydlí v klášteře, přebudovaném na hotel, své rodinné problémy a setkává se s lidmi, kteří jsou nejen zajímaví, ale i podezřelí jak svým podnikáním, tak životní filosofií. Ti se stávají hrdiny příběhu, jenž se v místě inscenace udál v prostoru a čase "mezi mansiony". Text knihy se skládá ze dvou vyprávěcích linií, současné a biblické, které se pravidelně střídají.
ISBN 978-80-87607-32-9
Liberec : Bor, 2014, 1. vyd., brož., 327 s.
$21.20

155.
Fišmeister, Miroslav:
Entasis
Autorova (*1976) devátá sbírka má opět rysy jako sbírky předchozí: "je plachá, niterná, důvěrná a vstřícná k čistému vidění dětí a Božích bláznů" (J. E. Frič), umí vtáhnout čtenáře do svébytného autorova světa. Opět v ní a s ní přichází lyrik v epičnosti a epik v lyričnosti, opět se tu projevuje jako autor drobných, leč pregnantně přesných poetických záseků, jako onen pověstný "virtuos hravého neklidu".
ISBN 978-80-7487-091-7
Brumovice : Carpe diem, 2014, 1. vyd. brož., 102 s.
$12.00

156.
Fuks, Ladislav:
Of Mice and Mooshaber.
Ladislav Fuks is an outstanding Czech writer, whose works primarily consist of psychological fiction focusing on the themes of anxiety and life in totalitarian systems. The story takes place in an unspecified country whose ruler was overthrown and replaced by a dictator. The main protagonist, Mrs Mooshabr, is an old widow whose husband was a coachman in a brewery. Her life spins around her work (she is a caretaker for difficult children), her own ungrateful children and her fear of "mice", which she tries to catch in traps. Through the use of mystery and insinuations, Fuks brings the story to a surprising, tragic ending, revealing the evil through the souls of some of his characters. He employs the grotesque, fantastic surrealism to affect the reader, using negative and exaggerated elements to unveil reality. This work was written before the occupation of Czechoslovakia in 1968, but it was not published until 1970.
ISBN 978-80-246-2216-3
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., váz., 511 s., ilustrace
$40.80

157.
Funda, Dalibor:
Gutta schreibt : kasadamaoua mengoroune runadamawa
Kniha je souborem šesti povídek, její příběh se klene od třicátých let až k prvním poválečným dekádám a je propojen postavami a motivy oněch let. Z hlavního dějiště, česko-německého pohraničí, přesahuje vyprávění do německojazyčného prostoru od Alsaska po východní Polsko. Autor (*1955) vydal v r. 2010 ve spolupráci s výtvarníkem Borisem Jirků knihu Poslední promítač ze Sudet. Ilustrace Michael Rittstein.
ISBN 978-80-87683-35-4
Praha : Novela bohemica, 2014, Ed. Vlny, sv. 6, 1. vyd., brož., 148 s., ilustrace
$19.90

158.
Grögerová, Bohumila:
Můj labyrint
/ My Labyrinth.
Básnířka a překladatelka B. Grögerová (1921-2014) patřila mezi nejvýznamnější osobnosti naší literatury. Její nová knížka volně navazuje na dvě předchozí básnická vzpomínková díla: Rukopis (2008) a Dva zelené tóny (2012). V nové knize se autorka zaměřila na tři období svého života: na dobu po druhé světové válce, kdy působila jako úřednice na Ministerstvu národní obrany, poté na závěr společného života s Josefem Hiršalem, a nakonec se její psaní vztahuje k současnosti. Kniha je stylisticky naprosto vytříbená a všechny události i motivy sjednocuje téma labyrintu.
ISBN 978-80-7465-092-5
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, Edice současné české poezie, sv. 62, 1. vyd., brož., 90 s.
$12.70

159.
Hela, Vlastimil:
Hej Joe! : rekonstrukce skutečného příběhu amerického letce sestřeleného nad Bílými Karpaty 29. srpna 1944
/ Hey Joe! : the reconstruction of the real story of the American pilot downed upon the Bílé Karpaty Mountains on the 29th of August in 1944.
Kniha je pokusem o rekonstrukci skutečného příběhu amerického letce Josepha (Joe) E. Sallingse, jehož letoun byl napaden a zničen německými stíhači v Letecké bitvě nad Bílými Karpaty dne 29. srpna 1944. Po seskoku padákem byl nalezen rodinou z malé moravské vesnice, která se rozhodla ukrýt jej před německými okupanty. Setkání s letcem a dramatické situace na pozadí druhé světové války, které aktéři příběhu zažívají, jsou pro ně velkou životní výzvou i zkouškou jejich charakteru.
ISBN 978-80-87567-50-0
Cheb : Svět křídel, 2014, 1. vyd., váz., 199 s., bibliografie
$20.00

160.
Horák, Lukáš:
Amensch
Autor (*1987) je básník silně vizuální, přesto si jeho básně spojujeme s čichem: je totiž stopařem zlověstných znamení či značek, lovcem klukovských dobrodružství a zapovězených chvil.
ISBN 978-80-87429-64-8
Praha : Fra, 2014, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 53 s.
$11.10

161.
Hrbáč, Petr:
Tancovačka na předměstí
/ Dance Party in the Suburbs.
Autor (*1958) je básník a prozaik. Tíhne k bizarní zkratce i k melancholické vývrtce. Přispívá do různých literárních časopisů, vydal několik básnických sbírek, povídkových knih a román. Svět jeho povídek je podivuhodný, podivný a plný podivínů.
ISBN 978-80-7227-354-6
Brno : Druhé město, 2014, 1. vyd., váz., 198 s.
$20.70

162.
Chrastil, Pavel:
Jan Werich : s úsměvem to taky jde
/ Jan Werich : it's all better with a smile.
Kniha je soukromým, místy až intimním vzpomínáním na J. Wericha, jeho rodinu a přátele. Ačkoli se zaznamenané příběhy a události odehrávají v kulisách každodennosti, nejsou obyčejné, natož všední. Na neopakovatelná dobrodružství je povyšuje Werichovo charisma. P. Chrastil považoval J. Wericha za kantora života a touto soubornou knihou chtěl uctít jeho památku, vzdát mu hold a podělit se o Janovo nejobyčejnější člověčenství.
ISBN 978-80-7281-481-7
Praha : Eminent, 2014, 1. vyd., váz., 283 s., čb foto, faksimile
$21.50

163.
Janda, Josef:
Volný způsob : (1978-1988)
/ Free Style : (1978-1988).
Autor (*1950) je básník, hudebník a výtvarník. V letech 1970-1982 se aktivně věnoval rockové hudbě. Od r. 1984 je členem Surrealistické skupiny. Věnuje se básnické tvorbě, od r. 1990 literární a výtvarné publicistice a tvorbě koláží. Je stálým spolupracovníkem revue Analogon. Sbírka shrnuje jeho dosud nevydané básnické soubory a cykly, které vznikaly od poloviny 70. do konce 80. let minulého století. Jako komplementární ilustrační doprovod byly zařazeny koláže, jež autor systematicky sestavuje od r. 2011. Společný jmenovatel těchto slovních i výtvarných projevů představuje bezesporu mimořádný dar nevymyšleného - nevymyslitelného, spontánního až nechtěného, z podstaty objektivně, tj. z autentických procesů a stavů skutečnosti samé generovaného humoru. Doslov František Dryje.
ISBN 978-80-7438-104-1
Praha : Dybbuk, 2014, 1. vyd., váz., 374 s., ilustrace
$27.90

164.
Jun, Martin:
Doživotí : román, kde není ani slovo míněno vážně
/ Life Sentence : novel, where no word is serious.
Světově proslulý spisovatel K. je zatčen při poslední návštěvě rodné země a souzen za údajné šedesát let staré udání. O nezkušenou novinářku Annu se v souvislosti s utajovaným případem zajímá policie a život Michala je od narození záhadně ohrožován každou novou knihou, kterou K. vydává. To jsou výchozí situace hlavních postav této románové prvotiny. Autor nešetří ani nadsázkou, ironií a inteligentním humorem. Výsledkem je kniha s osobitým rukopisem, jejíž existenciální zápletka přináší i silné téma k zamyšlení nad naší nedávnou minulostí.
ISBN 978-80-87260-66-1
Praha : Labyrint, 2014, 1. vyd., váz., 302 s.
$23.60

165.
Klostermann, Karel:
Vzpomínky na Šumavu, sv. III : v hájemství starých časů

/ Memories on Šumava Mountains, Vol. 3 : in the preserve of old times.
Ed. Ondřej Fibich. Soubor obsahuje texty z knihy Z mého revíru a další povídky přeložené z německých originálů Maxem Regalem. V bloku se prezentují Klostermannovy originální texty ze starých novin, časopisů a ročenek, včetně filozofického textu Kulturní nezbytnost. Kniha je doprovázena kresbami Šumavy zhotovenými kolem roku 1860.
ISBN 978-80-88002-00-0
Strakonice : Hrad Strakonice, 2014, takto 1. vyd., brož., 163 s., ilustrace, čb foto, faksimile
$23.90

166.
Klukanová, Ludmila:
Pozdní čas nastal nám
/ Late Time Occurred to Us.
Příběh ženy, která zažila v mládí krutou kolektivizaci 50. let a po pádu totality navštěvuje ve zralém věku rodnou ves. Ožívají tu vzpomínky na řád života na statku, na první lásky, historie starého rodu a objevují se nečekané souvislosti. Autorka (*1936) je básnířka a prozaička, vydala řadu knih, např. Konce kolověku (2001), Jihlava Gustavu Mahlerovi (2000), výbor Vyvěrání propadání (2006).
ISBN 978-80-7272-478-9
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 241 s.
$19.80

167.
Kolektiv autorů:
Léta padesátá : ve vzpomínkách spolužáků z La Guardiova gymnázia v Praze
/ The Fifties : in memories of classmates from the La Guardi Grammer School in Prague.
Kniha je ojedinělým kolektivním dílem zachycujícím osobní i společenskou situaci své doby. Vzdává hold dnešní Praze 7 s rodnou Letnou, Holešovicemi i Stromovkou, pocitu svobody v nesvobodě, intelektu a mladické družnosti. Může být i historickým poučením, neboť obsahuje soubor poznámek a vysvětlivek, určených jak vrstevníkům, tak i budoucím generacím.
ISBN 978-80-87275-68-9
Nymburk : Vega-L, 2014, 1. vyd., váz., 223 s., čb foto, vysvětlivky
$23.70

168.
Krausová, Marie:
Lékařkou v Zambii
/ Physician in Zambia.
Osobitá kniha vzpomínek na léta 1982-1986, kdy autorka pracovala jako lékařka v univerzitní nemocnici v Lusace, hlavním městě afrického státu Zambie. Publikace, tvořena autentickými dopisy přátelům do tehdejšího Československa, je zajímavá nejenom mírou otevřenosti, reflektující stav tehdejší zambijské společnosti a úrovně lékařské péče. Je také náhledem do soukromí ženy, která se svojí malou dcerkou odjela do neznáma, a popisem peripetií každodenního osobního i profesního života v kulturně odlišném prostředí. Texty jsou doplněny 36 dobovými barevnými fotografiemi pořízenými autorkou.
ISBN 978-80-7476-049-5
Praha : Togga, 2014, 1. vyd., brož., 149 s., bar. foto
$23.20

169.
Kriseová, Eda:
Duši, tělo opatruj
/ Look After Your Soul and Body.
Autorka (*1940) je známá česká spisovatelka. V době normalizace působila v disentu a její knihy vycházely samizdatem. Po zvolení V. Havla prezidentem byla jeho spolupracovnicí a je také autorkou jeho biografie. V této knize se prolíná autobiografické vyprávění s hlubokou reflexí o světě a bytí a setkáváním s moudrostí Východu, jmenovitě s indickou kulturou, kam podnikla řadu cest - nikoliv ovšem turistických - daleko spíše iniciačních.
ISBN 978-80-7252-512-6
Praha : Práh, 2014, 1. vyd., brož., 233 s.
$19.10

170.
Kundera, Milan:
Slova, pojmy, situace
/ Words, Terms, Situations.
Eseje. Autor píše na záložce: "Umění románu, jehož dějiny započaly velkým Rabelaisovým dílem na počátku 16. století, doprovází až dodneška Evropu a její konkrétní život. Kniha nemá nic společného s nějakým vědeckým povídáním. Je složena z různých krátkých zamyšlení nad lidskými situacemi, tak jak jsem se o to snažil já sám (první část Slova), ale zejména umění románu během celých svých dějin (druhá a třetí část: Pojmy a Situace)." Slova jsou autorova definitivní česká verze šesté části knihy L'art du roman. Pojmy obsahují autorův český překlad páté části knihy Le rideau , kde vyšly pod názvem L'esthétique et l'existence . Situace tvoří texty druhé části knihy Une rencontre s názvem Romans, sondes existentielles.
ISBN 978-80-7108-344-3
Brno : Atlantis, 2014, 1. vyd., brož., 88 s.
$11.60

171.
Kundera, Milan:
Zahradou těch, které mám rád
/ The Garden of Those I Love.
Texty této knihy autor napsal a publikoval v letech 1989-2008. Spolu s jinými úvahami vyšly v knize Une rencontre (Gallimard, 2009). Kniha je věnována zejména umění románu, které je pro Kunderu ze všech umění to nejevropštější (Rabelais, Cervantes) a umí odhalit na lidském životě, co jinak nelze uvidět (C. Fuentes, A. France, C. Malaparte); mluví též o tom, co znamená žít v jiné zemi, než je ta rodná (V. Linhartová, Škvorečtí, D. Kiš), a vzdává poctu těm, kdo neváhali jít proti vládnoucí blbosti (milovaný Fellini); ti všichni pro Kunderu tvoří "zahradu těch, které má rád".
ISBN 978-80-7108-346-7
Brno : Atlantis, 2014, 1. vyd., brož., 106 s.
$12.70

172.
Kundra, Ondřej:
Meda Mládková : můj úžasný život
/ Meda Mládková : my fantastic life.
Životní osud M. Mládkové (*1919) se odehrává v pěti zemích a na dvou kontinentech. Začíná v rodině despotického otce a vrcholí v pozici uznávané sběratelky a mecenášky umění, která pomohla světu objevit jednoho z prvních abstraktních malířů, Fr. Kupku. Celý život si šla umanutě a odvážně za svým. Když utíkala před Hitlerem a později před komunisty, když dobývala srdce svého budoucího muže, spoluzakladatele Mezinárodního měnového fondu Jana Mládka, nebo když svými aktivitami v exilu podporovala utlačované české umělce a prosazovala jejich díla do amerických a evropských galerií. Po Listopadu se pak vrátila do vlasti a věnovala svou sbírku české společnosti.
ISBN 978-80-200-2420-6 (A); 978-80-87344-21-7 (MK)
Praha : Academia - Muzeum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, 2014, 1. vyd., váz., 176 s., čb a bar. foto, přílohy, jmenný rejstřík
$21.20

173.
Listopad, František:
Prózy I : prózy z let 1946-2007
/ Proses I : proses from 1946-2007.
Svazek je shrnutím všech autorových knižně vydaných povídkových sbírek v českém jazyce: Malé lásky (1946), Boj o Venezuelu (1947), Umazané povídky (1955), Zlý pes bez zahrady (1996), Chinatown s Rózou (2001) a jednoho souboru dosud nepublikovaného, Silva rerum (2007).
ISBN 978-80-7272-496-3
Praha : Dauphin, 2013, Ed. Sebrané spisy Františka Listopada, sv. 3, 1. vyd., brož., 461 s.
$39.80

174.
Lízna, František:
Jak jen teskná je noc
/ How Wistful the Night Is.
Edičně připravil, poznámku k textu a doslov napsal Igor Fic. Autor (*1941), jezuitský kněz, vězeňský duchovní správce, po roce 1989 působící především mezi Romy a lidmi na okraji společnosti. V totalitních dobách bez tzv. státního souhlasu, pracoval v dělnických profesích a ve zdravotnictví u těžce nemocných. Opakovaně byl za své přesvědčení a duchovní činnost komunistickým režimem vězněn. Kniha je souborem 93 básní v próze, které jsou místy až demlovskými apostrofami prostých věcí, prodchnutými Duchem, který "vane, kam chce", jakož i hlubokým citem lidské solidarity.
ISBN 978-80-87422-18-2
Brno : Vetus Via, 2014, Ed. Želetavka, sv. 50, 1. vyd., brož., 105 s.
$14.40

175.
Macků, Jiří:
Osudové koncovky
/ Fatal Endings.
Román se odehrává na přelomu léta a podzimu dramatického roku 1953, kdy se na provizorní ošetřovně vězeňského bloku jáchymovského lágru denně střetávají čtyři jeho nedobrovolní obyvatelé tří národností. Čtveřice ztracenců různě semletých dějinami sice vzájemně v propastně rozdílném služebním postavení, přesto kuriózně v až křečovitě udržovaném takřka přátelském vztahu. Čtveřice s rozdílnými a vesměs nepříliš valnými vyhlídkami do budoucna, jež se mají co nevidět naplnit.
ISBN 978-80-905757-1-4
Praha : C&K, 2014, 1. vyd., brož., 111 s.
$11.90

176.
Maděra, Petr:
Filtrační papíry
/ The Filter Papers.
Básník (*1970) nepřetržitě pracuje na snímání reality, koutů se starými šňůrami, prachu, skel domovních dveří, dna záchodové mísy, dna hrnce: to všechno je potřeba odebrat, rozkreslit, opatřit štítkem, podrobit pokusu, nastínit paralely a tak - svět je laborka a básník manický laborant, neví, že je štědrý den, neví, kdy skončit, nedělá tečku.
ISBN 978-80-87429-63-1
Praha : Fra, 2014, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 86 s.
$11.10

177.
Muška, Ladislav:
Penzion pro dámy
/ The Guesthouse for Ladies.
Autor (*1928) je známý severočeský spisovatel a nositel řady literárních cen. Naposledy vydal prozaické knihy Odstřel (2011) a Bůh si zastřel tvář (2012). Jeho nejnovější novela ukazuje odvrácenou tvář současnosti, lidi vržené do kapitalistického oceánu, kde bez ostrých zubů nepřežijí. Lidi zmrzačené touhou po penězích a kariéře. Kniha je však prosta nostalgie a oblíbeného rčení "za komunistů bylo líp…".
ISBN 978-80-7272-622-6
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 180 s.
$19.80

178.
Nohýnek, Jan:
Řeznická krev
/ Butcher Blood.
Autor (*1952) líčí rozmanité životní zážitky svého přítele, bývalého motocyklového závodníka, vítěze Velké ceny Brna 1950 a velké ceny Prahy 1951, Josefa Vejvody (*1924). V roce 1943 byl nasazen na práci v Reichu, zde pomáhal dodávkou chleba všem totálně nasazeným z různých zemí, včetně Rusů. Po válce se plně věnoval závodění v cyklistice a později na motocyklech. V roce 1953 byl zatčen a za pobuřování ho komunistická justice odsoudila k několikaletému pobytu v lágru. Ani v Jáchymově, v těžkých neúnosných podmínkách, ho nezlomili a po návratu z vězení opět sedl na motocykl, aby mohl porážet své soupeře... V roce 2014 oslavil pln energie a optimismu své 90. narozeniny.
ISBN 978-80-905016-4-5
Nové Strašecí : Gelton, 2014, 1. vyd., váz., 399 s., čb foto
$23.60

179.
Payne, Petr Pazdera:
Předběžná ohledání
/ Preliminary Examinations.
Autorova (*1960) dvanáctá kniha je souborem dvaadvaceti povídek. Zaujme dvěma vlastnostmi, které v české próze nejsou běžné: suverenitou výrazu a neobyčejnou pestrostí jednotlivých povídek. Jsou v ní přítomny další klady - např. autorova vzdělanost, schopnost pracovat s biblickými tématy, smysl pro osudovost, vynikající pozorovatelský talent atd., výjimečný je autorův hledačský vztah k žánru povídky.
ISBN 978-80-86370-54-5
Praha : Cherm, 2014, 1. vyd., brož., 197 s.
$16.80

180.
Pech, Miroslav:
Ohromně vtipná videa
/ Pretty Funny Videos.
V trojici autorových (*1986) nových próz vystupují antihrdinové, pro něž se život stává nepřehledným labyrintem, a tak se jím buď nechají vláčet ze dne na den, od jednoho náhlého vznětu k druhému. Jsou dynamické a jazykově úsporné. Charakteristická je pro ně i nevtíravá, spontánní ironie, potažmo sebeironie, která je posouvá do nadčasovějších dimenzí.
ISBN 978-80-87563-26-7
Praha : Petr Štengl, 2014, 1. vyd., brož., 95 s.
$12.80

181.
Petlan, Ivan:
Čtyři lety : Brno-Praha-Zagreb-Dubrovník-Zagreb-Praha-Brno (lyrické záznamy)
/ Four Flights : Brno-Prague-Zagreb-Dubrovnik-Zagreb-Prague-Brno (lyrical records).
Autor (*1963) přichází s druhou sbírkou lyrické poesie, inspirované leteckou cestou i pobytem u moře. Jde o krátké, pregnantní a zralé verše. Ilustroval Václav Houf.
ISBN 978-80-7443-000-8 (VM); 978-80-7227-349-2 (DM)
Brno : Větrné mlýny - Druhé město, 2014, 1. vyd., váz., 69 s., čb ilustrace
$15.90

182.
Prchal, Lukáš:
S pavoukem na skle
/ With the Spider on the Glass.
Kniha obsahuje rozsáhlejší novelu a soubor povídek, které se většinou odehrávají na venkově a pojednávají o vzájemném porozumění a nedorozumění mezi generacemi. Prózy mladého autora (*1989) zaujmou především silnými dialogy a obrazy, které plasticky evokují živoucí filmové scény. Daří se mu zobrazovat psychologicky prokreslené charaktery, často ve chvílích zlomu, kdy jsou nuceny reflektovat své životy.
ISBN 978-80-7272-619-6
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 165 s.
$19.80

183.
Richterová, Sylvie:
Každá věc ať dospěje na své místo
/ May Everything Gets to Its' Place.
Román S. Richterové (*1945) patří k dílům, jaká v české próze posledních dvaceti let tolik postrádáme - krásným, místy až básnickým jazykem, ze široka, klidně a plynule obzírá posledních více než šedesát let lidských životů, zážitků dětí i dospělých, tragických osudů, lásek a spletitých osobních příběhů na pozadí krutých a zraňujících českých dějin.
ISBN 978-80-7215-475-3
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., váz., 378 s.
$31.90

184.
Rybář, Petr:
Ostrovy pastýřů : cesta kněze
/ The Islands of Shepherds : the path of the priest.
Civilní a upřímná zpověď o váze kněžství. Zápisky o krásách, úskalích a hlubinách i nekonečných prostorách, kterými prochází muž, který se rozhodl pro povolání Sluhy Božího.
ISBN 978-80-7272-586-1
Praha : Dauphin, 2013, 1. vyd. , brož., 73 s.
$15.80

185.
Rybicki, Robert:
Dar lůzrů = Dar meneli
/ The Gift of Loosers.
Česko-polské vydání sbírky slezského básníka známého v Čechách a ve Slezsku nejen překlady zveřejněnými ve Tvaru, Psím vínu a Protimluvu, ale i svým pobytem ve squatu na pražské Cibulce v roce 2013. Jeho poezie je plná surrealistické obraznosti, experimentování s jazykem, prolínání významových i zvukových vrstev různých jazyků, střídání češtiny, polštiny, angličtiny a němčiny. Charakterizuje ji nespoutanost a hravost, nepodléhající žádnému předem danému názoru, i když pro básníka samotného je podstatná myšlenka vzdoru a anarchie vůči establishmentu. Přeložil a doslov napsal básník Petr Motýl.
ISBN 978-80-8748-515-6
Ostrava : Protimluv, 2014, Ed. Edice překladové literatury, sv. 9, 1. vyd., brož., 126 s.
$14.30

186.
Seifert, Jaroslav:
Zpíváno do rotačky ; Básně do sbírek nezařazené (1933-1938) ; Překlady
/ Work of Jaroslav Seifert, Vol. 4.
Ed. Filip Tomáš. Svazek přináší poezii věrnou svému názvu. Jde o verše, které J. Seifert po vyloučení z KSČ (1929) zpravidla jako nepodepsané publikoval ve druhé polovině 30. let v sociálnědemokratickém denním tisku (Ranní noviny, Právo lidu, Večerník Práva lidu ad.). V pravidelné rubrice Pondělních ranních novin, tzv. Pondělních slokách, reaguje na aktuální dění nejrůznějšího druhu. Svazek tak přináší knižně dosud nepublikovaný pandán k jeho samostatným sbírkám i publicistice z daného období. Obsahuje rovněž několik drobných překladů.
ISBN 978-80-7470-039-2
Praha : Akropolis, 2014, Ed. Dílo Jaroslava Seiferta, sv. 4, v tomto souboru 1. vyd., váz., 539 s., ilustrace, jmenný rejstřík, bibliografické odkazy, vysvětlivky
$36.00

187.
Slavická, Milena:
Hagibor
Autorka (*1949) je historička umění, v r. 2010 vydala knihu Povídky jamrtálské. Ve své druhé prozaické knize vypráví příběh mladé fotografky Hany, která na počátku 70. let v panice před hrozbou ústrků ze strany režimu uteče pomocí fingovaného sňatku do Londýna. Příběh skládá pohled Haniny matky, jejíž svět se s dcerou míjí se stejným nepochopením, jako se míjel s myšlením manžela, Hanina otce. Jeho završením je složitá cesta dospělé dcery Eriky k neznámé mrtvé matce Haně. Přestože prožila většinu života v sebeobranném zapouzdření, zraňující emoce ji nakonec dostihnou a pomohou alespoň nakročit k pochopení sebe i neznámé matky. Fotografie autorka.
ISBN 978-80-7215-476-0
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., brož., 212 s., čb foto
$18.20

188.
Straka, Josef:
Malé exily : texty z let 2008-2013
/ Small Exiles : texts from 2008-2013.
Básnická sbírka. Autor (*1972) publikuje v literárních časopisech, dosud vydal dvě básnické sbírky a tři knihy básnicko-prozaických textů. Jeho poetika rezonuje s prostory, které jako by byly přímo symboly míjení a pomíjivosti: hotelové pokoje, kavárny, noční bary, nádraží, vlaková nástupiště. Pocit vyprázdněnosti, bezvýchodnosti, absence zřetelného, "uchopitelného" smyslu naší existence vyvstává v chladných, monotónně se opakujících scénách či momentkách, odehrávajících se ve stále stejných kulisách, ještě naléhavěji. Ilustrace Jana Majcherová.
ISBN 978-80-86370-57-6
Praha : Cherm, 2014, Ed. Malé objevy, sv. 20, 1. vyd., váz., 118 s., ilustrace
$14.40

189.
Svoboda, Luboš:
Vypadáme, že máváme
/ We Seem to Be Waving.
Básnický debut Luboše Svobody (*1986) je malým katalogem zvrtnutých střetnutí či příznivých situací, které se nečekaně vymkly. Autor je zaznamenává a třídí systematicky, pečlivě, s láskou i náruživostí sběratele. Někdy s potutelným úsměvem, nikdy výsměšně. "Za Svobodovými úspornými vpády do intimností a rituálů číhá svět lidí ve své strohé podstatě," píše básnířka Martina Blažeková.
ISBN 978-80-87429-62-4
Praha : Fra, 2014, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 55 s.
$11.10

190.
Szpuk, Roman:
Chraplavé chorály : lyricko-meteorologické prózy 2000-2012
/ Hoarse Anthems : lyricaly-meteorological proses 2000-2012.
Autor (*1960), vynikající básník, je chodec a milovník drsného počasí. V knize popsal svoje výlety na bouřemi bičovanou rozhlednu na vrcholu Boubína, zimní přechod Basumského hřebene, výpravy za říjícími jeleny. Jeho bohatý jazyk rozehrává všechny nálady a taje šumavské přírody a krajiny i lidského nitra. Najdeme zde i portréty rázovitých figur z Vimperka a jeho okolí, lidí z okraje společnosti, kteří ale disponují velkým vnitřním bohatstvím.
ISBN 978-80-86913-11-7
Volary : Stehlík, 2013, Ed. Quercus, sv. 2, 1. vyd., brož., 165 s., ilustrace
$19.90

191.
Šiktanc, Karel:
Na Knížecí : (pražská preludia)
/ Na Knížecí : (Prague preludes).
Nejnovější básnická sbírka renomovaného autora je inspirována Prahou a vzpomínkami na ni. Ilustrace Jan Koblasa.
ISBN 978-80-246-2658-1
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 47 s., ilustrace
$16.80

192.
Šindelka, Marek:
Mapa Anny
/ The Map of Ann.
Nový povídkový soubor autora, nositele Magnesie Litery za prózu z roku 2012. Objektem jeho pozorování jsou opět vztahy: nebezpečné, zničené, vyhořelé, vyčpělé. Povídky jsou intimnější a přímočařejší, jsou smyslné i smyslové. V silných textech nahlížíme do vztahů, které byly kdysi krásné, ale už nejsou, anebo se nedařily od počátku, ale aktéři o tom neměli ani tušení.
ISBN 978-80-207-1577-7
Praha : Odeon, 2014, 1. vyd., váz., 136 s.
$15.90

193.
Škrabal, Karel:
Rádio Vítrholc
Autor (*1969) je básník a novinář, člen brněnské literární skupiny Vítrholc. Ve svých básních s humorem tematizuje banální a neheroický život. Je básníkem svérázně metafyzickým, pokud tím rozumíme nahlédnutí za plachtu každodennosti a zautomatizovaného vnímání.
ISBN 978-80-7443-100-5
Brno : Větrné mlýny, 2014, 1. vyd., brož., 89 s.
$15.90

194.
Šmída, František:
Vzpomínky z vojny 1914-1919
/ Memories from the War 1914-1919.
Upravil Miroslav Kobza. Vojenské vzpomínky, jejichž autorem je muž, který prožil hrůzu války na obou rakouských frontách až do konce. Viděl, prožil a zapsal otřesné zkušenosti z fronty i zázemí. Poznával charaktery lidí své doby, bídu a utrpení nepředstavitelné velikosti. Vrátil se do svobodného Československa, ale znovu šel bojovat za novou republiku na východní Slovensko proti bolševikům. I tam poznal nové věci a byl překvapen chováním některých Čechoslováků v boji za vlast.
ISBN 978-80-87419-41-0
Olomouc : Poznání, 2014, 1. vyd., váz., 190 s., čb foto
$15.80

195.
Štengl, Petr:
To si vypiješ!
/ You Will Have to Drink It Up!
Autor (*1960) je básník, prozaik a nakladatel. Příběh plný smíchu skrze slzy a naopak - groteskně-ironický pohled na patálie hlavního hrdiny se někdy rozostří slzami. To když v historkách nezdolného průšviháře, jemuž každý den přináší nové nástrahy a katastrofy, zahlédneme své vlastní obrazy a vzpomínky.
ISBN 978-80-87683-34-7
Praha : Novela bohemica, 2014, Ed. Vlny, sv. 5, 1. vyd., brož., 148 s.
$19.90

196.
Topol, Filip:
Sbohem a řetěz
/ Farewell and a Chain.
F. Topol (1965-2013) byl český zpěvák, pianista, skladatel a textař, vůdčí osobnost kapely Psí vojáci. Jeho otcem je dramatik Josef Topol, dědečkem spisovatel Karel Schulz a starším bratrem básník a spisovatel Jáchym Topol. Poprvé vystoupil v roce 1978 jako třináctiletý sólově na Hrádečku u Václava Havla v úvodu legendárního koncertu the Plastic People of the Universe Pašijové hry velikonoční. Za svou kariéru natočil dvě sólová alba a jedno s orchestrem. Kniha obsahuje výbor z jeho nejlepších písňových textů. Ilustrace Marcela Štědrová.
ISBN 978-80-7287-191-9
Praha : Maťa, 2014, Ed. Bouře, sv. 13, 1. vyd., váz., 167 s., ilustrace
$20.60

197.
Vácha, Dalibor:
Červenobílá
/ Red and White.
Vítězný román 19. očníku Literární ceny Knižního klubu. Historický román líčí šest let československých legií v Rusku. V centru pozornosti je cesta čtvrtého pluku a osudy spisovatele a pozdějšího generála Rudolfa Medka. Mozaika střetů s bolševiky, setkávání s Rusy, vnitřní sváry uvnitř legií, to vše vytváří obraz doby, která patří k zajímavých obdobím našich dějin. Autor, občanským povoláním historik, pracuje s fiktivními i historickými postavami. Autentický styl vyprávění, drama bojů patří k dalším kladům tohoto pozoruhodného debutového díla.
ISBN 978-80-242-4604-8
Praha : Knižní klub, 2014, 1. vyd., váz., 315 s.
$23.90

198.
Valenta, Jindřich:
V kruhu
/ In the Circle.
Autorova (*1956) čtvrtá sbírka lyrických básní psaná volnými verši, mezi něž jsou občas velmi citlivě zasazeny rýmy. Básně temnějšího ladění, jež se kolébají v rozjímavém melancholickém klidu, ale i utápějí v tíživosti, naléhavosti. Jsme lapeni do osidel vypjatých momentů i cynického odlehčení. Ilustrace Michaela Wičařová Štroblová.
ISBN 978-80-87283-90-5
Praha : Antonín Drábek, 2014, 1. vyd., brož., 53 s., ilustrace
$14.40

199.
Valušek, Rostislav:
Stejně blízko i daleko
/ Similarly Near and Far.
Kniha básníka a grafika (*1946) je kompletním básníkovým dílem, soustřeďuje do jednoho svazku všechny dosud vydané autorovy sbírky a také představuje dosud nepublikované celky z posledních let. Jeho verše patří ke spirituální linii české poezie, v jeho kontemplativní poezii je svět reálný neustále prostoupen četnými biblickými motivy a symboly, jimiž se dotýká světa transcendentního. Současný jazyk se v nich sráží v kontrapunktu s četnými archaismy a poetismy, přičemž tato záměrná starobylost lexikální roviny je obranou proti inflaci slova.
ISBN 978-80-7473-207-2
Zlín : Kniha Zlín, 2014, Ed. Walt - Vratký oheň, sv. 13, 1. vyd., brož., 313 s.
$14.30

200.
Veverka, Přemysl:
Nelehká cesta za snem : příběh českého četníka Františka Kánského, který byl dozorcem v cikánském táboře v Letech, ale o svém životě měl úplně jiné představy
/ The Difficult Path for a Dream : story of the Czech policeman František Kánský, who was the guard in the Gypsy camp in the Lety village, but of his life he had completely different ideas.
Kniha vznikla na základě historických dokumentů a podle vzpomínek dcery a líčí střet velkých dějin a malých osobních historií. Spisovatel použil zajímavou formu, kdy se pohnutý životní příběh hlavního hrdiny odehrává na pozadí tehdejších klíčových historických událostí této země.
ISBN 978-80-87275-75-7
Nymburk : pro Památník Lidice vydalo nakl. Vega-L, 2014, 1. vyd., váz., 271 s., 16 s. obr. příl., ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie
$22.80

201.
Viewegh, Michal a kol.:
Sedm svateb a jeden rozvod
/ Seven Weddings and One Divorce.
V nejnovějším svazku edice jsou zastoupeny tyto autorky a autoři: Dora Čechova, Marek Epstein, Irena Hejdová, Hana Lasicová, Petra Soukupová, Kateřina Tučková, Michal Viewegh. Pro většinu lidí je i dnes svatba jedním z nejkrásnějších a nejdůležitějších okamžiků v životě. V povídkách se ukazuje, že leckdy neprobíhá tak romanticky, jak by si zejména ženy přály.
ISBN 978-80-86526-79-9
Jihlava : Listen, 2014, Ed. Česká povídka, 1. vyd., váz., 163 s.
$18.30

202.
Zábranová, Eva:
Flashky
/ The Flashes.
Autorka je dcerou básníka, prozaika, esejisty a překladatele Jana Zábrany (1931-1984). Dnes, k třicátému výročí jeho úmrtí, vychází kniha, která je nejen svědectvím o něm a poctou jeho celoživotní práci, ale i jedinečným záznamem setkání s mnoha vynikajícími osobnostmi poválečné české kultury. Kniha doprovozená mnoha unikátními fotografiemi je plnohodnotnou uměleckou prózu, která přesným a břitkým jazykem podává pravdivý obraz české společnosti v poválečném půlstoletí na pozadí tzv. rodinné historie. Její nesentimentální, věcné a detailně přesné vidění má zobecňující sílu, která z příběhu dospívání v rodině vězňů komunistického režimu činí jednu z nejpůsobivějších českých próz posledních let.
ISBN 978-80-7215-480-7
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., brož., 135 s., čb foto, faksimile
$15.90

***


Regula Pragensis, Box 215, V Podbabě 4/2515, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


AN OFFER OF DELIVERY SERVICE OF ORIGINAL CZECH BOOKS


Regula Pragensis has funded a public library specialized in Czech history, tradition, crafts and geography. Since 1992 we have offered the Delivery Service of Original Czech Books. The whole profit of this service goes both to the library fund and the support of cultural and social activities.

Specialization:
Original Czech titles, especially from the field of history, linguistics, social sciences, art, fiction and poetry.

How to order:
Special catalogues of Regula Pragensis or your own selection, by e-mail or by your printed forms. We are able to make an approval plan custom-tailored to your needs.

Catalogue of Regula:
You will find the latest catalogue plus the older ones on our website http://www.regula.ecn.cz/katalog.htm or we will send the Word document (Format RTF) through e-mail (with Czech diacritical marks) or in printed version by post.

Price of books:
The ratio of 1.60 to the real price of a book (1.50 when the book price is higher than 800 Crowns, 1.30 when higher than 1500 Crowns).

Important Note:
Real prices may change if a distributor modifies his price. In this case we will decrease or increase the price of the title accordingly.

Discount:
If the worth of delivered books is more than:
$400.00 - 5 %, $800.00 - 10 %

Way of payment:
We bill in USD (€, Ł), payment through bank account or by cheques.
You will pay after you get ordered books with our bill.

Postage:
By ship, it takes approximately 3 weeks around Europe, 4 weeks to the USA - the cheapest way.
By airmail, approximately 1 week.

Wrapping:
Safety envelopes and parcels.


In Prague, October 15, 2014

Sincerely Yours,
Richard Borovský & Barbara Solničková

 

Regula Pragensis

Box 215
V Podbabě 2515/4
160 00 Prague 6
Czech Republic


tel.: 420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


Authors: Barbara Solnickova, Richard Borovsky