KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2014/1
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2014/1

with University Publishers

leden - březen 2014 / January - March 2014


HISTORIE / HISTORY

1.
Adamová, Karolina; Sýkora, Antonín:
Dědické zemské právo v české historii

/ The Municipal Birthright in Czech History.
Publikace poskytuje komplexnější pohled na vývoj českého zemského dědického práva od konce 12. století až do poloviny století 17. a to především práva hmotného. Text vychází z pramenné studie rozhodujících právních památek a hledá v nich odpovědi podle schématu zůstavitel, projev poslední vůle, předmět posloupnosti, omezení vůle zůstavitele a intestátní pořádek.
ISBN 978-80-7418-196-2 (KP); 978-80-87475-36-2 (ESHL)
Ostrava - Brno : Key Publishing - The European Society for History of Law, 2013, Ed. Právo, 1. vyd., brož., 127 s., ilustrace, bibliografie, English summary
$18.70

2.
Bártík, František:
Vzpomínky chovance Jaroslava Vojtěcha a historie táborů nucené práce
/ The Memories of the Inmate Jaroslav Vojtěch and the History of Labour Camps.
Kniha zachycuje příběh mladíka, který se v roce 1949 pokusil ilegálně překročit státní hranice. Namísto "svobodného světa" ho čekaly dva roky v různých táborech nucené práce a služba u PTP. Autor se snaží přiblížit důvody vzniku táborů nucené práce a podmínky, které v nich panovaly. Při pátrání v archivních záznamech autor odhaluje řadu zajímavých detailů ze života v táborech a naráží i na záznamy o vyšetřování zneužívání chovanek veliteli TNP.
ISBN 978-80-200-2328-5
Praha : Academia, 2014, Ed. Historie, 1. vyd., brož., 252 s., 32 s. bar. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík
$26.60

3.
Belšíková, Šárka; Gaži, Martin; Hansová, Jarmila:
Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy : osvícenství zdola v okrsku světa
/ The Abbot Bylanský and the Pictures of the Zlatá Koruna School : the Enlightment from underarm in the parish of the world.
Opat Bohumír Bylanský (1724-1788) dovedl cisterciácký klášter Zlatá Koruna a jeho okolí k nebývalému kulturnímu i hospodářskému rozkvětu. V letech před zrušením kláštera (1755-1785) zdejší řeholní společenství vytvořilo významné centrum. Jednou z nejzajímavějších aktivit bylo zřízení nově pojaté školy pro děti z okolí, přičemž školní místnosti nechal vyzdobit velkým množstvím didaktických olejomaleb. Kniha tyto obrazy fotograficky zachycuje v celcích i detailech a nachází jejich předlohy. Rekonstruuje i fungování klášterní školy, myšlenkový svět jejího opatského otce, který své názory na společnost shrnul mj. do obsáhlé statě napsané na jedinečný textový obraz (v příloze edice a překlad Jan Kvapil), a ukazuje, jak individuální iniciativa byla nemilosrdně rozmetána státními reformami.
ISBN 978-80-85033-51-9
České Budějovice : Národní památkový ústav, 2013, Ed. Miscellanea, sv. 8, 1. vyd., brož., 287 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, bibliografie, bibliografické odkazy, German summary
$33.20

4.
Bílek, Jiří:
Bílá místa české historie, sv. 3, 19. století : pro císaře pána a jeho slávu
/ Blanks in Czech History, vol. 3, 19th Century : for the emperor and his glory.
Třetí díl ze série historických knih, které zkoumají zdánlivě poznaná údobí českých dějin v událostech obecně známých, a přesto stále majících svá "bílá místa". V pěti kapitolách z 19. století se potkáme nejprve s Napoleonem, potom si přiblížíme revoluční rok 1848, vydáme se na císařský dvůr za Františkem Josefem I., nahlédneme do života českých obrozenců a vlastenců a na závěr navštívíme "zrádce národa" Karla Sabinu, "nešťastného Rigoletta" Rudolfa Mrvu a posvítíme si na tzv. hilsneriádu.
ISBN 978-80-242-3655-1
Praha : Knižní klub, 2012, 1. vyd., váz., 423 s., il., portréty, faksim., erby, bibliografie, rejstříky
$28.00

5.
Cermanová, Pavlína:
Čechy na konci věků : apokalyptické myšlení a vize husitské doby
/ Czech Lands in the End of Ages : apocalyptical thoughts and visions of the Hussite era.
Autorka zkoumá apokalyptická proroctví a jejich využití v husitských Čechách s přihlédnutím k širšímu evropskému středověkému kontextu. Proroctví vnímá jako nástroj interpretace dané doby, jako prostředek porozumění přítomnosti a minulosti. V první části zaměřuje pozornost na prezentaci moci prostřednictvím podoby Antikrista, přenášení obrazu Posledního císaře na středověké panovníky či role světské moci v apokalypticky vykládané přítomnosti, ve druhé části se soustředí na problematiku využití apokalyptických proroctví jako prostředku podnícení, vysvětlení a legitimizace změn ve společnosti během neklidných let husitské revoluce.
ISBN 978-80-257-1003-6
Praha : Argo, 2013, Ed. Každodenní život, sv. 59, 1. vyd., váz., 412 s., 17 s. bar., obr. příl., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík
$33.80

6.
Codex Přemyslaeus : Regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 = Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400.
/ Codex Premyslaeus : regests and extracts from the courtly registers of Wenceslas IV. from the age around and after the year 1400.
Ed. Ivan Hlaváček. Kniha zpřístupňuje výpisy z register dvorské kanceláře českého a římského krále Václava IV. (1378-1419). Celkem 335 písemností let 1397-1407 se zachovalo v tzv. Codexu Přemysleus, nalezeném na konci 18. století v Přemyšlu a nyní chovaném v pražské Národní knihovně. Soubor je cenný nejen tím, že původní dvorská registra zanikla, ale i díky absenci příslušného václavského svazku ediční řady Regesta imperii. Německy.
ISBN 978-80-7007-400-8
Praha : Filosofia, 2013, Ed. Archiv český, díl XXXIX, 1. vyd., váz., 278 s., poznámky
$23.40

7.
Čapek, Vratislav:
Historik na přelomu dvou staletí : co jsem prožil a na co si pamatuji
/ The Historian at the Turn of Two Centuries : what I have experienced and what I remember.
Autorovy (*1923) obsáhlé paměti jsou cenným svědectvím o rozporuplném českém 20. století. Zachycují prostředí a hodnotový svět pražské středostavovské rodiny, přibližují nelehká rozhodování, která "velké dějiny" vnášely do života "malých lidí". V. Čapek nalezl těžiště svého praktického i teoretického působení především v oblasti didaktiky dějepisu, a na tomto poli je jeho stopa dodnes nepřehlédnutelná. Prošel řadou institucí a funkcí, badatelských a pedagogických, významná etapa jeho produktivního věku je pak spojena s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, kde zažil i rok 1989 a bezprostředně následující období.
ISBN 978-80-7415-078-4
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2013, 1. vyd., váz., 338 s., čb foto, jmenný rejstřík
$23.00

8.
Čapský, Martin:
Zrození země : komunikující společenství pozdně středověkého Slezska
/ The Birth of a Country : communication of communities in late medieval Silesia.
Autor (*1974), působící na Slezské univerzitě v Opavě, v knize navazuje na své analyticky založené výzkumy středověkých dějin Slezska a novátorským způsobem odhaluje mechanismus utváření Slezska jako svébytné země. Na základě obchodních a mocenských vztahů rekonstruuje komunikační sítě, jež vratislavští ve svých centralizačních snahách utvářeli a udržovali, a to jak navzdory jednotlivým knížatům, tak v některých případech v úzké spolupráci s nimi.
ISBN 978-80-257-0932-0
Praha : Argo, 2013, Ed. Historické myšlení, sv. 62, 1. vyd., váz., 219 s., poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$25.30

9.
Čornejová, Alžběta:
Dovolená s poukazem : odborové rekreace v Československu 1948-1968
/ Holiday with a Voucher : the recreactions of the Unions in Czechoslovakia 1948-1968.
Publikace na základě výzkumu archivních pramenů přináší ucelený pohled na vývoj a pořádání odborových rekreací v Československu mezi lety 1948-1968. Šlo o přesně plánovaný a organizovaný volný čas jedinců, kteří měli vytvořit ještě pevnější socialistický kolektiv. Zabývá se třemi stěžejními typy dovolené: výběrovou, závodní a zahraniční rekreací, a stručně informuje i o organizaci dovolené v době druhé světové války. V neposlední řadě přináší reflexi rekreací ROH v literatuře a u nás velmi populárních filmech Dovolená s Andělem, Anděl na horách a Homolka a Tobolka.
ISBN 978-80-200-2363-6
Praha : Academia, 2014, Ed. Šťastné zítřky, sv. 13, 1. vyd., váz., 250 s., 24 čb foto, bibliografické odkazy, bibliografie, přílohy, seznam zkratek, jmenný rejstřík
$25.10

10.
Čvančara, Jaroslav; Janík, Vlastislav; Ledvinka, Václav; Šustek, Vojtěch:
Pamětní kniha 294 hrdinů a obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu
/ The Memorial Book of 294 Heroes and Victims of the Heydrich Terror Executed in Mauthausen.
Publikace je výsledkem několikaletého badatelského úsilí, jejím smyslem je připomenout a oživit památku statečných lidí, kteří by neměli být zapomenuti. Kniha obsahuje biogramy a fotografie 294 obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu, provázené úvodní studií a obrazovou přílohou.
ISBN 978-80-86852-51-5 (AHMP); 978-80-87271-80-3 (S)
Praha : Archiv hlavního města Prahy - Scriptorium, 2014, 1. vyd., váz., 378 s., 266 vyobrazení, faksimile, bibliografie
$39.10

11.
Dějiny Brna, sv. 2 : Středověké město
/ History of Brno, Vol. 2 : The medieval town
Ed. Libor Jan. Kniha o dějinách města Brna ve středověku seznamuje s příběhem vzniku města, jeho vývojem v době knížecí a následnou proměnou v důležité moravské centrum. Přibližuje město v jeho rolích politických, hospodářských i v jeho každodennosti, neopomíjí ani život obyvatel města. Kniha je 2. svazkem sedmidílného edičního projektu k dějinám města.
ISBN 978-80-86736-36-5
Brno : Archiv města Brna, 2013, 1. vyd., váz., 1 071 s., 90 s. bar. obr. příl., ilustrace, faksimile, poznámky, English summary, bibliografie, rejstříky
$63.80

12.
Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) und die zentraleuropäische Moderne : Studien - Dokumente
/ The Viennese Weekly Die Zeit ( 1894-1904) and the Central European Modernism.
Eds. Lucie Merhautová, Kurt Ifkovits. Kniha navazuje na předchozí publikaci Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne (2011), která v interpretaci a dokumentech přinesla syntetický pohled na spolupráci představitelů české literární a politické moderny s redakčním okruhem vídeňského týdeníku Die Zeit. V tomto svazku je prvotní česko-vídeňské zaměření rozšířeno o širší komparativní perspektivu: čtrnáct studií od mezinárodního kolektivu autorů je soustředěno na působení představitelů berlínské, vídeňské, české, českoněmecké, ukrajinské, polské a jihoslovanské umělecké moderny v týdeníku Die Zeit.
ISBN 978-80-86495-99-6 (MÚ); 978-3-8375-1135-2 (K); 978-3-99020-027-8 (ÖTM)
Praha - Essen - Wien : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR - Klartext - Österreichisches Theater Museum, 2013, 1. vyd., brož., 396 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$32.30

13.
Doubek, Vratislav; Hladký, Ladislav; Vlček, Radomír a kol.:
T. G. Masaryk a Slované
/ T. G. Masaryk and the Slavs.
Kolektivní monografie se zabývá otázkou vztahu T. G. Masaryka k ideologii slovanství a k jednotlivým slovanským národům. Publikace obsahuje celkem 26 původních studií od historiků z devíti zemí. Podrobně se zabývá Masarykovými kontakty s Rusy, Ukrajinci, Poláky, Slováky, národy bývalé Jugoslávie a Bulhary. Částečně anglicky.
ISBN 978-80-7286-221-4 (HÚ); 978-80-87782-13-2 (MÚ)
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR, Ed. Práce historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A - Monographia, sv. 45, 1. vyd., váz., 439 s., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, bibliografie, English summary
$27.20

14.
Dufková, Kateřina:
Jan Šembera Černohorský z Boskovic : moravský Petr Vok
/ Jan Šembera Černohorský of Boskovice : the Moravian Petr Vok.
Kniha o výrazné osobnosti druhé poloviny 16. století, posledním mužském potomku panského rodu z Boskovic a jednom z nejbohatších šlechticů své doby na Moravě. Zachycuje jeho životní osudy v širším kontextu rodinných i společenských souvislostí a vytváří tak komplexní pohled na vyššího šlechtice své doby, jenž zdaleka nebyl jen renesančním bonvivánem. Autorka představuje jeho osobnost, jeho vztah k náboženství, majetku a umění, i převzetí jeho rodového odkazu Lichtenštejny.
ISBN 978-80-7429-384-9
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Velké postavy českých dějin, sv. 16, 1. vyd., váz., 240 s., 6 s. bar. obr. příl., ilustrace, faksimile, bibliografie, rejstříky, English summary
$25.30

15.
Ďurčanský, Marek:
Česká města a jejich správa za třicetileté války : zemský a lokální kontext
/ Czech Cities and their Administration During the Thirty-Years War : municipal and local context.
Kniha sleduje vliv konfesijních a politických zápasů první poloviny 17. století na praxi správy českých měst ve dvou rovinách. Zemský kontext zohledňuje hlavně královská města jako samostatný zemský stav a zároveň přesně vymezenou část české urbánní sítě, bezprostředně podléhající centrálním úřadům. Nejčastěji zastoupeným dobovým typem urbánního sídla ale bylo poddanské město či městečko čítající maximálně několik set domů. Představu o míře rozdílných i shodných rysů správy různých typů měst umožňuje lokální sonda do oblasti Polabí. Na této mikrohistorické rovině se sledování správních struktur protíná s konkrétními osudy představitelů místních politických a intelektuálních elit.
ISBN 978-80-246-2255-2
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., brož., 411 s., bibliografické odkazy, bibliografie, rejstříky, tabulky, faksimile, German summary
$32.30

16.
Fučík, Josef:
Doss Alto - mýtus a skutečnost : československá legie na italské frontě 1918
/ Doss Alto - the Myth and Reality : Czechoslovak legion on the Italian battlefront 1918.
Boj o alpskou kótu Doss Alto, při němž tři legionářské roty odrazily v září 1918 výpad rakousko-uherského úderného polopraporu, se v meziválečném Československu stal legendou. Autor ve svém zasvěceném pohledu na čs. legie v Itálii nabízí fakty doložený a zároveň poutavý obraz nejen této válečné epizody, v němž se pokusil oddělit realitu od pozdějšího mýtu.
ISBN 978-80-7425-199-3 (E); 978-80-7250-670-5 (PVS)
Praha : Epocha - Pražská vydavatelská společnost, 2014, Ed. Magnetka, sv. 32, 1. vyd., váz., 107 s., 8 s. čb obr. příl., faksimile, bibliografie
$13.50

17.
Geist, Zdeněk:
Nezlomený vězeň totalit : životní příběh četnického strážmistra Bohumila Geista
/ The Unbroken Prisoner of Totalities : the life story of gendarmerie officer Bohumil Geist.
Životní příběh strážmistra B. Geista (1900-1978), který byl četníkem, za II. sv. války pomáhal českým občanům, gestapo ho zatklo a odsoudilo na 10 let. Po osvobození se stal velitelem policejní stanice v Telči a v únoru 1948 byl opět zatčen a uvězněn.
Kniha je vybavena množstvím dobových dokumentů a fotografií.
ISBN 978-80-903282-9-7
Jihlava : Parola, 2013, 1. vyd., váz., 85 s., čb a bar. foto, faksimile
$17.40

18.
Gregorovičová, Eva:
Kapitoly z dějin Rodinného archivu toskánských Habsburků
/ Chapters from the History of the Family Archive of Tuscan Hapsburgs.
V 90. letech minulého století převzala autorka správu Rodinného archivu toskánských Habsburků. Práce je završením více než dvacetiletého výzkumu k této problematice. Zařadila do ní celkem 31 studií tematicky rozdělených na dvě části a psaných česky i italsky. V první části se věnuje osudům toskánské linie habsburského rodu a dějinám jejich rodinného archivu. V druhé představuje některá historická témata, jejichž zpracování z Rodinného archivu toskánských Habsburků vychází. Publikace je vybavena několika úvodními texty dávajícími její dílo do příslušných souvislostí, jejím biogramem a biografií, v závěru pak obrazovou přílohou.
ISBN 978-80-7469-008-2
Praha : Národní archiv, 2013, 1. vyd., brož., 431 s., il. (některé bar.), mapy, portréty, plány, faksim., bibliografie, bibliografické odkazy, German and Italian summaries
$34.00

19.
Hájek, Martin:
Odsun Němců z Olomouce
/ Removal of Germans from the Olomouc Town.
Kniha se zabývá postavením německé menšiny v Olomouci v letech 1945 a 1946 a jejím nuceným vysídlením do Německa. Historický úvod vysvětluje postavení německé minority ve městě od dob první republiky po skončení druhé světové války. Hlavní důraz je kladen na Internační tábor Olomouc - Nové Hodolany, kterým prošlo mnoho místních Němců, a Mimořádný lidový soud Olomouc. Kniha se věnuje také postavení některých zvláštních skupin německého obyvatelstva (smíšená manželství, německy mluvící Židé a antifašisté). Stručně je v ní zmíněn i život vysídlených olomouckých Němců v SRN.
ISBN 978-80-260-4099-6
Vrahovice : M. Hájek, 2013, 1. vyd., brož., 151 s., il., 1 mapa, 1 plán, bibliografie, bibliografické odkazy
$15.30

20.
Hlaváček, Petr et al.:
Kacířská univerzita : osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417-1622
/ The Heretical University : personalities of the Prague utraquist university 1417-1622.
Povědomí o tradici pražské utrakvistické univerzity a jejím pedagogickém, vědeckém a obecně kulturním a politickém působení od 15. do 17. století je v širší veřejnosti nevelké a rovněž v akademické obci se ještě dnes můžeme setkat s jistou distancí vůči "husitství", tj. české reformaci, jako by šlo o něco barbarského, bez vazby na evropskou a západní kulturu. Na krátkých životopisech několika vybraných osobností, spojených svým životem a dílem s pražskou Univerzitou Karlovou pozdního středověku a raného novověku, autoři ukazují, že i tehdy byla Praha jedním z center evropského intelektuálního kvasu.
ISBN 978-80-7308-481-3 (FF UK); 978-80-7476-037-2 (T)
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta - Togga, 2013, 1. vyd., brož., 159 s., ilustrace, faksimile, bibliografie
$16.20

21.
Hlavačka, Milan a kol.:
České země v 19. století : proměny společnosti v moderní době, sv. I
/ Bohemian Lands in the 19th Century : transformation of society in the modern era.
Monografie nabízí syntetický pohled na dějiny českého 19. století. Po úvodních kapitolách se autoři prvního svazku zabývají následujícími tematickými okruhy: proměnami politiky - od absolutismu ke konstitucionalismu, proměnami společnosti - od poddanství k občanství ; proměnami hospodářství - od tradiční výroby k industrializaci.
ISBN 978-80-7286-207-8; 978-80-7286-219-1 (soubor)
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A, Monographia, sv. 43, 1. vyd., váz., 478 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$43.70

22.
Hlavačka, Milan; Cibulka, Pavel a kol.:
Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén : Ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení
/ Poverty and Care of the Poor as Social Historical Phenomena : ambivalence of historical perspectives, individual and collective strategies of the poor, and instruments of solution in the past.
Kolektivní monografie připomíná genezi problému chudinství. V širších souvislostech upozorňuje na modely řešení chudoby od pol. 18. do pol. 20. století formou historického exkurzu, který ponechává stranou tradiční posuzování chudinství jako neřešitelného problému. V centru pozornosti stojí pojetí chudinství, v němž byla chudoba potírána prostřednictvím výchovy a disciplinace a jež se dále na opačné straně "barikády" vyznačovalo profesionalizací, byrokratizací a etatizací sociální práce.
ISBN 978-80-7286-225-2
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2013, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A, Monographia, sv. 46, 1. vyd., váz., 623 s., bibliografické odkazy, tabulky, jmenný rejstřík, faksimile, English summary
$46.40

23.
Hlavačka, Milan; Kaše, Jiří; Kučera, Jan P.; Tinková, Daniela:
Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XI.b (1792-1860)
/ Great History of the Czech Crown Lands, vol. XI.b (1792-1860).
V období let 1792-1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce. Tento svazek zaplňuje poslední mezeru v chronologické řadě Velkých dějin zemí Koruny české.
ISBN 978-80-7432-348-5
Praha - Litomyšl : Paseka, 2013, 1. vyd., váz., 523 s., 4 bar. obr. příl., ilustrace, čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík
$58.70

24.
Hoskovec, Michal:
Právní kontinuita autonomie Moravy
/ Law Continuity of Moravian Autonomy.
Publikace popisuje posloupnost právní historie existence Moravy. Soustředí se nikoli na rozsah vlastní moci na jejím území v různých dobách, ale pouze na samotnou hraniční realitu. Zkoumá příčiny, proč v současné době Morava není na mapě Evropy ani mezi samosprávnými regiony. Ke zjištěním užívá nejprve vymezení pojmů, s nimiž pracuje, tyto poté podřazuje pod právní vývoj a zásady právní argumentace, to vše za pomoci bohatého rejstříku použité literatury.
ISBN 978-80-7418-183-2
Ostrava : Key Publishing, 2013, 1. vyd., brož., 193 s., čb foto, mapy, faksimile, bibliografie
$27.20

25.
Hrdlička, Josef:
Víra a moc : politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630)
/ Faith and Power : politics, communication and counter-reformation in pre-modern town (Jindřichův Hradec 1590-1630).
Práce si klade dva hlavní cíle: chce být detailní empirickou případovou studií, která hledá odpověď na otázku, jakým způsobem došlo na počátku 17. století ke konfesní homogenizaci jednoho dosud multikonfesního českého vrchnostenského města. V tomto kontextu se hlásí k aktuálním výzkumům inspirovaným německým konceptem konfesionalizace. S tím také souvisí její druhý cíl, totiž snaha přispět do diskuse o možnostech a limitech aplikace tohoto konceptu na vývoj konfesních poměrů v Království českém v klíčovém období politických a náboženských dějin odehrávajícím se v desetiletích okolo Bílé hory.
ISBN 978-80-7394-426-1
České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2013, Ed. Monographia historica, sv. 14, 1. vyd., váz., 733 s., 62 bar. il., bibliografie, rejstříky, German summary
$38.30

26.
Hruboň, Pavel; Psík, Richard:
Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378-1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech
/ Official Notes on the Papal Documents in 1378-1417 on the Example of the Documents Preserved in Moravian Archives.
Autoři se zabývají poznámkami na originálech papežských listin z období Velkého západního schismatu (1378-1417). Vedle specifického edičního zpracování a precizních rejstříků kancelářských úředníků, jejichž podpisy často tvoří samotné poznámky, se na základě komparace s obdobnými zahraničními výzkumy autoři pokusili v úvodní studii o objasnění významů jednotlivých poznámek a značek, které vznikaly při expedicích papežských listin. Částečně latinský text.
ISBN 978-80-7464-256-2
Ostrava : Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - Vivarium Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, Ed. Interpretationes, 1. vyd., brož., 198 s., ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, chronologický přehled, English summary
$23.80

27.
Klimek, Tomáš:
Krajiny českého středověku
/ Landscapes of Czech Middle Ages.
Autor se zaměřuje na období 12.-14. století v prostoru českých zemí. Vedle odrazu dobových filozofických konceptů v různých druzích textů sleduje zvláště vnímání tří krajinných typů - lesa, vodních toků a hor. V druhé části se věnuje způsobům orientace v krajině a lokalizace jednotlivých míst v terénu. Ve svém celku kniha zachycuje výrazný posun myšlenkového konceptu od světa staré zemědělské společnosti po zrod moderního pojetí, jehož stopy jsou patrné již v pozůstatcích textů z vrcholného středověku.
ISBN 978-80-7363-585-5
Praha : Dokořán, 2014, 1. vyd., váz., 206 s., 16 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, poznámky, bibliografie
$25.30

28.
Kodymová, Pavla:
Historie české sociální práce v letech 1918-1948
/ History of Czech Social Work in Years 1918-1948.
Monografie se zabývá etablováním sociální práce v české části nově vzniklého samostatného státu. Text se věnuje ustanovování oboru od doby před rozpadem Rakouska-Uherska přes první republiku a hospodářskou krizi, historický exkurz pokračuje obdobím válečné okupace našeho území Německem až po únorový převrat v roce 1948. Poodkrývá společenské i politické souvislosti, ve kterých se tento obor formoval, neboť sociální práce po celou dobu svého vývoje představovala výrazný potenciál ke kultivaci společnosti.
ISBN 978-80-246-2256-9
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., brož., 132 s., bibliografické odkazy, bibliografie, English summary
$13.60

29.
Kolenovská, Daniela; Litera, Bohuslav; Reiman, Michal; Svoboda, Karel:
Zrod velmoci : dějiny Sovětského svazu 1917-1945
/ Birth of a World Power : history of the Soviet Union 1917-1945.
Kolektiv historiků z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze sleduje politické dějiny SSSR v kontextu porevolučních ekonomických a sociálních změn. Odlišně od tradiční historiografie pojímá příčiny a povahu ruské revoluce a sociálního vrstvení, které z ní vzešlo. Klade důraz na nesoulad vývoje průmyslu a zemědělství a na vliv mezinárodní izolace SSSR. Nově hodnotí role Lenina, Trockého, Rykova i Stalina. Věnuje se podrobně motivům a povaze Stalinova teroru a sleduje příčiny nezdarů SSSR v prvním období války i složitost jeho vztahů se spojenci. Vítězství ve válce podle autorů etablovalo SSSR jako velmoc, nedovršená průmyslová a civilizační revoluce a enormní válečné ztráty ji však proměnily v militarizovanou soustavu, neschopnou překonat své deficity.
ISBN 978-80-246-2266-8
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., brož., 583 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$39.10

30.
Kolouch, František:
Milion duší : osudy biskupa Hloucha
/ Million of Souls : destiny of the bishop Hlouch.
Monografie je věnována českobudějovickému biskupovi J. Hlouchovi (1902-1972). Detailně sleduje jeho životní osudy od dětství přes jeho studia a zachycuje duchovní postoje a aspekty jeho činnosti, které se projevují i v pozdějších obdobích. Hlavní část životních osudů je spojena s obdobím po r. 1945, kdy je jmenován českobudějovickým biskupem, a to v době, kdy sílí zápas o další podobu společnosti i státu. Autor zmiňuje těžkou situaci biskupa poté, co zesiluje represivní tlak, který ústí do biskupovy internace v r. 1952. V závěru se soustředí na zachycení atmosféry doby Pražského jara, návrat do biskupského úřadu a také vliv normalizace.
ISBN 978-80-87864-04-3
Brno : Kartuziánské nakladatelství, 2013, 1. vyd., váz., 271 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, biografická data, rejstřík, English annotation
$28.10

31.
Kopica, Jiří:
Boj o pohraničí : demonstrace 4. března 1919 v Československu
/ Fight for Borderland : the demonstration on 4th of March in 1919 in Czechoslovakia.
Kniha popisuje protesty českých Němců proti připojení německého pohraničí k Československu po konci první světové války. Publikace osvětluje peripetie česko-německých vztahů prostřednictvím popisu úřadování zemské vlády Deutschböhmen, obsazení německého pohraničí a následných demonstrací. Důraz je kladen na demonstraci v Kadani, kde byl největší počet mrtvých. Česky a německy.
ISBN 978-80-904493-8-1
Kadaň : Město Kadaň, 2013, 1. vyd., brož., 113 s., čb foto, bibliografie
$10.20

32.
Koritenská, Pavla:
Cesta dívek za vzděláním
/ The Girls Way to Education.
Publikace seznamuje s podmínkami dívčího vzdělávání v Hradci Králové a okolí. Časové období je ohraničeno založením hradecké vyšší dívčí školy v roce 1869 a končí v polovině 20. století, kdy organizační změny ve struktuře českého školství znamenaly pro řadu uvedených škol jejich zánik nebo podstatné změny v dalším vývoji. Představuje dívčí střední a odborné školy, soukromé dívčí školy a chlapecké ústavy, kam získaly dívky postupně přístup ke studiu a je doplněna řadou unikátních fotografií.
ISBN 978-80-85031-94-2
Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2013, 1. vyd., brož., 127 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, English, German and French summaries
$18.70

33.
Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR
/ The Era of Bruno Kreisky in Austria and the Time of Normalization in CSSR.
Eds. Michal Stehlík; Gerald M. Sprengnagel. Publikace je jedním z výstupů Stálé konference rakouských a českých historiků, která vznikla v roce 2009 a zabývá se kontinuálně problematikou moderních česko-rakouských dějin. Pohled na situaci po roce 1969 v obou zemích přináší zajímavé porovnání vývoje ve střední Evropě: na jedné straně žily obě země v odlišných politických systémech, nejen symbolicky rozděleny železnou oponou, na straně druhé jsou si četné kulturní či sociální fenomény na obou stranách této hranice mnohdy překvapivě blízké. Různorodost a originalita přístupů k tomuto období a mnohá srovnání pak jednoznačně dokazují, že dějiny normalizovaného Československa nelze vnímat jako izolovanou historii.
ISBN 978-80-7308-480-6 (FF UK); 978-80-7476-040-2 (T)
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta - Togga, 2014, 1. vyd., brož., 245 s., bibliografické odkazy, English and German summaries
$20.80

34.
"Měla jsem moc krásné dětství" : vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.-40. letech 20. století = "Ich hatte eine sehr schöne Kindheit." : Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren.
/ "I Had a Beautiful Childhood" : the memories on childhood and youth of the German inhabitants of the Brno town from twenties to fourties in 20th century.
Eds. Jana Nosková, Jana Čermáková. V knize je publikováno třináct upravených interview s obyvateli Brna německého původu, která se tematicky zaměřují na každodenní život v multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946, kdy část narátorek a narátorů musela Brno opustit. Partnery rozhovorů nahraných v letech 2009-2012 byly osoby narozené v letech 1919-1935, které v současné době žijí v Německu, Švýcarsku nebo Brně. Kniha je uvedena teoretickou studií zabývající se historií Brna, tématem dětství a mládí v etnologické a historické literatuře, metodou orální historie a kontextem vzniku sbírky rozhovorů. Česky a německy.
ISBN 978-80-87112-74-8 (EÚ); 978-80-86736-32-7 (AMB)
Brno : Etnologický ústav - Archiv města Brna, 2013, Ed. Brno v minulosti a dnes, suppl. č. 17, 1. vyd., váz., 705 s, il., portréty, faksim., bibliografie, rejstříky, 1 vložená mapa
$46.80

35.
Mýtus - "realita" - identita : národní metropole v čase vyvlastnění, kolaborace a odporu
/ The Myth - "Reality" - Identity : national metropolis in time of dispossesion, colaboration and resistence.
Eds. Blanka Soukupová, Róża Godula-Węcławowicz. Monografie analyzuje mýty středoevropských metropolí (Praha, Bratislava, Vídeň, Varšava, Krakov) a českého maloměsta (Písek) v období druhé světové války. Tyto mýty srovnává s historickou "realitou", především si však klade otázku jejich významu při budování a udržování národní, kolaborantské a plánované nové říšskoněmecké identity měst. Monografie představuje originální pohled na život středoevropských měst v jednom z nejsložitějších období druhé světové války. Částečně německy, polsky a slovensky.
ISBN 978-80-87398-42-5
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013, Ed. Urbánní studie, sv. 5, 1. vyd., brož., 180 s., il., portréty, bibliografie a bibliografické odkazy
$15.30

36.
Mžyková, Marie; Skala, Harald:
Des Fours : Valdštejnův plukovník a jeho potomstvo
/ Des Fours : Waldsteins' colonel and his posterity.
Publikace představuje starobylý a polozapomenutý rod Des Fours, který více než tři sta let působil na zámku Hrubý Rohozec v severovýchodních Čechách. Autoři se snažili odhrnout roušku zapomenutí nad tímto starobylým rodem a uvézt některé tradované nepravdy na správnou míru. M. Mžyková (*1945) je historička umění, dlouhodobě se zabývá životem šlechty, francouzským uměním a uměním 19. století. H. Skala (*1935), rodák z Čech od r. 1969 žijící v Německu je znalcem historie šlechtických rodů.
ISBN 978-80-87104-98-9
Praha : Národní památkový ústav, 2012, 1. vyd., váz., 207 s., čb a bar. ilustrace, čb a bar. foto, rodokmeny, faksimile, German summary
$57.70

37.
Olšáková, Doubravka:
Věda jde k lidu! : československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století
/ Science Goes to People! : the Czechoslovakian society for dispersion of the political and academical knowledge and popularization of science in Czechoslovakia in the 20th century.
Kniha vysvětluje, proč se stala popularizace vědy jedním ze základních stavebních kamenů komunistického režimu, i to, jak se změnilo postavení vědce a inteligence po roce 1948. Sleduje totalitní mechanismy popularizace vědy a odkrývá její indoktrinační potenciál, který komunistická moc využívala. Autorka (*1977) působí jako výzkumná pracovnice v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.
ISBN 978-80-200-2318-6
Praha : Academia, 2014, Ed. Šťastné zítřky, sv. 10, 1. vyd., váz., 678 s., čb foto, přílohy, tabulky, English summary, bibliografie, rejstřík, seznam zkratek
$58.20

38.
Osm let po válce : rok 1953 v Československu
/ Eight Years after the War : the year 1953 in Czechoslovakia.
Eds. Jiří Petráš, Libor Svoboda. Kolektivní monografie nabízí bezmála čtyři desítky příspěvků, jejichž autoři zkoumali rok 1953 z různých úhlů a pokusili se složit mozaiku života celé společnosti i jejích jednotlivých segmentů. Místo zde tedy mají jak regionálně zaměřené texty, tak studie o velkých celospolečenských tématech, jako je problematika Státní bezpečnosti, role KSČ či odborového hnutí v tehdejší společnosti, průběh peněžní reformy či situace ve vědě, kultuře i sportu.
ISBN 978-80-87211-98-4 (ÚSTR); 978-80-87311-38-7 (JM)
Praha - České Budějovice : Ústav pro studium totalitních režimů - Jihočeské muzeum, 2014, 1. vyd., váz., 523 s., čb foto, faksimile, bibliografie, seznam zkratek, English summaries, jmenný rejstřík
$27.60

39.
Plánování socialistické vědy : dokumenty z roku 1960 ke stavu a rozvoji přírodních a technických věd v Československu
/ Planning Socialist Science : documents from 1960 on the current state and development of natural and technical sciences in Czechoslovakia.
Eds. Tomáš Hermann, Doubravka Olšáková. Publikace přináší historickou studii a edici dokumentu o československé vědě v období tzv. budování socialismu. Jedná se o archivně dochovaný soubor čtyř plánovacích studií k rozvoji biologických, chemických, technických a matematicko-fyzikálních věd, které byly v březnu 1960 jako neveřejný (tj. přísně tajný) materiál předloženy k projednání Ideologickému oddělení ÚV KSČ. Kolektivní studie zasazuje vydané dokumenty do širších souvislostí problematiky plánování vědy a zároveň nastiňuje situace jednotlivých vědních oblastí. Zabývá se rovněž autorstvím dokumentů a v neposlední řadě též samotným rozvojem či konceptuálními proměnami uvnitř jednotlivých vědních disciplín v 50. a 60. letech minulého století.
ISBN 978-80-7465-040-6
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, 1. vyd., brož., 235 s., bibliografické odkazy, bibliografie, English summary
$20.30

40.
Roubal, Petr:
Starý pes, nové kousky : kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury
/ Old Dog, New Tricks : cooptation for the Federal Assembly and creating of the Post-November political culture.
Stručná studie o procesu odvolávání poslanců Federálního shromáždění a kooptaci nových poslanců na jejich místa na přelomu let 1989 a 1990. Na základě archivních pramenů a rozhovorů s bývalými poslanci studie ukazuje, jak kooptace zapadají do širšího rámce listopadové revoluce. Rozebírá vznik ideje kooptací (zejména roli Zdeňka Jičínského), i jejich nesnadné prosazení proti vůli samotných poslanců. Věnuje se také důsledkům kooptací, které měly důležitý vliv na formování polistopadové politické kultury, mj. zahájily politickou kariéru mnoha polistopadových politiků.
ISBN 978-80-7285-169-0
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2013, 1. vyd., brož., 109 s., bibliografické odkazy, bibliografie, přílohy, faksimile, English summary
$12.80

41.
Řepa, Milan:
Moravané, Němci, Rakušané : vlasti moravských Němců v 19. století
/ Moravians, Germans, Austrians : fatherlands of Moravian Germans in the 19th century.
Autor v knize navazuje na svoji práci z roku 2001 Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Tentokrát se zaměřuje na německé obyvatele Moravy. Sleduje, které společenské procesy události a ideje formovaly kolektivní identitu moravských Němců - počínaje osvícenstvím, přes napoleonské války, revoluční rok 1848, liberalismus šedesátých let, prusko-rakouskou válku v roce 1866 až po projevy radikálního německého nacionalismu na sklonku 19. století.
ISBN 978-80-7286-226-9
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2014, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae, Řada A, Monographia, sv. 47, 1. vyd., váz., 261 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$32.30

42.
Spurný, Miroslav:
Ve dne v noci podle zákoníku… : policisté a četníci v českých zemích do roku 1945
/ Day and Night by the Code… : the policemen and gendarmerie in the Czech Lands until the year 1945.
Publikace přibližuje vývoj bezpečnostních sborů od dob habsburské monarchie do r. 1945 v podobě dochovaných stejnokrojů, zbraní, výstrojních součástek a služebních pomůcek. Díky ochotě několika soukromých sběratelů, kteří zpřístupnili své sbírky, a spolupráci tří českých a moravských muzeí vznikla kolekce v mnoha ohledech unikátní. Realisticky přibližuje laické i odborné veřejnosti svět strážců zákona v dobách dávno i nedávno minulých.
ISBN 978-80-244-3774-3
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, Ed. Monografie, 1. vyd., váz., 171 s. , il. (převážně bar.), portréty, faksim., bibliografie, English and German summaries
$32.30

43.
Šimůnek, Robert:
Reprezentace české středověké šlechty
/ The Representation of Czech Medieval Nobility.
Autor je předním znalcem české aristokracie pozdního středověku. Ústřední téma monografie přestavují nejrůznější podoby sebeprezentace šlechty. Ta vědoma si svého výsadního společenského postavení, podpořeného stavovským uspořádáním mocenských sil po Lipanech, začala v polovině 15. století podnikat nejrůznější cesty, jejichž prostřednictvím chtěla navenek zdůraznit svůj étos, svoji starobylost i svoji jedinečnost. Šlechtické snahy o ovládnutí paměti se promítaly jak do podob nejrůznějších staveb světského i církevního charakteru, tak do konstruování rodových pověstí i vizuálních symbolů v podobě erbů, portrétů či náhrobků.
ISBN 978-80-257-1004-3
Praha : Argo, 2013, Ed. Každodenní život, sv. 60, 1. vyd., 474 s., ilustrace, poznámky, bibliografie, rejstříky
$33.80

44.
Štanc, Alois:
Cesta za křídly
/ Trudge for Wings.
Vzpomínky pilota britského Královského letectva RAF (1919-1996) vycházejí téměř 50 let poté, co je sepsal. Jsou autentickým svědectvím muže, který se dobrovolně vydal do bojů druhé světové války, aby pomohl Spojencům a své vlasti. V roce 1942 zahájil svůj pilotní výcvik, který ukončil v srpnu 1943 v kanadském Medicine Hat. Poté nastoupil k československé 312. stíhací peruti RAF, v níž působil až do konce války. Od invaze do konce války vykonal 87 bojových náletů a dosáhl anglické hodnosti Pilot/Officer RAF.V 50. letech byl vězněn a pracoval jako dělník, po r. 1968 působil krátce jako pilot u ČSA.
ISBN 978-80-904-3176-8
Praha : Iris, 2013, 1. vyd., brož., 269 s., čb foto, faksimile
$22.90

45.
Štěpánek, Pavel:
Čechy a Peru : historie a umění : dějiny vzájemných kulturních vztahů
/ Bohemia and Peru : history and art : the history of alternate cultural relationships.
Kniha zachycuje vzájemné kulturní vazby mezi Českou republikou a Peru, a to od dob koloniálních až po současnost. Je rozdělena do dvou dílů, přičemž každá kapitola je věnována konkrétnímu tématu - akcentována je oblast umělecká, od literatury přes výtvarné umění a keramiku až po hudbu. Autor (*1942) působí na Iberoamerické univerzitě v Mexiku, kde dokončuje průzkum česko-mexických styků ve výtvarném umění.
ISBN 978-80-244-3453-7
Olomouc : Univerzita Palackého, 2013, Ed. Odborná publikace, 1. vyd., brož., 719 s., čb a bar. il., mapy, portréty, faksim., bibliografické odkazy, Spanish summary
$58.60

46.
Švec, Luboš:
Perestrojka, pobaltské republiky a Československo 1988-1991
/ Perestroika, the Baltic Republics and Czechoslovakia 1988-1991.
Kniha o vztahovém trianglu mezi Sovětským svazem, Pobaltím a Československem v letech 1988-1991 si pokládá otázku analogie i asymetričnosti demokratizačních a emancipačních procesů souvisejících s krizí sovětského vnějšího a vnitřního impéria. Zabývá se analýzou podnětů, prolínání a vzájemných vlivů sametové revoluce v Československu a "zpívající revoluce" v Pobaltí. Výzkum těchto vztahů má význam pro pochopení peripetií evoluce litevské a v širším smyslu celé pobaltské otázky v kontextu československé politiky. Autor (*1961) je vysokoškolský pedagog, zaměřující se na moderní dějiny Pobaltských zemí.
ISBN 978-80-7363-564-0
Praha : Dokořán, 2013, Ed. Bod, 1. vyd., brož., 391 s., přílohy, čb foto, faksimile, English summary, bibliografie, poznámky, jmenný rejstřík
$29.80

47.
Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě
/ The War Year 1942 in Protectorate of Bohemia and Moravia and in the Ocupied Europe.
Ed. Pavel Zeman. Kniha je výstupem ze stejnojmenného sympozia uspořádaného Ústavem pro studium totalitních režimů dne 4. října 2012. Studie, jež tento sborník obsahuje, se kromě politického a správního vývoje protektorátu, podob propagandy, postavení domácího odboje, historie terezínského ghetta a projevů protižidovské politiky zabývají také vizuální pamětí nacistických zločinů spáchaných v roce 1942 v protektorátu i na východní frontě. Zvláštní pozornost je věnována mezinárodnímu ohlasu na atentát na Reinharda Heydricha a jeho mezinárodněprávním souvislostem.
ISBN 978-80-87211-99-1
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, 1. vyd., brož., 183 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, English summaries
$8.50

48.
Vlček, Vojtěch:
Ostrava za ostnatými dráty : rozhovory s pamětníky nacistické a komunistické perzekuce
/ Ostrava Town Behind the Barbed Wire : interviews with witnesses of the nazi and communist persecution.
Obsáhlá publikace přináší řadu unikátních dobových dokumentů z archivů, fotografií a dalších atraktivních materiálů, přičemž mnohé jsou veřejně publikovány poprvé. Kniha zachycuje formou rozhovorů s pamětníky žijícími v Ostravě a okolí jejich životní příběhy, s přihlédnutím k vývoji v Ostravě. 10 rozhovorů, konfrontovaných s archivními materiály z Archivu bezpečnostních složek, s materiály StB, se soudními rozsudky, doplněných fotografiemi a dalšími dokumenty.
ISBN 978-80-905106-7-8
Ostrava : Fiducia, 2013, 1. vyd., váz., 403 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$36.60

49.
Vojáček, Milan:
František Ladislav Rieger a velkostatek Maleč : ekonomické zázemí politické činnosti vůdce národa
/ The Maleč Farm at the Time of F. L. Rieger : economic background of the national leader political activity.
Monografie analyzuje ekonomické poměry rodiny předního českého politika druhé poloviny 19. st. Z této perspektivy se autor nejprve věnuje biografii Riegrovy rodiny, následuje detailní analýza fungování velkostatku na Malči včetně problematického podnikatelského záměru s nově založeným cukrovarem. V další části je přiblížen význam malečského velkostatku pro Riegra a jeho rodinu s ohledem na jeho společenské postavení. Na závěr je sledován vztah politické a finančně-ekonomické sféry v době formování moderních elit v těchto oblastech.
ISBN 978-80-7469-013-6
Praha : Národní archiv, 2013, 1. vyd., váz., 228 s., čb foto, faksimile, poznámky, bibliografie, English summary
$25.50

50.
Vondráček, Jan:
Poslední parašutista : životní příběh generálmajora Jaroslava Klemeše
/ The Last Parachutist : the life story of the Major General Jaroslav Klemeš.
Brigádní generál J. Klemeš (1922-2010) byl posledním žijícím parašutistou československé zahraniční armády z období 2. světové války, který byl vysazen na území Protektorátu jako člen paradesantního výsadku Platinum-Pewter. Kniha je živým svědectvím člověka, který prošel záhy po dosažení dospělosti hrůzami druhé světové války, překonal smutek ze ztráty nejbližších a brzy poté, co se podílel na osvobození republiky od nacismu, byl vězněn a mučen v komunistických lágrech, sledován státní bezpečností, perzekvován, a to bez jakékoli možnosti se hájit či být osvobozen. Až rok 1989 mu vrátil svobodu a důstojnost člověka i vojáka.
ISBN 978-80-905329-6-0
Praha : Anlet, 2013, 1. vyd., brož., 211 s., čb a bar. foto, faksimile, přílohy
$31.50

51.
Waic, Marek:
Tělovýchova a sport ve službách české národní emancipace
/ Physical Education and Sport in the Service of Czech National Emancipation.
Monografie je věnovaná přínosu tělesné výchovy a sportu české národní emancipaci v období od vzniku sokolské organizace v roce 1862 až do první světové války, kdy byla zakázaná činnost České obce sokolské, Českého olympijského výboru a fotbalové asociace.
ISBN 978-80-246-2259-0
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 211 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$22.10

52.
Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně, sv. III / 2 : (červenec - prosinec 1943).
/ The Notes from Meetings of the Czechoslovak Government in London, Vol. III / 2 : (July - December 1943)
Eds. Jan Němeček et al. Svazek je jedním ze základních pramenů k československým dějinám v období druhé světové války. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení. Součástí edice jsou také přílohy k jednáním vlády. Všechny publikované dokumenty byly podle pravidel vědecké ediční práce podrobeny vnitřní i vnější kritice, edičně zpracovány a odborně komentovány.
ISBN 978-80-87782-02-6
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2013, 1. vyd., váz., 589 s., rejstříky, English summary
$24.70

53.
Zídek, Petr:
Češi v srdci temnoty : sedmadvacet historických reportáží o prvním čtvrtstoletí vlády komunistů
/ Czechs in the Heart of Darkness : twenty-seven historical reports on the first quater-century of the communist rule.
Kniha přináší nový pohled na československé dějiny od komunistického převratu do počátku normalizace. Titul přibližuje málo známé skutečnosti ze zahraničních aktivit komunistického Československa (Češi v korejské válce, na Kubě, v Africe či Indonésii), nové zpracovává klíčové události (Únor 1948, kolektivizace), dotýká se i kulturních a společenských fenoménů a popisuje některé protikomunistické aktivity. Jednotlivé kapitoly jsou přepracovanými a doplněnými reportážemi, které až na dvě vyšly v letech 2003-2013 v příloze Lidových novin Orientace.
ISBN 978-80-242-4251-4
Praha : Knižní klub, Ed. Universum, 2013, 374 s., čb foto, bibliografie
$29.70


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

54.
Bondy, Egon:
Filosofické dílo. Sv. IV, Postpříběh, příležitostné eseje a rekapitulace
/ The Philosophical Creation. Vol. IV, Post-Story, occasional essays and recapitulations.
Ed. Martin Machovec. Svazek obsahuje Postpříběh (2004) a další nepublikované texty z let 2002-7, též autorovy "filosofické rekapitulace", příležitostné eseje a marginálie. Anglicky psaný esej Why I Am Still a Marxist: The Question of Ontology, jenž tvoří čtvrtý oddíl svazku, vznikl na základě spolupráce s prof. Benjaminem B. Pagem (Quinnipiac University, Connecticut), lze číst jako svého druhu popularizační resumé autorovy filosofie. Tento esej nemá žádnou českou předlohu a byl dříve vydán tiskem jen v USA.
ISBN 978-80-86685-78-6
Praha : DharmaGaia, 2013, 1. vyd., váz., 313 s., rejstřík
$27.90

55.
Břeňová, Věra; Rohlíková, Slavěna; Hoppe, Jiří:
Pražské jaro '68 : bibliografie
/ Pragues Spring 1968 : bibliography.
Výběrová bibliografie je rozdělena do dvou oddílů - první zahrnuje publikační výstupy do r. 1989, druhý od r. 1990.
ISBN 978-80-7285-170-6
Praha . Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2013, 1. vyd., brož., 347 s., bibliografie, rejstříky
$14.30

56.
Burda, František:
Kultura : doličný předmět obětního mechanismu
/ Culture : the evidence of oblatory mechanism.
Násilí a kultura, násilí v kultuře, kulturní povaha násilí, násilí jako fenomén zjevující vlastní povahu násilí, to jsou základní otázky, kterými se kniha zabývá a to na pozadí teorie kultury René Girarda (Girardovské reflexe). Ten problematiku násilí klade do přímé souvislosti s tématikou individuální a kolektivní svobody. Při dekódování mentální gramatiky násilí naráží na vnitřní kulturní mechanismus pronásledování, který je oddělený od biologické povahy člověka, respektive svůj primární zdroj v biologické povaze člověka nemá. Právě na tomto principu v dějinách dochází k perzekuci Židů, čarodějnic i čarodějů a Romů, ale také českého undergroundu a zdánlivých nebo skutečných odpůrců normalizačního režimu v Československu 70. a 80. let dvacátého století.
ISBN 978-80-7405-317-7
Ústí nad Orlicí : Oftis a Katedra kulturních a náboženských studií Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové, 2013, 1. vyd., brož., 326 s., ilustrace, English summary, bibliografie, jmenný rejstřík
$21.30

57.
Burda, František; Rezková, Pavlína:
Kulturní proměny údolí Erlitztalu
/ Cultural Changes of the Erlitztal Valley.
Kniha se zabývá změnami krajiny a osídlení mikroregionu Erlitztal, který je součástí Orlických hor i genia loci Sudet. První část se věnuje geografickému vymezení území Erlitztalu a chápání pojmu Sudet z hlediska demografického, etnického, náboženského, zemědělského, krajinářského a hospodářského, které s geografickým vymezením souvisí. Dále se kniha zabývá tzv. faktory proměn, jako je demografický vývoj, etnické složení, migrace obyvatel a náboženské vyznání, rázem obydlení sudetské kulturní krajiny spolu s otázkou zemědělství, pojednává proměnu kulturních sakrálních krajinných prvků, které jsou představovány především kostely a drobnými církevními památkami. To vše se snaží rámcově systematizovat pomocí kulturní teorie sociálního konstruktivismu.
ISBN 978-80-7405-318-4
Hradec Králové : Katedra kulturních a náboženských studií PedF UHK - Ústí nad Orlicí : Oftis, 2013, 1. vyd., brož., 175 s., il., mapy, portréty, faksim., bibliografie, bibliografické odkazy, German summary
$17.90

58.
Dějiny těla : prameny, koncepty, historiografie
/ The History of the Body : streams, concepts, hitoriography.
Eds. Milena Lenderová, Vladan Hanulík, Daniela Tinková. Kolektivní monografie obsahuje studie, které jsou výrazně přepracovanými příspěvky a zazněly v rámci tzv. malé sekce na X. sjezdu českých historiků, konaném v září 2011 v Ostravě. Setkání se věnovalo body history z různých aspektů a v různých historických epochách - jeho primárním smyslem bylo zaměřit se na metodologické koncepty dějin těla, na prameny k dějinám těla a shrnout dosavadní historiografii, která k tomuto tématu existuje. Studie jsou věnovány proměnám chápání těla v českých zemích od středověku do 20. století.
ISBN 978-80-7465-068-0
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, 1. vyd., váz., 231 s., 21 čb a bar. foto, bibliografické odkazy, English summaries, jmenný rejstřík
$23.70

59.
Hanáková, Petra; Heczková, Libuše; Kalivodová, Eva; Svatoňová, Kateřina:
Volání rodu
/ The Call of the Family.
Kniha shrnuje texty autorek, které v letech 2005-2011 v rámci Centra genderových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy společně promýšlely možnosti genderové analýzy v literární, filmové a kulturní teorii a kritice. Texty vzniklé v této době ukazují nezpochybnitelnost genderového úhlu pohledu, ale zároveň také jeho úskalí. Kniha spojuje odborné statě, recenze, kritiky a rozhovory publikované jak v akademických publikacích, tak v denním tisku.
ISBN 978-80-7470-042-2
Praha : Akropolis, 2013, 1. vyd., brož., 267 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$16.50

60.
Hasmanová Marhánková, Jaroslava:
Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek
/ Activity as a Project : the discourse of active ageing and its reflections in the lives of Czech seniors.
Autorka vykládá pojem aktivního stárnutí pomocí analýzy dokumentů věnovaných problematice stárnutí a především prostřednictvím tříleté etnografické studie center nabízejících volnočasové aktivy pouze pro seniory. Představuje aktivní stárnutí jako techniku biomoci. Zároveň vyzdvihuje roli aktivity jako výrazného mechanismu konstrukce normativního obrazu "dobrého stáří", který na jednu stranu slouží seniorům jako prostředek vymezení se vůči stereotypním obrazům stárnutí, na druhé straně se ale jeho prostřednictvím konstituují nové nerovnosti založené na možnosti/ochotě "aktivně stárnout".
ISBN 978-80-7419-152-7
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013, Ed. Studie, sv. 94, 1. vyd., brož., 170 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$33.60

61.
Hrubec, Marek a kol.:
Kritická teorie společnosti : český kontext
Kniha nabízí výklad kritické teorie společnosti v českém jazykovém prostředí, s přesahy do jazykově příbuzného prostředí slovenského. Autorky a autoři svou pozornost věnují především spornému období, jímž prošla společnost a kritická teorie za poslední necelé čtvrtstoletí od událostí roku 1989, i když se zčásti zabývají také starším obdobím.
ISBN 978-80-7007-403-9
Praha : Filosofia, 2013, Ed. Filosofie a sociální vědy, sv. 50, 1. vyd., váz., 715 s., bibliografie, English summary, jmenný rejstřík
$25.90

62.
Jakoubek, Marek:
Vojvodovo : identity, tradice a výzkum
/ Vojvodovo : identity, tradition and research.
Hlavním tématem knihy je česká obec v severozápadním Bulharsku, založená roku 1900 asi dvaceti evangelickými rodinami z české vsi Svatá Helena v (dnes rumunské části) Banátu, kterou opustily z důvodu náboženských rozporů a nedostatku půdy. Po celou dobu své existence bylo Vojvodovo proslulé náboženskou horlivostí svých obyvatel, stejně jako příkladností jejich hospodářských postupů a správy obecních záležitostí, jichž si cenilo jak místní bulharské obyvatelstvo, tak i bulharská státní správa, která Vojvodovo ústy svého ministra prohlásila za obec vzorovou. Toto renomé si Vojvodovo v bulharském regionálním kontextu, jakož i v souvislostech bulharského akademického diskursu, udrželo až dodnes.
ISBN 978-80-7325-327-1 (CDK); 978-80-261-0334-9 (ZČU)
Brno - Plzeň : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) - Západočeská univerzita, 2013, Ed. Etnologická řada, sv. 7, 1. vyd., váz., 262 s., 24 s. obr. příl., poznámky, bibliografické odkazy, tabulky, mapy, English summary
$25.30

63.
Jarkovská, Lucie:
Gender před tabulí : etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy
/ Gender in front of a Blackboard : the ethnographical research of gender reproduction in the dailiness of the school class.
Práce je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Snaží se ji zachytit na různých úrovních: na úrovni každodenních interakcí (doing gender), v rovině diskursu a umísťování jedinců v rámci diskursu a v rovině individuálních identit a významů, které genderu připisují samy děti. Vychází z etnometodologické perspektivy a je inspirována poststrukturalistickými studiemi dětství a genderu.
ISBN 978-80-7419-119-0
Praha - Brno : Sociologické nakladatelství (SLON) - Masarykova univerzita, 2013, Ed. Studie, sv. 96, 1. vyd., brož., 195 s., rejstřík, bibliografie, bar. ilustrace
$28.00

64.
Jeřábek, Richard a kol.:
Biografický slovník evropské etnologie
/ Biographic Dictionary of European Ethnology.
Ed. Alena Křížová. Biografický slovník evropské etnologie započal sestavovat prof. PhDr. R. Jeřábek, DrSc. (1931-2006) jako výsledek svého celoživotního zaměření na evropskou etnologii. Náročné dílo však nedokončil, proto je dokončili pracovníci Ústavu evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a studenti doktorského studia. Slovník obsahuje více než 260 hesel se základními životopisnými údaji a charakteristikou významných badatelů 19.-21. století, kteří se podíleli na formování oboru evropské etnologie. Anglická předmluva.
ISBN 978-80-210-6624-3
Brno : Masarykova univerzita, 2013, Ed. Etnologické materiály, sv. 2, 1. vyd., brož., 207 s., English preface
$25.50

65.
Jüptner, Jan:
Civilní náboženství : nový pohled na to, na čem skutečně záleží
/ The Civil Belief : new view on what matters.
Autor zkoumá civilně náboženské úvahy vedoucí od antiky až k systémové teorii 20. století (Varro, Vico, Rousseau, Bellah, Luhmann). Civilní náboženství vzniká z jeho pohledu tehdy, když si společnost promítá do své rozlehlé reality to, co pokládá za skutečně podstatné, aby si od ní nechala vyprávět o tom, jak začala, jak skončí a jaký má smysl. Kniha šetří krizový diskurs USA po 11. září, v české kapitole pak bilancuje tzv. českou otázku a předkládá původní studie o kázáních J. S. Trojana a "pravdě a lásce" v médiích.
ISBN 978-80-246-2443-3
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., brož., 245 s., bibliografie, jmenný rejstřík
$23.00

66.
Karlová, Jana:
Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa
/ Festivites and Rites as an Expression of World View.
Kniha zpracovává problematiku slavností a rituálů západního kulturního okruhu s důrazem na české venkovské prostředí. Upozorňuje na vztah svátečních událostí a obřadů s příslušným sociokulturním systémem; akcentuje zejména jejich provázanost s obrazem světa - symbolickým interpretačním schématem, které umožňuje porozumět tomu, co nás obklopuje. Klíčovým motivem práce se tak stává úvaha nad potřebou orientace a vymezení identity v příslovečném chaosu současného světa a nad tím, jaký je v tomto ohledu význam malých venkovských společenství.
ISBN 978-80-7465-076-5
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, 1. vyd., váz., 189 s., čb foto, English summary, bibliografie, rejstřík
$16.90

67.
Kopecký, Martin a kol.:
Vědění a učení v globalizovaném světě : aktéři a změny
/ Knowledge and Learning in the Globalized World : the actors and changes.
Jaké podněty poskytuje proces globalizace lidskému učení? Může existovat vědění nezávislé na sociálních vztazích? Podporuje ekonomická globalizace rozvoj vzdělávání, nebo způsobuje jeho úpadek? Takové a podobné otázky si kladou autoři této knihy. Používají při tom postupy globálních studií, oboru pracujícího na pomezí dlouhodobě rozvíjených disciplín, jako je filosofie, sociologie, politologie nebo kulturní antropologie. Cílem publikace je kritické posouzení politických, sociálních, kulturních a dalších aspektů soudobé globalizace, které bezprostředně souvisejí s proměnami vědění a učení.
ISBN 978-80-7308-474-5
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, Ed. Varia, sv. 13, 1. vyd., brož., 132 s., bibliografie, rejstřík, English summary
$12.80

68.
Kreisslová, Sandra:
Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních českých Němců : na příkladu vzpomínek Němců na Chomutovsku
/ The Construction of Ethnical Identity and Colective Memory in Biographical Narration of Czech Germans : on the example of memories of Germans in the Chomutov region.
Monografie se zabývá problematikou konstrukce etnické identity a kolektivní paměti, jež je sledována na pozadí biografických vyprávění nejstarší (mezi)válečné generace českých Němců, kteří po nuceném vysídlení většiny německy hovořícího obyvatelstva z Československa po roce 1945 zůstávají z různých důvodů v zemi svého původu, v tomto případě konkrétně v oblasti Chomutovska. Hlavním záměrem je odkrýt kolektivně sdílené obrazy minulosti a významné identifikační atributy, jimiž aktéři tohoto vzpomínkového společenství formují svou etnickou identitu.
ISBN 978-80-7308-486-8
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, Ed. Humanitas, sv. 6, 1. vyd., brož., 194 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$20.40

69.
Krijt, Kryštof; Goedhart, Pieter J.:
Sýrové pivo : [překvapivé] česko-nizozemské souvislosti
/ The Cheese Beer : [surprising] Czech and Dutch Connections.
Kniha se věnuje vícerozměrným vztahům mezi ČR a Nizozemskem. Ukazuje, kolik toho mají oba národy společného, autoři dokazují, mnohdy na příkladech velmi osobitých a netradičních, že představy nebo předsudky mohou mít jen krátký život.
ISBN 978-80-7422-261-0
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013, 1. vyd., váz., 267 s., čb foto, bibliografie, rejstřík
$29.70

70.
Kultura a totalita : národ
/ Culture and Totality : nation.
Eds. Ivan Klimeš, Jan Wiendl. První svazek celkem pětidílného kolektivního projektu, který pracuje s pojmem "totalita" v jeho širokém významu, jak s ním operují obory jako filozofie, dějiny umění či teorie literatury. Na materiálu umělecké kultury především českých zemí zkoumá v interdisciplinárním dialogu nejrozmanitější projevy "totálních" forem a rámců, které provázejí éru modernity. Monografie věnovaná tematickému těžišti Národ je komponována do dvou částí, nazvaných Perspektivy (příspěvky zacílené ke sledování obecnějších problémů a souvislostí) a Sondy (materiálově pestré případové studie či studie zabývající se konkrétním dílčím historickým problémem).
ISBN 978-80-7308-488-2
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, Ed. Varia, sv. 20, 1. vyd., brož., 474 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$33.60

71.
Liehm, Antonín J.:
Názory tak řečeného Dalimila
/ Opinions of So Called Dalimil.
Kniha je souborem téměř všech článků, esejů a úvah mezinárodně uznávaného a dnes již legendárního exilového novináře A. J. Liehma (*1924), které pod pseudonymem Dalimil pravidelně publikoval v letech 1971-1989 převážně v římském exilovém časopise Listy. Ve svých textech se, jako zkušený a nesmírně vzdělaný pozorovatel, s nebývalým přehledem vyslovuje k politickému dění ve světě, v "normalizovaném" Československu a v Sovětském svazu, zajímá se o evropské levicové hnutí a také glosuje české i evropské kulturní a literární události. Předmluva Josef Válka.
ISBN 978-80-7363-551-0
Praha : Dokořán, 2014, 1. vyd., váz., 677 s., jmenný rejstřík
$42.40

72.
Lyons, Pat:
Adjectives of Democracy : Citizenship and Political Attitudes under Socialist and Liberal Democracy in the Czech Republic.
The central empirical puzzle addressed in this book is why are Czech citizens' attitudes towards key facets of democracy so similar under socialist democracy in 1968 and liberal democracy in 2008. Examining unique survey datasets from the late 1960s and 2008 this book reveals that Czech and Slovak citizens' political attitudes can justifiably be characterised in terms of stability. This stability may be understood as a general feature of citizens' relationship with democratic values and their implementation in regimes that adopt competing adjectives.
ISBN 978-80-7419-144-2 (Slon); 978-80-7330-230-6 (SÚ)
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) - Sociologický ústav AV ČR, 2014, Ed. Studie, sv. 91, 1. vyd., brož., 471 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$75.60

73.
Malý, Ivan a kol.:
Společnost a kultura v českých zemích 1939-1949
/ Society and Culture in the Czech Lands 1939-1949.
Kolektivní monografie se nezaměřuje na významné politické změny včetně nástupu dvojice totalitních režimů, ale spíše na dobové proměny kultury a společnosti, které tyto změny provázely. Volí úhel pohledu kulturních a sociálních dějin, včetně příbuzných oborů, jako jsou dějiny daždodennosti, etnologie a literární historie.
ISBN 978-80-7036-391-1
Praha : Národní muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 429 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, English summary
$18.70

74.
Maříková, Hana a kol.:
Živitelé a živitelky : reflexe (a) praxe
/ Male and Female Providers : reflexion (and) experience.
Autorky publikace zajímá reflexe vztahu mezi živitelstvím a péčí a vnímání důsledků určitého uspořádání rodičovských rolí pro seberealizaci a možnosti uplatnění rodičů v rodině i mimo ni. Text vychází z analýzy kvalitativního sociologického výzkumu, do nějž byly zahrnuty jak rodiny, kde jeden z rodičů vydělával výrazně více než ten druhý, tak rodiny s relativně vyrovnanými příjmy rodičů. Výzkum se týkal také rodin praktikujících střídavou péči, neboť sdílení živitelských i jiných povinností v tomto typu rodinného uspořádání se u nás doposud nevěnovala výzkumná pozornost.
ISBN 978-80-7419-100-8 (S); 978-80-7330-206-1(SÚ)
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) - Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2012. Ed. Gender sondy, sv. 9, 1. vyd., brož., 303 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$26.40

75.
Nešpor, Zdeněk R. a kol.:
Dějiny české sociologie
/ History of Czech Sociology.
Obsáhlá publikace přináší první komplexní zpracování vývoje české sociologie od jejích počátků v 19. století do současnosti. Ukazuje proměny teoretických, metodologických a ideových paradigmat v jejich oborovém i celospolečenském kontextu. Dějiny české sociologie, která ve 20. století prošla řadou prudkých vzestupů i strmých pádů, nelze totiž oddělit od vývoje celé české společnosti. Sociologie naopak mnohdy představovala jeho esenci a na jejím budování se podílely čelné osobnosti českého veřejného života, včetně prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Sociologický ráz měly i některé úvahy Václava Havla. Autoři knihy se snaží se ukázat, proč současná česká sociologie přes nebývalou podporu nedosahuje lepších výsledků.
ISBN 978-80-200-2355-1
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., váz., 668 s.
$59.10

76.
Nešporová, Olga:
O smrti a pohřbívání
/ On Death and Burial.
Kniha přináší úvodní vhled do doposud opomíjené problematiky. Věnuje se tématu smrti, představám o možné posmrtné existenci, pohřbívání a truchlení v současné české společnosti. Pro získání plastičtějšího obrazu i správných interpretací dnešního stavu autorka připomíná i starší období. Autorka vystudovala sociální antropologii, od r. 2004 působí jako socioložka ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí a dlouhodobě spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR v Praze.
ISBN 978-80-7325-320-2
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013, 1. vyd., váz., 351 s., 16 s. bar. obr. příl., čb foto, tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$29.70

77.
Novotný, Vojtěch; Vaňáč, Martin; Kunštát, Miroslav:
Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990
/ Bibliographical Dictionary of Catholic Theological Colleges in Prague 1891-1990.
Slovník sleduje historický a prosopografický vývoj, jímž prošla teologická fakulta pražské univerzity v letech 1891-1990.
Je složen ze tří samostatných částí: Martin Vaňáč: Teologická fakulta české univerzity v Praze (1891-1950), Vojtěch Novotný: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze (1950-1990), Miroslav Kunštát: Teologická fakulta německé univerzity v Praze (1882/91-1945).
ISBN 978-80-246-2436-5
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., brož., 287 s., bibliografické odkazy, bibliografie, rejstříky, seznam zkratek
$28.10

78.
Outrata, Edvard; Růžička, Vlastimil:
Destrukce české státní správy : o výjimečném životě státního úředníka ve výslužbě
/ Destruction of the Czech State Administration : on the exeptional life of the civil servant on retirement.
E. Outrata (*1936), bývalý předseda Českého statistického úřadu a v předlistopadové době ředitel informatického úseku kanadské statistiky, je dlouhodobým kritikem neutěšeného stavu české státní správy. V rozhovoru se věnuje především otázkám státní správy a hledání cest k její profesionalizaci. Dostane se ale i na další otázky fungování demokratické společnosti včetně těch nejaktuálnějších, přičemž kromě zkušeností s kanadskou i českou státní správou může uplatnit i pohled zevnitř české politiky - v letech 2000-2006 byl senátorem. Úvodní část knihy sleduje jeho životní osudy, práci v průkopnickém Výzkumném ústavu matematických strojů, emigraci po roce 1968, zkušenosti s exulantským prostředím.
ISBN 978-80-7429-222-4
Praha : Vyšehrad, 2014, Ed. Rozhovory, 1. vyd., váz., 166 s., 8 s. bar. obr. příl., čb foto, rejstřík
$22.80

79.
Pachmanová, Martina:
Zrození umělkyně z pěny limonády : genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění
/ The Birth of a Woman Artist from a Lemonade Foam : gender contexts of Czech modern art theory and criticism.
Autorka (*1970) je historička umění, kurátorka a umělecká kritička. Specializuje se na moderní a současné umění v kontextu genderu a feminismu. Kniha zachycuje část z textů věnujících se otázkám pohlaví a umění, které byly publikovány v českém prostředí v době zrodu a formování modernismu, z nichž je patrné, že dobový umělecký a umělecko-kritický diskurz byl silně genderově podmíněn. Kniha nastiňuje zdroje populárních názorů na pohlavní podmíněnost umění, zasazuje je do kontextu vývoje na dobové výtvarné scéně a v neposlední řadě vyzdvihuje význam myšlenek některých málo známých píšících ženských osobností.
ISBN 978-80-86863-64-1
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013, 1. vyd., brož., 163 s., ilustrace, poznámky, jmenný rejstřík, English summary
$34.00

80.
Paměť - Národ - Menšiny - Marginalizace - Identity I.
/ Memory - Nation - Minorities - Marginalization - Identities, Vol 1.
Eds. Blanka Soukupová, Helena Nosková, Petr Bednařík. Kolektivní monografie českých, slovenských a polských antropologů, historiků, sociologů je věnována funkci paměti v procesu formování národní (národnostní) identity. Současně otevírá problém marginalizace druhého a dopadů této marginalizace na identitu (národní, národnostní). Částečně slovensky.
ISBN 978-80-87398-43-2
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013, Ed. Urbánní studie, sv. 6, 1. vyd., brož., 261 s., tabulky, čb ilustrace, bibliografické odkazy, bibliografie, English preface
$18.70

81.
Pozor, vysíláme! : dvacet osobností českého rozhlasu a televize
/ Attention, We Are on Air! : twenty personalities of the Czech Radio and Television broadcast.
Ed. Lucie Wittlichová. Sborník obsahuje dvacet příběhů lidí, jejichž práce pro rozhlas nebo televizi měla hlubší význam pro veřejné dění. Najdeme mezi nimi například portrét hvězdy sportovních přenosů Josefa Laufra, rozhlasového režiséra Miloslava Dismana, dlouholeté zpravodajky rozhlasu především ze zemí Afriky a Blízkého východu Věry Šťovíčkové-Heroldové nebo zahraničního zpravodaje Zdeňka Velíška. Cílem publikace je mimo jiné v roce jubilejních výročí Českého (resp. Československého) rozhlasu a televize vyzdvihnout význam a vliv veřejnoprávního vysílání na formování veřejného mínění během složitých událostí 20. století.
ISBN 978-80-904980-2-0 (DČS); 978-80-87211-95-3 (ÚSTR)
Praha : Dny české státnosti - Ústav pro studium totalitních režimů, 2013, 1. vyd., váz., 257 s., čb foto, faksimile
$22.90

82.
Putna, Martin C.:
Vždycky v menšině : rozhovor s Martinem Bedřichem
/ Always in Minority : interview with Martin Bedřich.
Knižní rozhovor s literárním historikem M. C. Putnou (*1968) je širokým pohledem na kulturní a duchovní aspekty naší doby a společnosti a svědectvím o radosti z poznávání kulturních tradic světa a o nevyčerpatelnosti stále nového uvažování o nich. Všechna rozmanitá témata přitom propojuje princip menšinovosti: připomínat to, o čem se nemluví nebo na co se zapomíná, co stojí na okraji, ale činí to svět bohatším a dynamičtějším.
ISBN 978-80-262-0510-4
Praha : Portál, 2013, 1. vyd., váz., 214 s., 8 s. obr. příl., il. (některé barev.), portréty, bibliografie
$25.40

83.
Sládek, Karel a kol.:
Řeckokatolická církev v českých zemích : dějiny, identita, dialog
/ Greek Catholic Church in the Czech Lands : history, identity, dialogue.
Přítomnost řeckokatolické církve v České republice a v bývalém Československu vyzývá k zamyšlení nad její identitou a posláním v širším kontextu dějin. S tím souvisí i zhodnocení prostoru českých zemí jakožto místa s cyrilometodějským posláním být mostem mezi křesťanstvím Západu a Východu. Těmito tématy se zabývá tato kolektivní monografie, která je výstupem badatelského týmu složeného z odborníků z České republiky a Slovenska. Vznikla z dlouholeté spolupráce mezi Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze a Řeckokatolickou teologickou fakultou Prešovské Univerzity v Prešově, přičemž do týmu byli přizváni též pracovníci z dalších akademických a církevních institucí
ISBN 978-80-7465-081-9
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, 1. vyd., váz., 254 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$22.90

84.
Služebníci vědy
/ Servants of Science.
Eds. Filip Malý, Livia Vrzalová. Publikace přináší rozhovory s 12 bývalými i současnými neakademickými pracovníky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří vyprávějí jak o sobě, tak především o fakultě samotné - o svých spolupracovnících, akademicích a studentech. Vzpomínky pokrývají období od r. 1955, kdy na fakultu přišla první z pamětnic, až po dnešek, včetně zlomových roků 1968 a 1989. Pamětníky jsou tři knihovnice, ekonomka fakulty, dvě sekretářky ústavů, dvě vedoucí osobního oddělení, sekretářka děkana a pozdější vedoucí studijního oddělení, audiovizuální technik, vedoucí správy budov a fakultní řidič.
ISBN 978-80-7308-478-3
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, 1. vyd., brož., 225 s., čb foto, jmenný rejstřík, English summary
$16.90

85.
Soukupová, Blanka; Hroch, Miroslav; Salner, Peter; Pauknerová, Karolína:
Cesty urbánní antropologie : tradice - nové směry - identita
/ Roads of Urban Anthroplogy : tradition - new direction - identity.
Kolektivní monografie představuje směrování současné středoevropské urbánní antropologie. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na historii subdisciplíny a na nejdůležitější oblasti výzkumu (město a národní identita, městská krajina). Částečně slovensky.
ISBN 978-80-87398-34-0
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013, Ed. Urbánní studie, sv. 4, 1. vyd., brož., 109 s., čb foto, bibliografie, English summary
$10.20

86.
Štoll, Pavel:
Lotyšská kultura a Jednota bratrská : české kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.-20. století
/ Latvian Culture and the Moravian Church : Czech contexts of Latvian cultural traditions in the 17th-20th centuries.
Monografie přináší nové pohledy na souvislosti lotyšské a české literatury a kultury a rozšiřuje poznatky o působení naší náboženské reformace v Pobaltí, zejména v Lotyšsku. Autor shrnuje základní historická fakta o Pobaltí, typologicky je srovnává s českou situací a jádro práce poté strukturuje podle Komenského programu nápravy "moudrosti mysli", "zbožnosti srdce" a "životního klidu". První část je věnována zvláště působení Komenského pedagogického díla a jeho paralelám v Lotyšsku, druhá a třetí část se zabývá lotyšskou literaturou související s ochranovským hnutím a jejími českými kontexty.
ISBN 978-80-246-2284-2
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., brož., 323 s., bibliografie, čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, English summary
$29.80

87.
Vašků, Zdeněk:
Hold slunci, dešti, půdě a pluhu : pranostikon
/ Tribute to Sun, Rain, Soil and Plough : weather forecasting.
Publikace obsahuje cca 10 000 pranostik s vysvětlujícími komentáři. Kniha je určena všem potomkům a dědicům těch, kteří před řadou generací pranostiky vytvořili, používali je a dokázali je jako naše tradiční kulturní slovesné bohatství uchovat. Autor (*1944) přednáší na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze, kde se zabývá krajinným inženýrstvím, pedologií a klimatologií. Je autorem a spoluautorem řady publikací, např. Velký pranostikon (1998, 2002).
ISBN 978-80-200-2313-1
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., brož., 1 180 s., bibliografie, rejstříky
$50.60

88.
Zlámal, Bohumil:
Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby
/ The Gallery of Constantin and Methodius Workers of the New Age.
Vydání dosud nepublikovaného rukopisu autora (1904-1984), respektovaného znalce velehradského cyrilometodějského hnutí, představuje rozsáhlý informačně hutný text. Čtenář bude znovu překvapen kulturním a uměleckým přesahem Velehradu - ohniskem propojení Východu a Západu, vědeckou a popularizační mravenčí prací, podrobným místopisem a osobnostmi spojenými s fenoménem inspirujícího dědictví Cyrila a Metoděje.
ISBN 978-80-7412-147-0
Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2013, Ed. Fórum Velehrad, sv. VI, Hlas Velehradu, sv. XXXI, 1. vyd., brož., 267 s., bibliografické odkazy, bibliografie, jmenný rejstřík
$23.80

89.
Zouhar, Jakub:
Dominican Historical Scholarship of the 19th & 20th Centuries in Outline : a chapter in the European intellectual history.
The treatise deals with the historians who were members of the Dominican Order; living personalities were intentionally excluded from the survey. Due to the limited space available, I have focused on selected examples and also indicated internet resources which will allow the identification of more exhaustive bibliographies. I wish to stress that my treatment of the topic makes no claim to be exhaustive.
ISBN 978-80-7465-087-1
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, 1. vyd., brož., 144 s., bibliografické odkazy, bibliografie, rejstřík, Czech summary
$16.10


JUDAIKA / JUDAICA

90.
Disappeared Science : biographical dictionary of Jewish scholars from Bohemia and Moravia - victims of nazism, 1939-1945.
Eds. Michal V. Šimůnek, Antonín Kostlán. One of the subgroups of Holocaust victims from Bohemia and Moravia consisted of the scholars and professional scientists of Jewish origin who established their careers during several decades of advances of modern science and of progressive emancipation of the Jewish population in the Habsburg monarchy in 1860-1918 and in interwar Czechoslovakia. The contribution of some of these men and women is such that without them, the development of a several areas of modern science (especially mathematics and medicine) simply cannot be conceived. Others achieved significant success in the field of history, philology, and other humanities. After 1945, however, the names of many of them retreated into oblivion or were excluded from general historical memory.
ISBN 978-80-7465-041-3
Červený Kostelec - Praha : Pavel Mervart - Kabinet dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2013, Ed. Práce z dějin vědy = Studies in the History of Sciences and Humanities, vol. 29, 1. vyd., brož., 323 s., čb foto, faksimile, bibliografie, rejstříky, English, German and Czech summaries
$42.40

91.
Hachenburg, Hanuš:
Hned vedle bílá barva mráčků = The White Color of the Clouds Right Alongside : Terezín 1943
Eds. Filip Mašek, Daniel Pražák, František Tichý. Dvoujazyčné vydání básní, které vznikaly v terezínském ghettu v letech 1942-1944 pro tajně vydávaný časopis Vedem. Knihu doplňují texty dokreslující historickou situaci vzniku dětské skupiny okolo časopisu Vedem (historika Tomana Broda a pamětníka Jiřího Brady), životní osudy Hanuše H. (příspěvek M.R. Křížkové) a titul uvozuje předmluva Madeleine Albrightové. H. Hachenburg (*1929) vyrůstal v židovském sirotčinci na Vinohradech. Ve třinácti letech byl pro svůj židovský původ deportován do Terezína, kde více než rok žil na Domově 1., podílel se na činnosti chlapecké samosprávy a stal se častým přispěvatelem časopisu Vedem, především autorskými básněmi. V prosinci 1943 byl deportován dále do Osvětimi, kde prožil ještě několik měsíců v tzv. rodinném táboře Birkenau. Zahynul pravděpodobně v plynové komoře v červenci 1944 ve věku nedožitých patnácti let.
ISBN 978-80-87060-81-0
Praha : Baobab, 2013, 1. vyd., brož., 137 s., čb foto, faksimile, 1 vložená příloha
$21.30

92.
Herzán, Lubor:
Od asanace k UNESCO : příběh obnovy třebíčské židovské čtvrti
/ Since Renewal to the UNESCO : a story of the Třebíč Jewish district renovation.
Kniha zachycuje jedno z nejzajímavějších období vývoje třebíčské židovské čtvrti na sklonku 20. století a vrcholí zápisem třebíčských památek do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v roce 2003. Jedná se o osobní pohled autora, jemuž osud dopřál neopakovatelnou příležitost "být při tom".
ISBN 978-80-7268-973-6
Třebíč : Akcent, 2013, 1. vyd., váz., 287 s., ilustrace (převážně bar.), mapky, faksimile
$23.00

93.
Knaanic Language: Structure and Historical Background : proceedings of a Conference Held in Prague on October 25-26, 2012.
Eds. Ondřej Bláha, Robert Dittmann, Lenka Uličná. Canaanite glosses, i.e. medieval Slavic, especially Czech glosses, recorded in Hebrew script, have aroused the interest of researchers since the first half of the19th century. Despite long-term research their appearance has not been sufficiently described and explained until today. A conference, the contributions to which are contained in this book, was organized as a part of and supported by the grant project of the Czech Science Foundation.
ISBN 978-80-200-2295-0
Praha : Academia, 2013, Ed. Judaica, sv. 9, 1. vyd., váz., 356 s., il., mapy, faksimile, bibliografické odkazy, tabulky, rejstříky, English, French, German and Russian summaries
$33.60

94.
Konečný, Michal:
Zpráva o zapomenutých sousedstvích : prameny k romskému a židovskému holocaustu v politickém okrese Tišnov 1939-1945
/ The Report about Forgotten Neighbourhoods : roots to Gipsy and Jewish Holocaust in the political district of Tišnov 1939-1945.
Eds. Barbora Antonová, Michal Konečný. Hlavní částí knihy jsou přepisy zpráv četnických stanic z okresu Tišnov, týkající se židovského a romského obyvatelstva. Prostřednictvím úředních zápisů, zpráv z tisku a vzpomínek pamětníků se rýsuje obraz doby, v níž byla část obyvatel Tišnovska zbavována občanských práv i důstojnosti. Seznamy Židů a Romů v závěru knihy ukazují, kam všechna tato opatření vedla: z koncentračních táborů se na Tišnovsko vrátilo jen několik židovských sousedů, o dalším osudu romských obyvatel nejsou přesnější informace, jejich stopy však nezřídka končí v Osvětimi.
ISBN nemá
Lomnice : Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí, 2013, Ed. Tišnovsko, 1. vyd., brož., 159 s., ilustrace, portréty, faksim., bibliografické odkazy
$12.80

95.
Langer Jiří M.:
Básně a písně přátelství ; Trocha balzámu : hebrejské básně v překladu a s komentáři Denisy G. Goldmannové
/ Friendship Poems and Songs ; Little Bit of Balm : Hebraic poems in translation and with commentaries of Denisa G. Goldmann.
Komentovaná kniha překladů obou Langerových básnických knih, Pijutim ve-širej jedidot (Básně a písně přátelství) a Meat cori (Trocha balzámu). Básně vycházejí oboujazyčně, hebrejsky i česky. Vynikají precizní znalostí hebrejštiny, múzičností a spolehlivou orientací v kulturním a religiózním kontextu. Autor (1894-1942) byl významným židovským spisovatelem a básníkem, jehož nejvýznamnějším dílem je kniha Devět bran, sbírka chasidských legend.
ISBN 978-80-87343-25-8
Praha : P3K, 2013, 1. vyd., brož., 145 s., čb foto, bibliografie
$20.30

96.
Pravda a lež : filmování v ghettu Terezín 1942-1945 = Truth and Lies : filming in the Terezín Ghetto, 1942-1945 = Wahrheit und Lüge : Dreharbeiten im Ghetto Theresienstadt 1942-1945
CD-ROM, který vyšel jako elektronický katalog ke stejnojmenné výstavě v Židovském muzeu v Praze. Tento katalog nabízí kromě všech textů a fotografií z výstavy celou řadu doplňujících informací, článků a obrazových dokumentů k danému tématu. Obsahuje také dva cenné a zcela neznámé filmové fragmenty z natáčení v terezínském ghettu.
Praha : Národní filmový archiv - Židovské muzeum, 2013, CD-ROM
$18.70

97.
Spyra, Janusz:
Ztracený svět Židů na Těšínském Slezsku = Utracony Świat Żydów na Śląsku Cieszyńskim
/ Lost World of Jews in the Těšín Silesia Region.
Výpravná kniha o historii Židů na Těšínském Slezsku od 16. století do dnešních dnů zachycuje jejich běžný život od kolébky ke hrobu, náboženský život, místní rody, elity židovské společnosti, holokaust a obrození židovské komunity v posledních letech. Publikace je doplněna autentickými fotografiemi a dokumenty. Autor pracuje od roku 1982 v Muzeu Tešínského Slezska. Z polštiny přeložila Irena Cichá.
ISBN 978-80-260-5365-1
[Bystřice nad Olší] : Ducatus Teschinensis ve spolupráci s Muzeem Śląska Cieszyńskiego, 2013, 1. vyd., váz., 302 s., bar. a čb ilustrace, portréty, faksimile
$57.80

98.
Židé v Čechách, sv. 4 : sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2012 v Trutnově
/ The Jews in Bohemia, Vol. 4 : the symposium of reports from the seminar held in October 2012 in Trutnov.
Eds. Vlastimila Hamáčková, Monika Hanková. Publikace sdružuje příspěvky ze setkání archivářů, historiků a pracovníků regionálních muzeí, kteří se zabývají dějinami Židů v Čechách se zaměřením na novodobou problematiku a historii pohraničních oblastí.
ISBN 978-80-87366-33-2
Praha : Židovské muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 273 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, mapy, grafy, tabulky, rodokmeny
$17.00


POLITIKA / POLITICS

99.
Cabada, Ladislav; Hloušek, Vít; Jurek, Petr:
Ztraceny v tranzici? : minulost a přítomnost politického stranictví ve střední a východní Evropě
/ Lost in Transition? : the past and presence of the political party spirit in the Central and East Europe.
Cílem knihy je nabídnout komplexní komparativní analýzu vývoje, současné podoby a hlavních charakteristik stranických systémů v deseti zemích středovýchodní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko), které vstoupily do EU v rámci tzv. východního rozšíření, a dále Chorvatska, které přistoupilo k EU v polovině roku 2013.
ISBN 978-80-210-6379-2
Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013, Ed. Monografie, sv. 53, 1. vyd., brož., 213 s., bibliografické odkazy, bibliografie, tabulky, rejstříky, English summary
$19.30

100.
České prezidentské volby v roce 2013
/ Czech Presidential Election in 2013.
Ed. Jakub Šedo. Kniha přináší reflexi první přímé prezidentské volby v ČR, přičemž pokrývá pestrou škálu témat. Popisuje peripetie schvalování přímé volby i její vlastní průběh. Sleduje hledání kandidátů, jejich nominaci a registraci, provázenou zmatky, které nebyly důstojné takto důležitého aktu. Připomene klíčové body hlasování a jejich výsledky. Vrací se i k otázce, jaká je pozice hlavy státu v ČR, v regionu, kde se setkáváme s různě silnými prezidenty volenými různou technikou.
ISBN 978-80-7325-325-7
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013, Ed. Politologická řada, sv. 42, 1. vyd., brož., 253 s., 8 s. obr. příl., tabulky, grafy, mapy, bibliografie
$21.20

101.
Horák, Martin:
Úspěch i zklamání : demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000
/ Success and Disappointment : democracy and public politics in Prague 1990-2000.
Z angl. originálu Governing the Post-Communist City : institutions and democratic development in Prague (2007) přeložila Michaela Pixová. Autor, kanadský politolog českého původu, řeší záhadu špatné výkonnosti veřejné správy v soudobé Praze. Rok 1990 přinesl městu obnovení demokratické samosprávy. Během dalších let však následoval vývoj neprůhledné správy, problematických rozhodnutí a veřejné deziluze, jevů, se kterými se Praha potýká dodnes. Prostřednictvím rozboru politických rozhodnutí v 90. letech v oblastech dopravní výstavby a rozvoje historického jádra přichází na kořeny daného stavu.
ISBN 978-80-246-2330-6
Praha : Karolinum, 2014, Ed. Politeia, 1. vyd., brož., 278 s., bibliografie, rejstřík
$24.70

102.
Machová, Zuzana:
Volební právo cizinců v komunálních volbách České republiky a jeho využití
/ Franchise of Foreigners in Municipal Elections of the Czech Republic and Its Use.
Publikace přináší nový pohled na problematiku volebního práva cizinců ve volbách do zastupitelstev obcí v České republice. Shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na participaci cizinců v obecních volbách, postoje a zkušenosti cizinců, ale i zástupců městských úřadů a státních institucí.
ISBN 978-80-246-2342-9
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., brož., 152 s., tabulky, bibliografie, English summary
$14.50

103.
Mareš, Miroslav; Výborný, Štěpán:
Militantní demokracie ve střední Evropě
/ Militant Democracy in the Central Europe.
Ve středu Evropy vedou zdejší demokracie boj s extremismem na svém území. Zvolily si k tomu nástroje militantní demokracie, tedy konceptu, který reaguje na tragické zkušenosti s autoritativními a totalitními režimy a hnutími z 20. století i na působení současných extremistů. V monografii jsou analyzovány a srovnány militantní demokratické režimy v Německu, Rakousku, České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Jedná se o první takto podrobné zpracování tohoto aktuálního tématu v českém prostředí.
ISBN 978-80-7325-326-4
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013, Ed. Politologická řada, sv. 44, 1. vyd., brož., 249 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$22.90

104.
Štoll, Pavel a kol.:
Zkušenosti a vztahy : lotyšská a česká společnost ve 20. století
/ Experiences and Relationships : Latvian and Czech society in the 20th century.
Kolektivní monografie zkoumá vzájemné zkušenosti a vztahy české a lotyšské společnosti ve 20. století. První část pojednává o procesu česko-slovenského uznání prvního lotyšského státu a následné spolupráci, o novém pohledu na Lotyšsko ve druhé světové válce, o mezinárodním postavení poválečného Pobaltí, o nezdařeném lotyšském pokusu o reformu socialismu, o úloze lotyšské redakce Rádia Svobodné Evropy v Praze i o problémech současného Lotyšska. Druhá část je věnována dějinám kultury a jazykovědě.
ISBN 978-80-7308-475-2
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, Ed. Varia, sv. 16, 1. vyd., brož., 253 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, Latvian and English summaries
$20.80


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

105.
Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates. VI, Terra - Ducatus - Marchionatus - Regio : die Bildung und Entwicklung der Regionen im Rahmen der Krone des Königreichs Böhmen / herausgegeben von Lenka Bobková und Jana Fantysová-Matějková ; unter Mitarbeit von Petr Hrachovec und Jan Zdichynec
Sborník příspěvků ze stejnojmenného mezinárodního kolokvia, konaného 25.-27. 4. 2012 v budově Archivu hl. města Prahy. Soubor studií v německém a anglickém jazyce, které zkoumají problematiku regionů v rámci zemí Koruny české i s přihlédnutím k evropskému kontextu. Autoři zkoumají problematiku jejich formování, vytváření regionálních identit i otázku jejich sebeprezentace a sebereflexe, a to jak v písemných, tak obrazových pramenech. Do mezinárodně pojatého svazku přispělo celkem 23 autorů, z toho 12 z českých zemí, 7 z Německa, 4 z Polska, kteří se zaměřují na bádání o zemích Koruny české. Přeloženo z češtiny.
ISBN 978-80-87292-25-9
Praha : Casablanca, 2013, 1. vyd., váz., 519 s., il., mapy, portréty, faksim., English and German summaries, bibliografické odkazy, rejstřík
$42.40

106.
Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie, roč. 12 / 2013
/ Historical Photography : a collection for presentation of historical photography, vol. 12 / 2013.
Eds. Emilie Benešová, Naděžda Urbánková. Ročenka přináší informace o fotografických souborech uložených v archivech, muzejích a galeriích.
ISSN 1213-399X; ISBN 978-80-7469-027-3 (NA); 978-80-86413-96-9 (TMB)
Praha - Brno : Národní archiv - Technické muzeum v Brně, 2011, 1. vyd., brož., 99 s., čb foto, English summaries
$17.90

107.
Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století Plzeň, 21-23. února 2013
/ Historical Fictions and Mystification in Czech Culture of the 19th Century : the anthology of reports from the 33rd year of symposium on the objection of the 19th century in Plzeň, 21st-23rd of February 2013.
Eds. Martin Hrdina, Kateřina Piorecká. Historici, filozofové, sociologové, literární vědci, kunsthistorici, etnologové i muzikologové se zamýšlejí nad aspekty mystifikačního chování, od vytváření historických fikcí pro potřeby rozvíjejícího se národního hnutí přes různě motivované pseudonymní veřejné vystupování po traktování cizího jakožto součásti českých národních tradic.
ISBN 978-80-200-2344-5
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., brož., 334 s., ilustrace, čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, bibliografie, English summaries
$33.60

108.
Historička československé demokracie : k životnímu jubileu Evy Broklové
/ A Historian of the Czechoslovak Democracy : to a life jubilee of Eva Broklová.
Eds. Josef Tomeš, Richard Vašek. Sborník připomíná významné životní jubileum, kterého se v letošním roce dožívá docentka Eva Broklová, DrSc., emeritní ředitelka Masarykova ústavu Akademie věd České republiky a současná předsedkyně Masarykovy společnosti. Obsahuje příspěvky, vesměs původní historické studie či eseje jejích dlouholetých kolegů, přátel a spolupracovníků. Je uveden biografickým medailonem jubilantky a uzavřen bibliografií jejích dosud vydaných děl.
ISBN 978-80-87782-22-4
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2014, 1. vyd., brož., 229 s., bibliografie, čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, English and French summaries
$18.70

109.
In Puncto Religionis : konfesní dimenze předbělohorské kultury Čech a Moravy
/ In Puncto Religionis : confessional dimenssion of the culture in Bohemia and Moravia before the battle of Bílá Hora.
Eds. Kateřina Horníčková, Michal Šroněk. Sborník studií o předreformační a reformační kultuře Čech a Moravy se zabývá problémem konfesní kultury pozdně středověkých a raně novověkých Čech a Moravy. Představuje problém konfesní tvorby na jednotlivých hloubkových analytických studiích jednotlivých děl či jejich skupin. Značná část prací se věnuje výtvarným dílům, ale kniha obsahuje též přesah do liturgické hudby i architektury.
ISBN 978-80-86890-57-9
Praha : Artefactum, 2013, 1. vyd., brož., 263 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, English summaries
$29.80

110.
Jezuité a Brno : sociální a kulturní interakce koleje a města (1578-1773).
/ The Jesuits and the Town of Brno : social and cultural interaction of the campus and the town (1578-1773).
Eds. Hana Jordánková, Vladimír Maňas. Sborník ze stejnojmenného mezioborového sympozia uskutečněného ve dnech 16. a 17. října v Brně. Impulsem pro svolání konference bylo výročí 430 let od doby, kdy jezuité zahájili výuku na brněnském jezuitském gymnáziu.
ISBN 978-80-86736-34-1
Brno : Archiv města Brna, 2013, Ed. Brno v minulosti a dnes, suplementum č. 19, 1. vyd., brož., 313 s., bibliografické odkazy, ilustrace, faksimile, rejstříky
$27.20

111.
Josef Charvát : jak jsme ho poznávali : sborník k 30. výročí úmrtí.
/ Josef Charvát : how we used to know him : the symposium for the 30th anniversary of his decease.
Eds. Štěpán Svačina, Petr Sucharda. J. Charvát (*1897), jeden z nejvýznamnějších českých lékařů 20. století, byl zakladatelem české endokrinologie. Na jeho odkazu dodnes zůstávají cenné především tři aspekty: 1. moderní dynamický přístup ke klinické medicíně, 2. filozofické názory na společnost a její vývoj, 3. postřehy a hodnocení událostí v české společnosti, které zachytil ve svých denících. Kniha se skládá ze vzpomínkových textů pamětníků, dále je připomenut jako vědec a pedagog, závěrečná část je výborem z jeho textů.
ISBN 978-80-7387-743-9
Praha : Triton, 2014, 1. vyd., brož., 200 s., 22 s. čb foto příl.
$16.90

112.
Městské právo ve střední Evropě : sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference "Práva městská Království českého" z 19.- 21. září 2011, Praha
/ The Municipal Law in the Central Europe : the collection of reports from the international law conference "Municipal Law of the Czech Kingdom" in 19th-21st September 2011, Prague.
Eds. Karel Malý, Jiří Šouša jr. Soubor statí přináší nový pohled na současnou problematiku městského práva v právněhistorické vědě. Příspěvky se věnují například životu Pavla Kristiána z Koldína, recepci Práv městských Království českého ve městech magdeburského práva, osudům kodifikace v 17. a 18. století a konci platnosti práv městských Království českého či římskoprávním zásadám v Koldínově díle. Historická analýza vývoje městského práva přináší nové poznatky o středověké a raně novověké právní kultuře, o národnostním vývoji v českých městech a o proměnách politických i hospodářských. Česky a německy.
ISBN 978-80-246-2113-5
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., váz., 398 s., bibliografie
$33.20

113.
Mezi kulturou a uměním : věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu
/ Between Culture and Art : to a life jubilee of Zdeněk Hojda.
Eds. Ivana Ebelová, Jiří Pešek , Tomáš Sekyrka, Vít Vlnas. Sborník přináší kulturněhistorické studie přátel a kolegů Z. Hojdy (*1953), archiváře a historika kulturních dějin raného novověku, docenta Katedry pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřují se na tyto oblasti: črty z dějin umění, střípky ze severské historie, jazykové hříčky, postřehy z historických (a historikových) cest, jež se vymaňují podřízenosti času.
ISBN 978-80-7422-269-6 (NLN); 978-80-7035-544-2 (NG)
Praha : Nakladatelství Lidové noviny - Národní galerie, 2013, 1. vyd., váz., 263 s., čb ilustrace, faksimile, bibliografie
$24.60

114.
Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2013
/ The Collection of Works of the Association of Teachers of Czech as a Foreign Language 2013.
Ed. Richard Vacula. Publikované příspěvky se týkají především praktických témat, představeny jsou didaktické aspekty výuky cizích jazyků, pozornost je věnována výuce češtiny jako cizího jazyka na úrovni základní školy, mj. i z psycholingvistického hlediska, a prezentovány jsou konečně také zkušenosti s výukou odborné češtiny z různých specializovaných pedagogických pracovišť.
ISBN 978-80-7470-053-8
Praha : Akropolis, 2013, 1. vyd., brož., 349 s., bibliografické odkazy, bibliografie
$22.50

115.
Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu : (prezentace školství a vzdělanosti)
/ The Role of Personalities and Institutions in the Development of Learning in the European Context : (the presentation of education and learning).
Eds. Tomáš Kasper, Naděžda Pelcová, Slawomir Sztobryn. Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference, která proběhla na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v říjnu roku 2012 na počest 120. výročí založení Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského. Konference se zúčastnili filozofové, historici, pedagogové, pracovníci muzeí, knihoven a dalších vzdělávacích institucí. Cílem setkání bylo promyslet filozofická a pedagogická východiska evropské podoby vzdělanosti zejména v souvislosti s národní kulturou, jazykem, tradicí a potřebou porozumět lépe vlastní současnosti. Slovensky, česky, anglicky, německy a polsky.
ISBN 978-80-246-2286-6
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., brož., 475 s., čb foto, bibliografické odkazy
$33.20


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

116.
Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy
/ Cultural and Historical Encyclopedia of Czech Silesia and North Eastern Moravia.
Eds. Jakub Ivánek, Zdeněk Smolka. Encyklopedie přináší hesla z historie a současnosti regionu, a to výkladová hesla, hesla institucí, hesla věcná i hesla osobností. Pokrývá oblast historie, literatury psané česky, německy a polsky, výtvarného umění, architektury, hudby, demografie, folkloristiky, divadelnictví, jazykovědy, rozhlasu, televize a žurnalistiky.
ISBN 978-80-7464-385-9 (soubor); 978-80-7464-386-6 (1. sv.); 978-80-7464-387-3 (2. sv.); 978-80-7464-388-0 (CD-ROM)
Ostrava : Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 2013, 2. upr. a rozsíř. vyd., 2 sv. (A-L, 570 s.; M-Ž, 545 s.), CD-ROM (obr. příl.), bibliografie
$68.00

117.
Večerka, Radoslav:
Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky
/ Dictionary of Czech Linguists in the Domaine of Czech Studies and Slavistics.
Kniha přináší abecedně uspořádaný soubor personálních medailonků českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů jiných, pokud mj. přispěli teoreticky nebo prakticky k poznání a obohacení češtiny nebo některého ze slovanských jazyků. Autor publikace (*1928 ) je český jazykovědec, vysokoškolský pedagog, publicista, editor a literární vědec, který se zabývá slavistikou se zaměřením na paleoslovenistiku, slovanskou jazykovou komparatistiku a dějiny slavistiky.
ISBN 978-80-210-6265-8
Brno : Masarykova univerzita, 2013, 1. vyd., brož., 341 s., portréty, bibliografie, seznam zkratek
$29.80


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

118.
Akademická příručka českého jazyka
/ Academical Handbook of the Czech Language.
Eds. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová. První knižní vydání přepracované a doplněné výkladové části Internetové jazykové příručky od kolektivu autorů Ústavu pro jazyk český AV ČR. Obsahuje poučení o českém jazyce, zejména o pravopisu, morfématice, tvarosloví, slovotvorbě, o některých syntaktických jevech a také kapitoly o formální úpravě písemností a jazykové etiketě.
ISBN 978-80-200-2327-8
Praha : Academia, 2014, 1. vyd., váz., 533 s., bibliografie, rejstříky
$33.60

119.
Blümlová, Dagmar:
Místa a lidé : výbor textů z let 1984-2012
/ Places and People : the anthology of texts from 1984-2012.
Výbor obsahuje biografické texty různých podob, od popularizačních medailonů, přes úvody a doslovy či vybrané kapitoly monografií až po odborné studie. Chronologické řazení vychází z roků narození pojednávaných osobností, takže vzniklý celek představuje poměrně pestrý pohled na kulturní dějiny konce 19. a celého 20. století. V třiadvaceti obsažených portrétech se představují spisovatelé, vědci, překladatelé, učitelé, vojáci, režisér, lékař i operní pěvkyně, pomineme-li vstupního loutkáře a písmáky. Výklad osobnosti je téměř vždy uváděn do souvislosti s místem působení.
ISBN 978-80-905264-0-2
České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2013, 1. vyd., váz., 237 s., bibliografická poznámka
$20.40

120.
Broukalová, Jindra et al.:
Chronos, logos, topos : v současném filologickém bádání
Aktuální svazek obnovené ediční řady Filologických studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy přináší soubor odborných statí na témata času, místa a slova v jazykové a literární výchově, tedy z oblasti filologie a didaktiky jazyků a literatur. Publikace se snaží o propojení dvou komplementárních výzkumných linií, oborové a didaktické, a to jednak rozvíjením mezioborově traktované hermeneutiky, která dovoluje zkoumat vliv skrytých diskursivních struktur na estetický, zejména literární projev, jednak nabízením cesty, jakým způsobem vést žáky k porozumění širším kontextům. Částečně anglický, německý a ruský text.
ISBN 978-80-246-2231-6
Praha : Karolinum, 2012, Ed. Filologické studie, 1. vyd., brož., 158 s., English summary, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$14.50

121.
Cvrček, Václav:
Kvantitativní analýza kontextu
/ Quantitative Analysis of Context.
O klíčové povaze kontextu při analýze jazykových jevů se v jazykovědě obecně nepochybuje. Bezesporný je jeho význam při analýze sémantiky slov. Kvantitativní analýza popsaná v této knize se zabývá tím, jaké jsou obecné charakteristiky kontextu, co můžeme považovat za anomální a co za běžné a jak je možné hodnoty v kontextu slov naměřené lingvisticky interpretovat.
ISBN 978-80-7422-264-1
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013, Ed. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 18, 1. vyd., brož., 283 s., tabulky, grafy, rejstřík, English summary
$19.50

122.
Češka, Jakub:
Průzračnost tvorby v zrcadle literatury
/ Brightness of Creation in the Mirror of Literature.
Autor ve svém uvažování o literatuře setrvává v inspirativním myšlenkovém ovzduší vyhraněných tvůrců, jakými jsou především M. Kundera, B. Hrabal, V. Linhartová nebo Jar. Havlíček. Každý ze spisovatelů představuje bohatě rozvinuté literární gesto. Svébytnost, kontrastnost a do značné míry také jejich komplementárnost vybízí k jejich vzájemné konfrontaci. V knize přesouvá pozornost k obecnějším tématům, jakými jsou tematika snu, iluzorní spravedlnost, magičnost literární řeči a v neposlední řadě strategická realističnost literárního díla.
ISBN 978-80-7476-046-4
Praha : Togga, 2014, Ed. Scholia, 1. vyd., brož., 265 s., bibliografie, English summary
$21.30

123.
Čtení o Jaroslavu Vrchlickém : básník ve sporech o životnost díla
/ Readings on Jaroslav Vrchlický : the poet in arguments on the lifetime of work.
Ed. Michal Topor. Kniha ukazuje básníka z perspektivy tázání po životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních čtyřiceti letech 20. století - zčásti už za života autorova. Je uvedena studií, která provádí po debatách o básníkově tvorbě od sedmdesátých let 19. století až po poválečnou literárněhistorickou produkci a moderní básnické výbory z jeho díla.
ISBN 978-80-87899-01-4
Praha : Institut pro studium literatury, 2013, Ed. Antologie, sv. 2, 1. vyd., brož., 181 s., bibliografie, English summary
$16.10

124.
Čtení o Václavu Havlovi : autor ve světle literární kritiky
/ Readings on Václav Havel : the author in the light of the literary criticism.
Ed. Michael Špirit. Výbor z rozsáhlé havlovské literatury obsahuje nejcennější bezprostřední kritické ohlasy na autorova dramatická a esejistická díla. Stati Evy Uhlířové, Jana Grossmana, Sergeje Machonina, Jindřicha Černého, Ivana M. Jirouse či Jany Patočkové sledují dramatickou tvorbu Václava Havla od premiéry Zahradní slavnosti v roce 1963 až do posledního dramatického (a filmového) díla Odcházení.
ISBN 978-80-87899-00-7
Praha : Institut pro studium literatury, 2013, Ed. Antologie, sv. 1, 1. vyd., brož., 190 s., bibliografie, rejstřík
$16.10

125.
David, Jaroslav a kol.:
Slovo a text v historickém kontextu : perspektivy historickosémantické analýzy jazyka
/ Word and Text in the Historical Context : perspectives of historical and semantical analysis of language.
Novoroční projevy československých a českých prezidentů, prvomájová hesla, texty Rudého práva, publicistika J. Durycha, L. Jehličky a K. Čapka, staročeské satiry, beletrie autorů 19. století, regionální noviny z přelomu 19. a 20. století či slovníky argotu. Cílem monografie je prezentace nových metodologických přístupů, odlišných od tradičních metod historické sémantiky, které jsou vhodné a využitelné i pro historickosémantickou analýzu jazyka a textologii.
ISBN 978-80-7464-228-9 (OU); 978-80-7294-999-1(H)
Otrava - Brno : Ostravská univerzita - Host, 2013, 1. vyd., váz., 323 s., tabulky, grafy, bibliografické odkazy, přílohy, rejstřík, English, German and Polish summaries
$25.40

126.
Etymology: An Old Discipline in New Contexts.
Eds. Bohumil Vykypěl, Vít Boček. Příspěvky sborníku se zabývají vzájemnými vztahy mezi etymologií a několika dalšími jazykovědnými disciplínami (teorie gramatikalizace, kontaktová lingvistika, historickosrovnávací lingvistika, glottochronologie, kognitivní lingvistika, etnolingvistika). Most papers presented in this volume are small contributions to some aspects of the relationship of the venerable old discipline of etymology and the dynamic young trends of present-day linguistics. Anglicky, částečně německy a rusky.
ISBN 978-80-7422-263-4
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013, Ed. Studia etymologica Brunensia, sv. 16 , 1. vyd., brož., 99 s.
$10.10

127.
Frynta, Emanuel:
Eseje
/ The Essays.
Vybral a doslov a ediční poznámku napsal Jiří Honzík. Eds. Jiří Honzík, Irena Kraitlová a Jan Šulc. Úplný soubor esejistického díla E. Frynty (1923-1975) patří k základním hodnotám české literatury druhé pol. 20. století. Kniha je rozčleněna do oddílů: Poválečná kritika, Z prostoru Čech (studie o Ignátu Herrmannovi, Franzi Kafkovi, Jaroslavu Haškovi /vycházející zde z rukopisu vůbec poprvé/, Bohumilu Hrabalovi), O ruské literatuře, O španělské literatuře, O uměleckém slovu a O výtvarném umění. Jádro knihy leží v oddílu druhém a třetím, ty představují E. Fryntu jako zcela mimořádnou literární osobnost. Součástí knihy je úplná bibliografie jeho básnického, esejistického a překladatelského díla.
ISBN 978-80-7215-462-3
Praha : Torst, 2013, 1. vyd., váz., 788 s., čb foto, jmenný rejstřík, bibliografie
$42.40

128.
Gilk, Erik:
Vítěz i poražený : prozaik Ladislav Fuks
/ The Winner and the Beaten : the prosaist Ladislav Fuks.
Autor (*1973), olomoucký literární historik, se již delší dobu zabývá autorskou osobností L. Fukse. Po řadě dílčích studií předkládá ucelenou monografii pojednávající o jeho složitém a nejednoznačně hodnoceném prozaickém díle. Soustředí se na jedinečnou autorskou poetiku, zkoumá prostředky významové výstavby, všímá si způsobů vyprávění, důmyslné motivické struktury, neopomíjí ani hru se čtenářem a dokonalou evokaci atmosféry příběhu.
ISBN 978-80-7491-056-2
Brno : Host, 2013, Ed. Tváře české literatury, sv. 4., 1. vyd., brož., 311 s., čb foto, faksimile, bibliografické odkazy, kalendárium, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$25.40

129.
Hlučná samota : sto let Bohumila Hrabala 1914/2014
/ The Noisy Loneliness : one hundred years of Bohumil Hrabal 1914/2014.
Eds. Petr Kotyk, Světlana Kotyková, Tomáš Pavlíček. Kniha koncipovaná jako kronika života a díla B. Hrabala (1914-1997) představuje jedinečný výbor autentických dokumentů a fotografií, ukázek korespondence, původních neupravovaných strojopisů básní, povídek a románů. Svazek přináší také doklady o komunistických cenzorských praktikách, reprodukce nakladatelských smluv a lektorských posudků, odborné a čtenářské ohlasy, kritiky a komentáře z Hrabalova osobního archivu uloženého v Literárním archivu PNP, ve Vlastivědném muzeu Nymburk a u Hrabalových přátel.
ISBN 978-80-204-3279-7
Praha : Mladá fronta ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, 2014, 1. vyd., váz., 269 s., čb a bar foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík
$55.20

130.
Knihy a jejich lidé : čtenářské životopisy
/ The Books and Their People : the autobiographies of readers.
Ed. Jiří Trávníček. Soubor 33 čtenářských životopisů lidí (spisovatelů, nakladatelů, knihovníků, typografů atd.), kteří se podílejí na utváření knižní kultury v České republice. Editorovi se podařilo shromáždit mezi lety 2010-2013 pestrý vzorek lidí zabývajících se profesně knihami a nyní přináší jejich osobité vzpomínky a zajímavé osudy. Kniha je portrétem doby, nejstarší vzpomínky sahají ještě do časů první republiky, nejnovější k době vedení rozhovorů.
ISBN 978-80-7294-967-0
Brno : Host, 2013, 1. vyd., brož., 534 s., jmenný rejstřík
$29.70

131.
Křen, Michal:
Odraz jazykových změn v synchronních korpusech
/ Reflection of Languge Changes in Synchronous Corpuses.
Práce představuje diachronní pohled na synchronní psané korpusy řady SYN, které zachycují blízké stavy jazyka. Cílem práce bylo především zjištění možností a mezí detekce vývojových tendencí v jazyce na materiálu korpusů této řady, mezi vedlejší patří také vyhodnocení jejich složení.
ISBN 978-80-7422-265-8
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2013, Ed. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 19, 1. vyd., brož., 180 s., tabulky, grafy, bibliografie
$15.20

132.
Kubíček, Tomáš; Hrabal, Jiří; Bílek, Petr A.:
Naratologie : strukturální analýza vyprávění
/ Narratology : structural analysis of narration.
Odborná publikace přináší souvislý pohled na základní naratologické kategorie, jak se utvářely od druhé poloviny 20. století. Z podtitulu je zřejmé, že autorům jde o nové promýšlení pojmů strukturalistické tradice. Nepožadují návrat k některé z minulých fází vývoje naratologie, ale o přípravu její nové podoby, která bude spočívat v kritické reflexi možností naratologického instrumentáře v kontextu současné literární teorie.
ISBN 978-80-7272-592-2
Podlesí : Dauphin, 2013, 1. vyd., brož., 247 s., bibliografie, rejstříky, English summary
$25.30

133.
Novotný, Vladimír:
Literární kontrapunkty : výbor z bohemistických studií
/ Literary Counterpoints : the anthology of Czech studies.
Publikace představuje výběr z novějších literárněhistorických bohemistických studií vysokoškolského pedagoga a literárního kritika (*1946), přednášejícího na Katedře literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Na rozdíl od svých dřívějších knih se autor zaměřuje pouze na dva literárněhistorické okruhy: na problematiku české literatury 19. století a na literární díla z první poloviny 20. století, přičemž usiluje buď o novou interpretaci odkazu jednotlivých tvůrců, resp. konkrétního díla, anebo nahlíží jejich tvorbu prismatem novodobé literární historie i novější literární kritiky.
ISBN 978-80-905499-2-0
Plzeň : ArtKrist, 2013, 1. vyd., brož., 218 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$21.30

134.
Poslední, Petr:
Taktika přepisu : polští autoři v časopise Světová literatura
/ The Tactics of Rewriting : Polish authors in the Světová literatura magazine.
Autor (*1945) je polonista působící na Univerzitě Pardubice. Revue Světová literatura se po dobu své existence soustavně a v nebývalé šíři věnovala polské literatuře, představila více než 200 autorů a téměř trojnásobné množství básní, povídek, úryvků románů a divadelních her. Autor se v knize pokouší rekonstruovat různé úrovně a typy našeho vnímání, jak se rýsovaly během zhruba čtyř vývojových etap: 1. Zakladatelského období časopisu v letech 1956-1963, 2. komunikačně diferenciačního období v letech 1964-1970, 3. normalizačně virtuálních úprav periodika v letech 1971-1989 a 4. názorově pluralizovaného vedení dvouměsíčníku v letech 1990-1996.
ISBN 978-80-7465-071-0
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2013, Ed. Tahy, sv. 9, 1. vyd., brož., 309 s., bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$28.00

135.
Pospíšil, Ivo:
K teorii ruské literatury a jejím souvislostem
/ On Theory of Russian Literature and Its Context.
Ruská literatura je z teoretického hlediska mimořádně inspirativní ve svém specifickém vývoji od středověku po současnost. Na základě výzkumu literární teorie a historie v širším slovanském kontextu autor v několika souvisejících studiích předkládá implicitní obrys koncepce teorie a dějin ruské literatury nazírané z pozice srovnávacích a žánrových studií na pozadí několika dalších slovanských a evropských literatur. Autor (*1952) je literární vědec, slavista, teoretik a historik literatury, vedoucí Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
ISBN 978-80-210-6216-0
Brno : Masarykova univerzita, 2013, Ed. Opera Universitatis Brunensis Facultatis Philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně Filozofická fakulta, č. 413, 1. vyd., brož., 271 s., 8 s. bar. obr. příl., bibliografie, Russian summary, jmenný rejstřík
$28.10

136.
Řehounek, Jan:
Rytíř smutné postavy : básník Jan z Wojkowicz 1880-1944
/ The Knight of Sorrowful Character : the poet Jan of Wojkowitz 1880-1944.
Monografie dekadentního básníka Jana z Wojkovicz (vlastním jménem Jan Nebeský). V první části je vylíčen osud rodiny a především jeho otce, jenž získal šlechtický titul podvodem genealoga Mejtského - s ostudou o něj přišel. Přídomek z Wojkowicz si ovšem ponechal Jan Nebeský jako své umělecké jméno. V druhé části je básníkův životopis. Ve třetí jsou obsaženy všechny jeho vydané knihy (obrázek titulní strany, charakteristika díla, příklady zveřejněných kritik). Poslední část obsahuje výběr z díla. Kniha je vybavena řadou unikátních dokumentárních fotografií.
ISBN 978-80-87523-07-0
Nymburk : Jan Řehounek - Kaplanka, 2014, Ed. Knihovnička Kaplanka, sv. 2, 1. vyd., váz., 129 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$21.30

137.
Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky
/ Theoretical and Metodological View of Todays Linguistics.
Eds. Eva Lehečková, Jan Chromý. Publikace je příspěvkem k diskusi o soudobém vývoji lingvistických teorií a metodologie lingvistického výzkumu. Této problematiky se dotýkají nejprve české překlady pěti původně anglických studií. Tyto studie, například od N. Evanse, S. Levinsona, R.W. Gibbse nebo L. Steelse, akcentují určité aspekty lingvistického bádání, jimž se v posledních letech věnuje výrazná pozornost. Překlady doplňuje anketa zaměřená na obecné i konkrétnější otázky spjaté s lingvistickým výzkumem. Respondenty ankety jsou někteří přednášející i účastníci Letní školy lingvistiky v Dačicích. Poslední část knihy je věnována představení Letní školy lingvistiky, z jejíhož prostředí vzešel i podnět k uspořádání této publikace.
ISBN 978-80-7308-465-3
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, Ed. Varia, sv. 14, 1. vyd., brož., 279 s., bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$20.40


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

138.
Avděj Ter-Oganjan - Muzeum ruského futuristy = Avdej Ter-Ogan'jan - Muzej russkogo futurista = Avdei Ter-Oganian - The Museum of a Russian Futurist.
Ed. Alena Boika. Vydáno jako doprovodná publikace k výstavě Avděje Ter-Oganjana (*1961) V prdeli - Muzeum ruského futuristy v Galerii Trazitdisplay v Praze, 22.11.2013-2.2.2014. Textová část obsahuje rozhovory, recepce a doposud nepublikované texty. Obrazová část knihy chronologicky vymezuje jednotlivá období Ter-Oganjanovi tvorby, z nichž některá jsou zároveň dokumentací uměleckých akcí. Souběžný anglický a ruský text.
ISBN 978-80-87259-23-8
Praha : Tranzit.cz, 2013, 1. vyd., brož., 331 s.. bar. ilustrace
$27.20

139.
Bár, Pavel:
Od operety k muzikálu : zábavněhudební divadlo v Československu po roce 1945
/ From the Operetta to the Musical : amusing musical theatre in Czechoslovakia after the year 1945.
Soubor studií rozvíjí jednotné téma: formování podoby zábavněhudebního divadla v poválečném Československu. Monografie věnuje pozornost klíčovým operetním a muzikálovým inscenacím a jejich tvůrcům. Jak se proměňovala podoba zábavněhudebního divadla v dalších generacích sleduje autor nejen na inscenacích velkých scén, ale i na tvorbě Suchého a Šlitra, na českých muzikálových filmech či na pokusech divadla Rokoko a později Divadla na provázku.
ISBN 978-80-7437-115-8
Praha : Kant pro AMU, 2013, Ed. Disk. Velká řada, sv. 25, 1. vyd., brož., 298 s., čb foto, soupis inscenací, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$20.40

140.
Baroque in Bohemia : guide to the permanent Exhibitions of the National Gallery in Prague, Museum of Decorative Arts in Prague and Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague in Schwarzenberg Palace.
Ed. Marcela Vondráčková. Publikace představuje stálou expozici barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze. Anglicky.
ISBN 978-80-7035-528-2
Praha : Národní galerie, 2013, 1. vyd., brož., 245 s., bar. ilustrace, bar. foto, rejstřík
$21.30

141.
Brdečková, Tereza a kol.:
Jiří Brdečka
Eds. Tereza Brdečková, Jan Šulc. Kniha představuje slovem a obrazem život a mnohostranné dílo jednoho z nejvýraznějších tvůrců českého filmu 20. století J. Brdečky (1917-1982). Po obsáhlém úvodním životopisu, doprovozeném množstvím unikátních fotografií a dokumentů, seznamuje v jednotlivých tematických kapitolách s Brdečkovým dětstvím a mládím, jeho kresleným humorem, poválečnými filmovými kritikami, tvorbou ilustrátorskou a kreslířskou, s jeho pestrou literární prací. Samostatná pozornost je věnována jeho zájmu o tematiku divokého západu a jeho přátelství s mnoha vynikajícími českými kulturními osobnostmi.
ISBN 978-80-7467-042-8
Řevnice : Arbor vitae, 2013, 1. vyd., váz., 347 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, filmografie
$119.20

142.
Burianová, Miroslava:
Móda v ulicích protektorátu
/ The Fashion in the Streets of the Protectorate.
Kniha seznamuje s módou v období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Ani v době všeobecného nedostatku a přídělového systému se ženy nevzdaly touhy po elegantním slušivém oděvu. Vyprávění o životě a oděvu všedním i svátečním nás zavede na plesy plné hvězd stříbrného plátna, jako byly Adina Mandlová nebo Lída Baarová, na Pražský hrad i do továren a protektorátních domácností. Doplněno množstvím dobových kreseb a fotografií a ukázkami autentických oděvů.
ISBN 978-80-7036-397-3 (NM); 978-80-247-4791-0 (G)
Praha : Národní muzeum - Grada, 2013, 1. vyd., váz., 286 s., čb a bar. foto, faksimile, English summary, slovník pojmů, poznámky, bibliografie
$33.90

143.
Civilizované iluze : fotografická sbírka Muzea umění Olomouc = Civilised Illusions : photography collection of the Olomouc Museum of Art.
Ed. Štěpánka Bieleszová. Publikace přináší pohled na profil, historii a vývoj fotografické sbírky Muzea umění, která byla založena v r. 1966 a díky sběratelským aktivitám muzea se dnes řadí mezi nejkvalitnější fondy tohoto druhu v ČR. Ve dvanácti kapitolách seznamuje s výběrovým celkem fotografií a jejich autory a zároveň s historií fotografického média v období od poloviny 19. stol. až do začátku 21. stol. v domácím a částečně mezinárodním kontextu. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87149-43-0
Olomouc : Muzeum umění, 2012, 1. vyd., brož., 287 s., čb a bar. foto, bibliografie, rejstřík, soupisy
$30.60

144.
CM 863 : svatí Cyril a Metoděj : dějiny, tradice, úcta : průvodce výstavou
/ CM 863 : Saints Cyril and Methodius : history, tradition, veneration : exhibition guide.
Ed. Štěpánka Chlumská . Katalog ke stejnojmenné výstavě uspořádané v Národní galerii v Praze, Sbírce starého umění, v klášteře sv. Anežky České ve dnech 1.11.2013-2.2.2014. Výstavu spolupořádaly kromě Národní galerie též Muzeum umění Olomouc a Moravská galerie v Brně.
ISBN 978-80-7035-536-7
Praha : Národní galerie, 2013, 1. vyd., brož., 119 s., il. (převážně barev.), faksim., bibliografie, English summary
$24.40

145.
Čáp
/ The Film Director František Čáp.
Ed. Václav Kofroň. Katalog, který vyšel v souvislosti s první mezinárodní retrospektivou filmů režiséra Františka Čápa (1913-1972), pořádanou v kině NFA Ponrepo. Publikace nabízí ucelený pohled na Čápovu filmovou tvorbu ve Slovinsku, zamyšlení nad filmem Noční motýl (1941) a především řadu unikátních fotografií: jeho neznámé portréty a pracovní snímky z natáčení jeho českých filmů.
ISBN 978-80-7004-157-4
Praha : Národní filmový archiv, 2013, 1. vyd., brož., 57 s., čb foto, filmografie, kalendárium
$3.80

146.
Dostál, Martin:
Zářivý měsíc svěží vítr.cz = Shinig Moon Fresh Wind. cz.
Katalog ke společné stejnojmenné výstavě umělců: Karla Malicha, Milana Grygara, Vladimíra Kopeckého, Jana Merty, Jiřího Kovandy, Josefa Pleskota, Federico Díaze, Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Krištofa Kintery, Rafanů pořádané v Galerii Miroslava Kubíka ve dnech 17.6. - 19.8.2012.
ISBN 978-80-87430-25-5
Praha - Litomyšl : Galerie Zdeněk Sklenář - Galerie Miroslava Kubíka, 2013, Ed. Katalogy Galerie Miroslava Kubíka, sv. 5., 1. vyd., brož., 48 s., bar. ilustrace
$21.30

147.
Drury, Richard a kol.:
Jitka Štenclová
Dílo přední české výtvarnice (*1952) je jedinečné a neuchopitelné, a to nejen kvůli jejímu neustávajícímu hledání nových forem uměleckého (sebe) vyjádření. Výpravná monografie představuje pečlivý výběr bezmála 200 autorčiných objektů, kreseb a především obrazů.
ISBN 978-80-904305-2-5
Praha : J-Press, 2013, 1. vyd., váz., 238 s., bar. ilustrace, biografie, soupis výstav, bibliografie
$111.20

148.
Dufek, Antonín:
Jaromír Funke : between construction and emotion.
The first large-scale monograph on this internationally renowned photographer. Jaromír Funke (1896-1945) was a innovator of modern photography, just like Jaroslav Rössler, Man Ray, László Moholy-Nagy, Albert Renger-Patzsch, Aleksander Rodchenko, Paul Strand, and Edward Weston, to name but a few. Like them, Funke set out (in 1922) on the road towards abstraction, which would eventually lead him to his own particular "ism" - photogenism.
ISBN 978-80-7437-107-3
Brno - Praha : Moravská galerie - Kant, 2013, 1. vyd., váz., 237 s., čb foto, portréty, faksimile, životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách, bibliografie, rejstřík
$146.30

149.
Dufek, Antonín; Dukát,Vojta:
Vojta Dukát
Moravský fotograf V. Dukát (*1947) odešel po okupaci Československa sovětskou armádou do nizozemského exilu (1968). Toulal se po světě a vynikl v žánru humanistické fotografie. Snaží se být nadále profesionálním amatérem věrným odkazu jména přístroje zn. Ljubitel, nepracuje systematicky. Zdržuje se v místech, kde se mu daří nacházet harmonické vztahy v lidském společenství, k věcem a k přírodě. Rád komunikuje s lidmi nestresovanými představou, že čas jsou peníze. V letech 1974 a 1976 byl nominovaným fotografem agentury Magnum v Paříži. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7215-463-0
Praha : Torst, 2013, Ed. FotoTorst, sv. 38, 1. vyd., brož., 143 s., čb foto, životopisná data, soupis výstav, bibliografie
$28.30

150.
Dvořáková, Dita:
Ladislav Žák
Monografie o všestranném umělci (1900-1973), zabývajícím se problematikou bydlení, navrhováním nábytku a později krajinářskou architekturou. V meziválečném období navrhl několik vynikajících funkcionalistických rodinných domů na okraji Prahy a věnoval se řešením dobově aktuálního úkolu minimálního bytu pro sociálně slabé vrstvy. Během působení na pozici docenta krajinářské architektury na Akademii výtvarných umění v Praze (1946-1973) ovlivnil několik generací českých architektů.
ISBN 978-80-87164-76-1
Řevnice : Arbor vitae, 2013, 1. vyd., váz., 171 s., ilustrace, čb a bar. foto, faksimile, plány, životopisný přehled, bibliografie, English summary
$79.20

151.
Fišerová, Lucia L.; Pospěch, Tomáš:
Slovenská nová vlna : 80. léta = The Slovak New Wave : the 80s.
Kniha byla vydána u příležitosti výstavy v Domě fotografie Galerie hlavního města Prahy 16. 12. 2013 - 16. 3. 2014.
Výstavní a publikační projekt představuje osm autorů dlouhodobě tvořících v Praze nebo s tímto prostředím bezprostředně spjatých: Ruda Prekopa, Vasila Stanka, Tona Stana, Martina Štrbu, Mira Švolíka, Kamila Vargu, Petra Župníka a tragicky zesnulého Jana Pavlíka. Cílem kurátorů bylo prozkoumat fenomén Slovenské nové vlny a jeho východiska s časovým odstupem téměř tří desetiletí. Osobitý důraz kladou kurátoři na díla, která nebyla ve své době představena vůbec nebo jen okrajově. Česky, slovensky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-123-3
Praha : Kant, 2014, 1. vyd., váz., 200 s., čb foto, medailony, bibliografie
$76.00

152.
Fronek, Jiří:
Johann Hiebel (1679-1755) : malíř fresek středoevropského baroka
/ Johann Hiebel (1679-1755) : the painter of wall paintings of the Central European barroque.
Kniha je první souhrnnou prezentací malířovy tvorby. Vedle shromáždění a zhodnocení dosavadních poznatků zahrnuje zejména aktuální archivní výzkum a podrobnou dokumentaci a rozbor malířského díla. Malíř Johann Hiebel (1679-1755), původem ze Švábska, byl jedním z řady umělců cizího původu, kteří se trvale usadili v Čechách a významně zasáhli do vývoje českého barokního umění. Již svými současníky byl vysoce ceněn jako malíř specializovaný na nástropní freskovou malbu s uplatněním bravurně zvládnutých prvků architektonického iluzionismu.
ISBN 978-80-7422-275-7 (NLN); 978-80-7101-134-7 (UPM)
Praha : Nakladatelství Lidové noviny - Uměleckoprůmyslové muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 342 s., čb a bar. ilustrace, bibliografické odkazy, bibliografie, German summary
$59.40

153.
Gotické madony na lvu = Gotische Löwenmadonnen = Splendor et Virtus Reginae Coeli.
Eds. Ivo Hlobil, Jana Hrbáčová. Dvojjazyčný česko-německý katalog zpracovaný předními evropskými odborníky ke stejnojmenné výstavě. Výstavní projekt je unikátní v několika ohledech - vůbec poprvé v historii budou pohromadě vystaveny sochy představující Madonu na lvu, dochované na území dnešního Polska, Německa, Rakouska i Francie. Věnuje se pozoruhodnému fenoménu evropského vrcholně gotického sochařství, kterým je zobrazení Panny Marie stojící na lvu. Tento unikátní motiv, který se poprvé objevil kolem poloviny 14. století, představuje v duchu středověké symboliky vítězství nad zlem a hříchem a toto zobrazení je třeba chápat jako předchůdce pozdějších vyobrazení Panny Marie stojící na hadovi či na půlměsíci, která se užívala až do doby baroka.
ISBN 978-80-87149-74-7
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2014, 1. vyd., brož., 143 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$30.60

154.
Grossman, Jan:
Mezi literaturou a divadlem, sv. I
/ Between Literature and Theatre, Vol. I.
Ed. Petr Šrámek. Dvousvazková edice přináší poprvé v úplnosti literárněkritické, teatrologické, obecně estetické a publicistické práce J. Grossmana (1925-1993), jedné nejvýraznějších osobností české kultury druhé pol. 20. století. Texty jsou rozděleny do jedenácti oddílů. V prvním svazku jsou obsaženy texty datované od 40. do 60. let.
ISBN 978-80-7215-464-7
Praha : Torst, 2013, 1. vyd., váz., 726 s.
$37.40

155.
Grossman, Jan:
Mezi literaturou a divadlem, sv. II
/ Between Literature and Theatre, Vol. II.
Ed. Petr Šrámek. Dvousvazková edice přináší poprvé v úplnosti literárněkritické, teatrologické, obecněestetické a publicistické práce Jana Grossmana (1925-1993), jedné nejvýraznějších osobností české kultury druhé poloviny 20. století. Tento svazek zahrnuje texty z 60.-90. let. Následovat bude svazek Mezi literaturou a divadlem III : komentáře, který přinese literárněhistorické a divadelněhistorické komentáře, bibliografii a grossmanovskou studii.
ISBN 978-80-7215-465-4
Praha : Torst, 2013, 1. vyd., váz., 589 s., jmenný rejstřík
$37.40

156.
Hlušička, Jiří; Malina, Jaroslav:
Antonín Širůček
A. Širůček (1913-1977) patří k výrazným osobnostem výtvarného života města Brna a jeho dílo představuje též nezanedbatelný vklad českému umění 2. poloviny 20. století. Vyšel z tradice novodobého sochařství, ale jeho touha objevovat nové obzory jej vedla k modernímu ztvárnění různých podnětů i k volbě nejen sochařských, ale i kreslířských a malířských prostředků. Posedlostí nalézt výtvarně účinný ekvivalent současného života zaujal jeho odkaz v českém umění nezanedbatelné místo.
ISBN 978-80-7204-841-0
Brno : Nadace Universitas - Akademické nakladatelství CERM, 2014, Ed. Osobnosti, sv. 25, 1. vyd., váz., 191 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, biografie, bibliografie, French summary
$46.80

157.
Ivanega, Jan; Šámal, Petr; Trnková, Petra:
Buquoyský Rožmberk : vizuální kultura šlechtického sídla v období romantického historismu = Buquoys' Rožmberk : visual culture of an aristocratic seat in the period of romantic historicism.
Kniha sleduje proměnu panství kolem hradu Rožmberk nad Vltavou provedenou rodem Buquoyů kolem poloviny 19. století - krajinné úpravy, přestavbu a výzdobu sídla i vznik tzv. hradního muzea. Text je, stejně jako u předchozí knihy Buquoyské Nové Hrady (2012), bohatě ilustrovaný dobovými fotografiemi a jinými vyobrazeními včetně plánové dokumentace.
ISBN 978-80-86890-48-7
Praha : Artefactum, 2013, 1. vyd., brož., 143 s., čb foto, ilustrace, faksimile, plány, poznámky
$17.00

158.
Janatková, Alena; Vlnas, Vít:
Pražská Národní galerie v protektorátu Čechy a Morava
/ Prague National Gallery in the Protectorate of Bohemia and Moravia.
Autoři sledují poměry v Národní galerii v období protektorátu. Zaměřují se zejména na osobu Josefa Cibulky (1886-1968), významného českého historika umění a archeologa, vysokoškolského pedagoga, vědce evropského formátu a římskokatolického kněze, který byl v tomto složitém období ustanoven ředitelem galerie.
ISBN 978-80-7035-540-4
Praha : Národní galerie, 2013, 1. vyd., brož., 119 s., ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy
$25.50

159.
Jirsíková, Nina:
Ravensbrück
Eds. Lenka Šaldová a kol. Autorka prožila několik let v koncentračním táboře. K době strávené v Ravensbrücku se vracela do konce života, věnovala mu kapitolu ve Vzpomínkách tanečnice, napsala několik povídek - a především velmi výmluvně vystihla "všední" život v koncentračním táboře na jedenasedmdesáti expresivních kresbách, publikovaných poprvé v úplnosti v této knize.
ISBN 978-80-7036-393-5
Praha : Národní muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 80 s., čb a bar. ilustrace, English preface
$23.00

160.
Jirsíková, Nina:
Vzpomínky tanečnice
/ Memories of the Dancer.
Eds. Libuše Hronková a kol. N. Jirsíková, (rodným jménem Anna Gurská, 1910-1978), byla česká tanečnice, choreografka a kostýmní výtvarnice. Na konci 20. let přešla do Osvobozeného divadla Voskovce a Wericha a ve 30. letech se pak zásadně podílela na tvorbě Déčka Emila Františka Buriana, to už nejen jako tanečnice, ale také jako choreografka a kostýmní výtvarnice. Autorka dává nahlédnout do divadelního zákulisí, připomíná osobnosti dnes bohužel zapomenuté a nabízí nezvyklý pohled na osobnosti všeobecně známé a na život v koncentračním táboře. Vzpomínky jsou doplněny odbornými studiemi, nastiňujícími její význam v historii českého tance a divadla.
ISBN 978-80-7036-392-2
Praha : Národní muzeum, 2013, 1. vyd., brož., 246 s., čb foto, bar. ilustrace, English summary
$23.00

161.
Jurková, Zuzana a kol.:
Pražské hudební světy
/ Prague Soundscapes.
První kniha, která se věnuje hudbě v Praze z jiné než hudebně historické perspektivy. K hudebním událostem dnešní Prahy přistupuje z pozice etnomuzikologie, někdy nazývané také hudební antropologie. Stává se tak významným příspěvkem k rozvoji nového odvětví hudební antropologie, k urbánní etnomuzikologii.
ISBN 978-80-246-2484-6
Praha : Karolinum, 2013, 1. vyd., brož., 303 s., bar. foto, bibliografie, English summary
$28.90

162.
Kerbr, Jan:
Krajina s akvabelami a černým domem : pokus o vymezení české polistopadové dramatiky
/ The Landscape with Aquabells and Black House : an attempt to define the Czech Post-November dramatists.
Studie o současné české dramatické tvorbě si všímá nové tvorby autorů, kteří byli za minulého režimu umlčeni, i těch, kteří jím byli s jistým omezením trpěni. Připomíná tvorbu autorů malých divadel a divadelníků, kteří se etablovali po změně režimu. Autor (*1948) vystudoval sociologii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, do konce r. 2012 působil jako reaktor Divadelních novin.
ISBN 978-80-87377-61-1
Praha : Pulchra, 2013, Ed. Eseje, sv. 19, 1. vyd., brož., 119 s., 1 portrét, bibliografie, jmenný rejstřík
$16.90

163.
Klímová, Barbora:
Navzájem : umělci a společenství na Moravě 70.-80. let 20. století
/ Mutually : artists and communities in Moravia in the 1970s'-80s'.
Publikace sleduje umělecké projevy na hranici společenských událostí v moravském prostředí v daném období. Každá z pěti kapitol je věnována jednomu tvůrci nebo dvojici autorů, kteří se věnovali experimentální tvorbě, vytvářeli různé komunity, alternativní zóny, nebo dokonce alternativní instituce. Vybrané lokálně specifické moravské enklávy jsou zde srovnávány s obdobnými v Čechách a na Slovensku. Autorka se zabývá těmito autory: M. Pallou, V. Havlíkem, J. Daňkem a B. Rozbořilem, J. Valochem ad.
ISBN 978-80-87259-21-4 (t); 978-80-214-4793-6 (VUT)
Brno : tranzit.cz - Vysoké učení technické, 2013, 1. vyd., brož., 246 s. , čb foto, faksimile, bibliografie, filmografie, jmenný rejstřík, English summary
$33.20

164.
Klimtová, Zdenka:
Vietnamské umění v Čechách
/ The Viet Art in Bohemia.
Publikace přibližuje výtvarné umění národa, který zaujal v České republice v posledních desetiletích pevné místo, umění s dávnou tradicí, bohaté a mnohotvárné. Díla jsou ze dvou nejvýznamnějších státních sbírek asijského umění, Národní galerie a Náprstkova muzea. Zaměřuje se na čtyři okruhy vietnamské výtvarné tradice: dongsongskou kulturu, buddhistické sochařství a dvě tradiční disciplíny vietnamského umění a uměleckého řemesla, dřevořez a keramiku.
ISBN 978-80-7035-538-1
Praha : Národní galerie, 2013, 1. vyd., brož., 109 s., čb a bar. ilustrace, terminologický slovník, bibliografické odkazy, bibliografie, English and Vietnamese summaries
$24.70

165.
Kubismus v české architektuře - sto let poté
/ Cubism in Czech Architecture - one hundred years later.
Ed. Michal Novotný. Publikace přináší příspěvky ze stejnojmenné konference (2011) rozpracované a rozšířené do formy vědeckých studií, v nichž autoři nahlížejí fenomén kubismu z různých úhlů pohledu. Např. úvodní stať J. Vybírala se zabývá problematikou pojmenování českého architektonického proudu právě kubismem a závěrečný text R. Šváchy se věnuje příkladům současných staveb, které záměrně či náhodně nesou znaky blízké architektonickému kubismu, pro něž je autor zařazuje pod pojem "neokubismus".
ISBN 978-80-7037-223-4
Praha : Národní technické muzeum, 2013, Ed. Práce z dějin techniky a přírodních věd, sv. 35, 1. vyd., brož., 209 s., il., portréty, plány, bibliografie, bibliogr. odkazy, English summaries
$21.30

166.
Kučera, Martin:
Karel Berman : kronika života operního pěvce
/ Karel Berman : the chronicle of life of the opera singer.
První monografie o operním pěvci K. Bermanovi (1919-1995), jednom z vrcholných reprezentantů českého vokálního umění druhé pol. 20. století. Na pozadí dějin opery pražského Národního divadla a v rámci dobových společenských souvislostí sleduje tvůrčí dráhu tohoto umělce. Zvláštní kapitolu umělcových životních osudů představuje období protektorátu, kdy se stal v terezínském ghettu jednou z vůdčích osobností bohatého uměleckého života rozvíjeného v tíživém prostředí internačního tábora; poté byl převezen do Osvětimi a jen zvláštní shodou okolností unikl smrti.
ISBN 978-80-200-2320-9
Praha : Academia, 2014, Ed. Paměť, sv. 77, 1. vyd., váz., 600 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$42.10

167.
Libellus Amicorum Beket Bukovinská
Eds. Lubomír Konečný, Lubomír Slavíček. Sborník připravený k životnímu jubileu Beket Bukovinské, mezinárodně uznávané specialistky na umělecké řemeslo doby císaře Rudolfa II. a na problematiku císařovy kunstkomory. Do sborníku přispěly dvě desítky badatelů jak domácích, tak zahraničních. Příspěvky se vesměs vážou k období císaře Rudolfa II. a umění jeho doby, takže na rozdíl od průřezových "Festschriftů" lze očekávat, že tento svazek se stane organickou součástí základní literatury pro budoucí rudolfinské bádání. Částečně anglicky a německy.
ISBN 978-80-86890-62-3
Praha : Artefactum, 2013, 1. vyd., váz., 335 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografické odkazy, English summaries
$25.40

168.
Ljubková, Marta a kol.:
Šťastná generace : režiséři z alterny : Jiří Adámek ; Jiří Havelka ; Petra Tejnorová ; SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) ; Rosťa Novák
/ The Lucky Generation : directors of the Department of Alternative and Puppet Theatre - Academy of Performing Arts in Prague.
Kniha nabízí pohled týmu autorů na novou nastupující generaci výrazných divadelníků, kteří jsou spojeni s Katedrou alternativního a loutkového divadla pražské DAMU, neboli tzv. "alternou". Kniha přináší vlastní studie tvůrců a první knižní portréty Jiřího Adámka, Jiřího Havelky, známého také z populárního souboru Vosto5 a z řady televizních pořadů, Petry Tejnorové, tandemu SKUTR (Kukučka-Trpišovský), mj. inscenátorů posledního nastudování opery Don Giovanni v pražském Národním divadle nebo Snu noci svatojánské pro Letní shakespearovské slavnosti, a Rosti Nováka, propagátora nového cirkusu a vůdčí osobnosti skupiny La Putyka.
ISBN 978-80-86102-86-3
Praha : Pražská scéna, 2013, Ed. Režie, sv. 14, 1. vyd., brož., 263 s., čb foto, bibliografie, soupisy inscenací
$16.90

169.
Ludvík Kuba (1863-1956) : poslední impresionista.
/ Ludvík Kuba (1863-1956) : the last impressionist.
Ed. Veronika Hulíková. Obsáhlá monografie s řadou dosud nepublikovaných materiálů a dobových fotografií seznamuje
v několika kapitolách s vývojem Kubova díla, jeho cestami do srbské Lužice, na Balkán a také dosud zcela opomíjenou plakátovou tvorbu. Rozsáhlá obrazová část přináší přes 300 fotografií kreseb, pastelů a olejů.
ISBN 978-80-7035-539-8
Praha : Národní galerie, 2013, 1. vyd., brož., 301 s., ilustrace, čb foto, životopisná data, přehled výstav, bibliografie, English summary
$55.30

170.
Magdalena Jetelová : (des)orientation? : projekty z let 1982-2013 = projects from 1982-2013.
Ed. Olga Staníková. Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě. Světově uznávaná česká umělkyně a autorka konceptuálních projektů (*1946) vytvořila náročné prostorové instalace v mnoha prestižních muzeích a galeriích v Evropě, USA nebo Japonsku. Olomoucká výstava představuje její projekty vycházející z přímého zaujetí architekturou a konkrétním místem v těsné vazbě k lidské přítomnosti. Monumentální prostorové a světelné realizace doplní starší i novější práce s kouřem a tematizací jeho znaku v posttotalitním státě, který umělkyně od 80. let ve své tvorbě volně rozvíjí. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87149-73-7
Olomouc : Muzeum umění Olomouc, 2013, 1. vyd., brož., 119 s., čb a bar. foto, životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách
$25.50

171.
Malý, Tomáš; Suchánek, Pavel:
Obrazy očistce : studie o barokní imaginaci
/ Images of Purgatory : studies on the baroque imagination.
Kniha nabízí zamyšlení nad barokním uměním, které se tematicky váže k otázce očistce. Text je založený na analýze asi 70 objektů (oltářních i samostatných obrazů, soch a kaplí) pocházejících z území Čech, Moravy a Slezska mezi lety 1640-1800. V české historiografii jde o první počin tohoto charakteru, neboť informace o zde prezentovaných uměleckých dílech byly doposud publikovány jen roztříštěně, neúplně a často nepřesně v rámci uměleckohistorických soupisů, řada památek nebyla dosud zmíněna vůbec.
ISBN 978-80-87709-02-3
Brno : Matice moravská, 2013, Ed. Knižnice Matice moravské, sv. 40, 1. vyd., váz., 387 s., 40 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, bibliografie, rejstříky English summary
$33.20

172.
Morganová, Pavlína:
Czech Action Art : happenings, actions, events, land art, body art and performance art behind the iron curtain.
This is the first ever in-depth interpretation of Czech Action Art as a vast and very original stream of Czech post-war art within the context of the region's complex socio-political history. Based on the author's more than decade-long research, her interviews with artists and interpretations of many of their performances and other actions, Czech Action Art also features a list of all Czech Happenings, events, performances, body-art pieces, land-art related and other actions from the 1960s to 1989. With more than 200 illustrations, many of which have never appeared in publications, it provides a vivid picture of the Czech performance art scene.
ISBN 978-80-246-2317-7
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 287 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$32.30

173.
Motyková, Karla:
Archeologické stopy dávných věků v Nymburce a ve středním Polabí : doba kamenná 8 500 - 2 300 př. Kr. : od lovců a sběračů k patriarchálním zemědělcům
/ The Archeological Evidence of Old Ages in Nymburk Town and in the Central Area of Labe River : the stone age 8500 - 2300 BC : from the mammoth hunters and pickers to patriarchal farmers.
Kniha nabízí informace o archeologických výzkumech z doby kamenné ve středním Polabí. Hlavní výzvou k jejímu napsání se stal objev neobvyklé a z velké části poměrně dobře zachované mohyly z pozdní doby kamenné, datované do 4. tisíciletí před Kristem. Pro lepší porozumění významu zmíněné památky v rámci dobových souvislostí byla však věnována pozornost i starším úsekům nejstaršího zemědělského pravěku na sledovaném území v mladší době kamenné (neolitu) i následnému vývoji na sklonku pozdní doby kamenné (eneolitu) nejen na území Čech, ale i Evropy.
ISBN 978-80-87275-73-3
Nymburk : VEGA-L, 2013, 1. vyd., váz., 189 s., čb a bar. foto, ilustrace, plány, mapy, bibliografie, English summary
$31.40

174.
Nanoru, Michal:
Only The Good Ones : the snapshot aestetic revisited.
Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy v Galerii Rudolfinum, 24. 1. - 6. 4. 2014 v Praze. Výstava sleduje momentku, snímek pořízený amatérem pro osobní potřebu, coby zdroj inspirace pro další fotografické oblasti, především uměleckou fotografii v americkém kontextu.Výstava představuje více než 200 děl autorů, mezi nimiž jsou: Nobuyoshi Araki, Tim Barber, Richard Billingham, Mike Brodie, Larry Clark, Barbara Crane, Bill Dane, Corinne Day, William Eggleston, JH Engström, Walker Evans, Lee Friedlander, Luigi Ghirri, Nan Goldin, Jacob Holdt, Jerry Hsu, William Christenberry, William Klein, Jacques-Henri Lartigue, Ari Marcopoulos, Ryan McGinley, Joel Meyerowitz, Slava Mogutin, Daido Moriyama, Mark Morrisroe, Ed Panar, Tod Papageorge, Walter Pfeiffer, Jack Pierson, Stephen Shore, Dash Snow, Joel Sternfeld, Gus Van Sant, Jürgen Teller, Andy Warhol, Henry Wessel nebo Garry Winogrand. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-86443-31-7
Praha : Galerie Rudolfinum, 2014, 1. vyd., váz., 184 s., čb a bar. foto
$19.60

175.
Novotný, Miloň:
Londýn 60. let = Sixties London.
Texty Josef Moucha a A. G. Hughes. Nové, přepracované vydání legendární knihy. Mimořádně se tu umocňují obsah s formou a díky dynamice kinofilmových záběrů zůstává publikace z r. 1968 mezníkem také v příběhu české fotografie. M. Novotný (1930-1992) byl významný český reportážní fotograf.
ISBN 978-80-7437-122-6
Praha : Kant, 2014, 2. uprav. vyd., váz., 119 s. , čb. foto, chronologie
$38.30

176.
Od kabaly k Titaniku : deset studií nejen z dějin umění
/ From Cabbala to Titanic : ten studies not only on the history of art.
Eds. Lubomír Konečný, Anna Rollová, Rostislav Švácha. Kniha přináší deset studií odlišného formátu na rozmanitá témata od autorů různých generací. Jejím cílem není analyzovat specifický problém či téma, nýbrž prezentovat rozmanitost zájmů dnešních dějin umění a pestrou paletu přístupů k uměleckému dílu. Některé studie představují poněkud nečekaná "blízká setkání třetího druhu" - poezie a vědy, výtvarného umění a filmu; jiné rekonstruují sociální kontext uměleckých děl a ještě další "teoretizují" jejich formu.
ISBN 978-80-86890-58-6
Praha : Artefactum, 2013, 1. vyd., brož., 255 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, English abstracts
$19.60

177.
Pachmanová, Martina:
Zdena Fibichová (1933-1991)
Výstavní katalog. Z. Fibichová (1933-1991) patřila spolu s Evou Kmentovou, Věrou Janouškovou a Adrienou Šimotovou k nejvýraznějším umělkyním, které se v českém prostředí po válce prosadily na poli sochařství, dlouhou dobu předsudečně vnímaném jako výsostně mužská disciplína. Vystudovala sochařství v ateliéru Josefa Wagnera na pražské Vysoké škole umělecko-průmyslové a v roce 1959, dva roky po absolutoriu, se stala členkou skupiny Trasa, s níž celý život pravidelně vystavovala. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87344-19-4
Praha : Museum Kampa, Nadace Jana a Medy Mádkových, 2013, 1. vyd., brož., 51 s., čb a bar. ilustrace, biografie
$14.50

178.
Paták, Karel:
Karel Paták : monografie
/ Karel Paták : monography.
Kniha, věnovaná průřezu celoživotní tvorbou akademického malíře K. Patáka (*1931), zpřístupňuje život i dílo umělce, který se významně zapsal do kulturního povědomí Berouna. Shrnuje jeho tvorbu od studentských let na Akademii výtvarných umění přes práci v propagační tvorbě, ilustrátorskou a portrétní tvorbu až po současnost, kdy tvoří netradiční koláže technologií počítačové grafiky. Přináší vzpomínky a postřehy řady berounských osobností, které jej provázely na cestě životem.
ISBN 978-80-87517-85-7
Beroun : Machart, 2013, 1. vyd., váz., 127 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile
$21.20

179.
Primus, Zdeněk:
Jiří Valenta : malíř fotografem = the painter as photographer.
J. Valenta (1936-1991), významný malíř českého informelu a protagonista takzvaných Konfrontací. Po opuštění Československa v r. 1968 navázal na svou dosavadní tvorbu, ale nepodařilo se mu najít napojení na německou galerijní scénu. V r. 1975 přestává malovat a začíná v tajnosti fotografovat, své práce ovšem nijak neprezentuje a nechává je pouze ve formě diapositivů. Zemřel v Kolíně nad Rýnem. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-112-7
Praha : Kant, 2014, 1. vyd., váz., 245 s., bar. foto, biografie, soupis výstav
$71.20

180.
Rokytová, Bronislava:
Dost tichého šepotu : exilová výtvarná scéna v Československu (1933-1939)
/ Enough of Silent Whisper : the exile art scene in Czechoslovakia (1933-1939).
Monografie se poprvé v tomto rozsahu věnuje výtvarným umělcům, kteří ve 30. letech 20. století odešli do Československa, kde na krátký čas nalezli útočiště před šířícím se nacismem. Sleduje jak uměleckou tvorbu vznikající v emigraci v kontextu politických i kulturních souvislostí, tak sociální problémy uprchlíků. Zmíněni jsou významní autoři Oskar Kokoschka, John Heartfield, Thomas Theodor Heine, ale i Hannes Beckmann, Thomas Wüsten, Erich Arnold Bischof, Theo Balden a další, jejichž tvorba u nás dosud zhodnocena nebyla.
ISBN 978-80-87376-10-2
Praha : Památník národního písemnictví, 2013, 1. vyd., váz., 215 s., ilustrace, čb foto, faksimile, medailony umělců, bibliografie, chronologie událostí, jmenný rejstřík, English and German summaries
$58.70

181.
Rousová, Andrea:
Petr Brandl : mistr barokní malby
/ Petr Brandl : the master of Barroque painting.
Kniha pojednává o životě a díle jedné z nejvýraznějších osobností barokních Čech - malíři Petru Brandlovi (1668-1735). Zaměřuje se na určité aspekty jeho tvorby, například na světelné pojetí, zachycení pohybu, nebo provázanost se sochařskou tvorbou. Pozornost se věnuje také objednavatelům děl, mezi něž náleželi čelní představitelé aristokracie a řádoví zadavatelé. Publikace současně přibližuje technickou stránku Brandlovy malby, včetně pozadí jejího vzniku. Autorka pracuje jako kurátorka Sbírky starého umění v Národní galerii v Praze, kde se specializuje na malířství 17.-18. století.
ISBN 978-80-7035-537-4
Praha : Národní galerie, 2013, 1. vyd., brož., 155 s., bar. ilustrace, poznámky, bibliografie, English summary, seznam vyobrazení
$46.80

182.
Rudolf II. a mistři grafického umění = Rudolf II and Masters of Printmaking.
Eds. Alena Volrábová, Blanka Kubíková. Katalog stejnojmenné výstavy byl připraven k 400. výročí úmrtí císaře Rudolfa II. a zahrnuje reprezentativní výběr 58 grafických listů a knih z majetku Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Zastoupeni jsou nejvýznamnější mistři grafického umění spojení s pražským císařským dvorem, jejichž práce dosáhly neobyčejné výtvarné kvality. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7035-515-2
Praha : Národní galerie, 2012, 1. vyd., brož., 206 s., ilustrace, portréty, bibliografické odkazy, bibliografie
$30.60

183.
Rudolf Volráb 1933-1969
Ed. Jaroslav Bárta. Souborná monografie je prvním retrospektivním shrnutím umělcovy tvorby. Představuje neprávem pozapomenutého malíře a grafika jako sebevědomého a progresivního autora, kterému právem patří důležité místo v domácím i středoevropském kontextu.
ISBN 978-80-86512-52-5
Lomnice nad Popelkou : Studio JB, 2013, 1. vyd., váz., 163 s., bar. ilustrace, biografie, soupis výstav, soupis díla, English summary
$67.20

184.
Sawicki, Nicholas:
Na cestě k modernosti : umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910
/ On the Road to Modernity : the art association Osma and its ambit in 1900-1910.
Osma byla jedním z nejvýznamnějších uměleckých sdružení utvářejících se v Praze na počátku 20. století. Patřili do ní Vincenc Beneš, Friedrich Feigl, Emil Filla, Max Horb, Otakar Kubín, Bohumil Kubišta, Willi Nowak, Emil Pittermann, Antonín Procházka a Linka Scheithauerová. Na základě nového archivního i obrazového materiálu autor analyzuje uměleckou tvorbu a činnost skupiny v období 1900-1910 od studentských let jejích členů po rozhodující aktivity následující první veřejné vystoupení Osmy v roce 1907. Autor (*1974) je americký historik umění, v letech 2000-2001 pobýval jako stipendista v Ústavu pro dějiny umění FF UK a od té doby se do Prahy pravidelně vrací v rámci přednáškových a badatelských pobytů. Kniha se opírá o jeho disertační práci a je po dvou desetiletích první vědeckou prací věnovanou Osmě jako celku. Z angličtiny přeložila Pavla Machalíková.
ISBN 978-80-7308-492-9
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014, Ed. Mnemosyne, sv. 10, 1. vyd., brož., 191 s., 30 s. bar. obr. příl., bibliografické odkazy, bibliografie, English summary, jmenný rejstřík
$21.70

185.
Sílová, Zuzana:
Komedianti na české scéně : od divadla k filmu
/ The Comedians on the Czech Scene : from the theatre to the film.
Okamžikům, kdy se stává z pouhého producírování pro pobavení publika něčím víc, ve vrcholných případech skutečným uměním, je věnována tato monografie: zachycuje tradici českého komediantství, která sahá od konce 18. století až po druhou světovou válku, takže se v ní setkávají první komici ještě z doby Vlastenského divadla či Josefa Kajetána Tyla s hvězdami českého meziválečného filmu, kteří, jak se ukazuje, byli na jevišti významnými představiteli moderního charakterního herectví.
ISBN 978-80-7437-116-5
Praha : Kant, 2013, Ed. Disk. Velká řada, sv. 26, 1. vyd., brož., 229 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$20.40

186.
Svobodová, Markéta:
Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století : ideové, stavební a typologické proměny
/ Crematorium in the Process of Secularisation in the Czech Lands in 20th Century : ideological, construction and typological changes.
Centrem zájmu autorky je historie a ideový obsah architektonického typu krematoria a jeho prezentace v širších historických souvislostech. Text představuje první komplexnější pohled na problematiku vznikání krematorií a kremačního hnutí v českých zemích od konce 19. století do počátku 21. století v kontextu procesu sekularizace celé společnosti.
ISBN 978-80-86890-51-7
Praha : Artefactum, 2013, Ed. Ephigraphica et Sepulcralia Monographica, sv. 2, 1. vyd., brož., 182 s., čb foto, faksimile, plány, rejstříky, bibliografie, rejstříky, English summary
$29.80

187.
Tesan, Harald:
Václav Hejna : barva a bytí = Farbe und Sein
/ Václav Hejna : colour and being.
Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 10. 1. - 31. 3. 2013 v Galerii výtvarného umění v Chebu.
Autorem a kurátorem výstavy je německý badatel působící v Pasově. Vychází mimo jiné z malířovy pozůstalosti, jež se shodou okolností ocitla v Německu. Tvorba pozapomenutého českého umělce tak získává mezinárodní rozměr, neboť výstava se po Chebu přesune také do Pasova. Životní dílo pražského umělce (1914-1985) zahrnuje širokou škálu výtvarných projevů od existenciální figurace třicátých let až po objektovou tvorbu let šedesátých a odráží se v něm i spletitá historie Československa ve 20. století.
ISBN 978-80-87395-13-4
Cheb : Galerie výtvarného umění, 2013, 1. vyd., váz., 195 s., čb a bar. ilustrace, čb foto, biografie, soupis výstav, bibliografie
$63.80

188.
Tetiva, Vlastimil:
Josef Geršl : příběhy barev = stories of colours.
Monografie vychází u příležitosti retrospektivní výstavy J. Geršla (*1952) pořádané Alšovou jihočeskou galerií v letošním roce. Zaujímá časový úsek tvorby od roku 1977 po současnost v několika tématických okruzích (krajina, figura a příběhy barev), kde hlavním atributem se stává barva jako taková. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87799-12-3
Hluboká nad Vltavou : Alšova jihočeská galerie, 2014, 1. vyd., brož., 195 s., čb a bar. ilustrace, čb a bar. foto, biografie
$50.20

189.
Václav Boštík : O něm a s ním
/ Václav Boštík : About him and with him.
Ed. Karel Srp. Kniha vychází ke 100. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých malířů (1913-2005). Svazek se skládá z Boštíkových písemných projevů a rozhovorů a širokého výběru textů o něm. Postihuje dlouhé časové rozpětí pokrývající téměř tři čtvrtiny 20. století. Dokumenty jsou řazeny chronologicky a nabízejí mnohostranný vhled do jeho života a díla, do úvah o umění, obraze, vesmíru i do dobového stavu výtvarné kritiky a historie umění.
ISBN 978-80-87430-07-1
Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2013, 1. vyd., váz., 411 s., čb foto, ilustrace, jmenný rejstřík
$63.80

190.
Vítková, Martina:
Jakub Špaňhel : grafika : obrazový soupis 1993-2014
/ Jakub Špaňhel : graphics : the catalogue of paintings 1993-2014.
J. Špaňhel (*1976) je významným představitelem současného malířství mladší střední generace. Přestože jeho tvorba nezapře původ v konceptuálním myšlení, spočívá její těžiště v monumentální malbě výrazně expresivního ladění. Kniha obsahuje soupis jeho grafického díla.
ISBN 978-80-260-5685-0
Chrudim : Galerie ART, 2014, 1. vyd., váz., 47 s., ilustrace, obrazový index
$25.10

191.
Vladimir 518 a kol.:
Kmeny 0 : městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989
/ Tribes : urban subcultures and independent social streams before the year 1989.
Předmluva Miroslav Petříček. Bohatě vypravená publikace navazuje na úspěšný knižní projekt Kmeny, který vyšel v roce 2011. Nula je v názvu z podstatného důvodu a tím je časový záběr tohoto nového dílu. Jeho hlavní těžiště se nachází mezi rokem 1969 a revolucí v listopadu 1989 a podobně jako první Kmeny zkoumá české městské subkultury a nezávislé společenské proudy. Fotografie: K. Cudlín, I. Pinkava, B. Holomíček, T. Němec, H. Slavík, O. Němec, L. Jarcovjáková, R. Sejkot, J. Šilpoch a další.
ISBN 978-80-903973-8-5 (BB); 978-80-904735-4-6 (Y)
Praha : Bigg Boss & Yinachi, 2013, 1. vyd., brož., 739 s., čb a bar. foto, portréty, faksimile
$79.90

192.
Volný čas : utopie na hranicích všednosti = Spare Time : utopias on the Verge of commonness.
Ed. Svetlana Michajlová. Publikace je výsledkem stejnojmenného mezinárodního projektu, který byl tématicky zaměřen na aktuální aspekty umění, které v moderní a postmoderní době nachází své místo za hranicemi tradičních institucí a oblastí výtvarné kultury. Národní galerie v Praze si zvolila šest výrazných oblastí tvůrčích aktivit za hranicemi etablovaných forem kultury: Trampství: Česká sociální utopie ; Buď rebel! Mládežnická hnutí v Nizozemsku po roce 1965 ; Ruská ruleta: Utopie nad propastí ; Nahé tělo: Od tabuizace k utopickému ideálu ; Paradox taxidermie. Součástí publikace je CD s autentickými nahrávkami českých trampských písní.
ISBN 978-80-7035-531-2
Praha : Národní galerie, 2013, 1. vyd., váz., 255 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, CD, CD-ROM
$42.50

193.
Všichni dobří rodáci
/ All the Good Countrymen.
Ed. Briana Čechová. Monografická kniha věnovaná dílu Vojtěcha Jasného z roku 1969 byla vydána v souvislosti s přípravou digitálně restaurované verze tohoto filmu. Kniha obsahuje vedle detailní zprávy o digitalizaci filmu soubor studií, které podrobně seznamují s různými etapami vzniku a recepce díla, dále rozhovory s tvůrci a dobové dokumenty. Edici pozoruhodných archivních dokumentů pak doplňuje obrazová příloha ukazující digitální zásahy do původní filmové kopie.
ISBN 978-80-7004-156-7
Praha : Národní filmový archiv, 2013, 1. vyd., brož., 333 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, chronologie
$23.50

194.
Vybíral, Jindřich:
Friedrich Ohmann : objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách = Friedrich Ohmann : Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der modernen Architektur in Böhmen
/ Friedrich Ohmann : the discovery of Barroque and the begginings of modern architecture in Bohemia.
Architekt F. Ohmann (1858-1927) byl prvním profesorem architektury na pražské Uměleckoprůmyslové škole a předním představitelem pozdního historismu i rané moderny v Čechách. V době svého desetiletého působení v Praze výrazně přispěl k probuzení zájmu o český barok. Publikace představuje jeho tvorbu v českých zemích a pojetí moderní architektury, jaké na přelomu 19. a 20. století prosazoval: místo redukce forem a sbližování s racionalismem inženýrských staveb upřednostňoval syntézu historických témat tvořivě interpretovaných dle požadavků moderního života. Česky a německy.
ISBN 978-80-86863-72-6
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2013, 1. vyd., brož., 350 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, plány, poznámky, bibliografie
$41.70

195.
Zdráhal, Dušan:
Režijní profil Aloise Hajdy, sv. I : inscenační tvorba z let 1953-1971
/ Directorial Profile of Alois Hajda, Vol. I : theatric creations from 1953-1971.
Monografie seznamuje s uměleckou tvorbou této významné osobnosti moderního českého divadla, a to od absolutoria na JAMU až po rok 1971, kdy byl režisér po normalizační čistce vypovězen z Mahenovy činohry. Hajda se prosadil jako režisér, který na jeviště první brněnské činohry vnesl osobitý pohled na svět "zespod", na člověka zkoušeného soukolím doby, společenských předsudků a ambicí. Do této etapy patří například skvělé nastudování Büchnerova Vojcka, Sartrova Ďábla a pánaboha, Gardavského Já, Jákob, Beckettova Čekání na Godota ad.
ISBN 978-80-7460-039-5
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2013, 1. vyd., brož., 224 s., čb foto, soupis inscenací, bibliografie
$25.50

196.
Život Galerie hlavního města Prahy : 50
/ Life of the Gallery of the Capital City of Prague : 50.
Ed. Hana Rousová. Vyšlo u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Domě U Zlatého prstenu ve dnech 25. září 2013 až 5.dubna 2014. Publikace představuje 50 let existence galerie a podrobněji se zaměřuje na a 25 vybraných expozic. Její součástí je podrobný soupis výstav.
ISBN 978-80-7010-999-1
Praha : Galerie hlavního města Prahy, 2013, 1. vyd., váz., 273 s., čb a bar. ilustrace, soupis výstav
$127.50

197.
Žižkovský, Karel:
Petr Melan : sám nevyšlapanou cestou
/ Petr Melan : alone on the trackless road.
Autor, zasvěcený znalec grafického umění, vytvořil důvěrně autentický portrét výsostného grafického umělce, který šel vždy vlastní cestou. Tu zde dokládá 120 barevných reprodukcí grafických listů a exlibris. P. Melan (1947-2009) měl titul akademický malíř, těžiště jeho tvorby je však v autorské grafice, hojně se věnoval i knižní ilustraci. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové byl žákem Zdeňka Sklenáře a Jiřího Anderle, kteří ze svých svěřenců vychovali výrazné grafické osobnosti, proslulé technickou virtuozitou a originalitou tvorby.
ISBN 978-80-87867-09-9
Praha : Arista Books, 2013, 1. vyd., brož., 160 s., ilustrace, čb. foto
$29.70


PRAGENSIA

198.
Boněk, Jan:
Cubist Prague
Many talented students studying in Vienna, as well as young artists with experience from Munich and Paris, came back to Prague between the years of 1900-1914, as well as Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol and Vlastislav Hofman. Prague was mesmerized with Cubism, a new style that was reflected in visual arts, crafts, applied arts and furniture; only Cubist buildings were missing. In the end, several dozens of Cubist houses were built and are so unparalleled that they can be found in every art history and to this day are admired by people from all over the world. Prague Cubist architecture is a timeless and singular phenomenon, a true symbol of modern thinking of the beginning of the 20th century.
ISBN 978-80-7281-469-5
Praha : Eminent, 2014, Ed. Esoteric Prague, 1. vyd., brož., 199 s., čb a bar. foto, rejstřík
$33.10

199.
Růt, Pavel:
Labyrintem pražského tajemna : průvodce pražského chodce
/ In the Labyrinth of Prague Mystery : the guide of the Prague walker.
Průvodce po pražských pověstech a legendách, pomnících a tajemných místech z pera předního pražského výtvarníka a sběratele umění. Kniha je doplněna bohatým obrazovým doprovodem.
ISBN 978-80-257-1060-9
Praha : Argo, 2013, 1. vyd., váz., 416 s., ilustrace, mapa, místní rejstřík
$29.60


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

200.
Coganová, Daniela:
Dějiny městečka Pecka : 1848-1990
/ History of the Small Town Pecka : 1848-1990.
V knize je podrobně zachyceno moderní dějinné období městysu Pecka. Text je doprovázen bohatou a doposud nepublikovanou fotodokumentací ze soukromých, obecních i státních sbírek. Autorka (*1976) pracuje jako archivářka v SOA v Semilech.
ISBN 978-80-260-5225-8
Pecka : Městys Pecka, 2013, 1. vyd., váz., 414 s., čb a bar. foto, mapy, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$25.50

201.
Jakubec, Ondřej; Kroupa, Jiří; Podrazil, Jiří:
Telč : the historic centre.
Telč představuje jedinečné celistvě dochované drobnější středověké město s vodním opevněním, dominantním zámkem dochovaným v podobě pozdně gotických a renesančních přestaveb a s mimořádně působivými frontami městských domů renesančního a barokního tvarosloví kolem náměstí. Publikace se věnuje jak historickému vývoji města, především rozkvětu za působení Zachariáše z Hradce, tak architektonické podobě jednotlivých staveb a to nejen slavnému souboru domů na hlavním náměstí. Velká část knihy se věnuje historii a podobě telčského zámku. Texty doplňují fotografie současného stavu historického centra a mapka s jednotlivě vyznačenými stavbami. Anglicky.
ISBN 978-80-87073-71-1
Praha : Foibos, 2014, Ed. České dědictví UNESCO, 1. vyd., váz., 109 s., bar. il., rejstřík
$33.90

202.
Košťál, Vratislav; Košťálová, Renata:
Historická sídla Středočeského kraje, sv. 4 : Příbramsko
/ The Historical Residences of Central Bohemia, Vol. 4 : the Příbram region.
Kniha přináší vyčerpávající informace a zajímavosti o hradech, zámcích a tvrzích tohoto rozlohou největšího regionu Středočeského kraje. Na knize také spolupracovali současní majitelé zdejších hradů, zámků a tvrzí, poskytli nejen doprovodné fotografie, ale mnozí i vlastní texty, přes něž lze nahlédnout i za oponu jejich náročné údržby.
ISBN 978-80-7485-009-7
Brno : Barrister & Principal, 2013, 1. vyd., brož., 208 s., čb foto, erby, slovník pojmů
$24.20

203.
Pflegerová, Štěpánka; Stelzer, Pavel; Peřinová, Anna; Hykeš, František:
Plzeňská podzemí
/ Plzeň Town Underground.
Kniha seznamuje s rozsáhlými prostory historického podzemí nacházejícími se prakticky pod celým centrem města, pivovarskými sklepy, či se zoologicko-naučnou expozicí Svět v podzemí v bývalé podzemní pevnosti z druhé světové války v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.
ISBN 978-80-7211-447-4
Plzeň : Nava, 2013, 1. vyd., váz., 107 s., čb a bar. foto, plány, faksimile, bibliografie
$25.30

204.
Royt, Jan; Sommer, Petr, Stecker, Martin:
Sázavský klášter
/ The Sázava Monastery.
Vydáno v roce 960. výročí úmrtí sv. Prokopa. Klášter, ležící přibližně 60 km jihovýchodně od Prahy, založil s podporou knížat Oldřicha a Břetislava I. asi v r. 1032 kněz neznámého jména, který vstoupil do benediktinského řádu a přijal řádové jméno Prokop. Publikace seznamuje s dějinami kláštera, stavebním vývojem a jeho podobou v průběhu staletí, osobností sv. Prokopa, a připomíná též významné památky v okolí.
ISBN 978-80-86516-57-8
Praha : Národní památkový ústav, 2013, 1. vyd., brož., 99 s., il. (převážně bar.), plány, faksim., terminologický slovník, bibliografie, English summary
$23.80

205.
Vrchlabský, Petr:
S pamětí v zádech, aneb Ostravské protimluvné - téměř historické - (ne)souvislosti
/ With the Memory on the Back, or the self-repugnant - nearly historical - (in)coherencies of Ostrava town.
Hlavní osu knihy tvoří články, které vycházely v letech 2003-2008 v kulturní revue Protimluv. Charakteristickým prvkem těchto článků je láska k Ostravě, všeobecný přehled, osobní vzpomínky a nadhled. Ve čtyřech kapitolách postupně seznamuje například s osudem jednoho obrazu, jenž se dnes nachází ve znovu postaveném kostele sv. Kateřiny v Ostravě-Hrabové, nebo s historií ostravských zaniklých hřbitovů. Nechybí zde ani architektonická procházka Ostravou, dále také dostaveníčko s některými místními sochami, putování ostravskými zámky, bufety, vinárnami, nádražími či starými biografy.
ISBN 978-80-87485-13-2
Ostrava : Protimluv, 2013, 1. vyd., brož., 171 s., čb foto
$23.70


PŘÍRODNÍ VĚDY, MATEMATIKA, GEOGRAFIE, TECHNIKA
NATURAL SCIENCE, MATHEMATICS, GEOGRAPHY, TECHNICS

206.
Architektura ve službách motorismu
/ The Architecture in the Service of Motorism.
Ed. Petr Vorlík. Automobilismus v první polovině 20. století dramaticky poznamenal strukturu osídlení i krajiny. Nový, prudce se rozvíjející fenomén přinesl také široké spektrum půvabných architektonických projevů. Kolektivní monografie sleduje jejich zrod a raný vývoj - roli architekta i stavebníka, dopady motorismu na obraz měst a silniční sítě, firemní a propagační strategii, a zejména pestrou stavební kulturu služeb motorismu.
ISBN 978-80-01-05220-4
Praha : Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Fakulta architektury ČVUT, 2013, 1. vyd., brož., 123 s., čb foto, mapy, plány, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$14.90


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

207.
Astonová, Nela D.; Šofar, Jakub:
Onanie, aneb Mrzký hřích samohany
/ Onanism, or The slavish sin of self-pollution.
Kniha je "docu-prózou", příběhem stmeleným citacemi k tématu, jejími autory jsou dva kmenoví autoři nakladatelství Dybbuk. N. D. Astonová (*1976) je bohemistka, kompenzující úzkost z politicko-vědních bádání nekonečným referenčním průzkumem českých knih a časopisů. Napsala již řadu knih na podobná tabuizovaná témata, naposledy Hovno! (2011) a Prdel? (2010). J. Šofar (*1958) je kulturní publicista a občasný prozaik, který si výkyvy svých depresí udržuje nenasytným čtenářským obžerstvím.
ISBN 978-80-7438-099-0
Praha : Dybbuk, 2013, 1. vyd., váz., 278 s., ilustrace, bibliografie
$23.90

208.
Básník Ticho:
Malá kniha Noci : bezesný foliář : vybrané básně z let 1987-2012
/ Little Book of the Night : dreamless foliar : chosen poems from 1987-2012.
Ed. Antonín Petruželka. Autorovo stěžejní básnické dílo vychází obsahově z trojjedinosti ticha (souznění a rozladění s vesmírem, harmonie a disharmonie vnitřního a vnějšího, krajina ticha), a kromě legendární magické imaginace přináší i básně ryze detektivní, literární hip-hop, cyberpoezii, tichosoft, sci-fi básně, retrobalady, apostaty, analytickou poezii nebo typická haiku. Autor (*1973), vlastním jménem František Vaněček, používá řadu pseudonymů (mj. František Frances). Od roku 1997 píše experimentální noviny poezie Noc, jež také vystavuje (v Praze, v Olomouci i v zahraničí). V roce 2004 napsal pro divadelní soubor Ježek a Čížek hru Pekarolla aneb divnohra. Jeho největším úspěchem bylo 2. místo na slam poetry v Kladně (2012). Publikoval v Revolver Revue, Babylonu, Psím vínu, A2, Tvaru, Souvislostech.
ISBN 978-80-905741-0-6
Praha : Skoba, 2014, 2. rozš. vyd., váz., 125 s.
$13.40

209.
Blahoslav, Jan: Čtyři menší spisy : O původu a příčinách jednoty bratrské ; Spis o zraku ; Filipika proti misomusům ; Vitia concionatorum.
/ Blahoslav, Jan : Four Smaller Works : About the origin and causes of the Fraternal Unity ; Work on sight ; Philippic against the enemies of education ; Vitia concionatorum.
Ed. Mirek Čejka. Výbor z díla předního představitele bratrské reformace, biskupa, básníka, překladatele, jazykovědce a hudebního teoretika J. Blahoslava (1523-1571) obsahuje čtyři díla mravoučná a polemická, která spojují erudici s múzičností a rétorickým uměním. Texty jsou opatřeny bohatým poznámkovým aparátem a propracovanými vysvětlivkami. Svazek je opatřen komentářem od Hany Bočkové.
ISBN 978-80-7294-800-0
Brno : Host, 2013, Ed. Česká knižnice, 1. vyd., váz., 311 s., poznámky, slovníček, jmenný rejstřík, bibliografie
$25.40

210.
Bor, D. Ž.; Veselský, Jiří:
Držme se! : vzájemná korespondence z let 1998-2004
/ Hold on! : alternate correspondation from 1998-2004.
Eds. Božena Správcová, Michal Jareš. Vzájemná korespondence spisovatele, hermetika a vydavatele D. Ž. Bora (1932-2010) a básníka J. Veselského (1933-2004) obsahuje přes 400 dopisů z let 1998-2004. Oba protagonisté ve svých dopisech otevřeně píší jak o své tvorbě a literárně-historickém bádání, najmě šporkovském a březinovském, tak o běžných radostech a úskalích každodenního života. Pozoruhodný je na této korespondenci její lidský rozměr, umocněný tím, že pro Veselského byly dopisy prakticky jediným způsobem komunikace.
ISBN 978-80-86159-96-6
Praha : Trigon, 2013, 1. vyd., váz., 879 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$50.20

211.
Brabenec, Vratislav:
Denver
Autor (*1943) je saxofonista a zpěvák legendární undergroundové skupiny Plastic People of the Universe.V této sbírce přestavuje básně napsané za posledních 10 let.
ISBN 978-80-7287-186-5
Praha : Maťa, 2013, Ed. Bouře, sv. 10, 1. vyd., váz., 122 s., portrét
$16.80

212.
Bratršovská, Zdena; Hrdlička, František:
O kočkách a lidech
/ Of Cats and Men.
Dvojice autorů spolupracuje už téměř čtyřicet let. Základem vyprávění je soužití s jejich zvířecími přáteli, s dvěma kočkami a dvěma kocoury. Do vyprávění pronikají i další zážitky, vzpomínají na své spisovatelské začátky, na svou činnost v oficiálních i neoficiálních souborech (Divadlo Na zábradlí, Bílé divadlo), na své zahraniční cesty i stipendijní stáž v Německu. Před čtenářem se vynořují portréty jejich nejbližších přátel, jakož i známých osobností z veřejného a kulturního života (H. Bělohradská, J. Burghauser, J. Foglar, V. Havel, J. Herz, M. Hlavsa, E. Krumbachová, M. Kundera, F. Pavlíček, E. Valenta, I. Vyskočil ad.).
ISBN 978-80-87688-14-4
Hradec Králové : Milan Hodek, 2014, 1. vyd., brož., 292 s., čb a bar. foto
$21.20

213.
Breviář Regule Pragensis, aneb Jak zapřahat vůz před koně : (z odkazu Emanuela Maříka)
/ Regula Pragensis Breviary, or How to harness a carriage in front of a horse : (from the Emanuel Mařík's heritage).
Ed. Josef Štogr. Po vzoru katolického breviáře sestavili hloupější bratři řeholního řádu Regula Pragensis svá každodenní čtení, spočívající v kombinování stručných sdělení, krátkých a delších textů, obřadů, svátků a slavností. Jde o texty hravé, stylizované, léty a verbálním předáváním prověřené, nastavující zrcadlo lidským stereotypům a hlouposti babylonské.
ISBN 978-80-903978-3-5
Praha : Sdružení přátel Lázeňského hosta, 2013, 1. vyd., váz., 339 s.
$24.70

214.
Brikcius, Eugen:
A tělo se stalo slovem
/ And the Body Became a Word.
Ed. Radim Kopáč. Sebraný spis literáta a umělce (*1942) obsahuje kompletní autorovo slovesné dílo v poezii, próze, jeho studie a eseje věnované výtvarnému umění, literatuře, kultuře i fenoménům mystifikace či gurmetství a rovněž scénáře psané pro televizi a rozhlas. Komplexní literární obraz E. Brikciuse, specifické a nepominutelné postavy české kultury posledního půlstoletí, doprovází zevrubná úvodní studie Viktora Šlajchrta.
ISBN 978-80-7443-057-2
Brno : Větrné mlýny, 2013, 1. vyd., váz., 981 s., 30 s. obr. příl., bibliografie
$71.90

215.
Burian, Oliver:
Povídky toaletní
/ The Lavatory Stories.
Jedenáct povídek o přátelství i nepřátelství, o lásce i nenávisti, o zlobě i dobru - o životě kolem nás.
ISBN 978-80-87654-05-7
Praha : JaS, 2014, 1. vyd., váz., 248 s.
$19.50

216.
Burian, Petr:
I v obezdění šance
/ Also in Revetment of Chance.
Autor (*1945) působí jako herec a básník. Dosud vydal několik básnických sbírek, některé i v Srbsku. Naposledy vydal sbírku To karmické?… (2005). Jeho poslední sbírka je kniha citlivá i krutá, ve které můžeme postřehnout stopy hořkosti, ale také něhy a lásky.
ISBN 978-80-7272-502-1
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 118 s.
$19.40

217.
Cvetajevová, Marina:
Verše Čechám = Stichi k Čechii
/ Verses to Bohemia.
Verše přeložil Jiří Turek. Úvodní slovo napsal Vladimír Svatoň. Publikace přináší paralelní rusko-české vydání veršů M. Cvetajevové (1892-1941), básnířky s pohnutým osudem. Verše napsané v Paříži v letech 1938-1939 čerpají z životních osudů autorky a vzpomínek na Československo, v němž žila v letech 1922-1925. Dvojjazyčné vydání umožní srovnat podobu originálních veršů s kvalitou českého překladu. Jde o vůbec první kompletní vydání tohoto básnického cyklu v češtině.
ISBN 978-80-7050-631-8
Praha : Národní knihovna, 2014, 1. vyd., brož., 93 s.
$11.10

218.
Čada, Tomáš:
Spodní patra
/ Lower Floors.
Autorova (*1985) debutová sbírka. V jeho krátkých, sevřených a jen zdánlivě jednoduchých verších už lze vystopovat poctivou reflexi života; vše je zde hmatatelné a hmatané, zaslechnutelné a zaslechnuté; vše se odehrává v konkrétním světě, jehož každodennost okouší s nedůvěrou, obavami a často i bezradným soucitem.
ISBN 978-80-87370-11-7
Opava : Perplex, 2013, 1. vyd., váz., 59 s., ilustrace
$11.80

219.
Čapek, Josef:
Beletrie pro děti : O tlustém pradědečkovi a loupežnících ; Dobře to dopadlo, aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové ; Povídání o pejskovi a kočičce ; Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen ; Jak děti dělaly s pejskem a kočičkou Mikuláše ; povídejme si děti!
/ Fiction for Children.
Uspořádal, k vydání připravil a ediční poznámku napsal Luboš Merhaut. Svazek shrnuje všechny beletristické práce, jež autor věnoval přímo dětským čtenářům a doprovodil většinou i kresbami.
ISBN 978-80-7474-077-0
Praha : Triáda, 2013, Ed. Spisy Josefa Čapka, sv. 3 ; Delfín, sv. 137, tohoto souboru 1. vyd., váz., 302 s., ilustrace, faksimile
$23.80

220.
Damborský, Oldřich:
Ohňostroj ztracené touhy
/ The Firework of Lost Desire.
Rozsáhlá básnická sbírka, zahrnující básníkovu (*1958) tvorbu z let 2010-2013. Převážně milostná lyrika věnovaná láskám minulým i lásce současné, ale i lásce ke svému kraji - vinorodé Jižní Moravě s jejími zvyky a tradicemi. Ilustrace Veronika Mojžíšová.
ISBN 978-80-7323-265-8
Tišnov : Sursum, 2013, 1. vyd., váz., 199 s., ilustrace
$18.70

221.
Doleček, Jiří:
Popraviště, aneb Zpověď volyňského Čecha
/ The Scaffold, or The confession of Volhynian Czech.
Autor (*1933) přehledně popisuje příběh volyňských Čechů, kteří žili přibližně osmdesát let (1868-1947) v části dnešní Ukrajiny. Zachycuje jejich běžný život i těžkou práci, kterou často museli podstoupit, aby přežili. Až hrozivě vyznívá kruté chování Němců, Rusů a skupin banderovců za války i krátce po ní k místnímu obyvatelstvu. Autor se narodil na Volyni, v neklidném, nejprve polském území, ale když ve svých čtrnácti letech odjížděl do Československa, bylo již sovětské. Za tu dobu hodně zažil a zde je zachyceno alespoň něco z těchto jeho zážitků a dá se říci, že i situací, které přežil doslova jen zázrakem.
ISBN 978-80-7264-148-2
Praha : Toužimský & Moravec, 2014, 1. vyd., váz., 162 s., čb foto
$16.90

222.
Dousková, Irena:
Medvědí tanec
/ The Bear Dance.
Tato próza patří do subtilnější, neautobiografické linie autorčiny tvorby. Pozoruhodný je už samotný syžet: poslední měsíce nemocného Jaroslava Haška na Lipnici. Není však jenom jeho příběhem, ale také bohatě strukturovaným portrétem doby.
ISBN 978-80-7227-346-1
Brno : Druhé město, 2014, 1. vyd., váz., 293 s.
$25.40

223.
Giňa, Andrej:
Paťiv : ještě víme, co je úcta : vyprávění, úvahy, pohádky
/ In Honor : we still know, ehat tespect is : narrations, rssays, tales.
Výbor z díla romského spisovatele (*1936). Obsahuje tradiční pohádky v jeho charakteristickém vypravěčském podání, vážné i humorné příběhy o lidech a událostech, které sledují život a osudy autora, jeho rodiny i komunity a prostředí, ve kterých se pohyboval a pohybuje. Kniha vychází v paralelním romsko-českém znění. Předmluva K. Ryvolová. Svazek obsahuje jako přílohu edici dopisů M. Hübschmannové. Z romštiny přeložily M. Hübschmannová, J. Kramářová, D. Miková, K. Ryvolová, H. Sadílková, A. Smutná a M. Vyziblová. Ilustrace Zuzana Mašková.
ISBN 978-80-7474-076-3
Praha : Triáda, 2013, Ed. Delfín, sv. 135, 1. vyd., váz., 315 s., ilustrace, bibliografie
$25.20

224.
Hájek, Jonáš:
Básně 3
/ Poems 3.
Autor (*1984) pracuje jako redaktor v hudebním nakladatelství. Vydal sbírky Suť (2007) a Vlastivěda (2010). Za sbírku Suť získal v r. 2007 Cenu Jiřího Ortena. Jeho třetí básnická kniha neohromuje mladistvým sebevědomím ani na odiv vystavovanou suverenitou. O každé ze zařazených básní je však možné říci, že představuje zvládnutý tvar, každá má vlastní výraznost, zřetelnou osobitou ražbu při samozřejmém ovládání básnického řemesla.
ISBN 978-80-7474-078-7
Praha : Triáda, 2013, Ed. Delfín, sv. 136, 1. vyd., brož., 41 s.
$12.70

225.
Halas, František X.:
Osudy
/ The Fates.
Autor (*1937) je český diplomat a historik specializující se na církevní dějiny. V současné době je ředitelem Diecézního teologického institutu královéhradecké diecéze a emeritním profesorem na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Byl posledním československým (1990-1993) a prvním českým (1993-1999) velvyslancem u Svatého stolce. Je synem českého básníka Františka Halase. Kniha je rozšířenou verzí desetidílného cyklu jeho vzpomínek, které vysílal Český rozhlas.
ISBN 978-80-87595-19-0
Havlíčkův Brod : Petrkov, 2014, 1. vyd., váz., 182 s., čb foto
$21.20

226.
Halasová, Dagmar:
Až přijde ten Mág
/ When the Mage Comes.
Knížka navazuje na autorčiny vzpomínky na šťastnou dobu dětství. Jde o volné pokračování jejích pamětí v knize Snová existence, aneb Nazývám kočku kočkou (2007), do níž jako úvod k popisu let, jež strávila v Římě, zařadila vzpomínky z dětských let. Autorka (*1938) pracovala jako knihovnice ve vědeckých a kulturních institucích; věnovala se též tlumočnictví a překladatelství: ve spolupráci s manželem F. X. Halasem přeložila na třicet svazků z oblasti beletrie, dějin umění a náboženské literatury. Léta 1990-1999 strávila v Římě, kde její manžel působil jako český velvyslanec u Svatého stolce.
ISBN 978-80-87595-18-3
Havlíčkův Brod : Petrkov, 2014, 1. vyd., váz., 93 s., poznámky
$18.60

227.
Hejda, Zbyněk:
Prózy a překlady
/ Prose and Translations.
K vydání připravili a ediční poznámku napsali Robert Krumphanzl a Jiří Soukup. Svazek obsahuje prózy Nikoho tam nepotkám (1960-1961) a Cesta k Cerekvi (1960-1962, respektive 1963), překlady básní A. Rimbauda, E. Dickinsonové, G. Trakla a G. Benna a publikované, avšak do knižně vydaných celků nezařazené básně. Soubor překladů je v tomto vydání rozšířen a jejich znění kriticky revidováno. Součástí knihy je ediční poznámka a Abecední soupis všech básní Z. Hejdy podle názvů a incipitů.
ISBN 978-80-87256-67-1
Praha : Triáda, 2013, Ed. Knihy Zbyňka Hejdy, sv. 2 ; Delfín, sv. 129, 1. souborné vyd., váz., 222 s., portrét
$22.00

228.
Holmannová, Drahomíra:
Na bělmu očním, aneb Na neviděnou
/ On the White of the Eye, or Never see you again.
Čtvrtá samostatná autorčina (*1978) lyrická básnická sbírka, 68 básní napsaných hutnou metaforou, hravých a experimentujících. Niterná témata, nárazy na hořkou pravdu, na sobectví druhého a na zmatený svět. Nezkreslené, hořké, bolavé myšlenky. Ilustrace autorka.
ISBN 978-80-87283-83-7
Praha : Antonín Drábek, Balt-East, 2014, 1. vyd., váz., 79 s., ilustrace
$15.30

229.
Holub, Vladimír:
Z času nejmenších forem : (postřehy a hříčky z let 1968-1986)
/ From the Time of the Smallest Forms : (observations and puns from 1968-1986).
Ed. Dagmar Blümlová. Výbor z literárního odkazu originálního tvůrce V. Holuba (1912-1995), posledního dadaisty v Čechách, přináší literární miniatury. Autor specifických koláží a ready-mades nikdy neusiloval o veřejnou prezentaci a v jindřichohradeckém ústraní, s pověstí podivína, si uchoval lidskou i tvůrčí svobodu. Poprvé vystavoval v roce 1961, do evropského kontextu ho posmrtně uvedla retrospektivní výstava v Duisburgu. Výbor doprovází esej editorky.
ISBN 978-80-905264-1-9
České Budějovice : Společnost pro kulturní dějiny ve spolupráci s Novou tiskárnou Pelhřimov, 2013, 1. vyd., váz., 51 s., barev. il., bibliografické odkazy
$11.90

230.
Hrabal, Bohumil:
Domácí úkoly : (úvahy a rozhovory)
/ Homeworks : (essays and interviews).
Koláž z autorových esejů, poznámek, rozhovorů, medailónků o výtvarnících, statí a článků, drobných lyrických i filozofických miniatur, které ukazují šíři autorových zájmů, dalece přesahující oblast literatury. Reprint prvního vydání, které muselo být z důvodu publikačního zákazu okamžitě po vytištění skartováno a jehož se dochovalo jen několik kusů. Doslov Karol Sidon.
ISBN 978-80-204-3278-0
Praha : Mladá fronta, 2014, 2. vyd., brož., 103 s.
$19.50

231.
Hrabal, Bohumil:
Rambling On: An Apprentice's Guide to the Gift of the Gab.
Bohumil Hrabal (1914-1997) has been ranked with J. Hašek, K. Čapek, and M. Kundera as among the greatest twentieth-century Czech writers. Hrabal's fiction blends tragedy with humor and explores the anguish of intellectuals and ordinary people alike from a slightly surreal perspective. The book is a collection of stories set in Hrabal's Kersko that depicts the hilariously absurd atmosphere of a tiny cottage community in the heart of a forest in the middle of totalitarian Czechoslovakia. Several of these stories were rejected by the Communist censors during the 1970s; this first English translation features the original, uncensored versions. English translation by David Short. Illustrations Jiří Grus.
ISBN 978-80-246-2316-0
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., váz., 350 s., ilustrace
$34.90

232.
Hůlová, Petra:
Macocha
/ The Macocha Pit.
Existenciálně laděná próza prakticky rezignuje na vyprávění příběhu a v mnoha ohledech překračuje četná tabu dosud v literatuře ctěná. V monologu autorky kráčíme od jednoho bolestného zauzlení k druhému: od rozpadu manželství, přes milostně-nenávistný vztah k vlastním dětem, které jí ani v dospělosti nedokáží odpustit, až k reflexi vlastní tvorby.
ISBN 978-80-7215-470-8
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., brož., 167 s.
$19.20

233.
Jinoch, Jindřich:
Maják a sirény

/ Lighthouse and Sirens.
Sbírka básní je mladá, melancholická, moderní a snová. Autor (*1990) ve své prvotině dává prostřednictvím svých básní neohroženě nahlédnout do jeho vlastních pocitů a představ. Básně jsou většinou milostné, svojí veskrze originální lyrikou a možná až přehnaně ublíženou melancholií se obrací k ženám svého života, ke svým sirénám. Autorovi rozhodně nelze upřít cit pro rytmus a schopnost neotřelé, až omračujícím způsobem vypovídající metafory.
ISBN 978-80-905633-0-8
Krucemburk : JT's nakladatelství, 2013, 1. vyd., brož., 48 s., ilustrace
$11.60

234.
Kabát, Marcel:
Snový život Paní Psyché
/ Dream Life of Madam Psyche.
Kniha přináší literární záznamy snů z let 1949-2013. Autor si své sny začal zaznamenávat z podnětu básníka J. Kameníka (Ludmily Maceškové) a stejně jako ona se ze studia a pochopení vlastních snů snažil dobrat duchovní podstaty světa a dát co nejpoctivější podobu své životní mystické Cestě. M. Kabát (*1927) pracoval v účtárně nakladatelství Melanrich (1946-51), v letech 1951-58 byl pomocným dělníkem a posléze úředníkem v Elektromontážních závodech, od roku 1958 až do důchodu pracoval opět v Melantrichu. Vydal prozaické knihy Ten kouzelný čas dětství (1974), Štvanci (1985) a knihu deníkových zápisků a úvah Reflexe (2010). S J. Kameníkem napsal v padesátých let drama Propast, které dosud nebylo vydáno ani inscenováno. K vydání připravil a doslovem doprovodil knihu Jana Kameníka Mystické deníky (1995).
ISBN 978-80-7215-467-8
Praha : Torst, 2014, 1. vyd., brož., 110 s.
$14.10

235.
Kaprálová, Dora:
Zimní kniha o lásce : je jeden muž, Barrichello
/ Winter Book of Love : there is one Man, Barrichello.
Kniha o mužích, ale možná současně jen o jednom jediném mnohotvárném a neuchopitelném muži, protože o lásce.
Texty vznikaly původně jako odpověď autorky (*1975) na prózu maďarského spisovatele Petera Esterházyho Jedna žena. Od ledna do února 2013 každý den napsala pro P. Esterházyho jednu z literárních vinět.
ISBN 978-80-87545-25-6
Zlín : Archa, 2014, Ed. Varia, sv. 3, 1. vyd., brož., 80 s.
$19.50

236.
Klášterecký, Tomáš:
Čas popeleční
/ Ash Time.
Autorova (*1981) prvotina je sbírkou existenciálně laděných básní. Dosud publikoval v Revue Weles, více než tištěnou formou však svoji tvorbu doposud prezentuje na četných autorských čteních.
ISBN 978-80-7272-508-3
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 65 s.
$19.40

237.
Kohout, Jan:
Motýli nad propastí
/ Butterflies above the Pit.
Autor (*1960), básník, malíř a grafik je členem surrealistické skupiny od r. 2000. Publikuje časopisecky (Analogon, Weles aj.), samostatně vydal sbírku Pohádka o Ničem (2004). Sbírka shrnuje jeho dosud nevydané básnické soubory a cykly, které vznikaly od poloviny 90. let minulého století dodnes. Je autorem ze společenství tvůrců, kteří vnitřní agresi, úzkost a s tím spjaté psychické procesy zpracovávají, reflektují, trhají i nově vyplétají.
ISBN 978-80-7438-092-1
Praha : Dybbuk, 2013, 1. vyd., váz., 315 s., ilustrace
$24.90

238.
Körner, Vladimír:
Rozhovory 1964-2009
/ Interviews 1964-2009.
Rozhovory jsou mimořádnou ukázkou autorovy trvalosti v názorech a postojích. I když se v nich repetitivně opakují některá témata z jeho života, chápeme je jako podstatnou kapitolu pro poznání spisovatelova světa i jeho originálního myšlení. Svazek zahrnuje většinu publikovaných rozhovorů z denního tisku, filmových i literárních časopisů. Přestože je zde z dnešního pohledu citelná mezera ze 70. let 20. století, kdy nebyl vzhledem k tehdejší situaci příliš zpovídaným autorem, můžeme si díky sebraným rozhovorům udělat vcelku přesný obraz o životě a díle tohoto výrazného prozaika druhé poloviny 20. století.
ISBN 978-80-7272-237-2
Praha : Dauphin, 2013, Ed. Spisy Vladimíra Körnera, sv. 11, 1. vyd., váz., 246 s.
$23.60

239.
Kovanda, Jaroslav:
Nejaký Jura Vičík : příběhy ze Zlína a okolí
/ Some Jura Vičík : stories from Zlín and surroundings.
Autor (*1941) je básník, publicista a výtvarník. Kniha obsahuje 19 příběhů Jury Vičíka. Od jeho podivuhodného narození, přes takřka pohádkové dětství a mládí až po dospělost, která společně s nechutnými dějinami dělá z něj týpka, který se životem zápasí, jak umí. Příběhy jsou psány ve valašském dialektu. Ilustroval autor.
ISBN 978-80-7473-166-2
Zlín : Kniha Zlín, 2014, 1. vyd., brož., 119 s., ilustrace, vysvětlivky
$14.40

240.
Kroutvor, Josef:
Setkávání s Hrabalem : vzpomínky & eseje
Autor je nejen vzdělaný uměnovědec a bystrý esejista, ale také sugestivní vypravěč příběhů. B. Hrabala poprvé osobně poznal v polovině 60. let; koncem dalšího decennia se začali stýkat pravidelně a přátelsky. V knize, jež shrnuje texty na hrabalovské téma, propojuje všestrannou odbornou erudici s důvěrnou obeznámeností s Hrabalovým myšlením, cítěním a temperamentem.
ISBN 978-80-87377-99-4
Praha : Pulchra, 2014, Ed. Eseje, sv. 20, 1. vyd., brož., 165 s., čb foto, ilustrace
$21.50

241.
Kůs, Tomáš T.:
Nevinní
/ The Innocents.
Čtvrtá sbírka poezie autora (*1978) oceněného za poslední sbírku Spižírna (2009) Cenou Bohumila Polana. "Z maličkostí, u nichž si zřídkakdy uvědomujeme emocionální náboj, který je provází, protože jsou zastíněny momentálně významnějšími pocity, jsou v Kůsově zpřítomnění rázem fascinující dobrodružství jemných nuancí, hravé ironie, až neodvratné životní tragiky." (Petr Andreas, časopis A2).
ISBN 978-80-905658-0-7
Praha : Hnízdo, 2013, 1. vyd., brož., 63 s., čb foto
$12.70

242.
Lefeuvre, Ivanka:
Migrace 1982 : deníkové záznamy signatářky Charty 77 vystěhované v rámci Akce "Asanace" z Československa
/ Migration 1982 : diarial notes of the signatory of Charta 77, who was evicted from Czechoslovakia within the Action "Clearence" .
Autorka zachycuje poslední zážitky před odchodem ze země a popisuje přípravy k nucenému odjezdu. Textem procházejí známé i méně známé postavy české opozice 70. a 80. let minulého století. Autentické zápisky evokují tíživou atmosféru doby normalizace a každodenního života v ní. Následující část textu vzniká ve Francii, reflektuje první zkušenosti v cizí zemi, popisuje život v táborech pro politické uprchlíky a postupnou adaptaci v novém prostředí. Při konečné redakci v r. 2012 autorka opatřila text poznámkami. Vedle svých komentářů a vzpomínek do nich zahrnula i informace, s nimiž se seznámila při studiu archivních materiálů vzniklých z činnosti bývalé Státní bezpečnosti.
ISBN 978-80-200-2277-6
Praha : Academia, 2014, Ed. Paměť, sv. 65, 1. vyd., váz., 305 s., čb a bar. foto, faksimile, jmenný rejstřík
$36.10

243.
Lipár, Ondřej:
Komponent
/ Component.
Sbírka vypovídá o rozežrání všedností, o úmorném střídání dní bez obsahu, o snesitelném a dostupném odžívání a strachu ze selhání. Autor (*1981) se narodil a žije v Praze. Na Fakultě sociálních věd UK vystudoval marketingovou komunikaci a PR a mediální studia. Pracuje jako editor v časopise, působí také jako fotograf. Jeho první sbírka Skořápky vyšla v roce 2004.
ISBN 978-80-87429-53-2
Praha : Fra, 2014, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 40 s.
$11.80

244.
Mano, Petr:
Šarlák : dvanáct obrazů z periferie světa : Písek 1980-1992
/ Pond Šarlák : twelve pictures from the periphery of the world : the town Písek 1980-1992.
Autobiografický cyklus krátkých próz ukazuje odvrácenou tvář města, všední a syrové žití v bezútěšné době, kde jakýkoli cíl jako by byl předem odsouzen k nedosažitelnosti a vše kolem plulo v podivném bezčasí. Autor (*1961) popisuje svých dvanáct zaměstnání, která vystřídal v průběhu dvanácti let, a jedinečně vykresluje génia míst v atmosféře doby.
ISBN 978-80-87506-38-7
Praha : 65. pole, 2014, Ed. TAH, sv. 4, 1. vyd., váz., 155 s., ilustrace
$19.50

245.
Marhoul, Alois:
Kam odlétají básníci
/ Where Do the Poets Fly.
Autorova (*1951) desátá básnická kniha má dvě části: v první polovině přichází s kratičkými prozaickými útvary, jejichž poetičnost a jemný humor si nachází větší porozumění u "nečtenářů" básní, aby je v druhé polovině přesvědčil, že poezie je zrcadlem duše. Naposledy vydal tyto sbírky: Kam jablko nepadá (2006), Anděl s černým křídlem (2009), www lidi (2011).
ISBN 978-807272-595-3
Praha : Dauphin, 2013, 1. vyd., brož., 74 s.
$21.10

246.
Nezval, Vítězslav:
Básně, sv. III : 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida ; Pět minut za městem ; Balady Manoně ; Kůň a tanečnice ; Křídla ; Nedokončená
/ Poems, Vol. III.
Ed. Milan Blahynka. Svazek uzavírá soubor, jímž Česká knižnice představuje podstatné básnické knihy V. Nezvala (1900-1958), jednoho z mála velkých českých básníků, který se dosud nedočkal kritického vydání. Zahrnuje tvorbu postsurrealistickou a období po roce 1945, kdy se Nezval stal autorem protežovaným komunistickým režimem. I v této době však napsal pozoruhodné básně. Autorem rozsáhlého komentáře je M. Blahynka.
ISBN 978-80-7294-703-4
Brno : Host, 2013, Ed. Česká knižnice, jako celek 1. vyd., váz., 550 s., faksimile
$29.70

247.
Němec, Ludvík:
Láska na cizím hrobě
/ Love on the Strangers Grave.
Kniha obsahuje pětici příběhů o láskách sněných a nesněných, a především o snílcích, kteří ten rozdíl nesnadno rozeznávají. Svorníkem je ironický vypravěč a potulná profesionálka lásky Darja. Sám autor ovšem nabízí rozkoše nejen milostné, ale především literární.
ISBN 978-80-7227-334-8
Brno : Druhé město, 2013, 1. vyd., váz., 250 s., ilustrace
$23.70

248.
Olšovský, Jiří:
Blíž nevýslovnému
/ Closer to the Inexpressible.
Básnická sbírka prozkoumává svěží prostory svobody ve vztahu ke hře dějin i přírody. Autor (*1952) působí ve Filosofickém ústavu AV ČR, zabývá se konkrétně-existenciální filosofií, zejména myšlením S. Kierkegaarda, M. Heideggera a J. Patočky. Vedle filosofických prací vydal několik básnických sbírek, naposledy Modrooký pobyt (2011).
ISBN 978-80-7229-524-1
Praha : Petrklíč, 2014, 1. vyd., brož., 39 s.
$5.00

249.
Pacner, Karel:
Lidé v mé paměti
/ People in My Memory.
Během své novinářské práce se autor seznámil se spoustou zajímavých lidí a nyní sepsal jejich osudy. Mezi tyto osobnosti patří bývalí předsedové Akademie věd R. Zahradník a V. Pačes, geniální popularizátor kosmonautiky A. Vítek, jeho někdejší kolega a později poradce prezidenta Havla J. Křižan, zakladatel české rozvědky O. Černý, historici A. Klimek, Z. Zeman a J. Šedivý ad. Jde o pestrý kaleidoskop příběhů ilustrující jak někdejší komunistickou epochu, tak dobu současnou.
ISBN 978-80-200-2315-5
Praha : Academia, 2014, Ed. Paměť, sv. 70, 1. vyd., váz., 466 s., čb foto, jmenný rejstřík
$42.10

250.
Řezníček, Pavel:
Vrstva chleba, vrstva vápna, královna
/ Layer of Bread, Layer of Lime, the Queen.
Vzpomínky surrealistického básníka a prozaika (*1942), ve kterých se snaží vyvrátit "asi tak osm základních lží a pomluv", které se vznášejí kolem jeho osoby. Především však vzpomíná na B. Hrabala, "prokleté básníky" K. Šebka aj. Veselského, na L. Nováka, V. Effenbergera, P. Krále a řadu dalších, "které měl rád, ale i na ty, které rád neměl."
ISBN 978-80-86751-21-4 (A); 978-80-7437-118-9 (K)
Praha : Aula - Kant, 2013, Ed. Literární kabinet, sv. 9, 1. vyd., brož., 407 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$33.60

251.
Sabina, Karel:
Osudná kniha : tři prózy z doby reformace
/ The Fatal Book : three proses from the time of Reformation.
Ed. Petra Hesová. Svazek obsahuje tři prózy významného spisovatele, publicisty, esejisty a literárního historika (1813-1877). Román o maršálovi Rudolfa II. Ruesswurm (1866), povídku Osudná kniha (1862) a novelu Hyacint (1862). Jedná se o historické prózy, které se odehrávají v Čechách na přelomu 16. a 17. století. Vycházely na pokračování v dobových novinách a časopisech nebo jako přívazek ke knize jiného autora. Jejich společné vydání, opírající se o moderní ediční zásady, akcentuje základ Sabinovy tvůrčí metody, která důsledně hledá oporu v historických faktech a dokumentech.
ISBN 978-80-7308-487-5
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013, Ed. Varia, sv. 19, 1. vyd., brož., 383 s., vysvětlivky, bibliografie
$28.90

252.
Shock, Viki:
Zahradníkův rok na hřbitově : lehký funerální románek
/ Gardener's Year at the Cemetery : light funeral romance.
Černohumorná próza z prostředí hřbitova a jeho zaměstnanců, mezi něž klesne hlavní hrdina prokletý básník. Autor (*1975) je básník, prozaik, výtvarný umělec, publicista aj. Pracoval jako mechanik, sanitář, knihovník, vrátný, asistent produkce v České televizi, korektor, příležitostný copywriter atd. V současné době pracuje jako dělník na hřbitově. Ilustrace Linda Sova.
ISBN 978-80-903493-8-4
Praha : Clinamen, 2014, 1. vyd., váz., 125 s., ilustrace
$13.50

253.
Skarlant, Petr:
Mezinárodní expres Potěmkin
/ International Express Potěmkin.
Po téměř dvou desítkách let přichází básník, prozaik a překladatel (*1939) s novou básnickou sbírkou. Dominují zde dvě základní polohy: doléhající léta a tendence k bilancující a rekapitulující reflexi životní dráhy na jedné straně, na druhé je to pak reflexe současného světa. Knihu veršů doplňuje rozhovor s autorem.
ISBN 978-80-7304-170-0
Praha : Akropolis, 2014, 1. vyd., brož., 94 s.
$10.90

254.
Sousedík, Stanislav:
Svět, ve kterém jsem žil
/ World which I Lived in.
Autor (1897-1974), rakousko-uherský a později československý důstojník, líčí v prvním díle svých memoárů část bohatých životních vzpomínek. Vrací se do dětství, které prožil v české rodině usilující o hospodářský a společenský vzestup, popisuje studia na dělostřelecké kadetní škole v Traiskirchenu a pohnuté zážitky z první světové války, v níž se zúčastnil bojů zčásti na ruské, hlavně však na italské frontě. Část jeho vzpomínek přibližuje poměry v československé armádě v prvních patnácti letech její existence a nově se ustavující životní způsob slovenské a české, zejména pražské, společnosti tehdejší doby.
ISBN 978-80-7387-748-4
Praha : Triton, 2014, 1. vyd., brož., 259 s., čb foto, faksimile
$22.90

255.
Stančík, Petr:
Mlýn na mumie, aneb Převratné odhalení komisaře Durmana
/ The Mill for Mummies, or The revolutionary exposure of the commissioner Durman.
Fantaskní román se odehrává v r. 1866 na historickém pozadí Prusko-rakouské války, a to v několika vzájemně se zrcadlících dějových i významových rovinách. Základní příběh - pátrání dvojice detektivů po tajemném pachateli sériových vražd, prolínající se s krvavým válečným konfliktem - vykresluje rozpor mezi individuální vraždou, již společnost odsuzuje a trestá, zatímco institucionalizované zabíjení v armádě naopak odměňuje a dává za vzor. Autor (*1968), dříve známý jako Odillo Stradický ze Strdic, od r. 2007 publikuje pod svým občanským jménem.
ISBN 978-80-7227-344-7
Brno : Druhé město, 2013, 1. vyd., váz., 394 s.
$29.70

256.
Steinová, Dagmar:
Co zbylo v paměti
/ What Is Left in My Memory.
Autobiografické vzpomínky překladatelky a tlumočnice D. Steinové (*1922) nás zavedou do světa spisovatelů a nakladatelství. Podrobně se zabývá zejména děním v r. 1968. V letech 1952-1968 působila ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (později Odeonu) jako vedoucí redakce románských literatur. Od roku 1970 se již naplno věnovala překladu a tlumočení, navštívila nespočet zemí po celém světě.
ISBN 978-80-200-2337-7
Praha : Academia, 2014, Ed. Paměť, sv. 72, 1. vyd., váz., 129 s., 24 s. čb foto příl., jmenný rejstřík
$19.10

257.
Strá, Petra:
Volavka
/ Heron.
Knižní debut mladé básnířky (*1979). Básně jsou křehké, ženské, oplývají velmi osobitou imaginací. Autorka prošla mnoha zaměstnáními napříč obory i "žánry", u nás i v zahraničí. V posledních letech píše písňové texty pro děti . Svou poezii publikovala ve Tvaru, Welesu, Pandoře a v internetové Dobré adrese. Její divadelní hru Dům v lahvi uvedlo Studio Ypsilon.
ISBN 978-80-7294-974-8
Brno : Host, 2013, Ed. Poezie Host, sv. 91, 1. vyd., brož., 89 s.
$13.50

258.
Suchan, Vladimír:
Prázdno na klíč
/ Key to Nothingness.
Autor (*1961) je původně čs. diplomat, nyní profesor politologie a politické filosofie. Od r. 1997 žije trvale v USA. Vydal tyto básnické sbírky: Krajinomalebná haiku (2011), Milostná mlčení (2011), Na dosah (2013). Sbírka obsahuje meditativní, intimní, lyrické básně.
ISBN 978-80-7272-605-9
Praha : Dauphin, 2014, 1. vyd., brož., 119 s.
$19.40

259.
Suchý, Josef:
Slzy věcí : výbor z tvorby (poezie, próza, překlad)
/ Tears of Things : anthology of the work (poetry, prose, translation).
Edičně připravil J. Med ve spolupráci s I. Srbkovou. Autor (1923-2003) bývá označován za básníka domova a smíru, za autora básní hlubokého křesťansko-humanistického étosu, poezie tiché tonality, opravdovosti a čistoty. Těžiště jeho tvorby spočívá ve výrazově úsporné a metaforicky neokázalé meditativní lyrice, pevně spjaté s hlubokou zakotveností v rodném kraji Vysočiny. Obrací se k základním životním hodnotám, které nalézá v přírodě, v rodině, mezi blízkými lidmi, uprostřed všednodennosti. Ilustrace Milivoj Husák.
ISBN 978-80-7485-010-3
Brno : Barrister & Principal, 2013, 1. vyd., brož., 197 s., ilustrace, čb foto, bibliografie
$20.80

260.
Sůvová, Vladimíra:
Čím jsou lidé živi : podkrkonošská románová kronika
/ What Do People Do for Living : the chronicle of novels from the Wild Mountains region.
Rodinná kronika zahrnuje osudy několika generací selského rodu z Podkrkonoší od počátku 20. století až po 80. léta s využitím jedinečnosti reálných osudů, jež tvoří základ románu, kde se autorce podařilo vytvořit literárně hodnotné typy. Hlavními postavami jsou ženy trpící i milující, těžce se vyrovnávající s tíhou života, ale nikdy neklesající, předávající svým generačním nástupkyním poselství o životě prožitém v souladu s vlastním svědomím, o důvěrném vztahu k blízkým, k zemi, k životu.
ISBN 978-80-87530-20-7
Praha : Radioservis, 2013, 1. vyd., brož., 251 s.
$16.90

261.
Špidla, Josef:
Znamení doby
/ The Signs of the Era.
Na pozadí české politické scény 2012-2013 se odehrává příběh čtyř kamarádů, jejichž přátelský svazek se ještě donedávna zdál být neotřesitelný. Současná doba je však posouvá zcela jinam, nůžky se mezi nimi otevírají víc a víc, přátelství nabývá povážlivých trhlin až končí tragédií. V silném příběhu plném dramatických zvratů nechybí také pohled na politiky, kteří zapříčinili současný stav společnosti. Zhrubla politická kultura, zhrubly rysy hlavních postav knihy.
ISBN 978-80-7326-235-8
(s.l.) : Josef Špidla, 2013, 1. vyd., váz., 284 s., ilustrace
$24.70

262.
Tománek, Tomáš:
Ptačí král
/ The Bird King.
Autor (*1983), který se prosadil v mnoha literárních soutěžích a jehož básně byly otištěny v Hostu, Welesu, Psím vínu, H_aluzi, Protimluvu a řadě sborníků, přichází se svou očekávanou, vyzrálou prvotinou. Zajímá se o mytologii a psychologii, jejichž průniky přenáší do poezie, která nezapře jeho severočeské kořeny.
ISBN 978-80-905633-1-5
Krucemburk : JT's nakladatelství, 2013, 1. vyd., brož., 47 s.
$11.60

263.
Tučková, Lucie:
Suzanne Renaud : Petrkov 13
Život básnířky S. Renaudové (1889-1964) je nedělitelně spjatý s Petrkovem, domovem muže, za kterého se roku 1926 v Grenoblu provdala. Poutavě vyprávěný příběh protnutí dvou zcela odlišných světů, Francie S. Renaudové a Vysočiny B. Reynka, dotváří bohatá obrazová příloha. Dokladem o jemném předivu, kterým byla připoutána k Československu, je i soubor pozdních básní, vytrysklých v letech nejtěžšího exilu za zdmi petrkovského statku, v překladu J. Reynka zde vůbec poprvé vydaný v češtině.
ISBN 978-80-7432-353-9
Praha - Litomyšl : Paseka, 2013, 1. vyd., váz., 321 s., čb foto, ilustrace, faksimile
$29.70

264.
Ulč, Ota:
Škvorečtí : čtyřicet let zážitků a korespondence
/ The Škvorecký Family : fourty years of experiences and correspondence.
Kniha je věnována autorovu nejbližšímu americkému příteli. Ač jeden žil v Torontu a druhý v Binghamtonu, stýkali se pravidelně čtyřicet let, vydávali české knihy a exilové časopisy, jejich rodiny se navštěvovaly. Sbližovaly je názory na svět, politiku a literaturu, ale také smysl pro humor a absurdno. Kniha je důkladný pramen o Škvoreckých, vychází z autorových živých vzpomínek a korespondence.
ISBN 978-80-7244-359-8
Praha : Šulc-Švarc, 2014, 1. vyd., váz., 236 s., čb foto, ilustrace
$27.10

265.
Urban, Miloš:
Přišla z moře
/ She Came from the Sea.
Inteligentní román noir napsaný jako odpověď současným krvavým krimirománům. Odehrává se v jižní Anglii, jeho hlavním hrdinou je praktikant žurnalistiky z Prahy, který je v Anglii na výměnné stáži. Autor (*1967) vydal šest románů, několik novel a sbírku povídek; jeho knihy byly přeloženy do němčiny, španělštiny, holandštiny, maďarštiny, ruštiny a italštiny. Napsal také divadelní hry (Trochu lásky a Nože a růže) a několik povídek otištěných v různých časopisech a v povídkových knihách nakladatelství Listen.
ISBN 978-80-257-0895-8
Praha : Argo, 2014, 1. vyd., váz., 296 s.
$25.30

266.
Vávra, Stanislav:
Kapitoly o krvácejícím jablku
/ The Chapters about the Bleeding Apple.
Výbor kratších próz z let 2006-2012 zaujme neobyčejným vypravěčským rozptylem: od automatického textu a rozličných výprav fantazie přes libeňskou humoresku po memoár či momenty čistě esejistické. Autor (*1933) byl v 50. letech členem surrealistické skupiny, později označované Libeňští psychici. V r. 1953 začal spolupracovat s V. Boudníkem, patřil mezi umělce sdružené kolem B. Hrabala. Publikovat začal až v 90. letech, psal také pro rozhlas. Vydal Snovidění (1992), vzpomínkové knihy Perpetuum mobile (2003), Zvířený prach (2004) a Mlčenlivá věž (2005), sborník Libeňští psychici : sborník básnických a prozaických textů z let 1945-1959 (2009) a "debutovou" sbírku básní Vzkazy na účtence (2013).
ISBN 978-80-87377-56-7
Praha : Pulchra, 2013, Ed. Eseje, sv. 17, 1. vyd., brož., 121 s.
$16.10

267.
Výškovický, Petr B.:
Punkový prapor
/ The Punk Battalion.
Kniha je beletristickým pohledem na českou punkovou subkulturu. Autor, textař, básník, organizátror punkových koncertů a festivalů, nabízí zasvěcený vhled do činnosti fiktivní punkrockové formace z Ostravska. Společně s jejími členy se účastníme zkoušek a vystoupení, cestujeme kapelní dodávkou, navštěvujeme hospody, řešíme vztahy. Ve druhé dějové rovině knihy provázíme příslušníky smyšlené ostravské punkové party na jejich pouti po putykách, klubech a kvartýrech, jsme svědky konfliktů s neonacisty, rodiči, státními institucemi nebo spolupracovníky.
ISBN 978-80-260-5390-3
[Říčany u Brna] : Papagájův Hlasatel Records, 2013, 1. vyd., brož., 190 s., 22 s. obr. příl.
$18.70

268.
Wernisch, Ivan:
S brokovnicí pod kabátem
/ With the Shotgun under the Coat.
Po opusu Nikam (2010) vydává hojně čtený i ctěný básník sbírku, jejíž název naznačuje mnohé. Utržené příběhy, naznačené obrázky, citovaná zdání i zdánlivé citace, hloupému nápověda, chytrému zásah. To vše hravě teskné i teskně hravé. Autor (*1942) vydal přes 20 básnických knih, několik výborů a antologií. Kromě toho také překládá a příležitostně se věnuje koláži.
ISBN 978-80-7227-345-4
Brno : Druhé město, 2014, 1. vyd., váz., 131 s.
$18.70

269.
Záviš & Tamara:
Krůček od hajzlu
/ One Small Step from the Shit Hole.
Po svazcích veršíků a říkanek se Milan Smrčka (*1956), řečený Záviš, vrací svým novým titulem k tomu, co před lety psal a vlastním nákladem publikoval jako prvotinu - mikropovídkám, v nichž na ploše několika řádků stačí rozehrát děj a přivést jej k pointě, byť občas poněkud absurdní. Důležitou součástí svazku jsou tři desítky ilustračních kreseb i reprodukcí obrazů výtvarnice Tamary Blažkové.
ISBN 978-80-87097-14-4
Modřice : Julius Zirkus, 2013, 1. vyd., váz., 137 s., ilustrace
$19.10

270.
Zbořil, Jonáš:
Podolí
Debut mladého básníka (*1988), hudebníka a rozhlasového moderátora, dosud publikujícího pouze časopisecky (Host, Divoké víno, Tvar). Klidná básnická tempa, civilní obraznost, putování po drahách velkoměsta, žilky tajemství srdce. Silné svědectví o narůstání "cizího kontinentu", který v sobě nakonec skrývá příběh každého z nás.
ISBN 978-80-7294-975-5
Brno : Host, 2013, Ed. Poezie Host, sv. 92, 1. vyd., brož., 73 s.
$12.70

***


Regula Pragensis, Box 215, V Podbabě 4/2515, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


AN OFFER OF DELIVERY SERVICE OF ORIGINAL CZECH BOOKS


Regula Pragensis has funded a public library specialized in Czech history, tradition, crafts and geography. Since 1992 we have offered the Delivery Service of Original Czech Books. The whole profit of this service goes both to the library fund and the support of cultural and social activities.

Specialization:
Original Czech titles, especially from the field of history, linguistics, social sciences, art, fiction and poetry.

How to order:
Special catalogues of Regula Pragensis or your own selection, by e-mail or by your printed forms. We are able to make an approval plan custom-tailored to your needs.

Catalogue of Regula:
You will find the latest catalogue plus the older ones on our website http://www.regula.ecn.cz/katalog.htm or we will send the Word document (Format RTF) through e-mail (with Czech diacritical marks) or in printed version by post.

Price of books:
The ratio of 1.60 to the real price of a book (1.50 when the book price is higher than 800 Crowns, 1.30 when higher than 1500 Crowns).

Important Note:
Real prices may change if a distributor modifies his price. In this case we will decrease or increase the price of the title accordingly.

Discount:
If the worth of delivered books is more than:
$400.00 - 5 %, $800.00 - 10 %

Way of payment:
We bill in USD (€, Ł), payment through bank account or by cheques.
You will pay after you get ordered books with our bill.

Postage:
By ship, it takes approximately 3 weeks around Europe, 4 weeks to the USA - the cheapest way.
By airmail, approximately 1 week.

Wrapping:
Safety envelopes and parcels.


In Prague, April 4, 2014

Sincerely Yours,
Richard Borovský & Barbara Solničková

 

Regula Pragensis

Box 215
V Podbabě 2515/4
160 00 Prague 6
Czech Republic


tel.: 420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


Authors: Barbara Solnickova, Richard Borovsky