KATALOG ZÁSILKOVÉ SLUŽBY 2015/4
MAIL-ORDER BOOK CATALOGUE 2015/4

with University Publishers

říjen - prosinec 2015 / October - December 2015

 

HISTORIE / HISTORY

1.
350 let královéhradecké diecéze
/ 350 Years of Hradec Králové Diocese.
Ed. Petr Polehla. Významné jubileum královéhradecké diecéze bylo příležitostí k reflexi řady významných témat z jejích dějin. Diecéze prošla od svého vzniku množstvím proměn a sehrála důležitou roli z hlediska náboženského života v regionu. Též se významně zapsala do života kulturního i společenského a v řadě faktorů ovlivnila i celospolečenské dění. Jednotliví autoři této publikace se zabývají tématy týkajícími se přímo dějin biskupství, ale též dějin institucí, u nichž bylo biskupství zřizovatelem či s nimiž úzce spolupracovalo. Pozornost je též věnována vybraným osobnostem královéhradecké diecéze.
ISBN 978-80-7465-160-1
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., váz., 459 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$27.90

2.
Adamová, Karolina a kol.:
Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. V : stát
/ Great History of the Bohemian Crown Lands. Thematic set, vol. V : a state.
Ed. Karel Schelle. Svazek se zabývá vývojem státoprávní problematiky zasazené do historicko-politických souvislostí. Dva oddíly, do nichž autoři text rozdělili, reprezentují dvě velká dějinná období. První popisuje vývoj českého státu od nejstarších dob do revolučních přeměn v roce 1848 a představuje hlavní státoprávní instituce raného českého státu, doby stavovské, ale též - z hlediska státoprávního problematického - období absolutismu. Druhá část se soustředí na moderní stát od roku 1848 do zániku Československa v roce 1992 a vytyčuje tři hlavní etapy: dobu habsburské monarchie, meziválečného Československa a komunistické diktatury. Stručněji je pojednáno období nesvobody 1938-1945 a postsocialistická léta 1989-1992.
ISBN 978-80-07432-652-3; 978-80-7432-000-2 (soubor)
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 649 s., 16 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, faksimile, poznámky, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$55.30

3.
Aschenbrenner, Martin:
Dvůr císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny v Čechách (1848-1884)
/ Court of the Emperor Ferdinand the Gracious and the Empress Maria Anna in Bohemia (1848-1884).
Autor, který se již řadu let věnuje císaři Ferdinandovi, zejména v souvislosti s jeho pobyty na českých letních sídlech, tentokrát zaměřil svou pozornost na dvůr císaře a jeho manželky v době jejich pobytu v Čechách. Nejdříve pojednává o usídlení císaře v Čechách a formování jeho dvora, pak postupně probírá jednotlivé kategorie dvorních zaměstnanců od nejvyšších až po nejnižší. Pokud to prameny umožňují, vysvětluje jejich povinnosti, především se však snaží, ať už podrobně, nebo drobnou historkou, přiblížit konkrétní osoby, které u dvora byly zaměstnány. Kniha je doplněna mnoha dobovými i současnými fotografiemi jak osobností, tak míst či písemností, které s tématem souvisejí.
ISBN 978-80-260-8549-2
Česká Lípa : nákl. vl., 2015, 1. vyd., váz., 167 s., čb ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, slovník osob
$14.70

4.
Balík, Stanislav; Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Vlha, Marek:
Český antiklerikalismus : zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938
/ Czech Anti-clericalism: sources, themes and a form of the Czech anti-clericalism in the years 1848-1938.
Autoři této průkopnické práce pojímají antiklerikalismus jako součást modernizačních evropských procesů, provázejících budování evropských národních států a jejich politických institucí. Vymezují termín antiklerikalismus v kontextu duchovních a náboženských dějin 19. a 20. století, s důrazem na jeho dobové proměny v multinárodní a multikonfesní habsburské monarchii od roku 1867, resp. v období první republiky. Autoři zvolili i perspektivu mikrohistorickou (Brno, Kladno, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Polná, Žarošice, Lidečko, Mikulovice u Pardubic), jež ozřejmuje, jak se antiklerikální nálady a postoje uplatňovaly během každodenního náboženského, politického a společenského života.
ISBN 978-80-257-1373-0
Praha : Argo, 2015, Ed. Historické myšlení, sv. 69, 1. vyd., váz., 490 s., 8 s. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík, German summary
$27.90

5.
Bílek, Jiří:
Bílá místa české historie, sv. 4 : 20. století, část 1 : do vzniku Československa : naplněný sen profesora filosofie
/ Blanks in Czech History, vol. 4 : 20th Century, part 1 : until the establishment of Czechoslovakia : filled dream of the Professor of philosophy.
Svazek je věnován počátku 20. století a především první světové válce. Informuje o dilematech české politiky včetně Švihovy aféry, českých stopách v atentátu na Františka Ferdinanda d´Este, průběhu válečných operací a zejména o situaci v českých zemích a československém zahraničním odboji včetně jeho protagonistů: T. G. Masaryka, E. Beneše či J. Dűrycha. Nemalá pozornost je věnována také vzniku a činnosti našich legií v Rusku, Francii a Itálii.
ISBN 978-80-242-5056-4
Praha : Knižní klub, 2015, 1. vyd., váz., 439 s., čb ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$24.40

6.
Boubín, Jaroslav a kol.:
Hledání nové Evropy : projekt krále Jiřího
/ Seeking a New Europe : the project of the king George.
Projekt Jiřího z Poděbrad, od jehož zrodu uplynulo již více než 550 let, nepochybně patří k nejznámějším politickým projektům českých dějin. Velkolepá vize nové organizace Evropy, kterou se nedlouho po polovině 15. století snažila uvést do života přímo horečná diplomatická aktivita českého krále, bývá často označována za předzvěst některých z vrcholných mezinárodních institucí, jež vznikly teprve zhruba o pět set let později. Prací řady převážně českých odborníků proto vznikla tato kniha, aby se pokusila nově se zamyslet, a to z nejrůznějších úhlů pohledu, nad uvedenou diplomatickou akcí a připomenout její klíčové aspekty, přičemž klade zvýšený důraz na jejich historický kontext. Snaží se tak přispět k přesnějšímu zhodnocení Jiříkova projektu a k ujasnění místa, jež mu v dosavadním vývoji náleží.
ISBN 978-80-7286-263-4
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 65, 1. vyd., váz., 290 s., ilustrace, bibliografie, English summary
$38.20

7.
Brňovják, Jiří:
Šlechticem z moci úřední : udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705-1780
/ Nobleman ex Officio : awarding of nobility titles in the Czech Lands 1705-1780.
Monografie se zabývá problematikou úředního procesu poskytování šlechtických titulů na území českých zemí (Čech, Moravy a Slezska) v období let 1705-1780, jež je spojeno s vládou tří habsburských panovníků 18. století: Josefa I., Karla VI. a Marie Terezie. Teritoriální záběr je vymezen tehdejšími hranicemi celého českého státu, přičemž samozřejmě zohledňuje ztrátu většiny Slezska roku 1742 po prohrané první slezské válce s Pruskem.
ISBN 978-80-7464-461-0
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Nobilitas in historia moderna, Tomus 7, 1. vyd., váz., 487 s., ilustrace, 1 mapa, portréty, faksimile, erby, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$33.50

8.
Břečka, Jan:
Moravské Slovácko a československé výsadkové operace ze Západu v letech 2. světové války = Moravian Slovakia and Czechoslovak parachute operations from the West during the Second World War.
Podobně jako ve všech armádách, zapojených v letech 1939-1945 do světového válečného konfliktu, tvořili naši parašutisté elitu mezi ostatními druhy vojsk. První dobrovolníci nastupovali do utajovaných výcvikových kurzů v oblasti severozápadního Skotska od poloviny r. 1941. Do r. 1943 prošlo těmito speciálními kurzy na tři sta československých důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků. Mezi nimi se nacházela řada rodáků z Moravského Slovácka. Tento region byl později také určen jako operační prostor několika výsadkových skupin. Jejich připomínce a památce všech statečných vojáků-výsadkářů je věnována tato publikace.
ISBN 978-80-7028-450-6
Brno : Moravské zemské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 93 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie
$10.00

9.
Cebe, Jan:
Spolkový život českých novinářů v letech 1945-1948
/ The Associations of Czech Journalists in 1945-1948.
Kniha přibližuje spolkový život českých novinářů v období třetí republiky. Je jen málo oblastí, v nichž se poválečná československá společnost přiblížila totalitnímu uspořádání let poúnorových tak silně, jako tomu bylo v oblasti mediální, především v organizaci žurnalistiky jakožto profesní a odborové oblasti. Právě proces uspořádávání a následně i řízení novinářského života prostřednictvím jednotné novinářské organizace je hlavní náplní této knihy. Na tomto procesu se však nepodílela pouze novinářská organizace, a proto je akcentován i její vztah k dalším významným institucím té doby, především ministerstvu informací v čele s Václavem Kopeckým.
ISBN 978-80-246-2863-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 267 s., čb foto, faksimile, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$21.70

10.
Denčevová, Ivana; Stehlík, Michal a kol.:
Rozděleni železnou oponou
/ Divided by the Iron Curtain.
Pavel Landovský, Jiří Gruša, Sláva Volný, Jiří Němec, Zdeněk Mlynář, Otta Bednářová. Šest jmen reprezentujících tisíce osudů statečných lidí, které od jejich blízkých oddělily ostnaté dráty železné opony. Autoři stejnojmenného rozhlasového cyklu právě na jejich příkladu podávají podrobné svědectví o životních peripetiích lidí v konfliktu s minulým režimem. Byli připraveni nejen o domov, ale také o kontakt s těmi nebližšími. O tom v knize mluví ti, jejichž dětství a dospívání formovala zkušenost "dítěte třídního nepřítele-emigranta". Publikaci doplňuje množství unikátních fotografií, poznámek a doprovodných studií dalších spolupracovníků, jež se zaměřují například na aktivity Státní bezpečnosti a CD se záznamem původního cyklu rozhlasových pořadů.
ISBN 978-80-87530-68-9
Praha : Radioservis, 2015, 1. vyd., váz., 213 s., 1 CD, čb foto, faksimile, medailony autorů
$18.80

11.
Dokoupil, Lumír:
Z díla historického demografa
/ From the Works of the Historical Demographer.
Eds. Aleš Zářický a kol. Publikace vychází k 80. narozeninám renomovaného českého historika. Přináší jeho starší studie a uvádí jeho vědecké působení v oblasti historické demografie. Vedle starších, v současnosti obtížně dostupných studií, obsahuje i texty, které doposud nebyly publikovány. Hlavním tématem otištěných příspěvků je analýza proměn historicko-demografických kategorií v ostravské průmyslové oblasti v době 19. a 20. století. Publikace je doplněna biogramem a výběrovou bibliografií Dokoupilových prací od 60. let 20. století do současnosti.
ISBN 978-82-7464-760-4
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., váz., 657 s., čb foto, tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$38.40

12.
Drda, Adam a kol.:
Moskva posílá tanky : Československo 1968 … Ukrajina 2014
/ Moscow Sents Tanks : Czechoslovakia 1968 … Ukraine 2014.
Sovětská okupace Československa, která začala v noci z 20. na 21. srpna 1968 (a trvala pak více než dvě desetiletí), poznamenala život několika generací. Kniha přináší vzpomínky třiadvaceti lidí, osobností známých i méně známých, doplněné bohatým fotografickým doprovodem. Současné Rusko na svou sovětskou historii v mnohém navazuje a hlásí se k ní. Stejně jako u nás v roce 1968 došlo nedávno i na Ukrajině k hrubému porušení mezinárodního práva, ruská intervence na cizím území vedla k vleklému ozbrojenému konfliktu a k velké humanitární krizi. Publikaci, připomínající naši vlastní historickou zkušenost, proto doplňují čtyři texty poukazující na paralely ruské vojenské agrese na Ukrajině a okupace ČSSR.
ISBN 978-80-87456-64-4
Praha : Člověk v tísni, 2015, 1. vyd., brož., 213 s., čb foto
$23.00

13.
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů, sv. 3/2 (1937-1938)
/ Edvard Beneš, Germany and the Germans : edition of documents, vol. 3/2 (1937-1938).
Eds. Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek. Výběrová edice dokumentů je v pořadí třetím dílem projektu, jehož záměrem je zdokumentovat vývoj Benešových názorů na problematiku Němců v Československu, na jeho vztah k Německu, Rakousku a obecně zachytit Benešovo pojetí národností, národa a možnosti řešení otázky menšin. Svazek zahrnuje období od léta 1937 do abdikace prezidenta Beneše počátkem října 1938. Vybrané dokumenty jsou osobní i úřední povahy, publikované i dosud nezveřejněné.
ISBN 978-80-87782-44-6
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., váz., 347 s., jmenný rejstřík, English summary
$23.80

14.
Emmert, František:
Československý odboj za druhé světové války
/ Czechoslovak Resistance Movement during World War II.
Publikace seznamuje s historií československého odboje v letech 1939-1945. Přibližuje organizaci a činnost domácího odboje včetně dramatických okamžiků heydrichiády, popisuje boj vojáků československé zahraniční armády na západní i východní frontě a jejich účast na dalších bojištích, věnuje se nebezpečným misím parašutistů na území Protektorátu i velkým ozbrojeným vystoupením během Slovenského národního povstání v r. 1944 a květnového povstání v českých zemích o rok později. Připomíná rovněž vysokou cenu, kterou čeští a slovenští odbojáři a jejich rodiny museli zaplatit za obnovu svobody.
ISBN 978-80-204-3886-7
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 207 s., čb foto, mapy, faksimile, chronologie, bibliografie
$27.90

15.
Fasora, Lukáš:
Stáří k poradě, mladí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920
/ The Old to the Meeting, the Young Ones to Battle : the radicalization of a young generation of Czech socialists 1900-1920.
Kniha přináší metodologicky inovativní výklad změn v socialistickém hnutí v českých zemích v letech 1900-1920. Dramatické události světové války, revoluce v Rusku, rozpad monarchie a vznik republiky jsou nahlíženy z pohledu mladé generace příslušníků a sympatizantů socialistického hnutí s cílem představit alternativní pohled na poměrně dobře známé události českých a světových dějin. Metodologickou oporou je autorovi generační přístup, poprvé v české historické vědě takto komplexně uplatněný na historickou látku.
ISBN 978-80-7325-364-6
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 242 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$20.90

16.
Felcman, Ondřej:
Československý parlament na prahu Pražského jara : Národní shromáždění na cestě k reformě (1964 - duben 1968)
/ Czechoslovak Parliament on the Threshold of the Prague Spring : National Assembly towards the reform (1964 - April 1968)
Kniha se zabývá činností zákonodárného sboru v komunistickém Československu, a to v časové fázi vymezené tzv. liberalizačním obdobím poloviny šedesátých let a na ně navazujícím pokusem o reformu sovětského byrokratického socialismu v roce 1968. Práce je doplněna dokumentárními fotografiemi, přehledy, tabulkami a 17 biografickými medailony vedoucích postav parlamentního sboru v období do dubna 1968. Autor připravuje navazující svazek zkoumající osudy Národního shromáždění do srpnové okupace a jeho metamorfózu do Federálního shromáždění.
ISBN 978-80-7422-449-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., váz., 344 s., čb foto, poznámky, bibliografie, tabulky, jmenný rejstřík, English and German summaries
$25.10

17.
Fotoalbum Ludevíta Procházky z let 1862-1888 = The Procházka Photo Album (1862-1888).
Eds. Jiří K., Kroupa, Jana Vojtěšková. Kniha přináší na 100 unikátních fotografií osobností kulturního života 2. poloviny 19. století - hudebních skladatelů, interpretů, malířů, spisovatelů apod. Průzkum fotografií i přiřazení k jednotlivým osobnostem jsou často výsledkem detektivní práce obou autorů. Vedle rozsáhlé úvodní studie a přehledových materiálů jsou jádrem knihy fotografie s obsáhlým bio-biblio-ikonografickým komentářem.
ISBN 978-80-7036-455-0 (NM); 978-80-87773-29-1 (KLP)
Praha : Národní muzeum - Koniasch Latin Press, 2015, 1. vyd., váz., 184 s., čb foto, tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$38.50

18.
Glockner, David; Spáčil, Dušan:
Císařův prezident : tajemství rodiny Tomáše Garrigua Masaryka
/ Emperor's president: secrets of the family of Tomas Garrigue Masaryk.
Císař František Josef I. a prezident Tomáš Garrigue Masaryk - mají tyto dvě významné osobnosti našich dějin něco společného? Již od počátku minulého století se vynořují teorie o Masarykově pravém otci. Některé chtěly Masaryka zdiskreditovat a zesměšnit, jiné zdůraznit jeho jedinečnost a velikost. Autoři se vydali po stopě Masarykova biologického otce, prozkoumali záhadné a doposud pietně opomíjené události v jeho životě a hledali souvislosti s tím, co se dělo v rodině císaře Františka Josefa I. Výsledkem je barvitý příběh obou rodin, který hypotézu, která byla doposud považována za skandální, staví na překvapivě pevné faktografické základy.
ISBN 978-80-242-4764-9
Praha : Knižní klub, 2015, 1. vyd., váz., 293 s., čb foto, bibliografie
$20.90

19.
Heřmánek, Pavel:
Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská : učenec a vizionářka v době třicetileté války
/ Jan Amos Komenský and Kristina Poniatowská : a scholar and a visionary at the time of the Thirty Years War.
V 17. století, především v době třicetileté války, se zvýšila intenzita prorockých zjevení, související mimo jiné s pronásledováním evangelíků. Prorocká zjevení představovala svébytný způsob interpretace politicko-náboženských změn ve střední Evropě na základě dobové mentality. Světy lidových a učených eschatologických očekávání se přitom vzájemně ovlivňovaly. Sám Jan Amos Komenský, velký příznivec prorockých zjevení, uvedl, že v možnost nových revelací prý zpočátku ani nevěřil, hluboce na něj zapůsobila až bezprostřední setkání s Kristinou Poniatowskou, vizionářkou, dívkou polského původu.
ISBN 978-80-7422-287-0
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 58, 1. vyd., brož., 215 s., ilustrace, faksimile, tabulka, poznámky, jmenný rejstřík
$16.00

20.
Hlaváček, Petr; Fesenko, Mychajlo:
(Ne)šťastná Ukrajina : osobnosti Ukrajinské svobodné univerzity v Praze 1921-1945
/ (Un)happy Ukraine : personalities of the Ukrainian Free University in Prague 1921-1945.
Kniha vznikla na základě stejnojmenné výstavy uspořádané na Filozofické fakultě UK u příležitosti rozporuplného 70. výročí přesunu této ukrajinské vzdělávací instituce z Prahy do Mnichova. Prostřednictvím biogramů jejích profesorů a docentů, často vynikajících ukrajinských vědců a intelektuálů, by chtěla připomenout světla i stíny osudu ukrajinského exilu v turbulencích první poloviny 20. století a jeho přínos české i evropské vědě a kultuře. Budiž to v časech, kdy současná Ukrajina usiluje před očima Evropy o udržení demokracie a svobody, bojujíc nadto o svou státní samostatnost a mezinárodní svéprávnost, považováno za symbolické pootevření jedné z kapitol mnohovrstevnaté historie česko-ukrajinských vztahů.
ISBN 978-80-7308-581-0
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., brož., 164 s., portréty, faksimile, bibliografie
$13.30

21.
Horáková, Pavla; Kamen, Jiří:
Přišel befel od císaře pána : polní pošta - příběhy Čechů za první světové války
/ An Order Came from the Emperor : Field Post - stories of Czechs during the Great War.
Unikátní kompozice z deníků, pamětí a korespondence českých vojáků z první světové války, doplněná svědectvími jejich příbuzných v zázemí a deníkem novináře Jana Herbena. Hlavní dějový proud knihy tvoří dosud neobjevené osudy devíti vojáků, jejichž příběhy zasahují do několika válečných let na různých frontách. Texty ilustrují autentické fotografie, pohlednice, korespondenční lístky, kresby a reprodukce rukopisů a tištěných dokumentů. Kniha, chronologicky členěná podle válečných roků, navazuje na úspěšný pořad Polní pošta vysílaný Českým rozhlasem na stanici Vltava v roce 2014.
ISBN 978-80-257-1675-5
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., váz., 291 s., čb a bar. foto, ilustrace, faksimile, medailony autorů
$34.90

22.
Houžvička, Václav:
Czechs and Germans 1848-2004 : the Sudeten question and the transformation of Central Europe.
Originaly published in Czech under the title Návraty sudetské otázky (2005); translation by Anna Clare Bryson-Gustová.
Autor popisuje vývoj česko-německých národnostních sporů od poloviny 19. století, přes vznik Republiky československé v roce 1918 až po počátek 21. století. Pozornost věnuje zejména tragickému konci vzájemného spolužití v letech 1938-1945 a následnému vývoji odlišné české a německé reflexe důvodů odsunu Němců po roce 1945 z území ČR v druhé polovině 20. století. Text vychází z českého vydání z roku 2005, byl aktualizován a upraven pro anglicky čtoucí čtenářstvo, rovněž významně rozšířen o obrazovou, dokumentární a mapovou přílohu.
ISBN 978-80-246-2144-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. angl. vyd., brož., 648 s., čb foto, mapy, bibliografie, rejstříky
$36.40

23.
Chodějovská, Eva; Semotanová, Eva; Šimůnek, Robert:
Historické krajiny Čech : Třeboňsko - Broumovsko - Praha
/ Historical Landscapes in Bohemia : regions of Třeboň, Broumov and Prague.
Kniha je rozdělena na dva základní oddíly: obecný a speciální. První vychází z bilance úhlů pohledu i metodiky dosavadního studia historických krajin, a to v jeho širokém proudu od excelentních komponovaných areálů (zpravidla doby baroka) až po zdánlivě běžnou kulturní krajinu venkova i měst. Trojí sonda do trojího typu krajiny, jíž je věnován druhý oddíl, odráží tři různé typy krajin ve třech různých obdobích (kapitoly se zabývají Třeboňskem od 15. do 17. století, s dílčími přesahy do 18.-19. století, Broumovskem v raném novověku s ohledem na předchozí i následující vývoj a Prahou v desetiletích okolo přelomu 19. a 20. století). A tak jako jednotlivá území mají svá vývojová specifika, identické přirozeně nejsou ani metodické přístupy a cesty, jimiž jsou historické krajiny vybraných regionů pojednány.
ISBN 978-80-7286-255-9
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 63, 1. vyd., váz., 427 s., čb a bar. ilustrace, mapy, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$51.00

24.
Jandečková, Václava:
Kauza Jan Masaryk : nový pohled : doznání k vraždě a tajný přešetřovací proces StB z let 1950-1951

/ The Jan Masaryk Case : a new perspective : a confession to the murder, and the secret investigating process of the State Secret Security in 1950-1951.
Pátrání po okolnostech smrti Jana Masaryka připomíná křižovatku slepých uliček. Ať už kriminalisté, historici a publicisté sledovali domněnku ministrovy sebevraždy, anebo se vydali po stopách a motivech vražedného činu, jednu ani druhou verzi se dosud nepodařilo prokázat. Autorka ve své knize na základě konfrontace a kritické analýzy množství nepublikovaných a kupodivu téměř nevyužitých archiválií přináší překvapivě nový pohled na celý případ a odkrývá neznámá fakta.
ISBN 978-80-87316-60-3
Domažlice : Nakladatelství Českého lesa, 2015, 1. vyd., váz., 486 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$34.90

25..
Janíček, Přemysl; Andrýsek, Petr a kol:
Vzpomínky na samet ´89 : nejen z Brna
/ Memories of Velvet Revolution 1989 : not even from Brno.
Vzpomínková publikace na listopadovou revoluci 1989 z pohledu přímých účastníků především z Brna je zasazena do širšího rámce celostátních tehdejších událostí a proložena úvahami o sametové revoluci i době porevoluční až do dneška. Text doplňuje množství dokumentárních fotografií. Vznikl tak pozoruhodný dokument o době před 26 lety s vyústěním do současnosti.
ISBN 978-80-7204-922-6
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2015, 1. vyd., brož., 277 s., čb a bar. foto
$26.60

26.
Jirásek, David:
Historie českých speciálních sil : Výsadkové vojsko v letech 1947-1969
/ History of the Czech Special Forces : Airborne Troops in the years 1947-1969
Unikátní třísvazkový projekt se podrobně zabývá vývojem československého a českého výsadkového vojska a jednotek zvláštního určení v letech 1947-2001 s důrazem na VÚ 8280 (dříve 22. výsadková brigáda, dnes 601. skupina speciálních sil). Autor vychází z mnohaletého studia všech přístupných archivních pramenů, z rozboru veškeré knižní i časopisecké produkce na toto téma a v hojné míře též ze vzpomínek bývalých příslušníků popisovaných jednotek.
ISBN 978-80-204-3684-9
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 332 s., čb foto, portréty, faksimile, mapy, poznámky
$34.90

27.
Jonová, Jitka:
Theodor Kohn (1845-1915) : kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský
/ Theodor Kohn (1845-1915) : Prince-Archbishop of Olomouc, Titular Pelusian Archbishop.
Publikace si klade za cíl přiblížit osudy a krizové momenty působení prvního olomouckého arcibiskupa českého a neurozeného (navíc také židovského) původu. Autorka absolvovala obor katolická teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého (2005), dále obor historie a dějiny výtvarného umění na Filozofické fakultě téže univerzity. Od r. 2008 působí jako odborná asistentka na Katedře církevních dějin a dějin křesťanského umění CMTF. Zaměřuje se na české a moravské církevní dějiny 19. a 20. století.
ISBN 978-80-7325-379-0
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., váz., 371 s., 4 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English and German summaries
$27.90

28.
Každodenní život v Československu 1945/48-1989.
/ Everyday Life in Czechoslovakia in 1945/48-1989.
Ed. Jaroslav Pažout. V poslední době do popředí badatelského zájmu stále více vstupuje problematika každodenního života a proměny životního stylu ve sledovaném období. Objektem odborného zájmu se tak ve větší míře stává "obyčejný" člověk s jeho běžnými starostmi. K hlubšímu poznání tématu přispívá i tato publikace, členěná na tři celky. První část tvoří příspěvky, zabývající se problematikou každodennosti obecně. Druhý blok obsahuje případové studie, které sledují některé dílčí aspekty každodenního života v komunistickém Československu. Poslední část se věnuje této problematice ve výuce dějepisu.
ISBN 978-80-87912-35-5 (ÚSTR); 978-80-7494-250-1 (TU)
Praha - Liberec : Ústav pro studium totalitních režimů - Technická univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 239 s., čb foto, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$10.10

29.
Knoll, Vilém:
Páni z Velhartic : Měli duši zvláštní - trochu drsná zdála se…
/ Lords of Velhartice : They had a special soul - a bit rough seemed…
Páni z Velhartic patří spolu se Švihovskými z Riesenberka k nejslavnějším panským rodům jihozápadních Čech. A to díky dvěma mužům, nesoucím shodné jméno Bušek z Velhartic. Oba, otec a syn, byli věrnými průvodci a pak rádci Karla IV.; druhý z nich skončil své veřejné působení jako hejtman tzv. České Falci. Publikace se zabývá i dalšími zajímavými tématy, jako byl komplikovaný původ rodu vzešlého ze zemanů z Boru či dramatické osudy Velharticů v druhé půli 14. století, kdy se poslední příslušník hlavní větve Jan zapletl do pohraniční války s bavorskými sousedy.
ISBN 978-80-7422-327-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska, sv. 13, 1. vyd., váz., 571 s., 8 s. bar. obr. příl., čb ilustrace, mapy, bibliografie, rejstřík, erby, German summary
$37.00

30.
Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596
/ The Correspondence of Albrecht Pětipeský of Chýše and Egrberk from years 1570-1596.
Ed. Petr Mareš. Kniha se zabývá osobností předbělohorského bratrského rytíře Albrechta Pětipeského z Chýš a z Egrberku. Je rozdělena do dvou samostatných oddílů: odborné historické studie a edice korespondence. V první části je osobnost Albrechta Pětipeského zkoumána úhlem pohledu základních tematických okruhů života raně novověkého šlechtice a ve vybraných sociálních interakcích, které jsou reflektovány v dochované osobní korespondenci. Druhá část zpřístupňuje formou kritické edice korespondenci Albrechta Pětipeského z let 1570-1596 a vybrané písemnosti soukromo-právního charakteru. Všechny písemnosti jsou vydány v plném znění a opatřeny poznámkovým aparátem.
ISBN 978-80-7394-524-4
České Budějovice : Jihočeská univerzita, Historický ústav Filozofické fakulty, 2015, Ed. Prameny k českým dějinám 16.-18. století. Řada B = Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia. Series B, sv. 6, 1. vyd., váz., 765 s., 8 s. bar. obr. příl., bibliografie, rejstříky, English summary
$24.50

31.
Lanči, Miroslav; Brašna, Stanislav:
Psohlavci letectva : historie 5. stíhacího leteckého pluku a útvarů na letišti Líně
/ Air Forces : history of the 5th Fighter Aviation Regiment and the staff at the Líně airport.
5. stíhací letecký pluk, dislokovaný na letišti v Líních u Plzně, zanikl po více než čtyřicetileté existenci v listopadu 1991. Jako jeden z mála novodobých leteckých útvarů měl přímé kořeny ve slavných československých perutích, které bojovaly po boku spojeneckých sil v bitvách druhé světové války na západní frontě. Jako pluk frontového letectva plnil úkoly protivzdušné ochrany státní hranice. V textové a obrazové části zachycuje kniha jeho bohatou historii od r. 1945. Většina materiálů, které se podařilo zachránit při likvidaci útvaru, je publikována vůbec poprvé. Textovou část doplňují příběhy velitelů i pilotů útvaru - legend československého a českého vojenského letectva - charakterizující období let 1948-1991.
ISBN 978-80-87567-79-1
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 171 s., čb foto, portréty
$17.50

32.
Lucuk, Vít:
Zapomenutí svědkové : osudy lidí Šumperska, Staroměstska a Zábřežska 1938-1989
/ Forgoten Witnesses : the fate of people from the Šumperk, Staré Město and Zábřeh regions in 1938-1989.
Vzpomínky třiceti tří lidí z období 2. světové války, komunismu, sovětské okupace. Jde o jedinečné lidské osudy, je to kniha o zapomenutých hrdinech, o lidech, kteří se báli, nacházeli a ztráceli sílu, obětovali se za to, co si dnes tolik užíváme - svobodu. Příběhy vychází z autentických výpovědí pamětníků, které navazují na projekt občanského sdružení Post Bellum. Kniha je volným pokračováním úspěšné knihy Přežili svou dobu (2011).
ISBN 978-80-86438-58-0
Štíty : Pavel Ševčík - Veduta, 2015, 1. vyd., váz., 210 s., čb foto, bibliografie
$18.20

33.
Mahel, Richard:
Beda Dudík (1815-1890) : život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti
/ Beda Dudík (1815-1890) : life and work of the Rajhrad Benedictine and Moravian regional historian in light of his personal estate.
B. Dudík (1815-1890) byl vysvěcen na kněze r. 1840. Působil jako učitel filosofie v Brně i jako docent ve Vídni. V r. 1851 prováděl ve Švédsku pátrání po literárních pokladech ukořistěných Švédy za třicetileté války. I jeho zásluhou se v r. 1877 navrátilo zpět 21 nejcennějších svazků. Od r. 1853 pracoval ve Vídni, kde uspořádával archiv řádu Německých rytířů. Při této činnosti sebral dostatek materiálu na další dílo: o vpádu Švédů do Čech. V roce 1856 navrhl reformu rakouského archivnictví, ta však nebyla schválena. R. 1859 byl jmenován moravským zemským historiografem. Jeho hlavním dílem je 12tisvazková Historie Moravy. Historie byla pojata tak podrobně, že se dostal pouze k roku 1350. Za celý život napsal asi 90 děl. Obdržel četná vyznamenání. Roku 1884 byl jmenován čestným opatem kláštera v Třebíči.
ISBN 978-80-7469-028-0
Praha : Národní archiv, 2015, 1. vyd., váz., 542 s., ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$44.80

34.
Malý, Ivan a kol.:
Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století
/ The Czech Society and Culture in the 1980s.
Publikace si všímá ambivalentního chápání 80. let 20. století. Jednak jako závěrečného období socialistického státního zřízení v ČR, které bylo doprovázeno společenským i ekonomickým úpadkem, současně jako relativně příjemné doby pro "obyčejný" každodenní život spojené se saturací materiálních a kulturních potřeb a narůstající pluralitou životních stylů. Jednotlivé kapitoly kolektivní monografie se věnují vybraným aspektům české společnosti a kultury, a to z různých pohledů a často i nečekaných perspektiv, od mezinárodního kontextu přes růst násilí na fotbalových stadionech a další společenské i kulturní otázky po detailní sondy do dění r. 1989.
ISBN 978-80-7036-470-3
Praha : Národní muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 268 s., čb foto, faksimile, bibliografie, poznámky, medailony autorů, English summary
$18.90

35.
Mašková, Tereza; Ripka, Vojtěch:
Železná opona v Československu : usmrcení na československých státních hranicích 1948-1989
/ The Iron Curtain in Czechoslovakia : death on the Czechoslovak state borders in 1948-1989.
Kdo byli lidé usmrcení při pokusu o přechod hranice československé železné opony? Co je k přechodu hranice motivovalo? Měnila se podoba tohoto fenoménu v čase? Pokud ano, proč a jak? Kdo nese odpovědnost za usmrcené a co se s těmito viníky stalo? Jaké jsou rozdíly mezi zeměmi bývalého sovětského bloku v pokusech o přechod hranice, politice ochrany hranice či percepci po roce 1990? Co bylo o ostraze hranice obecně známo, respektive co věděli ti, kteří se pokusili o přechod hranice? Tyto otázky se snaží systematickým způsobem zodpovídat předkládaná studie.
ISBN 978-80-87912-31-7 (ÚSTR); 978-80-7330-282-5 (SOÚ)
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů - Sociologický ústav AV ČR, 2015, 1. vyd., brož., 197 s., tabulky, grafy, čb foto, faksimile, bibliografie, English abstract
$21.00

36.
Mervart, Jan:
Kultura v karanténě : umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace
/ Culture in Quarantine : artists unions and their consolidation in the early normalization era.
Normalizace je obecně považována za kulturní, ekonomický a morální úpadek české a slovenské společnosti. Málokdy se však ptáme, na základě jakých strategií byl normalizační režim utvářen, jaké cíle sledoval a zda byl uspořádán podle nějaké vnitřní logiky. Kniha se detailně zaměřuje na normalizační proces institucionálního zázemí české kultury v podobě tzv. tvůrčích svazů a sleduje vývoj kulturní politiky i proměny raných normalizačních strategií. Na základě typologie jednotlivých postojů tehdejších aktérů se současně snaží zachytit fascinující dějinnost "obnovování pořádku".
ISBN 978-80-7422-303-7
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Knižnice Dějin a současnosti, sv. 57, 1. vyd., brož., 175 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$12.50

37.
Motl, Stanislav:
Válka před válkou : krvavý podzim 1938 v Čechách a na Moravě
/ War before the War : bloody autumn of 1938 in Bohemia and Moravia.
Kniha reportéra a spisovatele vznikala několik desetiletí. Během této doby objevil totiž celou řadu příběhů, a zejména lidí, kteří se stali přímými svědky událostí, jež vyústily ve válku před válkou. Při zobrazení dramatického období konce 30. let minulého století v československém pohraničí využívá autor osvědčené metody, jež jsou patrné i v jeho dalších knihách. Tedy schopnost velké vnímavosti a empatie, patrné zejména při setkáních a rozhovorech s pamětníky. Dále dobrou orientaci v archivech. A v neposlední řadě to je jeho příznačná trpělivost při pátrání po konkrétních informacích, archivních dokumentech či po důležitých svědcích. Kniha je doplněna téměř 200 dokumentárními fotografiemi.
ISBN 978-80-87950-21-0
Praha : Rybka Publishers, 2015, 1. vyd., váz., 309 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík
$20.90

38.
Mrňka, Jaromír:
Svéhlavá periferie : každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960
/ A Stubborn Periphery : the everyday life of the KSČ dictatorship as illustrated by the regions of Šumperk and Zábřeh 1945-1960.
Kniha přispívá k hlubšímu poznání procesu utváření nové společnosti v pohraničí českých zemí na příkladu Zábřežska a Šumperska v letech 1945-1960. Zaměřuje se na strukturální aspekty demografického vývoje po druhé světové válce a proměny komunistické diktatury, včetně její hluboké krize v letech 1953-1956. Srovnáním dominantních diskursů a každodenního jazyka aktérů odhaluje základní hodnoty a obrazy, které vedly ke stabilizaci nebo naopak destabilizaci komunistického panství.
ISBN 978-80-87912-34-8
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., brož., 216 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, místní rejstřík, English and German summaries
$14.70

39.
Musílek, Martin:
Patroni, klienti, příbuzní : sociální svět Starého Města pražského ve 14. století
/ Patrons, Clients, and Relatives : the social world of Old Town Prague in the 14th century.
Práce vychází z podrobného průzkumu nejstarších dochovaných knih Starého Města pražského. Autor se zde snaží poskytnout co nejširší obrázek o societě Starého Města po polovině 14. století, kdy dochází k ústupu starých radních rodů ve správě města na úkor nově nastupujících a bohatnoucích zástupců řemesel. Sleduje jak momenty sociálního vzestupu a pádu, tak vztahy mezi jednotlivými skupinami, řeší, do jaké míry o sociálním statusu promlouvá "dobrá adresa", jak drahé bylo bydlení na Starém Městě, jak se proměňovala společenská a národnostní skladba. Dochází k zásadnímu zjištění, že na rozdíl od bohatých a centrálních měst západní Evropy, kde byla sociální prostupnost velmi úzká a u moci se držela skupina tradičního patriciátu, bylo Staré Město otevřeným a proměnlivým společenstvím, které umožňovalo sociální mobilitu.
ISBN 978-80-87292-29-7
Praha : Casablanca, 2015, 1. vyd., váz., 357 s., čb a bar. ilustrace, mapy, tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$27.90

40.
Němeček, Jan; Němečková, Daniela:
Prototyp zrady : životní příběh Augustina Přeučila
/ Epitome of Betrayal : the life story of Augustine Přeučil.
Kniha přibližuje osudy A. Přeučila, československého pilota, který z příkazu gestapa odešel v r. 1939 do exilu. Zamířil nejprve ke vznikající československé vojenské jednotce do Polska, na prahu války odjel do Francie a později do Velké Británie, odkud jako příslušník RAF dezertoval. Ulétl s britským stíhacím letounem a cennými informacemi zpět do nacisty okupované Evropy. V Protektorátu Čechy a Morava pak působil až do konce války jako placený konfident ve službách gestapa. V dějinách našeho odboje není tak specifický případ zrady. Po válce byl odsouzen k smrti. Téma rozšiřují příběhy dalších konfidentů, původně vojáků naší zahraniční armády: Antonína Vašíře, Viliama Gerika a Karla Čurdy.
ISBN 978-80-7425-281-5
Praha : Epocha, 2015, Ed. Traumata války, sv. 5, 1. vyd., váz., 212 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$16.00

41.
Nodl, Martin:
Středověk v nás
/ Middle Ages in Us.
Autor se v esejisticky pojaté práci zamýšlí nad jen zdánlivou moderností současného světa. Na příkladech středověkého a současného vnímání času, prostoru, prožívání dětství a stáří, eschatologie, vztahu k penězům, k uzavírání manželství, k migracím na větší vzdálenosti i uvnitř města ukazuje, jak mnoho mají lidé současnosti společného s lidmi středověku, jak se v mnoha ohledech jen zdánlivě změnily každodenní mody lidského chování a myšlení. Mimo to si detailně všímá stále rostoucí dohlížitelské role státu, jenž člověka současnosti v mnoha ohledech zbavuje dřívější svobody, stejně jako ho ve svobodném uvažování omezují společenské stereotypy a předsudky.
ISBN 978-80-257-1576-5
Praha : Argo, 2015, Ed. Každodenní život, sv. 66, 1. vyd., váz., 311 s., čb ilustrace, bibliografie, rejstříky, English summary
$20.90

42.
Pejčoch, Ivo:
Masarykovy vražedkyně : ženy, zachráněné v období první republiky prezidentskou milostí před trestem smrti
/ Masaryk Murderess : women rescued in the First Republic era by presidential pardon against the death penalty.
Kniha se pokouší přinést pohled na dosud historicky nezpracované téma, nejzávažnější kriminalitu žen v meziválečném období. Námětem jsou osudy všech žen, které byly v období existence první republiky odsouzeny k trestu smrti a před jeho vykonáním zachráněny milostí prezidenta republiky. Jím byla takřka ve všech případech první hlava československého státu, Tomáš Garrique Masaryk. Text přináší nový pohled na otázku ženské kriminality i postoje prvního prezidenta k oblasti udělování milosti v hrdelních případech. Text nepopisuje jen vlastní soudní případy, ale zobrazuje i další životní osudy odsouzených žen.
ISBN 978-80-87567-81-4
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., 223 s., váz., čb foto, bibliografické odkazy
$17.50

43.
Pražáková Seligová, Markéta:
Život poddaných v 18. století: osud, nebo volba? : k demografickým, hospodářským, sociálním a rodinným aspektům života venkovských poddaných na panství Horní Police
/ The Lives of Serfs in the 18th Century: Destiny or Choice? : towards demographic, economic, social and family aspects of the lives of rural serfs living in the Estate of Horní Police.
Kniha se zabývá tématem životních cyklů venkovských poddaných v Čechách v 18. století a rolí ekonomických, demografických a sociálních faktorů při utváření životních osudů lidí. Klade si otázku, nakolik byly životní osudy jednotlivců v rámci tradiční, předprůmyslové společnosti formovány či dotvářeny svobodnou volbou, resp. náhodnými okolnostmi, které vymanily člověka z determinant jeho původu, a nakolik lze za pestrou škálou individuálních osudů vystopovat (sociálně a genderově) typické průběhy života, tzv. životní cykly. Nastíněné otázky autorka zkoumá na vzorku poddanského obyvatelstva severočeského panství Horní Police a opírá se při tom o širokou pramennou základnu, především pak o mimořádně dobře dochované hornopolické poddanské seznamy, jejichž téměř souvislá řada začíná rokem 1709.
ISBN 978-80-7476-060-0
Praha : Togga, 2015, Ed. Andrias, sv. 6, 1. vyd., brož., 501 s., bibliografie, přílohy, English summary
$30.80

44.
Prchal, Vítězslav:
Společenstvo hrdinů : válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750
/ Fellowship of the Heroes : warfare and social representation of Bohemian and Moravian aristocracy, 1550-1750.
Kniha zachycuje šlechtu z českých zemí na prahu novověku, kdy jiné pojetí válek a nástup nových profesionalizovaných armád zbavovaly aristokracii válečného monopolu a ona sama objevovala značnou atraktivitu jiných civilních modelů kariér. V centru pozornosti tak nestojí válka samotná, ale její reprezentační potenciál, zejména pak způsoby, jimiž jej aristokraté dokázali přeměnit v mocný propagační nástroj, dokazující jejich výjimečnost, starobylost a užitečnost. Autor se soustředí zejména na ty z nich, kteří jako svůj kariérní cíl nezvolili službu v armádě, přesto však hrdinské činy urozených předků měly klíčovou roli v procesu vytváření a udržování jejich kolektivní identity.
ISBN 978-80-7422-279-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Česká historie, sv. 33, 1. vyd., váz., 557 s., 2 bar. obr. příl. (8 + 8 s.), čb ilustrace, přílohy, biliografie, rejstřík, English summary
$31.40

45.
Rája, Martin:
V čele občanských elit : advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914
/ In the Lead of the Civil Elites : lawyers and society in Moravia in the years 1869-1914.
Kniha zkoumá formování a proměnu advokátní profese v rámci Moravského markrabství ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století, tedy v éře zlatého věku advokacie. Advokátům se v této době otevřela cesta k širokému uplatnění ve veřejném životě. Pozornost je věnována též vzdělání, profesní činnosti, rodině či majetku advokátů i tomu, jak byli vnímáni veřejností. Autor (*1980) vystudoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, zabývá se českými sociálními, církevními a politickými dějinami 19. a 20. století.
ISBN 978-80-87709-09-2
Brno : Matice moravská, 2015, Ed. Knižnice Matice moravské, sv. 42, 1. vyd., váz., 393 s., tabulky, portréty, čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$23.80

46.
Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. - 1419 aug. 16.). Tomus VIII. Fontes qui in archivis regionalibus terrae Moraviae et in archivis civitatum Brunensis et Ostraviensis asservantur.
Eds. Richard Psík, Václav Bok. Převážně latinský text, částečně český a německý text, souběžná latinská a česká předmluva. Svazek zahrnuje listiny a listy z doby vlády Václava IV., které jsou dnes uloženy ve fondech okresních archivů na Moravě a v české části Slezska (celkem 25 archivů) a dvou archivů statutárních měst (Archiv města Ostravy a Archiv města Brna). Celkem obsahuje regesty 504 listin. Jednotlivé regesty jsou opatřeny kritickým aparátem. Edice je doplněna jmenným a místním rejstříkem. Tímto svazkem je zakončeno zpracování listin uvedeného období na Moravě a v českém Slezsku.
ISBN 978-80-7464-755-0
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 449 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$31.50

47.
Roček, František:
Ústecké lágry
/ Work Camps in the Ústí nad Labem Region.
Kniha seznamuje s dosud neznámými fakty o ústeckých lágrech pro Němce z let 1945-1947. Zaplňuje tak další bílé místo v naší poválečné historie - téměř 90 % informací se dostává z archivů mezi čtenáře poprvé po sedmdesáti letech od konce války. Atmosféru dění v tehdejších táborech vystihuje i jedna z úvodních vět kapitoly o strážných, hlídajících internované Němce: "V poválečných internačních táborech byly dvě skupiny potenciálně nebezpečných lidí: internovaní Němci a jejich strážní."
ISBN 978-80-87624-30-2
Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2015, 1. vyd., brož., 253 s., 52 s. čb obr. příl., čb foto, faksimile, přílohy
$20.90

48.
Semotanová, Eva; Zudová-Lešková, Zlatica; Janata,Tomáš; Seemann Pavel et alii:
Frontiers, massacres and replacement of populations in cartographic representation : case studies (15th-20th centuries).
The publication is concerned with a series of topics, which, for the mentioned many reasons, could not be processed in detail earlier in the Czechoslovak and Czech historical atlas cartography. The publication follows the themes of the Academic Atlas of Czech History (Eva Semotanová and Jiří Catjthaml et alii, Prague 2014), develops them and enriches them with new findings. Two of the six separate Parts present issues connected with migration motivated by religious reformation of the Catholic Church and its anti-reaction manifested in the form of re-Catholicization. Parts III to VI concentrate on the 20th century when the hitherto unknown waves of social and national radicalism surged together with an open fight for the world supremacy, which divided European powers into two antagonistic blocs. Their militant activities or conversely pacific inactivity stood behind the two key worldwide conflicts, which quite "naturally" bred forced relocations of the nations and selected groups of the populations. Anglicky.
ISBN 978-80-7286-254-2
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 58, 1. vyd., váz., 101 s., čb a bar. ilustrace, mapy, bibliografie, rejstřík, English and Czech summaries
$36.80

49.
Smrčka, Václav; Mádlová, Vlasta:
Válečný chirurg : František Burian a zrození české plastické chirurgie
/ War Surgeon : František Burian and the birth of Czech plastic surgery.
Publikace seznamuje s válečnými začátky F. Buriana (1881-1965), zakladatele oboru plastické chirurgie. Shrnuje období od roku 1912 do poloviny 20. let. F. Burian prožil balkánské války v letech 1912-1913 jako dobrovolník v srbském Bělehradu a v bulharské Sofii, kde léčil zraněné vojáky. Během první světové války působil v uherském Temešváru, kde vedl chirurgické oddělení ve vojenské nemocnici. Kontakt s rodinou udržoval prostřednictvím dopisů, proto významnou část textu tvoří korespondence. Z dopisů se mimo osobních sdělení dozvídáme o konkrétních zraněních vojáků a léčebných postupech, také ale o morálních dilematech lékaře uprostřed války a vzniku nového lékařského oboru.
ISBN 978-80-246-2220-0
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd. brož., 600 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, slovníček lékařských pojmů, English summary
$30.80

50.
Stehlík, Eduard; Černý, Karel; Seďa, Antonín:
Legionáři s lipovou ratolestí, sv. III
/ The Legionaries with Linden Branch, vol. III.
Kniha představuje životní osudy dalších šestnácti bývalých legionářských velitelů (arm. gen. Josef Šnejdárek, div. gen. František Nosál, arm. gen. Ludvík Krejčí, div. gen. Vladimír Přikryl, arm. gen. Vojtěch Boris Luža, div. gen. Miloš Žák, div. gen. Jiří Hudeček, div. gen. Josef Koutňák, div. gen. Alois Machačík, div. gen. Josef Beránek, arm. gen. Sergěj Jan Ingr, brig. gen. Vladimír Kajdoš, div. gen. Miroslav Tomáš Miklík, gen. just. Jan Staněk, arm. gen. Bohumil Boček, arm. gen. Šimon Drgáč). Několik z nich zastávalo nejvyšší funkce v Hlavním štábu československé branné moci, byli členy vlád generála Syrového i exilové vlády v Londýně. Bojovali v srbských jednotkách, v československých legiích v Rusku, ve Francii i v Itálii.
ISBN 978-80-88041-07-8 (T); 978-80-87348-27-7 (MDA)
Žďár nad Sázavou - Praha : Tváře - Masarykova demokratická akademie, 2015, 1. vyd., váz., 189 s., čb a bar. foto, faksimile, bibliografie
$23.00

51.
Stellner, František; Soběhart, Radek a kol.:
Vývoj českého vysokého ekonomického školství v letech 1945-1953
/ Development of the Czech High Economic Education 1945-1953.
Kniha analyzuje proměnu českého vysokého ekonomického školství po r. 1945. Na základě dochovaných pramenů se pokouší zjistit, z jakých institucí se v době vzniku rekrutoval pedagogický sbor, odkud přišli vedoucí funkcionáři a jaké obory konstituovali. Dále analyzuje politiku komunistické strany, úlohu konkrétních politiků a proces několikeré reorganizace vysokých škol, které se věnovaly přípravě ekonomů a národohospodářů.
ISBN 978-80-86277-80-6
Praha : Set Out, 2015, 1. vyd., brož., 252 s., tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English and German summaries
$17.40

52.
Šašek, Jiří:
Letecká bitva nad Slezskem 7. 8. 1944 : zkáza letounů 15. letecké armády v souvislostech
/ Air Battle over Silesia on August 7, 1944 : destruction of the 15th Air Force aircraft in context.
Ve stínu několika známých leteckých bitev, k nimž došlo nad naším územím v létě 1944, zůstává rozsáhlá bombardovací operace americké 15. letecké armády ze dne 7. srpna 1944. V jejím průběhu došlo nad Slezskem ke stíhacímu souboji, v němž německá Luftwaffe utrpěla první jednoznačnou porážku. Zároveň se však na Opavsku zřítil i jeden americký čtyřmotorový bombardér, jehož osádka se sice dokázala zachránit na padácích, několik letců však bylo po přistání vystaveno hrubým fyzickým útokům. Zejména díky postupnému kontaktování celé řady přímých účastníků mise 7. srpna 1944 bylo možné tuto důležitou bojovou operaci podrobně a čtivým způsobem zpracovat.
ISBN 978-80-87567-83-8
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto, přílohy, bibliografie
$17.50

53.
Ševela, Vladimír:
Český krtek v CIA : cesta Karla Köchera z STB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu
/ Czech Mole in the CIA : Karl Kocher's tour from STB via the US Secret Services into the Prognostic Institute.
Karel Köcher je jediným špionem někdejšího východního bloku a pravděpodobně i jediným zahraničním agentem vůbec, kterému se podařilo proniknout do CIA. Jeho kontroverzní příběh nebyl v české literatuře faktu dosud popsán. Byl vysazen do USA v r. 1965 se zdánlivě nesplnitelným úkolem infiltrovat se do amerických zpravodajských služeb. V Americe získal pověst antikomunisty, pracoval u Zbigniewa Brzezinského a v r. 1973 mu CIA skutečně nabídla místo v jednom ze svých nejtajnějších oddělení. V r. 1984 manžele Köcherovy zatkla FBI. Köcher dostal doživotní trest, v r. 1986 byl ale vyměněn za sovětského disidenta Anatolije Ščaranského. Po návratu domů působil v Prognostickém ústavu a stále žije ve vile u Prahy.
ISBN 978-80-7260-320-6
Praha : Prostor, 2015, 1. vyd., brož., 397 s., 80 s. obr. příl., bibliografie, jmenný rejstřík
$24.30

54.
Štěpánek, Pavel:
Mecenáši Josefa Mánesa : portugalský rod Silva Tarouca a jeho vliv na českou kulturu
/ Patrons of Josef Mánes : Portuguese family Silva Tarouca and its influence on the Czech culture.
Kniha sleduje působení několika generací Silva Tarouců v českých zemích, přičemž největší pozornost je věnována jejich pobytu na sídle v Čechách pod Kosířem nedaleko Olomouce. Právě sem byl často zván Josef Mánes, jenž přijímal četné objednávky od členů a přátel rodiny (zejména na podobizny) a měl zde bohaté společenské zázemí. V jednotlivých kapitolách nalezneme také životopisné portréty jednotlivých významných členů rodu Silva Tarouca, kteří svým působením ovlivnili českou kulturu či společnost, ať už na poli umění jako v případě Josefa Mánesa, nebo jinde.
ISBN 978-80-244-4110-8
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 230 s., čb ilustrace, faksimile, rodokmen, bibliografie, bibliografické odkazy, English and Portuguese summaries
$19.60

55.
Vykouk, Jaroslav:
Kladenský starosta : Jaroslav Hruška a jeho konflikt s dobou
/ The Kladno Mayor : Jaroslav Hruška and his conflict with the times.
Kniha vzdává poctu jednomu z největších kladenských starostů a zároveň seznamuje s ději a atmosférou přelomu 19. a 20. století. MUDr. Jaroslav Hruška (1847-1930) se roku 1872 stěhuje na Kladno a v r. 1889 je zvolen za starostu. Jako starosta se zasloužil o přeměnu hornického Kladna v moderní město. Zaopatřil obyvatelstvo pitnou vodou, elektrickým světlem, nechal vydláždit ulice a vybudovat kanalizace. Kromě městského divadla byly postaveny i budovy radnice, nemocnice a spořitelny, průmyslová škola, reálka, čítárna a knihovna. Ve funkci starosty setrval až do roku 1918, kdy byl 10. 11. na schůzi vyzván k rezignaci na základě odlišného politického přesvědčení.
ISBN 978-80-905992-0-8
Kladno : Halda, 2015, 1. vyd., brož., 143 s., čb foto, faksimile, bibliografie
$13.30

56.
Vystavěl, Stanislav:
Od 313. (čs.) perutě až k 4. stíhací letce : historie organizační a personální výstavby následníků 313. (čs.) perutě - 3. letecké divize, jejich leteckých pluků a samostatných stíhacích letek v dokumentech a fotografiích v období od 28.10.1945 do 31.12.1994
/ From the 313th (Czechoslovak) Squadron to the 4th Fighter Flight : history of organizational and personnel development of successors of the 313th (Czechoslovak) Squadron - the 3rd Air Division, its air regiments and independent fighter squadrons in documents and photographs in the period from 28/10/1945 to 12/31/1994.
Kniha vychází u příležitosti řady "jubileí" s číslovkou 70. - výročí ukončení II. světové války a návratu našich zahraničních leteckých jednotek do vlasti, - výročí zahájení reorganizace zahraničních leteckých jednotek do mírové organizace čs. letectva v rámci obnovené čs. branné moci.
ISBN 978-80-87567-75-3
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 307 s., čb foto, bibliografie
$25.20

57.
Zeithammer, Karel a kol.:
Dvě století českého železničního průmyslu
/ Two Centuries of Czech Railway Industry.
Publikace kolektivu autorů přibližuje historii i současnost železničního průmyslu v Česku. Představuje nejzajímavější kolejová vozidla, unikátní železniční stavby a současné představitele železničního průmyslu. Éra železničního strojírenství se začala psát již na počátku 19. století a to v podobě dodávek pro koněspřežku. Fenoménem je určitě stavba parních lokomotiv a 19. století - století páry. Křižíkova lokomotiva z roku 1906 však předurčila směr nový, směr elektrifikovaný. Někdejší Ringhofferova vagonka v Praze, Vagonka v Kopřivnici, První Českomoravská strojírna v Praze - pozdější ČKD, Škodovy závody v Plzni společně s dlouhou řadou dalších výrobců byly vždy špičkou ve svých oborech.
ISBN 978-80-904737-9-9
Praha : Pro ACRI Asociaci podniků českého železničního průmyslu vydalo nakladatelství Růžolící chrochtík, 2015, 1. vyd., váz., 224 s., čb a bar. ilustrace, mapa, plány, English summary
$28.00

58.
Zudová-Lešková, Zlatica et alii:
Resettlement and Extermination of the Populations : a syndrome of modern history.
The book is largely or entirely concerned with involuntary, i.e. forced migration, where the individual person or entire groups of populations are directly, but also indirectly forced to leave their (frequently ancient) homes by the public authority.
ISBN 978-80-7286-260-3
Praha : Historický ústav Akademie věd ČR, 2015, Ed. Práce Historického ústavu AV ČR, Řada A, Monographia = Opera Instituti historici Pragae, sv. 60, 1. vyd., váz., 617 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$38.20


FILOSOFIE, NÁBOŽENSTVÍ, SOCIOLOGIE, PSYCHOLOGIE, SPOLEČENSKÉ VĚDY, ETNOGRAFIE
PHILOSOPHY, RELIGION, SOCIOLOGY, PSYCHOLOGY, SOCIAL SCIENCES, ETHNOGRAPHY

59.
47 odstínů české společnosti
/ 47 Shades of Czech Society.
Eds. Pat Lyons, Rita Kindlerová. Populárně-vědná kniha nastiňuje témata spojená s výzkumem společnosti. Pokouší se přístupnou formou seznámit čtenáře-neodborníka s prací sociologů. Vždyť mnohé otázky, které sociologie zkoumá, jsou přímo spojené s rozhodováním a opatřeními, jež mají dopad na nás všechny. Ilustrace Miroslav Kemel.
ISBN 978-80-7330-280-1
Praha : Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2015, 1. vyd., brož., 369 s., ilustrace, bibliografie, rejstřík
$13.30

60.
Balvín, Jaroslav:
Sociální pedagogika a její dvě české osobnosti : Přemysl Pitter, Miroslav Dědič
/ Social Pedagogy and Its Two Czech Personalities : Přemysl Pitter, Miroslav Dědič.
Sociální pedagogika je jednou z významných pedagogických disciplín současnosti. Podílí se na řešení určitých negativních dopadů společnosti na děti, mládež i dospělé. V této monografii se autor zabývá dvěma významnými českými osobnostmi sociální pedagogiky z nedávné minulosti i současnosti. Jsou to Přemysl Pitter (1895-1976) a Miroslav Dědič (*1925). Oba přispěli jak v teorii, tak v konkrétní praxi k rozvoji tohoto oboru. Podstatnou částí jejich sociálně pedagogické činnosti byla práce s dětmi, mládeží i dospělými jiných národností.
ISBN 978-80-87573-13-6
Praha : Radix, 2015, 1. vyd., brož., 112 s., 24 s. bar. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$13.90

61.
Brož, Prokop a kol.:
Církev a II. vatikánský koncil : prosperity současné ekleziologie
/ Church and the 2d Vatican Council : prosperities of the current ecclesiology.
Od zasedání II. vatikánského koncilu uplynulo již padesát let, během nichž se o identitě církve napsalo hodně. Publikace navazující na konferenci, již uspořádala Katolická teologická fakulta UK v Praze, by chtěla ukázat jak dnes církev o sobě přemýšlí. S ohledem na širším způsobem vedenou diskusi o církvi je třeba upozornit nejen na ty stránky života církve, v nichž se její život spojuje s každodenním pragmatickým průběhem života společnosti, nýbrž je třeba odhalit také témata, která skutečně vedou k hlubšímu pojetí identity církve.
ISBN 978-80-7465-148-9
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., váz., 296 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$20.20

62.
Černá nevěsta : pohádky a pověsti spolupracovníků a studentů K. J. Erbena
/ The Black Bride : Unknown Folktales and Legends by K. J. Erben, His Colleagues and Students.
Ed. Jaroslav Otčenášek. Reprezentativní výbor z dosud nepublikovaných rukopisných sběrů spolupracovníků Karla Jaromíra Erbena přibližuje čtenářům české lidové pohádky a humorky, sebrané ve 40. letech 19. století, v jejich surové, literárními úpravami nepřikrášlené podobě. Publikace představuje autentickou podstatu prozaické folklorní tradice, na jejíchž základech stojí moderní česká pohádková tvorba. Zároveň prezentuje, jak dobová mytologická škola pracovala s lidovými prameny a jak je interpretovala, a v neposlední řadě také ve zcela novém světle ukazuje výjimečnost génia K. J. Erbena a jeho význam pro českou kulturu, vědu a umění.
ISBN 978-80-7428-276-8
Praha : Plot, 2015, Ed. Fabula, sv. 7, 1. vyd., váz., 343 s., bibliografie, English summary
$27.90

63.
Doubek, David; Levínská, Markéta; Bittnerová, Dana:
Pomoc a pořádek : kulturní modely v pomáhajících profesích
/ Help and Order : cultural models in the helping professions.
Publikace je zaměřena na povahu pomoci, kterou Romům poskytují profesionálové v pomáhajících profesích. Empiricky vychází z etnografického výzkumu a snaží se zaznamenat stav, v jakém se nachází současná povaha pomoci Romům a obyvatelům vyloučených lokalit, a vysvětlit, z čeho současná situace vyplývá, z jakých kořenů vyrůstá a jaké jsou možnosti pomoci. Na základě teorie kulturních modelů, resp. schémat zjišťuje, jak způsob poskytované pomoci vypovídá o vztahu mezi klientem (potřebným) a pomáhajícím profesionálem.
ISBN 978-80-87398-48-7
Praha : Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015, 1. vyd., brož., 305 s., bibliografie, English summary
$15.40

64.
Dudová, Radka:
Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory

/ Take Care in an Old Age : the family and providing elderly care.
Kniha se zaměřuje na palčivé otázky a problémy, které v České republice péči o seniory provázejí z pohledu pečujících blízkých osob. Klade vedle sebe výsledky analýzy mediálního a politického diskurzu a výsledky biografického výzkumu neformálních pečovatelek a pečovatelů. Přispívá tak do diskuse, zda je skutečně možné v neformální péči v rámci rodiny spatřovat budoucí řešení narůstající potřeby péče o seniory v souvislosti se stárnutím populace. Ukazuje na možné nové zdroje sociálních nerovností a na slepé uličky současného uvažování o daném problému.
ISBN 978-80-7419-182-4
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Knižnice Sociologické aktuality, sv. 35, 1. vyd., brož., 199 s., bibliografie, věcný rejstřík, English summary
$18.20

65.
Hanuš, Jiří a kol.:
"Služebníci neužiteční" : kněžská identita v českých zemích ve 20. století
/ "Unworthy Servants" : priestly identity in the Czech Lands in the 20th century.
Kolektivní práce českých historiků, teologů a odborníků na literaturu, výtvarné umění a film. Kniha v jistém smyslu doplňuje aktuální sociologické studie z této dosud málo prozkoumané oblasti a nabízí zajímavé podněty nejen pro historiky a sociology, ale též pro samotné příslušníky zkoumané profesní skupiny. Autoři: S. Balík, J. Blažejovský, A. Filip, J. Hanuš, P. Husák, M. Kaplánek, K. Komárek, A. Křišťan, J. Kudrnáč, P. Marek, L. Ovečka, M. Soláriková.
ISBN 978-80-7325-378-3
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 299 s., bibliografie, medailony autorů, English summary
$20.90

66.
Heryán, Ladislav:
Země bez obzoru : rozhlasové rozhovory o biblickém textu vedl s autorem Petr Vaďura
/ Country without Horizon : radio interviews about the biblical text held with the author by Petr Vaďura.
Kniha je přepisem rozhlasových rozhovorů, které redaktor P. Vaďura začal s L. Heryánem před několika lety natáčet nejprve rozhlasové rozhovory nad biblickými texty pro pořad Ranní slovo. L. Heryán (*1960) patří k výrazným osobnostem českého veřejného života. Je znám především jako katolický kněz, který má úzké vztahy k undergroundu. Jeho životní záběr je však mnohem hlubší: jako salesián se věnuje řadu let službě mladým lidem a dětem, jako biblista učil na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, nyní působí na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok a na Institutu ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
ISBN 978-80-7429-640-6
Praha : Vyšehrad, 2015, Ed. Rozhovory nad Biblí, sv. 8, 1. vyd., váz., 270 s.
$20.20

67.
Hroníková, Linda; Schierová, Zuzana a kol.:
Pygmejové : nejmenší lidé pohledem antropologie & Šebestova sbírka v Hrdličkově muzeu člověka PŘF UK
/ Pygmies : smallest people in the anthropology view & the Šebesta collection in Hrdlička Museum of Man (Faculty of Sciences CU).
"Nejmenší lidé planety", středoafričtí pygmejové, jsou mimořádně zajímavým etnikem. Kolektiv antropologů se nejprve zaměřuje na záhadu jejich evolučního původu a otázky spojené s jejich fyzickým vzhledem. Poté přibližuje důležité oblasti každodenního života těchto lidí, kterými jsou lov a sběr, zkrášlování těla, hudba a tanec, a začíst se můžeme i do několika pygmejských mýtů. O původním způsobu života pygmejských skupin víme mnohé díky významnému etnologovi P. J. Šebestovi (1887-1967). Jeho misionářskému a etnologickému působení u pygmejů je zde věnována samostatná kapitola.
ISBN 978-80-200-2514-2
Praha : Academia, 2015, Ed. Orient, 1. vyd., váz., 219 s., čb a bar. foto, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$20.70

68.
Janýr, Přemysl:
Aby se tu dalo žít : výběr textů publikovaných v Britských listech, díl II.
/ So that We Could Live Here : a selection of texts published in the British Journal, vol. 2.
Druhý a závěrečný díl knihy obsahuje texty s historickou a ekonomickou tématikou. Esej o Cikánech shrnuje informace, které čtenář v této hutnosti a komplexnosti jinde nenajde. Další texty rozebírají působení Edvarda Beneše a jeho dekretů i jejich důsledků až po současnost. Navazují příspěvky k roku 1968 a k polistopadovému vývoji. Ústředním tématem textů s ekonomickou tématikou jsou kooperativní a konkurenční vzorce chování a to, co autor nazývá specificky českým vztahem k cizímu majetku. Uvádí ho do souvislosti s dnešním stavem ekonomiky i společnosti a srovnává vývoj v historickém a mezinárodním kontextu. Výběr textů doplňuje několik recenzí.
ISBN 978-80-88084-03-7
Středokluky : Zdeněk Susa, 2015, 1. vyd., brož., 311 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$20.30

69.
Keller, Jan:
Odsouzeni k modernitě : co hledá sociologie a našla beletrie
/ Sentenced to Modernity : what is sociology looking for, and what the fiction found.
Kniha esejů známého sociologa (*1955). Svědectví o odsouzení ke stále témuž nachází v románech století devatenáctého i v novelách století dvacátého. Nalézá v nich rovněž dlouhou řadu projevů toho, co bývá vydáváno za příznaky takzvané postmoderní společnosti. Diagnóza modernity v dílech literární klasiky se překvapivě shoduje s mnohem pozdějšími a dokonce současnými sociologickými teoriemi. Ilustrace Boris Jirků.
ISBN 978-80-87683-53-8
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 168 s., ilustrace, bibliografie
$18.80

70.
Kňourek, Bořivoj; Budilová, Lenka:
Dům ve Vojvodovu : stavebně-historický vývoj, kulturní a sociální rozměr
/ The House in Voyvodovo : historical and architectonic development, social and cultural dimensions.
Kniha se zabývá problematikou domu ve Vojvodovu, bývalé české vesnici v Bulharsku. Autoři se společně pokusili vykreslit vojvodovský dům jednak jako materiální objekt popsatelný prostřednictvím používaných materiálů, konstrukčních prvků či stavebních postupů, jednak jako sociální prostor, v němž je možné sledovat příbuzenské vztahy, ekonomické strategie, dědickou praxi či migrační pohyby. Poněkud netradiční spojení stavebního inženýra (potomka vojvodovských Čechů) a sociální antropoložky umožňuje poukázat na vzájemné ovlivňování materiálních struktur, širších historických a politických souvislostí i lokálních sociálních vztahů a kulturních představ.
ISBN 978-80-7325-382-0
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Etnologická řada, sv. 10, 1. vyd., váz., 299 s., 16 s. čb obr. příl., čb foto, plány, mapy, bibliografie, rejstříky, English summary
$24.20

71.
Kubátová, Helena a kol.:
Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku
/ Intergenerational Changes in the Way of Life in the Hlučín Region.
Kniha se zabývá tím, jak se v průběhu tří generací (z)měnil pospolitý, pracovní, rodinný a náboženský život na Hlučínsku. Je zaměřena na období od konce druhé světové války po současnost. Přestože je Hlučínsko modernizující se region, zachovává si některé tradiční znaky, jako je například vícegenerační soužití, náboženská víra, orientace na pospolitost s převažujícími příbuzenskými vazbami, lokální endogamie a provázané příbuzenské sítě. Modernita a tradice nejsou vzájemně neslučitelné, strategie přizpůsobit se novému, ale nenechat odumírat staré může být úspěšná a může sloužit jako ochrana před nejistotami a riziky druhé modernity.
ISBN 978-80-7419-190-9
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studie, sv. 116, 1. vyd., brož., 354 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstříky, English and German summaries
$25.10

72.
Kučera, Vladimír; Rychlík, Jan:
Historie, mýty, jízdní řády
/ History, Myths, Timetables.
Knižní rozhovor, který vedl zkušený publicista V. Kučera s profesorem historie J. Rychlíkem. Proud živého dialogu spojuje osobní vyprávění o životě a podstatných momentech formujících historikovo myšlení, pohledy na klíčové události a období českých dějin a výklady, kterým byly podrobovány, i celou řadu mýtů, které si Češi a Moravané vždy vytvářeli o sobě samých.
ISBN 978-80-7429-637-6
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 202 s., čb a bar. foto
$18.80

73.
Loewenstein, Bedřich:
Občanská společnost a její krize : eseje historické a filosofické
/ Civil Society and Its Crisis : historical and philosophical essays.
"Někdy se zdá, že problémy ,revoluce', ,utopie', ,nacionalismu' ve věku postideologickém ztrácejí svou naléhavost. Není tomu tak, náš svět zůstal neklidný a krizový: konec dosavadních dějin není na dohled." Těmito slovy uvozuje známý historik svou novou knihu esejů, které jsou věnovány jeho klíčovým tématům (pokrok v dějinách, války a násilí ve 20. století, národní hnutí a nacionalismus, česko-německé vztahy, úkoly intelektuálů v moderní době, utopické a ideologické myšlení) i některým osobnostem českého myšlení (B. Bolzano, T. G. Masaryk, J. Patočka ad.). Autor (*1929) patří k domácím myslitelům, kteří si vydobyli evropské renomé jak svým originálním myšlením a mezioborovými přístupy, tak svými zásadovými životními postoji, které se odrážejí v jejich díle.
ISBN 978-80-7325-377-6
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Dějiny a kultura, sv. 26, 1. vyd., brož., 453 s., bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$27.90

74.
Maslowski, Nicolas; Šubrt, Jiří a kol.:
Kolektivní paměť : k teoretickým otázkám
/ Collective Memory : on the theoretical issues.
Teoretických koncepcí, které se vážou na téma paměti, je dnes relativně mnoho, vzájemně se proplétají a ovlivňují ve svém vývoji. Vzniká tak situace, která není úplně přehledná, ba dokonce připomíná jakýsi koncepční labyrint. Tato kniha si klade za cíl seznámit českého čtenáře se základními přístupy k dané tematice, a tím cestu oním pomyslným labyrintem zpřehlednit. Zároveň se snaží nastínit některé nové přístupy a možnosti, které se mohou stát podnětem a inspirací pro danou badatelskou oblast.
ISBN 978-80-246-2689-5
Praha : Karolinum, 2014, 1. vyd., brož., 319 s., bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů
$24.50

75.
Mazalová, Lucie:
Eschatologie v díle Jana Husa
/ Eschatology in the Works of Jan Hus.
Kniha představuje Husovy myšlenky o posledních věcech tak, jak nám je dnes zprostředkovává jeho dílo a jeho život, které tvoří nerozlučný celek. Vychází z obsahového, jazykového a literárněhistorického rozboru Husových vybraných, zejména latinských kázání a korespondence. Zohledňuje však také další jeho díla i tvorbu jiných, pro tuto problematiku relevantních autorů - především Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova a Johna Wyclifa.
ISBN 978-80-210-7953-3
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 432, 1. vyd., brož., 370 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$28.00

76.
Menke, Monika:
Soudnictví římskokatolické církve v českých zemích v období kodifikovaného kanonického práva
/ Judiciary of Roman Catholic Church in the Czech Lands in the Era of Codified Canon Law.
Církevní soudnictví slouží nejen ochraně spravedlnosti v církevním společenství. Soudní proces má být vnitřně zaměřen na spásu duší jako na nejvyšší zákon církve. Tato publikace rekapituluje situaci církevního soudnictví římskokatolické církve v české a moravské církevní provincii v období od prvního Kodexu kanonického práva (1917) do současné doby (květen 2015) z pohledu kanonicko-právního a historického.
ISBN 978-80-244-4804-6
Olomouc : Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 271 s., tabulky, faksimile, přílohy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$17.50

77.
Očenášková, Veronika:
Ženy v akademických povoláních : osobní a profesní spokojenost
/ Women with Academic Careers : personal and professional satisfaction.
Kniha seznamuje se společensky aktuálním tématem osobní a profesní spokojenosti žen pracujících v akademických povoláních, poskytuje vhled do života těchto žen a představuje užitečný návod, jak zvládat úskalí akademického povolání a účinně je skloubit s rodinným životem. Vychází z výzkumu, který autorka realizovala v rámci své disertační práce prostřednictvím hloubkových rozhovorů s 32 ženami akademičkami, jež dlouhodobě žijí se svým partnerem a nacházejí se v různých fázích rodinného života. Výsledky výzkumu jsou interpretovány tak, aby mohly sloužit k praktickému využití.
ISBN 978-80-244-4793-3
Olomouc : Univerzita Palackého, 2015, Ed. Monografie, 1. vyd., brož., 152 s., tabulky, grafy, přílohy, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$17.50

78.
Petrov, Michal:
Retro ČS 2 : jak jsme si to (u)žili za reálného socialismu
/ Retro CS, Vol. 2 : how we lived (enjoyed it) in the era of the real socialism.
Kniha navazuje na stejnojmennou publikaci z r. 2013. Zatímco "jednička" se věnovala tzv. měkkému konzumu, tedy zboží rychlé spotřeby, "dvojka" patří konzumu "tvrdému": odívání, obouvání, bydlení, elektronice. Bohatý obrazový materiál je opět doplněn textem, v němž autor k základním faktům a statistikám přidává osobní zkušenost a popis jednotlivých oblastí konzumu v kontextu předlistopadové reality. M. Petrov (*1965) využívá bohatství osobního archivu, který patří určitě k nejrozsáhlejším v ČR a je autorem úspěšného televizního cyklu Retro (oceněného v roce 2009 prestižní cenou Televizní akademie Elsa).
ISBN 978-80-7462-858-0
Brno : Jota, 2015, 1. vyd., váz., 283 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, bibliografie
$34.90

79.
Pikálková, Simona; Podaná, Zuzana; Buriánek, Jiří:
Ženy jako oběti partnerského násilí : sociologická perspektiva

/ Women as Victims of Partner Violence : sociological perspective
Kniha nabízí přehledně a systematicky zpracované informace týkající se fenoménu násilí na ženách v partnerských vztazích - jeho různých podob, souvislostí a faktorů více či méně přispívajících ke vzniku násilného chování. V analýzách nechybí aspekt časového vývoje, kdy údaje byly porovnány s daty pocházejícími z mezinárodního výzkumu provedeného před deseti lety.
ISBN 978-80-7419-189-3
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studie, sv. 118, 1. vyd., brož., 162 s., tabulky, grafy, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$29.40

80.
Pohunek, Jan:
Stíny mezi stromy : extravilán v současných pověstech
/ Shadows among the Trees : rural areas in contemporary legends.
Kniha zkoumá moderní legendy a pověsti, kolující o místech v krajině za hranicemi lidských sídel, jako jsou samoty, lomy, lesy, opuštěné objekty apod., spjaté dnes často s aktivitami jako je urbex, legend trippping, tramping apod. První část tvoří fundovaná teoretická studie, druhou katalog pověstí především z území Čech. Autor (*1981), etnolog a folklorista, se dlouhodobě zabývá současným folklórem, dějinami trampingu a dalšími tématy se vztahem k regionální mikrohistorii Čech.
ISBN 978-80-7036-450-5
Praha : Národní muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 179 s., 16 s. bar. obr. příl., bibliografie, English summary
$23.10

81.
"Prima to bývalo a prima je to i teď!" : memoáry k 50. výročí založení katedry sociologie na FF UK
/ "It Used to Be Great, and It's Great Now as Well!" : memoirs of the 50th anniversary of the founding of the Department of Sociology at the Faculty of Arts.
Eds. Markéta Sedláčková, Jakub Mlynář. Sociologie u nás měla po druhé světové válce pohnutý osud. Publikace jej zachycuje ve čtrnácti osobních autobiografických textech současných i bývalých studentů a vyučujících katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří na tomto pracovišti působili v prvních desetiletích po jeho založení v roce 1965. Půlstoletí existence katedry je jednotlivým autorkám a autorům příležitostí k reflexi, hodnocení, vzpomínání a vyprávění, ale také k odborněji laděným úvahám o dobovém a společenském kontextu, v němž podnikali své první sociologické kroky.
ISBN 978-80-7308-573-5
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015, Ed. Varia, sv. 38, 1. vyd., brož., 116 s., bibliografické odkazy, English summary
$10.50

82.
Přibáň, Jiří; Bělohradský, Václav et al.:
Lidská práva: (ne)smysl české politiky?
/ Human Rights: (non)sense of Czech politics?
Kniha esejů je původně inspirovaná polemikami o lidských právech a české zahraniční politice, které spolu před časem v různých médiích vedli Jiří Přibáň, Václav Bělohradský, Petr Drulák, Jiří Pehe a další filosofové, politologové, sociologové nebo historici. Je výjimečná tím, že se v ní setkávají lidé nejen rozmanitých, ale často zcela protichůdných a konfliktních názorů a zkušeností. Jsou zde socialisté i konzervativci, liberálové i tradicionalisté, radikálové i umírnění. Opakuje se v něm téma naší politické identity a historie, vztahu k tzv. Západu nebo reflexe demokratického vývoje po roce 1989 a významu i vlivu Václava Havla na naše "současné dějiny".
ISBN 978-80-7419-230-2
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Knižnice Sociologické aktuality, sv. 38, 1. vyd., brož., 250 s.
$20.90

83.
Přibyl, Stanislav:
Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989-2010
/ The Legal Situation of the Litoměřice Diocese in the Years 1989-2010.
Delimitace a změna jurisdikčních vztahů jsou pro svou ojedinělost v právních dějinách české katolické církve mimořádně zajímavým tématem. Monografie podává fundovaný přehled právní situace litoměřické diecéze jednadvacet let po sametové revoluci. Pokud je to nutné, všímá si i dění v diecézích sousedních, např. založení plzeňského biskupství r. 1993, které mělo zásadní vliv jak na územní rozsah, tak na osobní a majetkové poměry litoměřické církve. Kniha je výmluvným svědkem "institucionální paměti" litoměřické diecéze a cennou příručkou pro ty, kdo se budou zabývat jejími dějinami.
ISBN 978-80-246-3100-4
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 336 s., čb foto, portréty, faksimile, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$27.30

84.
Rychlík, Martin; Kovář, Martin:
Noc v Mariboru : nejen o dějinách a dnešním světě
/ Night in Maribor : not only on the history and the today's world.
Rozhovor novináře M. Rychlíka s ředitelem Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a prorektorem této univerzity, profesorem Martinem Kovářem, o dětství, dospívání a studiích v době komunismu, o proměnách pražské FF UK a české společnosti po listopadu 1989, o mládí a zrání historika, o jeho odborné specializaci, tj. dějinách Anglie (Velké Británie) a jejího impéria, o osudové spolupráci s egyptologem profesorem Miroslavem Bártou, o složitosti dnešního světa, o hrozbách, jimž musí čelit, i o jeho předpokládané budoucnosti.
ISBN 978-80-7429-531-7
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 235 s., čb a bar. foto
$18.80

85.
Ryšavý, Dan; Čermák, Daniel a kol.:
Na / O kraji : kraje a jejich představitelé 2000-2013
/ Regions in the Margins : regions and their representatives 2000-2013.
V centru pozornosti této publikace stojí krajští politici, jejich názory a postoje. Kniha přináší řadu srovnání: 1. srovnání v čase, tj. vývoje územní správy v historickém pohledu a zvláště pak proměnu profilu a politických drah krajských politiků od roku 2000 po současnost; 2. srovnání pohledů politiků a občanů; 3. kvalitativní obsahovou analýzu volebních programů z roku 2012; 4. srovnání názorů českých krajských zastupitelů se zastupiteli provincií, departmentů a podobných úrovní vládnutí v různých evropských zemích.
ISBN 978-80-7419-227-2
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Studie, sv. 117, 1. vyd., brož., 213 s., tabulky, grafy, bibliografie, rejstříky, English summary
$23.30

86.
Sokol, Jan:
Moc, peníze a právo : esej o společnosti a jejích institucích
/ Power, Money and the Law : an essay about society and its institutions.
Přepracované vydání knihy je součástí plánovaného souborného vydání zásadních děl J. Sokola (*1936), v nichž z různých aspektů zkoumá člověka a jeho život uvnitř společnosti, a řadí se tak po bok nedávno vydané publikace Etika, život, instituce (2014). Autor z historického i systematického hlediska zkoumá funkci peněz ve společnosti i vývoj společnosti samotné a snaží se o hlubší porozumění fungování její moderní, současné podoby. Jeho zkoumání berou v potaz právní i ekonomické teorie a poznatky, podrobují je však kritickému filosofickému přezkoumání. I složité a komplexní otázky se v autorově podání stávají srozumitelnými; jsou vyloženy jasně a do hloubky tak, aby jejich znalost nebyla jen speciálním vědeckým poznatkem, ale aby se jejich pochopení začlenilo do celku našeho rozumění světu i sobě samým.
ISBN 978-80-7429-638-3
Praha : Vyšehrad, 2015, Ed. Moderní myšlení, 2. oprav. vyd. (zde 1.), brož., 296 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$20.90

87.
Škabraha, Martin:
Sokrates vrací úder : eseje z let 2004-2015
/ Socrates Strikes Back : essays from the years 2004-2015.
Autor (*1979) přednáší filosofii a historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Zaměřuje se především na současnou levicovou teorii, ale také na filozofii filmu či některá témata z dějin vědy. V knize přibližuje své pojetí liberalismu jako sociálně a ekologicky orientované politiky, jež by se v době vleklé krize kapitalismu měla umět inspirovat i v marxistické tradici. Ta je výborem z esejů, publikovaných v letech 2004-2015 v Salonu Práva, týdeníku (dnes čtrnáctideníku) A2, Literárních novinách, Sedmé generaci, Britských listech, na portálech Vulgo.net, Téma a Ihned.cz a v Deníku Referendum.
ISBN 978-80-87683-50-7
Praha : Novela Bohemica, 2015, 1. vyd., brož., 271 s., ilustrace
$20.90

88.
Ukrajinská pracovní migrace v Česku : migrace - remitence - (rozvoj)
/ Ukrainian Labor Migration in the Czech Republic : migration - remittances - (development).
Ed. Dušan Drbohlav. Tématem knihy jsou peníze - remitence, které migranti vydělají v zahraničí a posílají svým rodinám do mateřské země. Kniha uvádí politiky a opatření, která migraci a remitování usměrňují, i statistiky, které o migrantech a remitencích přinášejí podrobnější informace. Částečně se také dotýká rozvoje, jehož jsou migrace a remitence nedílnou součástí. Autoři analyzují chování ukrajinských pracovních migrantů v Česku, především v prostředí hlavního města Prahy a jeho okolí, nicméně vše je rámováno přehledem obecnějších podmíněností na globální úrovni i konkrétním představením relevantních aspektů reality Ukrajiny a Česka.
ISBN 978-80-246-2995-7
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 282 s., čb foto, tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů
$22.40

89.
Vlčková, Michaela:
Žehnání matky : význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století
/ The Significance of the Ritual of Blessing the Mother after Childbirth in Bohemia and Moravia from the 16th to the 21th Century.
Kniha je rozdělena do pěti kapitol: první se zaměřuje na dějiny obřadu žehnání matky po porodu, přibližuje biblické pojetí rodičky jako nečisté osoby a následně zkoumá, jak se tento pohled, spolu s dalšími vlivy, promítá do praxe rané církve a do antických křesťanských spisů; druhá se zabývá konkrétní podobou obřadu v Čechách a na Moravě v období 16.-20. století; třetí je pojednáním o rituálech ukončení šestinedělí v lidové tradici; ve čtvrté kapitole je stanoven význam obřadu žehnání matky, který je tu nahlížen prostřednictvím jednotlivých kategorií rituálů. Pátá předkládá stručnou reflexi současné praxe žehnání matky a eventuální možnosti praxe budoucí. Autorka (*1978) vyučuje na katedře teologických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity.
ISBN 978-80-7470-110-8
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., brož., 216 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English and German summaries
$13.90

90.
Vyvlastněný hlas : proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989
/ Expropriated Voice : transformation of gender culture in Czech society 1948-1989.
Eds. Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová. Autorky a autoři této knihy sledují proměny genderové kultury české společnosti v letech 1948-1989. V tomto procesu se vždy projevovaly jak emancipační, tak tradicionalistické tendence. Autoři a autorky ukazují, jak celá řada aktérů - organizací, odborných komunit i jednotlivců - jednala tak, že spoluvytvářela genderovou kulturu státního socialismu po celé období jeho trvání, a to i přesto, že komunističtí ideologové vyvlastnili agendu českého předválečného ženského hnutí.
ISBN 978-80-7419-096-4
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Post, sv. 14, 1. vyd., brož., 512 s., ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, medailony autorů
$28.70

91.
Zimmermannová, Marie:
ThDr. Josef Hronek jako katechetik a pedagog
/ ThDr. Joseph Hronek as a Catechetics and Educator.
Kniha je věnována odbornému dílu Josefa Hronka (1890-1954), řádného profesora katechetiky a pedagogiky na Římskokatolické cyrilometodějské fakultě v Praze. Kromě biografie podává zevrubný přehled jeho díla a seznamuje s oborovým kontextem, v němž působil. Jádrem monografie je tematická analýza Hronkova katecheticko-pedagogického díla a jeho zhodnocení vzhledem ke stavu soudobé teologie a pracím Hronkových souputníků. Ukazuje jej jako výraznou vědeckou osobnost, jejíž dílo bylo dosud neprávem opomíjeno.
ISBN 978-80-246-2962-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 263 s., faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$21.00

92.
Živá fenomenologie
/ Live Phenomenology.
Ed. Aleš Novák. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 2015/1. Svazek prezentuje širokou paletu témat aktuálního výzkumu uskutečňovaného na rozličných pracovištích, který demonstruje životaschopnost tuzemské fenomenologie. Obsahuje ukázku možné diskuse mezi fenomenologickou a analytickou filosofií, mezi fenomenologickým a kognitivně-vědním výzkumem, dále dva příklady konkrétních analýz tělesnosti a konečně též experimentální texty, jež mají ambici překračovat rámec autoritativního korpusu fenomenologických textů a provádět samostatné výzkumy konkrétně možností topologického uvažování, deskripce psychedelických stavů mysli a transformativního myšlení.
ISBN 978-80-7476-073-0 (T); 978-80-87398-77-7 (UK)
Praha : Togga - Univerzita Karlova, 2015, 1. vyd., brož., 150 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$8.40


JUDAIKA / JUDAICA

93.
Cigan, Chaim:
Malý pan Talisman : z příběhů Chaima Cigana o Talismanovi
/ Little Mr. Talisman : from the stories of Chaim Cigana on Talisman.
Spisovatel Karol Sidon, který se za vypravěčem Chaimem Ciganem skrývá, nám v knížce nabízí devatenáct pohádek - devatenáct veskrze lidských příběhů, z nichž poučeni nakonec vyjdou jejich hrdinové i čtenář. Ten se leccos dozví i o židovské víře, židovských zvycích i židovské mystice. A nebyl by to on, kdyby nám nepřipomněl, že věci se mnohdy mohou jevit zcela jinak, než jaké ve skutečnosti jsou, že dobré skutky nemusí vždy končit dobře a že na vše je lépe dívat se z více úhlů.
ISBN 978-80-7215-509-5
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 156 s., ilustrace
$18.10

94.
Holubová, Markéta:
Ha-Ro'e - Židovský snář : výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady, jazykovým rozborem, vysvětlivkami a poznámkami
/ Ha-Ro'e - Jewish Dream Book : anthology of Talmudic tractate Berachot (part of Ro'e) provided with translations, linguistic analysis, and other notes.
Částečně souběžný český, aramejský, anglický a hebrejský text. Výbor z talmudického traktátu Berachot (část Ro'e) opatřený překlady; jazykovým rozborem; vysvětlivkami a poznámkami.
ISBN 978-80-87127-74-2
Chomutov : Luboš Marek pro Husitskou teologickou fakultu Univerzitu Karlovy v Praze, 2015, Ed. Pontes pragenses, sv. 67, 2. vyd., brož., 214 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$20.30

95.
Likvidace židovských organizací na českém pohraničním území připojeném v říjnu 1938 k nacistickému Německu
/ Liquidation of Jewish Organizations in the Czech Borderlands that were annexed to Reich in October 1938.
Ed. Markéta Lhotová. Hlavním cílem práce bylo vysledovat, jaký podíl na likvidaci židovských obcí a spolků měly liberecké úřadovny Komisaře pro zastavení činnosti organizací, spolků a fondů (Stillhaltekommissar für Organisationen, Vereine und Fonds, Reichenberg, zkráceně označováno STIKO) a s ním propojené společnosti pro správu a prodej majetku (Aufbaufonds Vermögensverawaltungs-Gesellschaft m. b. H. Wien, Zweigstelle Reichenberg, zkráceně Aufbaufonds). Publikace přináší texty, v nichž vedoucí grantového výzkumu shrnula poznatky o počáteční fázi likvidace na podzim roku 1938, dále seznamuje se zmíněnými libereckými úřadovnami STIKO a Aufbaufonds a podrobně se věnuje otázkám, proč právě tyto instituce byly hlavními arizátory židovských organizací v pohraničí a jaký byl její průběh.
ISBN 978-80-87266-19-9
Liberec : Severočeské muzeum v Liberci ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, 2015, 1. vyd., brož., 211 s., 12 s. obr. příl., ilustrace, 1 mapa, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English and German summaries
$19.60

96.
Poskočil, Stanislav:
Egon Morgenstern : přežil jsem peklo gulagu
/ Egon Morgenstern : I survived the hell of the Gulag.
Vzpomínky Egona Morgensterna (*1914), českého Žida, který při útěku před nacismem skončil v Pobaltí, kde byl zatčen sovětskou NKVD a následně deportován do tábora gulagu. Pět let lágru při budování železnice z Kotlasu do Vorkuty přežil, ale ani po válce a propuštění se nesměl vrátit a dodnes žije ve Vilniusu. Jde o stručný, a přitom poutavý text, který je výjimečný osudem člověka, jenž zažil skoro současně perzekuci ze strany dvou totalitních režimů.
ISBN 978-80-87343-53-1
Praha : P3K, 2015, 1. vyd., brož., 67 s., čb foto, faksimile, biografická data
$8.30

97.
Židé a Morava, sv. XXI : kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 12. 11. 2014
/ The Jews and Moravia, Vol. 21 : the book of chapters from eponymous conference which was held in the Museum of Kroměříž Region on November 12, 2014.
Ed. Petr Pálka. Publikace je sestavena především z příspěvků přednesených na konferenci, autory většinou podstatně rozšířených a doplněných. Příspěvky jsou řazeny tak, aby si byly chronologicky, tematicky a obsahově blízké.
ISBN 978-80-85945-73-7
Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 2015, 1. vyd., brož., 235 s., čb foto, ilustrace, faksimile, plány, poznámky, bibliografie
$17.50


POLITIKA / POLITICS

98.
Balabán, Miloš; Pernica, Bohuslav a kol.:
Bezpečnostní systém ČR: problémy a výzvy
/ The Czech Republic Security System : problems and challenges.
Publikace se zaměřuje na klíčové vnější vlivy ovlivňující bezpečnost ČR a její bezpečnostní systém, na jeho postupné vytváření, politické, ekonomické, sociální, legislativní a demografické aspekty jeho fungování. Na přípravě publikace se podílel tým zkušených expertů z české bezpečnostní komunity.
ISBN 978-80-246-3150-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 310 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$25.20

99.
Balík, Stanislav; Gongala, Petr; Gregor, Kamil:
Dvacet let komunálních voleb v ČR
/ Twenty Years of Local Elections in the Czech Republic.
Kniha nabízí soubor různých přístupů k výzkumu témat spojených s komunálními volbami v prostředí extrémně fragmentované místní samosprávy. Její ambicí je sumarizovat dosavadní stav bádání, stejně jako nabídnout české politologické obci nové pohledy a techniky výzkumu. Ty jsou založeny na práci s kompletními či téměř kompletními datovými sadami, týkajícími se kandidátů, zastupitelů, hlasů, radních a starostů.
ISBN 978-80-7325-381-3 (CDK); 978-80-210-8000-3 (MU)
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) - Masarykova univerzita, 2015, Ed. Politologická řada, sv. 53, 1. vyd., brož., 159 s., tabulky, grafy, mapy, bibliografie, English summary
$12.50

100.
Klíma, Michal:
Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem
/ From Totalitarism to Defective Democracy : the privatization and colonization of political parties by non-transparent business.
Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. 25 let po pádu totalitního režimu nastala kvalitativně jiná situace. Politologové již nezkoumají, proč je ČR stabilizovanou zemí, ale naopak důvody, které ji dovedly do stavu defektní demokracie. Ve stále ještě postkomunistické realitě ČR není tolik důležité, zda se tu vyskytuje dvou či vícestranický systém, zda většinový či konsenzuální model demokracie. Primární je odpověď na otázku, zda a v jaké míře netransparentní byznys a organizovaný zločin rozkládají jednotlivé strany, politický systém a společnost.
ISBN 978-80-7419-139-8
Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, Ed. Politické systémy, sv. 6, 1. vyd., brož., 364 s., tabulky, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English summary
$20.90

101.
Kučerová, Irah:
Střední Evropa : komparace vývoje středoevropských států
/ The Central Europe : comparison of the development of Central European States.
Střední Evropa je nezávislou entitou, historicky ovlivněnou specifickým rozložením politických sil. Středoevropský region je zpravidla přehlížen pro svůj ekonomický a politický vývoj, jeho geopolitický a geostrategický význam je však nepopiratelný. Práce se snaží středoevropský region definovat v jeho geografických, ekonomicko-politických a institucionálních obrysech. Identifikuje jeho hlavní charakteristiky, věnuje pozornost současnému diskurzu, který se k regionu váže v rámci EU, a potvrzuje hypotézu, že jeho odlišnost od ostatních členských států EU spočívá především v institucionálním prostředí středoevropských zemí, nikoliv v jejich ekonomické výkonnosti.
ISBN 978-80-246-3067-0
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 232 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$20.30

102.
Naxera, Vladimír:
Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace : studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky
/ Corruption in the Communist Regime and during the Post-Communist Transformation : a study of corrupt, clientelist and sponsorship events from the Czechoslovakia / Czech Republic environment.
Tématem publikace je problematika korupce, klientelismu a stranické patronáže v podmínkách fungování komunistického režimu a v průběhu postkomunistické transformace. Autor svůj obecný výklad vycházející z neoinstitucionálního přístupu aplikuje na příklad Československa, respektive České republiky. Kniha nabízí zejména interpretaci toho, jaké byly strukturální faktory rozšíření korupce v komunistickém režimu, jaké komunistické dědictví můžeme nalézt v podobě korupce po pádu komunismu a jakým způsobem se na proměně podoby korupce a jejího vnímání podepsal průběh transformace. Autor se dále zabývá otázkou, jaké faktory limitují boj proti korupci a jaké následky může mít korupce pro demokratický režim.
ISBN 978-80-7239-323-7
Brno : Doplněk, 2015, Ed. Společensko-ekologická edice, sv. 19, 1. vyd., brož., 243 s., grafy, bibliografie, rejstřík, English summary
$15.40

103.
Pithart, Petr:
Po Devětaosmdesátém : rozpomínání a přemítání
/ After Eighty-Nine : remembrances and contemplations.
Kniha je autorovým účastným rozpomínáním na léta 1990-1994, ale také na to, "co z nich pošlo" - od rozporného nastartování ekonomické transformace až po rozdělení Československa. Z dnešní situace se tak autor ohlíží i po původu toho, čím jsme dnes znepokojeni jako jevy krizovými v celkovém pocitu, "že něco je špatně". V mozaice z paměti vyplavovaných příznačných momentů, situací, momentek i kolorovaných portrétů tu P. Pithart jako průvodce nabízí svou individualizovanou paměť. Teoretická zamyšlení tvoří v této knize spíše doplňkové exkursy k autorovým vhledům do praktické politiky raných let devadesátých, kdy jako čelný představitel OF stanul v čele české vlády.
ISBN 978-80-200-2504-3
Praha : Academia, 2015, Ed. Spisy Petra Pitharta, sv. 3, 1. vyd., váz., 490 s., ilustrace, jmenný rejstřík
$31.50

104.
Švihlíková, Ilona:
Jak jsme se stali kolonií
/ How We Became a Colony.
Autorka (*1977), levicově orientovaná ekonomka s politologickým vzděláním, ve své nové knize popisuje cestu, kterou jsme od tzv. sametové revoluce až po dnešek prošli, analyzuje současnou situaci a zároveň načrtává možnosti budoucího vývoje. Naši výchozí situaci zasazuje do kontextu proměn ve světové ekonomice, která na konci osmdesátých let minulého století již procházela prohlubující se globalizací spojenou s nárůstem moci velkých nadnárodních korporací, vznikem tzv. globálních hodnotových řetězců a byla již poznamenána sílící financializací.
ISBN 978-80-87950-17-3
Praha : Rybka Publishers, 2015, 1. vyd., váz., 229 s., tabulky, bibliografie, rejstříky
$18.10

105.
Voda, Petr:
Jaká je role postkomunismu? : volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013
/ What is the Role of post-Communism? : electoral geography of the Czech Republic and Austria in the years 1990-2013.
Kniha se věnuje volební geografii České republiky a Rakouska. Jejím cílem je zodpovězení otázky, zda má postkomunistický charakter společnosti vliv na to, jakým způsobem se utváří územní vzorce volební podpory politických stran.
ISBN 978-80-7325-369-1
Brno : centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, Ed. Politologická řada, sv. 51, 1. vyd., brož., 241 s., mapy, tabulky, grafy, bibliografie, rejstřík, English summary
$16.00


SBORNÍKY, ROČENKY / SYMPOSIUMS, YEARBOOKS

106.
Creating an Interdisciplinary Paradigm Using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia) : contributions for the XVIIth World Economic History Congress in Kyoto, Japan from 1 to 7 August 2015.
Eds. Aleš Zářický, Michaela Závodná; translated by: Graeme Dibble, Christopher Hopkinson, Justyna Karoń, Sean Mark Miller, Paul Sinclair. Publikace představuje výsledky výzkumu věnovaného problematice procesu modernizace na území Rakouského Slezska. Úvodní studie se věnují konceptu regionu v širší perspektivě současné diskuse o historické kontinuitě a diskontinuitě. Přibližují také vztah centra a periferie a poukazují na to, že region je třeba analyzovat nejen z hlediska kulturní a sociální historie, ale lze jej chápat také jako prostor rozmanitých ekonomických aktivit. Těmto oblastem se věnují další studie v publikaci. Sledována je oblast dopravní, ekonomická, historicko-demografická i sociální. Publikace ukazuje, že proces modernizace v Rakouském Slezsku významně a nevratně změnil celospolečenské vztahy a že je potřeba tento proces studovat jako regionální, interdisciplinární a mnohostranný fenomén. Anglicky.
ISBN 978-80-7464-751-2
Ostrava : Ostravská univerzita, 2015, 1. vyd., brož., 279 s., ilustrace, mapy
$16.80

107.
Kapitoly z geologie duše
/ Chapters of the Soul Geology.
Eds. Jiří Padevět a kol. Sborník je věnovaný k 60. narozeninám Václava Cílka. Do této publikace zařadili editoři texty autorů z jeho okolí, a to na volné téma: texty spjaté s osobou V. Cílka či s problematikou jemu blízkou, odborného i beletristického rázu. Mezi přispěvateli najdeme např. M. Palouše, L. Václavovou, J. Přibáně, V. Moravce, S. Komárka, D. Drábovou aj. Součástí jsou fotografie z autorských archivů, texty doprovodila svými fotografiemi Hana Rysová a malbami Vasilij Ťuťunnik.
ISBN 978-80-200-2522-7
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., brož., 309 s., čb foto, ilustrace
$20.00

108.
Kočka, která nikdy nespí II : Jiřině Šiklové k narozeninám = The cat who never sleeps II : to Jiřina Šiklová on her birthday.
Ed. Vilém Prečan. Kniha vznikla z přání podat u příležitosti životního jubilea svědectví o životě a díle osobnosti, která se stala takřka veřejnou institucí české společnosti. Zaznamenává v mozaice výpovědi svědků jednoho života a několika písemných svědectví vzrušující životní příběh Jiřiny Šiklové a představuje jej jako pozoruhodnou součást živých současných dějin naší epochy. Kniha vyšla poprvé v r. 2005 k sedmdesátým narozeninám J. Šiklové, nynější vydání je rozšířeno o výběrovou bibliografii publikací jubilantky a souhrnnou informaci o jejím životě a díle za léta 2000-2015. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-904228-9-6
Praha : James H. Ottaway, Jr, 2015, 2. rozš. vyd., váz., 340 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh, ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$21.00

109.
Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti
/ Reflection of the Great War in School and in Society.
Eds. Markéta Pánková, Helena Plitzová. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která zároveň připomněla 120. výročí narození Přemysla Pittra, významného představitele humanismu 20. století (únor 2015). Kniha s barevnou přílohou, která zpřístupňuje dokumenty a fotografie pocházející z Archivu Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, který je součástí fondů Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.
ISBN 978-80-86935-32-4 (NPMK); 978-80-86956-75-6 (NIDV)
Praha : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského - Národní institut pro další vzdělávání v nakladatelství Zdeněk Susa, 2015, 1. vyd., brož., 166 s., 12 s. obr. příl., bibliografie, bibliografické odkazy, medailony autorů
$17.50

110.
Povaha změny : bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace
/ Nature of the Change : security, risks, and the status of today's civilization.
Eds. Miroslav Bárta, Martin Kovář, Otakar Foltýn. Sborník zprostředkovává pohled mnoha různých odborníků na vybrané problémy dneška. Jednotlivé texty jsou věnovány klimatické změně, bezpečnostní situaci, nastupující vlně mezikontinentálních migrací, dlouhodobým krizovým faktorům ve vývoji společností a mnohým dalším tématům. Jejich smyslem není šířit neklid, ale naopak upozornit na mnohé souvislosti a důležitost těchto procesů, kterým při řešení každodenních problémů společnosti nevěnujeme dostatečnou pozornost. Autoři příspěvků: M. Bárta, J. Baloun, V. Cílek, D. Drábová, R. Fiala, O. Foltýn, P. Gazdík, V. Chvála, L. Trapková, M. Kovář, L. Kropáček, R. Mařík, V. Dulíková, J. Padevět, P. Pernica, P. Pokorný, P. Robejšek, K. Řehka, F. Šulc, M. Zrno.
ISBN 978-80-7429-641-3
Praha : Vyšehrad, 2015, 1. vyd., váz., 317 s., čb a bar. foto, bibliografie
$34.90

111.
Statistická ročenka České Republiky 2015 = Statistical Yearbook of the Czech Republic 2015.
Ed. Iva Ritschelová et al. Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů České republiky. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-250-2638-0
Praha : Český statistický úřad, 2015, 1. vyd., váz., 799 s., tabulky, rejstříky, mapy
$42.00

112.
Studia Macedonica II.
Ed. Ivan Dorovský. Kolektivní monografie je výsledkem česko-makedonské odborné spolupráce, její obsah má výrazně srovnávací charakter a poskytuje slavistům, balkanistům, makedonistům i studentům těchto oborů mnohé poznatky, podněty, náměty a témata k dalšímu bádání na tomto poli. Práce je tematicky rozdělena do tří základních odborných oblastí: 1. literárně vědné, literárně historické a literárně teoretické studie, 2. lingvistické studie 3. s nimi spojené studie balkanistického i obecně slavistického charakteru a práce o vzájemných česko-makedonských vztazích. Česky a makedonsky.
ISBN 978-80-210-7959-5
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 435, 1. vyd., brož., 229 s.,bibliografie, bibliografické odkazy
$19.60

113.
Učitel archivářů : Jindřichu Schwippelovi k osmdesátinám
/ The Archivists Teacher : to Jindřich Schwippel in the occasion of his eightieth birthday.
Vychází jako příloha časopisu Práce z dějin Akademie věd, ISSN 1803-9448, supplementum 1 (2015), jako sborník k životnímu jubileu dlouholetého pracovníka Archivu Akademie věd ČR. Kniha obsahuje neformální pamětnický rozhovor, výběrovou bibliografii, fotografie a několik příspěvků na různá historická témata.
ISBN 978-80-87782-52-1
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2015, 1. vyd., brož., 107 s., ilustrace, portréty, 1 plán, bibliografie, bibliografické odkazy
$6.90

114.
Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava
/ War Year 1944 in Occupied Europe, and in the Protectorate of Bohemia and Moravia.
Ed. Pavel Zeman. Sborník přináší příspěvky přednesené na stejnojmenném mezinárodním sympoziu, uspořádaném Ústavem pro studium totalitních režimů 30. října 2014. Sympozium navázalo na předchozí sympozia, která ÚSTR zorganizoval v letech 2011-2013. Jednotlivé příspěvky zasazují události roku 1944 do širšího rámce mezinárodního vývoje s přihlédnutím k situaci v protektorátu.
ISBN 978-80-87912-39-3
Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, 1. vyd., brož., 175 s., čb foto, bibliografické odkazy, English summary
$7.00


SLOVNÍKY, ENCYKLOPEDIE / DICTIONARIES, ENCYCLOPEDIES

115.
Adam z Veleslavína, Daniel:
Nomenclator quadrilinguis Boemico-Latino-Graeco-Germanicus
Ze starého tisku k vydání připravili Alena M. Černá, Tilman Berger, Alena Hadravová a Kateřina Pořízková za technické spolupráce Borise Lehečky. Slovníky Daniela Adama z Veleslavína (1546-1599) patří jak svým rozsahem, tak vlivem na český jazyk mezi nejvýznamnější díla v dějinách české lexikografie. Čeština se díky nim dostala mezi velké evropské jazyky a již na konci 16. stolení získala postavení určité míry jazykové vyspělosti, na níž mohlo v 19. století snadno navázat české národní obrození. Vydávané novodobé kritické vydání Nomenclatoru quadrilinguis (1598), významného dobového dokladu o české slovní zásobě, je zpracováno tak, aby je mohli využít jak odborníci, studenti, tak i zájemci z řad laické veřejnosti. Připojené CD navíc obsahuje digitální kopie původní knihy a nástroje pro snadné vyhledávání ve slovníku.
ISBN 978-80-200-2406-0
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 365 s., ilustrace, bibliografie, přílohy, English abstact, 1 CD-ROM
$45.50

116.
Radková, Lucie; Rausová, Jana:
Mluva uživatelů a výrobců drog
/ Speach of Drug Users and Producers.
Práce sleduje dva základní cíle. Jednak nabízí originální, autentický, aktuální a v rámci možností ucelený, dosud nepublikovaný jazykový materiál z prostředí uživatelů, distributorů a výrobců drog, jednak se pokouší zjistit, zda příslušníci drogové subkultury usilují o zastření smyslu sdělovaného. Kromě toho přibližuje slovotvornou motivaci některých specifických výrazů, především těch, které souvisí s výrobou pervitinu, a naznačuje vývoj drogové situace v ČR.
ISBN 978-80-7464-707-9
Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2015, 1. vyd., brož. 108 s., grafy, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$15.20

117.
Stupková, Marie; Klečacký, Martin:
Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918
/ Biografical Dictionary of Judicial Officials in Bohemia 1849-1918.
Slovník představuje strukturovaná biografická hesla představitelů krajských soudů, zemského, obchodního a vrchního zemského soudu v Praze, a vedoucích státních návladních. Je uvozen nástinem organizačního vývoje soudnictví a studií ideální soudní kariéry.
ISBN 978-80-87782-40-8 (MÚ); 978-80-7469-041-9 (NA)
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR - Národní archiv, 2015, 1. vyd., váz., 463 s., bibliografické odkazy, mapy, English and German summaries
$23.80

118.
Vondrušková, Alena:
Český lidový a církevní rok
/ Czech Folk and Church Year.
Encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných buď s liturgickým kalendářem (např. Velikonoce, Vánoce), anebo s důležitými mezníky hospodářského a společenského života našich předků (např. cechovní slavnosti, poutě a posvícení, masopust). Obsahuje mnoho informací o tom, jak jednotlivé svátky historicky vznikaly, jak se časem prolínala církevní liturgie s lidovými zvyky a obyčeji, jaký vliv na jejich vývoj měly posuny kalendáře nebo pohanské tradice. Její součástí je také přehled významných světic a světců.
ISBN 978-80-243-6761-3
Brno : MOBA, 2015, 1. vyd., váz., 304 s., bar. ilustrace, bibliografie
$27.90


JAZYKOVĚDA, LITERÁRNÍ HISTORIE, LITERÁRNÍ VĚDA, PALEOGRAFIE, PEDAGOGIKA
LINGUISTICS, HISTORY OF LITERATURE, SCIENCE OF LITERATURE, PALEOGRAPHY, PEDAGOGY

119.
Beneš, Jiří a kol:
Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea : signatury 1 B a 1 C

/ Manuscript Fragments in the National Museum Library : pressmarks 1 B and 1 C.
Již čtvrtý svazek nově zpracovávaných katalogů k rukopisných fondům jedné z největších knihoven v ČR. Jde o část sbírky obsahově velmi pestrou, v níž významnější celky tvoří komeniana (vč. dopisů Komenského) a cenná dokumentace k rukopisům Královodvorskému a Zelenohorskému (vč. např. dopisů ohlašujících jejich nález). Publikace je vybavena několika rejstříky.
ISBN 978-80-7036-448-2 (NM); 978-80-88013-15-0 (S)
Praha - Dolní Břežany : Národní muzeum - Scriptorium, 2015, 1. vyd., váz., 279 s., rejstříky, English introduction
$15.40

120.
Bibliografie prací Josefa Filipce za léta 1948-2003
/ Bibliography of Works by Josef Filipec 1948-2003.
Medailon napsala Zuzana Děngeová ; bibliografii sestavila Jana Papcunová. J. Filipec (1915-2001) byl přední představitel české lexikografie a lexikologie. Vědecky se zaměřoval na obor lexikologie, sémantiky a stylistiky češtiny. Byl dlouholetým pracovníkem Ústavu pro jazyk český, vedoucím lexikografického a lexikologického oddělení a zástupcem ředitele Ústavu.
ISBN 978-80-86496-85-6
Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2015, Ed. Lingvistická bibliografie. Menší řada, sv. 17, 1. vyd., brož., 24 s., 1 portrét
$2.10

121.
Čermák, Petr; Nádvorníková, Olga et alii:
Románské jazyky a čeština ve světle paralelních korpusů
/ Romance Languages and the Czech Language in the Light of Parallel Corpora.
Monografie ověřuje využitelnost paralelních korpusů pro srovnávací analýzu románských jazyků (španělštiny, francouzštiny, italštiny a portugalštiny) a češtiny. Zabývá se čtyřmi vybranými tématy, která v románských jazycích reprezentují strukturně odlišné jevy, a na materiálu získaném z korpusu InterCorp zkoumá ze systémového hlediska jejich české protějšky. Analyzovanými jevy jsou kauzativní konstrukce hacer / faire / fare / fazer + infinitiv, komplexní slova s prefixy re- / re- / ri- / re- a sufixy -ble / -ble / -bile / -vel, ingresivní slovesné perifráze a gerundium. Výsledný obraz shod a rozdílů mezi analyzovanými jazyky představuje ve své komplexnosti a složitosti, doložené konkrétními čísly v podobě tabulek a grafů, výrazný posun na poli srovnávání románských jazyků a češtiny a umožňuje korigovat některé dřívější spíše intuitivní závěry.
ISBN 978-80-246-2872-1
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 318 s., tabulky, grafy, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, English, Spain, Italian, Portuguese and French summaries
$25.90

122.
Čtení o Elišce Krásnohorské : v bojích o Smetanu, Hálka a Minervu
/ Reading on Eliška Krásnohorská : in fights for Bedřich Smetana, Josef Hálek and Minerva.
Ed. Libuše Heczková. Kniha črtá příběh utváření obrazu kritičky, básnířky a emancipační aktivistky Elišky Krásnohorské (1847-1926), a to ve čtyřech obdobích jejího života; chronologicky pořádaný výbor z recenzí, článků, polemik, zpráv a kritik sleduje tuto jedinou básnířku "vyššího slohu" od raných libret a sbírek básní přes smetanovská libreta, soustavnou činnost literárně-kritickou, vrcholné překlady poezie až k pozdním sbírkám a hlavně k ženským feministickým vzdělávacím a politickým snahám.
ISBN 978-80-87899-28-1
Praha : Institut pro studium literatury, 2015, Ed. Antologie, sv. 5, 1. vyd., brož., 193 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$13.20

123.
Čtení o Karlu Teigovi : vize, realizace, divergence 1919-1938
/ Readigs on Karel Teige : vision, realization, divergence 1919-1938.
Ed. Jan Wiendl. Texty o díle Karla Teigeho (1900-1951) vytvářejí mnohovrstevný a v lecčems protikladně vyhraněný obraz přijetí jeho programových a teoretických prací a kulturně-politických postojů, tak jak se formovaly v prvních dvou dekádách jeho působení, tedy v letech 1919-1938. Polemické a kritické články, recenze a zprávy postupují od nejranější recepce Teigových stanovisek spojených zejména se sdružením Devětsil a diskusemi o proletářské literatuře k podnětům poetistickým a surrealistickým; antologie se zaměřuje také na tzv. generační diskusi, v níž Teige hájí svobodu umělecké tvorby a současně se dosud - sám bezpartijní - vědomě podřizuje kázni a direktivám komunistické strany.
ISBN 978-80-87899-27-4
Praha : Institut pro studium literatury, 2015, Ed. Antologie, sv. 6, 1. vyd., brož., 207 s., čb foto, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$14.60

124.
Dopisy Bedřicha Hrozného literárním osobnostem
/ Lettres by Bedřich Hrozný to Personalities of Literature.
Ed. ŠárkaVelhartická. Bedřich Hrozný (1879-1952), jeden z nejvýznamnějších českých orientalistů, jemuž se před sto lety podařilo rozluštit nově objevený a nesrozumitelný jazyk starověkých Chetitů, se stal celosvětově uznávaným zakladatelem oboru chetitologie. O jeho životních osudech vzniklo několik publikací, dosud ale nebyly vydány ani známy dopisy jeho současníkům - významným osobnostem československé kulturní scény první poloviny 20. století. Tato publikace přináší ucelený materiál z literárního archivu Památníku národního písemnictví, soubor dopisů B. Hrozného literárním osobnostem, z nichž nejrozsáhlejší je adresován jeho blízkému příteli O. Šimkovi, překladateli a profesorovi francouzského, českého a německého jazyka na obchodní akademii v Hradci Králové.
ISBN 978-80-87376-20-1
Praha : Památník národního písemnictví, 2015, Ed. Depozitář, řada Dokumenty, 1. vyd., brož., 348 s., čb foto, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$24.50

125.
Chejnová, Pavla:
How to ask a Professor : politeness in Czech academic culture.
The publication addresses politeness strategies used by Czech university students when they contact faculties via e-mail or student's information internet forum. The focus was on expressing politeness in the form of an address, opening and closing formulas, degrees of directness and amounts of syntactic, lexical/phrasal and external modification applied in requests for information. Politeness in the Czech Republic has also been briefly introduced.
ISBN 978-80-246-3090-8
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 124 s., tabulky, bibliografie, rejstříky
$17.50

126.
Jelínek, Tomáš:
Skladební funkce a pád v korpusu : frekvenční analýza
/ Composite Functions and a Case in the Corpus : frequency analysis.
Svazek představuje rozbor vztahu mezi skladebními funkcemi na jedné straně a slovními druhy a pády slov na straně druhé. Práce vychází z korpusu SYN2005, automaticky syntakticky anotovaného podle vzoru analytické roviny Pražského závislostního korpusu. Ukazuje, jak často se které skladební funkce realizují různými slovními druhy a různými pády flektivních slov, umožňuje také srovnání frekvence jevů podle žánrových subkorpusů. Navazuje na publikaci Statistiky češtiny, kterou doplňuje o syntaktický pohled.
ISBN 978-80-7422-366-2
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, Ed. Studie z korpusové lingvistiky, 1. vyd., brož., 75 s., tabulky, grafy, bibliografie, English summary
$9.00

127.
Lohrová, Helena:
Decision-making in Meetings Discourse: applied linguistic research.
Skupinová jednání vytvářejí specifickou dynamiku, proces rozhodování při nich není zdaleka tak racionální a strukturovaný, za jaký se obecně považuje. Publikace předkládá výsledky studie interních jednání jedné z velkých hospodářských komor ve Velké Británii. K rozboru autentických audiodat aplikuje konverzační analýzu a obhajuje myšlenku, že právě tato metodologie umožňuje vhled do vedení, strukturování a realizace rozhodovacího procesu. Na řadě přepisů interních jednání je vysvětleno, jak skupinová rozhodnutí vznikají a jak jsou týmy motivovány k jejich naplnění. Anglicky.
ISBN 978-80-200-2519-7
Praha : Academia, 2015, Ed. Lingvistika, 1. vyd., brož., 219 s., tabulky, bibliografie, rejstřík
$24.50

128.
M 20 : dvacet let nakladatelství Meander
/ M 20 : twenty years of Meander publishing house.
Eds. Radim Kopáč, Iva Pecháčková. Meander je nezávislé nakladatelství, které se s velkou péčí věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež, zejména původní tvorbě a autorské knize, klade přitom velký důraz na výtvarné pojetí titulů. Počtem vydávaných titulů je to malý nakladatelský podnik, jeho knížky však každoročně získávají nejrůznější ocenění, a to jak za literární kvality textů, tak za výtvarnou a grafickou podobu knih (např. Zlatá stuha IBBY, zápis na mezinárodní Honour List IBBY, Magnesia Litera, Nejkrásnější kniha ČR, ocenění knižních festivalů).
ISBN 978-80-87596-88-3
Praha : Meander, 2015, 1. vyd., brož., 111 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, rejstříky
$18.80

129.
Macura, Vladimír:
Znamení zrodu a české sny
/ Sign of the Birth, and the Czech Dreams.
Eds. Kateřina Piorecká, Milena Vojtková. Svazek představuje Macurovo badatelské dílo zasvěcené českému 19. století.
Shrnuje studie k danému tématu, přičemž vychází z intence autora. Zahrnuje třetí vydání klíčové monografie Znamení zrodu, v níž sémioticko-kulturologické analýze podrobil národní obrození. Interpretace kultury jako znakového systému je východiskem i souboru studií a popularizačních textů Český sen v druhé části svazku. Do třetího oddílu jsou zařazeny další studie, jež byly doposud publikované pouze časopisecky či ve sbornících a jež autor začal adaptovat pro pokračování svého Českého snu. Tento soubor dokládá, že Macurův názor na české 19. století byl komplexní a právem se jeho dílo stalo formativním pro české humanitní vědy.
ISBN 978-80-200-2506-7
Praha : Academia, 2015, Ed. Vybrané spisy Vladimíra Macury, sv. 1, v tomto uspořádání 1. vyd., váz., 658 s., ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$38.90

130.
Matúšová, Jana:
Německá vlastní jména v češtině
/ German Proper Nouns in the Czech Language.
Vlastní jména německého původu jsou pevnou součástí dnešní slovní zásoby češtiny a svědky historických kontaktů Čechů a Němců na našem území. Ve třech oddílech knihy jsou představena příjmení, místní a pomístní jména, která zde vznikala, a to v jazykových kontaktech byla přejímána do češtiny. Jazykové rozbory uvedených tří druhů jmen z hlediska němčiny i češtiny doprovázejí historické pohledy na jejich vývoj v podmínkách národnostních, společenských a politických změn. V tomto směru se zvláštní pozornost věnuje historickým procesům po květnu 1945, kdy se utvořila soustava jmen německého původu v češtině v dnešní podobě.
ISBN 978-80-7422-369-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., váz., 318 s., mapy, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky, German summary
$23.00

131.
Pejčoch, Ivo:
Od Švejka k Terazkymu : skutečné předlohy postav českých literárních děl s vojenskou tematikou
/ From Švejk to Terazky : actual model figures of Czech literary works with a military theme.
Kniha se věnuje výrazným postavám českých knih s vojenskou tématikou, respektive jejich skutečným předlohám. Jak v Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války, tak v Tankovém praporu Josefa Škvoreckého či Černých baronech Miloslava Švandrlíka jsou vykresleny literární postavy, které se staly součástí našeho kulturního dědictví. Komunikací s autory i výzkumem v archivech a prostudováním rodinných pozůstalostí se podařilo alespoň u části z těchto osob, i řady dalších, poodkrýt oponu jejich anonymity a nahlédnout do skutečných životů literárních hrdinů. U většiny z popisovaných osob se podařilo najít i jejich fotografie a dát jim tak opravdovou tvář.
ISBN 978-80-87567-82-1
Cheb : Svět křídel, 2015, 1. vyd., váz., 159 s., čb foto, portréty, bibliografie
$17.50

132.
Pokorná, Terezie:
Kritické chvíle
/ Critical Moments.
Kniha je výborem autorčiných kritických textů z let 1990-2015, zaměřených zejména na současné české divadlo, ale i film, literaturu a společnost. Ve svých recenzích, portrétních esejích i příležitostných glosách vyzdvihuje vzácné projevy podnětných a obohacujících tvůrčích a myšlenkových přístupů, a postihuje rozmanité signály lacině efektní manipulace, na níž své rádoby ambiciózní počiny zakládají nesčetní pragmatičtí šíbři dnešního mediálního a "uměleckého" provozu. Autorka (*1965) je teatroložka, editorka a především spoluzakladatelka a od r. 1993 šéfredaktorka Revolver Revue.
ISBN 978-80-87037-75-1
Praha : Revolver Revue, 2015, Ed. Edice Revolver Revue, sv. 92, 1. vyd., brož., 365 s.
$17.50

133.
Stanovská, Sylvie:
Sagt mir Jemand, was Liebe ist? Deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters. Eine Typologie.
Kniha shrnuje základní principy a hlavní tendence středověkého lyrického žánru Minnesangu - jak v jeho německé podobě napříč jednotlivými fázemi jeho vývoje, tak v podobě později navazující staročeské milostné lyriky vrcholného středověku. Dosažené poznatky této srovnávací práce autorka využívá i při zkoumání mladší německé milostné poezie před r. 1500, a nachází tak společný výzkumný základ, na němž dokázala postavit novou, četnými textovými příklady podpořenou typologickou charakteristiku staročeské milostné lyriky. Tato typologie tedy může sloužit k dalšímu výzkumu tohoto žánru. Německy.
ISBN 978-80-210-7960-1
Brno : Masarykova univerzita, 2015, Ed. Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta, č. 434, 1. vyd., brož., 332 s., bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík
$28.00

134.
Voit, Petr:
Katalog prvotisků Strahovské knihovny v Praze
/ Catalog of Incunabula from the Strahov Library in Prague.
Práce je soupisem inkunábulí Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Tato klášterní knihovna je jednou z nejstarších v ČR s nepřetržitým trváním, byla založena pravděpodobně r. 1143. Sbírka prvotisků čítá 1 578 bibliografických jednotek nacházejících se v 1 214 svazcích, což ji řadí mezi nejbohatší sbírky u nás. Částečně anglicky a německy.
ISBN 978-80-88009-05-4
Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2015, Ed. Bibliotheca Strahoviensis. Series monographica, 1. vyd., váz., 1 335 s., bar. ilustrace, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstříky
$84.50

135.
Voleková, Kateřina:
Česká lexikografie 15. století
/ Czech Lexicography of the 15th Century.
Kniha popisuje vývoj české lexikografie od českých glos v cizojazyčných textech ke vzniku prvních latinsko-českých slovníků a následný rozkvět české lexikografie v 15. století. Zaměřuje se především na výkladové latinské slovníky s českými glosami a překladové slovníky latinsko-české a vícejazyčné. Kniha shromažďuje a představuje celkem přes 350 dochovaných kratších i rozsáhlejších lexikografických památek z období od 13. století do počátku 16. století.
ISBN 978-80-200-2486-2
Praha : Academia, 2015, Ed. Lingvistika, 1. vyd., brož., 418 s., 16 s. bar. obr. příl., bibliografie, rejstříky, German summary
$29.80

136.
Vučka, Tomáš:
Cesta za modrým světlem : meditace nad texty Jaroslava Foglara
/ Journey for Blue Light : meditation on texts by Jaroslav Foglar.
Dílo J. Foglara (1907-1999) je fenoménem české literatury pro děti a mládež. Čtenáře fascinuje, ale také irituje, přitahuje a často svádí k až nekritické adoraci, současně však vyvolává ostrou kritiku a polemiku nad jeho literárními hodnotami. Co nabízejí texty Foglarových románů a komiksů, čím si drží auru posvátnosti nejen u dětských čtenářů? Jaký svět je v nich modelován, že dokázal přitáhnout prvorepublikové čtenáře stejně jako adresáta v letech šedesátých a konečně i v letech po roce 1989? Autor této monografie nahlíží Foglarovo dílo v jeho celku, konfrontuje foglarovské ideály s možnými interpretačními polohami kritického čtenáře a citlivě rozkrývá křížení dvou perspektiv: perspektivy naivního dětského čtenáře s perspektivou literárního badatele. Autor (*1977) působí jako literární historik na Filozofické fakultě UK.
ISBN 978-80-87855-26-3
Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015, 1. vyd., váz., 238 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$18.80


HUDBA, DIVADLO, VÝTVARNÉ UMĚNÍ, ARCHITEKTURA, ARCHEOLOGIE, FILM, KULTURA
MUSIC, THEATRE, ART, ARCHITECTURE, ARCHEOLOGY, FILM, CULTURE

137.
100 let Divadla Rokoko : sborník vydaný u příležitosti 100. výročí založení Divadla Rokoko
/ 100 Years of the Rokoko Theatre : collection published on the occasion of the 100th anniversary of the Rococo Theatre.
Ed. Justina Kašparová. O pestré historii Divadla Rokoko dosud nebyla vydána žádná publikace. Proto se Městská divadla pražská rozhodla oslovit renomované divadelní historiky a k významnému jubileu připravila knihu, která popisuje nejvýznamnější éry tohoto kulturního prostoru. Divadlem Rokoko za dobu jeho existence prošla významná plejáda známých tváří. V knize se dočteme o problémech, se kterými se v začátcích Divadélka Rokoko potýkali Karel Hašler nebo Vlasta Burian, o Spoutaném divadle Voskovce a Wericha, jaké plány měl s Rokokem Jiří Trnka či jak Rokoko ovlivnila éra divadel malých forem.
ISBN 978-80-260-8562-1
Praha : Městská divadla pražská, 2015, 1. vyd., váz., 229 s., čb foto, bibliografie, soupis repertoáru
$20.90

138.
Augustin, Martin a kol.:
Slavné stavby Českých Budějovic
/ Famous Buildings in České Budějovice.
Ed. Daniel Kovář. Publikace představuje 75 staveb. Autoři se snažili, aby zde byla zhruba rovnoměrně zastoupena jednotlivá období vývoje architektury, a zároveň se pokusili o určitou žánrovou pestrost. Byly vybrány stavby veřejné stejně jako soukromé, vrcholná díla i představitelé dobového architektonického průměru, ale i stavby průmyslové, dopravní, vodohospodářské a technické památky vůbec.
ISBN 978-80-87073-84-1
Praha : Foibos, 2015, 1. vyd., váz., 333 s., čb a bar. foto, faksimile, mapy, bibliografie, jmenný rejstřík
$31.40

139.
Baronová, Barbora; Pepe, Dita:
Intimita
/ Intimity.
Stylizovaný umělecký literárně-fotografický dokument. Napsala B. Baronová, nafotila D. Pepe. Zachycuje vyprávění šesti českých žen. Pokouší se otevírat důležitá osobní a společenská témata. Hendikep, prostituce, deprese, rakovina, umírání. Témata, která jsou ve společnosti detabuizovaná, ale jednotlivec na ně neumí v osobní konfrontaci reagovat jinak než stereotypně. Autorky na projektu pracovaly intenzivně 3 roky. Publikace se skládá z 1 textové knihy a 6 fotografických sešitů s výklopkami a lakovanými reliéfními motivy.
ISBN 978-80-905239-3-7
Praha : wo-men, 2015, 1. vyd., brož., 1 sv. (339 s.), 6 sešitů (43, 36, 45, 35, 36, 34 s.), bar. foto
$48.90

140.
Bartlová, Milena; Vybíral, Jindřich a kol.:
Budování státu : reprezentace Československa v umění, architektuře a designu = Building a State : the representation of Czechoslovakia in art, architecture and design.
Rozsáhlou publikaci, která doprovází výstavu ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze (ve dnech 19. 11. 2015 až 7. 2. 2016), připravil kolektiv pedagogů Katedry teorie a dějin umění VŠUP v Praze spolu se studenty a externími spolupracovníky. Kromě podrobného vědeckého katalogu všech vystavených exponátů obsahuje odborné studie detailněji přibližující vybraná témata a je bohatě ilustrován. Představuje umělecká díla různých kvalit a nejrůznějších médií, která se v letech 1918-1939 a 1945-1992 podílela na reprezentaci československého státu. Publikace proto přibližuje nikoli obvyklý uměleckohistorický kánon českého umění 20. století, nýbrž průřez dobovou vizuální kulturou, v níž se setkávají slavné malby a sochy nejpřednějších umělců s nenápadnými užitými grafikami na bankovkách. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-87989-01-2
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., brož., 381 s., 136 s. : ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, čb ilustrace, bibliografie, bibliografické odkazy
$39.90

141.
Cimala, Michal a kol.:
Trafology
Pražské umělecké uskupení Trafačka vydává rok po poslední výstavě v industriálních prostorách vysočanské trafostanice souhrnnou publikaci o osmi letech své existence. Více jak 200 výstav, koncertů, performancí, graffiti jamů, projekcí, workshopů, divadelních představení, módních přehlídek a mezinárodních festivalů různého zaměření, spolu s dokumentací soužití v téměř čtyřicítce ateliérů a změnou okolního prostředí, včetně vlastní fasády, až do úplného srovnání budovy se zemí. Kniha zachycuje atmosféru fotografiemi a citacemi z rozhovorů s rezidenty.
ISBN 978-80-260-8826-4
Praha : Trafačka, 2015, 1. vyd., váz., 251 s., bar. foto, faksimile
$41.90

142.
Czumalo, Vladimír a kol.:
Spořilov : největší zahradní město Velké Prahy
/ Spořilov : the largest garden city of Great Prague.
Kniha byla vydána k 90. výročí založení stavebního družstva Spořilov. Úvod knihy seznamuje s vývojem prvorepublikového zahradního satelitu v kontextu se vznikem a výstavbou zahradních měst v Evropě i u nás, s jeho urbanismem a architekturou. Část druhá se věnuje příkladům základních typů rodinných domů a veřejným objektům. Závěr tvoří medailony vybraných osobností, které působily při výstavbě zahradního města, a seznam vybraných osobností, které na Spořilově žily, nebo žijí, případně zde zanechaly své dílo.
ISBN 978-80-87064-17-7
Praha : Prostor - architektura, interiér, design, 2015, 1. vyd., brož., 95 s., čb a bar. foto, portréty, plány, bibliografie, bibliografické odkazy
$14.00

143.
DiverZant, Havlíková, Katka:
Urbex.cz : krása zániku
/ Urbex.cz : beauty of extinction.
Fotografická publikace představuje jeden z nejprogresivnějších fenoménů dneška - urbex, tedy průzkum moderních ruin. Dosud nezveřejněné snímky, umocněné reportážními texty, přibližují místa nahánějící hrůzu i hypnotizující svou dekadentní estetikou. Strhující cesta napříč Českou republikou, okořeněná výletem do zahraničí. "To, co jsem spatřil, mě nadchlo - zašlé zkumavky, lahvičky s různobarevným obsahem, zaprášené přístroje na odstřeďování tekutin, pipety, skleněné misky a kahany. A to vše se nacházelo ukryté za zdí jen pár metrů od rušné ulice, po které dennodenně procházejí nic netušící chodci," říká autor fotografií s přezdívkou DiverZant.
ISBN 978-80-7432-605-9
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., brož., 205 s., bar. foto
$34.90

144.
Domanický, Petr:
Hanuš Zápal : 1885-1964 : architekt Plzeňska
/ Hanuš Zápal : 1885-1964 : architect of the Pilsen region.
Třebaže je Hanuš Zápal nejvýznamnějším představitelem architektury jihozápadních Čech první poloviny 20. století, byla mu zatím věnována jen velmi malá pozornost. Přitom prakticky celý život věnoval architektonické tvorbě a záchraně památek v regionu a jeho vzhled tak významně ovlivnil. Autor publikace se domnívá, že kvalita řady jeho prací opravňuje k tomu, aby zaujal důstojnou pozici vedle svých současníků. Podobně jako J. Gočár, P. Janák či O. Novotný zasahovali do pražského dění, H. Zápal sehrál klíčovou roli v jihozápadních Čechách.
ISBN 978-80-87338-49-0 (SM); 978-80-88027-01-0 (ZČG)
Plzeň : Starý most - Západočeská galerie, 2015, 1. vyd., brož., 270 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, English summary
$42.00

145.
Dostál, Martin; Smolik, Noemi:
Česko-polské hvězdy : 4. sympozium Litomyšl = Czech-Polish Stars : 4th Litomyšl Symposium.
Podzimní výstavní termín patří v Galerii Miroslava Kubíka již tradičně Sympoziu a následné výstavě, na které se objevují jak díla vzniklá v Litomyšli, tak práce dovezené z ateliérů umělců. Umělci v publikaci zastoupení: Tomek Baran (PL), David Böhm - Jiří Franta (CZ), BRACIA - Aga Klepacka & Maciej Chorazy (PL), Matyáš Chochola (CZ), Mateusz Kula (PL), Zuza Ziolkowska / Hercberg (PL), Josef Zlamal (CZ). Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-177-6 (v knize neuvedeno)
Litomyšl : Galerie Miroslava Kubíka ve spolupráci s nakladatelstvím Kant v Praze, 2015, 1. vyd., brož., 64 s., bar. ilustrace
$8.40

146.
Dufek, Antonín a kol.:
Milota Havránková
Vychází ke stejnojmenné výstavě, kterou uspořádala Galerie hlavního města Prahy ve dnech 2.10.2015 - 17.1.2016 v Domě U Kamenného zvonu. Málokdo tak silně ovlivnil směřování moderní české a slovenské výtvarné fotografie posledního půl století jako často přehlížená, přesto nepřehlédnutelná M. Havránková (*1945). Jako vůbec první žena absolvovala v roce 1969 nově vzniklou katedru fotografie v legendární líhni fotografických talentů na pražské Filmové a televizní fakultě (FAMU) a na přelomu tisíciletí se stala první profesorkou v oboru fotografie na Slovensku. Tato publikace představuje hlavní okruhy její rozsáhlé tvorby. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7437-172-1
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 131 s., čb a bar. foto, životopisná data, soupis výstav
$31.50

147.
Dufek, Antonín a kol.:
Pavel Mára : fotografie = photographs : 1969-2014.
Monografie věnovaná výraznému představiteli evropské fotografie (*1951) a pedagogovi na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jeho tvorba je příkladem koncepčnosti a promyšlenosti. Podoba jeho děl často vychází z nové interpretace možností fotografického média. Publikace je založena na kontrapunktu barevných a černobílých fotografií, mezi něž patří například Černé corpusy: Rodina (2001); jejich kouzelná tonalita vznikla kombinací dvou inverzních černobílých materiálů. Negativní hlavy (2010), realizované ve stupnici černé, šedé a bílé, jsou naopak digitálními portréty mužského modelu, ozvláštněnými geometrickými prvky.
ISBN 978-80-905928-0-3 (M); 978-80-7437-161-5 (K)
Praha : MARA - Kant, 2015, 1. vyd., váz., 316 s., čb a bar foto, bibliografie, soupis výstav a zastoupení ve sbírkách
$84.50

148.
Frecer, Robert:
Gerulata: the lamps : Roman lamps in a provincial context.
Publikace obsahuje rozsáhlý soupis 210 antických lamp z římského tábora Gerulata a přilehlého civilního osídlení. Lampy byly získány během archeologických výzkumů od roku 1961 až po dnešek v prostorech domů, pohřebišť, vojenských stavení a v opevnění římské tvrze na dunajském limitu, pocházejí z časového rozpětí od r. 80 do r. 350 po Kristu. Poprvé jsou nyní publikovány v jediném celku, barevně a s detailní analýzou typů, výrobních značek a ikonografie. Anglicky.
ISBN 978-80-246-2678-9
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., brož., 429 s., čb a bar. ilustrace, mapy, bibliografie, bibliografické odkazy
$42.00

149.
Gauneři z Horních Počernic : zpráva o premiéře Žebrácké opery Václava Havla v roce 1975
/ Bastards from Horní Počernice : report on premiere of Václav Havel Beggar's Opera in 1975.
Ed. Anna Freimanová. Sborník vzpomínek, dopisů, kritik a studií věnovaných světové premiéře Žebrácké opery V. Havla, od níž 1. listopadu uplynulo rovných čtyřicet let. Texty A. Freimanové, V. Havla, A. Kroba, S. Machonina, L. Pistoria a J. Vostrého doplňují a ilustrují dobové fotografie B. Holomíčka. V temných letech normalizace bylo v Horních Počernicích v sále hospody U Čelikovských spácháno hned několik závažných zločinů, které nezůstaly bez následků. V síti STB uvízla nejen skupina mladých sedmnácti až pětadvacetiletých delikventů, ale i několik desítek ještě nedávno slavných umělců a významných aktivistů tzv. Pražského jara. Museli se podrobit policejním výslechům a pro většinu z nich tak začala dlouholetá estébácká šikana.
ISBN 978-80-87490-65-5
Praha : Knihovna Václava Havla, 2015, 1. vyd., brož., 142 s., čb foto
$27.90

150.
Hodrová, Daniela:
Co se vyjevuje : eseje o Adrieně Šimotové
/ What Is Revealed : essays on Adriena Šimotová.
Významná česká malířka A. Šimotová (1926-2014) začala nalézat jedinečnost svého výtvarného vyjadřování na počátku 70. let, po smrti svého muže Jiřího Johna, v práci s textilem a papírem, s reálným prostorem a tělem. Její díla se pohybují mezi obrazem, kresbou, objektem a performancí. Autorku s ní pojilo hluboké přátelství, které nebylo jen výsledkem duševní spřízněnosti, ale i podobnosti poetiky. Kniha zahrnuje pět esejů: Vyjevování a vytrácení, Blízké vzdálené věci, Nohy, Torzo - k poetice neúplnosti a Sňaté tváře.
ISBN 978-80-7530-016-4
Praha : Malvern, 2015, 1. vyd., váz., 93 s., bar. ilustrace
$17.20

151.
Chadima, Jiří:
Obrazy a grafika : monografie
/ Paintings and Graphics : monograph.
První monografie významného malíře a grafika (*1923). Studoval na VŠUP u Zdeňka Balaše, Aloise Fišárka a Josefa Kaplického. Po ukončení studií byl nějakou dobu na volné noze, aby následně zakotvil ve skupinách Tvorba a Městská krajina. V té době se věnoval užité a knižní grafice, přičemž často hostoval na výstavách Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V 60. letech se stal jedním ze zakládajících členů skupiny Radar. Po revoluci vystavoval často v zahraničí, převážně v Japonsku.
ISBN 978-80-905508-2-7
Praha : ProfiArt, 2015, 1. vyd., váz., 151 s., bar. ilustrace, čb a bar. foto, biografie, soupis výstav
$19.60

152.
Chadima, Mikoláš:
Alternativa I : od rekvalifikací k "Nové" vlně se starým obsahem : (svědectví o českém rocku sedmdesátých let)
/ Alternative I : from retrainings to the "New" wave of the old content : (testimony of Czech rock of the seventies).
Kniha hudebníka M. Chadimy je jedním z nejvýznamnějších svědectví o českém rocku 70. let. První svazek plánovaného dvoudílného vydání líčí autorovy hudební začátky a končí rokem 1981, kdy rozpustil The Extempore Band. Kromě podrobného přehledu Chadimovy muzikantské kariéry obsahuje kniha mimořádně cenný popis toho, co se dělo před oponou i za oponou hudebních aktivit v Československu v éře "normalizace". Autor s drsnou upřímností vzpomíná na hudebníky, kapely, události, zákulisí i na celkovou náladu onoho husákovského "bezčasí" a nešetří nikoho na celé škále hudební scény od oficiálních kapel až po undergroundovou scénu.
ISBN 978-80-7492-203-9
Praha : Galén, 2015, Ed. Olivovníky, 2. rozš. vyd., brož., 592 s., čb foto, faksimile, ilustrace, rejstřík
$34.30

153.
Jiráček, Antonín:
Art brut a naivní umění : spontánní umění ze sbírky Poetické galerie
/ Art Brut and Naive Art : spontaneous art from the collection of the Poetic Gallery.
Katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě, pořádané Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích v r. 2015, představuje sbírku soukromého sběratele art brut a naivního umění. V současné době je neprofesionální výtvarná tvorba pro svou bezprostřednost a specifickou estetičnost stále více oceňovaná jak odbornou, tak i laickou veřejností. A. Jiráček se sběratelství cíleně věnuje od konce 80. let 20. století, v textu katalogu čtenáře seznamuje se svou cestou za uměním a v krátkých medailonech představuje zastoupené autory spolu s reprodukcemi jejich tvorby.
ISBN 978-80-87784-12-9
Litoměřice : Severočeská galerie výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 127 s., bar. ilustrace, soupis výstav
$39.90

154.
Jiřík, Jaroslav a kol.:
Hroby barbarů v Praze Zličíně : svět živých a mrtvých doby stěhování národů
/ Barbarian Graves in Prague Zličín : the world of the living and the dead of the Migration Period.
Unikátní výpravná publikace vydaná k stejnojmenné výstavě přibližuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách, přičemž ohniskem zájmu jsou zcela unikátní nálezy, učiněné při výzkumu pohřebiště, objeveného v Praze-Zličíně. Záchranný archeologický výzkum při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr v Praze 5 probíhal v letech 2005-2007. V jeho průběhu bylo prozkoumáno celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící tzv. vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n. l. Bylo zde odkryto celkem 177 hrobů, čímž se toto pohřebiště stalo dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropolí z doby stěhování národů na území ČR a jednou z největších i v kontextu širší střední Evropy.
ISBN 978-80-87828-15-1
Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 2015, 1. vyd., brož., 254 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy
$40.60

155.
Jungmannová, Lenka:
Příběhy obyčejných šílenství : "nová vlna" české dramatiky po roce 1989
/ Tales of Ordinary Madness : "new wave" of Czech drama after 1989.
Monografie ukazuje polistopadovou "novou vlnu" původní české dramatiky jakožto jedinečný fenomén: zkoumá ji na pozadí celoevropského hnutí, všímá si jejích zdrojů a uměleckých vlivů, sleduje její prezentaci v médiích, referuje o událostech, které tvorbu či uvádění těchto her provázely, i o aktivitách, které sloužily k jejich propagaci. V přehledovém závěru první části pak představuje české dramatiky nejmladších dvou generací. Druhá část sestává z šesti esejů, které interpretují dílo nejvýznamněj-ších autorů "nové vlny": L. Lagronové, D. Drábka, J. Pokorného, I. Klestilové (Volánkové), P. Zelenky a P. Kolečka.
ISBN 978-80-7470-087-3
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., váz., 243 s., bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$16.70

156.
Juříková, Magdalena, Larvová, Hana:
Květa Pacovská: Maximum Contrast.
Katalog retrospektivní výstavy konané ve dnech 11.11.2015 - 27.3.2016 v Městské knihovně v Praze. Umělkyně (*1928) je česká malířka, sochařka, ilustrátorka, grafička a typografka. Díky svým originálním knižním ilustracím se postupně stala jedním z nejznámějších světových ilustrátorů. Její ilustrace jsou nezaměnitelné, vyznačují se smyslem pro hravost, experimentem a vtipem a překypují výtvarnou a typografickou fantazií. Záměrem projektu je poprvé přestavit domácímu publiku celou šíři její mimořádně soustředěné tvorby, nejen ilustrace a autorské knihy, ale také obrazy, sochařské objekty, grafiky, kresby, ilustrace, které měla možnost vidět veřejnost v řadě světových muzeí a galerií (Centre Georges Pompidou v Paříži, Museum für Angewandte Kunst ve Frankfurtu nad Mohanem aj.). Česky, anglicky a německy.
ISBN 978-80-7010-112-4
Praha : Galerie hl. města Prahy, 2015, 1. vyd., brož., 147 s., čb a bar. ilustrace, životopisná data, soupis výstav
$59.30

157.
Kafka, Luboš; Mevaldová, Helena:
Na dřevě malované : náboženská výzdoba lidového nábytku
/ Painted on Wood : religious decoration of the folk furniture.
Jedinečná a zcela unikátní publikace, první svého druhu v českých zemích, se zabývá náboženskou výzdobou dřevěného lidového nábytku. Monografie přístupnou formou přibližuje tuto nádhernou součást lidového umění. Bohatý obrazový doprovodný materiál zachycuje zcela vyčerpávajícím způsobem exponáty z depozitářů více než 200 muzeí a skanzenů. Čtenář se v působivě vypravené knize seznámí nejen s historií a technikami výroby lidového dřevěného nábytku, ale i s jednotlivými světci, jejichž zpodobení se na lidovém mobiliáři nachází.
ISBN 978-80-86069-91-3
Praha : Lika klub, 2015, 1. vyd., váz., 213 s., čb a bar. foto, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$41.90

158.
Kaloč, Jiří:
Obrazy a kresby 2011-2015
/ Paintings and Drawings 2011-2015.
Malířské dílo J. Kaloče (*1943) představuje logickou syntézu dlouholeté tvůrčí práce a zkušenosti umělce, který je nepřehlédnutelnou osobností české výtvarné scény. Vedle dominantní malby a kresby se odedávna souběžně věnoval i dalším oborům: monumentální tvorbě, objektům, výtvarným konceptům, architektuře, ale i poezii a hudbě. Od r. 1967 se věnoval budování svého domu ve Vrbici u Doudleb nad Orlicí. Toto komplexní promyšlené dílo, završené provedením rozměrných nástěnných maleb (2003-2006) sám autor příznačně nazval Socha domu. V roce 2014 Ministerstvo kultury soubor věcí Sochy domu Jiřího Kaloče prohlašuje za kulturní památku.
ISBN 978-80-260-8891-2
Praha : BJORK, 2015, 1. vyd., váz., 78 s., bar. ilustrace, biografie, soupis výstav
$26.60

159.
Karel Souček : Obrazy života / Život v obrazech
/ Karel Souček : Images of life / Life in images.
Eds. Roman Hájek, Dominika Havlová. Kniha představuje dosud málo známá díla ze skicářů malíře Karla Součka (1915-1982). Lidé čekající na nádraží, doly a hutě rodného Kladna, fronty na ulicích, ale i náboženské motivy či Don Quijote - to vše jsou témata dokreslující malířův život a stav jeho duše. Souček bezpochyby patří k nejvýznamnějším českým výtvarníkům minulého století, díky svému dlouholetému pedagogickému působení na Akademii výtvarných umění navíc ovlivnil několik generací českých umělců.
ISBN 978-80-905992-1-5
Kladno : Halda, 2015, 1. vyd., brož., 201 s., bar. ilustrace, životopisná data
$27.30

160.
Klimešová, Marie:
Zbyněk Sekal
Katalog u příležitosti stejnojmenné výstavy, konané v Muzeu umění Olomouc od 10. září 2015 do 14. února 2016 a v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou od 13. března do 12. června 2015. Sochař Z. Sekal (1923-1998) je uhrančivou osobností českého umění 20. století. Monografie ho představuje komplexním způsobem jako tvůrce plastik, objektů (schránek), nástěnných asambláží (skládaných obrazů), kreseb, koláží, fotografií a knižní grafiky. V bohatém obrazovém výběru jsou zastoupena díla ze všech období a okruhů autorovy tvůrčí aktivity. S ohledem na umělcovu všestrannost je kniha koncipována jako montáž textů zaměřených na analýzu díla s pasážemi ze Sekalových deníků z dlouhého období od první poloviny padesátých let až do konce života. Dokládají nejen autorovo mimořádné literární nadání, ale pomáhají též lépe porozumět myšlenkovému zázemí jeho tvorby. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-7467-088-6 (AV); 978-80-87149-98-0 (MUO); 978-80-87799-40-6 (AJG)
Řevnice - Olomouc - Hluboká nad Vltavou : Arbor vitae - Muzeum umění Olomouc - Alšova jihočeská galerie, 2015, 1. vyd., váz., 543 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, životopisná data a přehled výstav
$115.50

161.
Kotek, Václav; Krejčí, Jakub; Makonj, Karel a kol.:
Divadelní pouť : (1985-1989)
/ The Theatre Carnival : (1985-1989).
Ed. Jan Dvořák. Fotografie Zdeněk Merta. V létě r. 1985 se na Střeleckém ostrově v Praze uskutečnil I. ročník Divadelní pouti, plenérové nabídky z velkého spektra divadelních žánrů s přesahy k hudbě, výtvarnému umění a happeningu. Letní Praha na sklonku minulého režimu měla nulovou kulturní nabídku a pod slogany "tradic staropražské pouti" se od tohoto roku každoročně v létě konalo jedinečné divadelní setkání mimů, klaunů, loutkářů, muzikantů, artistů a žonglérů, kteří v paralelní nabídce umožňovali prožít krásný podvečer na jindy pustém ostrově v centru města.
ISBN 978-80-905877-5-5 (RG); 978-80-86102-84-9 (PS)
Praha : Retro Gallery - Pražská scéna, 2015, 1. vyd., váz., 247 s., čb foto, ilustrace, bibliografie
$38.40

162.
Kratochvil, Jef:
Provázek
/ The Theatre Divadlo (Husa) na provázku in photography.
Ed. Juraj Groch. Výběr 200 fotografií sledujících dění v Divadle (Husa) na provázku od jeho vzniku coby profesionálního souboru až do konce r. 1989, kdy se divadlo přestěhovalo do vlastních prostor a začalo psát úplně novou kapitolu. V knize fotografie doplňují vzpomínky, výroky či krátké úvahy těch, kteří s Divadlem na provázku spojili svůj život od sedmdesátých do počátku devadesátých let dvacátého století.
ISBN 978-80-87807-03-3
Brno : Asociace PCC, 2015, 1. vyd., váz., 270 s., čb foto, bibliografie
$39.20

163.
Kroutvor, Josef a kol.:
Antonín Sládek : malíř v klobouku
/ Antonín Sládek : painter with a hat.
Monografie věnovaná významnému českém malíři a ilustrátorovi (1942-2009). A. Sládek vyznával tradiční malbu a znázorňoval lidi, které viděl kolem sebe, dovedl zachytit okamžik, kterého si už málokdo povšimne. Zastavil čas, ponořil se do něj a přenesl ho do svého skicáře, který nosil stále u sebe. V 70. letech se stal významným představitelem českého plakátového umění. V 80. letech střídavě žil ve Francii. Tato země jej ovlivnila - jeho umění je blízké náladám postav na obrazech Toulouse-Lautreca či Edgara Degase. Jeho obrazy a kresby nalezneme ve sbírce Národní galerie, Uměleckoprůmyslového muzea a také ve sbírce Muzea moderního umění v New Yorku. Zastoupen je i v soukromých zahraničních sbírkách. Česky, anglicky a francouzsky.
ISBN 978-80-904283-4-8
Praha : Libertas, 2013, 1. vyd., brož., 199 s., čb a bar., ilustrace, soupis výstav
$49.00

164.
Lahoda, Vojtěch:
Libor Fára. Rytmus : výstava v Museu Kampa Nadace Jana a medy Mládkových v Praze 7. listopadu 2015 - 7. února 2016 = exhibition at Museum Kampa The Jan and Meda Mládek Foundation, Prague November 7, 2015 - February 7, 2016.
U příležitosti 90. výročí narození L. Fáry (1925-1988) připomíná výstava tvorbu výrazného umělce, který zasáhl do mnoha médií a žánrů: malířství, kresby, koláže, scénografie, typografie, knižní tvorby. Výstava tematizuje základní principy jeho tvorby, jakými jsou rytmus, montáž, hra, ale i důraz na různorodost materiálu, a snaží se na ni hledět jako na nedílný celek. Jak efektní dřevěná asambláž nebo koláž, tak obálka časopisu nebo knihy, ale i divadelní nebo filmový plakát, to vše je založeno na podobných principech hledání výtvarného řádu v chaosu univerza.
ISBN 978-80-905877-6-2
Praha : Retro Gallery, 2015, 1. vyd., brož., 72 s., čb a bar ilustrace, biografie
$27.90

165.
Langhamer, Antonín:
Jaroslav Brychta : spoluzakladatel a tvůrce železnobrodského skla
/ Jaroslav Brychta : co-founder and co-creator of the glass from Železný Brod.
Monografie představuje osobnost a životní dílo dlouholetého profesora sklářské školy Jaroslava Brychty (1895-1971) jako tvůrce železnobrodských skleněných figurek a spolutvůrce pojmu železnobrodské sklo, ale také jako průkopníka tavené skleněné plastiky a sochaře.
ISBN 978-80-260-6737-5
Železný Brod : Město Železný Brod, 2014, 1. vyd., váz., 215 s., čb a bar. ilustrace, portréty, faksimile, bibliografické odkazy, životopisná data, English summary
$49.00

166.
Lucie-Smith, Edward; Vítková, Martina; Marešová, Veronika; Michalová, Rea:
Jaroslav Valečka
Monografie přináší reprezentativní a ucelený výběr z tvorby J. Valečky (*1972) z let 2010-2015, představuje autora, který se vyprofiloval v nepřehlédnutelnou osobnost současné střední umělecké generace v návaznosti na dlouhou tradici české krajinomalby a symbolistní imaginace. Kromě typických, okouzlujících krajin s dalekými horizonty a magickými světelnými situacemi odhaluje tato kniha skryté, niterné zdroje jeho díla - odkrývá provázanost autorovy tvorby s krajem jeho dětství, zádumčivě melancholickým prostředím Lužických hor a "mrazivými" příběhy jeho obyvatel.
ISBN 978-80-7437-174-5
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 199 s., bar. ilustrace, biografie, soupis výstav
$55.30

167.
Lukášová, Eva:
Zámecké interiéry : pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny 19. století
/ Interiors of Historic Houses : insights into aristocratic residences since the time of Renaissance to the first decades of the 19th century.
Mezi aristokratickými sídly Čech a Moravy jsou zachovány zámky, jejichž interiéry, sály a apartmány si po mnoho staletí uchovávají svou původní výzdobu i části svého původního vybavení a sbírek. Dnes jsou tyto prostory hmotnými prameny, jež spolu se zachovanou ikonografií zobrazující historický interiér a s historickými písemnostmi, především inventáři, přinášejí více poznání o skutečné podobě aristokratických sídel různých období. Ikonografické prameny a historické inventáře dokládají všeobecné šíření uznávaných a obdivovaných pravidel vkusu a způsobu prezentace urozenosti, bohatství a majestátu prostřednictvím sídel v evropském aristokratickém prostředí. Majetkové soupisy zařízení dávají možnost nahlédnout i do obydlí služebnictva, pokojů zámeckých úředníků, do hospodářského zázemí zámku.
ISBN 978-80-7422-372-3
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., váz., 349 s., bar. foto, čb a bar. ilustrace, plány, bibliografie, rejstříky, English summary
$30.70

168.
Lukeš, Zdeněk; Havlová, Ester:
Šupichovy domy a pasáž Rokoko = The Šupich Houses and Rokoko Passage.
Monografie známého historika architektury pojednává o Šupichových domech, které se nachází na rohu Štěpánské ulice a Václavského náměstí v Praze. Kniha byla vydána při příležitosti 100. výročí od postavení Šupichových domů. Šupichovy domy představují jeden z nejpůsobivějších prvků náměstí s bohatou sochařskou výzdobou a kubistickými prvky. Patří mezi nejvýznamnější stavby, které navrhl architekt Emil Králíček. Fotografie Ester Havlová. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-260-8747-2
Praha : Palác Rokoko, 2015, 1. vyd., váz., 77 s., čb a bar. foto, faksimile
$20.70

169.
Mžyková, Marie:
Nizozemská žánrová malba ze šlechtických sbírek = Dutch Genre Painting in Aristocratic Collections.
Kniha renomované historičky umění představuje díla nizozemských mistrů ze šlechtických obrazáren v zemích Koruny české. Množství dosud nezpracovaných děl nizozemských mistrů, ale i obrazů jejich následovníků, soudobých i pozdějších kopií vedlo k projektu jejich postupného, tématického zpracování.
ISBN 978-80-7480-019-1
Praha : Národní památkový ústav, 2014, 1. vyd., váz., 221 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, rejstřík
$33.10

170.
Merglová Pánková, Lenka:
Umělecká keramika : historismus, secese, moderna : keramická škola v Bechyni 1884-1948
/ Art Pottery : Historicism, Art Nouveau, Modernism : Ceramic School in Bechyně 1884-1948.
Kniha vychází u příležitosti 130. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy (původně c. k. Odborné školy keramické) v Bechyni. Představuje kolekci bechyňské keramiky ze sbírek Západočeského muzea v Plzni, depozitářů Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, Městského muzea v Bechyni a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a podává širší informaci o první české škole zabývající se výchovou odborníků zaměřených na výrobu a navrhování keramiky.
ISBN 978-80-7247-114-0
Plzeň : Západočeské muzeum, 2015, 1. vyd., brož., 230 s., čb a bar. foto, bibliografie, rejstříky, English summary
$26.60

171.
Nedoma, Petr:
Flaesh : Marlene Dumas, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Kiki Smith a Louise Bourgeois
Katalog ke stejnojmenné výstavě konané ve dnech 1.10.2015 - 3.1.2016 v Galerii Rudolfinum Praha. Tématem vybraného souboru děl pěti umělkyň je figurální tvorba v nejrůznějších technikách a materiálech rozvíjející esenciální úvahy o individuální identitě člověka, odrazu vnitřního života, existenciálních maxim, jemném předivu emocí. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-864443-34-8
Praha : Galerie Rudolfinum, 2015, 1. vyd., váz., 98 s., bar. ilustrace
$24.50

172.
Nováková, Hana:
Josef Lada
Katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě, pořádané Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích na přelomu let 2015-2016. Trojlist s třemi stranami textu a s dvanácti samostatně vloženými listy s barevnými reprodukcemi.
ISBN 978-80-87784-13-6
Litoměřice : Severočeská galerie výtvarného umění, 2015, 1. vyd., brož., 12 vložených listů ve skládance, bibliografie
$12.40

173.
Pražáková, Markéta; Mohr Jan:
Minulost kovaná ze železa : Odborná škola pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové (1874-1954) = Iron forged past : the Vocational School of Art Metalwork in Hradec Králové (1874-1954).
Katalog ke stejnojmenné výstavě má dvě části. První se zabývá historickým vývojem školy, nemálo ovlivňovaným významnými osobnostmi, jak správci a řediteli, tak i dílovedoucími, kteří pomáhali utvářet a zároveň rozvíjet umělecký názor a cítění studentů. Je zde zachycen chronologický vývoj od pseudostylů přes secesi a artdeco až po moderní plastiku socialistického realismu padesátých let 20. století. Textovou část s medailónky významných profesorů nebo soupisem výstav, kterých se škola účastnila, doplňují historické fotografie výrobků ze soukromých sbírek i archivu Muzea východních Čech v Hradci Králové a fotografie prací a realizací, nalézajících se dnes na celém území ČR. Druhá, katalogová část, dokumentuje bohatý výběr předmětů, které návštěvníci mohli na výstavě vidět.
ISBN 978-80-87686-00-3
Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2014, 1. vyd., váz., 381 s., čb a bar. ilustrace, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, rejstřík, chronologický přehled, životopisná data
$37.80

174.
Rousová, Hana:
Abstrakce : Čechy mezi centry modernity 1918-1950 : nejen o vztazích volného a užitého umění
/ Abstraction : the Czech lands among the centres of modernity 1918-1950 : not only about the relationships between fine and applied arts.
Kniha historičky umění nabízí obraz umělecké tvorby mnohdy až provokativně odlišný od toho, jak ho známe z tradičních dějepisů umění. Je postavená především na vizualizaci neobvyklých spojení malířských a sochařských děl (Josefa Šímy, Františka Drtikola, Vasilije Kandinského, Zdeňka Pešánka) s designem užitkových předmětů jak slavných osobností (Sonii Delaunay, Wenzela Hablika, Marianne Brandt), tak anonymních továrních návrhářů.
ISBN 978-80-7467-074-9 (AV); 978-80-87989-07-4 (VŠUP)
Řevnice - Praha : Arbor vitae - Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., váz., 220 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík, English summary
$64.40

175.
Royt, Jan:
Gotické deskové malířství v severozápadních a severních Čechách 1340-1550
/ Gothic Panel Painting in Northwestern and Northern Bohemia 1340-1550.
V severozápadních Čechách se dochoval pozoruhodný soubor oltářních retáblů či jednotlivých deskových obrazů z let 1340-1550. Převážná většina z nich pochází z období pozdní gotiky a raného novověku, kdy v Čechách vládla dynastie Jagellonců a Ferdinand I. Habsburský. Toto bohatství uměleckých děl bylo následkem hospodářského vzmachu severozápadních Čech, především však těžby a zpracování kovů v Krušnohoří. Autor monografie seznamuje s vývojem deskové malby v severo-západních Čechách a v Sasku v kontextu historického a náboženského vývoje na tomto území. Jednotlivé památky jsou podrobně představeny formou katalogových hesel, doprovázených barevnými reprodukcemi.
ISBN 978-80-246-3174-5
Praha : Karolinum, 2015, 1. vyd., váz., 350 s., bar. ilustrace, bibliografie, German summary
$31.50

176.
Scherzer, Karel; Žižkovský, Karel:
Daniela a Karel Benešovi
Monografie o díle renomovaných českých výtvarníků, manželů Daniely a Karla Benešových. Kniha přináší komplexně zpracované dílo obou autorů, řazené do jednotlivých kapitol, které mají chronologickou posloupnost. D Benešová (*1929) se především věnuje malbě a ilustraci, tvorba K. Beneše (*1932) je významná hlavně v oblasti litografie a ilustrace.
ISBN 978-80-906069-1-3
Praha : X2015, 2015, 1. vyd., váz., 375 s., bar. ilustrace, čb foto, životopisy, soupis výstav
$52.00

177.
Sláma, Vojtěch V.:
Colorjoy
Vydáno při příležitosti výstavy Colorjoy v Domě umění města Brna a v Café Flexaret (listopad 2013 - leden 2014).
Druhá monografie významného českého fotografa Vojtěcha V. Slámy (*1974) shrnuje práce z období let 2003-2013. Stejně jako u předešlého souboru Vlčí med se tak jedná o celou jednu dekádu. Kniha Colorjoy, jak napovídá už název, je však barevná, kosmopolitnější, plná dálek, blízkosti, melancholie i humoru. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-260-5240-1
Brno : Artishock, 2013, 1. vyd., váz., 153 s., bar. foto, bibliografie, soupis výstav
$63.70

178.
Slavní i zapomenutí : čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana
/ Famous and Forgotten : Czech scientists and artists of the 19th century in Max Švabiský and Arno Nauman drawings.
Eds.Vlasta Mádlová, Josef Tomeš. Publikace, vycházející v rámci oslav 125. výročí založení České akademie věd a umění, představuje soubor podobizen vybraných českých vědců a umělců 19. století uložený v Archivu Akademie věd ČR a tvořený perokresbami M. Švabinského a A. Naumana. Umělecky jedinečnými portréty a k nim připojenými biogramy připomíná našim současníkům známé i dnes již zapomenuté osobnosti, jež se významně podílely na intelektuálním a kulturním rozvoji českého národa v průběhu 19. století, mezi nimi i mnohé členy a představitele České akademie věd a umění.
ISBN 978-80-200-2532-6
Praha : Academia, 2015, 1. vyd., váz., 167 s., ilustrace, jmenný rejstřík, English, French and German summaries
$31.50

179.
Sozanský, Jiří a kol:
1969 : rok zlomu
/ 1969 : the year of break.
Výtvarník Jiří Sozanský připravil knihu, která je věnována jeho osobní a umělecké reflexi činu Jana Palacha, zlomovému roku 1969 a vývoji v období "normalizace" až do současnosti. Publikace obsahuje několik desítek děl J. Sozanského, které jsou doplněny texty historiků Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů, Petra Koury z PF UK a dobovými materiály dokreslujícími dané období. Součástí knihy je i DVD, 30 minutový rozhovor Jiřího Sozanského s Olbramem Zoubkem na téma hrdinství ve vztahu k sebeupálení Jana Palacha.
ISBN 978-80-904962-4-8
Praha : Symposion, 2015, 1. vyd., brož., 291 s., ilustrace, čb a bar. foto, faksimile, bibliografické odkazy, English summary, 1 DVD
$41.70

180.
Srp, Karel; Vaňous, Petr:
Lubomír Typlt: Tikající muž = The Ticking Man.
Monografie představuje rozsáhlou uměleckou tvorbu malíře L. Typlta (*1975) od 90. let až po současnost. Vedle velkého množství reprodukcí, které podrobně dokumentují malířskou linii jeho díla, je zde autor představen v mnoha textových a vizuálních odkazech i jako zakládající a stálý člen kultovní skupiny WWW. Ta si vydobyla respekt u hudební kritiky i publika svou originální tvorbou na pomezí experimentálního hip hopu a elektroniky. Typlt je jejím hlavním textařem a právě z jednoho jeho textu pochází i titul knihy.
ISBN 978-80-906019-2-5
Praha : BiggBoss, 2015, 1. vyd., váz., 299 s., čb a bar. ilustrace, životopisná data, soupis výstav, bibliografie
$52.00

181.
Šormová, Eva a kol.:
Česká činohra 19. a začátku 20. století
/ Czech Drama of the 19th and Early 20th Century.
Devatenácté století, jemuž se svazek věnuje, je pro novodobé české divadlo zcela zásadní, a přesto takto široce pojatá publikace encyklopedického charakteru dosud chyběla. Struktura knihy je stejná jako v předešlých svazcích, tematicky se však plně soustřeďuje na divadlo českojazyčné. Více než půl tisíce hesel zahrnuje dramatiky, herce, režiséry, jevištní výtvarníky, ředitele divadel ad. Každé heslo podává na základě zevrubného výzkumu informace o životě, činnosti a díle příslušné osobnosti a je vybaveno podrobnou bibliografií.
ISBN 978-80-7008-340-6 ( IU-DÚ: soubor); 978-80-200-2467-1 (A); 978-80-7008-341-3 (IU-DÚ: 1. sv.); 978-80-7008-342-0 (IU-DÚ: 2. sv.)
Praha : Institut umění - Divadelní ústav - Academia, 2015, Ed. Česká divadelní encyklopedie, sv. 3, 1. vyd., váz., 2 sv. (I. A-M, 677 s.; II. N-Ž, 612 s.), čb foto, bibliografie, rejstříky
$61.80

182.
Tam a zpátky : současný design, architektura a urbanismus
/ Back and Forth : contemporary design, architecture and urbanism.
Eds. Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová, Cyril Říha. Kniha je pokusem o rozbor současného stavu designu, architektury a urbanismu posledních deseti let. Kritériem volby témat a příkladů byla otázka času, respektive různé roviny časů současnosti. Vedle odborných studií a rozhovorů publikace představuje šest současných prací z oblasti designu, architektury a urbanismu, které různým způsobem tematizují čas: stárnoucí šaty, hřbitovní písmo, staronové boty, okamžitý telefon, v čase se měnící přizpůsobivý dům a horskou krajinu.
ISBN 978-80-87989-00-5
Praha : Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015, 1. vyd., brož., 538 s., čb a bar. foto, ilustrace, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík
$36.40

183.
Třeštíková, Helena; Třeštík, Michael:
Časosběrný dokumentární film
/ Term Observational Documentary.
Kniha představuje tvůrčí metodu respektované české dokumentaristky Heleny Třeštíkové - východiska, fáze přípravy a realizaci časosběrných dokumentů. Shrnuje její mnohaleté zkušenosti s natáčením dokumentárních filmů v dlouhém časovém úseku. Popisuje, jak se metoda časosběrného natáčení, které se věnuje nejdéle a nejsoustavněji nejen v ČR, ale i v kontextu světové kinematografie, vyvíjela a jaká úskalí museli tvůrci v průběhu let zdolávat. Součástí knihy jsou dva komentované scénáře realizovaných filmů René (2008) a Soukromý vesmír (2011).
ISBN 978-80-7331-355-5
Praha : Akademie múzických umění, 2015, 1. vyd., brož., 176 s.
$16.70

184.
Urban, Jiří:
Ladislav Karoušek
Výpravná monografie podrobně sleduje život a dílo významného, ale dosud neprávem opomíjeného malíře Ladislava Karouška (1926-1991), příslušníka generace padesátých a šedesátých let minulého století, který svůj spontánní malířský talent využil k obohacení české lyrické abstraktní krajinomalby o nové, autentické hodnoty formy i obsahu. Jeho obrazy se dnes stávají znovu aktuální jako příklad malby hledající identitu člověka jako součásti přírodního a vesmírného dění.
ISBN 978-80-87116-38-8
Krásná Lípa : Marek Belza, 2015, 1. vyd., váz., 194 s., čb a bar. ilustrace, soupis výstav, biografie, English summary
$64.90

185.
Urban, Otto M.; Chapman, Jake:
Jiří Petrbok: Hell3 Revisited, 1998-2015
Katalog malíře J. Petrboka (*1962), vedoucího ateliéru kresby na Akademii výtvarného umění, odkazuje zejména na výstavu Hell3 JDC Revisited, 1998-2015, která prezentovala jeho odkazy a reflexe na tvorbu Dina a Jakea Chapmanových. Pro autora je charakteristické, že se k zdánlivě dokončeným obrazům vrací, doplňuje je a dotváří bez ohledu na to, zda jde o dílo, které již bylo před tím vystaveno či reprodukováno. Výlučnosti katalogu dodává, že místo úvodu je Povídka o umělci Jiřím Pertbokovi od Jakea Chapmana, která byla napsána speciálně pro tuto příležitost. Anglicky a česky.
ISBN 978-80-7467-086-2
Řevnice : Arbor vitae, 2015, 1. vyd., brož., 95 s., bar. ilustrace, čb foto, biografie, soupis výstav
$41.30

186.
Vávra, Stanislav; Koutský, Karel:
Ve tváři papírová jizva
/ Paper Scar in the Face.
Básník S. Vávra (*1933) doprovází svými texty fotografie K. Koutského (*1965). Oba autoři začali spolupracovat zhruba před rokem a výsledkem je tato publikace. Texty se prolínají s fotografiemi a společně vytváří básnické dílo. Vávra byl v padesátých letech členem surrealistické skupiny "Libenští psychici" a spolupracoval s B. Hrabalem a V. Boudníkem. Fotografie K. Koutského jsou známy z výstav a z několika vydaných monografií.
ISBN 978-80-905763-5-3
Praha : Fotorenesance, 2015, 1. vyd., brož., 57 s., čb foto
$11.10

187.
Vlček, Pavel:
Slavné stavby rodiny Luragů v Čechách
/ Famous Buildings of the Lurago Family in Bohemia.
Autor, na slovo vzatý znalec především renesanční, barokní a klasicistní architektury, vypráví příběh o tvorbě vlašských architektů a stavitelů, především zejména Carla Luraga (1615-1684), malostranského měšťana původem z Lombardie, který výrazně přispěl k vytvoření významné části architektonického dědictví Prahy a celých Čech, které svou krásou oslovuje dnešní pokolení z domova i zahraničí. Publikace je doplněna množství archivních obrazů a zejména současných fotografií zachycených objektivem Jiřího Podrazila.
ISBN 978-80-87073-83-4
Praha : Foibos, 2015, 1. vyd., brož., 85 s., bar. foto, ilustrace, plány, mapy, rejstříky
$9.00

188.
Vlček, Tomáš:
Ladislav Sutnar : Venuše
/ Ladislav Sutnar : Venus.
Katalog ke stejnojmenné výstavě, konané ve dnech 22.5. - 6.8.2015 v Galerii města Plzně, přináší nový pohled na jednu z nejvýraznějších podob Sutnarova díla. Z rozsáhlého díla výtvarného umělce světového významu, plzeňského rodáka L. Sutnara (1897-1976), patří obrazy Venuší k těm nejzáhadnějším a nejvíce diskutovaným projevům. V 60. a v první polovině 70. let minulého století vytvořil sérii kreseb, koláží a maleb, ve kterých obě tendence spojil. Vyšel z fotografií krásných, většinou téměř nahých dívek a žen, obrazů rozmnožovaných v nezměrném množství edic a výtisků dobových časopisů a podrobil je přísným kritériím tvaru založeného na geometrii a dalších postupech výtvarného myšlení.
ISBN 978-80-87289-33-4
Plzeň : Galerie města Plzně, 2015, 1. vyd., brož., 82 s., čb a bar. ilustrace
$12.60

189.
Volf, Petr:
Sklo nepočká : portrét jazzového skláře Reného Roubíčka
/ Glass Can Not Wait : portrait of the jazz glassmaker René Roubíček.
Kniha pojednává o životě a díle Reného Roubíčka (*1922), světově proslulého průkopníka moderní sklářské tvorby. Je rozčleněna do patnácti kapitol, v nichž umělec poutavě vypráví nejenom o svém vztahu ke sklu a malířství, ale také k hudbě, především jazzu.
ISBN 978-80-87430-45-3
Praha : Galerie Zdeněk Sklenář, 2015, 1. vyd., váz., 156 s., čb a bar. foto, faksimile
$27.30

190.
Volf, Petr:
Sport je umění : sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století = Sport is Art : sport themes in Czech art of the 20th and 21st centuries.
Vůbec první kniha pojednávající o sportu v českém výtvarném umění. Její autor se daným tématem zabývá dlouhodobě. Ukazuje překvapivou skutečnost: sportovní tématice se ve 20. a 21. století věnovala více než stovka významných výtvarných českých umělců, od Jana Preislera a Emila Filly přes Kamila Lhotáka, Bohumíra Matala, Jiřího Koláře až po Michaela Rittsteina, Jaroslava Rónu, Františka Skálu či Krištofa Kinteru. Kapitoly knihy jsou rozděleny podle sportů: fotbal a hokej, atletika a cyklistika… až po sportoviště a sportovní nářadí. Česky a anglicky. Překlad Elisabeth Walsh-Spáčilová.
ISBN 978-80-7437-162-2
Praha : Kant, 2015, 1. vyd., váz., 500 s., čb a bar. ilustrace, bibliografie, jmenný rejstřík
$63.70

191.
Vznešenost & zbožnost : barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách
/ Nobility & Devotion : Baroque art in the Plzeň region and in Western Bohemia.
Eds. Andrea Steckerová, Štěpán Vácha. Reprezentativní publikace poskytuje první odborné syntetické zpracování umělecké produkce na tomto území v období od počátku 17. stol. do druhé poloviny 18. stol. Poukazuje na specifičnost rozsáhlé umělecké produkce regionu, kdy vedle regionálních umělců jsou sledováni tvůrci jako Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun či Jan Blažej Santini-Aichel a jejich odkaz, s nímž se vyrovnávali jak jejich lokální současníci, tak i nadcházející umělecká generace. Některá díla jsou zde prezentována vůbec poprvé. Kromě obsáhlých studií zaměřených na uměleckohistorickou reflexi regionu, barokní malířství, nástěnnou malbu, řezbářskou a sochařskou tvorbu, umělecké řemeslo a architekturu, doprovázených množstvím vyobrazení, jsou vybraná díla analyzována v samostatných heslech.
ISBN 978-80-86512-56-3 (SJB); 978-80-88027-05-8 (ZČG)
Lomnice nad Popelkou - Plzeň : Studio JB - Západočeská galerie, 2015, 1. vyd., váz., 361 s., bar. foto, bar. ilustrace, plány, bibliografie, bibliografické odkazy, English summary
$78.00

192.
Zeman, Lubomír; Rund, Michael:
Karl Ernstberger : život a dílo zapomenutého Wagnerova žáka = Leben und Werk eins vergessen Wagner-Schülers.
Dvojjazyčná česko-německá publikace představuje život a dílo významného architekta Karla Ernstbergera (1887-1972), rodáka z Malovic u Stříbra. Ernstberger se po studiích u Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění ve Vídni a po letech působení v kanceláři Leopolda Bauera usadil nejprve ve Stříbře a poté v Karlových Varech. Výraznou měrou se podepsal na tváři nejen Karlových Varů, ale i dalších měst v západních a severozápadních Čechách. Jeho tvorba oscilovala od oblíbených forem art deco až po ryze moderní funkcionalistické návrhy, jakým byla například zotavovna Morava v Tatranské Lomnici, na níž v roce 1930 spolupracoval s předním českým avantgardním architektem Bohuslavem Fuchsem.
ISBN 978-80-904960-8-8
Loket : Národní památkový ústav, 2015, 1. vyd., brož., 231 s., čb a bar. foto, faksimile, plány, katalog staveb, bibliografie
$41.60

193.
Zet, Martin:
Z růže kvítek vykvet nám
/ The Rose Burst into Little Flower for Us.
Text na rubu obálky Miloš Vojtěchovský. Kniha je součástí výstavy Svátek práce konané ve dnech 1. 5. 2014 - 5. 6. 2014 v Galerii města Plzně. Autor (*1959), sochař a performer, zde formou vyprávění a obrazové dokumentace přibližuje pozadí několika kresebných celků.
ISBN 978-80-87289-29-7
Plzeň : Galerie města Plzně, 2014, 1. vyd., brož., 89 s., čb a bar. ilustrace
$7.00

194.
Zogatová, Lenka:
Ochotnický kroužek
/ Community Theatre.
Monografie L. Zogatové (1956-2014) přináší pohled na existenci a činnost Ochotnického Kroužku působícího v Brně v letech 1985-1990. Soubor tvořený osobnostmi, jako jsou režisér a dramatik J. A. Pitínský, dramaturg a scénarista Petr Osolsobě, hudební skladatelé Martin Dohnal, Luboš Malinovský aj., uvedl celkem několik významných titulů, s nimiž uspěl i na mezinárodních přehlídkách a festivalech. Pro inscenace Ochotnického kroužku se stala charakteristickou poetika bezprostřednosti a citovosti, spojená s prvky hudební a výtvarné alternativy. Publikace přináší mnohé archivní dokumenty, fotografie a dobové reflexe.
ISBN 978-80-7460-082-1
Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2015, 1. vyd., váz., 647 s., čb foto, faksimile, bibliografie, English, German and French summaries, 1 DVD
$31.50


PRAGENSIA

195.
Bečková, Kateřina:
Praha : město a řeka
/ Prague : the city and the river.
V úvodní části knihy ukazuje autorka historické sepětí Prahy a Vltavy, kdy vystupovaly do popředí zejména praktické funkce řeky, dnes už většinou vnímané jako estetický prvek, dotvářející malebný obraz města. V druhé části se pak stává průvodkyní komentující současné fotografie zajímavých objektů a míst spojujících Vltavu s Prahou, ať to jsou historické mlýny, jezy, náplavky, ostrovy, vodárenské věže, mosty, nábřeží s jejich budovami i řeka jako místo společenského života města. Kromě fotografií exteriérů provázejí text dokumentační snímky, rejstřík lokací s mapou objektů, přehled ostrovů, mostů, nábřeží a také osobností.
ISBN 978-80-246-3117-2
Praha : Karolinum, 2015, Ed. Praha, 1. vyd., brož., 199 s., čb a bar. foto, mapa, rejstříky, bibliografie
$25.60

196.
Bečková, Kateřina:
Vltava a její břehy, díl 1. Od Františku proti vodě do Braníku
/ Vltava River and Its Riversides, Vol. 1. From Na Františku upstream to Braník.
Řeka Vltava je pro vzhled, charakter a život Prahy živlem zcela zásadním. Sloužila jako zdroj energie, dopravní cesta či výrobna ledu a tomu odpovídalo i její využití. Kniha, rozdělená do dvou svazků, se zaměřuje na popis zaniklých a proměněných objektů - mlýnů, jezů, náplavek, ostrovů, mostů, vodáren a vodárenských věží - a na stavby spjaté s kanalizací a splavněním řeky: nábřeží, novodobé mosty a jejich výzdobu, přístavy, plavební komory a zajímavosti navigace. Pojednáno je také využití řeky pro zábavu a oddech Pražanů v podobě plováren, výletních plaveb, sportovních přístavů a rybaření. První díl zahrnuje Modřany, Braník, Podolí, Vyšehrad s Podskalím, smíchovský vorový přístav i střed města.
ISBN 978-80-7432-632-5 (P); 978-80-87559-09-3 (SL)
Praha - Litomyšl : Paseka - Kateřina Bečková, Schola Ludus - Pragensia, 2015, Ed. Zmizelá Praha, 1. vyd., váz., 216 s., 5 orientačních plánků, 198 čb foto, bibliografie
$25.20

197.
Hrubý, Dan:
Pražské příběhy : na cestě Malou Stranou
/ Prague Stories : on the way through the Lesser Town.
Kniha obsahuje desítky příběhů, které se ve dvacátém století odehrály v pražském malostranském prostředí (jen zdánlivě idylickém a nepodléhajícím spádům komunismu nebo nacismu), i stovky unikátních, obvykle dosud nepublikovaných fotografií. Autor (*1968) je novinář, dlouhodobě sbírá příběhy spjaté s Malou Stranou a vůbec starou Prahou. Kniha vznikla z desítek rozhovorů, které v posledních letech vedl, doplněných o studium archivních materiálů. Je prvním svazkem široce pojatého cyklu.
ISBN 978-80-905720-3-4
Jarošov nad Nežárkou : Pejdlova Rosička, 2015, 1. vyd., brož., 429 s., čb foto, ilustrace
$34.90

198.
Kalinová, Gabriela; Hnojil, Adam a kol.:
Malostranský hřbitov : historie a současnost
/ The Lesser Town Cemetery : past and present.
Malostranský hřbitov, založený v místech morového pohřebiště ze 17. století, sloužil do konce roku 1884, kdy byl zrušen. Od té doby byla tato významná pražská památka, ojedinělá svého druhu v Evropě, několikrát v ohrožení likvidace. Monografie, svým rozsahem i zaměřením nejrozsáhlejší dílo na toto téma, představuje "hřbitov národního obrození" v historických a kunsthistorických souvislostech.
ISBN 978-80-7420-045-8
Praha : Arsci, 2016, 1. vyd., váz., 447 s., čb a bar. foto, plány, mapy, bibliografie
$46.10

199.
Musil, Stanislav:
Sláva a zánik starých pražských pivovarů, díl. 3 : Malá Strana, Hradčany a Vyšehrad
/ The Fame and Downfall of Old Prague Breweries, vol. 3 : the Lesser Town, Hradčany, and Vyšehrad.
Závěrečný svazek trilogie je přehledem pivovarů, které se udržely v činnosti minimálně do poslední čtvrtiny 19. stol. V kapitolách věnovaných jednotlivých podnikům jsou připomínáni majitelé, sládci, nejrůznější příhody, pověsti a ve své době populární kulturní vystoupení, zábavy a slavnosti, které měly v mnoha pivovarských hostincích pevné zázemí. Dále jsou zde uvedeny informace technického rázu: stěžejní rekonstrukce, práce zaměstnanců nebo sortiment daného pivovaru. Součástí některých statí jsou též medailónky význačných sládků či vzpomínky zaměstnanců v podobě citací z dobových písemností. K některým pivovarům se vážou i dosud nepublikované soukromé poznámky zainteresovaných pamětníků. Svazek je doplněn seznamem textových příloh ze všech tří dílů, tabulkami a výkladovým slovníčkem pojmů z oblasti pivovarnictví.
ISBN 978-80-7428-267-6
Praha : Plot, 2015, 1. vyd., váz., 423 s., ilustrace, faksimile, mapa, tabulky, rejstříky, bibliografie
$41.20

200.
Lukeš, Zdeněk; Kratochvíl, Petr; Hroch, Pavel:
Praha moderní IV : velký průvodce po architektuře 1950-2000
/ Modern Prague, vol. 4 : the great guide to architecture in 1950-2000.
Pokračování úspěšné řady průvodců pojednává slovem a obrazem architekturu druhé poloviny 20. století, navzdory totalitním desetiletím možná až překvapivě pestrou. I padesátá léta, spjatá s oficiální sorelou, vytvořila leccos zajímavého (např. hotel Jalta), v letech šedesátých se počínaje tzv. bruselským stylem naši architekti "vracejí do Evropy" (vzniká budova Federálního shromáždění nebo hotel InterContinental) a mezi stavbami normalizačními najdeme také inspirativní projekty (např. obchodní domy Máj a Kotva). Zároveň nelze přehlédnout řadu sporných staveb zmíněných let. Svobodná léta devadesátá přicházejí rovněž se svými kontroverzemi a rozpačitými díly, stylově pestrá tvorba přináší ale mimořádné počiny typu Tančícího domu.
ISBN 978-80-7432-653-0
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 251 s., čb foto, mapy, bibliografie, slovníček odborných pojmů, přehled architektů
$27.90

201.
Semotanová, Eva a kol.:
Ottův historický atlas : Praha : krajina města
/ Otto's Historical Atlas : Prague : the city landscape.
Kolektiv předních českých historiků v čele s prof. E. Semotanou vytvořil ojedinělou monografii věnovanou historii hlavního města. Více než 1 500 dobových grafik, vedut, map, plánů i unikátních fotografií dokumentuje minulost i současnost pražské kotliny. Kniha představuje Prahu od jejího vzniku v pravěku přes období gotického rozkvětu až po zrod renesanční metropole, industriálního města 19. století a moderního velkoměsta.
ISBN 978-80-7451-442-5
Praha : Ottovo nakladatelství, 2015, 1. vyd., váz., 560 s., čb a bar. ilustrace, faksimile, mapy, rejstříky, bibliografie
$89.90

202.
Žáček, Jan:
Staroměstský orloj : skutečnosti a legendy
/ Old Town Astronomical Clock : facts and legends.
"To, co je na samotném orloji nejúžasnější, je dokonalost jeho strojů, které dokáží řídit vše, co je třeba řídit, včetně oka astrolábu. A také včetně apoštolů a dalších figurek vyskytujících se na fasádě orlojní věže. Srdcem i mozkem orloje je jednoznačně jeho stroj. Vše ostatní tady je jím řízeno. I apoštolové jdou tak, jak rozhodne stroj. Neučiní jediného kroku bez jeho vůle," říká spisovatel a publicista J. Žáček. Kniha je zasvěceným, nicméně subjektivním pohledem autora na historická i technická fakta týkající se zrodu a fungování slavného pražského orloje, která jsou zároveň obestřena mimořádně čtivým, mnohdy až napínavým předivem mýtů a legend.
ISBN 978-80-87109-62-5
Praha : Havlíček Brain Team, 2015, 1. vyd., váz., 207 s., čb foto, bibliografie
$21.00


MÍSTOPIS, MÍSTNÍ HISTORIE, PRŮVODCE / TOPOGRAPHY, LOCAL HISTORY, GUIDES

203.
Altman, Karel a kol.:
Kniha o Rajhradě : dějiny města od nejstarších dob
/ A Book about Rajhrad : the town's history from ancient times.
Rajhrad je malé městečko v Jihomoravském kraji. Rajhradský klášter je nejstarší a jediný benediktinského řádu na Moravě, založený v r. 1045. Monografie se věnuje dějinám města od pravěku až do současnosti. První kapitoly jsou pak věnovány přírodním podmínkám, živé a neživé přírodě. Následující kapitoly pak přibližují dějiny města až do 21. století. Velká pozornost je věnována i rajhradskému klášteru.
ISBN 978-80-260-5803-8
Rajhrad : Město Rajhrad, 2014, 1. vyd., váz., 415 s., čb a bar. ilustrace, mapy, portréty, plány, faksimile, bibliografie, bibliografické odkazy, English and German summaries
$33.60

204.
Durczak, Ondřej:
Ostrava v důchodu : průvodce po zaniklé slávě
/ Ostrava City Retired : a guide to vanished glory.
Kniha na téměř 400 fotografiích přibližuje poslední zlomky původní kultury tohoto "černého města". Hutní věže, fabriky, kolonie, hospody, obchody, bufety, šachty, trafiky, koupaliště a zastávky slouží jako indicie v rukou antropologa, který zkoumá a dokumentuje neopakovatelný kulturní a sociální fenomén. Řada míst už mezitím zanikla. Kniha je výsledkem tříleté práce studenta Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Fotografie, s výjimkou historických, poházejí z let 2011-2014.
ISBN 978-80-87407-15-8
Ostrava : PositiF, 2015, 1. vyd., váz., 399 s., čb foto, bibliografie, English summary
$31.40

205.
Konečný, Michal a kol.:
Zámek Litomyšl
/ The Litomyšl Castle.
Kniha není pouhým průvodcem popisujícím podrobně vývoj architektury nebo každý pokoj památky, zařazené v r. 1999 na Seznam světového dědictví UNESCO. Hledá autentické části a vybavení v místnostech, které prošly bouřlivou proměnou, především v 18. a pak ve 20. století. Po úvodní, stručné kapitole o historii, vybírají autoři ty předměty, které do zámku zakoupily a přinesly rodiny majitelů, zejména Trauttmansdorffů a Waldstein-Wartenbergů, které nebyly součástí svozů a konfiskátů po r. 1945. Umožňuje také nahlédnout do součástí každodenního života na reprezentativním, přesto venkovském aristokratickém sídle, jako bylo stolování, denní režim jídel, luxusní nápoje, lov nebo divadelní zábava v 18. a 19. století.
ISBN 978-80-905555-8-7
Litomyšl : Národní památkový ústav územní památková správa na Sychrově, 2014, 1. vyd., brož., 149 s., bar. foto, portréty, faksimile, bibliografie
$21.00

206.
Kunc, Antonín:
Tajemství šumavského podzemí
/ Secrets of the Šumava Underground.
Autor (*1943) je amatérský historik žijící na Šumavě. Zabývá se obdobím konce druhé světové války. V roce 1999 byl na Pramenech Vltavy zahájen přísně utajovaný "hydrogeologický průzkum", jehož skutečné poslání bylo známé jenom malému okruhu zasvěcených osob. V nedalekém Františkově totiž za války stála velká továrna na výrobu dílů pro stíhačky Messerschmitt Me-262. Ukazuje se, že "hydrogeologický průzkum" byl pouze zástěrkou. V podzemí se totiž nachází ještě jedna podzemní továrna, kde pracovali sovětští zajatci.
ISBN 978-80-87624-28-9
Ústí nad Labem : AOS Publishing, 2015, 1. vyd., brož., 231 s., 21 s. čb obr. příl., čb foto, faksimile
$20.90

207.
Rudolfová, Věra:
Kraj návratů i setrvání : medailonky osobností kulturního života Vysočiny
/ Region of Returns and Remains : portraits of cultural figures of the Highland.
Kniha navazuje na edici již vydaných publikací: Kraj věčných návratů, Kraj návratů a setkání, Kraj návratů a inspirace, Kraj návratů a vzpomínek. Obsahuje medailónky osobností kulturního života na Českomoravské vysočině. Osobností, které se tu buď narodily, působily a tvořily, nebo se na Novoměstsko a Žďársko často vracely. Autorka chce touto publikací připomenout širší veřejnosti méně známé umělce a kulturní pracovníky, přiblížit nejen jejich tvorbu, ale také životní osudy.
ISBN 978-80-88041-04-7
Žďár nad Sázavou : Tváře, 2015, 1. vyd., váz., 191 s., čb foto, faksimile, jmenný rejstřík, bibliografie
$16.00

208.
Stejskal, Jan:
Tajemství chrudimských domů
/ Mysteries of the Chrudim City Houses.
Volné pokračování úspěšné knihy Pověsti a příběhy staré Chrudimě (2011). Tentokrát autor vypráví příběhy města prostřed-nictvím událostí, které se odehrály ve slavných i méně známých chrudimských domech v 17. až 19. století. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-905740-3-8
Chrudim : Galerie ART, 2015, 1. vyd., váz., 187 s., ilustrace, mapa
$20.70

209.
Varhaník, Jiří:
Orlík
V roce 1960 byla dokončena stavba Orlické přehrady a začalo se s jejím napouštěním. Do r. 1961 zmizelo pod hladinou i 650 obytných a hospodářských stavení a 12 mlýnů. Místa skrytá pod hladinou jsou v pravém slova smyslu zmizelá a další kniha ediční řady Zmizelé Čechy je prostřednictvím historických fotografií připomíná. Hlubokými proměnami prošly spolu s prostředím, jež je obklopuje, také zdejší nejvýznamnější památky Zvíkov a Orlík. Převratné změny prodělaly rovněž bližší i vzdálenější lokality - zejména Staré Sedlo, Kostelec nad Vltavou, Mirovice, včetně přilehlé části údolí Otavy, která byla také zatopena. I jim je věnován úvodní text a jsou zachyceny v obrazové části na řadě unikátních snímků.
ISBN 978-80-7432-607-3
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, Ed. Zmizelé Čechy, Morava a Slezsko, sv. 80, 1. vyd., váz., 198 s., 194 čb foto, bibliografie
$20.20


LITERATURA - POESIE A PRÓZA, KOMIKS / LITERATURE - POETRY AND PROSE, COMICS

210.
…a z mé lásky bude román : výběr z korespondence Jiřího Marka a Květy Markové
/ …And My Love Will Make a Novel : a selection from the correspondence between Jiří Marek and Květa Marková.
Eds. Libuše Kozáková, Ivan Marek. Dopisy plné něhy, lásky a zklamání mezi spisovatelem Jiřím Markem (1914-1994) a jeho první ženou Květou Kozákovou ukazují nejen dobu (protektorát a 50. léta), ale také zrod velkého spisovatele, na němž měla jeho žena podstatnou zásluhu. Kriticky posuzovala jeho práce, upozorňovala na případné nedostatky a hlavně mu dodávala odvahu. V tom, co se dochovalo v rodinném archivu, je zaznamenáno svědectví tehdejší doby a Květina zoufalého zápasu o lásku milovaného a už slavného muže. Zejména její deníky jsou plné hořkosti a zklamání.
ISBN 978-80-87275-98-6
Nymburk : Nakladatelství Vega-L, 2015, 1. vyd., váz., 268 s., ilustrace, portréty, faksimile
$13.70

211.
Agathonikiadis, George:
Na Moravě nekvetou olivy
/ No Olives Bloom in Moravia.
Autor (*1947) je česko-řecký režisér a scénárista. V letech 1949-1983 žil v Československu. Absolvoval zde na pražské FAMU obor režisér. Kniha je literárním zpracováním vlastních, osobitě pojatých zážitků z dětství.Vzpomíná na své prarodiče, s nimiž vyrůstal, na školu a učitele, kteří ne vždy chápali postavení dítěte-cizince, na první erotické zážitky, tajné návštěvy kina, všelijaké lumpárny prožité s kamarády. Citlivě popisuje exodus dětí po občanské válce v Řecku, ocitajících se v naprosto neznámém městském prostředí a v jazykové i sociální izolaci. Postupné a mnohdy konfliktní překonávání těchto bariér spolu s trvale přítomným steskem po domově jsou hlavními motivy této mozaikovité prózy.
ISBN 978-80-7422-448-5
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 1. vyd., brož., 209 s.
$13.90

212.
Baldýnský, Tomáš:
Zajatec zajímavostí
/ A Prisoner of Interesting Things.
Autor (*1972) je český filmový publicista, novinář, herec, producent a scenárista. Byl filmovým recenzentem časopisu Reflex, občasným přispěvatelem magazínu Novinky.cz a fejetonistou Lidových novin. Kniha je pečlivým výběrem sta textů, které nejen že neztratily aktuálnost, ale v některých případech je doceníme více než v době jejich vzniku. Ilustrace Vojtěch Mašek.
ISBN 978-80-257-1650-2
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., brož., 221 s., ilustrace
$18.10

213.
Baronová, Barbora a kol:
Lágr Barbora : život Josefa Černohorského = Labor Camp Barbora : the life of Josef Černohorský.
Autorský projekt fotografa Jindřicha Štreita, literární dokumentaristky Barbory Baronové a architekta Václava Hlaváčka zaznamenává vzpomínky a obrazy Josefa Černohorského, bývalého vězně komunistického režimu nasazeného v 50. letech do jáchymovského uranového dolu Barbora. Česky a anglicky.
ISBN 978-80-905239-4-4
Praha : wo-men, 2015, 1. vyd., váz., 106 s., 4 vložené faksimile, bar. foto
$33.20

214.
Bigas, Jiří:
Útisk
/ Repression.
Román je nahlédnutím do sice nedávné, ale dnes již téměř neznámé minulosti. Je podobenstvím totality, moci a bezmoci, je alegorií úřadů té doby, stranických sekretariátů, včetně toho nejmocnějšího, tajných policejních složek, zvláštních oddělení a cenzury. Je to příběh mladého muže postrkovaného významnými i bezvýznamnými událostmi od ničeho k ničemu až do hořkého. ale možná aspoň na čas vítězného konce. Kniha je sedmým románem známého spisovatele (*1956).
ISBN 978-80-905946-4-7
Praha : Zlatá rybka, 2015, 1. vyd., brož., 310 s.
$17.50

215.
Bor, Vladimír:
Život s uměním : rodinný dvojportrét
/ Life with Art : a family double-portrait.
Autobiografie zesnulého hudebního a filmového kritika, dramaturga, scénáristy, pedagoga, produkčního a publicisty V. Bora (1915-2007) zachycuje autorovy vzpomínky na dětství, dospívání a četné aktivity, které ho spojovaly s českým divadlem, filmem i hudebním životem. Z vlastních životopisných vzpomínek vyrůstají i další dva životopisy věnované jeho rodičům: operní pěvkyni Olze Valouškové-Borové (1886-1975), sólistce Národního divadla v Praze a opery v Lublani, a Janu Borovi (1886-1943), divadelnímu režisérovi a publicistovi, uměleckému šéfovi Švandova divadla a Divadla na Vinohradech a šéfovi činohry Národního divadla.
ISBN 978-80-200-2524-1
Praha : Academia, 2015, Ed. Paměť, sv. 83, 1. vyd., váz., 389 s., 16 s. obr. příl., jmenný rejstřík
$29.80

216.
Borzič, Adam:
Orfické linie
/ Orphic Lines.
Autorova třetí básnická sbírka přináší třináct převážně rozsáhlejších skladeb. Razantní imaginací i některými motivy - prolínáním osobní a společenské, erotické a duchovní roviny - navazuje na své předchozí básnické knihy, současně sbírka přináší nový pól: oscilaci na pomezi lyriky a esejistiky. Tomu odpovídá převaha komponovaných delších skladeb. Autor (*1978) je český básník, překladatel, publicista a terapeut. Od ledna 2013 je šéfredaktorem literárního obtýdeníku Tvar. Dosud vydal básnické sbírky Rozevírání (2011) a Počasí v Evropě (2013), za tuto sbírku byl nominován na Magnesii Literu 2014.
ISBN 978-80-7530-015-7
Praha : Malvern, 2015, 1. vyd., brož., 55 s.
$13.20

217.
Bouška, Kamil:
Hemisféry
/ Hemispheres.
Druhá básnická kniha K. Boušky (*1979), autora oceňované prvotiny Oheň po slavnosti (2011), za kterou získal dvě nominace v rámci cen Magnesia Litera. Chrlené obrazy zániku a černoty - a zároveň jejich nervní rozhánění, dokud se "nerozezní ptačí zpěv a vzplanou jarní ohně".
ISBN 978-80-7521-031-9
Praha : Fra, 2015, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 82 s.
$9.70

218.
Bratršovská, Zdena; Hrdlička, František:
Kufr s milenkami a jiné příběhy
/ Suitcase with Mistresses and Other Stories.
"Kniha povídek je nejnovější prací nezaměnitelné autorské dvojice. Jejich rozsáhlé dílo obsahuje téměř všechny literární žánry, avšak jeho dominantou je vždy odkaz k dialogické podstatě existence. I tím se autoři odlišují od současné a majoritní literární produkce, v níž je kladen důraz na monologičnost, autenticitu jedincova pohledu na svět i na egocentrismus v náhledu do vlastní duše." Z doslovu Jana Suka.
ISBN 978-80-87688-37-3
Hradec Králové : Milan Hodek, 2015, 1. vyd., brož., 251 s.
$18.20

219.
Bušta, Pavel:
Sigmundovy můry : čtrnáct povídek

/ Sigmund's Nightmares : fourteen stories.
Třetí kniha mladého autora (*1991), který dosud publikoval povídkovou knihu Expres Praha - Radotín (2011) a básnickou sbírku Dvojtváří (2013). Antihrdinové vypointovaných povídek jsou tak akorát zralí na terapeuta. S komickým máváním svých potrhaných křídel narážejí do životních překážek a když konečně zahlédnou světlo na konci tunelu, vyrazí za ním, aniž by si uvědomili, že jde o rozžhavenou letlampu. Dokáží se někteří z nich vyhnout stravujícímu plameni, nebo bez výjimky shoří na popel? Ilustrace autor.
ISBN 978-80-7476-069-3
Praha : Togga, 2015, 1. vyd., brož., 202 s., ilustrace
16.80

220.
Černohorská, Helena:
O trudném konci Marie Večeřové a korunního prince Rudolfa
/ About an Unhappy End of Marie Večeřová and the Crown Prince Rudolf.
Lyrický příběh je rozdělen do tří tématicky svázaných povídek. Vypráví o panu Josefovi, panu Macínkovi a paní Rackové, a trochu i o těch dvou nešťastnících… Ilustrace Anna Pleštilová.
ISBN 978-80-905008-7-7
Praha : Bylo nebylo, 2015, 1. vyd., brož., 91 s., ilustrace
$11.80

221.
Černý, Standa:
Jsem v rozpacích
/ I'm Embarrassed.
Básnická sbírka S. Černého (*1984) pokračuje ve stopách jeho předchozích vydaných textů. Tématem krátkých básní jsou životní zkušenosti, iluze, stihomam, klam a kličkování mezi nastavenými překážkami, dotýkají se "zakletosti" světa, jeho mizení a trvání, vztahu reality a ireálna. Autor publikuje v řadě literárních časopisů (Host, Psí víno, Dobrá adresa) a vydal sbírku Na vlastní kůži (2008).
ISBN 978-80-7438-128-7
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., brož., 62 s.
$7.10

222.
Čížková, Eliška:
Nic neříkej : povídky
/ Don't Say Anything : stories.
Prozaická prvotina. Sedm povídek o situacích, kdy lidé nic neřeknou, nebo těžko hledají vhodná slova, zaujme autorčinou jemnou ironií a smyslem pro detail.
ISBN 978-80-86356-55-6
Praha : One Woman Press, 2015, 1. vyd., váz., 108 s.
$13.20

223.
Deml, Jakub:
Sedm let jsem u vás sloužil : vzpomínky na Josefa Floriana
/ For Seven Years I Have Served You : memories of Josef Florian.
Eds. Daniela Iwashita, Petra Klimešová. Svazek poprvé představuje rozsáhlý rukopis J. Demla z let 1950-1951, kdy jeho práce nesměly vycházet. Ztvárnil v něm své svědectví o Josefu Florianovi i vzpomínky na vlastní životní cestu kněze, básníka a vydavatele od počátku 20. století do jeho poloviny. Hudebně vystavěná memoárová próza obsahuje několik Florianových listů a v závěru se proměňuje v dopis, v němž Deml Florianovi deset let po jeho smrti odpovídá. Uzavírá tak předchozí početnou vzájemnou korespondenci z let 1903-1935, obsahující stovky listů, jež na vydání zatím čekají. Vzpomínky rovněž završují deníkovou a životopisnou linii básníkova knižního díla a spolu s jeho Podzimním snem představují vrcholný, dosud však zcela neznámý text českého písemnictví počátku padesátých let.
ISBN 978-80-7272-832-9
Praha : Dauphin, 2015, Ed. Jakub Deml: korespondence, sv. 5, 1. vyd., brož., 237 s., ilustrace, faksimile, jmenný rejstřík, bibliografie, vysvětlivky
$20.90

224.
Ditrych, Břetislav:
Hořce voní arnika : jiná Šumava = Bitter duftet Arnika : der andere Böhmerwald
Autor pohlíží na "svou Šumavu", jak ji lety s láskou okusil, ale prostředkuje čtenáři i vědomím historie jejích obyvatel přetavený pohled na "jinou Šumavu". Že se tak děje ne výčtem fakt, nýbrž rozměrnou veršovanou skladbou, je ojedinělý a zdařilý experiment. Šťastným souzněním s textem je kolekce bezmála osmdesáti historických i současných fotografií. Ty, jichž autory jsou fotografové Josef Seidel (1859-1935) a jeho syn František (1908-1997), zapůjčil archiv Muzea Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. Snímky ze svých dnešních toulek Šumavou je doplnil autor. Do němčiny přeložil Friedrich Brandl.
ISBN 978-80-7420-043-4
Praha : Arsci, 2015, 1. vyd., brož., 119 s., čb foto
$13.90

225.
Drvota, Mojmír:
Labyrint, aneb Případ po případu
/ Labyrinth, or Case-by-Case.
Kniha obsahuje tři dosud nevydané texty spisovatele a dramatika (1923-2006): Labyrint, soubor krátkých reflexí lidského chování a přírodních jevů, a dvě novely. Autor v polovině 40. let napsal humoristický román Dovolená v pyjama, po válce též přispíval povídkami do několika časopisů. Jeho další knihy se v Čechách již vydání nedočkaly. V r. 1957 odešel do exilu v USA, kde spolupracoval s Columbijskou a Newyorskou univerzitou, po přesídlení do Ohia přednášel na Ohijské státní univerzitě. V 70. letech napsal knihy Základní složky filmu a experimentální prózu Triptych, ty vyšly až 90. letech 20. století.
ISBN 978-80-7438-133-1
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., váz., 396 s.
$27.80

226.
Durych, Jaroslav:
Bloudění : větší valdštejnská trilogie
/ Wandering : the greater Wallenstein trilogy.
Ediční příprava a komentář Jan Linka, Martin Valášek. Vědecká redakce Jiří Holý. Vrcholné románové dílo J. Durycha (1886-1962), oslavované i kontroverzní osobnosti české literatury. Jako nesmiřitelně konzervativní katolík byl oponentem liberální demokracie a ve svém díle se často vracel k baroku. Kniha, poprvé vydaná roku 1929, se přes svou proslulost dosud nedočkala spolehlivého kritického vydání. Novou edici připravil tým, který se podílel na vydání Služebníků neužitečných (Argo,1996). Svazek obsahuje všechny tři díly Durychova textu a podrobné komentáře včetně různočtení výrazných změn v průběhu prvního až šestého vydání.
ISBN 978-80-7491-441-6
Brno : Host, 2015, Ed. Česká knižnice, v České knižnici 1. vyd., váz., 832 s.
$34.90

227.
Dynka, Jiří:
Kavárny
/ Cafés.
Cyklus Kavárny je básnický miniprůvodce po pražských kavárnách - jmenovitě to jsou Garden café Taussig, Bio Oko, NONA, V lese, Fra…, včetně Týnské literární kavárny. Ilustrace Zdeněk Macháček.
ISBN 978-80-87545-38-6
Zlín : Archa, 2015, Ed. Poezie, sv. 6, 1. vyd., váz., 43 s., ilustrace
$15.40

228.
Engliš, Josef; Engliš, Petr:
Letadlem kolem světa : s Janem A. Baťou za světovým obchodem 1937
/ By an Airplane around the World : with Jan A. Baťa for world business in 1937.
V době od 6. ledna 1937 do 1. května 1937 vykonal průmyslník Jan Antonín Baťa s posádkou (piloti J. Šerhant, V. Brtník, radiotelegrafista J. Bačovský, letecký mechanik J. Engliš a lékař výpravy MUDr. W. Recht) v letounu Lockheed Electra významnou obchodní cestu kolem světa, dlouhou 34 200 km. S cestami vlakem a lodí - přes oceán se ještě nelétalo - činila celková délka obchodní cesty 60 000 km. Publikace ukazuje nejen obchodní stránku cesty, osobnost J. A. Bati, profily členů posádky, ale dokumentuje jedinečný výkon čs. letectví, neboť obchodní letectví se začalo rozvíjet právě v koncernu BAŤA.
ISBN 978-80-85948-84-4
Luhačovice : Atelier IM, 2015, 1. vyd., váz., 209 s., čb foto, mapa, English preface
$24.50

229.
Fahrner, Martin:
Bláznův kabát
/ Fool's Coat.
Autor (*1964) působil jako dramaturg Východočeského divadla a vystřídal i další profese. Dříve vydal knihy Steiner aneb Co jsme dělali (2001) a Pošetilost doktora vinnetoulogie (2004). Nyní se vrací prózou, která zachycuje Evropu po pádu železné opony, Evropu otevřenou, Evropu, kde si už každý musí zavírat vrátka sám, bez bratříčka. Tímto světadílem pak putují kříženci "bezdomovců" a těch, kdo z domova neustále utíkají. Přičemž autor nemá ambici stvořit velkou fresku o Evropě, kde by bylo "všechno", ale chybělo by to hlavní: lidský rozměr.
ISBN 978-80-7227-372-0
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., váz., 197 s.
$17.40

230.
Hájíček, Jiří:
Zloději zelených koní
/ Thieves of the Green Horses.
Román ze současnosti, poprvé vyšel r. 2001. Na pozadí dramatického příběhu o hledačích vltavínů, jimž se ilegální získávání kamenů stalo nekontrolovatelnou vášní, se odvíjí neméně dramatický propletenec mezilidských vztahů: přátelství, lásky, zrady, zklamání. Autor (*1967) patří k nejúspěšnějším současným spisovatelům, jeho romány Selský baroko (2005) i Rybí krev (2012) byly oceněny Magnesií Literou. Jeho knihy vyšly v angličtině, italštině, maďarštině a dalších evropských jazycích.
ISBN 978-80-7491-604-5
Brno : Host, 2015, 2. vyd., váz., 168 s.
$16.70

231.
Hanišová, Viktorie:
Anežka
/ Agnes.
Románový debut mladé autorky (*1980) poodhaluje tragické důsledky jednoho špatného výběru. Sebevědomá, vzdělaná a světem protřelá Julie nemůže mít děti, bez partnera nemá nárok na zařazení do adopčního programu a pověstné biologické hodiny tikají. Vysněná Anežka, blonďatá panenka s cůpky, se pozvolna mění v nesplněný sen, ale zoufalá Julie chce mít dítě za každou cenu. Obchází úřady i zákon a bere si do péče Agnes, nechtěné romské dítě.
ISBN 978-80-7491-559-8
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 246 s., ilustrace
$18.80

232.
Horák, Ondřej:
Sametání pod koberec : devadesát detailů z divokých devadesátých
/ Ninety Details from Wild Nineties.
Pro někoho jsou devadesátá léta 20. století především začátkem nové demokratické éry, pro jiné dobou, kdy se za hesla jako "tržní hospodářství" či "kuponová privatizace" skrylo obrovské rozkrádání státního majetku. A pro další zas obdobím stráveným v rockových klubech ve společnosti alkoholu a drog. Kniha je ohlédnutím za dobou, za níž se v současnosti ohlížíme čím dál častěji. Autor (*1976), respektovaný novinář a spisovatel, přichází s originální reflexí jedinečného období a s nadhledem oživuje neopakovatelné momenty "divokých devadesátých".
ISBN 978-80-87506-69-1
Praha : 65. pole, 2015, 1. vyd., váz., 157 s., ilustrace
$17.40

233.
Housková, Olga:
Sny
/ Dreams.
Autorka (*1919), vynikající fotografka, je sestra Staši Fleischmannové, jíž vyšly v r. 2015 paměti s názvem Vrstvami. Záznamy snů se vyznačují věcností a milou atmosférou. Lapidárně vyprávěné zvláštní situace a minipříběhy vyznívají humorně, lyricky či absurdně. Prochází jimi řada osobností české společnosti a kultury. Kniha je vedle unikátních autorčiných fotografií doplněna obsažnou předmluvou její dcery Anny, jež knihu opatřila i cennými životopisnými medailony. Olga Housková se svou sestrou vedla Fotoateliér OKO (1938-48), v letech 1956-72 byla fotografkou v Divadle na Vinohradech.
ISBN 978-80-7215-515-6
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 70 s., čb foto, jmenný rejstřík
$11.10

234.
Janda, Josef:
Černé necky
/ The Black Washtub.
Sbírka surrealistických básní. Autor (*1950) je od r. 1984 členem Surrealistické skupiny. V posledních letech se organizačně a autorsky podílel na řadě výstav doma i v cizině. V posledních letech vydal sbírky Dohořívající filozof (2010), Děravé básně (2012) a poezii z let 1978-1989 pod názvem Volný způsob (2014).
ISBN 978-80-7438-121-8
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., brož., 83 s.
$7.10

235.
Jezdinská, Pavla:
Nespálená kniha
/ The Book Not Burned Down.
Kniha představuje deníkové zápisky, osobité názory a beletristický talent autorky (1896-1976). Texty z let 1910-1945 zachycují každodenní prožitky i zásadní momenty ze soukromého života a jsou propojeny s kulturními a politickými událostmi doby. Autorka působila ve 20. a 30. letech jako přispěvatelka a redaktorka předních pražských novin a časopisů. Pohled na život či obecné úvahy vykreslují silnou osobnost této inspirativní ženy. V příloze fotografie Františka Drtikola.
ISBN 978-80-905303-8-6
Vysoké Mýto : Sumbalon, 2015, 1. vyd., brož., 343 s. , 3 s. čb foto přílohy
$24.50

236.
Jirous, Ivan Martin:
Magorova summa I
Edici k vydání připravil a podrobnými komentáři (obsaženými ve třetím svazku) opatřil Martin Machovec. Soubor básnického díla básníka, esejisty a významného kulturního organizátora Ivana M. Jirouse (1944-2011), nositele Ceny Jaroslava Seiferta, vychází již potřetí, tentokrát však rozdělen do dvou svazků a doplněn svazkem třetím, obsahujícím sbírky napsané až po předchozím druhém vydání Magorovy summy. Vůbec poprvé tak vychází jeho básnické dílo v úplnosti. První svazek obsahuje sbírky Magorův ranní zpěv, Magorova krabička, Mládí nevykouřené, Magorovo borágo, Magorova mystická růže, Magorovy labutí písně a Magor dětem.
ISBN 978-80-7215-500-2
Praha : Torst, 2015, 3. vyd., v tomto uspořádání 1., váz., 571 s.
$33.40

237.
Jirous, Ivan Martin:
Magorova summa II
Ed. Martin Machovec. Svazek obsahuje sbírky Ochranný dohled, Magorův Jeruzalém, Magorovi ptáci, Magorův soumrak, Wydrzie Mediocri, Magorova děťátka, Magorova vanitas, Ubíječ labutí a Rattus norvegicus.
ISBN 978-80-7215-501-9
Praha : Torst, 2015, 3. vyd., v tomto uspořádání 1., váz., 493 s.
$33.40

238.
Jirous, Ivan Martin:
Magorova summa III
Edici k vydání připravil a podrobnými komentáři (obsaženými v tomto svazku) opatřil Martin Machovec. Třetí svazek obsahuje sbírky Okuje, Roky krysy, Akrostichy, Magorův noční zpěv a Úloža.
ISBN 978-80-7215-502-6
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., váz., 587 s., jmenný rejstřík
$33.40

239.
Juliš, Emil:
Básně : (1956-1971) : Progresivní nepohoda ; Pohledná poezie ; Krajina her ; Pod kroky dýmů ; Vědomí možností ; Nová země

/ Poems : (1956-1971).
Edice a komentář Michal Kosák. Svazek soustřeďuje básnické dílo E. Juliše (1920-2006) z období do r. 1971. Jeho jádrem je především tvorba experimentální - sbírka Pohledná poezie obsahuje z většiny poesii vizuální, sbírky Progresivní nepohoda, Krajina her, Vědomí možností a Nová země představují zase Julišův originální přínos poesii ovládané principem systémově řízeného textu.
ISBN 978-80-7491-442-3
Brno : Host, 2015, Ed. Česká knižnice, takto 1. vyd., váz., 524 s.
$25.80

240.
Juliš, Emil; Král, Josef:
Dokud ještě žijeme… : dopisy básníka Emila Juliše a Josefa Krále 1983-2006
/ While We Still Live… : correspondence of the poet Emil Juliš and Josef Král 1983-2006.
Kniha korespondence mezi básníkem E. Julišem, příslušníkem experimentující básnické generace Jiřího Koláře, a libereckým novinářem J. Králem je dokladem toho, jak i v těžké ponormalizační době vznikala nová přátelství. V létě 1983 dostal E. Juliš od J. Krále samizdatové vydání rukopisu Hranaté míčky s hřebíčky. Introspektivní texty básníka zaujaly, a také jeho verše padly na "úrodnou půdu". Korespondence pak intenzivně pokračovala několik let, došlo i k vzájemným návštěvám. Při nich, stejně jako v dopisech, se střídala literární i filosofická témata, ale nejzajímavější jsou Julišovy dopisy o životě básníka za nesvobody. Svědčí o jeho samotě, tvůrčích problémech, ale i o nezlomnosti charakteru. Autorem doslovu je Jiří Pechar, knihu doprovází fotografie J. Krále.
ISBN 978-80-87607-50-3
Liberec : Bor, 2015, Ed. Odkaz, 1. vyd., brož., 139 s., ilustrace
$10.90

241.
Junek, Václav:
Cena lidské tváře : drama Dejvic a jejich obyvatel v Květnu 1945
/ The Price of a Human Face : drama of Dejvice and their inhabitants in May 1945.
Zkušený autor literatury faktu vypráví záhadný válečný příběh Dejvického nádraží a jeho obránců. Historická literatura i další prameny totiž prezentují Dejvice jako jakési bílé místo na mapě Pražského povstání v Květnu 1945. S výmluvou, že se zde tehdy snad vůbec nic nedělo, protože tyto Dejvice drželi pevně "Němci". Zde se však nabízí docela jiný pohled na skutečně bojující noblesní pražskou čtvrť a zároveň výjimečný morální imperativ, který její občané přijali za svůj.
ISBN 978-80-7376-418-0
Velké Přílepy : Olympia, 2015, 1. vyd., brož., 134 s., 28 s. obr. příl., bibliografie
$10.40

242.
Kaďourek, Petr:
Pod povrchem
/ Under Surface.
Verše z let 2011-2015. Jemná, spirituálně laděná poezie. Autor (*1962) žije a pracuje v Brně, v roce 2011 vydal sbírku Úlomky hlíny.
ISBN 978-80-7272-839-8
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 144 s.
$13.20

243.
Klobouk, Jiří:
5 povídek
/ Five Stories.
Autor (*1933) odešel do zahraničí v roce 1968 a posledních jedenáct let žije v New Yorku. Ze své mnohovrstevné tvorby, vydávané jak v USA, tak v ČR, vybral pět povídek, které mají společného jmenovatele - severoamerické prostředí.
ISBN 978-80-7487-131-3
Brumovice : Carpe diem, 2015, 1. vyd., brož., 157 s.
$12.50

244.
KomiksFEST! 2015.
Ed. Petra Nováková. Oficiální katalog jubilejního 10. ročníku mezinárodního komiksového festivalu představuje práce zahraničních hostů: Joakim Pirinen, Lene Ask, Paulo Monteiro, Alessandro Sanna, Berliac, Assel Tleuova a Catarina Gomes. Podstatnou část obsahu pak tvoří prezentace mladých českých a slovenských komiksových tvůrců, tzv. Generace 2.0. Dále zde najdeme texty o českém komiksu v zahraničí a kompletní soupis ceny Muriel.
ISBN 978-80-87260-76-0
Praha : Labyrint, 2015, 1. vyd., brož., 90 s., čb a bar. ilustrace
$13.90

245.
Kosík, Jiří:
Nikdy bylo již včera
/ Never Was already Yesterday.
Nejnovější kniha známého brněnského básníka, publicisty a výtvarníka (*1951). V knize je více než sedmdesát básní, volné verše, básně v próze a několik ilustrací. Autor se v nich zabývá možnostmi sdělností základních pocitů člověka právě v době relativizace postojů, snažíc se nalézat krásno v každém i nahodilém dotyku bytí. A říká, že báseň je obraz a obraz je báseň. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-7354-152-1
Brno : Šimon Ryšavý, 2015, 1. vyd., brož., 102 s., ilustrace
$10.40

246.
Král, Petr:
Vlastizrady : eseje, články, kritiky a polemiky 1960-2014
/ Treasons : essays, articles, criticisms and polemics 1960-2014.
Mohutný soubor kritických statí a esejů seznamuje s rozsáhlou, ale vcelku neznámou a nedoceněnou částí autorovy tvorby. Kniha není mimořádná jen svým rozsahem, ale i svou mnohostranností, články o literatuře tu sousedí s texty o malířství, filmu, fotografii, jazzu a dokonce s gastronomickými hlídkami, přátelské pocty blízkým tvůrcům lze číst vedle obecných úvah o společnosti a kultuře. Smysl pro kritický rozbor jevů i děl a názorová vyhraněnost soudů, často polemicky vyhrocená, jsou přitom konstantním prvkem textů.
ISBN 978-80-7215-510-1
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., váz., 1 395 s., čb ilustrace, jmenný rejstřík
$41.90

247.
Kratochvil, Jiří:
…Lůžko je rozestlané : nové brněnské povídky
/ …The Bed Is Made up : the new Brno stories.
Sbírka povídek známého brněnského spisovatele (*1940). "Jedno je třeba zdůraznit: Kratochvilova perspektiva je sice intimně brněnská (ohmatává a očichává město svého srdce se zanícením milence!), zároveň však i nejširší možná, doslova kosmická. Jeho vypravěčský zoom je natolik pohyblivý, až vyvolává závrať: jako by autor se svrchovaným zaujetím pozoroval divadlo světa dalekohledem i lupou současně. Chvějivě živá vlákna bravurních narativních gest a nezaměnitelně vibrujícího jazyka tak dávají vzniknout realistickým dějinným flashbackům - a zároveň bezedně fantaskním trojrozměrným gobelínům, pro něž bychom v aktuální tuzemské literatuře jen těžko hledali přirovnání." Píše Milan Ohnisko v textu na záložce.
ISBN 978-80-7227-369-0
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., váz., 281 s.
$21.60

248.
Kremlička, Vít:
Amazonské Medy : vyprávění amerykánských Yndův
/ Amazon Legends : talkings of American Indians.
Soubor povídek. Prozaické kratší texty jsou psány jakoby archaickým experimentálním jazykem. Příběhy jsou odrazem autorovy fantaskní imaginace a mýtů i legend přírodních národů. Mají ještě jeden rozměr, a ten spočívá v podprahovém srovnávání světa minulého s moderním, ekologickým a sociálním apelem, upozorněním na mizející hodnoty, kterých se současné lidské společenství velmi snadno vzdává.
ISBN 978-80-87377-67-3
Praha : Pulchra, 2015, 1. vyd., váz., 111 s., ilustrace
$18.80

249.
Krchovský, J. H.:
Já už chci domů : básně a zápisky veršem 2011-2015
/ I Want to Go Home : poems and verse notes 2011-2015.
Nejnovější básnická sbírka nejpopulárnějšího a nejčtenějšího současného českého básníka (*1960). Opět okoušíme horká sousta trapnosti života, bezcílné prázdnoty dní, sexuálních kocovin i touhy po tom, co je krásné a něžné (a bohužel nám to nikdy nebude patřit). Kdesi ve spodních vrstvách úporné monotónnosti jeho čtyřverší však nalézáme i tenkou žílu lásky a věrnosti životu.
ISBN 978-80-7491-591-8
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 74 s.
$17.40

250.
Kroutvor, Josef:
Popořádku
/ One after Another.
Nová básnická sbírka ceněného esejisty a znalce dějin umění i kultury je knihou, která spíná v konkrétních textech různé dekády autorova života a díla. Ne však chronologicky, popořádku, spíše náhodně. Umělecká Paříž, Praha i Vídeň, máchovská putování, staročínská obřadnost, česká krajina a její spiritualita, historie, legendy. Pro každého něco. Vždyť jde o "poezii do kapsy, do tramvaje, do přírody i do kavárny - kamkoli". J. Kroutvor o své současné poezii mluví jako o "užité lyrice".
ISBN 978-80-87377-79-6
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Poezie, sv. 26, 1. vyd., brož., 90 s.
$11.80

251.
Lazarová, Zuzana:
Železná košile
/ Iron Shirt.
Básnický debut. "Tahle poezie nehladí, zadírá se pod kůži, uhaduje hranice vzájemnosti, větří vůně zmizelého, přistřihuje andělům křídla, pěstuje květiny strachu a vytrhává je i s kořeny," sděluje text na obálce knihy. Autorka (*1986) je fotografka, básně publikovala v surrealistické revui Analogon a v kulturních časopisech A2 a Tvar.
ISBN 978-80-7521-030-2
Praha : Fra, 2015, Ed. Česká poezie, 1. vyd., brož., 40 s.
$9.70

252.
Linhartová, Věra:
Portraits carnivores = Masožravé portréty
Dvojjazyčné vydání zpřístupňuje českému čtenáři poprvé francouzsky napsané básnické prózy, jež doplňuje autorčin vlastní komentář Une langue plurielle (Pomnožný jazyk), napsaný v roce 1988. Masožravé portréty sestávají ze tří výjimečných textů: Stařena z hory (La Vielle de la Montagne), Učitel Sagiro (Maitre Sagiro) a Zajatá divoška (Une barbare captive), jež jsou třemi epizodami téhož příběhu, který se odvíjí v jakémsi bezčasí, jinde. Přítomnost, a zároveň nepřítomnost řeči, která míří k zapomnění, k tichu tak hlubokému, že je slyšet. Přeložili Jitka Hamzová a Miroslav Topinka.
ISBN 978-80-7470-096-5
Praha : Akropolis, 2015, 1. české (2. francouzské) vyd., brož., 109 s.
$17.20

253.
Liška, Eugen:
Milovaní
/ Beloved.
Román je jazykově bravurní text o generaci českých křesťanských spisovatelů, již básník Ivan Slavík nazval generací "rozptýlenou". Na pozadí českých dějin 40.-70. let 20. století jsou zde pojednány životní osudy mj. E. Frynty, R. Preisnera, L. Dvořáka, I. Slavíka, J. Suchého a dalších českých spisovatelů narozených ve 20. letech. Autor (1920-1997) své první texty publikoval v poválečných časopisech Akord a Vyšehrad, v roce 1948 skončil náklad jeho první knihy ve stoupě, v 60. letech zařadilo do svého programu brněnské Státní divadlo jeho divadelní hru Chléb, který jíte a v r. 1969 mu vyšel román Povolání. Vydání žádného ze svých dalších děl už se nedočkal, literární tvorby se však nikdy nevzdal. Ilustrace Jana Majcherová.
ISBN 978-80-86370-58-3
Praha : Cherm, 2015, 1. vyd., brož., 301 s., ilustrace
$20.30

254.
Lotocki, Tomáš:
Kázání na Mniší hoře : čtyři poemy : Kázání na mniší hoře ; Úhoři ; Štičí mor ; Mníčci
/ Preaching on the Monk Mountain : four poems : Preaching on the Monk Mountain ; Eels ; Pike plague ; Little eelpouts.
Autorova třetí básnická sbírka je tvořena čtyřmi lyricko-epickými texty, které nazývá poemami. Spojujícími prvky všech čtyř básní jsou motivy dětství, plynutí času, paměti a vzpomínky jako jiné formy přítomnosti. Ústředním textem knihy je poéma Kázání na Mniší hoře. T. Lotocki (*1977) je brněnský básník a publicista. Je šéfredaktorem internetového časopisu Herberk - útulna poezie. Vydal tyto básnické sbírky: Chuť vína (2004) a Čeřeny (2011).
ISBN 978-80-87483-06-0
Brno : Weles, 2015, 1. vyd., brož., 59 s.
$7.00

255.
Macháček, Rudolf:
Střípky z práce soudního lékaře : (dvacet let soudního lékařství v nemocnici Sokolov)
/ Fragments from the Medical Examiner's Work : (twenty years of forensic medicine at the Sokolov hospital).
Kniha obsahuje postřehy a zkušenosti z praxe soudního lékaře pomáhajícího řešit závažné kriminalistické činy. Na konkrétních kauzách autor demonstruje, co všechno obnáší práce soudního patologa včetně ohledávání kosterních pozůstatků i zkoumání psychické motivace trestných činů a sebevražd. Jeho texty je možné vnímat jako svébytné "soudničky" napsané čtivým způsobem a navzdory pochmurnému tématu nepostrádající humor i nadhled. Autor (*1956) je lékař, v r. 1994 založil oddělení soudního lékařství v nemocnici v Sokolově, kde působí dodnes jako přednosta.
ISBN 978-80-7319-119-1
Jinočany : H+H, 2015, 1. vyd., brož., 117 s., čb foto
$10.50

256.
Malý, Radek:
Všehomír
/ The Universe.
"Ptal jsem se čtyřletého, jestli se bojí konce světa. Zeptal se mě: A kde je?" Tímto zneklidňujícím mottem uvozená autorova šestá sbírka přináší básně, jimiž se autor vrací k základní linii své tvorby a zároveň na ní uráží notný kus cesty vpřed. Padesátka textů vybraných z básníkovy tvorby posledních osmi let tvoří důmyslně prokomponovaný celek, směrující od intimního prostoru přes troufalé "písně kosmické" a polemiky s Bohem opět do nitra autorského subjektu.
ISBN 978-80-7491-499-7
Brno : Host, 2015, Ed. ReX, sv. 19, 1. vyd., brož., 60 s.
$13.90

257.
Mlejnek, Josef:
Volyň tam v dáli : rozhovory a příběhy
/ Volyň there in the Distance : interviews and stories.
Knihu tvoří šest rozhovorů s žijícími volyňskými rodáky nebo potomky volyňských Čechů, kteří svým dílem přispěli k obohacení české kultury. S malířem R. Zárybnickým, s fotografem B. Holomíčkem, s teologem M. Balabánem, s básníkem a esejistou J. Oličem, s divadelním režisérem A. Krobem a s koreanistkou M. Löwensteinovou o životě a díle její matky, spisovatelky M. Stryjové. Rozhovory doprovázejí a doplňují příběhy svědčící často také o tom, že Volyň byla ve 30. a 40. letech minulého století součástí "krvavých zemí", o nichž píše současný americký historik T. Snyder ve své knize.
ISBN 978-80-7325-384-4
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 167 s., 8 s. obr. příl.
$16.00

258.
Nejlepší české básně 2015
/ The Best Czech Poems 2015.
Ed. Petr Borkovec, Tomáš Gabriel. Svazek opět představuje přibližně čtyři desítky básní, jež byly uveřejněny v uplynulém roce jako básnické novinky česky píšících autorů; pozornost je věnovaná publikování knižnímu, časopiseckému, ale i na internetu.
ISBN 978-80-7491-555-0
Brno : Host, 2015, 1. vyd., brož., 108 s., bibliografie
$15.30

259.
Němčík, Tomáš:
Panáček

/ Figure.
Svérázná autobiografická výpověď o celoživotním boji se závislostí na alkoholu. Autor v knize věrně popisuje, jak alkohol začal plíživě ovládat jeho život a jak z mladické revolty přerostl nejprve v životní styl a poté v temného démona, který z něj udělal loutku a vzal mu nejen zdraví, ale i touhu žít. Vypráví o složité cestě zpět do všedního života, o nahrazování jedné závislosti druhou a v neposlední řadě také o síle rodinných pout.
ISBN 978-80-7473-380-2
Zlín : Kniha Zlín, 2015, Ed. Walt, 1. vyd., brož., 124 s., ilustrace
$13.90

260.
Pavel, Jiří; Piščák, Jiří:
Houbárium, aneb S košíkem do lesa : pozoruhodné příhody a poučné historky nezdolného houbaře
/ With a Basket in the Forest : the remarkable events and instructive stories of the indomitable mushroom picker.
Drobné črty, které podle vyprávění proslulého branického milovníka hub, lesa a dobrodružství sepsal Jiří Pavel (*1956), syn klasika české literatury Oty Pavla.
ISBN 978-80-86751-30-6
Praha : Aula, 2015, 1. vyd., brož., 95 s.
$9.80

261.
Pekárková, Iva:
Pečená zebra
/ Roasted Zebra.
Autorka už téměř patnáct let sleduje soužití s Afričany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a teď na základě svých pozorování napsala román. Zobrazila v něm realitu takovou, jaká je. Vystupují tu naivní i méně naivní dívky okouzlené bohatstvím, drogami i sexem, protřelí překupníci z Afriky a spousta dalších obyčejných i neobyčejných lidí, jaké v Česku potkáte. Kniha je psaná s autorčiným obvyklým nadhledem, vtipem a pochopením, postavy jsou trojrozměrné a plné života, každý příběh podložený skutečnou událostí.
ISBN 978-80-204-3856-0
Praha : Mladá fronta, 2015, 1. vyd., váz., 271 s.
$18.80

262.
Petr, Daniel:
Straka na šibenici
/ Magpie on the Gallows.
Hrdina románu žije s otcem alkoholikem v chátrajícím domě na okraji severočeského zapadákova. Přestože se díky své inteligenci naučí číst dříve, než jeho vrstevníci poprvé vkročí do školy, zůstává v důsledku otcovy pokřivené představy o výchově v zajetí téměř středověké nevědomosti plné přízraků a démonů. Během dramatických životních peripetií se mu pak Brueghelův obraz Straka na šibenici vždy znovu zjevuje jako osudová šifra, kterou je třeba rozluštit.
ISBN 978-80-7491-500-0
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 263 s.
$18.80

263.
Pilátová, Markéta:
Kulaté rámy slov
/ Round Frames of Words.
Kniha neobyčejných příběhů obyčejných lidí z prostředí jihoamerických českých emigrantů, kteří nezapomínají na své kořeny, vzpomínají na minulost v konfrontacích se současností. Příběhy jsou někdy až magické, drsné. Autorka (*1973) je absolventka oboru romanistiky, působila na Univerzitě Palackého v Olomouci, věnovala se žurnalistice, nyní již osmým rokem působí jako krajanská učitelka v Jižní Americe. Píše pro dospělé i děti a její knihy byly nominovány na cenu Magnesia Litera. Její prvotina Žluté oči vedou domů (2007) byla přeložena do šesti jazyků. Ilustrace Veronika Holcová.
ISBN 978-80-86438-59-7
Štíty : Pavel Ševčík - Veduta, 2015, 1. vyd., váz., 119 s., ilustrace
$15.40

264.
Poch, Martin:
Cesta k lidem
/ The Way to the People.
Třetí sbírce v řadě a zároveň první části autorovy tetralogie dominuje Motol - místo nemoci a uzdravení, vrátnice civilizované přírody a neuralgie citu. Nemocniční areál jako labyrint či město ve městě, ve kterém prostor nečekaně přechází v návštěvní hodiny. Ostatně je to také deník, lineární protokol příhod a motivů, podobně jako svatba, hypotéka, válka…
ISBN 978-80-7438-129-4
Praha : Dybbuk, 2015, 1. vyd., brož., 57 s.
$7.10

265.
Poštulka, Vladimír:
Hřbitovní kvítí na smetaně
/ Cemetery Flowers on a Cream.
Kniha obdržela Cenu Josefa Škvoreckého pro nejlepší českou literární prózu za rok 2015. Román spojuje zdánlivě nesouvisející roviny vyprávění, které se proplétají, doplňují a vzájemně nasvěcují. Sledujeme příběh kuchaře a posléze známého textaře Evžena, jeho dětství a dospívání v hornické Ostravě padesátých let, hledání místa ve společnosti na okraji i v bohémském světě Prahy let šedesátých až po hrdinovu emigraci do Paříže a Švýcarska. To vše autor komentuje a provází vzpomínkami na svůj vlastní život. Knihu lze číst jako jakési "umění románu", ale také jako působivého průvodce Ostravou, Prahou, a zvláště Paříží, nebo třeba kulinářskými zážitky. Autor (*1943) je známý český textař, spisovatel a gourmet-kritik.
ISBN 978-80-7363-621-0 (D); 978-80-86643-79-3 (M)
Praha : Dokořán - Máj, 2014, 1. vyd., váz., 518 s.
$27.90

266.
Racková, Simona:
Tance
/ Dances.
Básně ženy, která má muže, děti, zahradu, přítelkyně, své stesky i transy, která dovede prožívat barvy a složitosti světa a zaujatě, přitom čitelně o nich psát. Autorka (*1976) je básnířka, literární kritička a vedoucí recenzní rubriky literárního časopisu Tvar. Publikovala básnické sbírky Přítelkyně (2007) a Město, které není (2009).
ISBN 978-80-7272-741-4
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 79 s.
$16.00

267.
Raškovová, Lucie:
Samota není zlej
/ Loneliness Isn't Bad.
Kniha vypráví příběh jednoho roku života chlapce Péti. Je podzim a právě se s maminkou přestěhoval z vesnice do města, ve kterém začne navštěvovat první třídu. Jeho tatínek je námořní kapitán, který doma pobývá vzácně, a tak jeho svět tvoří především ženy - vlídná maminka a dobrosrdečná sousedka. A také její pes, který se jmenuje Samota a který se stane jeho nerozlučným kamarádem. Text je psán barvitým poetickým jazykem, který si velmi dobře rozumí s výtvarným doprovodem. Tak tomu ostatně bývá většinou, když je jejich autorem jeden a týž člověk.
ISBN 978-80-905999-6-3
Praha : Brkola, 2015, 1. vyd., brož., 129 s., ilustrace
$20.30

268.
Reiner, Martin:
Nové decimy
/ New Decimas.
Autor vydal v lednu 1996 sbírku s názvem Decimy. Od té doby napsal devět dalších knih - a za tu poslední, román Básník o Ivanu Blatném, získal Cenu Josefa Škvoreckého a Knihu roku Magnesia Litera. Po dvaceti letech se vrací k básnické formě decim (deset veršů, rýmování ve dvou slokách abbab, ccddc) a z velkého množství napsaných textů do knihy vybral takové, které tvoří co nejpestřejší směs.
ISBN 978-80-7227-371-3
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., brož., 94 s., ilustrace
$13.90

269.
Rejchrt, Pavel:
Varta verše
/ Varta Verses.
Autor (*1942) je básník, výtvarník a kazatel. Je spoluzakladatelem revue Souvislosti. Vydal řadu básnických sbírek, naposledy Starými nepokoji (2009) a Lyrika liter (2015). Sbírka obsahuje starší i novější texty. Z klasické lyriky zde přechází do poloh epických.
ISBN 978-80-87081-45-7
Jindřichův Hradec : Stefanos, 2015, 1. vyd., váz., 127 s., ilustrace
$20.20

270.
Richtr, Tomáš:
O dni po dni včerejším : sbírka básní, 2009-2014
/ On the Day after Yesterday : collection of poems, 2009-2014.
Sbírka, knižní prvotina, hledá odpovědi po nevyslovených otázkách. Poezie i obrázky přicházejí na pomoc a jsou nástrojem, který přináší pohled z druhého břehu, kde "stopy již nikam nekráčí". Tichá poselství, která jsou výpovědí. Ilustrace Kateřina Landová.
ISBN 978-80-260-7384-0
České Budějovice : Vydáno vlastním nákladem, 2014, 1. vyd., váz., 114 s., ilustrace
$12.00

271.
S anděly nad hlavou : životaběh a dílo profesora MUDr. Vladimíra Vondráčka, DrSc. : 1895-1978
/ With Angels above His Head : life run and work of Professor Vladimír Vondráček : 1895-1978.
Eds. Jiří Raboch a kol. Prof. Vladimír Vondráček patří k nejznámějším českým psychiatrům. Proslul nejen jako lékař, ale také jako autor celé řady odborných knih, mezi laickou veřejností proslul pak svými Vzpomínkami. Byl ztělesněním obezřetného, vědoucího, neobyčejně kultivovaného a skepticky realistického profesora. Ctil staré tradice. Respektoval však i nové pořádky. Činil tak patrně s vědomím relativity a pomíjivosti všeho. Tato pozoruhodná knížka, která je dílem řady autorů, vychází k 120. výročí jeho narození.
ISBN 978-80-87079-45-4
Praha : Gasset, 2015, 1. vyd., brož., čb foto, poznámky, bibliografie, medailony autorů
$26.30

272.
Sádlo, Jiří:
Praha a Brno
/ Prague and Brno.
Dva texty o dvou místech, která leckdo zná (anebo si to alespoň myslí). Dva eseje, okřiky, manifesty. Dva cestopisy skrznaskrz prorostlé vědou a poezií. Autor (*1958) je botanik, zabývá se rostlinnou sociologií, ekologií invazí a holocenním vývojem krajiny. Je autorem a spoluautorem řady textů o krajině, např. Krajina a revoluce (2005), publikuje v časopisech Vesmír a Analogon.
ISBN 978-80-906-311-0-6
Praha : Kodudek, 2015, 1. vyd., brož., 161 s.
$13.80

273.
S.d.Ch., Rops-Tůma, Roman:
Náš svět, čili Atlas kapitalismu
/ Our World, or Atlas of Capitalism.
Tato kniha je žánrově těžko zařaditelná. Autoři ji označují za "ilustrovaný twitter". Autorem koláží je S.d.Ch. a aforismů Roman Rops-Tůma.
ISBN 978-80-87705-32-2
Praha : Rubato, 2015, 1. vyd., brož., 129 s., ilustrace
$18.20

274.
Sirůček, Jiří:
Den splněného přání
/ Day when One's Dream Comes True.
Sci-fi novela, kterou autor dokončil v r. 1986 v době studií v Ústí nad Labem, připomíná Orwellovy vize světa roku 1984. Návštěva Města podřízeného Kolosu, jehož obyvatelé jsou živeni výhradně ocelovými šupinami a pokorně odevzdávají kolosu nejen všechny své síly v úmorné práci, ale i své děti - to je čtenářský zážitek strhující, tísnivý, napínavý, provokující k úvahám… Je vůbec někdy a někde v lidských silách uniknout manipulaci? Ilustrace Jan Blažíček.
ISBN 978-80-7465-159-5
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, 1. vyd., váz., 70 s., ilustrace
$8.40

275.
Slabý, Zdeněk K.:
Potkávání setkávání : listování v osudech
/ Encounters Meetings : browsing in fates.
Autor (*1930) je český spisovatel, publicista, kritik a překladatel. V průběhu své literární práce se setkával s řadou zajímavých osobností, někteří z nich se stali jeho celoživotními přáteli, s dalšími se setkával příležitostně. Aby tato potkávání nebyla zapomenuta, věnoval některým z oněch tvůrců kapitolu v této knize. A aby nespočívalo vše pouze na útržcích vzpomínek, doplnil je ukázkami z korespondence, dobovými dokumenty, výňatky z recenzí, pasážemi z rozhovorů, které mají svá vročení, což bezesporu přispívá k celkové věrohodnosti i po stránce faktografické.
ISBN 978-80-7511-225-5
Praha : Volvox Globator, 2015, 1. vyd., váz., 507 s., ilustrace
$31.40

276.
Stašek, Marek:
Někdy
/ Sometime.
Básník, divadelní dramaturg a editor (*1941) je autorem sedmi básnických sbírek a šéfredaktorem knižní Edice současné české poezie. Je tichý, zádumčivý pozorovatel detailů. Zdánlivě odevzdaný osudu, smířený s plynutím času lidského života se stále se připomínajícím koncem. Krajiny a interiéry jeho velmi úsporných a přesných básní jsou jasně a přitom zvláštně osvětlené jakoby zapadajícím sluncem. Za hranicí ostře ohraničených obrazů číhá tma. Stašek nemluví o strachu, je smířený a klidný… je to však smířlivost na pokraji děsu, prapodivný klid, ticho, v němž jako by se každým okamžikem měl ozvat šílený výkřik.
ISBN 978-80-7465-156-4
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, Ed. Edice současné české poezie, sv. 67, 1. vyd., brož., 72 s.
$8.40

277.
Svozilová, Zlata:
Josefův pivovar
/ Joseph's Brewery.
Rukopis románu nalezli potomci autorky (1921-1994) až po její smrti a zhruba padesát let poté, co jej napsala. Vnučka zakladatele litovelského pivovaru zřejmě ve vzpomínkovém vyprávění nacházela únik před ponurou realitou kolektivistického třeštění a třídní msty. Román se téměř dobrodružně vrací až do poloviny 19. století a v popředí stojí osudy autorčina dědečka Josefa Svozila (1847-1931). Svozil ztělesňoval ideál muže podnikání, osvěty a politiky své doby. Román však nejen zachycuje Svozila jako výjimečnou osobnost, ale barvitě líčí především pohnutou rodinnou historii a život v dobách, kdy se politicky, kulturně a podnikatelsky vzmáhal český živel.
ISBN 978-80-7491-562-8
Brno : Host, 2015, 1. vyd., váz., 501 s., 16 s. obr. přílohy
$25.80

278.
Šabach, Petr:
A nakonec Vánoce
/ And Christmas Finally.
Tři nové příběhy zasadil P. Šabach do města v americkém státě Massachusetts, které dobře zná, protože zde žijí jeho syn a vnoučata. V atmosféře Halloweenu a Vánoc prožívá svá drobná dobrodružství dvojka sehraných kluků, kteří stihnou pohřbít mravence i prožít první milostná vzplanutí. Zkušený autor bestsellerů Hovno hoří a Občanský průkaz nám tak připomíná, že svěží vnímání světa nemusí být přímo závislé na věku člověka.
ISBN 978-80-7432-679-0
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., váz., 68 s.
$9.00

279.
Šanda, Michal:
Autorské poznámky k divadelní grotesce Sráči

/ Author's Comments on the Theatre Grotesque "Fuckers".
Vlak projede bez zastavení nádražím a řítí se deštěm zkrápěnou krajinou neznámo kam. Cinkání esemesek. Překřikování se do mobilů. Mezi cestujícími se v přeplněném vagónu počíná šířit tekutá nenávist. Experimentální novela v tragikomické zkratce popisuje charakteristické znaky dneška: nárůst bezohlednosti, což má za následek ubývání tolerance.
ISBN 978-80-87563-35-9
Praha : Petr Štengl, 2015, 1. vyd., brož., 83 s.
$7.00

280.
Šanda, Michal:
Rabování samozvaného generála Rona Zacapy v hostinci U Hrocha
/ Looting of the Self-Styled General Ron Zacapa in the Pub U Hrocha.
Autor (*1965), vydal řadu básnických sbírek, povídek, divadelní hry. Postupem času si dokázal vybudovat zcela osobitou a nezaměnitelnou poetiku. Jeho nová knížka je z hlediska žánrů velice pestrá a proměnlivá. Obsahuje básně, mikropovídky, skeče a fragmenty dialogů, přičemž tvary těchto textů se prolínají a vzájemně umocňují. Šanda ve své tvorbě vytváří zvláštní, groteskně obludnou skutečnost, která jako by do krajních důsledků dovršila a zároveň zparodovala svět konzumní pop kultury, virtuální svět, v němž umělá bublina banality nahrazuje a deformuje autentickou a nevyčerpatelnou podobu života.
ISBN 978-80-7465-155-7
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, Ed. Edice současné české poezie, sv. 65, 1. vyd., brož., 80 s.
$8.40

281.
Šedivý, Milan:
Pod Hádovou zmijovkou
/ Under the Hades' Cap.
Autor (*1977) vydal už pět básnických sbírek a jeho nová knížka zřetelně potvrzuje, že jde o autora inspirovaného, ale i poučeného. Básně vytvářejí až přeludnou realitu, která však vyrůstá ze střípků obyčejnosti a detailů zcela současné všednodennosti. Ovšem právě básnický prožitek - lyrický, někdy s ironickým prokmitnutím - dodává této velmi osobité poetice její sugestivnost a originalitu.
ISBN 978-80-7465-157-1
Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015, Ed. Edice současné české poezie, sv. 66, 1. vyd., brož., 68 s.
$8.40

282.
Šebek, Tomáš:
Mise Afghánistán : český chirurg v zemi lovců draků
/ Mission Afghanistan : Czech surgeon in the dragon hunters country.
Autor (*1977) působí jako chirurg v pražské Nemocnici Na Františku. V Afghánistánu byl dvakrát (2013, 2015), pokaždé s Lékaři bez hranic. Mezi zákroky, při nichž operoval těžce zraněné z bojů i léčil docela "běžné" úrazy, fotil a psal. Výsledkem je soubor záznamů, které zaujmou nejen autentickou a syrovou výpovědí, ale i neotřelým pohledem na život v pusté hornaté krajině. Šebkovo vyprávění je osobité a mnohdy humorné. Je to nepatetické svědectví lékaře a přítele Afghánců, jejichž zemi už několik desetiletí sužují teror a válečné konflikty.
ISBN 978-80-7432-656-1
Praha - Litomyšl : Paseka, 2015, 1. vyd., brož., 309 s., čb a bar. foto
$20.20

283.
Šebelka, Jan a kol.:
Podivín, který okrášlil svět, aneb Vzpomínání na Gustava Ginzela
/ A Strange Guy who Embellish the World, or Remembrances on Gustav Ginzel.
G. Ginzel (1931-2008) se stal fenoménem, který zdaleka přesáhl význam i prostor Jizerských hor. Od 60. do 80. let se zúčastnil několika horolezeckých a přírodovědných expedicí, mimo jiné na Cotopaxi, nebo Expedice Sahara, která pátrala po saharských krokodýlech. Na Gustava v knize vzpomínají známí spisovatelé (M. Nevrlý, M. Zapletal, J. Štětina), geologové (M. Krůta Mydlík), vědci (J. Haleš), cestovatelé (F. Sláma, P. Tischer, M. Zelený Atapana), faráři (H. Eggert, A. Jaluška) a další osobnosti. Několik příspěvků se týká procesu, v němž byl v roce 1982 obviněn z několika trestných činů.
ISBN 978-80-904798-7-6
Liberec : Kruh autorů Liberecka, 2015, 1. vyd., brož., 255 s., čb a bar. foto, faksimile
$22.30

284.
Škrabánek, Zdeněk:
Siluety z mého kraje : 2013-2014
/ Silhouettes of My Region : 2013-2014.
Autorova (*1985) čtvrtá sbírka je záznamem lyrických deníkových reflexí, které se povětšinou vážou na kraj Vysočiny a Humpolecka. Vznikaly během let 2013-2014 a zachycují cyklus roku. Sbírka se už svým názvem odkazuje na impresio-nistickou sbírku Antonína Sovy, která v 38 skladbách nahlížela do zdejšího kraje. Sbírka tak obsahuje 38 básní, začíná prologem a končí epilogem, některé básně se shodují názvem, většina pak motivem krajiny. Texty jsou doplněny podobně laděnými, ne zcela zřetelnými fotografiemi, které vytvořil technikou "camera obscura" umělecký fotograf Pavel Talich.
ISBN 978-80-7415-117-0
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, 1. vyd., váz., 65 s., čb foto
$6.30

285.
Šlajchrt, Viktor:
Bonvivánova kulinária : drobné eseje o jídle a pití
/ Bon Vivant' Kulinaria : short essays on food and drinks.
V souboru drobných, jemně ironických esejů zkoumá autor pokrmy i nápoje zejména z hlediska kulturní historie, ale všímá si i jejich současných mediálních obrazů. Ochutnávání se v jeho pojetí stává básnickou a filosofickou zkušeností. Klade si otázku, zda lze odvodit ze stravovacích návyků různých národů "geogastronomickou komparatistku", jež by vycházela z pozorného sledování chutí a vůní regionálních specialit. Autor (*1952), známý literární a výtvarný kritik, se gastronomickou publicistikou zabýval v druhé polovině devadesátých let jako šéfredaktor časopisu Bar&Man a spolupracovník časopisu Labužník.
ISBN 978-80-87377-80-2
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Eseje, sv. 22, 1. vyd., brož., 165 s., jmenný rejstřík
$17.40

286.
Štroblová, Jana:
Neviditelné obrazy
/ Invisible Images.
"Výmluvnost veršů nové básnické sbírky Jany Štroblové určuje závažnost témat, prožívaných v široké, v zásadě dvoupólové amplitudě. Odtud také roste vnitřní dynamika a dramatičnost její poezie. Hovoří o potřebě transendence (víry), avšak tato potřeba je neustále zklamávána: odtud rouhavý podtón některých veršů. Minulost se postupem času hroutí, svět ztrácí na barevnosti, krajiny se proměňují v kulisy a odcházející přátelé jsou siluety protrhávající plátno. Ale přitom právě tyto nostalgické evokace garantují neustálou přítomnost minulého času a diachronní jednotu našich životů." Z doslovu J. Pelána.
ISBN 978-80-87377-90-1
Praha : Pulchra, 2015, Ed. Poezie, sv. 27, 1. vyd., brož., 114 s.
$11.80

287.
Švermová-Kopoldová: Jiřina:
Deníček spojařky
/ The Radio Operators' Diary.
Autorka deníku (1923-2009), dcera komunistických funkcionářů Jana Švermy a Marie Švábové, pobývala s rodiči od konce r. 1938 v SSSR. Za 2. světové války vstoupila do jednotek čs. zahraniční armády v SSSR. Nejprve sloužila jako písařka, později jako spojařka (radistka) a na konci války jako osvětová pracovnice. Deník si vedla od 1. října 1943 do 17. května 1945.
ISBN 978-80-7469-043-3
Praha : Národní archiv, 2015, 1. vyd., brož., 191 s., čb foto, bibliografie, bibliografické odkazy, jmenný rejstřík, English summary
$17.50

288.
Terasa Zlínské literární tržnice, sv. 1
/ Terrace of the Zlín Literary Marketplace, Vol. 1.
První číslo almanachu. Vychází k prvnímu výročí existence webu Zlínská literární tržnice (zlinska-literarni-trznice.cz), který představuje zdejší literární scénu. V almanachu jsou ukázky z tvorby etablovaných básníků jako je Pavel Petr či Jaroslav Kovanda, ale i dosud málo publikujících autorů. Kromě ukázek z tvorby a medailonů autorů přináší i další rubriky. Nechybí exkurs do minulosti, v němž se tentokrát představí osobnost někdejšího baťovského novináře Berty Ženatého, který psal zajímavé reportáže ze svých cest po světě. V rozhovoru Jiří Severin zpovídá zlínského rodáka, prozaika Milana Ráčka, který v roce 1968 emigroval do Rakouska, kde dodnes žije. Ilustrace Radim Hanke.
ISBN 978-80-7473-375-8
Zlín : Kniha Zlín, 2015, Ed. Walt, 1. vyd., brož., 101 s., ilustrace
$9.70

289.
Tichá, Jindra:
Nevěsta z Východu

/ Bride from the East.
Autorka vypráví poutavý příběh, který se odehrává v předvečer a během volební kampaně do novozélandského parlamentu v roce 2015, kdy ministerský předseda, konzervativec John Key, bojuje o znovuzvolení během neuvěřitelně špinavé volební kampaně, ve které se ho levice snaží zdiskreditovat.
ISBN 978-80-7304-186-1
Praha : Akropolis, 2015, 1. vyd., váz., 159 s., ilustrace
$13.30

290.
Tomášek, Jiří:
Na písku
/ On the Sand.
Výbor básní z let 2006 až 2013. Autor (*1951) v r. 1987 vydal v samizdatové edici Kde domov můj sbírku básní Banalita; r. 2009 v nakladatelství Triáda sbírku Málo slov. Básně publikoval v těchto periodikách: A2, Host, Listy, Literární noviny, Paternoster, Pěší zóna, Psí víno a Souvislosti.
ISBN 978-80-7474-143-2
Praha : Triáda, 2015, Ed. Delfín, sv. 156, 1. vyd., brož., 77 s.
$8.80

291.
Ťopek, Martin:
Sklonek osudu Růženy Batrachové
/ The Fate of Růžena Batrachová Drawing to a Close.
"Komorní příběh v rozsahu delší novely, realistická, baladická, osudová, prostá a přitom velice naléhavá próza - tak by bylo možno stručně charakterizovat knihu. Na Ťopkově textu oceňuji solidnost, cit pro jazyk, věrnost viděnému a především soucit s lidmi. Vše v tomto zdánlivě obyčejném příběhu je věrné a přesvědčivé. Žádné experimenty, žádná postmoderna, ale střízlivý, citlivý pohled na lidi kolem nás." Z doslovu Jana Šulce. Ilustrace Valerie Brůnová.
ISBN 978-80-7415-114-9
Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 2015, 1. vyd., brož., 60 s., ilustrace
$8.40

292.
Urban, Miloš:
Urbo Kune : paralelní román

/ Urbo Kune : the parallel novel.
Experiment, ve kterém se propojují dva umělecké obory - literatura a architektura. Vychází z modelu města, které nikde nestojí, existuje pouze jako myšlenka kolektivu architektů zhmotnělá v modelu, jejž lze považovat za inspiraci k tvorbě. Román pojednává o příchodu nového knihovníka Mikuláše Jelena, který pro novou práci opouští svůj antikvariát v Praze. S Urbem se však nesžívá snadno a sílí v něm pocit, že město, budované s vidinou euroslávy a pak nikdy neprobuzené a ke svému účelu nevyužité, si žije vlastním tajným životem, o kterém nemá společnost ani stát tušení. Kniha je ilustrována nákresy a vizualizacemi města, jež vznikly v ateliéru a vysokoškolském kurzu architekta Petra Hájka.
ISBN 978-80-257-1571-0
Praha : Argo, 2015, 1. vyd., váz., 368 s., ilustrace
$24.40

293.
Válková, Eva:
Hodina vlka
/ An Hour of the Wolf.
Autorka (*1953) pracuje jako psychiatr v Psychiatrické léčebně Dobřany. Zde poznala arteterapeuta profesora Ferdinanda Kukala, se kterým 13 let spolupracovala, vytvářela slovní ilustrace k jeho obrazům. Ten ji seznámil se surrealistickým básníkem Karlem Šebkem, se kterým psala společné básně. Vydala několik sbírek, naposledy Sanitka básně (2015) - spolu s K. Šebkem. Je rovněž zastoupena v antologii současné surrealistické poezie Letenka do noci (2004).
ISBN 978-80-7211-482-5
Plzeň : Nava, 2015, Ed. Radbuza, sv. 12, 1. vyd., brož., 68 s.
$13.90

294.
Valoch, Jiří:
Bílé listy (1964-1966)
/ White Sheets (1964-1966).
Kniha experimentální poezie vizuálního umělce J. Valocha (*1946) byla původně připravena k vydání pro brněnské nakladatelství Blok v r. 1968. Vydání však překazila srpnová invaze a následná normalizace na přelomu 60. a 70. let. Kopie strojopisu se dochovala v archivu J. H. Kocmana, umělce a Valochova dlouholetého přítele, nebyla faksimilována, ale nově přesázena. Při sazbě bylo maximálním způsobem respektováno autorské rozvržení textu, primárně tam, kde bylo nositelem významu básní. Rukopis je vydán v původním znění, neprošel žádnou novou autorskou revizí nebo jinými typy redakčních zásahů. Doprovází ho teoretická stať Jana Pavlíka Jiří Valoch, poprvé otištěna v angličtině v r. 1975 v italském nakladatelství Benjamina Carrucciho jako úvod k Valochově první monografii Poesia Visiva.
ISBN 978-80-87259-77-7
Brno : tranzit.cz, 2015, 1. vyd., brož., 80 s.
$10.50

295.
Vano, Robert; Lechnerová, Soňa:
Robert Vano : fotka nemusí být ostrá
/ Robert Vano : photo may not be sharp.
Kniha vychází z autentických rozhovorů fotografa Roberta Vana (*1948) a Soni Lechnerové, bývalé šéfredaktorky časopisu Československá fotografie, které spolu vedli v letech 2010-2015 při setkáních v pražských kavárnách Slavie a Louvre. Poutavé vyprávění, doplněné dosud nepublikovanými fotografiemi, dává možnost nahlédnout do života charismatické osobnosti, připomene časy autorova dětství i nelehkých začátků v emigraci v USA, kde začínal jako asistent legendárního mistra odboru Horsta P. Horsta. R. Vano se v knize podělí nejen o profesionální zkušenosti, ale i o myšlenky o práci, fotografii a životě.
ISBN 978-80-7529-107-3
Praha : Slovart, 2015, 1. vyd., brož., 141 s., čb foto
$20.90

296.
Váša, Petr:
Sni
/ Let's Dream.
Autor (*1965) je český básník, hudebník, textař, skladatel, výtvarník, experimentální herec a vysokoškolský pedagog, jenž je také označován souslovím fyzický básník. Po "povídkovém románku" Tomatom (2014) přichází autor s tímto samostatným "snovým románkem". Líčí v něm dobrodružství dvou let snění o snech během přípravy Tomatomu, celoživotní práce s představivostí a dvacetileté intenzivní práce se sny. Ilustrace autor.
ISBN 978-80-7325-368-4
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015, 1. vyd., brož., 223 s., ilustrace
$16.00

297.
Viewegh, Michal:
Biomanžel
/ Bio-Husband.
Kniha je volným pokračováním autorova bestselleru Biomanželka (2010). Známému spisovateli Mojmírovi praskne aorta, a někdejší sebevědomý světák se tak na několik příštích let změní v komicky neurotického pacienta. Takovou proměnu unese jen málokterá žena, zvláště když se její choť ve slabé chvíli přizná k nevěře. Vypravěčkou tohoto autobiograficky laděného příběhu je dula, jejíž sžíravost je sice nemilosrdná, ale zdá se, že také ozdravná…
ISBN 978-80-7227-370-6
Brno : Druhé město, 2015, 1. vyd., váz., 171 s.
$20.20

298.
Viewegh, Michal a kol.:
Nové povídky o ženách
/ New Stories about Women.
Ženy a jejich svět - takové je téma dalšího souboru edice Česká povídka. Michal Viewegh přispěl dvěma rozvodovými povídkami. O uvadajících manželstvích píšou Petra Soukupová a Alice Nellis. Dvě kamarádky a jejich vztahy s muži jsou tématem Jaroslava Rudiše. O partnerských vztazích je povídka Josefa Moníka. Dále soubor obsahuje povídky Ireny Hejdové, Dory Čechové, Marka Epsteina a Lidmily Kábrtové.
ISBN 978-80-86526-87-4
Jihlava : Listen, 2015, Ed. Česká povídka, 1. vyd., váz., 158 s.
$16.00

299.
Vodička, Jiří; Krutský, Norbert; Kohlert, Otto:
Getrennte Geschichte gemeinsam erzählt : drei Schulfreunde aus Teplitz erinnern sich = Rozděleni dějinami, spojeni vzpomínkami : vzpomínky tří spolužáků z Teplic
Přeložily Veronika Dudková, Petra Křenková, Marie Svačinová. V severočeských Teplicích spolu až do roku 1945 žili Češi a Němci - dokud je dějiny nerozdělily. Tři pamětníci: Čech, Němec a syn Čecha a Němky vyprávějí o svých životních cestách, které je kdysi ve škole svedly dohromady, poté rozdělily na vyhnance a ty, kteří zůstali, a dnes - po převratu - zase spojily. Německy a česky.
ISBN 978-80-906198-0-7
Praha : Antikomplex, 2015, 1. vyd., brož., 335 s., ilustrace, portréty, faksimile
$24.50

300.
Wagnerová, Magdalena:
Rodinná anamnéza
/ Family History.
Nejnovější román známé spisovatelky a scénáristky (*1960) má autobiografické rysy. Hlavní postavou je Hana Kaněrová, později provdaná Weinbergerová, milovaná učitelka, později manželka, matka a také babička, narozená v přelomové době na počátku 20. století. Žije život, který se neslučuje s běžnými představami ostatních. Jedinou výjimku tvoří zástupy jejích oddaných žáků, které s nebývalou obětavostí vyprovodila do života. A tak je navzdory své povaze a nátuře milovaná všemi, ať už výhradně či s připomínkami. Kde je však v takovém případě spravedlnost? Tuto otázku si postupně kladou členové její nejbližší rodiny, její milenci i vnější pozorovatelé. A každý musí nutně dospět k jiné odpovědi. Ilustrace Zdeněk Netopil.
ISBN 978-80-87341-26-1
Praha : Havran, 2015, 1. vyd., váz., 300 s., ilustrace, poznámky
$16.00

301.
Zábranová, Eva:
Cesty
/ Pathways.
Po svém debutu, vzpomínkové knížce Flashky (2014), vydává autorka (* 1964) povídkovou knížku. Zachycuje v ní cesty nereálné i skutečné, cesty k poznání, cesty životem, cesty za pochopením a porozuměním, cesty hledání. Realistické vyprávění se střídá se snovými texty, humor se syrovou mrazivostí. Ilustrace Matěj Bílek.
ISBN 978-80-7215-498-2
Praha : Torst, 2015, 1. vyd., brož., 61 s., ilustrace
$11.80

302.
Záviš:
Let balonem
/ Baloon Flight.
Osmá sbírka barda z veselého konce undergroundu přináší další pornofolklórní epiku, příběhy na ploše několika veršů i texty překvapivě básnivé. Autor (*1956), vlastním jménem Milan Smrčka, je zpěvák, písničkář a básník. Kniha je vyzdobena kresbami výrazné ilustrátorky, kreslířky a malířky Kristiny Šilerové.
ISBN 978-80-87097-15-1
Modřice : Julius Zirkus, 2015, 1. vyd., váz., 156 s., ilustrace
$18.60

303.
Zedník, Ladislav:
Město jeden kámen
/ City Like a Stone.
Autor se ve své sbírce básní vrací ke klíčovým okamžikům dětství a dospívání. Podstatnou roli hraje původní profese: paleontologie. V knize se propadáme do magického světa, v němž za každou vesnicí může ležet přímořský atol. Básně se nebojí odborných termínů. Výsledkem ale není odtažitá "vědecká" lyrika, nýbrž uvolněná a sebevědomá poezie, která se nebojí stavět na hlavu zažitá poetická klišé a vytvářet z nich novou kvalitu. Autor (*1977) spolupracoval s časopisem Host a publikoval sbírky Zahrada s jabloněmi a dvěma křesly (2006); nominace na cenu Magnesia Litera a Neosvitly (2012).
ISBN 978-80-7272-734-6
Praha : Dauphin, 2015, 1. vyd., brož., 98 s.
$16.00


FILM NA DVD - MOVIE ON DVD

304.
České akční umění : filmy a videa 1956-1989 = Czech Performance Art : film and video 1956-1989.
Koncepce a texty / Editors: Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Sláva Sobotovičová
Soubor filmů a videí poprvé souborně představuje unikátní záznamy akcí, performancí a happeningů, jež proběhly v českém prostředí před rokem 1989. České akční umění se v 60. letech rozvinulo jako jedna z významných odnoží konceptualismu a v 70. a 80. letech tvořilo podstatnou součást neoficiální scény. Většina českých happeningů, performancí a akcí je dokumentována skrze fotografii a text, během přípravy projektu se však podařilo získat vedle těch známějších i řadu dosud nezveřejněných filmů a digitalizovat je.
ISBN 978-80-87108-58-1
Praha : Akademie výtvarných umění, 2015, 3h 14min, PAL, 4:3, překlad / English translation: Stephan von Pohl, 1 DVD
$17.50

 

***


Regula Pragensis, Box 215, V Podbabě 4/2515, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


AN OFFER OF DELIVERY SERVICE OF ORIGINAL CZECH BOOKS


Regula Pragensis has funded a public library specialized in Czech history, tradition, crafts and geography. Since 1992 we have offered the Delivery Service of Original Czech Books. The whole profit of this service goes both to the library fund and the support of cultural and social activities.

Specialization:
Original Czech titles, especially from the field of history, linguistics, social sciences, art, fiction and poetry.

How to order:
Special catalogues of Regula Pragensis or your own selection, by e-mail or by your printed forms. We are able to make an approval plan custom-tailored to your needs.

Catalogue of Regula:
You will find the latest catalogue plus the older ones on our website http://www.regula.ecn.cz/katalog.htm or we will send the Word document (Format RTF) through e-mail (with Czech diacritical marks) or in printed version by post.

Price of books:
The ratio of 1.60 to the real price of a book (1.50 when the book price is higher than 800 Crowns, 1.30 when higher than 1500 Crowns).

Important Note:
Real prices may change if a distributor modifies his price. In this case we will decrease or increase the price of the title accordingly.

Discount:
If the worth of delivered books is more than:
$400.00 - 5 %, $800.00 - 10 %

Way of payment:
We bill in USD (€, Ł), payment through bank account or by cheques.
You will pay after you get ordered books with our bill.

Postage:
By ship, it takes approximately 3 weeks around Europe, 4 weeks to the USA - the cheapest way.
By airmail, approximately 1 week.

Wrapping:
Safety envelopes and parcels.


In Prague, January 20, 2015

Sincerely Yours,
Richard Borovský & Barbara Solničková

 

Regula Pragensis

Box 215
V Podbabě 2515/4
160 00 Prague 6
Czech Republic


tel.: 420 / 220 514 185, e-mail: info@regulapragensis.org, http://www.regula.ecn.cz


Authors: Barbara Solnickova, Richard Borovsky